Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. Nadace Německá škola v Praze. Preambule"

Transkript

1 Stanovy Nadace Německá škola v Praze Preambule Nadace Deutsche Schule Prag má za cíl podporovat vzdělávání českých a německých žáků ve smyslu evropské myšlenky. Její zřizovatel jí z toho důvodu svěřuje společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, která v současnosti provozuje německou školku, německou základní školu, české gymnázium a německé gymnázium (dále jen Deutsche Schule Prag ). Nadace je zřízena Občanským sdružením pro založení a podporu Německé školy v Praze (se sídlem v České republice, v Praze, Schwarzenberská 700/1, IČ: , registrováno u Ministerstva vnitra pod číslem II/s-OS/ /96-R; dále jen Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze ), které je rovněž většinovým společníkem společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium (se sídlem Česká republika, Praha 5, Schwarzenberská 700/1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52696), a to s podílem 98,67 % (dále jen Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ). Podíl 1,33 % na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium vlastní společnost Deutsch-Tschechische Gesellschaft (se sídlem v Německu, Oberursel/Ts., Karl-Hermann-Flach-Straße 36). Nadace má obdržet podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium ve výši 98,67 % od Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze a rovněž podíl ve výši 1,33 % od společnosti Deutsch-Tschechische Gesellschaft a zajistit jako jediný společník společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium její existenci a plnění jejích úkolů. 1 Název, právní forma, sídlo (1) Název nadace je " Nadace Německá škola v Praze. (2) Nadace je právně způsobilou nadací občanského práva. (3) Nadace má své sídlo ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. 2 Účel nadace (1) Nadace sleduje výlučně a bezprostředně dobročinné účely ve smyslu oddílu Daňově zvýhodněné účely nařízení o dávkách a odvodech. Účelem nadace je podpora vzdělávání dětí a mládeže v České republice týkajícího se školního vzdělávání v německém jazyce. Účely nadace jsou mimo jiné/zejména uskutečňovány

2 (a) provozováním Německé školy v Praze společností Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, (b) podporou žáků Německé školy v Praze např. prostřednictvím stipendii, (c) veřejným příslibem cen za podporu účelů nadace, (d) podporou německého jazyka v České republice v rámci školních aktivit, (e) podporou setkávání a mezikulturní výměny v rámci školních aktivit, (f) podporou německo-české spolupráce ve školství. (2) Účelem nadace je dále a alternativně také opatřování a převádění prostředků v rámci 58 č. 1 nařízení o dávkách a odvodech. Převádění prostředků na korporace v zahraničí, které tam podporují srovnatelé daňově zvýhodněné účely, lze provést jen tehdy, pokud se tyto korporace zaváží zaslat nadaci nejpozději do tří měsíců od skončení kalendářního roku podrobnou zprávu o použití prostředků včetně odpovídajících důkazů, aby mohla nadace prokázat svému finančnímu úřadu daňově zvýhodněné použití prostředků. Tímto smí být podporováno jen uskutečňování daňově zvýhodněných účelů nadace jinými korporacemi ve smyslu 2 odst. 1. V případě vnitrostátních zvýhodněných se nadto musí jednat o korporace veřejného práva nebo o daňově zvýhodněné korporace. (3) Podpora uvedených účelů může být prováděna paralelně nebo alternativně a zahrnuje zveřejňování a šíření výsledků podpory. (4) Součástí účelu nadace je také zaměstnávání zaměstnanců a pomocných osob, kteří se pro dosažení účelů nadace aktivně starají o vlastní projekty nadace nebo společné projekty s dalšími daňově zvýhodněnými korporacemi v rámci účelů nadace. Nadace může také realizovat společné projekty s ostatními daňově zvýhodněnými nadacemi, spolky a sdruženími. (5) Nadace může také jako správce spravovat závislé nadace (spravované nadace) jakožto zvláštní majetek. Účelem těchto spravovaných závislých nadací mohou být všechny daňově zvýhodněné účely ve smyslu 51 nařízení o dávkách a odvodech. (6) Poskytování veškerých prostředků nadace pro podporu obecně prospěšných účelů se děje podle směrnic kuratoria nadace o poskytování, resp. o podpoře, které vyžadují souhlas příslušného finančního úřadu. 3 Majetek nadace (1) Nadace je vybavena majetkem, jehož výše je blíže určena v právním úkonu, kterým je nadace založena. (2) Majetek nadace může být navýšen vklady (peněžními obnosy, právy a jinými předměty) zřizovatele, stejně jako třetích osob. Uhrazení nákladů založení a správy nadace je upraveno v listině o úkonu, kterým je nadace založena. Vklad třetí osoby musí být schválen představenstvem nadace. Třetí osoby, které poskytnou vklad, nejsou zřizovatelem ve smyslu těchto stanov; mohou být ale zvláště zohledňovány při zasedáních kuratoria nadace ( 8) a/nebo rady nadace pro podporu ( 10). Nebudou-li příspěvky výslovně věnovány do majetku nadace, pak slouží aktuálně, výlučně a bezprostředně účelům uvedeným v 2. Pro půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 platí výše uvedené jen s ohledem na výnosy, pokud poskytovatel půjčky půjčku nezmění na vklad nebo dar. (3) Majetek nadace musí být v rámci daňových ustanovení získáván k tvorbě volných rezerv v jeho reálné

