Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule"

Transkript

1 Stanovy Nadace Německá škola v Praze Preambule Nadace Deutsche Schule Prag má za cíl podporovat vzdělávání českých a německých žáků ve smyslu evropské myšlenky. Její zřizovatel jí z toho důvodu svěřuje společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, která v současnosti provozuje německou školku, německou základní školu, české gymnázium a německé gymnázium (dále jen Deutsche Schule Prag ). Nadace je zřízena Občanským sdružením pro založení a podporu Německé školy v Praze (se sídlem v České republice, v Praze, Schwarzenberská 700/1, IČ: , registrováno u Ministerstva vnitra pod číslem II/s-OS/ /96-R; dále jen Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze ), které je rovněž většinovým společníkem společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium (se sídlem Česká republika, Praha 5, Schwarzenberská 700/1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52696), a to s podílem 98,67 % (dále jen Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ). Podíl 1,33 % na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium vlastní společnost Deutsch-Tschechische Gesellschaft (se sídlem v Německu, Oberursel/Ts., Karl-Hermann-Flach-Straße 36). Nadace má obdržet podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ve výši 98,67 % od Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze a rovněž podíl ve výši 1,33 % od společnosti Deutsch-Tschechische Gesellschaft a zajistit jako jediný společník společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium její existenci a plnění jejích úkolů. 1 Název, právní forma, sídlo (1) Název nadace je " Nadace Německá škola v Praze. (2) Nadace je právně způsobilou nadací občanského práva. (3) Nadace má své sídlo ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. 2 Účel nadace (1) Nadace sleduje výlučně a bezprostředně dobročinné účely ve smyslu oddílu Daňově zvýhodněné účely nařízení o dávkách a odvodech. Účelem nadace je podpora vzdělávání dětí a mládeže v České republice týkajícího se školního vzdělávání v německém jazyce. Účely nadace jsou mimo jiné/zejména uskutečňovány

2 (a) provozováním Německé školy v Praze společností Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, (b) podporou žáků Německé školy v Praze např. prostřednictvím stipendii, (c) veřejným příslibem cen za podporu účelů nadace, (d) podporou německého jazyka v České republice v rámci školních aktivit, (e) podporou setkávání a mezikulturní výměny v rámci školních aktivit, (f) podporou německo-české spolupráce ve školství. (2) Účelem nadace je dále a alternativně také opatřování a převádění prostředků v rámci 58 č. 1 nařízení o dávkách a odvodech. Převádění prostředků na korporace v zahraničí, které tam podporují srovnatelé daňově zvýhodněné účely, lze provést jen tehdy, pokud se tyto korporace zaváží zaslat nadaci nejpozději do tří měsíců od skončení kalendářního roku podrobnou zprávu o použití prostředků včetně odpovídajících důkazů, aby mohla nadace prokázat svému finančnímu úřadu daňově zvýhodněné použití prostředků. Tímto smí být podporováno jen uskutečňování daňově zvýhodněných účelů nadace jinými korporacemi ve smyslu 2 odst. 1. V případě vnitrostátních zvýhodněných se nadto musí jednat o korporace veřejného práva nebo o daňově zvýhodněné korporace. (3) Podpora uvedených účelů může být prováděna paralelně nebo alternativně a zahrnuje zveřejňování a šíření výsledků podpory. (4) Součástí účelu nadace je také zaměstnávání zaměstnanců a pomocných osob, kteří se pro dosažení účelů nadace aktivně starají o vlastní projekty nadace nebo společné projekty s dalšími daňově zvýhodněnými korporacemi v rámci účelů nadace. Nadace může také realizovat společné projekty s ostatními daňově zvýhodněnými nadacemi, spolky a sdruženími. (5) Nadace může také jako správce spravovat závislé nadace (spravované nadace) jakožto zvláštní majetek. Účelem těchto spravovaných závislých nadací mohou být všechny daňově zvýhodněné účely ve smyslu 51 nařízení o dávkách a odvodech. (6) Poskytování veškerých prostředků nadace pro podporu obecně prospěšných účelů se děje podle směrnic kuratoria nadace o poskytování, resp. o podpoře, které vyžadují souhlas příslušného finančního úřadu. 3 Majetek nadace (1) Nadace je vybavena majetkem, jehož výše je blíže určena v právním úkonu, kterým je nadace založena. (2) Majetek nadace může být navýšen vklady (peněžními obnosy, právy a jinými předměty) zřizovatele, stejně jako třetích osob. Uhrazení nákladů založení a správy nadace je upraveno v listině o úkonu, kterým je nadace založena. Vklad třetí osoby musí být schválen představenstvem nadace. Třetí osoby, které poskytnou vklad, nejsou zřizovatelem ve smyslu těchto stanov; mohou být ale zvláště zohledňovány při zasedáních kuratoria nadace ( 8) a/nebo rady nadace pro podporu ( 10). Nebudou-li příspěvky výslovně věnovány do majetku nadace, pak slouží aktuálně, výlučně a bezprostředně účelům uvedeným v 2. Pro půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 platí výše uvedené jen s ohledem na výnosy, pokud poskytovatel půjčky půjčku nezmění na vklad nebo dar. (3) Majetek nadace musí být v rámci daňových ustanovení získáván k tvorbě volných rezerv v jeho reálné

