Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 5 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2013/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 13 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 16 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 17 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 34 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 35 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 35 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 37 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 37 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 37 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 37 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2013/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ 2014 (jaro) 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: Rada ŠPO: Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 4

5 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských i mimoevropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Své místo si našlo Spolčo BiGy, které se pravidelně setkává každý týden ve čtvrtek ve školní knihovně. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, návštěvy domovů důchodců, pomoc při charitativních sbírkách, poskytujeme zázemí pro setkávání členů Klubu Parkinson Ostrava. V rámci ekologického program naši studenti třídí odpad (plasty, elektro odpad), sbírají starý papír. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Studenti nižšího gymnázia navštěvují v rámci exkurzí podnik OZO Ostrava. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2013/2014 bylo v Biskupském gymnáziu 15 tříd, 14 tříd mělo vlastní kmenovou učebnu, jedna třída byla umístěna v multimediální učebně a využíváno k výuce bylo dalších osm odborných učeben učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky a informatiky, laboratoř chemie, učebna biologie a učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. Ve školní jídelně - výdejně si žáci mohou vybírat ze tří jídel, přičemž je v nabídce vždy jedno vegetariánské jídlo. V období září listopad 2013 došlo k rekonstrukci tělocvičny školy. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/ K/81 Gymnázium Gymnázium III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo výuku 31 interních pedagogů, 2 pedagogové externí a 5 asistentek pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 9 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. 5

6 IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu a do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci v pololetí a na konci školního roku 2013/2014. Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololet í 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí Prima A ,61 43, Prima B ,21 36, pololetí Sekunda A ,22 58, ,09 0,36 Sekunda B ,95 38,45 1-0,05 - Tercie A ,00 70, ,53 2,22 Tercie B ,61 58, ,17 0,5 Kvarta ,60 60, ,61 0,64 Kvinta ,10 75, ,07 0,11 I. ročník ,23 63, ,38 5,04 Sexta ,11 83, ,61 II. ročník ,20 60, ,17 0,79 Septima ,95 66, ,04 1,13 III. ročník ,00 95, ,08 0,31 Oktáva ,68 36, IV. ročník ,12 38, ,63 0,81 Celkem ,88 59, ,60 0,97 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravné zkoušky ve společné části MZ konal jeden student dvě zkoušky, z jedné prospěl, ze druhé neprospěl. V profilové části se konaly tři opravné zkoušky, dva studenti uspěli, jeden neuspěl (jedná se o stejného studenta, který byl neúspěšný při opravné zkoušce ve společné části MZ). Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2013/2014 jsou uvedeny v příloze č

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2013/14 proběhl pro žáky kvarty 11. ročník malé maturitní zkoušky. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2013 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Ostrava a Ostravsko v lidových pověstech (soubory pověstí podle zvoleného kritéria dělení, srovnání reality a literární fikce na základě zvolených textů, sběratelé místních pověstí a jejich publikační soubory, vliv místních pověstí na další formy umění, pro mne nejzajímavější pověst - rozbor složek tematických, kompozičních a jazykových, má vlastní pověst k tématu) 2. Má (naše) domácí knihovnička (knihovna) (vznik domácího inventáře knih z hlediska generačního, popis inventáře z hlediska žánrů, témat, druhů textů, jazyků, využití inventáře knih rodinnými příslušníky, další přírůstky do inventáře, vlastní literární tvorba v rodině) 3. Tisk a internetové stránky, které jsem si oblíbil/a (charakteristika zvolených médií z hlediska obsahu, jazykové stránky, využití v mém studiu i každodenní praxi, pokus o tvorbu mých vlastních příspěvků v rámci těchto médií) Anglický jazyk (Ing. Jarmila Foltová, Mgr. Ivana Kvitová) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 8. Health 9. Shopping 10. Food Německý jazyk (Mgr. Dagmar Šubertová) vypracování portfolia s konverzačními tématy, prezentace a dialog u malé maturity na základě vylosovaného tématu: 1. Unsere Familie am Alltag und am Wochenende 2. Mein Zuhause 3. Was tut dir weh? 4. In der Stadt und auf dem Lande 5. In der Schule und nach der Schule 6. Wetter, Jahreszeiten und unsere Hobbys Fyzika (Mgr. Anna Břečková) 1. Cesta k objevu historie vývoje vybraného vynálezu, popis jeho funkce a účelu a stručný životopis jeho tvůrce. 11