3 hodnotě. Ustanovení 3 odst. 4 zůstává nedotčeno. (4) Nadace musí zejména trvale držet a spravovat obchodní podíl na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, který jí byl poskytnut k naplňování činnosti nadace. Přerozdělení zejména prodej této účasti vyžaduje souhlas příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice a je přípustné, jen pokud dojde ke změně právní formy dotyčné společnosti nebo pokud je prodej nutný k udržení trvání nadace nebo k přizpůsobení novým podmínkám. (5) Aniž je dotčeno ustanovení 3 odst. 4, smí být majetek nadace prodán nebo zatížen jen tehdy, pokud je výnosem majetek ve stejné hodnotě. Veškerá přerozdělování majetku nadace jsou přípustná. K dosažení účelu nadace slouží zásadně jen úroky a výnosy majetku nadace a eventuálně půjčky zřizovatele stejně jako další příspěvky, pokud nenavyšují majetek nadace. Půjčky zřizovatele podle 4 odst. 2 nejsou považovány za majetek nadace. (6) Nadace může v rámci ustanovení nařízení o dávkách a odvodech (a) převádět výnosy ze správy majetku, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky v rámci daňových předpisů do volné rezervy; (b) převádět výnosy majetku nadace, stejně jako další aktuálně použitelné prostředky do rezervy nebo do majetku pro zachování podstaty příp. pro vyrovnávání inflace; (c) převést aktuálně použitelné prostředky do účelově určené rezervy, pokud je toto žádoucí, aby mohly být daňově zvýhodněné účely nadace trvale naplňovány. Toto platí zejména pro financování konkrétního dlouhodobého záměru. (7) Nadace může v roce jejího zřízení a ve dvou následujících kalendářních letech převést přebytky ze správy majetku zcela nebo zčásti do svého majetku. (8) Příjemci nadačních prostředků odpovídají nadaci za jejich použití. (9) Příjemcům, kteří přijímají od nadace, nevzniká na základě těchto stanov nebo směrnic vydaných kuratoriem nadace právní nárok na plnění od nadace. 4 Vklad a použití majetku nadace (1) Majetek nadace má být bez toho, aby bylo dotčeno ustanovení 3 odst. 4, vkládán bezpečně a výnosně. Nadace k tomu může mít také i nad rámec podílu na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium- účast na společnostech nebo je zakládat stejně jako nabývat nemovitosti a užívací práva. Smí zakládat nebo podporovat podniky pro zvláštní účel. (2) Půjčky, které budou nadaci dány k dispozici bezúročně a s ohledem na pozdější využití (půjčky zřizovatele), mohou být pro umožnění vyšších výnosů v souladu s požadavky věřitele vloženy také v rizikovějších vkladech, pokud se věřitel pro případ ztráty vzdá až do doby splatnosti půjčky jejího zaplacení. (3) Nadace je činná nezištně; neslouží v první řadě vlastním hospodářským účelům. Prostředky nadace mohou být použity jen pro účely v souladu se stanovami. Nadace nesmí žádnou osobu zvýhodnit výdaji, které jsou cizí účelu nadace, nebo nepřiměřenými odměnami. (4) Nadace nese náklady na svou správu z výnosů nadačního majetku, pokud nejsou hrazeny třetí osobou.

