Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 5 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2013/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 13 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 16 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 17 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 34 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 35 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 35 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 37 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 37 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 37 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 37 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2013/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ 2014 (jaro) 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: Rada ŠPO: Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 4

5 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských i mimoevropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Své místo si našlo Spolčo BiGy, které se pravidelně setkává každý týden ve čtvrtek ve školní knihovně. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, návštěvy domovů důchodců, pomoc při charitativních sbírkách, poskytujeme zázemí pro setkávání členů Klubu Parkinson Ostrava. V rámci ekologického program naši studenti třídí odpad (plasty, elektro odpad), sbírají starý papír. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Studenti nižšího gymnázia navštěvují v rámci exkurzí podnik OZO Ostrava. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2013/2014 bylo v Biskupském gymnáziu 15 tříd, 14 tříd mělo vlastní kmenovou učebnu, jedna třída byla umístěna v multimediální učebně a využíváno k výuce bylo dalších osm odborných učeben učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky a informatiky, laboratoř chemie, učebna biologie a učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. Ve školní jídelně - výdejně si žáci mohou vybírat ze tří jídel, přičemž je v nabídce vždy jedno vegetariánské jídlo. V období září listopad 2013 došlo k rekonstrukci tělocvičny školy. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/ K/81 Gymnázium Gymnázium III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo výuku 31 interních pedagogů, 2 pedagogové externí a 5 asistentek pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 9 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. 5

6 IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu a do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci v pololetí a na konci školního roku 2013/2014. Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololet í 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí Prima A ,61 43, Prima B ,21 36, pololetí Sekunda A ,22 58, ,09 0,36 Sekunda B ,95 38,45 1-0,05 - Tercie A ,00 70, ,53 2,22 Tercie B ,61 58, ,17 0,5 Kvarta ,60 60, ,61 0,64 Kvinta ,10 75, ,07 0,11 I. ročník ,23 63, ,38 5,04 Sexta ,11 83, ,61 II. ročník ,20 60, ,17 0,79 Septima ,95 66, ,04 1,13 III. ročník ,00 95, ,08 0,31 Oktáva ,68 36, IV. ročník ,12 38, ,63 0,81 Celkem ,88 59, ,60 0,97 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravné zkoušky ve společné části MZ konal jeden student dvě zkoušky, z jedné prospěl, ze druhé neprospěl. V profilové části se konaly tři opravné zkoušky, dva studenti uspěli, jeden neuspěl (jedná se o stejného studenta, který byl neúspěšný při opravné zkoušce ve společné části MZ). Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2013/2014 jsou uvedeny v příloze č

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2013/14 proběhl pro žáky kvarty 11. ročník malé maturitní zkoušky. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2013 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Ostrava a Ostravsko v lidových pověstech (soubory pověstí podle zvoleného kritéria dělení, srovnání reality a literární fikce na základě zvolených textů, sběratelé místních pověstí a jejich publikační soubory, vliv místních pověstí na další formy umění, pro mne nejzajímavější pověst - rozbor složek tematických, kompozičních a jazykových, má vlastní pověst k tématu) 2. Má (naše) domácí knihovnička (knihovna) (vznik domácího inventáře knih z hlediska generačního, popis inventáře z hlediska žánrů, témat, druhů textů, jazyků, využití inventáře knih rodinnými příslušníky, další přírůstky do inventáře, vlastní literární tvorba v rodině) 3. Tisk a internetové stránky, které jsem si oblíbil/a (charakteristika zvolených médií z hlediska obsahu, jazykové stránky, využití v mém studiu i každodenní praxi, pokus o tvorbu mých vlastních příspěvků v rámci těchto médií) Anglický jazyk (Ing. Jarmila Foltová, Mgr. Ivana Kvitová) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 8. Health 9. Shopping 10. Food Německý jazyk (Mgr. Dagmar Šubertová) vypracování portfolia s konverzačními tématy, prezentace a dialog u malé maturity na základě vylosovaného tématu: 1. Unsere Familie am Alltag und am Wochenende 2. Mein Zuhause 3. Was tut dir weh? 4. In der Stadt und auf dem Lande 5. In der Schule und nach der Schule 6. Wetter, Jahreszeiten und unsere Hobbys Fyzika (Mgr. Anna Břečková) 1. Cesta k objevu historie vývoje vybraného vynálezu, popis jeho funkce a účelu a stručný životopis jeho tvůrce. 11

