Výše denní sazby podle druhu vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výše denní sazby podle druhu vozidla"

Transkript

1 č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června /162: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Pavla Šmajstrlu 2) volí členy návrhové komise: Zdeňka Švrčka, Ing. Zdeňka Slačíka 8/163: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Miroslava Hoppa, p. Jana Bobka 8/164: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 7/2008 zasedání zastupitelstva obce 8/165: 1) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r /166: 1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2007, a to bez výhrad 8/167: 1), 2) schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2005 8/168: 1) schvaluje záměr pronájmu volné místnosti v kulturním domě v Tiché 8/169: 1) odkládá projednání žádosti o pronájem prostor sauny u MŠ na další zasedání zastupitelstva obce po upřesnění podmínek využití 8/170: 1) zamítá záměr prodeje pozemků PK 1306, PK 1305, EN 1307/2 8/171: 1) schvaluje OZV č. 1/2008 Obce Tichá, kterou se ruší OZV č. 7/93 s účinností od /172: 1) bere na vědomí možnosti novelizovaného zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb., v platném znění a nepokládá v současné době za nutné zavedení místního koeficientu dle 12 zákona 8/173: 1) schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 50 na 53 dětí s účinností od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 8/174: 1) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 736 se Zemědělským družstvem Javorník Tichá, IČ , na pronájem pozemků o celkové rozloze 26,2263 ha s výpovědní lhůtou 1 rok, celkové nájemné činí ,00 Kč / 1 rok 8/175: 1) schvaluje uzavření Dohody o hospodaření na lesních pozemcích na parc. č.126/1, 128, 137, 138, 141/2 s Lesy České republiky, s.p., IČ , se sídlem Hradec Králové, Přemyslova

2 8/176: 1) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa Projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Studénka 1. Bezručova 879, na vypracování projektové dokumentace v úrovni projektu stavby pro územní a stavení řízení - chodníkové těleso III/48310 v celkové hodnotě ,00 Kč s DPH 8/177: 1) pověřuje starostu města Frenštát pod Radhoštěm k provádění právních úkonů v souladu s čl. III. odst. 3 a 4 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 8/178: 1) schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb s Městem Frenštát pod Radhoštěm v celkové výši příspěvku ,30 Kč pro r /179: 1) pověřuje p. Jana Bobka zjištěním stavu a kapacity knih v místní knihovně 8/180: 1) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběrné nádoby s ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194 na pronájem dalších 8 ks sběrných nádob pro uložení biologicky rozložitelného odpadu 8/181: 1) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č s fa GEFOS, a.s., IČ , Praha 8 - Libeň, Kundratka 17, na vytvoření pasportu komunikací, svislého dopravního značení a mostů v GIS MISYS a přidání nových dat Ortofotomapy a ZM ČR do GIS MISYS, cena díla ,00 Kč s DPH 8/182: 1) bere na vědomí poskytnutí dotace KÚ MSK Ostrava ve výši ,000 Kč na zhotovení chodníkového tělesa Tichá, podél státní silnice III/4848 a III/4864 8/183: 1) bere na vědomí nabídku firmy CYRRUS Brno na odkoupení akcií České spořitelny, a.s. 8/184: 1) schvaluje převod budovy technických sportů na Obec Tichá po udělení písemného souhlasu nadřízeného republikového kolegia AVZO TSČ ČR po vyjádření územního orgánu 2) pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o převodu nemovitostí TSČ Tichá na Obec Tichá 8/185: 1) bere na vědomí plnění rozpočtu k /186: 1) bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na zhotovitele Chodníkového tělesa Tichá, podél státní silnice III/4848 a III/4864. Upozorňujeme občany na ukončení splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008, která končila k 30. červnu. Takže pokud patříte mezi ty, kteří opomněli v daném termínu provést jeho úhradu, dostavte se na obecní úřad a proveďte tuto úhradu do pokladny obce - pro doplnění uvádíme výši poplatku na 1 poplatníka - 300,00 Kč. Úhradu můžete provést také převodem z Vašeho účtu na účet obce Tichá č /0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti. 2