3 hodnotě. Ustanovení 3 odst. 4 zůstává nedotčeno. (4) Nadace musí zejména trvale držet a spravovat obchodní podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, který jí byl poskytnut k naplňování činnosti nadace. Přerozdělení zejména prodej této účasti vyžaduje souhlas příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice a je přípustné, jen pokud dojde ke změně právní formy dotyčné společnosti nebo pokud je prodej nutný k udržení trvání nadace nebo k přizpůsobení novým podmínkám. (5) Aniž je dotčeno ustanovení 3 odst. 4, smí být majetek nadace prodán nebo zatížen jen tehdy, pokud je výnosem majetek ve stejné hodnotě. Veškerá přerozdělování majetku nadace jsou přípustná. K dosažení účelu nadace slouží zásadně jen úroky a výnosy majetku nadace a eventuálně půjčky zřizovatele stejně jako další příspěvky, pokud nenavyšují majetek nadace. Půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 nejsou považovány za majetek nadace. (6) Nadace může v rámci ustanovení nařízení o dávkách a odvodech (a) převádět výnosy ze správy majetku, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky v rámci daňových předpisů do volné rezervy; (b) převádět výnosy majetku nadace, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky do rezervy nebo do majetku pro zachování podstaty příp. pro vyrovnávání inflace; (c) převést aktuálně použitelné prostředky do účelově určené rezervy, pokud je toto žádoucí, aby mohly být daňově zvýhodněné účely nadace trvale naplňovány. Toto platí zejména pro financování konkrétního dlouhodobého záměru. (7) Nadace může v roce jejího zřízení a ve dvou následujících kalendářních letech převést přebytky ze správy majetku zcela nebo zčásti do svého majetku. (8) Příjemci nadačních prostředků odpovídají nadaci za jejich použití. (9) Příjemcům, kteří přijímají od nadace, nevzniká na základě těchto stanov nebo směrnic vydaných kuratoriem nadace právní nárok na plnění od nadace. 4 Vklad a použití majetku nadace (1) Majetek nadace má být bez toho, aby bylo dotčeno ustanovení 3 odst. 4, vkládán bezpečně a výnosně. Nadace k tomu může mít také i nad rámec podílu na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium- účast na společnostech nebo je zakládat stejně jako nabývat nemovitosti a užívací práva. Smí zakládat nebo podporovat podniky pro zvláštní účel. (2) Půjčky, které budou nadaci dány k dispozici bezúročně a s ohledem na pozdější využití (půjčky zřizovatele), mohou být pro umožnění vyšších výnosů v souladu s požadavky věřitele vloženy také v rizikovějších vkladech, pokud se věřitel pro případ ztráty vzdá až do doby splatnosti půjčky jejího zaplacení. (3) Nadace je činná nezištně; neslouží v první řadě vlastním hospodářským účelům. Prostředky nadace mohou být použity jen pro účely v souladu se stanovami. Nadace nesmí žádnou osobu zvýhodnit výdaji, které jsou cizí účelu nadace, nebo nepřiměřenými odměnami. (4) Nadace nese náklady na svou správu z výnosů nadačního majetku, pokud nejsou hrazeny třetí osobou.

