Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dne MVDr. Marcel Chaloupka předseda Školské rady. Mgr. Ivana Vitisková ředitelka

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚDAJE O ZŘIZOVATELI ÚDAJE O ŠKOLE VEDENÍ ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA DO ROKU ŠKOLA SDRUŽUJE OBORY VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTI KONCEPČNÍ CÍLE ŠKOLY OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATERIÁLNÍ, EKONOMICKÁ A PERSONÁLNÍ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY UČITELÉ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM PŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ PŘEHLED TŘÍD A ŽÁKŮ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIA PROSPĚCH ŽÁKŮ ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU (K ) PROSPĚCH ŽÁKŮ ZA I.I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU (K ) DALŠÍ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OD DO Z MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI ŠKOLY DIVADLA A VÝSTAVY OLYMPIÁDY SOUTĚŽE EXKURZE LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ CHARITATIVNÍ AKCE DALŠÍ AKCE ŠKOLY Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY NAPSALI JSME MY NAPSALI O NÁS

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Kraj Vysočina Adresa: Žižkova 57, Jihlava IČ: Údaje o škole Název školy: Identifikátor zařízení: Adresa: Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou IČ: Datová schránka: zm29m5 Další místa poskytovaného vzdělání: Ledeč nad Sázavou, Koželská Ledeč nad Sázavou, Koželská Ledeč nad Sázavou, Poštovní Vedení školy Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy Ing. Vlasta Rýdlová, zástupkyně ředitelky pro vzdělávání Ing. Jitka Tutková, zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz Další vedoucí pracovníci Mgr. Petr Drahokoupil, vedoucí učitel, pracoviště Koželská ulice Josef Vitiska, vedoucí učitel, pracoviště Poštovní ulice Olga Machálková, vedoucí školní kuchyně a jídelny 1.4 Školská rada do roku 2015 Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Petr Vaněk, Jaroslav Doležal Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky: RNDr. Yvetta Bartáková, Mgr. Petr Drahokoupil 2

4 Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky: Ing. Irena Jeřábková, MVDr. Marcel Chaloupka Předsedou školské rady byl zvolen MVDr. Marcel Chaloupka. 1.5 Škola sdružuje Název Kapacita IZO Střední škola Vyšší odborná škola Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Obory vzdělání a vzdělávací programy Střední škola Kód název oboru Druh studia Délka studia K/41 Gymnázium denní 4 r. 0 m K/81 Gymnázium denní 8 r. 0 m M/01 Strojírenství denní 4 r. 0 m M/01 Informační technologie denní 4 r. 0 m L/01 Mechanik seřizovač denní 4 r. 0 m H/01 Strojní mechanik denní 3 r. 0 m H/01 Nástrojař denní 3 r. 0 m H/01 Operátor skladování denní 3 r. 0 m L/51 Podnikání dálkové (nástavbové) 3 r. 0 m. Vyšší odborná škola Kód název oboru Druh studia Délka studia N/12 Ekonomika a management podniku denní 3 r. 0 m. 3

5 Dnem 1. ledna 2004 nabylo účinnosti rozhodnutí o sloučení Gymnázia, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 a Vyšší odborné školy a Integrované střední školy strojnické, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405. Rozhodnutí o sloučení bylo schváleno Zastupitelstvem kraje Vysočina 237/04/2003/ZK dne Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím č.j /03-21 ze dne zařadilo školu do sítě škol s názvem Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1. Od byl název školy uveden do souladu se školským zákonem a název školy nyní je. Historie škol je dlouhodobě spjatá s vývojem města Ledče nad Sázavou. Po sloučení vznikla polyfunkční, vnitřně diferencovaná škola poskytující střední i vyšší odborné vzdělávání. je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou. Umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Gymnázium má čtyři a osm ročníků. Od začala probíhat výuka žáků primy podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání pod názvem Proč?... Proč ne? Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Od začala probíhat výuka žáků 1. ročníků vyššího stupně osmiletého a čtyřletého gymnázia podle Školního vzdělávacího programu. Maturitní obory střední odborné školy Informační technologie, Strojírenství, Podnikání a Provozní technika připravují především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických. Studium v denní formě trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Studium v dálkové nástavbové formě trvá tři roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Od začala probíhat výuka žáků v oboru Strojírenství podle Školního vzdělávacího programu pod názvem Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika a od v oboru Informační technologie pod názvem Informační technologie a ekonomika. V současné době mají studijní obory více zaměření. Od se obor Strojírenství zaměřuje na 3D modelování a obor Informační technologie se zaměřuje na reklamu 4

6 a webdesign. V oboru Podnikání probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu Podnikání od Učební obory střední školy poskytují odbornou přípravu pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy. Příprava se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Od začala probíhat výuka žáků 1. ročníku oboru Strojní mechanik podle Školního vzdělávacího programu pod názvem Strojní mechanik. Obor se také zaměřuje na programování a obsluhu CNC strojů a na různé druhy svářování. Studijní i učební obory se při teoretickém vyučování, praktickém vyučování a odborném výcviku, dělí na třídy a skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určuje podle podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s platnou legislativou a s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. U studijních oborů v denní formě je ve druhém a třetím ročníku zařazena souvislá 14denní praxe. Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v oblasti ekonomie a strojírenství. Je určena pro studenty, kteří úspěšně ukončili studijní obor s maturitou. Studium trvá tři roky a je ukončeno absolutoriem. Součástí studia je souvislá 14denní praxe v prvním a druhém ročníku a 5měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku osmiletého studia gymnázia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku tříletých a čtyřletých učebních a studijních oborů přijímáme žáky a další uchazeče, kteří ukončili základní školu a splnili podmínky přijímacího řízení. Do studijních oborů Podnikání a Provozní technika v dálkové nástavbové formě přijímáme absolventy učebních oborů s výučním listem. V rámci přijímacího řízení do prvních ročníků maturitních oborů skupiny K a M v denní formě studia přijímáme uchazeče na základě přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Studium je na naší škole organizováno jako denní a dálkové nástavbové. Dálkové nástavbové studium probíhá v sobotu. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou a absolvent obdrží maturitní vysvědčení. 5

7 Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách, na vyšších odborných školách. Absolvent osmiletého i čtyřletého gymnázia má schopnost samostatného myšlení a rozhodování. Komunikuje verbálně i písemně ve dvou cizích jazycích. Samostatně pracuje s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Uplatní se i například v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, sociální a kulturní oblasti, cestovním ruchu apod. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventa při rekvalifikaci v různých oborech. Absolventi jsou všeobecně vzdělanými osobnostmi s patřičnou morální úrovní a společenským chováním. Ve čtyřletých denních studijních oborech Informační technologie, Strojírenství a tříletých dálkových nástavbových oborech Podnikání a Provozní technika je studium ukončeno maturitní zkouškou a absolvent obdrží maturitní vysvědčení. Absolvent má možnost studovat: na vysokých školách, zejména však na školách technických a ekonomických, na vyšších odborných školách. Absolvent studijního oboru Strojírenství se zaměřením na výpočetní a informační technologie je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Ovládá dobře anglický nebo německý jazyk. Samostatně pracuje s odbornou literaturou a informacemi. Pracuje s počítačem, ovládá počítačové řízení obrábění, počítačové modelování a využívá je v souvislosti se svým odborným zaměřením. Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat - konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, vedoucí samostatného výrobního procesu, strojírenský technik kontrolor jakosti, strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj, technický servisní poradce v obchodě atd. Má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Absolvent studijního oboru Informační technologie je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Ovládá dobře anglický nebo německý jazyk. Samostatně pracuje s odbornou literaturou a informacemi. Pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech počítačové grafiky, informačních a komunikačních technologií. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny. Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat - technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce sítí, grafik, obchodník 6

8 s prostředky IT, asistent podnikatele, ekonom, účetní, personalista, pracovník v propagaci, obchodní referent, administrativní a spisový pracovník aj. Ve tříletých učebních oborech je studium ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žáci skládají Jednotné závěrečné zkoušky (státní). Absolvent má možnost studovat: denní i dálkovou formu nástavbového maturitního studia na středních školách. Absolvent učebního oboru strojní mechanik (zámečník) samostatně zpracovává kovové materiály a plasty, čte výrobní výkresy. Zvládá montážní práce a základní práce na obráběcích strojích. Ovládá svářecí techniku. Absolvent učebního oboru nástrojař samostatně zpracovává kovové materiály a plasty, čte výrobní výkresy. Udržuje a ostří ruční nářadí a nástroje. Zvládá činnosti s vysokými nároky na přesnost zpracování a základní práce na obráběcích strojích. Absolvent oboru Strojní mechanik se uplatní při výkonu povolání provozní zámečník a montér a strojní zámečník, dalším možným uplatněním je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. Absolvent oboru Nástrojař se může uplatnit v povoláních nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač apod., absolvent je kvalifikovaný samostatně vykonávat práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení. Má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. V tříletém denním studiu na vyšší odborné škole je studium ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS. Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách všech typů. Studium oboru Ekonomika a management podniku je určeno pro absolventy studijních maturitních oborů všech typů středních škol. Student má možnost zvolit si po prvním ročníku směr ekonomický nebo strojírenský. Absolvent studijního oboru je vysoce kvalifikovaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Ovládá dobře anglický i německý jazyk. Samostatně pracuje s odbornou literaturou a informacemi. Pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným ekonomickým nebo strojírenským zaměřením. Ovládá ekonomické nebo strojírenské disciplíny. Je schopen řídit a organizovat práci podřízených zaměstnanců. Absolvent se strojírenským zaměřením je pracovník s vyšší kvalifikací, který zvládá samostatné činnosti v oblasti provozně technických prací ve strojírenství, tj. v oblasti stanovení technologických 7

