Výše denní sazby podle druhu vozidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výše denní sazby podle druhu vozidla"

Transkript

1 č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června /162: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Pavla Šmajstrlu 2) volí členy návrhové komise: Zdeňka Švrčka, Ing. Zdeňka Slačíka 8/163: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Miroslava Hoppa, p. Jana Bobka 8/164: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 7/2008 zasedání zastupitelstva obce 8/165: 1) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r /166: 1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2007, a to bez výhrad 8/167: 1), 2) schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2005 8/168: 1) schvaluje záměr pronájmu volné místnosti v kulturním domě v Tiché 8/169: 1) odkládá projednání žádosti o pronájem prostor sauny u MŠ na další zasedání zastupitelstva obce po upřesnění podmínek využití 8/170: 1) zamítá záměr prodeje pozemků PK 1306, PK 1305, EN 1307/2 8/171: 1) schvaluje OZV č. 1/2008 Obce Tichá, kterou se ruší OZV č. 7/93 s účinností od /172: 1) bere na vědomí možnosti novelizovaného zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb., v platném znění a nepokládá v současné době za nutné zavedení místního koeficientu dle 12 zákona 8/173: 1) schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 50 na 53 dětí s účinností od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 8/174: 1) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 736 se Zemědělským družstvem Javorník Tichá, IČ , na pronájem pozemků o celkové rozloze 26,2263 ha s výpovědní lhůtou 1 rok, celkové nájemné činí ,00 Kč / 1 rok 8/175: 1) schvaluje uzavření Dohody o hospodaření na lesních pozemcích na parc. č.126/1, 128, 137, 138, 141/2 s Lesy České republiky, s.p., IČ , se sídlem Hradec Králové, Přemyslova

2 8/176: 1) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa Projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Studénka 1. Bezručova 879, na vypracování projektové dokumentace v úrovni projektu stavby pro územní a stavení řízení - chodníkové těleso III/48310 v celkové hodnotě ,00 Kč s DPH 8/177: 1) pověřuje starostu města Frenštát pod Radhoštěm k provádění právních úkonů v souladu s čl. III. odst. 3 a 4 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 8/178: 1) schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb s Městem Frenštát pod Radhoštěm v celkové výši příspěvku ,30 Kč pro r /179: 1) pověřuje p. Jana Bobka zjištěním stavu a kapacity knih v místní knihovně 8/180: 1) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběrné nádoby s ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194 na pronájem dalších 8 ks sběrných nádob pro uložení biologicky rozložitelného odpadu 8/181: 1) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č s fa GEFOS, a.s., IČ , Praha 8 - Libeň, Kundratka 17, na vytvoření pasportu komunikací, svislého dopravního značení a mostů v GIS MISYS a přidání nových dat Ortofotomapy a ZM ČR do GIS MISYS, cena díla ,00 Kč s DPH 8/182: 1) bere na vědomí poskytnutí dotace KÚ MSK Ostrava ve výši ,000 Kč na zhotovení chodníkového tělesa Tichá, podél státní silnice III/4848 a III/4864 8/183: 1) bere na vědomí nabídku firmy CYRRUS Brno na odkoupení akcií České spořitelny, a.s. 8/184: 1) schvaluje převod budovy technických sportů na Obec Tichá po udělení písemného souhlasu nadřízeného republikového kolegia AVZO TSČ ČR po vyjádření územního orgánu 2) pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o převodu nemovitostí TSČ Tichá na Obec Tichá 8/185: 1) bere na vědomí plnění rozpočtu k /186: 1) bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na zhotovitele Chodníkového tělesa Tichá, podél státní silnice III/4848 a III/4864. Upozorňujeme občany na ukončení splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008, která končila k 30. červnu. Takže pokud patříte mezi ty, kteří opomněli v daném termínu provést jeho úhradu, dostavte se na obecní úřad a proveďte tuto úhradu do pokladny obce - pro doplnění uvádíme výši poplatku na 1 poplatníka - 300,00 Kč. Úhradu můžete provést také převodem z Vašeho účtu na účet obce Tichá č /0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti. 2

