Diplomová práce. Bc. Zdeňka Vaňharová. RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. N 5345 Specializace ve zdravotnictví. Optometrie, navazující

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce. Bc. Zdeňka Vaňharová. RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. N 5345 Specializace ve zdravotnictví. Optometrie, navazující"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY OPTOMETRIE V PRAXI Diplomová práce VYPRACOVALA Bc. Zdeňka Vaňharová VEDOUCÍ PRÁCE RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. N 5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie, navazující Olomouc 2013

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Optometrie v praxi vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci, dne Podpis

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu práce RNDr. Jaroslavu Wagnerovi, Ph.D. za všestrannou péči, podněty a vedení při zpracování diplomové práce.

4 OBSAH 1. ÚVOD OPTOMETRIE HISTORIE Historie optometrie Historie brýlové korekce Historie kontaktních čoček Historie refrakčních operací LEGISLATIVA Optometrie do roku Optometrie po roce Zákon 105/2011 Sb Vyhláška 55/2011 Sb Systém celoživotního vzdělávání Nestátní zdravotnické zařízení Registrace NZZ Technické normy pro nestátní zdravotnické zařízení STUDIUM OPTOMETRIE Optometrie na Univerzitě Palackého Optometrie na Masarykově univerzitě Optometrie na Českém vysokém učení technickém OPTOMETRIE V EVROPĚ Optometrie ve Velké Británii Optometrie v Německu Evropský diplom z optometrie VYŠETŘOVACÍ METODY Anamnéza Vyšetření motility a konvergence Zakrývací testy Oční dominance Zraková ostrost Objektivní postupy měření refrakce Subjektivní měření refrakce Měření hodnoty cylindru

5 Sférická dokorekce Binokulární rovnováha subjektivní korekce Dvouřádkový polarizační test Humphrissova metoda Amslerova mřížka Vyšetřování binokulárních funkcí Vyšetření jednotlivých stupňů JBV Vyšetření heteroforií Maddoxův cylindr Von Graefeho metoda Fúzní rezervy Vergenční schopnost Vyšetření fixační disparity a asociační forie Vyšetření akomodace Akomodační šíře Blízký bod konvergence a akomodace Akomodační schopnost Relativní akomodace Vyšetřování AC/A poměru APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK Anamnéza a vstupní pohovor Měření refrakce Výběr a optická mohutnost vhodné kontaktní čočky Vyšetření předního segmentu oka Diskuze, aplikace a zácvik zákazníka Kontrola PRAKTICKÁ ČÁST Cíl práce Navrhovaný harmonogram postupů Diskuze ZÁVĚR Seznam použité literatury a zdrojů

6 1. ÚVOD Optometrie u nás patří mezi relativně mladé a stále se rozvíjející profese. Její výuka se datuje od poloviny osmdesátých let dvacátého století. Ještě donedávna neměla přesně stanovené podmínky vykonávání povolání, avšak od roku 2004 platí přesné normy a obor optometrie byl zařazen mezi nelékařské zdravotnické profese. Spolu s oftalmologií a ortoptikou patří mezi tři obory, které se věnují péči o zrak. Je to úzce specializovaný obor s uplatněním jak v očních optikách, tak i na očních klinikách věnujících se refrakční chirurgii a v ordinacích oftalmologů. Kompetence českých a zahraničních optometristů jsou v současnosti značně odlišné. Do budoucna je v rámci Evropy snaha o určitý druh sjednocení a možnost uplatnění našich optometristů i v jiných zemích na základě tzv. Evropského diplomu v optometrii. Na základě získání tohoto diplomu by byl celkově umožněn volný přesun pracovních sil v profesi optometrie v rámci zemí Evropské unie. Cílem této diplomové práce je snaha o shrnutí celé profese od historického vývoje, seznámení s novými zákonnými normami, technickými normami a podmínkami pro zřízení nestátních zdravotnických zařízení, možnostmi a formami studia, porovnáním s evropskou optometrií ve vybraných zemích a stručným přehledem vyšetřovacích standardů a postupů aplikace kontaktních čoček. Praktická část se věnuje navržení možné standardizace vyšetřovacích postupů optometristů. Jelikož neexistují doporučená vyšetření a práce jednotlivých optometristů se liší, dostávají klienti rozdílné informace o svém zraku. Práce si klade za cíl vytvořit sjednocený harmonogram, jenž by do budoucna tento stav upravil a mohl by usnadnit přiblížení se evropské optometrii. 6

7 2. OPTOMETRIE Slovo optometrie je původem z řečtiny a vzniklo složením slov optos, tedy oko či vidění, a metron čili měření. Jako v mnoha jiných profesích se vzdělávání, praxe i následné kompetence při vykonávání povolání v různých zemích liší. V České republice je optometrie zdravotnický obor, jež se pohybuje mezi optikou a oftalmologií. Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný nelékařský pracovník, který se zabývá vyšetřením zrakových funkcí, stanovením refrakce oka s možným určením dioptrické korekce a aplikací kontaktních čoček. Zároveň může zhotovovat a opravovat optické pomůcky a poskytovat poradenství ohledně korekčních pomůcek. Díky specializaci výhradně na zrak a jeho měření, mají optometristé široký přehled o postupech měření a možnostech metod korekce refrakčních vad. Jsou plně kompetentní k aplikaci kontaktních čoček, edukaci nositelů, poskytování doplňkového prodeje sortimentu k péči o kontaktní čočky a provádění kontrol pacientů užívajících kontaktní čočky. Nachází uplatnění v očních optikách, soukromých klinikách i v ordinacích lékařů. Je schopen bez lékařského dozoru analyzovat zrakový systém, odchylky a posuzovat jeho funkce u dospělých osob starších patnácti let. Pro potřeby korekce refrakce může optometrista vyšetřovat oblast předního segmentu oka. Pokud při vyšetřování zaujme podezření na oční onemocnění, doporučí pacientovi vyšetření u lékaře. S osobami mladšími patnácti let může pracovat pouze pod lékařským dozorem. Avšak nepřísluší mu stanovovat diagnózu a léčit. Za lékařského dozoru je optometristovi umožněno vyšetřování na diagnostických přístrojích, výsledky ovšem také nevyhodnocuje a neurčuje druh onemocnění. [11], [28] Optometrii je možné rozdělit na několik výkonů profese: a) Optometrie zaměřená na refrakci je nejrozšířenější a věnuje se korekci refrakčních vad. b) Kontaktologická optometrie je zaměřená na aplikaci kontaktních čoček. c) Speciální optometrie tvoří úzce specializované části oboru. Existuje například optometrie sportovní, která se zabývá vlivem kvalitního zraku a korekce refrakčních vad na výkony sportovců. Dalšími odvětvími jsou optometrie klinická, tréninková, behaviorální a další. 7