3 Na základě podnětu našich pracovníků, kteří provádějí úklid u stanovišť tříděného odpadu, Vás opět žádáme o řádné třídění těchto odpadů. Když už si dáte tu práci, že přinesete tyto odpady na dané místo, proveďte, prosím i jeho řádné roztřídění (sklo bílé, tmavé, plasty, kov, papír) - toto Vám určitě nezabere tolik času. A pokud máte odpad, který do těchto kontejnerů nepatří, můžete jej donést ke kotelně u ZŠ (přístup kolem kulturního domu zezadu). Zde je celoročně umístěný kontejner na velkoobjemový odpad, sem tento odpad patří a je odvážen na skládku ASOMPO. Na plasty můžete používat také sběrové pytle, které dostanete na obecním úřadě. Ještě upozornění - stanoviště tříděného odpadu na Žuchově bude přemístěno na druhou stranu komunikace. Možná jste již postřehli rozšíření stanovišť kontejnerů na bioodpad v naší obci, pro upřesnění uvádíme jejich seznam (směr od Kunčic pod Ondřejníkem): - točna u Pavlíčků - trafostanice u Adamce - u hřbitova - za garážemi u ZD směrem ke hřišti TJ Sokol Tichá - u ČOV - u domu p. Žáčka, T u zastávky ČSAD U Šťastné UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: Tělocvična bude uzavřena pro veřejnost v době prázdnin v temínu: Obecní úřad v Tiché dává na vědomí uzavření úřadu z důvodu čerpání dovolené, a to v době: srpna 2008 Novelizace zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor dopravy, informuje občany, že dnem vešla v platnost novelizace zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Touto novelizací dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává dle ustanovení 2 písm. k) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pouze zelená karta, vydaná příslušným pojistitelem. Vymezení pojmu zelená karta vychází ze směrnice Rady Evropského společenství č. 72/166/EHS. Doklad o pojištění odpovědnosti byl vydáván na dobu neurčitou, čímž při zániku pojištění docházelo ke zneužití tohoto dokladu a ten pak ztrácel svoji funkci. Naproti tomu zelená karta je vydávána s platností minimálně na dobu 14 dnů a maximálně 1 roku, její obsah je upraven pravidly EHK OSN a Rady Kanceláří a naplňuje dostatečným způsobem požadavky kladené na tento doklad. Prokazování existence pojištění odpovědnosti: 1) od do existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný) 2) od existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokázat pouze zelenou kartou. 3

4 Dále dnem vejde v platnost ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o zavedení povinnosti pro vlastníky a provozovatele silničních vozidel, v případě provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, tj. v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona, uhradit příspěvek za každý den provozování vozidla v rozporu se zákonem. Jak uvádějí tvůrci zákona Zavedení příspěvku by mělo působit preventivně s tím účelem, aby bylo důsledně sjednáváno pojištění odpovědnosti, nebo aby byla odevzdána státní poznávací značka, osvědčení o registraci vozidla a vozidlo vyřazeno (dočasně, popř. trvale) z registru silniční vozidel.. Následující tabulka určuje denní sazbu pro výpočet výše příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Podle této tabulky se denní sazba násobí počtem dnů, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jako příklad uvádím: Za měsíční provoz osobního automobilu Škoda Fabia bez pojištění odpovědnosti činí příspěvek bez započítání nákladů na jeho uplatnění či vymáhání Kč (30 dnů x 50 Kč). To je v rozmezí 1/3 až 1/2 ročního pojistného za toto vozidlo. LenkaDočkálková, referent odboru dopravy Výše denní sazby podle druhu vozidla druh vozidla denní sazba v Kč motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20 motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30 osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50 osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70 autobus 160 nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do kg tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg speciální vozidlo 80 přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30 zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 ostatní vozidla Mateřská škola Tichá - školní rok 2007/2008 Má-li se člověk státi člověkem, musí býti vzděláván. J. A. Komenský 4