9 postupů, zajišťování technologické přípravy strojírenské výroby, zajišťování technické provozuschopnosti výrobních zařízení, kontroly výrobků strojírenské výroby. Absolvent s ekonomickým zaměřením je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje samostatné činnosti či specializované agendy z oblasti účetnictví, mezd, kalkulací, tvorby cen, rozpočtování a navazujících ekonomických činností (plánování, analýza, financování a controlling). Zpracovává metodické výklady, vykonává analytické práce a zajišťuje řízení prací při týmovém řešení úkolů z příslušných ekonomických oblastí. Je schopen koordinovat ekonomickou, personální, technickou, provozní, majetkovou a organizační správu podniku. Je připraven zajišťovat zahraniční vztahy a kontakty v podnicích. 2 Vzdělávání a činnosti Poskytujeme kvalitní vzdělání s vysokou mírou úspěšnosti na vysokých školách, vyšších odborných školách, v dalším studiu nebo s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Poskytujeme stejnou kvalitu výuky pro všechny žáky a studenty, podporujeme individuální přístup (pracujeme s talentovanými i s méně úspěšnými žáky a s žáky se speciálními potřebami). V pedagogickém procesu vytváříme podnětné sociální prostředí, bezpečné, ochraňující a přátelské. Podporujeme citový a psychický rozvoj, kultivujeme sociální a emocionální inteligenci. Oborová struktura odborné školy je zaměřena na technické nebo ekonomické směry, změny se provádí v návaznosti na potřeby praxe a doporučení zřizovatele. Změny v zaměření nebo profilaci některých oborů odborné školy se průběžně konzultují se sociálními partnery, zejména se strojírenskými podniky. Na základě poptávky praxe jsme rozšířili výuku svařování o požadované svařování plastů v nově vybudované školní dílně plastů a zpracovali jsme školní vzdělávací program Mechanik seřizovač. Tento studijní obor s vysokým podílem odborného výcviku a vysokou uplatnitelností na trhu práce nově nabízíme absolventům základní školy. V oborech gymnázia se zaměřujeme na nabídku volitelných předmětů a přizpůsobujeme ji aktuálním požadavkům. Zaměřili jsme se na rozvoj kvality jazykového vzdělávání a podpořili ji pobyty v zahraničí a novým projektem S anglickým jazykem do dalších předmětů. Vybudovali jsme nové laboratoře pro výuku chemie (laboratoř analytické chemie) a pro výuku fyziky (školní hvězdárnu). Motivujeme žáky a studenty ke vzdělávání, zveme do školy velmi úspěšné absolventy školy na besedy nebo odborné přednášky. Zvyšujeme účast žáků a studentů na mimoškolních olympiádách a soutěžích. Zvyšujeme kvalitu výuky, zavádíme moderní metody výuky, poskytujeme konzultace žákům a studentům, využíváme dostupnou didaktickou techniku ve škole. Udržujeme a rozvíjíme spolupráci s rodiči žáků, s absolventy, se základními, středními 8

10 a vysokými školami, s vedením města, s hospodářskou komorou, s úřadem práce, s podniky a dalšími sociálními partnery. Intenzivní spolupráce probíhá s regionálními strojírenskými podniky. Oblast spolupráce se zaměřuje na nové technologie, exkurze, přednášky, odborné soutěže, odbornou praxi atd. Aktivně využíváme projekty EU, intenzivně se zaměřujeme na publicitu. Pokračujeme v poskytování a rozvoji celoživotního vzdělávání a budování centra celoživotního učení. Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace Dělník ve strojírenské výrobě ( E) a Asistent/ka, sekretářka ( M). Pro žáky školy byl organizován lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz v rozsahu stanoveném učebním plánem. Organizovány byly ve školním roce i zahraniční zájezdy do Rakouska, Německa, Anglie a Walesu. V oblasti prevence sociálně patologických jevů máme projekt Prevence rizikového chování 2014 (navazuje na projekt Prevence rizikového chování 2013), v rámci kterého realizujeme potřebnou prevenci. Projekty umožnily komplexní mapování situace ve škole a jsou doplňovány dalšími školními aktivitami (např. adaptační kurzy, pohovory s výchovnými poradci, pohovory s metodikem prevence). Z jednotlivých modulů projektu jsou zpracovávány písemné výstupy = doporučení, se kterými pracují výchovní poradci, metodik prevence a učitelé. V případě zjištěných problémů se schází jmenovaná výchovná komise, která jedná se žákem a případně zákonným zástupcem o řešení problému. Při závažných problémech by se postupovalo v souladu se zákonem. Ve školním roce nebyl zjištěn žádný závažný problém. Naši žáci a studenti dosáhli ve školním roce mnoho významých úspěchů. Mezi důležité patří například ocenění žáka Michala Cihláře (třída 3.SM), který se umístil již po druhé v celorepublikové soutěži KOVO JUNIOR 2014 na 1. místě v oboru stojní mechanik-zámečník a získal zlatou plaketu České ručičky = nejlepší strojní mechanik v ČR. Toto umístění mu i letos přineslo nominaci v technických oborech na Talent Vysočiny 2014 (v roce 2013 mu byl udělen titul Talent Kraje Vysočina v technických oborech s následným stipendijním programem). Mezi velmi významné aktivity naší školy patří realizace odborných přednášek a spolupráce s významnými osobnostmi (nebo absolventy školy). Například byly realizovány dvě odborné matematické přednášky profesora Petra Vopěnky, které přispěly k rozvoji matematických vědomostí nejen žáků a studentů, ale i učitelů školy. Realizovali jsme nové školní projekty, například Den jazyků, Den poezie, Poznej druhý cizí jazyk atd. Důležitou úspěšnou akcí bylo první pořadatelství Republikového finále v házené chlapců a dívek s Asociací školních sportovních klubů ve dnech Uzavřeli jsme několik dohod o vzájemné spolupráci s regionálními podniky a s vysokou školou - Institutem slovanských studií v Rivne (Ukrajina). 9

11 Úspěšně jsme akreditovali vzdělávací program Ekonomika a management podniku s kreditním systémem pro denní studium vyššího odborného vzdělávání s platností do roku Požádali jsme o akreditaci uvedeného programu i pro kombinovanou formu vzdělávání (řízení na MŠMT probíhá). Projekty školy Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání (udržitelnost do 2016) Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou (1/ /1013) Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou (7/2012 6/2014) Škola pro 21. století EU Peníze školám (9/2012 8/2014) Projekt Edur, Zlatá nit environmentální výchova; Slunce; mezipředmětové vztahy (4/2013-6/2013) Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost ( ) S anglickým jazykem do dalších předmětů ( ) Střední odborná škola je zapojena do projektu UNIV 2 a UNIV 3 (uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) s cílem budování centra celoživotního učení v regionu. Projekt UNIV 2 KRAJE ( ) Projekt UNIV 3 KRAJE ( ) Chraňme a poznávejme přírodu Fond Vysočina, podpora EVVO (2014) Odměny žákům v učebních oborech za produktivní práci Období Celková odměna Průměrná odměna na Nejnižší odměna žáka Nejvyšší odměna žáka 2013/2014 jednoho žáka v Kč v Kč v Kč září - červen Testování žáků KLIKA Test KLIKA byl určen žákům třetího ročníku oboru Strojní mechanik a probíhal v Kraji Vysočina u všech třetích ročníků učebních oborů. Testování připravila společnost SCIO, byly ověřovány 10

12 znalosti a dovednosti v oblastech porozumění textu a práce s informacemi, matematické a finanční myšlení pro praxi a pracovní kompetence. Testování probíhalo on-line. Testu se ve škole účastilo 15 žáků. Jméno a příjmení Číslo žáka Předmět Skóre Hrubá úspěšnost Čistá úspěšnost Ladislav Jaroš 3 PTPI 7 23,33 23,33 Tomáš Štěpánek 6 PTPI Aleš Procházka 5 PTPI 20 66,67 66,67 Pavel Vejvodič 14 PTPI 20 66,67 66,67 Petr Pavel 4 PTPI 20 66,67 66,67 Tomáš Paštiak 9 PTPI 20 66,67 66,67 Tomáš Tvrdík 7 PTPI 20 66,67 66,67 Eva Nekolová 17 PTPI 22 73,33 73,33 Jakub Vojtěch 12 PTPI 22 73,33 73,33 Michal Koubský 16 PTPI 22 73,33 73,33 Patrik Edr 2 PTPI 23 76,67 76,67 David Vosika 8 PTPI Lukáš Holeta 15 PTPI 26 86,67 86,67 Michal Cihlář 1 PTPI 26 86,67 86,67 Ivo Rušák 13 PTPI 28 93,33 93,33 Jméno a příjmení Číslo žáka Předmět Skóre Hrubá úspěšnost Čistá úspěšnost Ladislav Jaroš 3 MFMP Aleš Procházka 5 MFMP Jakub Vojtěch 12 MFMP Tomáš Paštiak 9 MFMP David Vosika 8 MFMP Patrik Edr 2 MFMP Michal Koubský 16 MFMP Petr Pavel 4 MFMP Ivo Rušák 13 MFMP Eva Nekolová 17 MFMP Michal Cihlář 1 MFMP Lukáš Holeta 15 MFMP Pavel Vejvodič 14 MFMP Tomáš Štěpánek 6 MFMP Tomáš Tvrdík 7 MFMP

13 Jméno a příjmení Číslo žáka Předmět Skóre Hrubá úspěšnost Čistá úspěšnost Ladislav Jaroš 3 PK 7 23,33 23,33 Aleš Procházka 5 PK 13 43,33 43,33 Tomáš Paštiak 9 PK 14 46,67 46,67 Michal Koubský 16 PK Jakub Vojtěch 12 PK 19 63,33 63,33 Lukáš Holeta 15 PK 19 63,33 63,33 Pavel Vejvodič 14 PK 19 63,33 63,33 Petr Pavel 4 PK 19 63,33 63,33 Eva Nekolová 17 PK Michal Cihlář 1 PK Patrik Edr 2 PK Tomáš Tvrdík 7 PK David Vosika 8 PK 22 73,33 73,33 Tomáš Štěpánek 6 PK 25 83,33 83,33 Ivo Rušák 13 PK