8 Profese optometrie je řízena Ministerstvem zdravotnictví. Velkou účast na dnešní podobě optometrie má Společenstvo českých optiků a optometristů, dále jen SČOO. Toto příspěvkové sdružení pomohlo v roce 2004 s cílem prosadit oficiální uznání optometrie jako samostatné zdravotnické profese, dohlíží na odbornost výuky optometristů a pomáhá při vytváření dalších koncepcí studia. Současně se podílí se na tvorbě legislativních norem, které vymezují činnost optometrie. [27], [28], [35] 8

9 3. HISTORIE Historie optometrie se úzce pojí s dějinami optiky a oftalmologie. Optikou a oftalmologií se zabývalo mnoho slavných vědců a lékařů od starověku Historie optometrie První historická zmínka o lupě sahá až do pátého století př. n. l. do starověkého Egypta. Z této doby se dochovaly hieroglyfy, na nichž se objevily zprávy o jednoduchých skleněných meniskových čočkách. Okolo roku 280 před naším letopočtem popsal řecký matematik Eukleidés přímočarost světelných paprsků a rovnost úhlu dopadu a odrazu. [1], [9] Johannes Kepler byl velkým průkopníkem v oboru optiky. Na počátku sedmnáctého století popsal funkci sítnice a rozlišil, že myopii lze korigovat konkávními čočkami a hypermetropii konvexními. Několik let po Keplerovi v roce 1621 objevil a popsal zákon lomu holandský matematik Willebrord Snellius. [2] Za zakladatele optometrie bychom mohli považovat Benita Daza de Valdés ( ). Díla Giambattisty della Porta, Francesca Maurolica a Johanna Keplera na konci šestnáctého století a prvních desetiletích sedmnáctého století znamenala oživení zájmu učenců o dioptrické brýle. V této souvislosti vytvořil Daza de Valdés první systematické pojednání o čočkách ke korekci vad zraku. [3] Tento španělský učenec, dominikánský notář svaté inkvizice, využil nejčasnější techniku posuzování zrakové ostrosti používanou již od starověku. Ta byla založena na posuzování přesnosti vidění charakteristických dvojhvězd na noční obloze. Daza de Valdes alternativně použil tuto techniku na krátkou vzdálenost při předkládání běžných předmětu drobné velikosti ze vzdálenosti, při které jsou hůře rozeznatelné. Měřil například vzdálenost, z níž nelze spočítat počet semínek hořčice v řadě. Díky těmto postupům mohl předepsat optickou korekci jednotlivým refrakčním vadám. Na základě svých znalostí napsal třídílné dílo obecně nazývané "El uso de anteojos". Ústředním tématem bylo popsání všech aspektů konstrukce čoček a jejich využití s důrazem na jejich nezastupitelné místo při korekci zrakových vad. Chtěl poukázat na to, že čočky nenaruší vnímání reálného obrazu, ale spíše jej zjednoduší. [36] První kniha se jmenovala De la naturaleza y propiedades de los ojos a obsahovala popis zrakových funkcí a podrobné studie 9

10 zrakových nedostatků, jež vyžadují podobnou optickou korekci. Druhá kniha nesla název De los remedios de la vista pormedio de los anteojos a analyzovala optické vlastnosti konvexních a konkávních čoček, včetně návrhů postupů, jak určením správně hodnoty čočky vykorigovat refrakční vady. Třetí kniha je knihou rozhovorů mezi ústředními postavami mistrem a lékařem a poukazuje na nutnost spojení technických a teoretických znalostí. Historikové optiky ze Španělska poukazují na různé další příspěvky a objevy Daza de Valdés, jako například první popsání anizometropie, výhody použití křemenného skla při výrobě optických čoček, nebo ochranu před škodlivými účinky slunečního svitu tónovanými skly. Z geometrické optiky je třeba zdůraznit přínos Daza na upozornění na vliv sférické aberace v závislosti na tvaru čočky. Díky všem těmto poznatkům a objevům je označován za zakladatele oftalmologie. [3], [36], [39] Ve vědeckém díle Dioptrica Nova publikoval v roce 1692 dublinský přírodní filozof francouzského původu William Molyneux články o optice, kde vysvětloval různé efekty korekčních čoček, konvexních i konkávních, použití jednoduchých i složených dalekohledů a jejich využití v běžném životě. V knize Williama Porterfielda A treatise on the eye, the manner and phenomena of vision z roku 1759 jsou shrnuty dosavadní poznatky z oftalmologie od podrobného popisu anatomie přes refrakční vady. Zabýval se také změnami vnímání obrazu v různých vzdálenostech brýlové korekce před očima. [2], [8] Dalším významným vědcem, který se zasloužil o rozvoj oftalmologie a optometrie byl anglický lékař Thomas Young ( ). Je pokládán za zakladatele fyziologie oka. V roce 1793 popsal účast přizpůsobování se oční čočky na vidění předmětů v různých vzdálenostech změnou svého zakřivení; tento jev nazýváme akomodace. Roku 1801 objevil vadu známou jako astigmatismus. O dvacet let později v roce 1821 byly vyrobeny i cylindrické čočky, kterými lze astigmatismus korigovat. Vyslovil hypotézu o třech druzích receptorů buněk sítnice (červených, zelených a modrých), s jejichž pomocí vnímáme barvy. Hermann von Helmholtz tuto domněnku rozvíjel dále, avšak experimentálně byla doložena až v polovině dvacátého století. [4], [9], [37] Jan Evangelista Purkyně ( ), významný český anatom a fyziolog, zkoumal v první polovině devatenáctého století odraz světla na předním segmentu 10