4 5 Orgány nadace (1) Orgány nadace ve smyslu zákonných ustanovení a s právy a povinnostmi vůči úřadům a třetím osobám jsou představenstvo nadace a kuratorium nadace. Jako další orgán může být zřízena rada pro podporu. (2) Do orgánů nadace nemohou být voleni nebo jmenováni učitelé, zaměstnanci a vedení společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium ani členové rodičovských rad a inspekce. (3) Členové orgánů odpovídají pouze za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení svých povinností jednat s péčí řádného hospodáře. (4) Nadace může pro své orgány uzavřít pojištění k ochraně osobní zodpovědnosti (tzv. pojištění ředitelů a funkcionářů) stejně jako další pojištění odpovědnosti za škody na majetku, pokud představenstvo vznese odpovídající písemnou žádost na kuratorium nebo toto považuje za účelné. 6 Představenstvo nadace (1) Nadace a její majetek, především účast na společnostech nebo další formy účasti, budou spravovány představenstvem. K tomuto může představenstvo využít i třetí osoby, které podléhají jeho dozoru a pokynům. První představenstvo bude jmenováno v rámci úkonu, kterým bude založena nadace. Následně budou jmenováni členové představenstva podle 6 odst. 2. (2) Členové představenstva budou jmenováni a odvoláváni kuratoriem nadace prostou většinou. Opětovné jmenování po skončení funkčního období je přípustné. Jmenovaní členové ohlásí přijetí funkce písemně předsedovi kuratoria, v případě jeho nepřítomnosti zástupci předsedy kuratoria. (3) Členy představenstva nadace budou kuratoriem jmenováni aktuální členové představenstva zřizovatele. Třetí osoby nemohou být jmenovány. (4) Počet členů představenstva je minimálně 2 (dva) a maximálně 7 (sedm). (5) Funkční období člena představenstva nadace činí dva roky ode dne ohlášení přijetí funkce vůči kuratoriu. Má-li být jmenováno celé představenstvo, bude v případě sudého počtu členů představenstva polovina členů představenstva jmenována na dobu dvou let a druhá polovina členů představenstva na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo tříčlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva dva členové jmenováni na dobu dvou let a jeden člen na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo pětičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva tři členové jmenováni na dobu dvou let a dva členové na dobu jednoho roku. Pokud bude představenstvo sedmičlenné, budou v případě nového jmenování celého představenstva čtyři členové jmenováni na dobu dvou let a tři členové na dobu jednoho roku. (6) Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva, pokud tento již není členem představenstva zřizovatele (např. z důvodu odvolání, vyloučení), je-li to odůvodněno zájmy nadace. Kuratorium nadace může odvolat člena představenstva také tehdy, pokud pro odvolání existuje závažný důvod. Znovujmenování do představenstva je vyloučeno. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (7) Po uplynutí běžného funkčního období zůstává představenstvo ve funkci až do rozhodnutí o novém jmenování.