12 2. I jednotky mají svou historii jak a v jakých jednotkách se měřila zvolená fyzikální veličina dříve, v jakých jednotkách se měří dnes, případně jak se postupně zpřesňovala definice jednotky 3. Fyzika v lékařství využití fyzikálních poznatků ve vyšetřovacích metodách a u různých přístrojů používaných v lékařství. 4. Fyzika v domácnosti uplatnění fyzikálních poznatků při vytápění domu, užití klimatizace, při vysvětlení funkce různých spotřebičů v kuchyni apod. 5. Energetika různé zdroje energie a jejich význam pro dnešek a budoucnost (téma lze dle zájmu vhodně upřesnit) Přírodopis (Ing. Marie Jędrysková) 4 žáci 1. Island země ledu a ohně 2. Geologické poměry Moravskoslezského kraje Zeměpis (Mgr. Zdeněk Rutta) 6 žáků 1. Velké Británie Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam. 2. Chorvatsko Země letní turistiky a dalších zajímavostí. 3. Švédsko Země severu-polárních nocí, národních parků i ekonomického bohatství. 4. Vídeň Metropole na Dunaji, město valčíku hudby a kulturního života. 5. Bavorsko - SRN Jeho současnost, minulost, ekonomická vyspělost. 6. Beskydy Malebné pohoří východní Moravy. 7. Nizozemí Země větrných mlýnů, tulipánů, potravinářských výrobků. Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 6 žáků 1. Válečná technika 2. světové války (letecká, námořní a pozemní technika) 2. Otevření západní fronty za 2. světové války (vylodění v Normandii, příprava, realizace, výsledek) 3. Vznik ČSR (osobnosti, koncepce a její prosazení, problémy nově vzniklého státu) Výchova k občanství (Mgr. Miroslava Elšíková) 3 žáci 1. Místo, ve kterém žiji. (Historie a současnost, zajímavosti, společenský život v obci) 2. Můj podnikatelský plán (produkt, marketing, cena, náklady, zisky) 3. Globální problémy současného světa (příčiny, průběh, následky vybraného problému) 4. Ostrava město kultury (vybrané kulturní památky, historie a současnost) 5. Náhradní rodinná péče: pěstounská péče nebo dětský domov. (Srovnání) 6. Osobnost, kterou obdivuji. (vybraná osobnost historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka.) 7. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Nacismus a neonacismus. Současný neonacismus v českých zemích. 8. Extremismus. Webové stránky DSSS a dalších ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Hana Kukučková) 2 žáci 1. Příčná flétna 2. Akordeon 12

13 Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1 žák 1. Alfons Mucha (figura) 2. Futurismus, pohyb a rytmus (zachycení pohybu) 3. Dadaismus, koláž a náhoda jako kompoziční prvek (technika koláže) Malá maturita se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + soubor přípravných skic). Tělesná výchova (Mgr. Pavel Stuchlý) - 3 žáci 1. Florbal (pravidla, systémy, soutěže, historie) 2. Kopaná - (pravidla, systémy, soutěže, historie) 3. Navigace a její využití ve volném čase - geocaching Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) - 2 žáci 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící...? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady...) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa...) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2013/2014 pošesté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Moje oblíbená ostravská divadelní scéna (charakteristika jedné divadelní scény v Ostravě na základě samostatně zvolených kritérií) 2. Zfilmovaná klasika aneb povinná četba ve filmu (samostatně zvolená literární díla s rozborem a následné srovnání s filmovou (podobou) 3. Čtu, čteš, čteme (já jako čtenář, čtenáři v naší třídě, v naší škole studijní sonda do světa čtenářů na Bigy) Anglický jazyk (Mgr. Eva Bochenská, Mgr. Dagmar Pijáčková) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 13