14 3 Koncepční cíle školy 3.1 Oblast výchovně vzdělávací Udržet stávající vzdělávací nabídku oborů Obory na střední odborné škole zaměřovat dle požadavků praxe a regionálních firem. Počty tříd v prvních ročnících. Předpoklad jedna třída gymnaziálního vzdělávání (osmileté a čtyřleté). Předpoklad jedna třída středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou denní forma. Předpoklad jedna třída středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou dálková forma. Předpoklad jedna třída středního odborného vzdělávání s výučním listem. Předpoklad jedna studijní skupina vyššího odborného vzdělávání. Zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávání Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádět nové vyučovací metody, používat nejnovější dostupné technologie a učební pomůcky ve výuce, zkvalitnit materiálně technické vybavení školy, monitorovat vzdělávací výsledky standardizovanými evaluačními nástroji, motivovat žáky k dalšímu vzdělávání, vytvářet a posilovat partnerské vztahy mezi žáky, studenty a učiteli, ocenit vynikajících výsledky žáků a studentů, vést žáky a studenty k mimoškolním aktivitám. Individuálně pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky. Zavádět realizaci odborného výcviku ve třetích ročnících učebních oborů na pracoviště firem. Realizovat přednášky významných odborníků z jednotlivých oborů pro žáky, studenty i učitele ve škole a vzájemně s odborníky spolupracovat. Spolupracovat se všemi sociálními partnery školy. Zlepšování klimatu školy Prosazovat dobré vztahy mezi žáky a učiteli založené na vzájemné úctě, slušnosti a toleranci. Vytvářet pozitivní vztahy a rozvíjet dialog mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a vedením školy, které napomohou vzájemné soudržnosti. 13

15 Zapojení do projektů a grantů Pokračovat v zapojení do projektů a grantů v rámci města Ledeč nad Sázavou, Kraje Vysočina, České republiky a ESF. Těmito aktivitami prohlubovat vzdělávání žáků a učitelů a získávat tak další kompetence. Celoživotní vzdělávání Rozvíjet celoživotní vzdělávání, nabízet dílčí kvalifikace v rámci národní soustavy kvalifikací (NSK), odborné a jazykové kurzy. Spolupracovat se sociálními partnery školy a maximálně otevřít školu veřejnosti. 3.2 Oblast materiální, ekonomická a personální Pokračovat ve zlepšování materiálního vybavení školy ve spolupráci se zřizovatelem školy. Plánujeme přestěhování svářecí dílny z Koželské ulice do prostor školních dílen v Poštovní ulici, rekonstrukci sociálního zařízení u školní jídelny v Koželské ulici, rekonstrukci laboratoře chemie na gymnáziu, novou fasádní omítku na budově gymnázia, opravu některých střech na školních dílnách, opravy omítek a výměny oken na budovách školy v Koželské a v Poštovní ulici, modernizaci zabezpečení budov v Koželské a v Poštovní ulici. Zateplení části budovy Koželská bude realizováno z prostředků Kraje Vysočina a ESF. Důraz bude kladen na maximální ekonomické úspory, podporu projektů a grantů a maximální rozvoj doplňkových činností školy. V personální oblasti se bude sledovat orientace na výkony i na vztahy, stoprocentní kvalifikovanost učitelů, úroveň práce učitelů, ochota se dále vzdělávat, tvůrčí způsob práce, profesionální přístup, přátelské vztahy, iniciativa, odpovědnost a loajalita ke škole. 14

16 2letý Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvin ta Sexta Septima Oktáva 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Kmenový obor: K Gymnázium Rámcový vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Studijní obor: K/41 Gymnázium Studijní obor: K/81 Gymnázium Osmileté studium Čtyřleté studium 1.B 2.B 3.B 4.B POVINNÉ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5/5 4/4 3/3 -/3 3/- 3/- 3/- 3/3 3/- 3/- 3/- 3/- Německý jazyk - -/3 -/2 -/2 -/3 -/- -/3 -/- -/- -/2 -/- -/- Francouzský jazyk - -/- -/- -/- -/- -/3 -/3 -/3 -/- -/- -/- -/- Ruský jazyk - -/3 -/2 -/2 -/3 -/3 -/- -/3 -/3 -/- -/3 -/3 Základy společenských věd Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 (1) ,5 2 2,5 2 2,5 (0,5) 2 2,5 (0,5) 1 Chemie ,5 (0,5) (0,5) 2,5-2 3,5 2,5 (0,5) - Biologie 2 (1) (1) 2,5 2,5 (0,5) (0,5) 3 1 2,5 2,5 3 - Informatika a výp. technika 1 (1) 1 (1) 1 (1) - 2 (2) Základy administrativy (2) Estetická výchova (Hdv,Vtv) /2 2/ /2 2/2 - - Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) Volitelný předmět /2 2/ /2 2/2 Volitelný předmět / Volitelný předmět /1 2/ /1 2/2 Volitelný předmět / /0 Volitelný předmět / /2 Celkem povinné předměty NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Náboženství - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Osmileté studium Čtyřleté studium Sx Sp Ok Seminář a cvičení z matematiky +/-/- +/- +/-/- +/- Seminář a cvičení ze zeměpisu -/+/- -/+ -/+/- -/+ Latina -/-/+ -/-/+ 2letý Deskriptivní geometrie +/-/- +/-/- +/- +/-/- (0,5) 15

17 1letý seminář 2letý konverz ace semin ář Seminář a cvičení z biologie -/+/- -/+/- Seminář z inf. a výp. techniky -/+/- Společenskovědní seminář -/-/+ -/-/+ -/+ -/-/+ Konverzace v anglickém jazyce + +/+ + + Seminář a cvičení z chemie +/-/- +/-/- Seminář a cvičení z dějepisu -/+/- -/+/- Konverzace v ruském jazyce -/-/+ -/-/+ Seminář a cvičení z biologie +/- +/- Seminář z inf. a výp. techniky -/+ 16

18 Rámcový vzdělávací program, kód a název: M/01 Strojírenství Školní vzdělávací program: Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Ozn Celkem Povinné předměty a) všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cjl Anglický jazyk/německý jazyk Ajk/Njk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanská nauka Onk Dějepis Djp 2 2 Matematika Mtm Fyzika Fzk Chemie a ekologie Che 2 2 Tělesná výchova Tlv Ekonomika Ekn Právo a svět práce Psp 2 2 Informační a komunikační technologie Ikt 2 2 b) výběrové předměty, specializace Aplikace na PC Apc Technické kreslení Tkr Mechanika Mch Strojírenská technologie Stt Technologická měření a cvičení Tmc 3 3 Stavba a provoz strojů Sps Elektrotechnika Elk 1 1 Automatizace Atm 2 2 Počítačové konstruování Pko Programování CNC Cnc 4 4 Praxe Prx Celkem Nepovinné předměty Konstrukční cvičení Knc Maturitní seminář Mtm/Ajk/Njk Ruský jazyk - druhý cizí jazyk Rjv 17

19 Rámcový vzdělávací program, kód a název: M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program: Informační technologie a ekonomika Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Ozn. Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem Povinné předměty a) všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cjl Anglický jazyk/německý jazyk Ajk/Njk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Anglický jazyk/německý jazyk konverzace Ak/Nk 1/0 1/0 2 Základy společenských věd Zsv Tělesná výchova Tlv Dějepis Djp 2 2 Matematika Mtm Základy přírodních věd Zpv Právo a svět práce Psp 2 2 Aplikovaná psychologie Aps 2 2 Informační a komunikační technologie Ikt 2 2 b) výběrové předměty, specializace Informační a komunikační technologie Ikt Aplikace na PC Apc Počítačová grafika Pcg 2 2 Počítačové systémy Pcs Technické vybavení počítačů Tcv Základy tvorby aplikací Zta 3 3 WWW prezentace a webdesing Wpw Zpracování dokumentů na PC Zdp Ekonomika Ekn Podnikatelské činnosti Pdc 2 2 Marketing Mrk 1 1 Účetnictví Uct Zpracování účetnictví na PC Zup 2 2 Celkem Nepovinné předměty Maturitní seminář Mts/Ajs/Njs Ruský jazyk - druhý cizí jazyk Rjv

20 Rámcový vzdělávací program, kód a název: L/51 Podnikání Školní vzdělávací program: Podnikání Délka a forma studia: 3 roky, nástavbové studium, dálková forma Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: Předmět Ozn. Počet konzultačních hodin Celkem Český jazyk a literatura Cjl Anglický/ Ruský/ Ajk/ Rjk/ Německý jazyk Njk Matematika Mtm Informační a komunikační technologie Ikt Ekonomika podniku Ekp Účetnictví Uct Písemná a elektronická komunikace Plk Právo Prv Management a marketing Mnm Chod podniku Chp Volitelné (1 oblast) Matematické vzdělávání Matematika Mtm Společenskovědní vzdělávání Právo Prv Psychologie Psc Základy společenských věd Zsv Celkem

21 Rámcový vzdělávací program, kód a název: H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program: Strojní mechanik Délka a forma vzdělávání: tříleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška a vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list Datum platnosti ŠVP: Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Ozn Celkem Povinné předměty - všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cjl Anglický jazyk Ajk Německý jazyk Njk Občanská nauka Onk Matematika Mtm Fyzika Fzk Chemie a ekologie Che 2 1 Tělesná výchova Tlv Ekonomika Ekn Aplikace na PC Apc výběrové předměty specializace Strojírenská technologie Stt Technická dokumentace Tdk Technologie Tch 2 1,5 2,5 6 Strojnictví Str Základy programování CNC Prg 1 1 Odborný výcvik Odv 15 17,5 17,5 50 Celkem Nepovinné předměty Sportovní hry 20

22 Vyšší odborná škola Název vzdělávacího programu: Ekonomika a management podniku Kód a název kmenového oboru: N/12 Ekonomika a podnikání Forma: denní Názvy vyučovacích modulů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem Období ZO LO ZO LO ZO LO Povinné moduly Anglický jazyk I./ Německý jazyk I. Ajk Njk 0/2 Zk 0/2 Zk 0/2 Zk 0/2 Zk 0/3 Zk 0/11 Anglický jazyk II./ Německý jazyk II. Aj2 Nj2 0/2 KZ 0/2 KZ 0/2 KZ 0/2 KZ 0/2 KZ 0/10 Makroekonomie Mae 2/0 Zk 2/0 Zk 4/0 Mikroekonomie Mie 2/0 Zk 2/0 KZ 4/0 Management podniku Mnp 2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Z 6/0 Marketing Mrk 2/0 Z 2/0 KZ 4/0 Řízení strojírenského podniku Rsp 2/0 Z 2/0 Z 4/0 Účetnictví Uct 2/1 Zk 2/1 Zk 4/2 Daňová soustava v ČR Dns 2/0 KZ 2/0 Nákladová analýza Nak 2/0 Z 2/0 Matematika Mtm 2/1 Z 2/1 Zk 1/0 Z 1/0 Zk 6/2 Psychologie práce a organizace Ppo 2/0 Z 2/0 KZ 4/0 Právo Prv 2/0 Z 2/0 KZ 2/0 Z 2/0 KZ 8/0 Seminář k absolventské práci 0/1 Z 0/1 Obchodní dokumentace na PC I. Odk 0/2 Z 0/2 Z 0/4 Aplikovaná výpočetní technika Avt 0/2 KZ 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 Z 0/8 Podnikové informační systémy Pis 2/0 Z 2/0 Z 4/0 Odborná praxe Odp 0/2,5 Z 0/2,5 Z 0/40 Z 0/45 - zaměření ekonomické Účetnictví v ČR Ucr 3/0 Zk 3/0 Zk 6/0 21