12 2. I jednotky mají svou historii jak a v jakých jednotkách se měřila zvolená fyzikální veličina dříve, v jakých jednotkách se měří dnes, případně jak se postupně zpřesňovala definice jednotky 3. Fyzika v lékařství využití fyzikálních poznatků ve vyšetřovacích metodách a u různých přístrojů používaných v lékařství. 4. Fyzika v domácnosti uplatnění fyzikálních poznatků při vytápění domu, užití klimatizace, při vysvětlení funkce různých spotřebičů v kuchyni apod. 5. Energetika různé zdroje energie a jejich význam pro dnešek a budoucnost (téma lze dle zájmu vhodně upřesnit) Přírodopis (Ing. Marie Jędrysková) 4 žáci 1. Island země ledu a ohně 2. Geologické poměry Moravskoslezského kraje Zeměpis (Mgr. Zdeněk Rutta) 6 žáků 1. Velké Británie Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam. 2. Chorvatsko Země letní turistiky a dalších zajímavostí. 3. Švédsko Země severu-polárních nocí, národních parků i ekonomického bohatství. 4. Vídeň Metropole na Dunaji, město valčíku hudby a kulturního života. 5. Bavorsko - SRN Jeho současnost, minulost, ekonomická vyspělost. 6. Beskydy Malebné pohoří východní Moravy. 7. Nizozemí Země větrných mlýnů, tulipánů, potravinářských výrobků. Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 6 žáků 1. Válečná technika 2. světové války (letecká, námořní a pozemní technika) 2. Otevření západní fronty za 2. světové války (vylodění v Normandii, příprava, realizace, výsledek) 3. Vznik ČSR (osobnosti, koncepce a její prosazení, problémy nově vzniklého státu) Výchova k občanství (Mgr. Miroslava Elšíková) 3 žáci 1. Místo, ve kterém žiji. (Historie a současnost, zajímavosti, společenský život v obci) 2. Můj podnikatelský plán (produkt, marketing, cena, náklady, zisky) 3. Globální problémy současného světa (příčiny, průběh, následky vybraného problému) 4. Ostrava město kultury (vybrané kulturní památky, historie a současnost) 5. Náhradní rodinná péče: pěstounská péče nebo dětský domov. (Srovnání) 6. Osobnost, kterou obdivuji. (vybraná osobnost historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka.) 7. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Nacismus a neonacismus. Současný neonacismus v českých zemích. 8. Extremismus. Webové stránky DSSS a dalších ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Hana Kukučková) 2 žáci 1. Příčná flétna 2. Akordeon 12

13 Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1 žák 1. Alfons Mucha (figura) 2. Futurismus, pohyb a rytmus (zachycení pohybu) 3. Dadaismus, koláž a náhoda jako kompoziční prvek (technika koláže) Malá maturita se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + soubor přípravných skic). Tělesná výchova (Mgr. Pavel Stuchlý) - 3 žáci 1. Florbal (pravidla, systémy, soutěže, historie) 2. Kopaná - (pravidla, systémy, soutěže, historie) 3. Navigace a její využití ve volném čase - geocaching Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) - 2 žáci 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící...? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady...) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa...) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2013/2014 pošesté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Moje oblíbená ostravská divadelní scéna (charakteristika jedné divadelní scény v Ostravě na základě samostatně zvolených kritérií) 2. Zfilmovaná klasika aneb povinná četba ve filmu (samostatně zvolená literární díla s rozborem a následné srovnání s filmovou (podobou) 3. Čtu, čteš, čteme (já jako čtenář, čtenáři v naší třídě, v naší škole studijní sonda do světa čtenářů na Bigy) Anglický jazyk (Mgr. Eva Bochenská, Mgr. Dagmar Pijáčková) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 13