11 oka. Takzvané Purkyňovy obrazy vznikají odrazem předmětu na 4 lámavých plochách oka, tedy přední a zadní ploše rohovky a přední a zadní ploše čočky. Tento poznatek mu pomohl k myšlence využití reflexních obrazů k měření zakřivení rohovky a další diagnostiky očních vad a chorob a stal se základem pro kerarometrii. [5], [6] Hermann von Helmholtz ( ) byl také průkopníkem oční fyziologie. Svým objevem oftalmoskopu a oftalmometru v roce 1851 umožnil zkoumání sítnice oka a zkoumání závislosti akomodace na různých vzdálenostech. Je autorem knihy Handbuch der Physiologischen Optik, kde pojednává o prostorovém vidění, barevném vidění a vnímání pohybu. Jeho teorie akomodačního mechanismu zůstala nezměněna až do posledního desetiletí dvacátého století. [37] Devatenácté století bylo pro optiku přelomové. Holandský oftalmolog Hermann Snellen ( ) zkonstruoval první optotypy pro měření zrakové ostrosti. Jeho krajan a taktéž oftalmolog Franciscus Cornelius Donders ( ) byl uznávaným odborníkem na výzkum očních chorob a jedním z prvních lékařů, který při práci používal oftalmoskop. Je mu připisován objev tonometru, zavedení prizmat a cylindrických čoček ke korekci astigmatismu. Objevil závislost úbytku akomodace na věku a znázornil ji tzv. Dondersovou křivkou. Vydal knihu "Anomalies of Accommodation and Refraction of the Eye, kde popsal zásady a normy pro stanovení korekčních předpisů. Popisuje zde například souvislost hypermetropie a astenopických potíží. S podobnou publikací přišel i švýcarský oftalmolog Edmund Landolt ( ). Nesla název Refraction and Accommodation of the Eye and Their Anomalies. Landolt je také autorem znaků pro optotypy nazývané podle něj Landoltovy kruhy. Jako první použil slovo optometrie jako výraz pro zkoušení brýlových čoček. [5], [9] O několik let později roku 1872 je v severní Americe ve státě Illinois založena škola optometrie College of Optometry lékařem Henri Olinem. A na začátku 20. století je optometrie v Austrálii uznána za samostatnou profesi. V 1888 roce vydal německý optik žijící v USA Handbook for opticians, první knihu pro americké optometristy. [38] 11

12 V naší republice bylo první studium optometrie založeno v roce 1986 na Univerzitě Palackého v Olomouci. [30] 3.2.Historie brýlové korekce Na přelomu prvního století před naším letopočtem a prvním století našeho letopočtu římský filozof Seneca v první psané zmínce popisuje skleněnou kouli neboli sklíčko naplněné vodou. Ke čtení se v té době také používaly broušené smaragdy. Důležitým mezníkem byl pak ve středověku rok 1286, ke kterému je datováno vyrobení prvních brýlí v Itálii, odkud se pak rozšiřovaly do celé Evropy. [46] Na počátku svého vzniku měly brýle různé podoby. Nejdříve se přidržovali na obličeji zavázáním stužek, později teprve stranicemi podobnými těm, které známe dnes. Ke korekci se v začátcích používaly skleněné bikonvexní či bikonkávní čočky. Na konci 18. století vznikly první bifokální čočky, v první polovině 19. století pak cylindrické. Ve 20. století se přidal další materiál pro výrobu plast, který měl proti sklu lehčí váhu a větší odolnost proti rozbití. Přínosem pro brýlovou korekci byl objev postupu výroby progresivních čoček. [46] 3.3.Historie kontaktních čoček Ve dvacátém století se dále rozvíjel výzkum kontaktních čoček a optometristé se začali věnovat i tomuto odvětví. První myšlenku na korekci špatného vidění přikládáním misky s vodou přímo k rohovce měl Leonardo da Vinci. Tento nápad ale dále nerozváděl. Využil ho René Descartés, kterého napadlo umístit do přímého kontaktu s rohovkou skleněnou trubici naplněnou kapalinou. Vyčnívající konec této trubice měl být tvarovaný přesně tak, aby poskytnul správné vidění. [7] Na sklonku devatenáctého století se začínají objevovat experimenty s foukaným sklem pro výrobu kontaktních čoček a roku 1887 je vyrobena první sklerální kontaktní čočka. Jejím autorem byl F. E. Muller. Tato čočka však nebyla dobře snášena. O rok později německý oftalmolog Adolf Gaston Eugen Fick zkonstruoval a úspěšně naaplikoval čočku také z foukaného skla. Nejdříve je zkoušel na králičích očích, pak na sobě a nakonec na malé skupince dobrovolníků. 12

13 Využil toho, že se čočka usadila na méně citlivé části předního segmentu. Ovšem i tyto čočky mohly být v oku jen krátkou dobu. [7] Skleněné sklerální čočky se používaly do třicátých let dvacátého století, kdy byl objeven polymethylmethakrylát (PMMA) a postupně nahrazoval sklo ve výrobě kontaktních čoček. V roce 1949 byla vyrobena korneální čočka, která byla oproti sklerální o mnoho menší a doba jejího nošení mohla být až šestnáct hodin. Jedinou nevýhodou materiálu PMMA byla jeho nízká propustnost pro kyslík. Kvůli této nevýhodě byly v pozdějších letech vynalezeny polymery propustnější pro kyslík, tzv RGP (rigid gas permeable) dodnes používané tvrdé kontaktní čočky. [7] Zlomovým objevem pro kontaktologii se stal hydrogelový materiál HEMA (poly-hydroxyethyl-methakrylát) profesora Otto Wichterleho. Tento čirý gel má výborné vlastnosti. Je průhledný, obsahuje přibližně 40% vody a i mechanické vlastnosti jsou pro potřeby kontaktních čoček dobré. První výroba litím do forem nebyla úplně dokonalá a produkce měla velkou ztrátovost. Později Otto Wichterle zkusil vyrábět čočky odstředivým litím. Tento způsob se ukázal být mnohem levnější než původní a výroba se zrychlila. Poté, co patent na měkké kontaktní čočky zakoupila americká firma Flexibile Contact Lens Corporation a National Patent Development, je firma Bauch&Lomb rozšířila mezi široký okruh nositelů. Nárůst aplikací měkkých kontaktních čoček byl obrovský. V průběhu dalších let byly vynalezeny ještě další druhy materiálů jako například plynopropustné RGP, silikonové pryže a další různé kombinace doposud známých materiálů. [7] Na začátku osmdesátých let dvacátého století se objevily experimenty s nošením prodlouženým až na dva týdny. Později se však ukázaly negativní výsledky tohoto prodlouženého nošení a kontaktologové se při aplikacích vrátili k dennímu režimu nošení kontaktních čoček. V tomtéž období byly na trh poprvé uvedeny měkké barevné čočky. V devadesátých letech se začaly prodávat čočky jednodenní, multifokální a čočky, které mají schopnost pohlcovat UV záření. Nejnovějším převratným přínosem v oblasti kontaktologie byl na přelomu tisíciletí materiál silikonhydrogel. [7] Speciální odnoží kontaktologie je ortokeratologie. Princip této metody nápravy refrakční vady znali již Číňané ve Staré Číně. V šedesátých letech dvacátého století přinesl George Jessen informace o změnách zakřivení rohovky po 13