23 Aplikace účetnictví na PC Apu 0/2 Z 0/2 Z 0/6 Manažerské účetnictví Mnu 3/0 Zk 3/0 Kalkulace nákladů Kln 3/0 Zk 3/0 Zk 6/0 Kalkulace cen Klc 3/0 Zk 3/0 Management zahraničního obchodu Mno 2/0 KZ 2/0 KZ 4/0 Měnová politika Mpl 3/0 Zk 3/0 Financování podniku Fnp 2/0 KZ 2/0 Bankovnictví Bnk 2/0 KZ 2/0 Finanční management * Fnm 2/0 KZ 2/0 KZ 3/0 Zk 7/0 Statistika Sts 2/0 Z 2/0 Z 4/0 Obchodní dokumentace na PC II. Odk 0/2 Z 0/2 Z 0/4 Podnikatelské činnosti Pdc 0/2 Z 0/2 Z 0/4 Volitelné moduly Komunikační dovednosti Kmd 0/1 Z 0/1 Z 0/2 Technologie automatizovaných výrob Tav 1/0 Z 1/0 Účetnictví neziskových podniků Unp 2/0 Z 2/0 Kondiční tělesná výchova Ktv 0/2 Z 0/2 Z 0/4 Celkem povinné moduly 30 32, ,

24 5 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 5.1 Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Hlavní pracovní poměr Jméno a příjmení Funkce Vzdělání Roky praxe k Mgr. Ivana Vitisková ředitelka PF UK Praha Ing. Vlasta Rýdlová 3. Mgr. Petr Drahokoupil 4. RNDr. Jiří Těšínský zástupkyně ředitelky pro vzdělávání vedoucí učitel a výchovný poradce učitel a výchovný poradce VŠE Praha, DPS Pardubice PF Hr. Králové, FTVS UK Praha 35 PřF UK Praha Ing. Jaroslav Adamus učitel ČVUT- FJSI, DPS Hradec Králové RNDr. Yvetta Bartáková učitelka MFF UK Praha Mgr. Jiřina Bělinová učitelka PF UK Praha Ing. Stanislav Dlouhý učitel VUT Brno, DPS NIDV Jihlava PaedDr. Ilona Dokoupilová (do ) učitelka PF UJEP Brno, PF VŠP Hradec Králové Ing. Jiří Dokoupil učitel VUT Brno, DPS Brno Mgr. Miloslava Dorážková učitelka PF Univerzita Hradec Králové Mgr. Klára Dudáková učitelka PF JČU České Budějovice PF MU Brno 13. Zuzana Dvořáková (do ) učitelka Škola managementu a služeb Praha Ing. Jana Flekalová učitelka VŠE Praha, DPS UK Praha Ing. ThMgr. Jiří Foller učitel VŠZ Praha, PF UK Praha, PF JČU Č.Budějovice, KTF UK Praha 16. Mgr. Olga Chudobová učitelka PF UJEP Brno Ing. Marie Jiráková učitelka Technologický institut potravinářského průmyslu Oděsa, DPS Hradec Králové 18. Mgr. Josef Král učitel FTVS UK Praha Mgr. Gabriela Mikešová (do ) učitelka PF JČU České Budějovice Mgr. Václav Němec učitel PF UK Praha, DPS Praha Mgr. Václava Pajerová učitelka PF JČU České Budějovice Mgr. Naděžda Posseltová učitelka PF Ústí nad Labem Ing. Jan Roubíček učitel ČVUT Praha, DPS Liberec Mgr. Irena Sedláčková učitelka FF UK Praha Ing. Eva Skalická učitelka VŠB - TU Ostrava, DPS Pardubice Mgr. Milan Smejkal učitel PF UK Praha, FF MU Brno Ing. Petr Stránský (do ) učitel VŠCHT Praha, DPS Praha Mgr. Jaroslav Šťastný učitel PřF UK Praha Mgr. Libuše Trpišovská učitelka PřF UP Olomouc, DPS Olomouc Mgr. František Trpišovský učitel PřF UP Olomouc

25 31. Mgr. Lenka Trtíková učitelka FF UK Praha Ing. Hana Volencová učitelka VŠE Praha, DPS Hradec Králové Mgr. Šárka Vopěnková učitelka FTVS UK Praha Mgr. Jaroslava Vrbková učitelka PF UK Praha Mgr. Alena Výborná učitelka PF JU České Budějovice Mgr. Kateřina Zahálková (do ) učitelka PF ZU Plzeň Mgr. Jarmila Zelená učitelka PF Univerzita Hradec Králové Učitelé odborného výcviku a praxe Hlavní pracovní poměr 1. Josef Vitiska Jméno a příjmení Funkce Vzdělání vedoucí učitel OV a PR SPŠ Vlašim, SOUs Vlašim, DPS Hradec Králové Roky praxe k Pavel Fialka učitel OV a PR SOUs Ledeč n. S DPS Hradec Králové Aleš Janák učitel OV a PR ISŠ Ledeč n. S DPS Hradec Králové 8 4. Petr Pešek učitel OV a PR SOUs Ledeč n. S DPS Hradec Králové Jaroslav Valoušek učitel OV a PR SOUs Vlašim, SOU Lovosice, DPS Hradec Králové Správní zaměstnanci Jméno a příjmení Funkce 1. Ing. Jitka Tutková zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz 2. Jana Nováková (do ) hospodářka 3. Bc. Zdeněk Volenec, DiS. (od ) hospodář 4. Zdena Kavková mzdová účetní 5. Eva Kutilová účetní 6. Radka Hradecká sekretářka - personalistka 7. Olga Machálková vedoucí školní kuchyně a jídelny 8. Helena Tomková kuchařka 9. Jaroslava Vosyková kuchařka 10. Martina Srncová kuchařka 11. Erika Sadílková pomocná kuchařka 12. Jaroslav Kopecký školník - údržbář 13. Jiří Pražák školník - údržbář 14. Pavel Koubský (do ) domovník - údržbář 15. Pavel Rajdl, DiS. rozpočtář v doplňkové činnosti 16. Michal Blažejovský frézař v doplňkové činnosti, brusič 17. Marcela Janáková uklízečka 18. Marie Kadlecová uklízečka 19. Dana Prchalová uklízečka 20. Marcela Smejkalová uklízečka 21. Jana Wenemoserová (do ) uklízečka 24

26 5.2.3 Dohoda o pracovní činnosti Drápelová Petra učitelka (dálkové nástavbové studium) od do

27 6 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM PŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. V. Kolo Obor Počet přihlášených Počet přijatých, kteří nastoupili K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Operátor skladování L/51 Provozní technika L/51 Podnikání N/12 Ekonomika a management podniku

28 7 PŘEHLED TŘÍD A ŽÁKŮ Třída Třídní učitel Počet žáků na začátku šk. roku Změny během školního roku k Přerušili - Přestoupili - Přistoupili + Ukončili - Gymnázium Prima Mgr. Šťastný Sekunda Mgr. Mikešová Tercie Mgr. Bělinová Kvarta Mgr. Smejkal Kvinta* Mgr. Chudobová Sexta* Mgr. Výborná Septima Mgr. Trtíková Oktáva Ing. Foller B* Mgr. Chudobová B* Mgr. Výborná B Mgr. Sedláčková B Mgr. Vrbková Počet žáků na konci šk. Celkem Střední odborná škola maturitní obory (denní) 1.I* Mgr. Posseltová ST* Mgr. Posseltová I Ing. Volencová I* Z. Dvořáková ST* Z. Dvořáková I* Ing. Skalická ST* Ing. Skalická Celkem Střední odborná škola učební obory 1.SM Ing. Flekalová SM Ing. Flekalová SM Ing. Dlouhý Celkem Vyšší odborná škola 1.V Mgr. Pajerová VE Mgr. Trpišovská VE Ing. Rýdlová Celkem Střední odborná škola maturitní obory (dálkové nástavbové) 1.PA Ing. Adamus PA Mgr. Bělinová Celkem Škola celkem Vysvětlivky: Prima oktáva = osmileté gymnázium, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B = čtyřleté gymnázium, 1.ST, 3.ST, 4.ST = strojírenství, 1.I, 2.I, 3.I, 4.I = informační technologie, 1.SM, 2.SM, 3.SM = strojní mechanik, 1.V = ekonomika a management podniku, 2.VE, 3.VE = ekonomika a management podniku se zaměřením na ekonomiku, 1.PA, 3.PA = podnikání *Víceoborové spojené třídy: Kvinta + 1.B, Sexta + 2.B, 1.I + 1.ST, 3.I + 3.ST, 4.I + 4.ST roku 27

29 8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 8.1 Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutoria Výsledky maturitních zkoušek, střední škola jarní období 2014 Třída Celkem žáků Počet žáků Prospěli Průměrný Prospěli Neprospěli u MZ s vyznamenáním prospěch Gymnázium Oktáva ,66 4.B ,54 Střední odborná škola - denní 4.ST ,50 4.I ,21 Střední odborná škola dálkové, nástavbové 3.PA ,34 Výsledky závěrečných zkoušek, střední škola červen 2014 Počet žáků Prospěli Průměrný Třída Celkem žáků Prospěli Neprospěli u ZZ s vyznamenáním prospěch 3.SM ,36 Výsledky absolutoria, vyšší odborná škola červen 2014 Celkem Počet studentů Prospěli Průměrný Skupina Prospěli Neprospěli studentů u absolutoria s vyznamenáním prospěch 3.VE ,74 Vysvětlivky: Oktáva = osmileté gymnázium, 4.B = čtyřleté gymnázium, 4.ST = strojírenství, 4.I = informační technologie,,3.pa = podnikání, 3.SM = strojní mechanik, 3.VE = ekonomika a management podniku zaměření na ekonomiku 28