14 8. Health 9. Shopping 10. Food Informační a komunikační technologie (Ing. Jana Zábojová) 1. Užití logických funkcí v Excelu 2. Informace okolo nás 3. Záznamová média Fyzika (Mgr. Robert Bangievský) 1. Fyzika v medicíně - využití fyzikálních objevů a principů při zavádění a využívání lékařských přístrojů a metod. 2. Fyzika v astronomii - využití fyzikálních poznatků při konstrukci přístrojů pro výzkum jevů probíhajících ve vesmíru a sledování kosmických objektů. 3. Změny teploty a skupenství a jejich důsledky - popis účinků skupenských přeměn a teplotních změn na různé materiály a technické i přírodní objekty. 4. Fyzikální jevy v organismech - principy fyzikálních jevů probíhajících v tělech živočichů a rostlin a jejich význam pro fungování těchto organismů. 5. Fyzika a dějiny - popis vývoje a historických souvislostí vybraného vynálezu nebo fyzikálního objevu, který významně zasáhnul do lidských dějin. Biologie (Ing. Marie Jędrysková) 3 žáci 1. Tropické nemoci původ, léčba, prevence 2. Ekosystém SAVANA 3. Očkování pomoc nebo nebezpečí? Chemie (Mgr. Martina Rašovská) 1 žák 1. Přírodní éčka Zeměpis (Mgr. Robert Bangievský) 5 žáků 1. Regiony České republiky charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů ve vybraném regionu ČR. 2. Regionální konflikt popis vybraného etnického konfliktu: fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika dané oblasti, příčiny vzniku napětí, historický a současný vývoj konfliktu. 3. Nástupnické státy Sovětského svazu popis vybrané země vzniklé rozpadem SSSR: vývoj země po rozpadu Sovětského svazu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, kultura a hospodářské poměry 4. Státy jižní Evropy - charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů u vybrané země v regionu jižní Evropy 5. Výzkum hlubokého vesmíru historie, současnost a budoucnost výzkumu vzdálených objektů ve vesmíru 6. Extrasolární planety sledování a výzkum planet v jiných hvězdných soustavách Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 2 žáci 1. Únorový převrat v ČSR v roce 1948 (příčiny, důsledky, aktéři ) 2. Starověké náboženské systémy (Egypt, Řecko, Řím, Mezopotámie) 3. Věda a kultura starověkého Řecka (filosofie, divadlo, věda, olympijské hry, stavby ) Společenské vědy (Mgr. Eva Bochenská) 2 žáci 1. Přesvědčovací techniky reklamy. 2. Hodnoty nabízené médii, mediální stereotypy. 14

15 3. Skryté formy a stupně násilí, týrané děti, agresivita mládeže. 4. Dobře fungující mozek jako předpoklad efektivního procesu učení. 5. Intelektové schopnosti a jejich měření od historie po současnost. 6. Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření. 7. Ostrava město kultury, společenský život, historie a současnost. 8. Osobnost, kterou obdivuji - historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka. 9. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Současný neonacismus v ČR. 10. Extremismus. Webové stránky ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Dagmar Šubertová) 3 žáci 1. Můj oblíbený hudební nástroj (prezentace nástroje z hlediska času po teoretické i praktické stránce) jubileum Richarda Wagnera (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) jubileum Bedřicha Smetany (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1. Žánr zátiší a jeho proměny v historických slozích a uměleckých směrech (zátiší) 2. Pravěk jako zdroj inspirace (inspirace motivy pravěkého umění) 3. Umění antického Řecka a Říma (drapérie, portrét a figura) Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + přípravné skici). Tělesná výchova (Mgr. Roman Burda, Mgr. Pavel Stuchlý) 3 žáci 1. Házená 2. Plavání 3. Kondiční příprava hráče tenisu Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) 6 žáků 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady ) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa ) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 15

