EXODUS ROLNÍK Z JZD. (UL, O.: Malá doznání okresního soudce. 68 Publishers, Toronto 1974, s ) » Nezkrácená verze ukázky textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXODUS ROLNÍK Z JZD. (UL, O.: Malá doznání okresního soudce. 68 Publishers, Toronto 1974, s. 209 211.) » Nezkrácená verze ukázky textu"

Transkript

1 EXODUS ROLNÍK Z JZD Ve vesnici T. se dru stevníci po Zápotockého projevu rychle dohodli na návratu k p ekonaným formám hospoda ení. P edseda JZD sedl na motorku, dojel na ONV, hodil referentovi razítka a papíry s oznámením: Dem vod toho. Sedláci si rozebrali sv j majetek, bez ohledu na p edpisy a n jakých 20 %. ty i roky poté je v echny soudím. Stojí p ede mnou vesni an a kroutí hlavou. P i vstupu p edal do JZD deset krav. Jen e za átky jsou v dycky t ké a 40 % ve kerého skotu dru stevní pé i nep e ilo. V roce 1953 dostal zpátky pouze est krav. A zatímco dává ztrátu za vinu JZD, te na n m cht jí zaplacení 20 % tedy dvou krav. Tyto socialistické po ty on odmítá: Jak pak to? Já jsem jim dal deset krav, a dostal jsem zpátky jen est krav. A te oni ode mne cht jí je t dv. To bych moc rád v d l, pro bych jim m l n co dlu it. Oni dlu í mn. Tohle byla typická reakce v adách dru stevních renegát. (UL, O.: Malá doznání okresního soudce. 68 Publishers, Toronto 1974, s )» Nezkrácená verze ukázky textu

2 MO NÉ OTÁZKY: Pro rolníci vystupovali ze socialistických dru stev? Jaké nástroje pou ívala komunistická strana, aby p im la rolníky k návratu do dru stva? P evypráv jte vlastními slovy p íb h vesni ana, který dru stvu p edal 10 krav. Co soudcovy vzpomínky vypovídají o právní kultu e socialismu, jaké pojetí práva odrá ejí?

3 PROBLEMATIKA ODCHODU ROLNÍK Z JZD V srpnu 1953 p i otev ení Klí ovské p ehrady u Kladna prezident Antonín Zápotocký ve svém projevu ost e kritizoval nedostatky v zem d lství a prohlásil, e nikomu nebude bránit v odchodu z JZD. V tomto ase do lo k rozpadu n kolika stovek JZD a na 100 tisíc len vystoupilo z dru stev. Na odliv len z JZD a nep íznivou situaci v zem d lské výrob reagovaly ÚV KS a vláda adou opat ení, z nich n která se týkala i soukromých rolník. Byly sní eny dodávkové normy, zvý eny výkupní ceny zem d lských produkt, zlevn ny výrobní pot eby pro zem d lství a sní eny úhrady za práce STS. Dru stva mohla získat výhodn ji úv ry na investi ní výstavbu a n kdy i dotace na zvý ení odm n za pracovní jednotky. V polovin roku 1953 byla potichu pozastavena Akce K ( kulaci ) s od vodn ním, e pro nedostate né politické zaji t ní a nesprávné provád ní nesplnila sv j ú el. Byly zru eny diskrimina ní kulacké seznamy a soudy mohly nadále odsuzovat k propadnutí majetku a zákazu pobytu jen p i postihu sabotá ních in a zám rného k dcovství. Nová kampa proti kulak m v ak zapo ala ji v pr b hu roku 1955 a s ní odstartovala i druhá etapa kolektivizace. V jejím pr b hu se do roku 1960 výrazn ji roz í ila lenská základna JZD, nikoliv ji v ak p dní fond, proto e do JZD vstupovali ve zna ném po tu men í rolníci a rodinní p íslu níci pracovník z nezem d lských odv tví, paraleln docházelo k velkému odlivu rolník do pr myslu, kde byly vy í mzdy. (Zdroj: PR CHA, V. a kol.: Hospodá ské a sociální d jiny eskoslovenska , 2.díl, období Dopln k, Brno, 2009.)

4 UL, O.: Malá doznání okresního soudce, 68 Publishers, Toronto OTTO UL (1930) Po átkem 50. let promoval na právnické fakult Univerzity Karlovy v Praze a za adil se mezi soudní ekatele. Vzhledem k svému t ídnímu p vodu byl nucen narukovat k Pomocným technickým prapor m (PTP), kde strávil více ne dva a p l roku. Po návratu do civilu se po krátkém p sobení v Plzni stal okresním soudcem v západo eském m ste ku St íbro. V roce 1959 ode el do emigrace nejprve p es Západní Berlín do Frankfurtu a následující rok odcestoval do USA, kde na Kolumbijské univerzit v New Yorku vystudoval politologii. V 70. letech za al dlouhodobé univerzitní dovolené trávit cestováním po sv t. Vlastní pro itky a poznatky nejen z exotických zemí zpracoval ve svých cestopisech (Ná lov k v Indii a na Ceylon, Bez edoku po Pacifiku, Bez edoku po ín a okolí aj.). V t ina t chto publikací vy la v nakladatelství 68 Publishers man el Josefa kvoreckého a Zde ky Salivarové v Torontu. MALÁ DOZNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDCE V knize Malá doznání okresního soudce autor shrnul své vzpomínky na krátké p sobení u Okresního soudu v Plzni a ve St íb e na konci 50. let. V první ásti jsou brilantn popsány role soudc, prokurátor i obhájc v komunistické justici padesátých let. V dal í ásti se autor zaobírá vybranými kapitolami tehdej ího trestního soudnictví a poslední partie knihy je v nována ob anskému právu. Kniha vy la poprvé v angli tin v univerzitním nakladatelství v Ohiu pod titulem The Judge in a Communist State. eskou verzi napsal Otto Ul na popud spisovatele a nakladatele Josefa kvoreckého, jeho zám rem bylo p edstavit totalitní re im nejen z perspektivy ob tí komunistické moci, ale té pohledem t ch, kte í moc vykonávali, by v p ípad O. Ul e se jednalo jen o soudce okresního formátu.