5 Ve školním roce 2007/2008 jsme pracovali s počtem dětí. I letos jsme pracovali s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách podle tématických plánů vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nám umožňuje pracovat s dětmi přirozenou a prožitkovou formou. Pro děti a rodiče jsme po celý rok připravovali různé akce a aktivity: pravidelně 1x měsíčně jedno divadelní představení v MŠ nebo blízkém okolí, chodili jsme cvičit do tělocvičny ZŠ, jezdili jsme na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p/r. Děti mohly pracovat v několika kroužcích - anglickém, tanečním, výtvarném, ekologickém. Společně s rodiči jsme oslavovali v MŠ sváteční dny - Mikulášskou nadílku, vánoční svátky, zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v ZŠ, oslavili velikonoční a jarní svátky. Děti se předvedly na společném vystoupení se ZŠ k výročí 100let školy a ke Dni matek. Divadelní a koncertní vystoupení jsme navštěvovali v kině, kulturním domě nebo v ZUŠ ve Frenštátě p/r. Byli jsme na exkurzích v ZŠ Tichá, u chovatelů domácích a hospodářských zvířat, u soukromých podnikatelů, v ZD Tichá, spolupracovali jsme s ÚSP v Tiché. V ekologickém kroužku se děti učí kladnému vztahu k přírodě a Zemi. Od dětství se učí třídit odpad. Sbírali jsme starý papír - s pomocí aktivních rodičů jsme odevzdali do sběrny celkem 2200 kg starého papíru. Velkým pomocníkem nám při tom byl p. Mladěnka. Všechny děti byly odměněny za svou snahu ve sběru malým dárkem. Spolupracovali jsme také s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro zvěř. Den dětí jsme oslavili s ÚSP Tichá. I letos spolupracovala s rodiči na nápravě řeči logopedka Mgr. Lakomá. V červnu jsme byli na výletě v Zoo v Lešné. Na požádání děti vystupovaly pro OÚ v Tiché se svým programem. 24. června jsme se zúčastnili tělovýchovné olympiády mateřských škol ve Frenštátě pod Radhoštěm, na které vybojovali Michal Křištof 1. místo mezi chlapci a Patricie Chýlková 3. místo mezi dívkami v hodu do dálky. Ukončením školního roku dne 27. června jsme se rozloučili s 15 dětmi, které odcházejí do první třídy ZŠ. Děkuji všem, kteří se podílejí na pomoci dětem nebo naší mateřské škole a přeji všem příjemnou dovolenou. Hana Špačková, MŠ Tichá ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE: Soutěž s panem Popelou Ekologické výchova má své stálé místo ve vzdělávacích programech základní i mateřské školy. Děti v průběhu školního roku sbíraly pomerančovou kůru, kaštany, žaludy, plastové láhve a papír, vysázely nové stromy a keře. Škola odevzdala kg tříděného papíru a tím jsme obsadili 33. místo mezi 154 školami moravskoslezského kraje, které se do soutěže přihlásily. Odměnou všem našim sběračům bylo tradiční putování po stopách historie kraje, které se uskutečnilo v úterý 17. června. První zastávka byla ve včelařském muzeu v Chlebovicích, kde jsme zhlédli zajímavý film o životě včel, prohlédli jsme si vystavené exponáty a měli možnost zakoupit si výrobky z včelích produktů. Druhé zastavení bylo ve frýdeckém zámku: historie, prohlídka zámeckých prostor a kaple sv. Barbory, tajné chodby, díky kterým přežili jeho obyvatelé obléhání 5