16 VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence účast školního metodika prevence 2x ročně - Krajská konference k prevenci rizikových forem chování účast ŠMP říjen Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované vyučujícími Bi, CH, SV, ZSV a VP, ŠMP leden 2014 Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence listopad 2013, červen konzultační hodiny školního metodika prevence - průběžně - přednáška okresní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách listopad výchovné komise - průběžně Aktivity pro studenty - Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované studenty III. ročníku a septimy v rámci semináře ZSV, přednášky realizované vyučujícími ZSV, SV, Bi, CH, pracovníkem Renarkonu, Policie ČR, Anabell, PPP, PPPP, OU leden krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - průběžně - komunitní kruh - průběžně - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - průběžně - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou, primy až kvarta - květen třídenní adaptační kurz pro studenty prim v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku září výlet I. ročníku náhrada za adaptační kurz v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku červen zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů dvoudenní soustředění pro třídy NG a I. ročníku, ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava Zábřeh září Masarykiáda celoškolní soutěž umožňující spolupráci studentů celého věkového spektra školy říjen Škola trochu jinak Den učitelů - vyučují sami studenti - přednáška studentky I. ročníku na téma mentální anorexie březen spolupráce se studentskou radou - průběžně - konzultační hodiny - průběžně - Noc ve škole netradiční setkání studentů, pedagogů a ostatních pracovníků školy červen školní akademie únor nástěnka s tématy z oblasti rizikového chování Zpracovala : Mgr. I. Kvitová 16

17 VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Základní momenty správního řízení v praxi základních a středních škol BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny Školní řád ve víru paragrafů kontrola ŠŘ BiGy Konzultační semináře pro management škol (maturita) Zadavatel pro žáky s PUP MZ Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: 1. Šest vyučujících CJ se účastnilo školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP. 2. Tři vyučující CJ absolvovaly školení pro zadavatele písemných maturitních prací pro žáky s PUP. 3. Dvě vyučující absolvovaly e-learning pro zadavatele písemné maturitní zkoušky. 4. Dvě vyučující absolvovaly školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ, dvě vyučující školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ pro žáky s PUP. 5. Jedna vyučující HV se účastnila školení vydavatelství Fraus k nové učebnici HV a její elektronické podobě a k práci s tabletem. 6. Jedna vyučující ČJ absolvovala čtyřdenní seminář Literární akademie v Praze pod vedením lit. kritika P. Bílka. 7. Jedna vyučující absolvovala školení pro hodnotitele PMP z ČJ a pro hodnotitele PMP pro žáky s PUP z ČJ. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol v rámci projektu Matematika pro všechny ( , Univerzita Pardubice) - 1 pedagog 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 1 pedagog Jak oživit výuku fyziky aneb aplikovaná fyzika ( , VŠB-TU Ostrava) - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: V tomto školní roce absolvovali 3 pedagogové 40hodinový kurz etiky, 1 pedagog školení k novému občanskému zákoníku a 1 pedagog dvoudenní kurz v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Vyučující naší předmětové komise absolvovali několik kurzů a přednášek. Např. astronomický a přírodovědný seminář pro učitele zeměpisu a fyziky na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palysi, seminář na Ostravské univerzitě, katedře geografie a regionálního rozvoje. Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta a sestra Ludmila Němcová se spolu s dalšími třemi vyučujícími společenských věd zúčastnili čtyřicetihodinového kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 17

18 pořádaného o. p. s. Etická výchova. Čtyři celodenní kurzy proběhly na základní škole v Pozořicích u Brna. P. Vojtěch Janšta se dále věnoval přípravě disertační práce pro zakončení svého doktorandského studia v oboru dogmatická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. P. Vojtěch Janšta spolu s kolegyní Ing. Vierou Ságlovou se ve dnech dubna 2014 účastnil mezinárodní konference v německém Heppenheimu s názvem Worte werden Brücken. VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV 1. V průběhu září se studenti oktávy a IV. ročníku vydali na kulturně-historickou exkurzi do Prahy za doprovodu svých třídních vyučujících z naší PK studenti kvinty a septimy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Někdo to rád horké v Cooltour centru v Ostravě se uskutečnila mezinárodní literární soutěž o nejlepší esej inspirovanou citátem O. Havlové. Jan Münster ze septimy získal první místo. 4. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ, ve kterém bylo oceněno 22 studentů v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov získala E. Brumovská ze septimy druhé místo v kategorii próza zpívala naše schola v rámci Večera mladých na biskupství se konalo školní kolo olympiády v ČJ. Do okresního kola postoupili dva studenti nižšího gymnázia T. Fornadlová a D. John a dva studenti vyššího gymnázia S. Romanová a J. Münster uspořádaly vyučující NJ zájezd do Vídně pro 42 studentů se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert pod vedením všech vyučujících HV se soutěžilo ve školním kole anglické konverzace. Zároveň v rámci dne otevřených dveří byly promítnuty záznamy z cest uspořádaných vyučujícími CJ a ve foyer školy vystoupil K-VOKÁL a proběhlo okresní kolo olympiády v ČJ, ve kterém získali ocenění poroty T. Fornadlová a J. Münster v literární soutěži Nádvoří národů se stal vítězem Š. Vranešic ze septimy měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které zároveň nacvičily se studenty řadu vystoupení. 15. V únoru se dvě vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Praze všechny třídy vyššího gymnázia navštívily divadelní představení Dekameron studenti kvinty, I. a II. ročníku shlédli divadelní představení W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách recitovalo šest našich studentů a bylo uděleno čestné uznání poroty hudebnímu kvartetu. 18