14 8. Health 9. Shopping 10. Food Informační a komunikační technologie (Ing. Jana Zábojová) 1. Užití logických funkcí v Excelu 2. Informace okolo nás 3. Záznamová média Fyzika (Mgr. Robert Bangievský) 1. Fyzika v medicíně - využití fyzikálních objevů a principů při zavádění a využívání lékařských přístrojů a metod. 2. Fyzika v astronomii - využití fyzikálních poznatků při konstrukci přístrojů pro výzkum jevů probíhajících ve vesmíru a sledování kosmických objektů. 3. Změny teploty a skupenství a jejich důsledky - popis účinků skupenských přeměn a teplotních změn na různé materiály a technické i přírodní objekty. 4. Fyzikální jevy v organismech - principy fyzikálních jevů probíhajících v tělech živočichů a rostlin a jejich význam pro fungování těchto organismů. 5. Fyzika a dějiny - popis vývoje a historických souvislostí vybraného vynálezu nebo fyzikálního objevu, který významně zasáhnul do lidských dějin. Biologie (Ing. Marie Jędrysková) 3 žáci 1. Tropické nemoci původ, léčba, prevence 2. Ekosystém SAVANA 3. Očkování pomoc nebo nebezpečí? Chemie (Mgr. Martina Rašovská) 1 žák 1. Přírodní éčka Zeměpis (Mgr. Robert Bangievský) 5 žáků 1. Regiony České republiky charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů ve vybraném regionu ČR. 2. Regionální konflikt popis vybraného etnického konfliktu: fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika dané oblasti, příčiny vzniku napětí, historický a současný vývoj konfliktu. 3. Nástupnické státy Sovětského svazu popis vybrané země vzniklé rozpadem SSSR: vývoj země po rozpadu Sovětského svazu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, kultura a hospodářské poměry 4. Státy jižní Evropy - charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů u vybrané země v regionu jižní Evropy 5. Výzkum hlubokého vesmíru historie, současnost a budoucnost výzkumu vzdálených objektů ve vesmíru 6. Extrasolární planety sledování a výzkum planet v jiných hvězdných soustavách Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 2 žáci 1. Únorový převrat v ČSR v roce 1948 (příčiny, důsledky, aktéři ) 2. Starověké náboženské systémy (Egypt, Řecko, Řím, Mezopotámie) 3. Věda a kultura starověkého Řecka (filosofie, divadlo, věda, olympijské hry, stavby ) Společenské vědy (Mgr. Eva Bochenská) 2 žáci 1. Přesvědčovací techniky reklamy. 2. Hodnoty nabízené médii, mediální stereotypy. 14

15 3. Skryté formy a stupně násilí, týrané děti, agresivita mládeže. 4. Dobře fungující mozek jako předpoklad efektivního procesu učení. 5. Intelektové schopnosti a jejich měření od historie po současnost. 6. Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření. 7. Ostrava město kultury, společenský život, historie a současnost. 8. Osobnost, kterou obdivuji - historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka. 9. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Současný neonacismus v ČR. 10. Extremismus. Webové stránky ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Dagmar Šubertová) 3 žáci 1. Můj oblíbený hudební nástroj (prezentace nástroje z hlediska času po teoretické i praktické stránce) jubileum Richarda Wagnera (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) jubileum Bedřicha Smetany (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1. Žánr zátiší a jeho proměny v historických slozích a uměleckých směrech (zátiší) 2. Pravěk jako zdroj inspirace (inspirace motivy pravěkého umění) 3. Umění antického Řecka a Říma (drapérie, portrét a figura) Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + přípravné skici). Tělesná výchova (Mgr. Roman Burda, Mgr. Pavel Stuchlý) 3 žáci 1. Házená 2. Plavání 3. Kondiční příprava hráče tenisu Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) 6 žáků 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady ) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa ) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 15