14 nošení speciální čočky z PMMA. Výsledky ale nebyly úplně spolehlivé. Ani v době nástupu počítačové topografie, jíž lze využít k přesnějšímu výběru nápravné čočky, nebylo možné vypočítat přesný průběh léčby. V roce 1994 bylo povoleno nošení ortokeratoligických čoček k dennímu použití. Od roku 2000 se američtí a britští ortokeratologové snaží rozšířit jako další a neinvazivní metodu snížení myopie mezi širší okruh nositelů. V letech 2006 a 2007 předložila British Contact Lens Association a Global Orthokeratology Symposium dokumenty, v nichž nastínila možnost řešení dětské progresivní myopie pomocí orthokeratologie. V posledních letech probíhají studie k potvrzení této myšlenky. [7], [41] 3.4.Historie refrakčních operací Již ve starověku byly první pokusy o řešení špatného vidění. Za rané refrakční operace bychom mohli považovat léčbu katarakty, kterou ve starověkém Egyptě a starověkém Řecku prováděli luxací zkalené čočky do sklivce. Refrakční zákroky přímo na rohovce ke korekci refrakčních vad se objevují ve dvacátém století. Rozdělují se podle principů operace například na laserové operace, na operace, kdy se rohovka tvaruje teplem, rohovkové implantáty nebo nářezy. Dalšími možnostmi řešení refrakčních vad jsou implantace nitroočních fakických čoček a tzv. clear lens extration, tedy náhrada oční čočky čočkou umělou. [44], [45] 14

15 4. LEGISLATIVA Legislativa neboli zákonodárství je vytváření právních norem. Obor optometrie spadá pod legislativní moc ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství. Hlavní úlohou části Ministerstva zdravotnictví je ochrana pacientů, ochrana profese a i mezinárodní harmonizace profese. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje podmínky studia a způsobilosti k vykonávání profese. Do oblasti zákonných norem patří také požadavky na zdravotnické pracovníky, požadavky na provozování zdravotnických služeb a další předpisy. [10], [23] 4.1.Optometrie do roku 2004 Optometrie před rokem 2004 neměla přesně vymezený význam ani úlohu, kterou by měla hrát v systému zdravotní péče. Do roku 2004 bylo možné studovat dálkově optometrii na Univerzitě Palackého v Olomouci jako šestileté magisterské, nebo tříleté bakalářské studium v oboru optika optometrie. Denní formou probíhalo bakalářské studium optometrie na Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. V Brně v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů bylo možné navštěvovat roční kurz optometrie. 4.2.Optometrie po roce 2004 V červenci 2004 vyšel zákon 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Tento zákon byl změněn zákonem 105/2011 Sb. [15] 4.3.Zákon 105/2011 Sb. Zákon 105/2011 Sb. harmonizuje předpisy Evropské unie, stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice, dále také 15

16 stanovuje celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků. Podle paragrafu 3 je způsobilý k vykonávání povolání zdravotnického pracovníka každý, kdo má odbornou způsobilost, je způsobilý zdravotně a je trestně bezúhonný, tedy nebyl pravomocně odsouzený za trestný čin. [15] Dle paragrafu 11, který se týká přímo optometrie, se odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy získává absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu optometristů, nebo akreditovaného bakalářského studijního oboru optometrie, pokud byl zahájen nejpozději ve školním roce 2005/2006. Za výkon povolání optometristy se považuje činnost v rámci diagnostiky a korekce očních refrakčních vad, poradenství a aplikace kontaktních čoček. [15] Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě splnění podmínek pro výkon povolání. Obsahem žádosti k osvědčení by mělo být potvrzení o trestní bezúhonnosti, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v daném oboru. Tato žádost by neměla být starší než 18 měsíců ode dne vydání dokladu způsobilosti k vykonávání zdravotnického povolání. Pokud žadatel přesáhl dobu 18 měsíců ode dne získání způsobilosti a žádá o vydání osvědčení, musí kromě výše uvedených dokumentů dodat i doklady o výkonu zdravotnického povolání v oboru za posledních 10 let a doklad o složení zkoušky, kterou se osvědčuje jeho způsobilost k vykonávání příslušného povolání bez lékařského dozoru. [15], [13] Ministerstvo zdravotnictví vydává toto osvědčení na dobu deseti let a zdravotnický pracovník si po obdržení toho osvědčení smí k označení zdravotnické odbornosti přidat označení Registrovaný. [13] 4.4.Vyhláška 55/2011 Sb. Sbírka zákonů z roku 2004 obsahuje Vyhlášky 423 a 424, jež se přímo týkají profese optometrie. Vyhláška 423/2004 byla pozměněna Vyhláškou 321/2008 Sb. a Vyhlášku 424/2004 měnila Vyhláška 55/2011 Sb. Ve vyhlášce 321/2008 Sb. je popsáno stanovení kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo 16

17 odborného dohledu zdravotnických pacientů a stanovení činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [11],[13] Vyhláška 55/2011 Sb. stanoví činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků. Mezi obecná ustanovení patří to, že [10],[11]: zdravotní pracovník poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy, vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů Optometrista může bez dohledu odborníka a indikace [10],[11],[15]: doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček provádět poradenskou službu v oblasti refrakčních vad, včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků Optometrista bez odborného dohledu a bez indikace může u osob starších než 15 let [10], [11], [15]: vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření refrakce oka, určovat refrakční vadu, provádět korekce a rozhodovat zda ke korekci 17

18 refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, předepisovat je, zhotovovat je a opravovat je vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly Optometrista pod odborným dohledem očního lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie může provádět: činnosti uvedené v předchozím textu u osob mladších 15let vyšetření na oftalmologických diagnostických přístrojích, tato vyšetření však nemůže je hodnotit a nemůže stanovovat diagnózu [11], [15] 4.5.Systém celoživotního vzdělávání Systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků je také obsažen v zákoně 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 105/2011 Sb.) a Vyhlášce 424/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška 55/2011 Sb.). Je povinný pro všechny a míní se jím průběžná obnova, zvýšení, prohloubení a doplnění vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborníků. [11], [15] Jako formy celoživotního vzdělání jsou uznávány: specializační vzdělávání, certifikované kurzy inovační kurzy a odborné stáže v akreditovaných zařízeních účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu 18