19 19. V březnu čtyři studenti kvarty vystoupili na celoostravské recitační soutěži Rolnička třídy sexta a septima navštívily večerní divadelní představení Můj romantický příběh tři naše studentky vystoupily v recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy se vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Heppenheimu v soutěži Wolkerův Prostějov bylo uděleno čestné uznání poroty E. Brumovské se jedna vyučující NJ zúčastnila přednášek o česko-německých vztazích v Brně se na prvním místě v německé recitační soutěži ostravských gymnázii umístil A. Blažek ze septimy. 26. Od do probíhaly v naší škole ústní maturitní zkoušky. 29 studentů úspěšně odmaturovalo z AJ, tři studentky z VV, dvě studentky z HV, jeden student neuspěl z ČJ se pět studentů NJ vydalo do Řezna na 99. Katolické dny a skládali malou maturitu studenti kvarty a I. ročníku. Angličtinu si vybraly dvě studentky studenti III. ročníku a septimy navštívili anglické divadelní představení Sen noci svatojánské v Cooltour centru v Ostravě schola uspořádala vystoupení pro nemocné v Hospici sv. Lukáše v Ostravě. 31. V průběhu školního roku se také ve VV studenti věnovali několika projektům. Tvořili koncept cyrilometodějské knihy a pokusili se řešit i veřejný prostor např. N. Kuklínková z oktávy ve své práci Ostravské parky nebo M. Hánová z oktávy, která navrhla panely naučné stezky v konkrétní lokalitě. V. Sýkora ze sekundy B se zúčastnil soutěže Namaluj přísloví. 32. Do další soutěže Tajemství a krása Velikonoc v Hradci nad Moravicí se zapojilo dvanáct studentů ze sekundy A a sekundy B. Výsledky se setkaly s oceněním pořadatelů a to ve zlatém a bronzovém pásmu. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D ZSV Školní rok jsme zahájili jako obvykle exkurzí oktávy a 4. ročníku do Prahy. V říjnu k výročí vzniku Českého státu se konala již tradiční školní akce Masarykiáda. Téma poprvé nebylo historické, ale společenské Rodina. I v tomto školním roce využívali žáci učebnu společenských věd. Plně vybavenou učebnu využívali jak žáci nižšího gymnázia k projektové výuce, tak starší žáci k výuce seminářů a jazyků. V rámci projektu ESF žáci NG navštívili automobilový závod v Nošovicích Hyundai. Mohli si nejen prohlédnout moderní výrobu automobilů, ale také posoudit náročnost práce a možnosti pracovní realizace ve velké nadnárodní společnosti. Žáci NG absolvovali dvoudenní zážitkový trénink klíčových kompetencí na podzim v horském středisku na Ostravici a v červnu jednodenní trénink ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu. Před Vánocemi proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Jedna studentka se v okresním kole umístila na 10. místě. Vyučující VO a NV zapojení do projektu Etická výchova přichystali pro studenty sekundy A a B Adventní podvečer s andílky, jehož cílem bylo vést žáky ke společenskému chování, rozhovoru se staršími lidmi a ke společně sdílené radosti. Podvečer měl velký úspěch. Do improvizovaných třídních kaváren přišlo mnoho pozvaných rodičů i prarodičů. Po občerstvení kávou a cukrovím mohli poté shlédnout divadelní představení o dobru a zlu. Na jaře v projektu pokračovala tercie A, která pro Den prevence nacvičila divadelní hru s morálním poselstvím: Medvěd, který nebyl. Ve druhém pololetí škola hostila neziskovou organizaci Partnersczech, která přivezla projekt We act 8 goals, týkající se politické angažovanosti mladých lidí ve své obci. Heslo akce zní Mysli 19