16 VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence účast školního metodika prevence 2x ročně - Krajská konference k prevenci rizikových forem chování účast ŠMP říjen Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované vyučujícími Bi, CH, SV, ZSV a VP, ŠMP leden 2014 Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence listopad 2013, červen konzultační hodiny školního metodika prevence - průběžně - přednáška okresní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách listopad výchovné komise - průběžně Aktivity pro studenty - Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované studenty III. ročníku a septimy v rámci semináře ZSV, přednášky realizované vyučujícími ZSV, SV, Bi, CH, pracovníkem Renarkonu, Policie ČR, Anabell, PPP, PPPP, OU leden krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - průběžně - komunitní kruh - průběžně - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - průběžně - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou, primy až kvarta - květen třídenní adaptační kurz pro studenty prim v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku září výlet I. ročníku náhrada za adaptační kurz v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku červen zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů dvoudenní soustředění pro třídy NG a I. ročníku, ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava Zábřeh září Masarykiáda celoškolní soutěž umožňující spolupráci studentů celého věkového spektra školy říjen Škola trochu jinak Den učitelů - vyučují sami studenti - přednáška studentky I. ročníku na téma mentální anorexie březen spolupráce se studentskou radou - průběžně - konzultační hodiny - průběžně - Noc ve škole netradiční setkání studentů, pedagogů a ostatních pracovníků školy červen školní akademie únor nástěnka s tématy z oblasti rizikového chování Zpracovala : Mgr. I. Kvitová 16

17 VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Základní momenty správního řízení v praxi základních a středních škol BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny Školní řád ve víru paragrafů kontrola ŠŘ BiGy Konzultační semináře pro management škol (maturita) Zadavatel pro žáky s PUP MZ Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: 1. Šest vyučujících CJ se účastnilo školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP. 2. Tři vyučující CJ absolvovaly školení pro zadavatele písemných maturitních prací pro žáky s PUP. 3. Dvě vyučující absolvovaly e-learning pro zadavatele písemné maturitní zkoušky. 4. Dvě vyučující absolvovaly školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ, dvě vyučující školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ pro žáky s PUP. 5. Jedna vyučující HV se účastnila školení vydavatelství Fraus k nové učebnici HV a její elektronické podobě a k práci s tabletem. 6. Jedna vyučující ČJ absolvovala čtyřdenní seminář Literární akademie v Praze pod vedením lit. kritika P. Bílka. 7. Jedna vyučující absolvovala školení pro hodnotitele PMP z ČJ a pro hodnotitele PMP pro žáky s PUP z ČJ. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol v rámci projektu Matematika pro všechny ( , Univerzita Pardubice) - 1 pedagog 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 1 pedagog Jak oživit výuku fyziky aneb aplikovaná fyzika ( , VŠB-TU Ostrava) - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: V tomto školní roce absolvovali 3 pedagogové 40hodinový kurz etiky, 1 pedagog školení k novému občanskému zákoníku a 1 pedagog dvoudenní kurz v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Vyučující naší předmětové komise absolvovali několik kurzů a přednášek. Např. astronomický a přírodovědný seminář pro učitele zeměpisu a fyziky na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palysi, seminář na Ostravské univerzitě, katedře geografie a regionálního rozvoje. Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta a sestra Ludmila Němcová se spolu s dalšími třemi vyučujícími společenských věd zúčastnili čtyřicetihodinového kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 17

18 pořádaného o. p. s. Etická výchova. Čtyři celodenní kurzy proběhly na základní škole v Pozořicích u Brna. P. Vojtěch Janšta se dále věnoval přípravě disertační práce pro zakončení svého doktorandského studia v oboru dogmatická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. P. Vojtěch Janšta spolu s kolegyní Ing. Vierou Ságlovou se ve dnech dubna 2014 účastnil mezinárodní konference v německém Heppenheimu s názvem Worte werden Brücken. VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV 1. V průběhu září se studenti oktávy a IV. ročníku vydali na kulturně-historickou exkurzi do Prahy za doprovodu svých třídních vyučujících z naší PK studenti kvinty a septimy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Někdo to rád horké v Cooltour centru v Ostravě se uskutečnila mezinárodní literární soutěž o nejlepší esej inspirovanou citátem O. Havlové. Jan Münster ze septimy získal první místo. 4. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ, ve kterém bylo oceněno 22 studentů v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov získala E. Brumovská ze septimy druhé místo v kategorii próza zpívala naše schola v rámci Večera mladých na biskupství se konalo školní kolo olympiády v ČJ. Do okresního kola postoupili dva studenti nižšího gymnázia T. Fornadlová a D. John a dva studenti vyššího gymnázia S. Romanová a J. Münster uspořádaly vyučující NJ zájezd do Vídně pro 42 studentů se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert pod vedením všech vyučujících HV se soutěžilo ve školním kole anglické konverzace. Zároveň v rámci dne otevřených dveří byly promítnuty záznamy z cest uspořádaných vyučujícími CJ a ve foyer školy vystoupil K-VOKÁL a proběhlo okresní kolo olympiády v ČJ, ve kterém získali ocenění poroty T. Fornadlová a J. Münster v literární soutěži Nádvoří národů se stal vítězem Š. Vranešic ze septimy měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které zároveň nacvičily se studenty řadu vystoupení. 15. V únoru se dvě vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Praze všechny třídy vyššího gymnázia navštívily divadelní představení Dekameron studenti kvinty, I. a II. ročníku shlédli divadelní představení W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách recitovalo šest našich studentů a bylo uděleno čestné uznání poroty hudebnímu kvartetu. 18