5 (8) Aniž jsou dotčena ustanovení 6 odst. 4 a odst. 5, končí členství v představenstvu také smrtí nebo odstoupením. (9) Odstoupí-li člen představenstva předčasně, řídí se nástupnictví podle 6 odst. 2 až 3. Nový člen představenstva nastupuje do funkčního období odstoupivšího člena, pokud kuratorium nestanoví něco jiného. Do doby nástupu nového člena do funkce provádějí dále ostatní členové neodkladné úkoly běžné správy nadace sami. Na žádost předsedy kuratoria nadace v případě překážky jeho zástupce zůstává odstoupivší člen až do volby příslušného následujícího člena ve funkci. (10) V případě zrušení zřizovatele určí kuratorium na dobu jednoho roku nouzové představenstvo, které se skládá nejméně ze tří osob. Podle 16 odst. 1 určí kuratorium nadace změnu stanov k budoucí volbě členů představenstva nadace. (11) Představenstvo nadace si volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce, přičemž znovuzvolení je přípustné. Představenstvo nadace si může stanovit jednací řád. (12) Členové představenstva nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium však může v přiměřeném rozsahu schválit náhradu cestovních nákladů na účast člena představenstva na zasedání, pokud to dovoluje majetková situace nadace. (13) Změny v představenstvu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 7 Úkoly představenstva nadace (1) Člen, resp. členové představenstva tvoří představenstvo nadace ve smyslu 86, 26 občanského zákoníku. Nadaci zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva nebo jeho zástupce. Členové představenstva jsou osvobozeni od zákazu dle ustanovení 181 BGB. (2) Představenstvo nadace vede a spravuje nadaci a její účasti na společnostech, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, jako společník a usnáší se nad jejími záležitostmi, pokud z ustanovení těchto stanov nevyplývá něco jiného. V případě, že se při správě nadace objeví pochybnosti, tak se představenstvo v těchto věcech dotáže kuratoria. Usnesení, která se týkají německé podpory Německé školy v Praze, musí být přijímány po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. Představenstvo vykonává práva společníka ve společnostech, na kterých má nadace podíl, zejména v rámci valných hromad. Pro tento účel může být členovi představenstva představenstvem udělena plná moc pro samostatné zastupování. (3) Představenstvo si vyžádá při následujících právních úkonech a právních jednáních, která se týkají nadace nebo její účasti, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, předchozí souhlas kuratoria: a) Vypracování hospodářského plánu; b) založení/koupě nebo prodej účasti na právnické osobě a jakékoliv zatížení takové účasti; c) nabytí, prodej a zatížení nemovitostí; d) uzavírání smluv nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně) mimo roční hospodářský plán; e) přijímání půjček a úvěrů nad ,00 EUR (nebo v protihodnoty v jiné měně); f) poskytování půjček a úvěrů všeho druhu; g) převzetí ručení a záruk všeho druhu; h) zaměstnávání zaměstnanců, jejichž roční plat přesahuje ,00 EUR (nebo protihodnotu v jiné měně); i) prodej, pronájem nebo jakékoliv zatížení majetku nadace nebo

6 j) rozhodnutí týkající se společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, která podle její zakladatelské listiny spadají do kompetence valné hromady. k) v případech, ve kterých kuratorium rozhodlo o výhradě souhlasu a toto rozhodnutí sdělilo představenstvu. (4) Představenstvo může pověřit vhodnou, k němu i nenáležící, osobu nebo společnost správou a/nebo jednatelstvím nadace a jejích podílů, zejména na společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, a to za přiměřenou odměnu na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo. Výběr a pověření osoby nebo společnosti vyžadují souhlas kuratoria. Jednatel provádí úkony běžné správy a připravuje rozhodnutí představenstva a kuratoria. Představenstvem by měla být této osobě nebo společnosti udělena plná moc pro zastupování nadace v potřebném rozsahu. (5) Představenstvo může provádění určitých úkonů převést na jednotlivé členy představenstva, také udělením plné moci vůči třetím osobám s oprávněním k samostatnému zastupování. Představenstvo může za úplatu nebo bezúplatně zaměstnat pomocné síly a také zaměstnance ve smyslu 2 odst. 4 jako část účelu nadace. (6) Představenstvo sestavuje pravidelně před začátkem každého obchodního roku hospodářský plán, který by měl vedle předpokládaných příjmů a výdajů nadace a jejích účastí obsahovat rovněž příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium. Představenstvo využije svých práv společníka ve společnosti Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, aby společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium představenstvu včas sdělila plánované příjmy a výdaje. (7) V zákonné lhůtě po ukončení obchodního roku vyhotoví představenstvo účetní uzávěrku s přehledem majetku a zprávou o naplnění účelu nadace. 5 odst. 2 hamburského zákona o nadacích je zbaven závaznosti. 8 Kuratorium nadace (1) Kuratorium se skládá ze tří až patnácti osob. Za členy kuratoria budou jmenovány osoby, od nichž je očekávána zvláštní angažovanost pro účel nadace. (2) Současné členství v představenstvu nadace a kuratoriu nadace je vyloučeno. (3) První kuratorium nadace bude jmenováno zřizovatelem. Noví členové budou k jmenování navrženi kuratoriem. Po potvrzení valnou hromadou zřizovatele budou noví členové jmenováni kuratoriem, prostou většinou všech jeho členů. Opětovné jmenování a znovuzvolení jsou přípustná. V případě že k rozhodnutí o potvrzení valnou hromadou zřizovatele nadace nedojde, nebo že k němu nedojde nejdéle do 60 dnů, mohou být noví členové jmenováni kuratoriem nadace bez potvrzení valnou hromadou, a to prostou většinou všech jeho členů. (4) Kuratorium nadace volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce. (5) Funkční období členů činí pět let od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nadace nebo jeho zástupci. Předčasné odvolání zřizovatelem je možné ze závažného důvodu. Odvolání je účinné, dokud není právně stanoveno neúčinným. (6) Členové kuratoria nadace vykonávají čestnou funkci. Kuratorium nadace však může schválit v přiměřeném rozsahu náhradu cestovních nákladů na účast členů kuratoria na zasedáních, pokud to připouští majetková situace nadace.