6 zámku. Ale to ještě nebylo všechno. Část zámeckých prostor je vymezena stálé výstavě, která vypovídá o životě lidí, o jednotlivých řemeslech a o naší přírodě. Žáky zaujala velká plastická mapa Beskyd, dřevěná maketa vesničky s pohyblivými figurkami jejich obyvatel, řemeslníků a zvířat. V přírodovědné expozici poznávali ptáky, plazy, obdivovali medvěda, jelena s laní a losa. Na závěr naší exkurze jsme si prošli frýdecké náměstí, nakoupili dárky pro své blízké a vydali se zpátky do Tiché. Tím jsme uzavřeli celý soubor akcí, které jsme v průběhu školního roku uspořádali. Děkuji všem, kteří se s námi na jednotlivých akcích podíleli, přeji hezkou dovolenou a dětem báječné prázdniny. Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ Oznámení o uzavření MŠ během hlavních prázdnin: Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 7. července do 24. srpna Provoz bude zahájen v pondělí 25. srpna TJ Sokol Tichá - oddíl zápasu Na jaře se tichavští zápasníci zúčastnili několika turnajů s pěknými výkony, a proto uvádím jen některé výsledky. Podrobněji bylo uvedeno v oddílové skříňce zápasu. Oddíl zápasu Sokol Vítkovice uspořádal dne března 2008 mistrovství ČR v zápase ve volném stylu v kategorii kadetů a seniorů. Velmi dobře si vedli tichavští zápasníci. V seniorech ve váze 74 kg věkem ještě junior Tomáš Pustka statečně zabojoval a prohrál pouze s Pruknerem z Brna v boji o titul Mistr ČR. Stejně dobře si vedl Jiří Zátopek v kadetech ve váze 100 kg, který rovněž bojoval o titul, ale ve finále s Kieswetterem z Teplic prohrál a skončil na 2. místě. Na 6. místě se umístil ve váze 85 kg Jan Zýrek. Dne se uskutečnil memoriál Františka Fojtíka v zápase řecko-římském a ve volném stylu pořádaném Sokolem Moravská Ostrava II. Družstvo TJ Sokol Tichá si vybojovalo pěkné třetí místo. Přípravka - volný styl 28 kg M Vašinka 2. místo Starší žáci - řecko-římský styl Mladší žáci - volný styl 80 kg M. Štefek 2. místo 33 kg S. Šrámek 2. místo Kadeti - řecko-římský styl 40 kg M. Šoukal 3. místo 84 kg J. Zýrek 3. místo 44 kg D. Kvarda 2. místo Zápasnický oddíl Sokol Prostějov pořádal 7. ročník memoriálu Adolfa Krupičky v zápase řecko-římském a volném stylu pro starší a mladší žáky. I když žádný z tichavských zápasníku nedosáhl na zlatou medaili, přesto se družstvo TJ Sokol Tichá v bodování oddílů umístilo na 3. místě ze 17 oddílů. 6