3 Na základě podnětu našich pracovníků, kteří provádějí úklid u stanovišť tříděného odpadu, Vás opět žádáme o řádné třídění těchto odpadů. Když už si dáte tu práci, že přinesete tyto odpady na dané místo, proveďte, prosím i jeho řádné roztřídění (sklo bílé, tmavé, plasty, kov, papír) - toto Vám určitě nezabere tolik času. A pokud máte odpad, který do těchto kontejnerů nepatří, můžete jej donést ke kotelně u ZŠ (přístup kolem kulturního domu zezadu). Zde je celoročně umístěný kontejner na velkoobjemový odpad, sem tento odpad patří a je odvážen na skládku ASOMPO. Na plasty můžete používat také sběrové pytle, které dostanete na obecním úřadě. Ještě upozornění - stanoviště tříděného odpadu na Žuchově bude přemístěno na druhou stranu komunikace. Možná jste již postřehli rozšíření stanovišť kontejnerů na bioodpad v naší obci, pro upřesnění uvádíme jejich seznam (směr od Kunčic pod Ondřejníkem): - točna u Pavlíčků - trafostanice u Adamce - u hřbitova - za garážemi u ZD směrem ke hřišti TJ Sokol Tichá - u ČOV - u domu p. Žáčka, T u zastávky ČSAD U Šťastné UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: Tělocvična bude uzavřena pro veřejnost v době prázdnin v temínu: Obecní úřad v Tiché dává na vědomí uzavření úřadu z důvodu čerpání dovolené, a to v době: srpna 2008 Novelizace zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor dopravy, informuje občany, že dnem vešla v platnost novelizace zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Touto novelizací dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává dle ustanovení 2 písm. k) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pouze zelená karta, vydaná příslušným pojistitelem. Vymezení pojmu zelená karta vychází ze směrnice Rady Evropského společenství č. 72/166/EHS. Doklad o pojištění odpovědnosti byl vydáván na dobu neurčitou, čímž při zániku pojištění docházelo ke zneužití tohoto dokladu a ten pak ztrácel svoji funkci. Naproti tomu zelená karta je vydávána s platností minimálně na dobu 14 dnů a maximálně 1 roku, její obsah je upraven pravidly EHK OSN a Rady Kanceláří a naplňuje dostatečným způsobem požadavky kladené na tento doklad. Prokazování existence pojištění odpovědnosti: 1) od do existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný) 2) od existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokázat pouze zelenou kartou. 3

4 Dále dnem vejde v platnost ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o zavedení povinnosti pro vlastníky a provozovatele silničních vozidel, v případě provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, tj. v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona, uhradit příspěvek za každý den provozování vozidla v rozporu se zákonem. Jak uvádějí tvůrci zákona Zavedení příspěvku by mělo působit preventivně s tím účelem, aby bylo důsledně sjednáváno pojištění odpovědnosti, nebo aby byla odevzdána státní poznávací značka, osvědčení o registraci vozidla a vozidlo vyřazeno (dočasně, popř. trvale) z registru silniční vozidel.. Následující tabulka určuje denní sazbu pro výpočet výše příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Podle této tabulky se denní sazba násobí počtem dnů, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jako příklad uvádím: Za měsíční provoz osobního automobilu Škoda Fabia bez pojištění odpovědnosti činí příspěvek bez započítání nákladů na jeho uplatnění či vymáhání Kč (30 dnů x 50 Kč). To je v rozmezí 1/3 až 1/2 ročního pojistného za toto vozidlo. LenkaDočkálková, referent odboru dopravy Výše denní sazby podle druhu vozidla druh vozidla denní sazba v Kč motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20 motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30 osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50 osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70 autobus 160 nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do kg tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg speciální vozidlo 80 přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30 zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 ostatní vozidla Mateřská škola Tichá - školní rok 2007/2008 Má-li se člověk státi člověkem, musí býti vzděláván. J. A. Komenský 4

