Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule"

Transkript

1 Stanovy Nadace Německá škola v Praze Preambule Nadace Deutsche Schule Prag má za cíl podporovat vzdělávání českých a německých žáků ve smyslu evropské myšlenky. Její zřizovatel jí z toho důvodu svěřuje společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, která v současnosti provozuje německou školku, německou základní školu, české gymnázium a německé gymnázium (dále jen Deutsche Schule Prag ). Nadace je zřízena Občanským sdružením pro založení a podporu Německé školy v Praze (se sídlem v České republice, v Praze, Schwarzenberská 700/1, IČ: , registrováno u Ministerstva vnitra pod číslem II/s-OS/ /96-R; dále jen Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze ), které je rovněž většinovým společníkem společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium (se sídlem Česká republika, Praha 5, Schwarzenberská 700/1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52696), a to s podílem 98,67 % (dále jen Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ). Podíl 1,33 % na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium vlastní společnost Deutsch-Tschechische Gesellschaft (se sídlem v Německu, Oberursel/Ts., Karl-Hermann-Flach-Straße 36). Nadace má obdržet podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ve výši 98,67 % od Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze a rovněž podíl ve výši 1,33 % od společnosti Deutsch-Tschechische Gesellschaft a zajistit jako jediný společník společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium její existenci a plnění jejích úkolů. 1 Název, právní forma, sídlo (1) Název nadace je " Nadace Německá škola v Praze. (2) Nadace je právně způsobilou nadací občanského práva. (3) Nadace má své sídlo ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. 2 Účel nadace (1) Nadace sleduje výlučně a bezprostředně dobročinné účely ve smyslu oddílu Daňově zvýhodněné účely nařízení o dávkách a odvodech. Účelem nadace je podpora vzdělávání dětí a mládeže v České republice týkajícího se školního vzdělávání v německém jazyce. Účely nadace jsou mimo jiné/zejména uskutečňovány

2 (a) provozováním Německé školy v Praze společností Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, (b) podporou žáků Německé školy v Praze např. prostřednictvím stipendii, (c) veřejným příslibem cen za podporu účelů nadace, (d) podporou německého jazyka v České republice v rámci školních aktivit, (e) podporou setkávání a mezikulturní výměny v rámci školních aktivit, (f) podporou německo-české spolupráce ve školství. (2) Účelem nadace je dále a alternativně také opatřování a převádění prostředků v rámci 58 č. 1 nařízení o dávkách a odvodech. Převádění prostředků na korporace v zahraničí, které tam podporují srovnatelé daňově zvýhodněné účely, lze provést jen tehdy, pokud se tyto korporace zaváží zaslat nadaci nejpozději do tří měsíců od skončení kalendářního roku podrobnou zprávu o použití prostředků včetně odpovídajících důkazů, aby mohla nadace prokázat svému finančnímu úřadu daňově zvýhodněné použití prostředků. Tímto smí být podporováno jen uskutečňování daňově zvýhodněných účelů nadace jinými korporacemi ve smyslu 2 odst. 1. V případě vnitrostátních zvýhodněných se nadto musí jednat o korporace veřejného práva nebo o daňově zvýhodněné korporace. (3) Podpora uvedených účelů může být prováděna paralelně nebo alternativně a zahrnuje zveřejňování a šíření výsledků podpory. (4) Součástí účelu nadace je také zaměstnávání zaměstnanců a pomocných osob, kteří se pro dosažení účelů nadace aktivně starají o vlastní projekty nadace nebo společné projekty s dalšími daňově zvýhodněnými korporacemi v rámci účelů nadace. Nadace může také realizovat společné projekty s ostatními daňově zvýhodněnými nadacemi, spolky a sdruženími. (5) Nadace může také jako správce spravovat závislé nadace (spravované nadace) jakožto zvláštní majetek. Účelem těchto spravovaných závislých nadací mohou být všechny daňově zvýhodněné účely ve smyslu 51 nařízení o dávkách a odvodech. (6) Poskytování veškerých prostředků nadace pro podporu obecně prospěšných účelů se děje podle směrnic kuratoria nadace o poskytování, resp. o podpoře, které vyžadují souhlas příslušného finančního úřadu. 