7 Mladší žáci - volný styl Družstva 33 kg S. Šrámek 2. místo 1. Sokol Prostějov 82 bodů 33 kg M. Zadělák 3. místo 2. Sokol Hodonín 78 bodů 44 kg D. Kvarda 2. místo 3. TJ Sokol Tichá 72 bodů Starší žáci - řecko-římský styl 4. Sokol Vítkovice 58 bodů 42 kg M. Kahánek 2. místo 5. Sokol Hnidousy 53 bodů Až do stověžaté Prahy zajeli tichavští zápasníci na mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu dne Tohoto mistrovství se zúčastnilo 150 závodníků z 24 oddílů. Družstvo Sokola Tichá se umístilo na 4. místě. Čtyři tichavští zápasníci podlehli ve finále o titul Mistr ČR a dovezli si domů stříbrné medaile. Žáci Junioři 32 kg Stanislav Šrámek 2. místo 96 kg Jiří Zátopek 2. místo 85 kg Martin Štefek 2. místo 120 kg Jan Zátopek 2. místo 42 kg Marek Kahánek 5. místo 84 kg Radim Baček 5. místo 47 kg Jan Tesař 5. místo 74 kg Tomáš Pustka 11.místo Zápasnický oddíl TJ Lokomotiva Krnov uspořádal dne mezinárodní turnaj Velká cena Krnova k výročí 60 let krnovského zápasu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 143 závodníků z 12 oddílů. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Martin Šoukal, váha 42 kg, který ve finálovém boji o 1. místo porazil Symanského z Polska. Rovněž v boji o l. místo ve váze 48 kg Adam Mechel však prohrál s Nesvadbikem z Čechovic a získal stříbrnou medaili. Bronzovou medaili vybojoval Martin Štefek, váha 73 kg. Za českou reprezentaci startoval dne na mezinárodním turnaji v Bratislavě v zápase ve volném stylu junior Jiří Zátopek, váha 96 kg. V boji o bronzovou medaili prohrál se slovenským reprezentantem Timkem. V rámci oslav 780 let města Hodonína byl uspořádán dne mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském o Slovácký pohár města Hodonína. Tohoto turnaje se zúčastnilo 145 závodníků z 25 oddílů. Pohár za prvé místo vybojovalo domácí družstvo Slovanu Hodonín, za druhé místo si odvezlo hezký pohár družstvo Sokol Tichá a na třetím místě se umístilo družstvo Sokol Čechovice. Z tichavských závodníků si přivezli bronzové medaile junior Jan Zátopek, váha 120 kg, a mladší žák David Kvarda, váha 52 kg. Mistrovství České republiky juniorů a žáků v zápase ř.ř. pro rok 2008 uspořádal dne současně nejlepší zápasnický oddíl Jiskra Havlíčkův Brod. Z tichavských zápasníků si nejlépe počínal junior Jan Zátopek, váha 96 kg, který postupně porazil na lopatky Ježka z Plzně a Šamaje z Hodonína a na technické body Čapíka z Olympu Praha. V boji o titul Mistr ČR prohrál na body se Slezáčkem z Čechovic. V žácích Martin Šoukal, váha 42 kg, porazil ve finálovém boji o bronzovou medaili domácího závodníka. Ve váze 35 kg Šrámek Stanislav skončil na 4. místě a na 5.místech se umístil Krutil Ondřej, váha 42 kg, a junior Tomáš Pustka, váha 74 kg. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu TJ Sokol Tichá - oddíl kopané Právě skončený fotbalový rok 2007/2008 přinesl tichavským fotbalistům tyto výsledky: Muži po zlepšených výsledcích v jarní části si zlepšili umístění z 10 místa na konečné 6 místo v I.B třídě sk. D, která byla velice vyrovnaná. Nejlepším střelcem se stal Luboš Kupčík se 7 góly i přesto, že větší část podzimu hostoval v Lichnově. 7

8 Dorost v okresním přeboru skončil na předposledním místě. Protože dorost Jistebníku odstoupil během soutěže a z vyšších soutěží nepadá žádný oddíl z okresu Nový Jičín, tak se náš dorost zachránil. Tento výsledek zapříčinila generační výměna hráčů, kdy za dorost hráli kluci, kteří právě přišli z žáků doplňováni dalšími žáky proti družstvům, které měly v kádru většinou 18leté fotbalisty. Nejlepší střelec je Leoš Petřík s 13 góly, který rovněž odehrál za Tichou pouze půl sezóny, když na jaře pomáhal zachránit Frenštát v krajské soutěži, k čemuž přispěl 11 góly a tím zachránil i náš dorost. Žáci skončili na 9 místě v okresním přeboru. Na toto umístění měla rovněž vliv skutečnost, že pomáhali dorostencům. Po zvážení situace rozhodl výbor přihlásit žáky do okresní soutěže. Benjamínci po podzimní části, kdy skončili na 4 místě ve skupině, hráli na jaře s nejlepšími týmy okresu a se 4 body skončili na posledním 6 místě. V novém ročníku fotbalových soutěží 2008/2009 bude hrát ve IV.třídě nově založené mužstvo Tichá B. Hrací den bude sobota v úředním zápasu mužů ( dále ÚZM). Předzápasy budou hrát žáci 2 hod.před ÚZM. V neděli pak budou hrát muži Tichá A v ÚZM a předzápasy dorost 2,5 hod. před ÚZM. Benjamínci budou hrát v pátek v ÚZ. Tabulka výsledků: družstvo pořadí zápasy výhra remiza prohra skóre body benjamínci : 53 4 starší žáci : dorost : muži : Další informace a aktuality na Vraťa Zeman, vedoucí oddílu kopané Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí občanům tyto služby Ošetřovatelská služba Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami od pondělí až do neděle po celých 24 hodin. - aplikace injekcí, infusí, insulinu - aplikace analgetik - vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem - měření krevního tlaku, teploty, tepu, dechu, příjmu a výdeje tekutin - komplexní péče o klienty upoutané na lůžko - převazy ran, proleženin, bércových vředů i za pomoci biolampy, péče o stomie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheotomie, epicystomie, provádění cevkování - komplexní ošetřovatelská péče o imobilní a inkontinentní - zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením 8