5 Ve školním roce 2007/2008 jsme pracovali s počtem dětí. I letos jsme pracovali s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách podle tématických plánů vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nám umožňuje pracovat s dětmi přirozenou a prožitkovou formou. Pro děti a rodiče jsme po celý rok připravovali různé akce a aktivity: pravidelně 1x měsíčně jedno divadelní představení v MŠ nebo blízkém okolí, chodili jsme cvičit do tělocvičny ZŠ, jezdili jsme na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p/r. Děti mohly pracovat v několika kroužcích - anglickém, tanečním, výtvarném, ekologickém. Společně s rodiči jsme oslavovali v MŠ sváteční dny - Mikulášskou nadílku, vánoční svátky, zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v ZŠ, oslavili velikonoční a jarní svátky. Děti se předvedly na společném vystoupení se ZŠ k výročí 100let školy a ke Dni matek. Divadelní a koncertní vystoupení jsme navštěvovali v kině, kulturním domě nebo v ZUŠ ve Frenštátě p/r. Byli jsme na exkurzích v ZŠ Tichá, u chovatelů domácích a hospodářských zvířat, u soukromých podnikatelů, v ZD Tichá, spolupracovali jsme s ÚSP v Tiché. V ekologickém kroužku se děti učí kladnému vztahu k přírodě a Zemi. Od dětství se učí třídit odpad. Sbírali jsme starý papír - s pomocí aktivních rodičů jsme odevzdali do sběrny celkem 2200 kg starého papíru. Velkým pomocníkem nám při tom byl p. Mladěnka. Všechny děti byly odměněny za svou snahu ve sběru malým dárkem. Spolupracovali jsme také s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro zvěř. Den dětí jsme oslavili s ÚSP Tichá. I letos spolupracovala s rodiči na nápravě řeči logopedka Mgr. Lakomá. V červnu jsme byli na výletě v Zoo v Lešné. Na požádání děti vystupovaly pro OÚ v Tiché se svým programem. 24. června jsme se zúčastnili tělovýchovné olympiády mateřských škol ve Frenštátě pod Radhoštěm, na které vybojovali Michal Křištof 1. místo mezi chlapci a Patricie Chýlková 3. místo mezi dívkami v hodu do dálky. Ukončením školního roku dne 27. června jsme se rozloučili s 15 dětmi, které odcházejí do první třídy ZŠ. Děkuji všem, kteří se podílejí na pomoci dětem nebo naší mateřské škole a přeji všem příjemnou dovolenou. Hana Špačková, MŠ Tichá ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE: Soutěž s panem Popelou Ekologické výchova má své stálé místo ve vzdělávacích programech základní i mateřské školy. Děti v průběhu školního roku sbíraly pomerančovou kůru, kaštany, žaludy, plastové láhve a papír, vysázely nové stromy a keře. Škola odevzdala kg tříděného papíru a tím jsme obsadili 33. místo mezi 154 školami moravskoslezského kraje, které se do soutěže přihlásily. Odměnou všem našim sběračům bylo tradiční putování po stopách historie kraje, které se uskutečnilo v úterý 17. června. První zastávka byla ve včelařském muzeu v Chlebovicích, kde jsme zhlédli zajímavý film o životě včel, prohlédli jsme si vystavené exponáty a měli možnost zakoupit si výrobky z včelích produktů. Druhé zastavení bylo ve frýdeckém zámku: historie, prohlídka zámeckých prostor a kaple sv. Barbory, tajné chodby, díky kterým přežili jeho obyvatelé obléhání 5