19 e-learningový kurz nebo samostatné studium odborné literatury Za celoživotní vzdělávání je považován i akreditovaný návazný doktorský studijní program, magisterské a bakalářské studium a další druhy zdravotnicky zaměřených studií. [13] Zařazení do celoživotního vzdělávání je spojeno s navštěvováním výše uvedených vzdělávacích programů a sbíráním kreditů. Každá akreditovaná akce či studium je ohodnoceno určitým počtem kreditů. Počet kreditů, který může být udělen za každou formu celoživotního vzdělávání, je uveden ve Vyhlášce 321/2008 Sb. Registrovaný zdravotnický pracovník musí při žádosti o prodloužení osvědčení k výkonu povolání bez lékařského dozoru doložit i sesbírání minimálního počtu 40 kreditů jakožto důkazu o svém vzdělávání. ]13], [14], [15], [17] 4.6.Nestátní zdravotnické zařízení Optometrista jakožto nelékařský zdravotnický pracovník smí pracovat pouze v registrovaném nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ). To vyplývá ze zákona 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 105/2011 Sb.) a vyhlášky 55/2011 sb. Každé pracoviště, kde se měří zrak a aplikují kontaktní čočky, musí mít platnou registraci podle tohoto právního předpisu. Přesné určení nestátního zdravotnického zařízení vychází z jeho vymezení podle provozovaných služeb, jež může poskytovat. [10], [14], [15] Registrace nestátního zdravotnického zařízení O registraci nestátního zdravotnického zařízení si může požádat jak optometrista, tak i neregistrovaný majitel budoucího NZZ. Registraci vydává Magistrát města, v němž se pracoviště nachází, na odboru sociální péče a zdravotnictví, případně krajský úřad s touto kompetencí. Žádost o registraci musí obsahovat vlastní žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení a žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením. [15], [17], [18] V případě, že majitel budoucího NZZ není registrovaným optometristou, ustanoví odborného zástupce, který osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez lékařského dozoru vlastní. Tento odborný zástupce musí doložit potvrzení o 19

20 zdravotní způsobilosti a trestní bezúhonnosti, provozovatel dodá také doklad o trestní bezúhonnosti a případně nájemní smlouvu se zdravotnickým zařízením, nebo nájemní smlouvu, nebo prohlášení o existenci nájemního vztahu. Avšak prostory, v nichž bude NZZ provozováno musí projít kolaudačním řízením jako zdravotnické zařízení. [17], [18], [20] Důležitým bodem při provozování nestátního zdravotnického zařízení je tzv. provozní řád schválený hygienickou stanicí. Povinnost vytvoření provozního řádu je dána zákonem 258/2000 Sb. a vyhláškou 306/2012 týkajících se provozu zdravotnických zařízení. Provozní řád musí obsahovat údaje o provozovateli, odborném zástupci a zaměstnancích pracujících v NZZ. Hygienická stanice vyžaduje v provozním řádu i popis místností (včetně rozměrů), počtu toalet a umyvadel, druh vytápění prostor, zajištění přívodu pitné vody a odvod odpadních vod. Zdůrazněn by měl být fakt, že optometrista nepoužívá nástroje vyžadující sterilizaci, výhodou jsou i omyvatelné plochy vybavení veškerých místností. Součástí psaného řádu je i seznam používaných přístrojů, jméno osoby, jež řád vypracovala, odpovědné osoby odpovídající za jeho dodržování a na závěr seznam zaměstnanců s podpisy pod prohlášením o seznámení se s tímto provozním řádem. [17], [18], [20], [42] Povinností provozovatele NZZ je uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Smlouva by měla být zařízena ještě před zahájením činnosti a to s pojišťovnou, která vykonává svou činnost na území České republiky.[ [17], [18], [20]] Technické normy pro nestátní zdravotnické zařízení Požadavky na věcné a technické normy jsou obsaženy ve vyhlášce 221/2010 sb. Mezi všeobecné požadavky na nestátní zdravotnické zařízení jsou považovány nároky na technické požadavky ke stavebním prostorům. Prostory pro NZZ by měly mít funkční, dispoziční uspořádání a hlavně bezpečné podmínky provozu. K dalším obecným požadavkům patří podmínky, že by NZZ mělo [16] [17], [18]: tvořit uzavřený a funkční celek, 20

21 být umístěno v nebytových prostorech, které splňují požadavky na výstavbu mít zajištěnou dodávku pitné vody a taky následně odvod odpadních vod mít vybavení pro přirozené nebo umělé větrání a systém vytápění být připojeno na veřejný rozvod elektrické energie, připojení k pevné nebo mobilní telefonní síti Z hygienického hlediska by NZZ mělo mít čekárnu, splňující svými rozměry směrnice, i toaletu a to nejlépe dvě, jednu pro zákazníky a jednu pro zaměstnance. Podle vyhlášky 221/2010 Sb. by mělo pracoviště optometristy být vybaveno vyšetřovacím křeslem s osvětlovací lampou, brýlovou skříní, optotypy, tabulkami pro vyšetření barvocitu, štěrbinovou lampou, stolkem se zrcadlem a osvětlením pro zacvičování při aplikaci kontaktních čoček, autorefraktometrem, příp. skiaskopem, přístrojem k měření zakřivení rohovky a fokometrem. V případě, že bude optometrista měřit objektivní refrakci skiaskopem, je nutné zajistit správně zatemnění oken.[16], [17], [18], [20] 21

22 5. STUDIUM OPTOMETRIE Po vydání zákona 96/2004 Sb. bylo studium s novou akreditací obnoveno na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Později byl obor optometrie otevřen i na Českém vysokém učení technickém na pobočce v Kladně. Vyhláška 39/2005 Sb. stanovuje minimální požadavky na studijní programy potřebné k získávání odborné způsobilosti a výkonu nelékařské zdravotnické profese. V případě optometrie jsou těmito požadavky [18]: absolvování akreditovaného studijního programu délka studijního programu by měla mít standardní délku minimálně 3 roky a z toho alespoň 240 hodin praktického vyučování, teoretické znalosti v oborech tvořících základní všeobecný základ pro poskytování zdravotnické péče, jako jsou například biologie a genetika, anatomie se zaměřením na anatomii oka, fyziologie se zaměřením na fyziologii oka, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie, fyzika, patologie, farmakologie, teoretické znalosti v optometrii, optice a klinických oborech, zejména v oftalmologii včetně oční farmakologie, v binokulárním vidění, nauce o refrakci, základech ortoptiky, ve zdravotnických prostředcích, a to ve speciálních kompenzačních pomůckách, kontaktních čočkách a optických a oftalmologických zdravotnických přístrojích, teoretické znalosti v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v psychologii, základech, pedagogiky a edukace, ekonomice a vedení obchodu, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu. praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v optometrii, kontaktologii, při vyšetřování na oftalmologických přístrojích, kdy se studující učí provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub a úpravách brýlových čoček, poradenskou službu v oblasti refrakčních vad včetně kontaktních čoček, vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření oka, určovat refrakční vadu, provádět korekce, aplikovat 22