9 - rehabilitační ošetřovatelství - nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze o berlích a pomocí chodítka - práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím nemocného v domácí péči - odběry krve a moči v místě bydliště pro málo pohyblivé osoby - dohled nad dávkováním a užíváním léku, dohled nad plněním naordinovaných úkonů - pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta - zajištění a organizace preventivních prohlídek Pečovatelská služba Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky, klient tuto službu hradí podle ceníku pečovatelských služeb. Cílová skupina: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) Prováděná péče - pondělí až pátek od 7-15 hod. Např. - úklidy malého i většího rozsahu - praní a žehlení prádla - pravidelné nákupy, donáška léků a zdravotních potřeb - pomoc při úkonech osobní hygieny - jednoduché ošetřovatelské úkony - příprava a uvaření pokrmu - vyřízení úředních záležitostí - pedikúra v domácím prostředí - Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Půjčovna zdravotních pomůcek Slouží občanům, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan v oblasti působnosti Charity Frenštát za poplatek. Pracovníci půjčovny poskytují poradenskou činnost v oblasti zdravotních a a kompenzačních pomůcek a jejich používání, pořizování náhradních dílu atd. Nabídka pomůcek: 9

10 - usnadňující pohyblivost - invalidní vozíky, chodítka (pevná,,kolečková, podpažní), berle, hole - zvyšující dostupnost a samostatnost při hygienické péči - např. toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na vanu - umožňující setrvání a ošetřování ležícího klienta v domácnosti - např. mechanická a elektrická lůžka, elektrické antidekubitní matrace, antidekubitní pomůcky servírovací stolky. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Penzion pro seniory Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Obyvatelé domova jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Kontakt: Adresa: Martinská čtvrť 1161, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Mateřské centrum Klubíčko Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péči o dítě dostávají. Je zde pro Vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání zkušenosti. Do přípravy programu se může zapojit každý, kdo má chuť. Některé programy budou vedeny profesionálně, jiné zase laicky, ale věříme, že všechny s nadšením. Navštěvujícím rodičů jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Budeme rádi, když se přijdete podívat v úterky od hod. Pátky od hod. Klub tatínků s dětmi - pátky od hod. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Mob sweb.cz/klubicko.frenstat 10

11 Naše služby poskytujeme: ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech, ve Sklenově. Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve III. čtvrtletí let Vladislav J a n d a Eliška M a r a l í k o v á Vlasta H a v l o v á 75 let Aurelie M i k o l á š o v á Karla P o s p í š i l o v á Arnošt Š r u b a ř Hedvika Ž i ž k o v á 85 let František P e t r Marie R e č k o v á 86 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 87 let Oldřich H a v l á k 88 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á 93 let Bedřiška Š r u b a ř o v á 99 let Josef M i č u l e k 11