7 (7) Změny v kuratoriu nadace budou bezprostředně oznámeny orgánu státního dozoru. Volební protokoly, oznámení o přijetí a další důkazní dokumenty budou přiloženy. 9 Úkoly kuratoria nadace (1) Kuratorium nadace radí představenstvu nadace. Doprovází a kontroluje obchodní vedení představenstva a má dbát především na to, že bude naplňován účel nadace při zohlednění vůle zřizovatele. (2) Představenstvo vykonává rozhodnutí kuratoria, ledaže se neshodují s ustanoveními předpisů o nadacích nebo s dobročinností výkonu. Představenstvo má povinnost vykonat eventuální příkazy dozoru nadace i v případě, že odporují usnesení kuratoria. (3) Rozhodnutí kuratoria zvláště podléhá, v případě, že se to týká nadace a každé účasti nadace: (a) vydávání směrnic o udělování a podpoře ( 2 odst. 6), (b) jmenovávání a odvolávání členů představenstva nadace ( 6), (c) schvalování hospodářského plánu nadace, který by měl rovněž obsahovat příjmy a výdaje sdělené společností Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, vydaného představenstvem nadace ( 14) jakož i zprávy o činnosti představenstva nadace ( 7 odst. 5), (d) schvalování hospodářského plánu a roční závěrky, (e) kontrola hospodaření představenstva nadace příp. také auditorem jmenovaným kuratoriem nadace; k tomu může kuratorium nadace kdykoliv požadovat vysvětlení představenstva nadace, (f) schválení činností představenstva nadace; (g) schvalování usnesení představenstva o pověření jednatelů včetně výběru jednatelů ( 7 odst. 3) (h) zřízení a jmenovávání a odvolávání členů rady pro podporu ( 10), (i) změna názvu nadace a jejích stanov ( 16), (j) rozpuštění nadace ( 18), (k) sdružování nadace ( 17), (l) úkony představenstva vyžadující souhlas podle 7 (3) těchto stanov. (4) Rozhodnutí, která se svým rozsahem a charakterem týkají německé podpory, mohou báýt vydávána po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. 10 Rada pro podporu (1) Rozhodnutím kuratoria může být zřízena rada pro podporu. Je složena ze dvou až osmi osob. (2) Členové budou jmenováni kuratoriem nadace. Co se týče členů, mělo by se jednat o zástupce rodičů,