23 kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky a předepisovat je a vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad. [15], [18] 5.1.Optometrie na Univerzitě Palackého Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou u nás a nejstarší univerzitou na území Moravy. Byla založena roku 1573 a v současné době ji tvoří osm fakult. Studium optometrie v Olomouci má v České republice nejdelší tradici a to od roku Nejdříve bylo toto studium v oboru Optika a elektrotechnika se zaměřením na aplikovanou optiku a optometrii magisterské, později k němu přibylo i bakalářské studium v oboru Optometrie. Takto probíhala výuka až do roku 2005, kdy se kvůli změně legislativy měnily podmínky, optometristé byli zařazeni mezi nelékařské zdravotnické pracovníky a obor se musel nově akreditovat. [29], [30], [34] Po úspěšné akreditaci bylo v akademickém roce 2005/2006 znovu otevřeno tříleté bakalářské studium Optometrie Specializace ve zdravotnictví. Výuka spadá pod Přírodovědeckou. Důraz je kladen hlavně na praktické dovednosti, díky kterým je absolvent schopen zapojit se rychle vykonávání povolání. Studium, zajišťované Katedrou optiky Přírodovědecké fakulty, ústavy Lékařské fakulty a Fakultou zdravotních věd, je tvořeno optometrickými předměty, základními matematicko-fyzikálními i všeobecnými zdravotnickými předměty. Dále je rozšířeno o lékařské předměty, jako je například anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie a především oftalmologie a předměty týkající se brýlové optiky (např. optická a brýlová technologie). Do studia jsou zařazeny také kurzy k základům ekonomie, právních předpisů a etiky profese. [29], [30], [34] Praktická výuka probíhá přímo na Katedře optiky ve speciálním, a na poli našich vysokých škol vyučujících optometrii, jedinečném laboratorním komplexu. Pro cvičení je zajištěno moderní vybavení, díky kterému si mohou studenti osvojit potřebné dovednosti pro výkon budoucího povolání optometristy. Studentům jsou zajišťováni reální pacienti, u nichž provádí komplexní vyšetření zrakových funkcí. 23

24 Tím se co nejvěrněji navozují podmínky ze skutečné praxe. V laboratorním komplexu je technologická laboratoř. Zde mohou být pacientům zhotoveny brýle jako školní pomůcka k testování správnosti změřené korekce. [29], [30], [34] Bakalářské studium optometrie Specializace ve zdravotnictví je ukončena státní zkouškou složenou z ústní a praktické části a obhajoby závěrečné práce. Ústní zkouška se skládá z předmětů Kontaktní čočky, Základy oftalmologie a Optika a optometrie. Po složení státní zkoušky získává absolvent titul Bc. Od roku 2009 je na olomoucké univerzitě možné i dvouleté návazné prezenční studium. Cílem tohoto magisterského programu je zaměření na moderní metody a techniky v optometrii, pedagogické dovednosti a výzkum v optometrii. Studenti jsou zapojeni do praktické výuky mladších bakalářských kolegů. Výuka pak nabírá úplně odlišného rozměru, protože mladší studenti odkládají ostych a při cvičeních z optometrie využívají důvěrnějších vztahů ke starším k tomu, aby se procvičovali i v pro ně méně známých metodách měření. [29], [30], [34] Státní zkouška se při magisterském studiu koná z předmětu Binokulární vidění a jeho terapie, Moderní přístupy k analýze a korekci vad oka, Diagnostika zrakového systému a obhajoby diplomové práce. Katedra optiky spolupracuje při výuce optometristů i se zahraničními univerzitami Anglia Ruskin University Cambridge ve Velké Británii, Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku a Hochschule Aalen v Německu a to zejména v programu mezinárodní spolupráce pro studenty ERASMUS. [29], [30], [34] V nedávné době se optometrie Univerzity Palackého účastnila unikátního projektu akreditace tzv. Evropského diplomu v optometrii. Do projektu byly zapojeny ještě další dvě evropské vysoké školy a jeho cílem bylo umožnění prostupnosti absolventů i studentů v oblasti Evropy. Komise Europen Council of Optometrist and Optics vyhodnotila výsledky se závěrem, že bakalářské studium na olomoucké univerzitě splňuje části A, B a C1 Evropského diplomu z optometrie. [29], [30], [34] 24

25 5.2. Optometrie na Masarykově univerzitě Masarykova univerzita v Brně byla založena v roce 1919 a je významnou univerzitou mezi českými vysokými školami. Sestává se z devíti fakult. Optometrie je vyučována na lékařské fakultě formou denního bakalářského nebo denního navazujícího magisterského studia s označením Specializace ve zdravotnictví. Tříleté bakalářské studium sestává z matematicko-fyzikálního základu, všeobecných základních optických předmětů a základů zaměřených na optometrii, kurzu základů ekonomiky a právních předpisů, lékařských a biologických předmětů rozšířených hlavně o obory anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Hlavní náplní jsou předměty vázané k optometrii a seznámení s optickými a oftalmologickými přístroji. Pracovišti, na nichž probíhá výuka, jsou kromě poslucháren univerzity i oční kliniky ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Fakultní nemocnici Brno-Bohunice a Fakultní dětské nemocnici. [21], [31], [32] Bakalářské studium je ukončeno ústní státní zkouškou ze Základů oftalmologie, refrakčních vad a jejich korekce, fyzikální a geometrické optiky, kontaktních čoček a optometrie, praktickou zkouškou z optiky a výroby korekčních pomůcek, praktické zkoušky vyšetření refrakční vady, stanovení diagnózy a diagnostického postupu a obhajoby závěrečné absolventské práce. [31], [32] Navazující magisterské studium trvá dva roky a jeho cílem je doplnění znalostí bakalářského absolventa po teoretické i praktické stránce. Student je připravován i pedagogickou aprobací, jež mu umožňuje na středních a vysokých školách vyučovat odborné předměty optiky, optometrie a zdravotních věd. [21], [31], [32] 5.3. Optometrie na Českém vysokém učení technickém České vysoké učení technické (ČVUT) bylo založeno v Praze v 18. Století a na svých osmi fakultách se zaměřuje především na technické obory. V rámci rozšíření výuky si Fakulta biomedicínského inženýrství podala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika, zdravotnický obor Optika a optometrie. V roce 2008 byla tato akreditace 25

26 schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ČVUT v akademickém roce 2009/2010 tento obor otevřelo. Výuka probíhá převážně v Kladně. [21], [33] Studium Optiky a optometrie je tříleté prezenční, ukončené státní zkouškou a titulem Bc. Při studiu studenti absolvují teoretickou i praktickou výuku zaměřenou na přírodovědné základy, jako jsou biologie, matematika, fyzika, chemie a jiné, a klinické lékařské předměty, mimo jiné i anatomii, fyziologii, patologii, histologii a další. Důraz je kladen na optické předměty a na lidské oko. Tyto předměty jsou pak základem pro předměty z optometrie, oftalmologie, optiky a přístrojové techniky. Do studia jsou zařazeny i předměty k právním a ekonomickým předpisům, základům podnikání a vedení optické provozovny. [33] Fakulta biomedicínského inženýrství využívá ke zkvalitnění výuky spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci mezinárodního evropského programu ERASMUS. Partnerství uzavřela například s polskou univerzitou Politechnika Wroclawska a finskou univerzitou Metropolia Ammattikorkeakoulu. Po absolvování bakalářského programu je možné pokračovat na navazujícím magisterském studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství. Díky obecnému základu při dalším studiu může volit i jiné obory. [21], [33] 26