6 zámku. Ale to ještě nebylo všechno. Část zámeckých prostor je vymezena stálé výstavě, která vypovídá o životě lidí, o jednotlivých řemeslech a o naší přírodě. Žáky zaujala velká plastická mapa Beskyd, dřevěná maketa vesničky s pohyblivými figurkami jejich obyvatel, řemeslníků a zvířat. V přírodovědné expozici poznávali ptáky, plazy, obdivovali medvěda, jelena s laní a losa. Na závěr naší exkurze jsme si prošli frýdecké náměstí, nakoupili dárky pro své blízké a vydali se zpátky do Tiché. Tím jsme uzavřeli celý soubor akcí, které jsme v průběhu školního roku uspořádali. Děkuji všem, kteří se s námi na jednotlivých akcích podíleli, přeji hezkou dovolenou a dětem báječné prázdniny. Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ Oznámení o uzavření MŠ během hlavních prázdnin: Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 7. července do 24. srpna Provoz bude zahájen v pondělí 25. srpna TJ Sokol Tichá - oddíl zápasu Na jaře se tichavští zápasníci zúčastnili několika turnajů s pěknými výkony, a proto uvádím jen některé výsledky. Podrobněji bylo uvedeno v oddílové skříňce zápasu. Oddíl zápasu Sokol Vítkovice uspořádal dne března 2008 mistrovství ČR v zápase ve volném stylu v kategorii kadetů a seniorů. Velmi dobře si vedli tichavští zápasníci. V seniorech ve váze 74 kg věkem ještě junior Tomáš Pustka statečně zabojoval a prohrál pouze s Pruknerem z Brna v boji o titul Mistr ČR. Stejně dobře si vedl Jiří Zátopek v kadetech ve váze 100 kg, který rovněž bojoval o titul, ale ve finále s Kieswetterem z Teplic prohrál a skončil na 2. místě. Na 6. místě se umístil ve váze 85 kg Jan Zýrek. Dne se uskutečnil memoriál Františka Fojtíka v zápase řecko-římském a ve volném stylu pořádaném Sokolem Moravská Ostrava II. Družstvo TJ Sokol Tichá si vybojovalo pěkné třetí místo. Přípravka - volný styl 28 kg M Vašinka 2. místo Starší žáci - řecko-římský styl Mladší žáci - volný styl 80 kg M. Štefek 2. místo 33 kg S. Šrámek 2. místo Kadeti - řecko-římský styl 40 kg M. Šoukal 3. místo 84 kg J. Zýrek 3. místo 44 kg D. Kvarda 2. místo Zápasnický oddíl Sokol Prostějov pořádal 7. ročník memoriálu Adolfa Krupičky v zápase řecko-římském a volném stylu pro starší a mladší žáky. I když žádný z tichavských zápasníku nedosáhl na zlatou medaili, přesto se družstvo TJ Sokol Tichá v bodování oddílů umístilo na 3. místě ze 17 oddílů. 6