4 5 Orgány nadace (1) Orgány nadace ve smyslu zákonných ustanovení a s právy a povinnostmi vůči úřadům a třetím osobám jsou představenstvo nadace a kuratorium nadace. Jako další orgán může být zřízena rada pro podporu. (2) Do orgánů nadace nemohou být voleni nebo jmenováni učitelé, zaměstnanci a vedení společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium ani členové rodičovských rad a inspekce. (3) Členové orgánů odpovídají pouze za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení svých povinností jednat s péčí řádného hospodáře. (4) Nadace může pro své orgány uzavřít pojištění k ochraně osobní zodpovědnosti (tzv. pojištění ředitelů a funkcionářů) stejně jako další pojištění odpovědnosti za škody na majetku, pokud představenstvo vznese odpovídající písemnou žádost na kuratorium nebo toto považuje za účelné. 6 Představenstvo nadace (1) Nadace a její majetek, především účast na společnostech nebo další formy účasti, budou spravovány představenstvem. K tomuto může představenstvo využít i třetí osoby, které podléhají jeho dozoru a pokynům. První představenstvo bude jmenováno v rámci úkonu, kterým bude založena nadace. Následně budou jmenováni členové představenstva podle 6 odst. 2. (2) Členové představenstva budou jmenováni a odvoláváni kuratoriem nadace prostou většinou. Opětovné jmenování po skončení funkčního období je přípustné. Jmenovaní členové ohlásí přijetí funkce písemně předsedovi kuratoria, v případě jeho nepřítomnosti zástupci předsedy kuratoria. (3) Členy představenstva nadace budou kuratoriem jmenováni aktuální členové představenstva zřizovatele. Třetí osoby nemohou být jmenovány. (4) Počet členů představenstva je minimálně 2 (dva) a maximálně 7 (sedm). (5) Funkční období člena představenstva nadace činí dva roky ode dne ohlášení přijetí funkce vůči kuratoriu. Má-li být jmenováno celé představenstvo, bude v případě sudého počtu členů představenstva polovina členů představenstva jmenována na dobu dvou let a druhá polovina členů představenstva na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo tříčlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva dva členové jmenováni na dobu dvou let a jeden člen na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo pětičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva tři členové jmenováni na dobu dvou let a dva členové na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo sedmičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva čtyři členové jmenováni na dobu dvou let a tři členové na dobu jednoho roku. (6) Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva, pokud tento již není členem představenstva zřizovatele (např. z důvodu odvolání, vyloučení), je-li to odůvodněno zájmy nadace. Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva také tehdy, pokud pro odvolání existuje závažný důvod. Znovujmenování do představenstva je vyloučeno. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (7) Po uplynutí běžného funkčního období zůstává představenstvo ve funkci až do rozhodnutí o novém jmenování.