12 hřiště TŮŇKA - od 8 hodin TURNAJ V MALÉ KOPANÉ OBČERSTVENÍ: - kotlíkový guláš - grilované maso ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KULATÉHO MÍČE Kulturní komise při Obecním úřadě v Tiché pořádá 2. ročník silničního běhu o pohár starosty obce Tichá v žákovských kategoriích chlapců a dívek termín: presentace závodníků: start závodu: 19. září 2008 areál TŮŇKA 14,30 hodin 15,30 hodin Maminky s kočárky vítány, mohou také soutěžit!!! MUDr. Táňa Vojtíšková dává na vědomí uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené: Provoz krytého bazénu o letních prázdninách ve Frenštátě pod Radhoštěm od 1.7. do Pondělí 9,00-18,00 Úterý 9,00-18,00 Středa 9,00-18,00 Čtvrtek 9,00-18,00 Pátek 9,00-18,00 Sobota, neděle 9,00-18,00 12

13 Celodenní vstupné s letním opalováním Dospělí Děti do 15 let Důchodci Děti do 3 let Zapůjčení dřevěného lehátka Celodenní vstupné se nevztahuje na permanentky /na 2 hodiny/ 55,- Kč 30,- Kč 40,- Kč zdarma 15,- Kč Krytý bazén je od uzavřen - opravy a vypouštění bazénu montáž - servis - prodej klimatizací a tepelných čerpadel do: rodinných domů bytových jednotek kanceláří restaurací novostaveb garáží půdních vestaveb laboratoří podniků obchodů chat ordinací čekáren servisů sálů jídelen podkroví barů Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších škodlivých částic díky 5-ti stupňové filtraci. Sami si nastavíte teplotu, která Vám bude vyhovovat. V létě se ochladíte, v zimě se zahřejete. Plníme i autoklimatizace! Zdarma Vám změříme prostory a uděláme návrh klimatizace s tepelným čerpadlem. Jiří Závada Ondřej Závada

14 Sociální a Finanční poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců informuje Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4-6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli,zákonné a havarijní poj.aut,pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. Neplaťte víc, než je potřeba! Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Kontaktní místo - Dům Odborových služeb, Českobratrská 18, Ostrava Úřední den - každý čtvrtek hod Tel , Slivovicový košt Nultý ročník dne Výzva všem milovníkům dobré slivovice!!! DONESTE DO DO HOSTINCE FOJTSTVÍ 0,5 LITRU SVÉ VLASTNÍ SLIVOVICE PRO KLÁNÍ O NEJLEPŠÍ VALAŠSKÝ MOK V TICHÉ. Bližší informace přímo na Fojtství u paní Heleny Skorupkové, nebo na telefonech: ,

15 15

16 16

17 V. ročník start RESTAURACE ŽUCHOV V hod (zápis závodníků od 8.00 do 10.30) (u Frenštátu pod Radhoštěm) Zúčastnit se musí každý, kdo vlastní jakýkoliv stroj do 50 ccm (pionýr, babeta, stadion, skůtr,...přilba NUTNÁ) Servisní vozidlo zajištěno (servis pro odpadlé stroje ) Startovné 200,- (v ceně guláš, pivo a sleva na tričko) soutěže maraton (Tichá, Kunčice, Trojanovice, Bystré cca 18 km) cross sprint jízda zručnosti a pomalosti soutěž o nejšílenější přestavbu a kostým válení gumy, hod klikou pojídaní klobásek na čas soutěž o nejzachovalejší stroj a další Pro soutěžící je připraveno mnoho hodnotných cen Občerstvení zajištěno, večerní zábava - živá hudba Z důvodu usnadnění organizace a předpokládaného vysokého počtu závodních strojů prosíme o co nejvčasnější registraci na nebo na tel (stačí: celé jméno, druh závodního stroje) Vydal: Obecní úřad v Tiché červen/2008 MK ČR E

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více