19 19. V březnu čtyři studenti kvarty vystoupili na celoostravské recitační soutěži Rolnička třídy sexta a septima navštívily večerní divadelní představení Můj romantický příběh tři naše studentky vystoupily v recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy se vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Heppenheimu v soutěži Wolkerův Prostějov bylo uděleno čestné uznání poroty E. Brumovské se jedna vyučující NJ zúčastnila přednášek o česko-německých vztazích v Brně se na prvním místě v německé recitační soutěži ostravských gymnázii umístil A. Blažek ze septimy. 26. Od do probíhaly v naší škole ústní maturitní zkoušky. 29 studentů úspěšně odmaturovalo z AJ, tři studentky z VV, dvě studentky z HV, jeden student neuspěl z ČJ se pět studentů NJ vydalo do Řezna na 99. Katolické dny a skládali malou maturitu studenti kvarty a I. ročníku. Angličtinu si vybraly dvě studentky studenti III. ročníku a septimy navštívili anglické divadelní představení Sen noci svatojánské v Cooltour centru v Ostravě schola uspořádala vystoupení pro nemocné v Hospici sv. Lukáše v Ostravě. 31. V průběhu školního roku se také ve VV studenti věnovali několika projektům. Tvořili koncept cyrilometodějské knihy a pokusili se řešit i veřejný prostor např. N. Kuklínková z oktávy ve své práci Ostravské parky nebo M. Hánová z oktávy, která navrhla panely naučné stezky v konkrétní lokalitě. V. Sýkora ze sekundy B se zúčastnil soutěže Namaluj přísloví. 32. Do další soutěže Tajemství a krása Velikonoc v Hradci nad Moravicí se zapojilo dvanáct studentů ze sekundy A a sekundy B. Výsledky se setkaly s oceněním pořadatelů a to ve zlatém a bronzovém pásmu. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D ZSV Školní rok jsme zahájili jako obvykle exkurzí oktávy a 4. ročníku do Prahy. V říjnu k výročí vzniku Českého státu se konala již tradiční školní akce Masarykiáda. Téma poprvé nebylo historické, ale společenské Rodina. I v tomto školním roce využívali žáci učebnu společenských věd. Plně vybavenou učebnu využívali jak žáci nižšího gymnázia k projektové výuce, tak starší žáci k výuce seminářů a jazyků. V rámci projektu ESF žáci NG navštívili automobilový závod v Nošovicích Hyundai. Mohli si nejen prohlédnout moderní výrobu automobilů, ale také posoudit náročnost práce a možnosti pracovní realizace ve velké nadnárodní společnosti. Žáci NG absolvovali dvoudenní zážitkový trénink klíčových kompetencí na podzim v horském středisku na Ostravici a v červnu jednodenní trénink ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu. Před Vánocemi proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Jedna studentka se v okresním kole umístila na 10. místě. Vyučující VO a NV zapojení do projektu Etická výchova přichystali pro studenty sekundy A a B Adventní podvečer s andílky, jehož cílem bylo vést žáky ke společenskému chování, rozhovoru se staršími lidmi a ke společně sdílené radosti. Podvečer měl velký úspěch. Do improvizovaných třídních kaváren přišlo mnoho pozvaných rodičů i prarodičů. Po občerstvení kávou a cukrovím mohli poté shlédnout divadelní představení o dobru a zlu. Na jaře v projektu pokračovala tercie A, která pro Den prevence nacvičila divadelní hru s morálním poselstvím: Medvěd, který nebyl. Ve druhém pololetí škola hostila neziskovou organizaci Partnersczech, která přivezla projekt We act 8 goals, týkající se politické angažovanosti mladých lidí ve své obci. Heslo akce zní Mysli 19