5 EXODUS ROLNÍK Z JZD» Zp t Exodus se udál v roce 1953 a trvalo t i roky, ne strana rozhodla o metod, kterou napravit selské palice. Místo standardního p esv d ování a zastra ování m l úkol tentokrát zastat ob anskoprávní postih: aloby o náhradu kody o po ádné ástce prý p esv d í bludné ovce k návratu do dru stevní stáje. K 31. prosinci 1956 soudy obdr ely záplavu t chto alob. St íbrský podíl byl asi 250, navíc pak je t se stovkou dodate ných p ípad. Na rozdíl od spor úst edního likvidátora s bývalými osídlenci tyto takzvané vyú tovací spory byly komplikovan j í a politicky záva n j í, jak také p ed il náhlý zájem okresního sekretariátu KS o na e po ínání. Tam, kde úbytek lenské základny dru stvo p e ilo, p edseda zplnomocnil advokáta k zastupování. Advokátní poradny ú tovaly JZD jen 50% sazby nebo vykonávaly slu by i zadarmo. V p ípadech totálního rozpadu se takové dru stvo pova ovalo za v klidu a ONV mu ustanovil opatrovníka. Nevd ná funkce opatrovnická p ipadla v t inou takzvaným ú etním instruktor m, tj. zam stnanc m zem d lského odboru ONV, kte í u ili dru stevní vedení ú adovat. Bývalí lenové se nyní hnali k spoluodpov dnosti za dluhy JZD. Dru stva toti dostávala do vínku od státní banky t dré p j ky, které jak dárce, tak strana obdarovaná pokládali de facto za dar. P vodní velkorysost státu m la slou it jako lákadlo pro dosud váhající rolníky. Nyní byl pro dru stevnické dezertéry chimé e daru konec. Navíc se po adovalo placení pohledávek za osiva, hnojiva, jiné zásoby, práce STS atd. Soudní stolice zasáhla zna ná neveselost. Ob anský zákoník byl z roku 1950, tedy z doby kolektiviza ních za átk, a nezahrnoval ustanovení u ite n aplikovatelná na tuto problematiku JZD. Speciální zákonné zdroje taky chyb ly a takzvané vzorové stanovy JZD nebyl zákon, ale spí politický manifest, rozvlá n popisující okolnosti dru stevní existence. Na rozdíl od sov tských kolchoz v JZD len neztrácel právo vlastnické, ale pouze dispozi ní k dru stevnímu majetku. lo o t i kardinální jablka sváru. Prvním jablkem byla otázka rozsahu odpov dnosti jednotlivých len za smluvní závazky dru stva, jako byl nap íklad stotisícový dluh u banky. Obecná ustanovení ob anského zákona se zdála být ku prosp chu jednotlivc, nebo JZD byla socialistická osoba. Banka uzav ela p j ku s touto osobou a m e se hojit jen na její podstat a nikoliv cestou individuálního lenstva. Ministerstvo financí a generální prokuratura odmítly tuto interpretaci, soudy se jí v ak dr ely. Argumentovali jsme, e je p ece rozdíl mezi odpov dností jednotlivého lena a odpov dností dru stva jako právní osoby (nap. kozy vyhubila epidemie). K p íjemnému p ekvapení nám ministerstvo spravedlnosti tuto verzi nebralo. Druhé jablko nezavinila nejasnost v zákon, ale v jednotlivých dru stevních hlavách. Nemohly se vyrovnat s podmínkou ve stanovách, e len p i výstupu z JZD dostane zp t sv j majetek minus 20 % hodnoty, která z stane v takzvaném ned litelném fondu. V p ípad totálního rozpadu JZD opatrovník ov em nevymáhal 20 % v polích, kravách, slepicích, ale v korunách. Pochopitelnou neochotu p ijmout nevyhnutelné snad z eteln vyjád í tento p íklad: Ve vesnici T. se dru stevníci po Zápotockého projevu rychle dohodli na návratu k p ekonaným formám hospoda ení. P edseda JZD sedl na motorku, dojel na ONV, hodil referentovi razítka a papíry s oznámením: Dem vod toho. Sedláci si rozebrali sv j majetek, bez ohledu na p edpisy a n jakých 20 %. ty i roky poté je v echny soudím. Stojí p ede mnou vesni an a kroutí hlavou. P i vstupu p edal do JZD deset krav. Jen e za átky jsou v dycky t ké a 40 % ve kerého skotu dru stevní pé i nep e ilo. V roce 1953 dostal zpátky pouze est krav. A zatímco dává ztrátu za vinu JZD, te na n m cht jí zaplacení 20 % tedy dvou krav. Tyto socialistické po ty on odmítá: Jak pak to? Já jsem jim dal deset krav, a

6 dostal jsem zpátky jen est krav. A te oni ode mne cht jí je t dv. To bych moc rád v d l, pro bych jim m l n co dlu it. Oni dlu í mn. Tohle byla typická reakce v adách dru stevních renegát. (UL, O.: Malá doznání okresního soudce. 68 Publishers, Toronto 1974, s )» Zp t

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více