8 podporovatelů nadace a Německé školy v Praze (sponzory a dárce) a další osobnosti, které jsou dle názoru kuratoria nadace zvláště vhodné k zastupování zájmů nadace. (3) Funkční období členů činí dva roky od jmenování. Funkční období končí dále smrtí nebo odstoupením, které musí být písemně oznámeno předsedovi kuratoria nebo jeho zástupci. Odvolání kuratoriem je kdykoliv přípustné. Opětovné jmenování člena rady pro podporu je přípustné. (4) Předseda kuratoria nadace je součástí rady pro podporu a předsedá jí. Předseda může jmenovat zástupce. (5) Členové rady pro podporu vykonávají čestnou funkci. Nevzniká nárok členů rady pro podporu na náhradu jejich výdajů. 11 Úkoly rady pro podporu (1) Rada pro podporu může dávat ostatním orgánům nadace podněty k jejich činnosti, zejména v případě, že podle 2 odst. 1 věty 3 písm. (a) až (e) budou prováděny výstavy, udělovány ceny a stipendia. Může také podávat návrhy na využití výnosů. (2) Předseda kuratoria nadace informuje radu pro podporu na jejím zasedání nebo jiným způsobem nejméně jednou ročně o záležitostech nadace. 12 Rozhodování orgánů (1) Je-li jmenováno více členů, rozhoduje orgán v přítomnosti alespoň dvou třetin jeho členů prostou většinou hlasů, pokus stanovy nestanoví jinak. (2) U rozhodnutí představenstva a kuratoria rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce. V případě nepřítomnosti obou platí návrh při rovnosti hlasů za odmítnutý. (3) Podle ustanovení 12 odst. 1 zaznamenává orgán svá rozhodnutí v protokolech. V případě, že je jmenováno více členů, musí být protokoly podepsány nejméně dvěma členy orgánu. Nepřítomní členové budou s rozhodnutími seznámeni. Nemají následně právo vznášet námitky. Protokoly budou zasílány příslušenému zahraničnímu zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. (4) Orgány nadace mohou hlasovat také v písemném řízení v textové formě, zejména telefaxem a e- mailem, pokud bude všem členům orgánu dána možnost se rozhodování zúčastnit. Vznáší-li člen orgánu námitky proti rozhodování v tomto řízení, musí být svoláno nové zasedání a na tomto rozhodnuto, ledaže se jedná o zvláštní naléhavost nebo nutnost. Návrh musí být členům rozeslán v textové podobě s uvedením lhůty pro odpověď, která musí činit minimálně týden od doby, kdy lze běžně předpokládat doručení návrhu. Doručení nastává nejpozději třetí den po odeslání. Po obdržení všech odpovědí nejpozději tři pracovní dny po uplynutí lhůty pro odpověď, zjistí předseda výsledek rozhodnutí a informuje o něm členy. (5) Člen orgánu nadace je vyloučen z rozhodování, pokud byl zahájen nebo je projednáván spor mezi členem a nadací nebo pokud se rozhodování týká poskytování prostředků nadace korporaci, ve které člen orgánu zastává pozici v představenstvu nebo v jiném orgánu; z toho jsou vyloučena poskytování zřizovateli.