20 globálně a jednej lokálně. 25 vybraných studentů VG týden pod vedením lektorů z řad studentů VŠ a s pomocí odborníků z praxe řešilo problémy školy a místní komunity. Výsledkem akce bylo předvedení vítězných nápadů. Studenti se rozhodli školní zahradu zpřístupnit pro setkávání, relaxaci i výuku, zřídit platformu na doučování žáků žáky a zásobit školní knihovnu tituly, které jsou pro studium na gymnáziu nezbytné. Realizace projektu začala koncem školního roku a bude pokračovat v roce následujícím. V rámci malých maturit úspěšně své práce z výchovy k občanství obhájili 3 studenti. Školní rok byl úspěšný nejen po stránce výukových možností, ale také umožnil vyučujícím a žákům zapracovat na zlepšování sociálního klimatu ve škole. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Lucie Ledererová a David Prokop z primy A. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se na naší škole umístili tito žáci: v kategorii Benjamin Anna Jurišicová a Jan Klimek ze sekundy B a Štěpán Chrástecký ze sekundy A. V kategorii Kadet obsadili Šimon Ptáčník a Renata Toporčáková z kvarty 3. a 5. místo v rámci Ostravy. V kategorii Junior pro studenty vyššího gymnázia byl nejlepší Kryštof Duda z 2. ročníku a v nejvyšší kategorii Student Filip Kratoš, Tomáš Nagy a Martin Ptáčník z oktávy získali 8., 10., a 14. místo v rámci ostravských středních škol. Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let Matematická olympiáda. Lucie Ledererová, Matěj Tuhovčák a Ondřej Denk z primy A a Kristián Gřes z primy B úspěšně zvládli školní kolo soutěže v kategorii Z6 a postoupili do okresního kola. V kategorii Z7 nás reprezentovali Štěpán Chrástecký ze sekundy A a Anna Jurišicová ze sekundy B oba shodně se 16 body z možných 18 obsadili v okresním kole velmi pěkné třetí místo. Účastníci matematických soutěží byli za své úspěchy odměněni diplomy a drobnými dárky. Anna Jurišicová se o prázdninách zúčastnila soustředění MOFO v Horní Lomné, které každoročně pořádá pro nadané žáky ostravská pobočka JČMF. V uplynulém školním roce jsme se zapojili do další soutěže. Družstvo studentů septimy (Jana Doležalová a Tomáš Sommer) a oktávy (Tomáš Nagy, Miroslav Vavrečka, Nela Kuklínková, Martin Ptáčník a Filip Kratoš) obdrželo diplom za účast v šestém ročníku Internetové matematické olympiády, kterou pořádal Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a v 1. ročníku, přednášel Ing. Václav Havlíček z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují učivo fyziky, ale i dalších předmětů: prohlídka interaktivní expozice Svět za zrcadlem v areálu Landek Park - 2. ročník a sekunda A tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a 3. ročník Pro zpestření výuky fyziky jsme využili nabídku popularizačních přednášek VŠB-TU Ostrava v rámci projektu Ambasadoři přírodovědných a technických oborů. Jedna přednáška proběhla postupně pro 2. ročník, sextu a kvartu. Na zajímavé téma Slepé uličky kosmonautiky velmi poutavě přednášel Mgr. Martin Vilášek z Hvězdárny a Planetária VŠB. Druhou přednášku Fyzika ve stavební a důlní praxi si vyslechli studenti 1. ročníku a kvinty následujícího dne. Na dané téma 20

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více