30 8.2 Prospěch žáků za I. pololetí školního roku (k ) Třída Počet žáků Prospěli Neprospěli / Průměrný Prospěli s vyznamenáním Neklasifikováni prospěch Gymnázium Prima ,481 Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta / Septima Oktáva B B B / B / Střední odborná škola maturitní obory (denní) 1.ST ST / ST / I I / I / I / Střední odborná škola učební obory 1.SM / SM / SM / Střední odborná škola maturitní obory (dálkové nástavbové) 1.PA / PA / Vysvětlivky: prima oktáva = osmileté gymnázium, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B = čtyřleté gymnázium, 1.ST, 3.ST, 4.ST = strojírenství 1.I, 2.I, 3.I, 4.I = informační technologie, 1.SM, 2.SM, 3.SM = strojní mechanik, 1.PA, 3.PA = podnikání. 29

31 8.3 Prospěch žáků za II. pololetí školního roku (k ) Třída Počet žáků Prospěli Průměrný Prospěli Neprospěli s vyznamenáním prospěch Gymnázium Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva B B B B Střední odborná škola maturitní obory (denní) 1.ST ST ST I I I I Střední odborná škola učební obory 1.SM SM SM Střední odborná škola maturitní obory (dálkové nástavbové) 1.PA PA Vysvětlivky: prima oktáva = osmileté gymnázium, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B = čtyřleté gymnázium, 1.ST, 3.ST, 4.ST = strojírenství 1.I, 2.I, 3.I, 4.I = informační technologie, 1.SM, 2.SM, 3.SM = strojní mechanik, 1.PA, 3.PA = podnikání. 30

32 9 DALŠÍ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OD DO Jméno Od Do Název kurzu Číslo akreditace Pořádající Místo konání Rozsah hod/ dny Náklady na Náklady na kursovné cestovné Náklady celkem ThMgr.Ing. Jiří Foller Mezinárodnínkonference Podpora vícejazyčnosti / NIDV Jeruzalémská 957, Praha1 Praha 8 hod Mgr. Kateřina Zahálková Mgr. Jaroslava Vrbková Mgr. Gabriela Mikešová Mgr. Šárka Vopěnková celostátní rusistický seminář Barevná laboratoř - interakce světla s molekulami 3410/ / Papírové inspirace 19840/ Mgr. Alena Výborná Zuzana Dvořáková Mgr. Miloslava Dorážková Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní Současná anglicky psaná literatura Současná anglicky psaná literatura Mgr. Alena Výborná MS Exel základní kurz Mgr. Šárka Vopěnková Ing. Jaroslav Adamus Mgr. Jarmila Zelená Mgr. Jartoslava Vrbková MS Exel základní kurz Ing. Marie Jiráková Mgr. Jarmila Zelená Mgr. Petr Drahokoupil Mgr. Jaroslav Šťastný Mgr. Jiřiona Bělinová Mgr. Naděžda Posseltová Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách Zoologická zahrada elementárních funkcí Zoologická zahrada elementárních funkcí Současná ruská literatura jako velká neznámá Základy finanční matematiky Základy finanční matematiky Čína a Indie - budoucí světová centra? Rozvoj čtenářství na středních školách Rozvoj čtenářství na středních školách 19840/ / Univerzita Karlova v Praze Pedagogická faktura Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, M. Retigové 4, Praha Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch 15779/ Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch 15779/ Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch MŠMT 12599/ MŠMT 12599/ / MŠMT / MŠMT / MŠMT 19840/ MSMT 5529/ MSMT 5529/ / MŠMT / MŠMT / Nicom a.s., Smetanova 341/3, Brno - Střed Nicom a.s., Smetanova 341/3, Brno - Střed Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Zlenice 3 dny Praha 4 hod Praha 6 hod Brno 6 hod Brno 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Brno 2 dny Brno 2 dny Praha 2 dny Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 4 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod RNDr. Yvetta Bartáková Středoškolská geometrie kouzla nezbavená Mgr. Alena Výborná MS Power Point Mgr. Šárka Vopěnková Dvořáková Zuzana Mgr. Šárka Vopěnková MS Power Point Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Umění prezentovat Mgr. Alena Výborná Umění prezentovat Mgr. Šárka Vopěnková Umění prezentovat Mgr. Alena Výborná Umění prezentovat Mgr. Trpišovská Libuše Prezentační dovednosti Mgr. Klára Dudáková Mgr. Ivana Vitisková Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti Organizační řád školy a jeho součásti 1204/ MŠMT 12599/ MŠMT 12599/ MSMT 2089/ MSMT 5529/ MSMT 5529/ Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Nicom a.s., Smetanova 341/3, Brno - Střed Nicom a.s., Smetanova 341/3, Brno - Střed Praha 4 hod Praha 8 hod Praha 8 hod NIDV Jihlava Jihlava 8 hod Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch MŠMT 5529/ Descartes v.o.s., Svratouch , Svratouch MŠMT 5529/ Descartes v.o.s., Svratouch , Svratouch Jana Olchavová, U MŠMT 20973/ Nemocnice 864, Valašské Meziříčí MŠMT 5529/ Descartes v.o.s., Svratouch , Svratouch Národní institut pro další MŠMT 49414/2012- vzdělávání, Jeruzalémská /12, Praha Praha 8 hod Praha 8 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod Praha 6 hod

33 Jméno Od Do Název kurzu Číslo akreditace Pořádající Zuzana Dvořáková Ing. Jana Flekalová Kurz odborné angličtiny pro strojaře Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing Ing. Hana Volencová Absolvenské práce Zuzana Dvořáková Ing. Jana Flekalová Mgr. Marie Jiráková Ing. Jana Flekalová Mgr. Kateřina Zahálková Ing. Marie Jiráková Adamus Jaroslav, Dlouhý Stanislav, Dorážková Miloslava, Dvořáková Zuzana, Flekalová Jana, Foller Jiří, Jiráková Marie, Roubíček Jan, Smejkal Milan, Skalická Eva, Výborná Alena, Vopěnková Šárka Kurz odborné angličtiny pro strojaře Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing Současná ruština a její proměny Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing Výuka ruského jazyka a reálie Ruska Výuka ruského jazyka a reálie Ruska Národní institut pro další MSMT 27327/ vzdělávání, Jeruzalémská /12, Praha MSMT 2062/ MSMT-34418/ MSMT 27327/ MSMT 2062/ MŠMT / MSMT 2062/ MSMT 39357/ MSMT 39357/ Používáme metodu CLIL / Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha INGENIO ET ARTI S.R.O. Klimentská 1246/1, Praha Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Descartes v.o.s., Svratouch 104, Svratouch Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha Místo konání Rozsah hod/ dny Náklady na Náklady na kursovné cestovné Náklady celkem Brno 10 hod Jihlava 10 hod Praha 16 hod Brno 10 hod Jihlava 10 hod Praha 6 hod Jihlava 10 hod Jihlava 6 hod Jihlava 6 hod Ledeč nad Sázavou 8 hod

34 10 Z MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 10.1 Divadla a výstavy Datum Název představení výstavy Místo G, S V Lhář Divadlo V Dlouhé, Praha G Strakonický dudák Národní divadlo G Divotvorný hrnec Fidlovačka G, S THE AUSTALIAN SHOW Sál Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. G Romeo a Julie, Muzeum čokolády Divadlo V Celetné G Král Lear, výstava T. Burtona Divadlo ABC G Mikulášovy prázdniny Divadlo V Celetné G Vysvětlivky: G = studijní obory gymnázia, S = studijní a učební obory SOŠ, V = studijní obory VOŠ 10.2 Olympiády Český jazyk Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V I. školní a Tomáš Hlava 3.T G II. školní M. Dvořáková 6.S 2. I. Nikolyuk 6.S G II. okresní I. Nijkolyuk, 11. Dvořáková G I. okresní Tomáš Hlava 3.T G Dějepis Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V Nižší G školní Zuzana Vrbová G Nižší G okresní Zuzana Vrbová 3.T G Matematika Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V MO A školní Tomáš Fiala 7.S G 33

35 MO A krajské Tomáš Fiala 7.S G MO B školní Martin Štěpánek 6.S G MO B krajské Martin Štěpánek 6.S G MO 6 okresní Kateřina Honigerová G MO 7 okresní Jan Bernad 2.S G Fyzika Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V FO A krajské Tomáš Fiala 7.S G FO B krajské Tomáš Fiala 7.S G Anglický jazyk Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V I. B okresní Viktorie Březinová G II. B okresní Tomáš Hlava G III. B okresní Iveta Beránková G III. B okresní Patricie Krejčíková G Německý jazyk Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V II. B okresní Tereza Brabcová G III. okresní Tereza Panská G Biologie Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V BiOL C okresní Zuzana Vrbová, 14. Karolína Kobrová G BiOL D okresní Adéla Casková, 19. Natálie Palánová G Zeměpis Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V 1. místa - B. Žáček, A,B,C,D školní J.Krajíček, J. Egart, G M. Štěpánek A okresní Bohuslav Žáček G B okresní K. Maštálková (náhradník) G C okresní G 34

36 D okresní Martin Štěpánek G D krajské Martin Štěpánek G D celostátní Martin Štěpánek G Ruský jazyk Kategorie Kolo Termín Umístění G, S V ZŠ, SŠI, SŠ II. školní Petr Vaněk, Leona Kárníková G SŠI, SŠ II. krajské Petr Vaněk, 7. Leona Kárníková G 10.3 Soutěže Akce Termín Kolo Kategorie Umístění G, S V 1. Kateřina Vaňková Přírodovědný školní Kadet 2. Barbora Fantová klokan 3. Petr Bernard G 1.Martin Štěpánek Přírodovědný školní Junior Marek Fiala klokan a Pavel Cicvárek G Olympiáda lidských práv finálové SŠ Nela Štěpánková 4.B G Cena Waltera finálové Sernera celostátní SŠ 9. Lucie Hrochová 8.O G Poznej Vysočinu školní 1.Tereza Žofková 4.K 2. Jan Egart 4.K G Filuta I. část únor 2014 krajské 6. M. Lhoťanová 3.I 11. Petr Vaněk 6.S S, G Poznej Vysočinu krajské 41. T. Žofková M. Drápela 4.K G 10. Baštová, Dějepisná krajské Bezstarostová a soutěž gymnázií Droberjarov 7.S., 3.B G T. Bělinová, J. Šťastný, Poznej lépe duben 2014 školní M. Blaho, E. Brabcová, Rusko E. Kuncová postup G Ars Poetica regionální J. Krajíček, A. Caskova, ZŠ L. Rudenco, R. Čížek ústní projev postup do celostátního G kola Ars Poetica regionální SŠ zpěv M. Kubík postup do S 35