3 Majetek nadace (1) Nadace je vybavena majetkem, jehož výše je blíže určena v právním úkonu, kterým je nadace založena. (2) Majetek nadace může být navýšen vklady (peněžními obnosy, právy a jinými předměty) zřizovatele, stejně jako třetích osob. Uhrazení nákladů založení a správy nadace je upraveno v listině o úkonu, kterým je nadace založena. Vklad třetí osoby musí být schválen představenstvem nadace. Třetí osoby, které poskytnou vklad, nejsou zřizovatelem ve smyslu těchto stanov; mohou být ale zvláště zohledňovány při zasedáních kuratoria nadace ( 8) a/nebo rady nadace pro podporu ( 10). Nebudou-li příspěvky výslovně věnovány do majetku nadace, pak slouží aktuálně, výlučně a bezprostředně účelům uvedeným v 2. Pro půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 platí výše uvedené jen s ohledem na výnosy, pokud poskytovatel půjčky půjčku nezmění na vklad nebo dar. (3) Majetek nadace musí být v rámci daňových ustanovení získáván k tvorbě volných rezerv v jeho reálné

3 hodnotě. Ustanovení 3 odst. 4 zůstává nedotčeno. (4) Nadace musí zejména trvale držet a spravovat obchodní podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, který jí byl poskytnut k naplňování činnosti nadace. Přerozdělení zejména prodej této účasti vyžaduje souhlas příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice a je přípustné, jen pokud dojde ke změně právní formy dotyčné společnosti nebo pokud je prodej nutný k udržení trvání nadace nebo k přizpůsobení novým podmínkám. (5) Aniž je dotčeno ustanovení 3 odst. 4, smí být majetek nadace prodán nebo zatížen jen tehdy, pokud je výnosem majetek ve stejné hodnotě. Veškerá přerozdělování majetku nadace jsou přípustná. K dosažení účelu nadace slouží zásadně jen úroky a výnosy majetku nadace a eventuálně půjčky zřizovatele stejně jako další příspěvky, pokud nenavyšují majetek nadace. Půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 nejsou považovány za majetek nadace. (6) Nadace může v rámci ustanovení nařízení o dávkách a odvodech (a) převádět výnosy ze správy majetku, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky v rámci daňových předpisů do volné rezervy; (b) převádět výnosy majetku nadace, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky do rezervy nebo do majetku pro zachování podstaty příp. pro vyrovnávání inflace; (c) převést aktuálně použitelné prostředky do účelově určené rezervy, pokud je toto žádoucí, aby mohly být daňově zvýhodněné účely nadace trvale naplňovány. Toto platí zejména pro financování konkrétního dlouhodobého záměru. (7) Nadace může v roce jejího zřízení a ve dvou následujících kalendářních letech převést přebytky ze správy majetku zcela nebo zčásti do svého majetku. (8) Příjemci nadačních prostředků odpovídají nadaci za jejich použití. (9) Příjemcům, kteří přijímají od nadace, nevzniká na základě těchto stanov nebo směrnic vydaných kuratoriem nadace právní nárok na plnění od nadace. 4 Vklad a použití majetku nadace (1) Majetek nadace má být bez toho, aby bylo dotčeno ustanovení 3 odst. 4, vkládán bezpečně a výnosně. Nadace k tomu může mít také i nad rámec podílu na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium- účast na společnostech nebo je zakládat stejně jako nabývat nemovitosti a užívací práva. Smí zakládat nebo podporovat podniky pro zvláštní účel. (2) Půjčky, které budou nadaci dány k dispozici bezúročně a s ohledem na pozdější využití (půjčky zřizovatele), mohou být pro umožnění vyšších výnosů v souladu s požadavky věřitele vloženy také v rizikovějších vkladech, pokud se věřitel pro případ ztráty vzdá až do doby splatnosti půjčky jejího zaplacení. (3) Nadace je činná nezištně; neslouží v první řadě vlastním hospodářským účelům. Prostředky nadace mohou být použity jen pro účely v souladu se stanovami. Nadace nesmí žádnou osobu zvýhodnit výdaji, které jsou cizí účelu nadace, nebo nepřiměřenými odměnami. (4) Nadace nese náklady na svou správu z výnosů nadačního majetku, pokud nejsou hrazeny třetí osobou.