7 Mladší žáci - volný styl Družstva 33 kg S. Šrámek 2. místo 1. Sokol Prostějov 82 bodů 33 kg M. Zadělák 3. místo 2. Sokol Hodonín 78 bodů 44 kg D. Kvarda 2. místo 3. TJ Sokol Tichá 72 bodů Starší žáci - řecko-římský styl 4. Sokol Vítkovice 58 bodů 42 kg M. Kahánek 2. místo 5. Sokol Hnidousy 53 bodů Až do stověžaté Prahy zajeli tichavští zápasníci na mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu dne Tohoto mistrovství se zúčastnilo 150 závodníků z 24 oddílů. Družstvo Sokola Tichá se umístilo na 4. místě. Čtyři tichavští zápasníci podlehli ve finále o titul Mistr ČR a dovezli si domů stříbrné medaile. Žáci Junioři 32 kg Stanislav Šrámek 2. místo 96 kg Jiří Zátopek 2. místo 85 kg Martin Štefek 2. místo 120 kg Jan Zátopek 2. místo 42 kg Marek Kahánek 5. místo 84 kg Radim Baček 5. místo 47 kg Jan Tesař 5. místo 74 kg Tomáš Pustka 11.místo Zápasnický oddíl TJ Lokomotiva Krnov uspořádal dne mezinárodní turnaj Velká cena Krnova k výročí 60 let krnovského zápasu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 143 závodníků z 12 oddílů. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Martin Šoukal, váha 42 kg, který ve finálovém boji o 1. místo porazil Symanského z Polska. Rovněž v boji o l. místo ve váze 48 kg Adam Mechel však prohrál s Nesvadbikem z Čechovic a získal stříbrnou medaili. Bronzovou medaili vybojoval Martin Štefek, váha 73 kg. Za českou reprezentaci startoval dne na mezinárodním turnaji v Bratislavě v zápase ve volném stylu junior Jiří Zátopek, váha 96 kg. V boji o bronzovou medaili prohrál se slovenským reprezentantem Timkem. V rámci oslav 780 let města Hodonína byl uspořádán dne mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském o Slovácký pohár města Hodonína. Tohoto turnaje se zúčastnilo 145 závodníků z 25 oddílů. Pohár za prvé místo vybojovalo domácí družstvo Slovanu Hodonín, za druhé místo si odvezlo hezký pohár družstvo Sokol Tichá a na třetím místě se umístilo družstvo Sokol Čechovice. Z tichavských závodníků si přivezli bronzové medaile junior Jan Zátopek, váha 120 kg, a mladší žák David Kvarda, váha 52 kg. Mistrovství České republiky juniorů a žáků v zápase ř.ř. pro rok 2008 uspořádal dne současně nejlepší zápasnický oddíl Jiskra Havlíčkův Brod. Z tichavských zápasníků si nejlépe počínal junior Jan Zátopek, váha 96 kg, který postupně porazil na lopatky Ježka z Plzně a Šamaje z Hodonína a na technické body Čapíka z Olympu Praha. V boji o titul Mistr ČR prohrál na body se Slezáčkem z Čechovic. V žácích Martin Šoukal, váha 42 kg, porazil ve finálovém boji o bronzovou medaili domácího závodníka. Ve váze 35 kg Šrámek Stanislav skončil na 4. místě a na 5.místech se umístil Krutil Ondřej, váha 42 kg, a junior Tomáš Pustka, váha 74 kg. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu TJ Sokol Tichá - oddíl kopané Právě skončený fotbalový rok 2007/2008 přinesl tichavským fotbalistům tyto výsledky: Muži po zlepšených výsledcích v jarní části si zlepšili umístění z 10 místa na konečné 6 místo v I.B třídě sk. D, která byla velice vyrovnaná. Nejlepším střelcem se stal Luboš Kupčík se 7 góly i přesto, že větší část podzimu hostoval v Lichnově. 7

8 Dorost v okresním přeboru skončil na předposledním místě. Protože dorost Jistebníku odstoupil během soutěže a z vyšších soutěží nepadá žádný oddíl z okresu Nový Jičín, tak se náš dorost zachránil. Tento výsledek zapříčinila generační výměna hráčů, kdy za dorost hráli kluci, kteří právě přišli z žáků doplňováni dalšími žáky proti družstvům, které měly v kádru většinou 18leté fotbalisty. Nejlepší střelec je Leoš Petřík s 13 góly, který rovněž odehrál za Tichou pouze půl sezóny, když na jaře pomáhal zachránit Frenštát v krajské soutěži, k čemuž přispěl 11 góly a tím zachránil i náš dorost. Žáci skončili na 9 místě v okresním přeboru. Na toto umístění měla rovněž vliv skutečnost, že pomáhali dorostencům. Po zvážení situace rozhodl výbor přihlásit žáky do okresní soutěže. Benjamínci po podzimní části, kdy skončili na 4 místě ve skupině, hráli na jaře s nejlepšími týmy okresu a se 4 body skončili na posledním 6 místě. V novém ročníku fotbalových soutěží 2008/2009 bude hrát ve IV.třídě nově založené mužstvo Tichá B. Hrací den bude sobota v úředním zápasu mužů ( dále ÚZM). Předzápasy budou hrát žáci 2 hod.před ÚZM. V neděli pak budou hrát muži Tichá A v ÚZM a předzápasy dorost 2,5 hod. před ÚZM. Benjamínci budou hrát v pátek v ÚZ. Tabulka výsledků: družstvo pořadí zápasy výhra remiza prohra skóre body benjamínci : 53 4 starší žáci : dorost : muži : Další informace a aktuality na Vraťa Zeman, vedoucí oddílu kopané Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí občanům tyto služby Ošetřovatelská služba Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami od pondělí až do neděle po celých 24 hodin. - aplikace injekcí, infusí, insulinu - aplikace analgetik - vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem - měření krevního tlaku, teploty, tepu, dechu, příjmu a výdeje tekutin - komplexní péče o klienty upoutané na lůžko - převazy ran, proleženin, bércových vředů i za pomoci biolampy, péče o stomie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheotomie, epicystomie, provádění cevkování - komplexní ošetřovatelská péče o imobilní a inkontinentní - zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením 8