37 celostátního kola T. Tláskal Ars Poetica celostátní ZŠ ústní projev A. Caskova L. Rudenco R. Čížek vzorná S reprezentace školy Odborné soutěže Akce Termín Kolo Kategorie Umístění G, S V S Vysočinou bezpečně na Internetu E-Skills (IT fitness test) Kovo Junior 2014 (zámečník) Kovo Junior 2014 (zámečník) Kovo Junior 2014 (zámečník) Zlatý pohár Linde 18. ročník Zlatý pohár Linde 18. ročník 1. ročník soutěže ve svařování v ochranné atmosféře Ar SCHÄFER SUDEX, s. r. o. Ocenění předání zlaté plakety České ručičky Marta Lhoťanová 3.I krajské SŠ 2. Pavel Kohoutek 3.I 4. Karolína Juráčková 4.I květen 2014 školní SŠ 1. Dominik Janák 3.I S 1. Michal Cihlář školní 2. Ondřej Vacek Tomáš Tvrdík 1. Tomáš Tvrdík krajské 1. Michal Cihlář v soutěži družstev 1. Michal Cihlář Tomáš Tvrdík celostátní místo v soutěži družstev Tomáš Tvrdík mezinárodní Metoda 141 Praktická část Teoretická část 1. Filip Radil mezinárodní Metoda 141 Praktická část Teoretická část Tomáš Tvrdík školní Metoda Filip Radil 3. David Vosika řemesla - Michal Cihlář celostátní učni 1. místo, nejlepší strojní přehlídka mechanik (zámečník) S S S S S S S S 36

38 Brno Nominace v technickém oboru Talent vysočiny, Žďár krajská přehlídka technický obor Michal Cihlář Tomáš Tvrdík S nad Sázavou Matematika Akce Termín Kolo Kategorie Umístění G, S V Pišqworky okresní SŠ 4. tým kapitána Josefa Jeřábka G 131. T. Fiala, P. Vaněk, Internetová H. Brož, J. Jahn, M. matematická celostátní SŠ Štěpánek, J. Kadleček, P. olympiáda Nouza G Matematický 1. R. Čížek, 2. J. Bernard, školní Benjamín klokan 3. D. Šimůnek G 1. K Lebedová, Matematický školní Kadet 2. G. Fialová, klokan 3. L. Machálek G 1. Martin Štěpánek, Matematický školní Junior 2. Petr Vaněk, 3. Leona klokan Kárníková G Matematický 1. Tomáš Fiala, 2. Rudolf školní Student klokan Veleta, 3. Eliška Kuncová G Matematický klokan duben 2014 okresní Junior 2. Martin Štěpánek G Matematický klokan duben 2014 okresní Student 1. Tomáš Fiala G Pythagoriáda okresní 6. ročník Bohuslav Žáček Michal Drahozal G Pythagoriáda okresní 7. ročník 1. Jan Bernad G Nejlepší ze šesti TAKTIK zúčastněných týmů: Celoroční 129. Kateřina korespondenční celostátní 6. ročník Honigerová, Nikola seminář Velátová, Adéla G Vohnická TAKTIK Celoroční 1. Jan Bernad, Roman celostátní 7. ročník korespondenční Čížek, Jakub Krajíček G 37

39 Tělesná výchova seminář Akce Termín Kolo Kategorie Umístění G, S V Pohár Corny Chlapci 4. místo okresní SŠ atletika Dívky 4. místo G, S Pohár Josefa Masopusta okresní SŠ 2. místo G, S kopaná ORION CUP 1.P + 2.S okrskové florbal chlapci 3. místo G SFL 1. kolo SŠ chlapci 1. místo G, S ORION CUP 3.T + 4.K okrskové florbal chlapci místo G Volejbal okresní VI. chlapci 2. místo G Volejbal okresní VI. dívky 4. místo G Házená krajské VI.A chlapci 3. místo G, S SFL 2. kolo SŠ chlapci 1. místo G, S SFL 3. kolo SŠ chlapci 2. místo G, S Florbal okrskové VI. chlapci 2. místo G,S Florbal dívky okresní V. dívky 4. místo G Házená republikové finále Ledeč nad Sázavou VI.A chlapci 6. místo G, S Volejbal okresní SŠ 6. místo G Pohár rozhlasu okresní I. chlapci 8. místo G Pohár rozhlasu atletika okresní II. chlapci 5. místo G 10.4 Exkurze Termín Místo Počet žáků G, S V MSV Brno 41 S Gaudeamus Brno 39 G Zpravodajství České televize Praha 35 G Odborná jazyková - Vídeň 38 G Muzeum čokolády Praha 51 G Odborná jazyková - Drážďany 31 S, V Výrobní podnik Bernard Humpolec 20 S Výrobní podnik COCA-COLA Praha 40 S 38

40 iqpark Centrum Babylon Liberec ZŠ G iqpark Centrum Babylon Liberec ZŠ G iqpark Centrum Babylon Liberec ZŠ G Terezín 42 G Výrobní podnik Bernard Humpolec 40 V Synthesia Pardubice 40 G Muzeum Auto Škoda a výrobní závod ZŠ S Ostravsko ZŠ G Botanická zahrada Praha ZŠ G Kovofiniš, s. r. o., Ledeč nad Sázavou 11 S Záchranná stanice Pavlov 12 G Meopta Přerov, PF UP Olomouc 30 G Kovofiniš s r. o Ledeč nad Sázavou 11 S ZOO Praha 22 G Stará čistírna odpadních vod v Bubenči 40 G Úpravna vody Podolí ZŠ G ŽĎAS Žďár nad Sázavou 25 S Sklárny Josefodol 40 G Elektrárna Hučák Hradec Králové 40 G Čistička odpadních vod v Perknově 10 G 10.5 Lyžařský výcvikový kurz Termín Třída Počet žáků Místo Vedoucí kurzu G, S V 1.B, 5.K, 2.S, 1.I, Prkenný Důl - Mgr. Alena G, S 1.S, 1.ST Žacléř Výborná 10.6 Sportovně turistický kurz Termín Třída Počet žáků Místo Vedoucí kurzu G, S V S, 3.B, 3.I,3.ST 35 Zbraslavice Mgr. Josef Král G, S 10.7 Zapojení do projektů Vyhlašovatel, termín Název projektu Vedoucí projektu MŠMT, Investice do rozvoje vzdělávání; duben červen 2013 Projekt Edur, Zlatá nit environmentální výchova; Slunce; mezipředmětové vztahy ThMgr. Ing. Jiří Foller RNDr. Jiří Těšínský MŠMT Prevence rizikového chování 2014 Mgr. Petr Drahokoupil ESF, OPVK, Kraj Vysočina Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě Ing. Vlasta Rýdlová 39

41 (udržitelnost do 2016 ) ESF, NUV ESF, NUV ESF, OPVK, Kraj Vysočina ESF, OPVK, Kraj Vysočina nevíme o podnikání Projekt UNIV 2 KRAJE Projekt UNIV 3 KRAJE Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou Škola pro 21. století EU Peníze školám Mgr. Ivana Vitisková Mgr. Ivana Vitisková Ing. Vlasta Rýdlová Ing. Jaroslav Adamus ESF, OPVK, MŠMT Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou Mgr. Ivana Vitisková ESF, OPVK, Kraj Vysočina Přírodní a technické obory výzva pro Ing. Vlasta Rýdlová budoucnost Mgr. Jaroslava Vrbková ESF, OPVK, Kraj Vysočina S anglickým jazykem do dalších předmětů Ing. Vlasta Rýdlová ThMgr. Ing. Jiří Foller Fond Vysočina 2014 Chraňme a poznávejme přírodu (EVVO) Mgr. Šárka Vopěnková Nadace Klausových, listopad 2013 Jazykové kurzy v zahraničí Valenta Malta Lenka Martínková stipendijní pobyt 10.8 Prevence rizikového chování Termín Název akce Provedl Počet žáků G, S V Umím se rozhodnout Spektrum Žďár n. S. 22 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 32 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 20 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 11 S Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 13 S Jak si (ne)ublížit Spektrum Žďár n. S. 15 S Jak si (ne)ublížit Spektrum Žďár n. S. 27 S Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 19 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 11 G Právo Mgr. Lebeda 26 G Právo Mgr. Lebeda 26 S Prevence HIV/AIDS OSSV 11 S Závislostní chování a zdraví MUDr. Houdková 30 S Prevence HIV/AIDS OSSV 16 S Prevence HIV/AIDS OSSV 27 G Sociální práce a péče Fokus Vysočina 11 G Sociální práce a péče Fokus Vysočina 24 G 40

42 Sociální práce a péče Fokus Vysočina 20 S Závislostní chování a zdraví MUDr. Houdková 15 S Závislostní chování a zdraví MUDr. Houdková 31 G Vztahy v kolektivu, prevence agresivity a šikany PPP 31 G Vztahy v kolektivu, prevence agresivity a šikany PPP 22 G Vztahy v kolektivu, prevence agresivity a šikany PPP 32 G Vztahy v kolektivu, prevence agresivity a šikany PPP 18 G Umím (se) rozhodnout Spektrum Žďár n. S. 31 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 22 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 16 S Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 27 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 11 S Jak si (ne)ublížit Spektrum Žďár n. S. 12 S Jak si (ne)ublížit Spektrum Žďár n. S. 12 S Jak si (ne)ublížit Spektrum Žďár n. S. 26 G Umím (se) rozhodnout Spektrum Žďár n. S. 31 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 22 G Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 16 S Pouta (ne)závislosti Spektrum Žďár n. S. 27 G 10.9 Charitativní akce Termín Název akce Organizátor akce Počet žáků G, S V Nadační fond Emil Svátek s Emilem Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sdružení Život dětem Srdíčkový den Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 30 S 27 G Další akce školy Termín Název akce Organizátor akce Počet žáků G, S V Evropský den jazyků Gymnázium, SOŠ a VOŠ G projektový den Ledeč n. S Studentské předčasné Společnost Člověk v tísni G, S 41