5 (8) Aniž jsou dotčena ustanovení 6 odst. 4 a odst. 5, končí členství v představenstvu také smrtí nebo odstoupením. (9) Odstoupí-li člen představenstva předčasně, řídí se nástupnictví podle 6 odst. 2 až 3. Nový člen představenstva nastupuje do funkčního období odstoupivšího člena, pokud kuratorium nestanoví něco jiného. Do doby nástupu nového člena do funkce provádějí dále ostatní členové neodkladné úkoly běžné správy nadace sami. Na žádost předsedy kuratoria nadace v případě překážky jeho zástupce zůstává odstoupivší člen až do volby příslušného následujícího člena ve funkci. (10) V případě zrušení zřizovatele určí kuratorium na dobu jednoho roku nouzové představenstvo, které se skládá nejméně ze tří osob. Podle 16 odst. 1 určí kuratorium nadace změnu stanov k budoucí volbě členů představenstva nadace. (11) Představenstvo nadace si volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce, přičemž znovuzvolení je přípustné. Představenstvo nadace si může stanovit jednací řád. (12) Členové představenstva nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium však může v přiměřeném rozsahu schválit náhradu cestovních nákladů na účast člena představenstva na zasedání, pokud to dovoluje majetková situace nadace. (13) Změny v představenstvu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 7 Úkoly představenstva nadace (1) Člen, resp. členové představenstva tvoří představenstvo nadace ve smyslu 86, 26 občanského zákoníku. Nadaci zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva nebo jeho zástupce. Členové představenstva jsou osvobozeni od zákazu dle ustanovení 181 BGB. (2) Představenstvo nadace vede a spravuje nadaci a její účasti na společnostech, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, jako společník a usnáší se nad jejími záležitostmi, pokud z ustanovení těchto stanov nevyplývá něco jiného. V případě, že se při správě nadace objeví pochybnosti, tak se představenstvo v těchto věcech dotáže kuratoria. Usnesení, která se týkají německé podpory Německé školy v Praze, musí být přijímány po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. Představenstvo vykonává práva společníka ve společnostech, na kterých má nadace podíl, zejména v rámci valných hromad. Pro tento účel může být členovi představenstva představenstvem udělena plná moc pro samostatné zastupování. (3) Představenstvo si vyžádá při následujících právních úkonech a právních jednáních, která se týkají nadace nebo její účasti, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, předchozí souhlas kuratoria: a) Vypracování hospodářského plánu; b) založení/koupě nebo prodej účasti na právnické osobě a jakékoliv zatížení takové účasti; c) nabytí, prodej a zatížení nemovitostí; d) uzavírání smluv nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně) mimo roční hospodářský plán; e) přijímání půjček a úvěrů nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně); f) poskytování půjček a úvěrů všeho druhu; g) převzetí ručení a záruk všeho druhu; h) zaměstnávání zaměstnanců, jejichž roční plat přesahuje ,00 EUR (nebo protihodnotu v jiné měně); i) prodej, pronájem nebo jakékoliv zatížení majetku nadace nebo

6 j) rozhodnutí týkající se společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, která podle její zakladatelské listiny spadají do kompetence valné hromady. k) v případech, ve kterých kuratorium rozhodlo o výhradě souhlasu a toto rozhodnutí sdělilo představenstvu. (4) Představenstvo může pověřit vhodnou, k němu i nenáležící, osobu nebo společnost správou a/nebo jednatelstvím nadace a jejích podílů, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, a to za přiměřenou odměnu na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo. Výběr a pověření osoby nebo společnosti vyžadují souhlas kuratoria. Jednatel provádí úkony běžné správy a připravuje rozhodnutí představenstva a kuratoria. Představenstvem by měla být této osobě nebo společnosti udělena plná moc pro zastupování nadace v potřebném rozsahu. (5) Představenstvo může provádění určitých úkonů převést na jednotlivé členy představenstva, také udělením plné moci vůči třetím osobám s oprávněním k samostatnému zastupování. Představenstvo může za úplatu nebo bezúplatně zaměstnat pomocné síly a také zaměstnance ve smyslu 2 odst. 4 jako část účelu nadace. (6) Představenstvo sestavuje pravidelně před začátkem každého obchodního roku hospodářský plán, který by měl vedle předpokládaných příjmů a výdajů nadace a jejích účastí obsahovat rovněž příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium. Představenstvo využije svých práv společníka ve společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, aby společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium představenstvu včas sdělila plánované příjmy a výdaje. (7) V zákonné lhůtě po ukončení obchodního roku vyhotoví představenstvo účetní uzávěrku s přehledem majetku a zprávou o naplnění účelu nadace. 5 odst. 2 hamburského zákona o nadacích je zbaven závaznosti. 8 Kuratorium nadace (1) Kuratorium se skládá ze tří až patnácti osob. Za členy kuratoria budou jmenovány osoby, od nichž je očekávána zvláštní angažovanost pro účel nadace. (2) Současné členství v představenstvu nadace a kuratoriu nadace je vyloučeno. (3) První kuratorium nadace bude jmenováno zřizovatelem. Noví členové budou k jmenování navrženi kuratoriem. Po potvrzení valnou hromadou zřizovatele budou noví členové jmenováni kuratoriem, prostou většinou všech jeho členů. Opětovné jmenování a znovuzvolení jsou přípustná. V případě že k rozhodnutí o potvrzení valnou hromadou zřizovatele nadace nedojde, nebo že k němu nedojde nejdéle do 60 dnů, mohou být noví členové jmenováni kuratoriem nadace bez potvrzení valnou hromadou, a to prostou většinou všech jeho členů. (4) Kuratorium nadace volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce. (5) Funkční období členů činí pět let od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nadace nebo jeho zástupci. Předčasné odvolání zřizovatelem je možné ze závažného důvodu. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (6) Členové kuratoria nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium nadace však může schválit v přiměřeném rozsahu náhradu cestovních nákladů na účast členů kuratoria na zasedáních, pokud to připouští majetková situace nadace.