4 5 Orgány nadace (1) Orgány nadace ve smyslu zákonných ustanovení a s právy a povinnostmi vůči úřadům a třetím osobám jsou představenstvo nadace a kuratorium nadace. Jako další orgán může být zřízena rada pro podporu. (2) Do orgánů nadace nemohou být voleni nebo jmenováni učitelé, zaměstnanci a vedení společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium ani členové rodičovských rad a inspekce. (3) Členové orgánů odpovídají pouze za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení svých povinností jednat s péčí řádného hospodáře. (4) Nadace může pro své orgány uzavřít pojištění k ochraně osobní zodpovědnosti (tzv. pojištění ředitelů a funkcionářů) stejně jako další pojištění odpovědnosti za škody na majetku, pokud představenstvo vznese odpovídající písemnou žádost na kuratorium nebo toto považuje za účelné. 6 Představenstvo nadace (1) Nadace a její majetek, především účast na společnostech nebo další formy účasti, budou spravovány představenstvem. K tomuto může představenstvo využít i třetí osoby, které podléhají jeho dozoru a pokynům. První představenstvo bude jmenováno v rámci úkonu, kterým bude založena nadace. Následně budou jmenováni členové představenstva podle 6 odst. 2. (2) Členové představenstva budou jmenováni a odvoláváni kuratoriem nadace prostou většinou. Opětovné jmenování po skončení funkčního období je přípustné. Jmenovaní členové ohlásí přijetí funkce písemně předsedovi kuratoria, v případě jeho nepřítomnosti zástupci předsedy kuratoria. (3) Členy představenstva nadace budou kuratoriem jmenováni aktuální členové představenstva zřizovatele. Třetí osoby nemohou být jmenovány. (4) Počet členů představenstva je minimálně 2 (dva) a maximálně 7 (sedm). (5) Funkční období člena představenstva nadace činí dva roky ode dne ohlášení přijetí funkce vůči kuratoriu. Má-li být jmenováno celé představenstvo, bude v případě sudého počtu členů představenstva polovina členů představenstva jmenována na dobu dvou let a druhá polovina členů představenstva na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo tříčlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva dva členové jmenováni na dobu dvou let a jeden člen na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo pětičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva tři členové jmenováni na dobu dvou let a dva členové na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo sedmičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva čtyři členové jmenováni na dobu dvou let a tři členové na dobu jednoho roku. (6) Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva, pokud tento již není členem představenstva zřizovatele (např. z důvodu odvolání, vyloučení), je-li to odůvodněno zájmy nadace. Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva také tehdy, pokud pro odvolání existuje závažný důvod. Znovujmenování do představenstva je vyloučeno. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (7) Po uplynutí běžného funkčního období zůstává představenstvo ve funkci až do rozhodnutí o novém jmenování.