20 globálně a jednej lokálně. 25 vybraných studentů VG týden pod vedením lektorů z řad studentů VŠ a s pomocí odborníků z praxe řešilo problémy školy a místní komunity. Výsledkem akce bylo předvedení vítězných nápadů. Studenti se rozhodli školní zahradu zpřístupnit pro setkávání, relaxaci i výuku, zřídit platformu na doučování žáků žáky a zásobit školní knihovnu tituly, které jsou pro studium na gymnáziu nezbytné. Realizace projektu začala koncem školního roku a bude pokračovat v roce následujícím. V rámci malých maturit úspěšně své práce z výchovy k občanství obhájili 3 studenti. Školní rok byl úspěšný nejen po stránce výukových možností, ale také umožnil vyučujícím a žákům zapracovat na zlepšování sociálního klimatu ve škole. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Lucie Ledererová a David Prokop z primy A. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se na naší škole umístili tito žáci: v kategorii Benjamin Anna Jurišicová a Jan Klimek ze sekundy B a Štěpán Chrástecký ze sekundy A. V kategorii Kadet obsadili Šimon Ptáčník a Renata Toporčáková z kvarty 3. a 5. místo v rámci Ostravy. V kategorii Junior pro studenty vyššího gymnázia byl nejlepší Kryštof Duda z 2. ročníku a v nejvyšší kategorii Student Filip Kratoš, Tomáš Nagy a Martin Ptáčník z oktávy získali 8., 10., a 14. místo v rámci ostravských středních škol. Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let Matematická olympiáda. Lucie Ledererová, Matěj Tuhovčák a Ondřej Denk z primy A a Kristián Gřes z primy B úspěšně zvládli školní kolo soutěže v kategorii Z6 a postoupili do okresního kola. V kategorii Z7 nás reprezentovali Štěpán Chrástecký ze sekundy A a Anna Jurišicová ze sekundy B oba shodně se 16 body z možných 18 obsadili v okresním kole velmi pěkné třetí místo. Účastníci matematických soutěží byli za své úspěchy odměněni diplomy a drobnými dárky. Anna Jurišicová se o prázdninách zúčastnila soustředění MOFO v Horní Lomné, které každoročně pořádá pro nadané žáky ostravská pobočka JČMF. V uplynulém školním roce jsme se zapojili do další soutěže. Družstvo studentů septimy (Jana Doležalová a Tomáš Sommer) a oktávy (Tomáš Nagy, Miroslav Vavrečka, Nela Kuklínková, Martin Ptáčník a Filip Kratoš) obdrželo diplom za účast v šestém ročníku Internetové matematické olympiády, kterou pořádal Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a v 1. ročníku, přednášel Ing. Václav Havlíček z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují učivo fyziky, ale i dalších předmětů: prohlídka interaktivní expozice Svět za zrcadlem v areálu Landek Park - 2. ročník a sekunda A tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a 3. ročník Pro zpestření výuky fyziky jsme využili nabídku popularizačních přednášek VŠB-TU Ostrava v rámci projektu Ambasadoři přírodovědných a technických oborů. Jedna přednáška proběhla postupně pro 2. ročník, sextu a kvartu. Na zajímavé téma Slepé uličky kosmonautiky velmi poutavě přednášel Mgr. Martin Vilášek z Hvězdárny a Planetária VŠB. Druhou přednášku Fyzika ve stavební a důlní praxi si vyslechli studenti 1. ročníku a kvinty následujícího dne. Na dané téma 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více