7 (7) Změny v kuratoriu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 9 Úkoly kuratoria nadace (1) Kuratorium nadace radí představenstvu nadace. Doprovází a kontroluje obchodní vedení představenstva a má dbát především na to, že bude naplňován účel nadace při zohlednění vůle zřizovatele. (2) Představenstvo vykonává rozhodnutí kuratoria, ledaže se neshodují s ustanoveními předpisů o nadacích nebo s dobročinností výkonu. Představenstvo má povinnost vykonat eventuální příkazy dozoru nadace i v případě, že odporují usnesení kuratoria. (3) Rozhodnutí kuratoria zvláště podléhá, v případě, že se to týká nadace a každé účasti nadace: (a) vydávání směrnic o udělování a podpoře ( 2 odst. 6), (b) jmenovávání a odvolávání členů představenstva nadace ( 6), (c) schvalování hospodářského plánu nadace, který by měl rovněž obsahovat příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, vydaného představenstvem nadace ( 14) jakož i zprávy o činnosti představenstva nadace ( 7 odst. 5), (d) schvalování hospodářského plánu a roční závěrky, (e) kontrola hospodaření představenstva nadace příp. také auditorem jmenovaným kuratoriem nadace; k tomu může kuratorium nadace kdykoliv požadovat vysvětlení představenstva nadace, (f) schválení činností představenstva nadace; (g) schvalování usnesení představenstva o pověření jednatelů včetně výběru jednatelů ( 7 odst. 3) (h) zřízení a jmenovávání a odvolávání členů rady pro podporu ( 10), (i) změna názvu nadace a jejích stanov ( 16), (j) rozpuštění nadace ( 18), (k) sdružování nadace ( 17), (l) úkony představenstva vyžadující souhlas podle 7 (3) těchto stanov. (4) Rozhodnutí, která se svým rozsahem a charakterem týkají německé podpory, mohou báýt vydávána po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. 10 Rada pro podporu (1) Rozhodnutím kuratoria může být zřízena rada pro podporu. Je složena ze dvou až osmi osob. (2) Členové budou jmenováni kuratoriem nadace. Co se týče členů, mělo by se jednat o zástupce rodičů,