43 parlamentní volby Mgr. Trtíková Mořské želvy odborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ přednáška Ledeč n. S. 18 G Beseda o EU Eurocentrum Jihlava 125 G První pomoc do škol Kraj Vysočina 11 G První pomoc do škol Kraj Vysočina 19 G První pomoc do škol Kraj Vysočina 15 S říjen listopad 2013 Studenti čtou a píší noviny MF DNES + Předmětová komise Český jazyk 230 G,S První pomoc do škol Kraj Vysočina 27 S Gaudeamus Brno Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. G, S Den poezie projektový Předmětová komise Český den jazyk 120 G Beseda s T. Graumannem Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S., Mgr. Trtíková 140 G Předmětová komise Školní veletrh fiktivních Odborné ekonomické firem předměty 30 S, V Cesta je cílem - přednáška Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S., Mgr. Šťastný 125 G SCIO testování Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. 70 G, S Koncert Jiřího Dědečka Lucie Hrochová (8.O) Mgr. Trtíková 120 G Školní vánoční sportovní Gymnázium, SOŠ a VOŠ turnaj Ledeč n. S. G Školní vánoční sportovní Gymnázium, SOŠ a VOŠ turnaj Ledeč n. S. S ECDL testování Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. 13 S Divadelní učebnice Divadélko pro školy Hradec divadelní představení Králové, Mgr. Trtíková 110 G Předmětová komise Veletrh fiktivních firem Odborné ekonomické 16 V předměty Elektrická puma divadelní Semtamfór představení Mgr. Trtíková 130 G, S , Blokus Předmětová komise Přírodovědní I. 56 G 42

44 Jak matemtika naučila lidi myslet odborná Prof. Petr Vopěnka Gymnázium, SOŠ a VOŠ 120 G přednáška Ledeč n. S Studentské předčasné Společnost Člověk v tísni parlamentní volby Mgr. Trtíková 240 G, S Poznej druhý cizí jazyk Gymnázium, SOŠ a VOŠ projektový den Ledeč n. S. 30 G Hrátky s počítačem Gymnázium, SOŠ a VOŠ a robotem projektový Ledeč n. S. den pro žáky ZŠ 50 S Školní výlet voda Sázava Ing. Stránský 23 G Poznávací zájezd Anglie + Wales 2014 Cesta Algebry ze staré Indie do středověké Evropy odborná přednáška Školní výlet sekundy - Zbraslavice Beseda ke Světovému dni vody Školní výlet primy Smrčná, Stvořidla Školní výlet 5.K, 1.B - Zbraslavice Školní výlet 1. I, 1. ST, 1.SM, 2. SM - Praha Školní výlet 1. I, 1. ST, 1. SM, 2. SM - Stvořidla Přednáška: Chemická laboratoř Přednáška: Voda a její výroba Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S., Mgr. Smejkal 44 G,S Prof. Petr Vopěnka Gymnázium, SOŠ a VOŠ 100 G, S V Ledeč n. S. Mgr. Mikešová 20 G Mgr. Vopěnková 32 G Mgr. Šťastný 23 G Mgr. Chudobová Mgr. Trtíková 23 G Mgr. Posseltová, Ing. Flekalová 32 S Mgr. Posseltová, Ing Flekalová 32 S Ing. Propílek 10 G Ing. Stejskalová CSc. 70 G 43

45 11 Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU G, S V Termín Název akce G, S Zahájení školního roku S Zahájení školního roku dálkové nástavbové studium (sobota) V Zahájení školního roku G, S Adaptační kurzy pro první ročníky V Odborná půlroční praxe skupiny 3.VE G, S V Podzimní prázdniny G, S V Burza škol Kutná Hora G, S V Burza škol Havlíčkův Brod G, S Pedagogická rada G, S Třídní schůzky G, S Den otevřených dveří G, S Den otevřených dveří G, S Uzávěrka přihlášek žáků k MZ G, S Vánoční prázdniny V Nástup do školy po ukončení praxe 3.VE V Zkouškové období 1,V, 2.VE G, S Den otevřených dveří G, S Pedagogická rada G, S Předání vysvědčení za 1. pololetí G, S Pololetní prázdniny S Maturitní ples SOŠ Kutná Hora G Maturitní ples gymnázia Havlíčkův Brod G, S V Jarní prázdniny V Absolventský ples VOŠ G,S,V Republikové finále v házené ve školní hale, spolupořadatelství s Asociací školních sportovních klubů G, S V Velikonoční prázdniny G, S Přijímací zkoušky na SŠ G, S Pedagogická rada G, S Třídní schůzky S Praktická maturitní zkouška maturitní ročníky G, S Vydání vysvědčení maturitní ročníky G, S Písemné zkoušky společné části MZ maturitní ročníky V Zkouškové období 3.VE G, S Studijní volno maturitní ročníky 44

46 G, S Ústní maturitní zkoušky maturitní ročníky V Odborná praxe 1.V, 2.VE V Studijní volno 3.VE G, S Slavnostní předání maturitních vysvědčení S Pedagogická rada 3.SM V Absolutorium S Vydání vysvědčení 3.SM S Písemná závěrečná zkouška 3.SM S Praktická závěrečné zkouška 3.SM V Slavnostní předání diplomů 3.VE V Zkouškové období 1.V, 2.VE S Studijní volno 3.SM G, S Schůzky žáků a rodičů budoucích prvních ročníků S Odborná praxe 2. a 3. ročníků SOŠ S Ústní závěrečné zkoušky 3.SM S Slavnostní předání výučních listů 3.SM G, S Pedagogická rada G, S Předání vysvědčení za 2. pololetí G, S V Hlavní prázdniny V Zápis studentů VOŠ G, S V Posunuté klasifikace a opravné zkoušky 45

47 12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2013 Organizace: Tab.č. 1 /v Kč/ Poř. Rozpočet Skutečnost Rozdíl % Skutečnost Index č. Ukazatel na rok za rok "+ -" plnění za rok =2-1 4=2/1* =2/5* Dotace (transfery) celkem , ,28 0,00 100, ,79 90,44 2. z toho: - příspěvek na vlastní činnost , ,00 0,00 100, ,00 101, účelové příspěvky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. v tom: přímé náklady , ,00 0,00 100, ,00 87,12 5 Prevence rizikového chování UZ , ,00 0,00 100, ,00 146,59 6 Exelence středních škol UZ , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 7 Grantový projekt OPVK reg.č.cz.1.07/1.1.36/ , ,58 0,00 100, ,29 41,14 8 Grantový projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.1.00/ UZ , ,21 0,00 100, ,43 120,16 9 Grantový projekt Peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ UZ , ,12 0,00 100,00 0,00 0,00 10 Grantový projekt OPVK reg.č.cz.1.07/1.1.00/ , ,37 0,00 100,00 0,00 0,00 11 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Odvod z provozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Investiční dotace z rozpočtu kraje 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 14 Investiční dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje , ,00 0,00 100, ,00 100,11 16 Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 x x 0,00 x 17 Usměrňování prostředků na platy a odměny za pr.pohotovost , , ,00 113, ,00 89,25 18 Hospodářský výsledek celkem 0, ,49 0,00 0, ,74 110,95 19 z toho: z hlavní činnosti 0, , ,86 0, ,93 12,69 20 z doplňkové činnosti , , ,63 175, ,81 132,15 Vysvětlivky: ř. 1 - položka č. IV.2. výkazu zisku a ztráty ř. 2 - příspěvek na provoz od ÚSC (kraje) ř. 3 - celkem účelově určené fin. prostředky včetně, dotací od Úřadu práce, atd. ř. 4 - dle jednotlivých titulů rozepsat řádek 3, v případě potřeby lze přidat řádky ř uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost (bez OPPP), údaje budou shodné s údaji v řádku 1. a 2. tabulky č. 2 46

48 Hospodářký výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2013 Organizace: Tab.č. 2 A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) v Kč Ukazatel na 2 des. místa Náklady celkem na hlavní činnost ,30 Náklady celkem na doplňkovou činnost ,13 Výnosy celkem z hlavní činnosti ,16 Výnosy celkem z doplňkové činnosti ,76 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 3 152,86 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,63 HV celkem za rok 2013 před zdaněním ,49 Zdanění 0,00 HV celkem za rok 2013 po zdanění ,49 Odpočet položek upravujících hospodářský výsledek 0,00 z toho: uvést jedntlivé tituly (dodatečný odvod daně) ostatní (účet 432 k , porušení rozp.kázně) 0,00 0,00 Položky zvyšující hospodářský výsledek 0,00 HV celkem za rok 2013 pro finanční rozdělení ,49 B. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku /V Kč na 2 des. místa/ Zůstatek Zůstatek Příděl Zůstatek Ukazatel k k ze zisku po přídělu roku 2013 ze zisku =3+4 HV k rozdělení do fondů x x , ,49 Fond odměn , , , ,00 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) , , , ,41 Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) 0, ,43 x ,43 Investiční fond , ,48 x ,48 FKSP , ,43 x ,43 Celkem , , , ,75 C. Finanční krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel na 2 des. místa Ztráta celkem 0,00 Zdroje krytí ztráty celkem 0,00 - ze zůstatku rezervního fondu 0,00 - z rozpočtu zřizovatele 0,00 - jiným způsobem 0,00 Převod ztráty do dalších období 0,00 Kontrolní součet 0,00 47

49 Usměrňování prostředků na platy za rok 2013 Organizace: Tab.č. 2 uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2013 (tzv. limit) Čerpání prostředků na platy zaměstnanců včetně náhrad platů za rok v tom: zapojení fondu odměn 0 4. ostatní * Úspora(+); překročení (-) stanoveného objemu prostředků na platy * zapojení fondu odměn a ostatní uvést v komentáři Komentář: Doplňková činnost : ,- Kč Ostatní zdroje: ,- Kč Z ESF: 4 500,- Kč Počty zaměstnanců a průměrná mzda (uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost) Organizace: Tab.č. 6 /v tis. Kč/ Ukazatel Skutečnost Plán Skutečnost % Index plnění 2013/2012 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ,9 93,9 z toho: pedagogických 43 x 40 x 93,0 nepedagogických 23 x 22 x 95,7 Evidenční počet zaměstnanců ve fyz. osobách k x 63 x 94,0 Čerpání mzdových nákladů /úč. 521 celkem/ ,0 92,6 z toho: prostředky na platy zaměstnanců včetně náhrad platů ,0 89,2 v tom: pedagogických x x 88,1 nepedagogických x x 92,6 OPPP, resp. ostatní platby za provedenou práci ,0 153,4 refundace mezd 0 x 6 x 100,0 náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 76 x 31 x 40,8 Průměrná mzda v Kč ,0 95,0 z toho: pedagogických x x 94,7 nepedagogických x x 96,8 48