5 (8) Aniž jsou dotčena ustanovení 6 odst. 4 a odst. 5, končí členství v představenstvu také smrtí nebo odstoupením. (9) Odstoupí-li člen představenstva předčasně, řídí se nástupnictví podle 6 odst. 2 až 3. Nový člen představenstva nastupuje do funkčního období odstoupivšího člena, pokud kuratorium nestanoví něco jiného. Do doby nástupu nového člena do funkce provádějí dále ostatní členové neodkladné úkoly běžné správy nadace sami. Na žádost předsedy kuratoria nadace v případě překážky jeho zástupce zůstává odstoupivší člen až do volby příslušného následujícího člena ve funkci. (10) V případě zrušení zřizovatele určí kuratorium na dobu jednoho roku nouzové představenstvo, které se skládá nejméně ze tří osob. Podle 16 odst. 1 určí kuratorium nadace změnu stanov k budoucí volbě členů představenstva nadace. (11) Představenstvo nadace si volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce, přičemž znovuzvolení je přípustné. Představenstvo nadace si může stanovit jednací řád. (12) Členové představenstva nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium však může v přiměřeném rozsahu schválit náhradu cestovních nákladů na účast člena představenstva na zasedání, pokud to dovoluje majetková situace nadace. (13) Změny v představenstvu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 7 Úkoly představenstva nadace (1) Člen, resp. členové představenstva tvoří představenstvo nadace ve smyslu 86, 26 občanského zákoníku. Nadaci zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva nebo jeho zástupce. Členové představenstva jsou osvobozeni od zákazu dle ustanovení 181 BGB. (2) Představenstvo nadace vede a spravuje nadaci a její účasti na společnostech, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, jako společník a usnáší se nad jejími záležitostmi, pokud z ustanovení těchto stanov nevyplývá něco jiného. V případě, že se při správě nadace objeví pochybnosti, tak se představenstvo v těchto věcech dotáže kuratoria. Usnesení, která se týkají německé podpory Německé školy v Praze, musí být přijímány po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. Představenstvo vykonává práva společníka ve společnostech, na kterých má nadace podíl, zejména v rámci valných hromad. Pro tento účel může být členovi představenstva představenstvem udělena plná moc pro samostatné zastupování. (3) Představenstvo si vyžádá při následujících právních úkonech a právních jednáních, která se týkají nadace nebo její účasti, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, předchozí souhlas kuratoria: a) Vypracování hospodářského plánu; b) založení/koupě nebo prodej účasti na právnické osobě a jakékoliv zatížení takové účasti; c) nabytí, prodej a zatížení nemovitostí; d) uzavírání smluv nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně) mimo roční hospodářský plán; e) přijímání půjček a úvěrů nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně); f) poskytování půjček a úvěrů všeho druhu; g) převzetí ručení a záruk všeho druhu; h) zaměstnávání zaměstnanců, jejichž roční plat přesahuje ,00 EUR (nebo protihodnotu v jiné měně); i) prodej, pronájem nebo jakékoliv zatížení majetku nadace nebo

6 j) rozhodnutí týkající se společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, která podle její zakladatelské listiny spadají do kompetence valné hromady. k) v případech, ve kterých kuratorium rozhodlo o výhradě souhlasu a toto rozhodnutí sdělilo představenstvu. (4) Představenstvo může pověřit vhodnou, k němu i nenáležící, osobu nebo společnost správou a/nebo jednatelstvím nadace a jejích podílů, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, a to za přiměřenou odměnu na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo. Výběr a pověření osoby nebo společnosti vyžadují souhlas kuratoria. Jednatel provádí úkony běžné správy a připravuje rozhodnutí představenstva a kuratoria. Představenstvem by měla být této osobě nebo společnosti udělena plná moc pro zastupování nadace v potřebném rozsahu. (5) Představenstvo může provádění určitých