27 6. OPTOMETRIE V EVROPĚ Studium a profese optometrie v Evropě nejsou sjednoceny. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, protože v některých zemích není optometrie legislativně stanovena a naopak v jiných zemích má dlouho tradici a je plnohodnotnou součástí zdravotního systému. V následujících podkapitolách jsou popsány dva hlavní směry, od kterých se rozvíjela optometrie v ostatních zemích. I v České republice je optometrie kombinací těchto dvou tendencí. [27], [35] European Council of Optometry and Optics(ECOO) organizuje a reprezentuje zájmy optometristů a optiků z 27 zemí Evropy. Cílem ECOO je harmonizace klinických a vzdělávacích standardů a podpora udržování zdravého zraku veřejnosti. Snaží se rozvíjet rozsah praxe pro optometristy a optiky do takové míry, aby vysoký standard platil a byl vzájemně uznáván ve všech evropských zemích.[27], [35] 6.1.Optometrie ve Velké Británii Velká Británie je zemí s nejdelší tradicí a největšími pravomocemi optometristů. Obor je více zdravotnicky zaměřen na oko a oční choroby. Optometistům je na základě speciálních zkoušek a registrace umožněno používání terapeutických i diagnostických léků k léčení některých očních onemocnění a určování očních patologií. Avšak tyto kompetence s sebou nesou i vyšší zodpovědnost za výkon profese. [26], [27], [35] Optometrista provádí měření a vyšetření zraku, může poskytovat poradenství v oblasti očních patologií a předepisuje brýle nebo kontaktní čočky. Doporučení nejlepších korekčních pomůcek a jejich zhotovování pak náleží očnímu optikovi označovanému jako dispensing optician". Studium optometrie ve Velké Británii je bakalářské a obvykle trvá 4 roky. Tři roky probíhá prezenční studium a čtvrtý rok se budoucí optometrista připravuje praxí u registrovaného optometristy. [21] 27

28 6.2.Optometrie v Německu Německá optometrie je více technická, protože vychází z oční optiky. Očním chorobám a měření refrakce se věnují spíše oftalmologové a zvláště vyškolení oční optici. Vzdělání je rozděleno do tří stupňů mistr oční optik, diplomovaný oční optik a bakalář nebo magistr oční optiky. Tato technicky zaměřená studia ovšem nestačí k získání Evropského diplomu z optometrie a studenti se musejí dovzdělávat ve více biomedicínsky zaměřených kurzech nebo zahraničních studiích. Existují však i školy, které poskytují komplexnější studium zaměřené více na praktickou a biomedicínskou stránku optometrie. Absolventi těchto studií jsou odborníky se specializací na korekci očních vad a jsou plně kompetentní k výrobě a úpravě korekčních pomůcek, péči o zrakově postižené. [21] 6.3.Evropský diplom z optometrie Evropský diplom z optometrie (EDO) vznikl jako sjednocující standard požadovaných norem. Koncept Evropského diplomu optometrie byl dohodnut ECOO již v osmdesátých letech dvacátého století a první zkoušky proběhly v roce [35] Evropský diplom z optometrie se získával složením náročné zkoušky sestávající se ze tří částí A, B a C a tzv. portfolia pacientů. Každá část je rozdělena ještě na 3 moduly, přičemž každý modul má vlastní teorii a praktické posouzení. Všichni uchazeči musí bez ohledu na předchozí úspěchy splnit moduly praktické i písemné. Část A se týká optiky a optických zařízení, část B klinických vyšetření a managementu a část C obsahuje otázky z biologických a zdravotních věd. Portfolio pacientů si každý uchazeč dokládá ke zkoušce jako reálný důkaz jeho klinické zkušenosti kvůli rozdílům v optické a optometrické praxi v různých zemích Evropy. Zkouška se provádí v anglickém nebo německém jazyce. [34], [35] Zkouška je koncipována tak, aby aprobovaný účastník dosáhl nejvyšší možné úrovně znalostí a dovedností a splňoval podmínky pro vykonávání této profese ve všech zemích. [35] Evropská rada optiky a optometrie v roce 2009 připravila nový projekt. Ten má za úkol porovnávání studia optometrie a kompetence absolventů ve vybraných 28

29 vysokých školách v Evropě s náročnými podmínkami Evropského diplomu. Pokud budou výsledky vyhodnoceny v úplném nebo částečném souladu s EDO, může být absolventům těchto vybraných vysokých škol umožněna výjimka při zkouškách na EDO. [27], [34], [35] 29

30 7. VYŠETŘOVACÍ METODY Standardy vyšetřovacích metod nejsou striktně stanoveny a nejsou ani upraveny žádným předpisem či vyhláškou. V této kapitole je vypsáno minimum, které by mělo každé vyšetření optometristou zahrnovat. Zároveň obsahuje doplňující testy pro podrobnější vyšetření a komplexnější zjištění zrakových funkcí. Vyšetřovací metody lze rozdělit na objektivní a subjektivní. V minimu, jež by mělo každé vyšetření obsahovat, nesmí chybět správná anamnéza, zjištění naturálního vízu a vízu s vlastní korekcí pacienta, orientační zakrývací testy pro posouzení tropií a forií, zkoušku motility, změření objektivní refrakce a stanovení subjektivní refrakce a korekce na dálku s ověřením vidění do blízka. Dále lze provést i doplňkové testy na binokulární vidění a jeho jednotlivé složky, fúzní rezervy a další. [43] 7.1.Anamnéza Anamnéza neboli předchorobí je důležitou součástí vyšetření. Je to úvodní povídání s pacientem o jeho obtížích, s nimiž přichází, prodělaných nemocech i dědičných predispozicích k očním chorobám. V průběhu dotazování má optometrista možnost pozorovat pacienta (například postavení očí či náklon hlavy) a získat si jeho důvěru citlivým jednáním. I optometrista je vázán mlčenlivostí a nesmí o pacientovi prozradit informace, jež získal v anamnéze. [22], [43] 7.2.Vyšetření motility a konvergence Orientační posouzení motility slouží ke zjištění, zda je souhyb očí ve všech pohledových osách stejný, či jestli je do některého ze směrů hybnost oka omezená nebo naopak zvýšená. Motilita se zkouší bez brýlí, aby neomezovaly v pohledu vyšetřovaného, v rozsahu binokulárního zorného pole. Pacient sleduje fixační předmět pouze očima, hlavou nepohybuje. Vyšetření lze rozšířit za pomoci kapesní svítilny a při zjišťování motility posoudit i symetrii rohovkových reflexů, diplopii v různých pohledových směrech, případně v každém ze zkoušených směrů provést zakrývací test. [22], [43] 30