8 podporovatelů nadace a Německé školy v Praze (sponzory a dárce) a další osobnosti, které jsou dle názoru kuratoria nadace zvláště vhodné k zastupování zájmů nadace. (3) Funkční období členů činí dva roky od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nebo jeho zástupci. Odvolání kuratoriem je kdykoliv přípustné. Opětovné jmenování člena rady pro podporu je přípustné. (4) Předseda kuratoria nadace je součástí rady pro podporu a předsedá jí. Předseda může jmenovat zástupce. (5) Členové rady pro podporu vykonávají čestnou funkci. Nevzniká nárok členů rady pro podporu na náhradu jejich výdajů. 11 Úkoly rady pro podporu (1) Rada pro podporu může dávat ostatním orgánům nadace podněty k jejich činnosti, zejména v případě, že podle 2 odst. 1 věty 3 písm. (a) až (e) budou prováděny výstavy, udělovány ceny a stipendia. Může také podávat návrhy na využití výnosů. (2) Předseda kuratoria nadace informuje radu pro podporu na jejím zasedání nebo jiným způsobem nejméně jednou ročně o záležitostech nadace. 12 Rozhodování orgánů (1) Je-li jmenováno více členů, rozhoduje orgán v přítomnosti alespoň dvou třetin jeho členů prostou většinou hlasů, pokus stanovy nestanoví jinak. (2) U rozhodnutí představenstva a kuratoria rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce. V případě nepřítomnosti obou platí návrh při rovnosti hlasů za odmítnutý. (3) Podle ustanovení 12 odst. 1 zaznamenává orgán svá rozhodnutí v protokolech. V případě, že je jmenováno více členů, musí být protokoly podepsány nejméně dvěma členy orgánu. Nepřítomní členové budou s rozhodnutími seznámeni. Nemají následně právo vznášet námitky. Protokoly budou zasílány příslušenému zahraničnímu zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. (4) Orgány nadace mohou hlasovat také v písemném řízení v textové formě, zejména telefaxem a e- mailem, pokud bude všem členům orgánu dána možnost se rozhodování zúčastnit. Vznáší-li člen orgánu námitky proti rozhodování v tomto řízení, musí být svoláno nové zasedání a na tomto rozhodnuto, ledaže se jedná o zvláštní naléhavost nebo nutnost. Návrh musí být členům rozeslán v textové podobě s uvedením lhůty pro odpověď, která musí činit minimálně týden od doby, kdy lze běžně předpokládat doručení návrhu. Doručení nastává nejpozději třetí den po odeslání. Po obdržení všech odpovědí nejpozději tři pracovní dny po uplynutí lhůty pro odpověď, zjistí předseda výsledek rozhodnutí a informuje o něm členy. (5) Člen orgánu nadace je vyloučen z rozhodování, pokud byl zahájen nebo je projednáván spor mezi členem a nadací nebo pokud se rozhodování týká poskytování prostředků nadace korporaci, ve které člen orgánu zastává pozici v představenstvu nebo v jiném orgánu; z toho jsou vyloučena poskytování zřizovateli.

9 13 Zasedání orgánů (1) Orgány konají svá zasedání podle potřeby. Je-li jmenováno více členů, určuje předseda v případě překážky jeho zástupce místo a čas zasedání a zve na něj/ně. V každém hospodářském roce se koná nejméně jedno zasedání každého orgánu. Představenstvo se schází tak často, jak to vyžaduje sledování cílů nadace. Kuratorium se má v zásadě scházet jednou za rok; další zasedání mohou být stanovena předsedou v případě potřeby. Na svém zasedání se kuratorium nadace usnáší o roční závěrce podle 7 odst. 4. Kuratorium má zasedat ve lhůtě 30 dnů od konání valné hromady zřizovatele, pokud byl předseda kuratoria nadace seznámen se změnami v představenstvu zřizovatele. ( 6 odst. 2). (2) Na návrh nejméně dvou jeho členů musí orgán ve smyslu 5 odst. 1 věty 1 svolat zasedání. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva také na návrh vedoucího příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice nebo ředitele Německé školy v Praze ve lhůtě jednoho týdne. (3) Mezi svoláním a dnem konání zasedání musí být lhůta nejméně čtrnácti dnů, ledaže by kratší lhůtu vyžadovaly mimořádné okolnosti. Členové budou svoláni na základě písemné výzvy, která bude obsahovat jednotlivé body jednání. (4) Členové kuratoria mohou být přítomni na zasedáních jiných orgánů. 14 Hospodářský plán (1) Pro každý hospodářský rok musí nadace vydat hospodářský plán. Hospodářský plán obsahuje údaje o plánovaných příjmech a výdajích nadace vždy pro jeden hospodářský rok včetně investic a zásob. Hospodářský plán musí obsahovat a zohledňovat údaje sdělené od společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, (2) Hospodářský plán je sestavován představenstvem nadace. Rozhoduje o něm kuratorium nadace. Kuratorium nadace musí hospodářský plán přijmout před koncem hospodářského roku a doručit jej představenstvu. Až do schválení hospodářského plánu je představenstvo oprávněno provádět úkony nadace v podstatě stejným způsobem jako v předchozím roce. (3) Hospodářský plán může být v průběhu běžného hospodářského roku změněn rozhodnutím kuratoria; měl by být změněn, v případě, že se skutečný vývoj příjmů nebo výdajů značně odchyluje od platného hospodářského plánu. Hospodářský rok odpovídá kalendářnímu roku. 15 Hospodářský rok 16 Změny stanov (1) O změnách těchto stanov rozhoduje kuratorium nadace dvoutřetinovou většinou jeho členů, je-li to potřebné nebo účelné pro udržitelné naplňování účelů nadace, a není-li změna v rozporu s vůlí