9 - rehabilitační ošetřovatelství - nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze o berlích a pomocí chodítka - práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím nemocného v domácí péči - odběry krve a moči v místě bydliště pro málo pohyblivé osoby - dohled nad dávkováním a užíváním léku, dohled nad plněním naordinovaných úkonů - pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta - zajištění a organizace preventivních prohlídek Pečovatelská služba Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky, klient tuto službu hradí podle ceníku pečovatelských služeb. Cílová skupina: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) Prováděná péče - pondělí až pátek od 7-15 hod. Např. - úklidy malého i většího rozsahu - praní a žehlení prádla - pravidelné nákupy, donáška léků a zdravotních potřeb - pomoc při úkonech osobní hygieny - jednoduché ošetřovatelské úkony - příprava a uvaření pokrmu - vyřízení úředních záležitostí - pedikúra v domácím prostředí - Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Půjčovna zdravotních pomůcek Slouží občanům, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan v oblasti působnosti Charity Frenštát za poplatek. Pracovníci půjčovny poskytují poradenskou činnost v oblasti zdravotních a a kompenzačních pomůcek a jejich používání, pořizování náhradních dílu atd. Nabídka pomůcek: 9

10 - usnadňující pohyblivost - invalidní vozíky, chodítka (pevná,,kolečková, podpažní), berle, hole - zvyšující dostupnost a samostatnost při hygienické péči - např. toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na vanu - umožňující setrvání a ošetřování ležícího klienta v domácnosti - např. mechanická a elektrická lůžka, elektrické antidekubitní matrace, antidekubitní pomůcky servírovací stolky. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Penzion pro seniory Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Obyvatelé domova jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Kontakt: Adresa: Martinská čtvrť 1161, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Mateřské centrum Klubíčko Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péči o dítě dostávají. Je zde pro Vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání zkušenosti. Do přípravy programu se může zapojit každý, kdo má chuť. Některé programy budou vedeny profesionálně, jiné zase laicky, ale věříme, že všechny s nadšením. Navštěvujícím rodičů jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Budeme rádi, když se přijdete podívat v úterky od hod. Pátky od hod. Klub tatínků s dětmi - pátky od hod. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Mob sweb.cz/klubicko.frenstat 10

11 Naše služby poskytujeme: ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech, ve Sklenově. Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve III. čtvrtletí let Vladislav J a n d a Eliška M a r a l í k o v á Vlasta H a v l o v á 75 let Aurelie M i k o l á š o v á Karla P o s p í š i l o v á Arnošt Š r u b a ř Hedvika Ž i ž k o v á 85 let František P e t r Marie R e č k o v á 86 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 87 let Oldřich H a v l á k 88 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á 93 let Bedřiška Š r u b a ř o v á 99 let Josef M i č u l e k 11

12 hřiště TŮŇKA - od 8 hodin TURNAJ V MALÉ KOPANÉ OBČERSTVENÍ: - kotlíkový guláš - grilované maso ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KULATÉHO MÍČE Kulturní komise při Obecním úřadě v Tiché pořádá 2. ročník silničního běhu o pohár starosty obce Tichá v žákovských kategoriích chlapců a dívek termín: presentace závodníků: start závodu: 19. září 2008 areál TŮŇKA 14,30 hodin 15,30 hodin Maminky s kočárky vítány, mohou také soutěžit!!! MUDr. Táňa Vojtíšková dává na vědomí uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené: Provoz krytého bazénu o letních prázdninách ve Frenštátě pod Radhoštěm od 1.7. do Pondělí 9,00-18,00 Úterý 9,00-18,00 Středa 9,00-18,00 Čtvrtek 9,00-18,00 Pátek 9,00-18,00 Sobota, neděle 9,00-18,00 12