31 Při testu konvergence přibližujeme fixační předmět ze vzdálenosti přibližně 40cm a sledujeme, jak pacient plynule udrží očima sledovat tento předmět. Ze subjektivního hlediska zjistíme blízký bod konvergence tak, že požádáme pacienta, aby udal bod, kdy se mu fixovaný předmět rozdvojí. Při objektivním stanovení pozorujeme, kdy jedno z očí přestane fixovat a odkloní se z pohledové osy. [22],[23] [43] 7.3.Zakrývací testy Ze zakrývacích testů získáváme významné informace o tom, zda je vyšetřovaný postižen zjevnou odchylkou očí (tropií), nebo skrytou odchylkou (forií). Je to velmi jednoduchý test, díky němuž může vyšetřující při pozdějších testech přizpůsobit druhy vyšetření právě zjištěným poznatkům ze zakrývacího testu. [22], [23], [43] Rozlišujeme dva typy zakrývacích testů intermitentní a alternující. Při intermitentním typu se zakrývá pouze jedno oko a pozoruje se zpětný pohyb oka nezakrývaného. Takto lze zjisti zjevnou formu šilhání, tedy heterotropii. Střídavým zakrýváním, alternující druh testu, očí a pozorováním zpětného pohybu oka odkrývaného můžeme pozorovat skrytou formu šilhání neboli heteroforii. Pozorováním očí stanovujeme tyto poruchy objektivně. Subjektivně lze odchylku zjistit z reakce pacienta. Při alternujícím testu vyšetřovaný udává, zda-li mu fixovaný předmět při pohybu okluzoru uskakuje. Provádí se do dálky i nablízko. Při zakrývacích testech je možné za pomoci například prizmatické lišty, nebo i jednotlivých prizmat, stanovit velikost forie. Předkládáme prizmata a opět střídavě zakrýváme oči. Prizmata zvyšujeme do doby, než vymizí vyrovnávací pohyb očí. [22],[23], [43] 7.4.Oční dominance Dominantním okem je většinou oko preferované mozkem při potřebě přesného zamíření určitého objektu, ale přispívá k celkovému komfortu dobrého a pohodlného vidění s korekcí. Oční dominance nemá souvislost s pravo- nebo levorukostí. [43] 31

32 Testů ke zjištění dominance je více druhů. Jedním ze způsobů je postup, kdy se obě ruce předpaží a z palců a ukazováků se vytvoří menší otvor ve tvaru trojúhelníku. Oběma očima se zamíří na určitý předmět či fixační bod v prostoru a snažíme se vidět předmět přesně skrz vytvořený otvor. Poté je nutné jedno z očí zavřít a zjistit, zda je fixační předmět/bod stále vidět. Jestliže je fixovaný předmět/bod stále vidět, oko, jímž je vidět, je vedoucí. V případě, že předmět není vidět, musí se zavřít druhé oko a přesvědčit se, že jím je fixační bod viděn. Postup je vhodné pro kontrolu zopakovat. [43] 7.5.Zraková ostrost Zraková ostrost, jinak označována jako vízus, se vyšetřuje na optotypech. Pro vyšetření je vhodné stanovit nejprve hodnotu naturální, bez žádné korekce a poté s vlastní korekcí vyšetřovaného. Zraková ostrost se určuje do dálky i do blízka a vyjadřuje se zlomkem nebo desetinným číslem. 7.6.Objektivní postupy měření refrakce Mezi nejčastěji používané objektivní metody měření refrakce oka řadíme měření na autorefraktometru a skiaskopii. V dnešní době se používá pouze měření autorefraktometrem, protože je rychlé, poměrně přesné a neoslňuje pacienta před dalším měřením. Skiaskopie je starší metodou měření objektivních hodnot refrakce. Při tomto postupu se pohybuje do stran bodovým zdrojem světla, například skiaskopem, svítícím do oka a pozoruje se pohyb reflexu na sítnici. Pomocí skiaskopických lišt se tento pohyb neutralizuje. Z tohoto zjištění se pak snadno vypočítá výsledný objektivní refrakční stav oka. Vzdálenost, na kterou je vyšetření prováděno, je velmi důležitá, protože se zohledňuje při konečném výpočtu výsledku. Převrácená hodnota vyšetřovací vzdálenosti se musí odečíst od hodnoty dioptrie na skiaskopické liště, při níž došlo k neutralizaci pohybu. Astigmatismus lze skiaskopicky určit též, ke stanovení je ovšem nutné použít skiaskop s pásovým promítáním světla. [22], [43] 32

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY OPTOMETRIE V PRAXI. Diplomová práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY OPTOMETRIE V PRAXI. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY OPTOMETRIE V PRAXI Diplomová práce VYPRACOVALA Bc. Zdeňka Vaňharová VEDOUCÍ PRÁCE RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. N 5345 Specializace

Více

Oční optika živnostenský obor upravený živnostenským zákonem, zákon č. 455/1991 Sb.

Oční optika živnostenský obor upravený živnostenským zákonem, zákon č. 455/1991 Sb. Ing. Jiří Panenka Základní vymezení Oční optika živnostenský obor upravený živnostenským zákonem, zákon č. 455/1991 Sb. Optometrista zdravotnické povolání upravené zákonem 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor Optika a optometrie Prezenční forma studia A. Základní údaje ( 1 vyhlášky) Název

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci 1 Přehled okohybných odchylek odchylka obvyklá velikost binokulární fúze vyšetřovací podmínky fixační disparita < 5 (< 0,15 pd) ano binokulární fúze

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ. LF MU Brno Optika a optometrie I

MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ. LF MU Brno Optika a optometrie I MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ KOREKCE LF MU Brno Optika a optometrie I DEFINICE HETEROFORIE Je to porucha binokulární fixace, která se projevuje změnou vzájemného postavení očí při zrušení podnětů k

Více

František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Vyšet etření a analýza forií František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz 10. ODBORNÝ KONGRES OČNÝCH OPTIKOV A OPTOMETRISTOV SLOVENSKA, 3.10.-5.10.2014 1 Hodnocení BV Předběžné

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz 2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR ,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR Martin Šamaj 1, 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR předseda pracovní skupiny

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA ODLIŠNOSTI KOMPETENCÍ VÝKONŮ ČINNOSTI OPTOMETRIE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH SE ZŘETELEM NA EVROPSKOU UNII Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Bělíková Vypracovala:

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více