úkonů převést na jednotlivé členy představenstva, také udělením plné moci vůči třetím osobám s oprávněním k samostatnému zastupování. Představenstvo může za úplatu nebo bezúplatně zaměstnat pomocné síly a také zaměstnance ve smyslu 2 odst. 4 jako část účelu nadace. (6) Představenstvo sestavuje pravidelně před začátkem každého obchodního roku hospodářský plán, který by měl vedle předpokládaných příjmů a výdajů nadace a jejích účastí obsahovat rovněž příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium. Představenstvo využije svých práv společníka ve společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, aby společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium představenstvu včas sdělila plánované příjmy a výdaje. (7) V zákonné lhůtě po ukončení obchodního roku vyhotoví představenstvo účetní uzávěrku s přehledem majetku a zprávou o naplnění účelu nadace. 5 odst. 2 hamburského zákona o nadacích je zbaven závaznosti. 8 Kuratorium nadace (1) Kuratorium se skládá ze tří až patnácti osob. Za členy kuratoria budou jmenovány osoby, od nichž je očekávána zvláštní angažovanost pro účel nadace. (2) Současné členství v představenstvu nadace a kuratoriu nadace je vyloučeno. (3) První kuratorium nadace bude jmenováno zřizovatelem. Noví členové budou k jmenování navrženi kuratoriem. Po potvrzení valnou hromadou zřizovatele budou noví členové jmenováni kuratoriem, prostou většinou všech jeho členů. Opětovné jmenování a znovuzvolení jsou přípustná. V případě že k rozhodnutí o potvrzení valnou hromadou zřizovatele nadace nedojde, nebo že k němu nedojde nejdéle do 60 dnů, mohou být noví členové jmenováni kuratoriem nadace bez potvrzení valnou hromadou, a to prostou většinou všech jeho členů. (4) Kuratorium nadace volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce. (5) Funkční období členů činí pět let od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nadace nebo jeho zástupci. Předčasné odvolání zřizovatelem je možné ze závažného důvodu. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (6) Členové kuratoria nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium nadace však může schválit v přiměřeném rozsahu náhradu cestovních nákladů na účast členů kuratoria na zasedáních, pokud to připouští majetková situace nadace.

7 (7) Změny v kuratoriu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 9 Úkoly kuratoria nadace (1) Kuratorium nadace radí představenstvu nadace. Doprovází a kontroluje obchodní vedení představenstva a má dbát především na to, že bude naplňován účel nadace při zohlednění vůle zřizovatele. (2) Představenstvo vykonává rozhodnutí kuratoria, ledaže se neshodují s ustanoveními předpisů o nadacích nebo s dobročinností výkonu. Představenstvo má povinnost vykonat eventuální příkazy dozoru nadace i v případě, že odporují usnesení kuratoria. (3) Rozhodnutí kuratoria zvláště podléhá, v případě, že se to týká nadace a každé účasti nadace: (a) vydávání směrnic o udělování a podpoře ( 2 odst. 6), (b) jmenovávání a odvolávání členů představenstva nadace ( 6), (c) schvalování hospodářského plánu nadace, který by měl rovněž obsahovat příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, vydaného představenstvem nadace ( 14) jakož i zprávy o činnosti představenstva nadace ( 7 odst. 5), (d) schvalování hospodářského plánu a roční závěrky, (e) kontrola hospodaření představenstva nadace příp. také auditorem jmenovaným kuratoriem nadace; k tomu může kuratorium nadace kdykoliv požadovat vysvětlení představenstva nadace, (f) schválení činností představenstva nadace; (g) schvalování usnesení představenstva o pověření jednatelů včetně výběru jednatelů ( 7 odst. 3) (h) zřízení a jmenovávání a odvolávání členů rady pro podporu ( 10), (i) změna názvu nadace a jejích stanov ( 16), (j) rozpuštění nadace ( 18), (k) sdružování nadace ( 17), (l) úkony představenstva vyžadující souhlas podle 7 (3) těchto stanov. (4) Rozhodnutí, která se svým rozsahem a charakterem týkají německé podpory, mohou báýt vydávána po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. 10 Rada pro podporu (1) Rozhodnutím kuratoria může být zřízena rada pro podporu. Je složena ze dvou až osmi osob. (2) Členové budou jmenováni kuratoriem nadace. Co se týče členů, mělo by se jednat o zástupce rodičů,