50 Složky a struktura platů /v tis. Kč/ Ukazatel Skutečnost Podíl k platům celkem Platové tarify ,1 66,8 Mimotarifní složky platu celkem ,2 5,3 z toho: osobní příplatky ,3 0,2 zvláštní příplatky ,9 0,9 příplatek za vedení ,2 1,3 přespočetné hodiny ,7 1,9 plnění za práci přesčas ,6 0,7 ostatní příplatky ,4 0,3 Odměny celkem ,3 2,1 Náhrady platů ,2 13,6 Ostatní zdroje (doplňková činnost atd.) ,2 12,2 Fond odměn 0 0 0,0 0,0 Prostředky na platy celkem ,0 100,0 Ostatní osobní náklady (ostatní platby za provedenou práci) /v tis. Kč/ Ukazatel Skutečnost Rozdíl Index "+ -" Dohody o pracovní činnosti ,2 Dohody o provedení práce ,4 Odstupné ,0 Ostatní osobní náklady (odměny za produktivní činnost žáků apod.) ,5 Celkem ,4 49

51 Organizace: Gymnázium, Střední doborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Tab.č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Ukazatel Skutečnost k počet případů tis. Kč Dobytné celkem (účet 311, 314, 315, 316, 335, 377) 2 3 z toho po lhůtě splatnosti: do 30 dnů dnů dnů dnů 0 0 nad 360 dnů 0 0 Nedobytné celkem 0 0 z toho do 30 tis. Kč za 1 dlužníkem 0 0 Pohledávky celkem (ř.1+ř.7) 2 3 z toho: v soudním řízení 0 0 Soudně získaná částka 0 0 Stav závazků po lhůtě splatnosti Ukazatel Skutečnost k počet případů tis. Kč Závazky po lhůtě splatnosti (účet 321, 324, 326, 378) 2 7 z toho po lhůtě splatnosti: do 30 dnů dnů dnů dnů 0 0 nad 360 dnů 0 0 Závazky po lhůtě splatnosti v soudním řízení 0 0 Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky (účtová skupina 45) Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky (účtová skupina 45) celkem tis. Kč zbývá uhradit tis. Kč Dlouhodobé úvěry - účet Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - účet Dlouhodobé přijaté zálohy - účet Dlouhodobé směnky k úhradě - účet Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - účet Ostatní dlouhodobé závazky - účet

52 Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k Organizace: Tab.č. 4 v tis. Kč účet 411 fond odměn účet 241 stav krytí fondu + - účet 413 rezervní fond účet 241 stav krytí fondu + - účet 414 rezervní fond účet 241 stav krytí fondu + - účet 416 investiční fond účet 241 stav krytí fondu + - účet 412 FKSP účet 243 stav krytí fondu + - provozní prostředky včetně doplňkové činnosti účet 241, 243 celkem = pol.b. č. III.9. a pol.b.č. III.10.rozvahy stav k stav k změna stavu (stav k stav k 1.1.) Nekrytí fondů - komentář: FKSP účet 412 stav k ,43 příspěvek na stravu ,00 FKSP účet 243 stav k ,95 1% MN za 12/ , ,48 úrok FKSP -0, ,48 51

53 Doplňková činnost Organizace: Tab.č. 5 Doplňková činnost (uvést jednotlivě dle vymezení ve zřizovací listině) výnosy k náklady k daň z příjmů (účet 591) dodatečné odvody daně z příjmů (účet /v Kč/ hospodářský výsledek po zdanění k = Ubytovací služby , ,00 0,00 0, ,29 Hostinská činnost , ,10 0,00 0, ,33 Kovoobráběčství , ,33 0,00 0, ,73 Pronájmy a prodej služeb s tím spojených , ,51 0,00 0, ,23 Pořádání odborných kurzů , ,18 0,00 0, ,36 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení , ,01 0,00 0, ,69 Doplňková činnost organizace celkem , ,13 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznámka k řádku "Doplňková činnost organizace celkem": - výnosy k = položka B. Výkaz zisku a ztráty - náklady k = položka A. Výkaz zisku a ztráty - daň z příjmů = položka č. V.1. Výkaz zisku a ztráty - dodatečné odvody daně z příjmů = položka č. V.2. Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek po zdanění k = položka C.2. Výkaz zisku a ztráty Pokud bude v některých činnostech vykázaná ztráta, okomentujte ji podrobně v textové části Zprávy o činnosti. 52

54 Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě přímých ostatních neinvestičních výdajů Organizace: Tab.č. 6 Ukazatel skutečnost 2013 celkem z toho z dotace přímých ONIV (MŠMT) z provozních prostředků Ostatní přímé neinvestiční výdaje: z toho: učebnice, školní potřeby, učební pomůcky služby školení a vzdělávání další výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů ostatní - náklady na státní maturity /v Kč/ 53

55 Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2013 Tab. č. 3 Organizace: /v tis. Kč/ Poř. Skutečnost rok 2012 Skutečnost rok 2013 Vývojové trendy č. Ukazatel Hlavní Doplňkov á Celkem Hlavní Doplňkov á Celkem Hlavní Doplňkov á Index činnost činnost činnost činnost činnost činnost plnění =4-1 8=5-2 9=6/3* Spotřeba materiálu /úč. 501/ ,70 2 z toho: PHM ,36 3 Spotřeba energie /úč. 502/ ,00 4 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek /úč. 503/ ,00 5 Prodané zboží /úč. 504/ ,00 6 Aktivace /účet 506 a 507/ ,00 7 změna stavu zásob vl.výroby /účet 508/ ,00 8 Opravy a udržování /úč. 511/ ,91 9 Cestovné /úč. 512/ ,33 10 z toho: zahraniční cesty ,00 11 Náklady na reprezentaci /úč. 513/ ,00 12 Ostatní služby /úč. 518/ , z toho: služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací , Aktivace vnitroorganizačních služeb /516/ , Mzdové náklady /úč. 521/ , Zákonné sociální pojištění /úč. 524/ , Jiné sociální pojištění /úč. 525/ , Zákonné sociální náklady /úč. 527/ , z toho: příspěvek na stravenky , školení a vzdělávání , Jiné sociální náklady /úč. 528/ , Daň silniční /úč. 531/ , Daň z nemovitostí /úč. 532/ , Jiné daně a poplatky /úč. 538/ , Smluvní pokuty a úroky z prodlení /účet č. 541/ , Jiné pokuty a penále /účet č. 542/ , Náklady z vyřazených pohledávek /účet č. 557/ , Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč.558/ , z toho: nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku , učebnice a učební pomůcky (týká se škol) , Úroky /účet č. 562/ , Manka a škody /účet č. 547/ , Ostatní náklady /účty č. 543, 563 a 549/ , z toho: pojištění na majetku , Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.úč. 55/ , z toho: odpisy dlouhodobého majetku /účet č. 551/ , prodaný dl. majetek /úč. 552/ , Daň z příjmů /účet č. 591/ , Dodatečné odvody daně z příjmů /účet č. 595/ , Náklady celkem , Výnosy celkem , Výsledek hospodaření ,64 54

56 Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2013 Organizace: Tab. č. 4 /v tis. Kč/ Poř. Skutečnost rok 2012 Skutečnost rok 2013 Vývojové trendy č. Ukazatel Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Index činnost činnost činnost činnost činnost činnost plnění =4-1 8=5-2 9=6/3* Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/ ,2 2 Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/ ,0 3 Výnosy z pronájmu /úč. 603/ ,9 4 Výnosy z prodaného zboží /úč. 604/ ,0 5 Výnosy z daní a poplatků /účt.sk. 63/ ,0 6 Ostatní výnosy /účt.sk. 64/ ,4 7 z toho - použití rezervního fondu ,0 8 použití investičního fondu /FRIM/ ,2 9 Finanční výnosy /účt.sk. 66/ ,0 10 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů /účet 672/ ,0 11 Výnosy celkem ,0 12 Náklady celkem ,0 13 Výsledek hospodaření ,7 55

57 Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů Organizace: Tab.č. 8 číslo řádku rok skutečnost rok skutečnost 1 Celkové náklady hlavní činnosti* (účt. třída 5) tis.kč Zdroje krytí: Ukazatel 3 Dotace (transfery) celkem (včetně přijatých prostředků ze zahraničí - z účtu 672) tis.kč z toho: na úhradu přímých nákladů (UZ ) tis.kč na úhradu provozních nákladů (příspěvek na provoz od ÚSC) tis.kč ostatní (další UZ, úřad práce atd.) tis.kč Fin. prostředky z vlastní činnosti (včetné příjmů z pronájmů) tis.kč Čerpání fondů (účet 648) tis.kč Nekryto tis.kč Podíl provozní dotace na krytí nákladů celkem % z toho: podíl dotace na úhradu přímých nákladů % podíl dotace na úhradu provozních nákladů % Fin. prostředky z vlastní činnosti na krytí nákladů hl.činnosti % Podíl finančních fondů na krytí nákladů hl.činnosti %

58 13 NAPSALI JSME MY NAPSALI O NÁS 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 66

68 67

69 68

70 69

71 70

72 71

73 72

74 73

75 74

76 75

77 76

78 77

79 78

80 79

81 80

82 81

83 82

84 83

85 84

86 85

87 86

88 87

89 88

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou VÝROČNÍ PRÁVA Projednána a schválena na společné schůzi školských rad dne 15. října 2012

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou ymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou VÝROČNÍ PRÁVA Projednána a schválena na společné schůzi školských rad dne 15. října 2011 Ing.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou VÝROČNÍ PRÁVA Projednána a schválena na společné schůzi školských rad dne 15. října 2010

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více