13 Celodenní vstupné s letním opalováním Dospělí Děti do 15 let Důchodci Děti do 3 let Zapůjčení dřevěného lehátka Celodenní vstupné se nevztahuje na permanentky /na 2 hodiny/ 55,- Kč 30,- Kč 40,- Kč zdarma 15,- Kč Krytý bazén je od uzavřen - opravy a vypouštění bazénu montáž - servis - prodej klimatizací a tepelných čerpadel do: rodinných domů bytových jednotek kanceláří restaurací novostaveb garáží půdních vestaveb laboratoří podniků obchodů chat ordinací čekáren servisů sálů jídelen podkroví barů Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších škodlivých částic díky 5-ti stupňové filtraci. Sami si nastavíte teplotu, která Vám bude vyhovovat. V létě se ochladíte, v zimě se zahřejete. Plníme i autoklimatizace! Zdarma Vám změříme prostory a uděláme návrh klimatizace s tepelným čerpadlem. Jiří Závada Ondřej Závada

14 Sociální a Finanční poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců informuje Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4-6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli,zákonné a havarijní poj.aut,pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. Neplaťte víc, než je potřeba! Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Kontaktní místo - Dům Odborových služeb, Českobratrská 18, Ostrava Úřední den - každý čtvrtek hod Tel , Slivovicový košt Nultý ročník dne Výzva všem milovníkům dobré slivovice!!! DONESTE DO DO HOSTINCE FOJTSTVÍ 0,5 LITRU SVÉ VLASTNÍ SLIVOVICE PRO KLÁNÍ O NEJLEPŠÍ VALAŠSKÝ MOK V TICHÉ. Bližší informace přímo na Fojtství u paní Heleny Skorupkové, nebo na telefonech: ,

15 15

16 16

17 V. ročník start RESTAURACE ŽUCHOV V hod (zápis závodníků od 8.00 do 10.30) (u Frenštátu pod Radhoštěm) Zúčastnit se musí každý, kdo vlastní jakýkoliv stroj do 50 ccm (pionýr, babeta, stadion, skůtr,...přilba NUTNÁ) Servisní vozidlo zajištěno (servis pro odpadlé stroje ) Startovné 200,- (v ceně guláš, pivo a sleva na tričko) soutěže maraton (Tichá, Kunčice, Trojanovice, Bystré cca 18 km) cross sprint jízda zručnosti a pomalosti soutěž o nejšílenější přestavbu a kostým válení gumy, hod klikou pojídaní klobásek na čas soutěž o nejzachovalejší stroj a další Pro soutěžící je připraveno mnoho hodnotných cen Občerstvení zajištěno, večerní zábava - živá hudba Z důvodu usnadnění organizace a předpokládaného vysokého počtu závodních strojů prosíme o co nejvčasnější registraci na nebo na tel (stačí: celé jméno, druh závodního stroje) Vydal: Obecní úřad v Tiché červen/2008 MK ČR E

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Datum a čas: druhá srpnová sobota, tj. 9. 8. 2014 od 8:00 hodin prezentace od 7:30 hodin v místě konání zápasů jednotlivých

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů 6 (Omluven Tomáš John) Ověřovatelé:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Tučapy IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

OBEC Tučapy IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů OBEC Tučapy IČ 00253049 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC TUČAPY, Tučapy 19, 391 26

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Smlouvu o nájmu věcí movitých uzavřenou podle 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouvu o nájmu věcí movitých uzavřenou podle 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Pronajímatel: Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice IČO: 00380504 Bankovní spojení: účet č. 153 150 552/0300 zastoupená: Bc. Marií Sáňkovou, ředitelkou a nájemce: Příjmení

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Obec Korkyně okres Příbram. Obecně závazná vyhláška

Obec Korkyně okres Příbram. Obecně závazná vyhláška j Obec Korkyně okres Příbram Obecně závazná vyhláška obce Korkyně č.2.j2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm

Město Frenštát pod Radhoštěm Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2016-04 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více