8 podporovatelů nadace a Německé školy v Praze (sponzory a dárce) a další osobnosti, které jsou dle názoru kuratoria nadace zvláště vhodné k zastupování zájmů nadace. (3) Funkční období členů činí dva roky od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nebo jeho zástupci. Odvolání kuratoriem je kdykoliv přípustné. Opětovné jmenování člena rady pro podporu je přípustné. (4) Předseda kuratoria nadace je součástí rady pro podporu a předsedá jí. Předseda může jmenovat zástupce. (5) Členové rady pro podporu vykonávají čestnou funkci. Nevzniká nárok členů rady pro podporu na náhradu jejich výdajů. 11 Úkoly rady pro podporu (1) Rada pro podporu může dávat ostatním orgánům nadace podněty k jejich činnosti, zejména v případě, že podle 2 odst. 1 věty 3 písm. (a) až (e) budou prováděny výstavy, udělovány ceny a stipendia. Může také podávat návrhy na využití výnosů. (2) Předseda kuratoria nadace informuje radu pro podporu na jejím zasedání nebo jiným způsobem nejméně jednou ročně o záležitostech nadace. 12 Rozhodování orgánů (1) Je-li jmenováno více členů, rozhoduje orgán v přítomnosti alespoň dvou třetin jeho členů prostou většinou hlasů, pokus stanovy nestanoví jinak. (2) U rozhodnutí představenstva a kuratoria rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce. V případě nepřítomnosti obou platí návrh při rovnosti hlasů za odmítnutý. (3) Podle ustanovení 12 odst. 1 zaznamenává orgán svá rozhodnutí v protokolech. V případě, že je jmenováno více členů, musí být protokoly podepsány nejméně dvěma členy orgánu. Nepřítomní členové budou s rozhodnutími seznámeni. Nemají následně právo vznášet námitky. Protokoly budou zasílány příslušenému zahraničnímu zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. (4) Orgány nadace mohou hlasovat také v písemném řízení v textové formě, zejména telefaxem a e- mailem, pokud bude všem členům orgánu dána možnost se rozhodování zúčastnit. Vznáší-li člen orgánu námitky proti rozhodování v tomto řízení, musí být svoláno nové zasedání a na tomto rozhodnuto, ledaže se jedná o zvláštní naléhavost nebo nutnost. Návrh musí být členům rozeslán v textové podobě s uvedením lhůty pro odpověď, která musí činit minimálně týden od doby, kdy lze běžně předpokládat doručení návrhu. Doručení nastává nejpozději třetí den po odeslání. Po obdržení všech odpovědí nejpozději tři pracovní dny po uplynutí lhůty pro odpověď, zjistí předseda výsledek rozhodnutí a informuje o něm členy. (5) Člen orgánu nadace je vyloučen z rozhodování, pokud byl zahájen nebo je projednáván spor mezi členem a nadací nebo pokud se rozhodování týká poskytování prostředků nadace korporaci, ve které člen orgánu zastává pozici v představenstvu nebo v jiném orgánu; z toho jsou vyloučena poskytování zřizovateli.

9 13 Zasedání orgánů (1) Orgány konají svá zasedání podle potřeby. Je-li jmenováno více členů, určuje předseda v případě překážky jeho zástupce místo a čas zasedání a zve na něj/ně. V každém hospodářském roce se koná nejméně jedno zasedání každého orgánu. Představenstvo se schází tak často, jak to vyžaduje sledování cílů nadace. Kuratorium se má v zásadě scházet jednou za rok; další zasedání mohou být stanovena předsedou v případě potřeby. Na svém zasedání se kuratorium nadace usnáší o roční závěrce podle 7 odst. 4. Kuratorium má zasedat ve lhůtě 30 dnů od konání valné hromady zřizovatele, pokud byl předseda kuratoria nadace seznámen se změnami v představenstvu zřizovatele. ( 6 odst. 2). (2) Na návrh nejméně dvou jeho členů musí orgán ve smyslu 5 odst. 1 věty 1 svolat zasedání. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva také na návrh vedoucího příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice nebo ředitele Německé školy v Praze ve lhůtě jednoho týdne. (3) Mezi svoláním a dnem konání zasedání musí být lhůta nejméně čtrnácti dnů, ledaže by kratší lhůtu vyžadovaly mimořádné okolnosti. Členové budou svoláni na základě písemné výzvy, která bude obsahovat jednotlivé body jednání. (4) Členové kuratoria mohou být přítomni na zasedáních jiných orgánů. 14 Hospodářský plán (1) Pro každý hospodářský rok musí nadace vydat hospodářský plán. Hospodářský plán obsahuje údaje o plánovaných příjmech a výdajích nadace vždy pro jeden hospodářský rok včetně investic a zásob. Hospodářský plán musí obsahovat a zohledňovat údaje sdělené od společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, (2) Hospodářský plán je sestavován představenstvem nadace. Rozhoduje o něm kuratorium nadace. Kuratorium nadace musí hospodářský plán přijmout před koncem hospodářského roku a doručit jej představenstvu. Až do schválení hospodářského plánu je představenstvo oprávněno provádět úkony nadace v podstatě stejným způsobem jako v předchozím roce. (3) Hospodářský plán může být v průběhu běžného hospodářského roku změněn rozhodnutím kuratoria; měl by být změněn, v případě, že se skutečný vývoj příjmů nebo výdajů značně odchyluje od platného hospodářského plánu. Hospodářský rok odpovídá kalendářnímu roku. 15 Hospodářský rok 16 Změny stanov (1) O změnách těchto stanov rozhoduje kuratorium nadace dvoutřetinovou většinou jeho členů, je-li to potřebné nebo účelné pro udržitelné naplňování účelů nadace, a není-li změna v rozporu s vůlí

10 zřizovatele, a pokud není ohrožena dobročinnost nadace. Každá změna stanov vyžaduje souhlas Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. (2) Změny účelu nadace 2 mohou být provedeny, jen pokud již není možné trvalé sledování dosavadního účelu nadace nebo je-li značně ztíženo nebo pokud podstatné změny vztahů zapříčinily potřebu změny účelu nadace, aby tak bylo vyhověno vůli zřizovatele. Každá změna účelu nadace vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo. 3) Rozhodnutí vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo nebo úřadu jím k tomu pověřeného. Může být vykonáno, jen pokud finanční úřad potvrdí nezávadnost z hlediska dobročinnosti. Změna stanov vyžaduje k její účinnosti schválení orgánem dozoru. 17 Sdružování nadace (1) Sdružování nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučení je v rámci zákonných možností přípustné. Může tak učinit zejména tehdy, když jiná nadace sladuje podobně uložené účely a naplňování vlastního účelu se tím podpoří. (2) Splyne-li nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučí-li se s jinou nadací v novou nadaci, platí pravidla 20 odst. 1 obdobně. (3) Má-li nadace ve formě připojení převzít jinou nadaci, je pro to vyžadován souhlas kuratoria nadace. (4) Zvláštní práva zřizovatele dle 8 odst. 5 věty 3 stanov mají být v případě sdružování v nejvyšší možné míře zachována. 18 Rozpuštění nadace (1) O rozpuštění nadace rozhoduje jednohlasně kuratorium nadace. Takové rozhodnutí nabývá právní moci teprve schválením orgánem dozoru. (2) V případě rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů připadne majetek po odečtení všech závazků Spolkové republice Německo, která jej musí použít bezprostředně a výlučně na dobročinné účely, přednostně na nové zřízení německé školy na stejném místě. (3) Rozhodnutí o použití majetku při rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů mohou být provedena až po schválení příslušným finančním úřadem. 19 Dozor a účinnost (1) Aniž je dotčeno ustanovení 7 odst. 7 věty 2 podléhá nadace dozoru v souladu s právem platným ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. (2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení orgánem dozoru.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Článek 1. Všeobecné ustanovení

Článek 1. Všeobecné ustanovení Úplné znění Statutu HRAPRAKO komoditní burzy se sídlem Olomouc, Vídeňská 636/10, PSČ 772 00, IČ 277 96 230, zapsané do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle A, vložka 13479 Článek 1.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více