10 zřizovatele, a pokud není ohrožena dobročinnost nadace. Každá změna stanov vyžaduje souhlas Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. (2) Změny účelu nadace 2 mohou být provedeny, jen pokud již není možné trvalé sledování dosavadního účelu nadace nebo je-li značně ztíženo nebo pokud podstatné změny vztahů zapříčinily potřebu změny účelu nadace, aby tak bylo vyhověno vůli zřizovatele. Každá změna účelu nadace vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo. 3) Rozhodnutí vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo nebo úřadu jím k tomu pověřeného. Může být vykonáno, jen pokud finanční úřad potvrdí nezávadnost z hlediska dobročinnosti. Změna stanov vyžaduje k její účinnosti schválení orgánem dozoru. 17 Sdružování nadace (1) Sdružování nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučení je v rámci zákonných možností přípustné. Může tak učinit zejména tehdy, když jiná nadace sladuje podobně uložené účely a naplňování vlastního účelu se tím podpoří. (2) Splyne-li nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučí-li se s jinou nadací v novou nadaci, platí pravidla 20 odst. 1 obdobně. (3) Má-li nadace ve formě připojení převzít jinou nadaci, je pro to vyžadován souhlas kuratoria nadace. (4) Zvláštní práva zřizovatele dle 8 odst. 5 věty 3 stanov mají být v případě sdružování v nejvyšší možné míře zachována. 18 Rozpuštění nadace (1) O rozpuštění nadace rozhoduje jednohlasně kuratorium nadace. Takové rozhodnutí nabývá právní moci teprve schválením orgánem dozoru. (2) V případě rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů připadne majetek po odečtení všech závazků Spolkové republice Německo, která jej musí použít bezprostředně a výlučně na dobročinné účely, přednostně na nové zřízení německé školy na stejném místě. (3) Rozhodnutí o použití majetku při rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů mohou být provedena až po schválení příslušným finančním úřadem. 19 Dozor a účinnost (1) Aniž je dotčeno ustanovení 7 odst. 7 věty 2 podléhá nadace dozoru v souladu s právem platným ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. (2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení orgánem dozoru.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZALOŽENÍ A PODPORU NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZALOŽENÍ A PODPORU NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZALOŽENÍ A PODPORU NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE První část Všeobecná ustanovení Preambule Cílem Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze (dále jen občanské

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STATUT Nadačního fondu Včelička

STATUT Nadačního fondu Včelička STATUT Nadačního fondu Včelička Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu 1 Název nadačního fondu zní: Včelička - nadační fond pro podporu výchovně - vzdělávací práce s dětmi v rámci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ ve znění změn ze dne 9. 12. 2002, 28. 2. 2003, 7.12. 2005, 26.3.2007, 31.5.2007, 31.3.2008 a 16.6.2008 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649,

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. LTK

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více