9 13 Zasedání orgánů (1) Orgány konají svá zasedání podle potřeby. Je-li jmenováno více členů, určuje předseda v případě překážky jeho zástupce místo a čas zasedání a zve na něj/ně. V každém hospodářském roce se koná nejméně jedno zasedání každého orgánu. Představenstvo se schází tak často, jak to vyžaduje sledování cílů nadace. Kuratorium se má v zásadě scházet jednou za rok; další zasedání mohou být stanovena předsedou v případě potřeby. Na svém zasedání se kuratorium nadace usnáší o roční závěrce podle 7 odst. 4. Kuratorium má zasedat ve lhůtě 30 dnů od konání valné hromady zřizovatele, pokud byl předseda kuratoria nadace seznámen se změnami v představenstvu zřizovatele. ( 6 odst. 2). (2) Na návrh nejméně dvou jeho členů musí orgán ve smyslu 5 odst. 1 věty 1 svolat zasedání. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva také na návrh vedoucího příslušného zahraničního zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice nebo ředitele Německé školy v Praze ve lhůtě jednoho týdne. (3) Mezi svoláním a dnem konání zasedání musí být lhůta nejméně čtrnácti dnů, ledaže by kratší lhůtu vyžadovaly mimořádné okolnosti. Členové budou svoláni na základě písemné výzvy, která bude obsahovat jednotlivé body jednání. (4) Členové kuratoria mohou být přítomni na zasedáních jiných orgánů. 14 Hospodářský plán (1) Pro každý hospodářský rok musí nadace vydat hospodářský plán. Hospodářský plán obsahuje údaje o plánovaných příjmech a výdajích nadace vždy pro jeden hospodářský rok včetně investic a zásob. Hospodářský plán musí obsahovat a zohledňovat údaje sdělené od společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, (2) Hospodářský plán je sestavován představenstvem nadace. Rozhoduje o něm kuratorium nadace. Kuratorium nadace musí hospodářský plán přijmout před koncem hospodářského roku a doručit jej představenstvu. Až do schválení hospodářského plánu je představenstvo oprávněno provádět úkony nadace v podstatě stejným způsobem jako v předchozím roce. (3) Hospodářský plán může být v průběhu běžného hospodářského roku změněn rozhodnutím kuratoria; měl by být změněn, v případě, že se skutečný vývoj příjmů nebo výdajů značně odchyluje od platného hospodářského plánu. Hospodářský rok odpovídá kalendářnímu roku. 15 Hospodářský rok 16 Změny stanov (1) O změnách těchto stanov rozhoduje kuratorium nadace dvoutřetinovou většinou jeho členů, je-li to potřebné nebo účelné pro udržitelné naplňování účelů nadace, a není-li změna v rozporu s vůlí

10 zřizovatele, a pokud není ohrožena dobročinnost nadace. Každá změna stanov vyžaduje souhlas Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. (2) Změny účelu nadace 2 mohou být provedeny, jen pokud již není možné trvalé sledování dosavadního účelu nadace nebo je-li značně ztíženo nebo pokud podstatné změny vztahů zapříčinily potřebu změny účelu nadace, aby tak bylo vyhověno vůli zřizovatele. Každá změna účelu nadace vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo. 3) Rozhodnutí vyžaduje souhlas ministerstva zahraniční Spolkové republiky Německo nebo úřadu jím k tomu pověřeného. Může být vykonáno, jen pokud finanční úřad potvrdí nezávadnost z hlediska dobročinnosti. Změna stanov vyžaduje k její účinnosti schválení orgánem dozoru. 17 Sdružování nadace (1) Sdružování nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučení je v rámci zákonných možností přípustné. Může tak učinit zejména tehdy, když jiná nadace sladuje podobně uložené účely a naplňování vlastního účelu se tím podpoří. (2) Splyne-li nadace s jinou nadací ve formě přistoupení nebo sloučí-li se s jinou nadací v novou nadaci, platí pravidla 20 odst. 1 obdobně. (3) Má-li nadace ve formě připojení převzít jinou nadaci, je pro to vyžadován souhlas kuratoria nadace. (4) Zvláštní práva zřizovatele dle 8 odst. 5 věty 3 stanov mají být v případě sdružování v nejvyšší možné míře zachována. 18 Rozpuštění nadace (1) O rozpuštění nadace rozhoduje jednohlasně kuratorium nadace. Takové rozhodnutí nabývá právní moci teprve schválením orgánem dozoru. (2) V případě rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů připadne majetek po odečtení všech závazků Spolkové republice Německo, která jej musí použít bezprostředně a výlučně na dobročinné účely, přednostně na nové zřízení německé školy na stejném místě. (3) Rozhodnutí o použití majetku při rozpuštění nebo zrušení nadace nebo v případě odpadnutí jejích daňově zvýhodněných účelů mohou být provedena až po schválení příslušným finančním úřadem. 19 Dozor a účinnost (1) Aniž je dotčeno ustanovení 7 odst. 7 věty 2 podléhá nadace dozoru v souladu s právem platným ve svobodném a hanzovním městě Hamburg. (2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení orgánem dozoru.

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Preambule: Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku. 1. Název a sídlo spolku: 1.1. Název spolku zní: Spolek pro

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y 2012 STANOVY NIZOZEMSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu ustanoveními

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více