Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 5 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2013/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 13 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 16 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 17 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 34 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 35 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 35 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 37 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 37 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 37 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 37 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2013/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ 2014 (jaro) 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: Rada ŠPO: Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 4

5 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských i mimoevropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Své místo si našlo Spolčo BiGy, které se pravidelně setkává každý týden ve čtvrtek ve školní knihovně. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, návštěvy domovů důchodců, pomoc při charitativních sbírkách, poskytujeme zázemí pro setkávání členů Klubu Parkinson Ostrava. V rámci ekologického program naši studenti třídí odpad (plasty, elektro odpad), sbírají starý papír. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Studenti nižšího gymnázia navštěvují v rámci exkurzí podnik OZO Ostrava. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2013/2014 bylo v Biskupském gymnáziu 15 tříd, 14 tříd mělo vlastní kmenovou učebnu, jedna třída byla umístěna v multimediální učebně a využíváno k výuce bylo dalších osm odborných učeben učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky a informatiky, laboratoř chemie, učebna biologie a učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. Ve školní jídelně - výdejně si žáci mohou vybírat ze tří jídel, přičemž je v nabídce vždy jedno vegetariánské jídlo. V období září listopad 2013 došlo k rekonstrukci tělocvičny školy. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/ K/81 Gymnázium Gymnázium III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo výuku 31 interních pedagogů, 2 pedagogové externí a 5 asistentek pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 9 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. 5

6 IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2014/2015 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu a do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci v pololetí a na konci školního roku 2013/2014. Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololet í 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí Prima A ,61 43, Prima B ,21 36, pololetí Sekunda A ,22 58, ,09 0,36 Sekunda B ,95 38,45 1-0,05 - Tercie A ,00 70, ,53 2,22 Tercie B ,61 58, ,17 0,5 Kvarta ,60 60, ,61 0,64 Kvinta ,10 75, ,07 0,11 I. ročník ,23 63, ,38 5,04 Sexta ,11 83, ,61 II. ročník ,20 60, ,17 0,79 Septima ,95 66, ,04 1,13 III. ročník ,00 95, ,08 0,31 Oktáva ,68 36, IV. ročník ,12 38, ,63 0,81 Celkem ,88 59, ,60 0,97 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravné zkoušky ve společné části MZ konal jeden student dvě zkoušky, z jedné prospěl, ze druhé neprospěl. V profilové části se konaly tři opravné zkoušky, dva studenti uspěli, jeden neuspěl (jedná se o stejného studenta, který byl neúspěšný při opravné zkoušce ve společné části MZ). Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2013/2014 jsou uvedeny v příloze č

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2013/14 proběhl pro žáky kvarty 11. ročník malé maturitní zkoušky. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2013 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Ostrava a Ostravsko v lidových pověstech (soubory pověstí podle zvoleného kritéria dělení, srovnání reality a literární fikce na základě zvolených textů, sběratelé místních pověstí a jejich publikační soubory, vliv místních pověstí na další formy umění, pro mne nejzajímavější pověst - rozbor složek tematických, kompozičních a jazykových, má vlastní pověst k tématu) 2. Má (naše) domácí knihovnička (knihovna) (vznik domácího inventáře knih z hlediska generačního, popis inventáře z hlediska žánrů, témat, druhů textů, jazyků, využití inventáře knih rodinnými příslušníky, další přírůstky do inventáře, vlastní literární tvorba v rodině) 3. Tisk a internetové stránky, které jsem si oblíbil/a (charakteristika zvolených médií z hlediska obsahu, jazykové stránky, využití v mém studiu i každodenní praxi, pokus o tvorbu mých vlastních příspěvků v rámci těchto médií) Anglický jazyk (Ing. Jarmila Foltová, Mgr. Ivana Kvitová) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 8. Health 9. Shopping 10. Food Německý jazyk (Mgr. Dagmar Šubertová) vypracování portfolia s konverzačními tématy, prezentace a dialog u malé maturity na základě vylosovaného tématu: 1. Unsere Familie am Alltag und am Wochenende 2. Mein Zuhause 3. Was tut dir weh? 4. In der Stadt und auf dem Lande 5. In der Schule und nach der Schule 6. Wetter, Jahreszeiten und unsere Hobbys Fyzika (Mgr. Anna Břečková) 1. Cesta k objevu historie vývoje vybraného vynálezu, popis jeho funkce a účelu a stručný životopis jeho tvůrce. 11

12 2. I jednotky mají svou historii jak a v jakých jednotkách se měřila zvolená fyzikální veličina dříve, v jakých jednotkách se měří dnes, případně jak se postupně zpřesňovala definice jednotky 3. Fyzika v lékařství využití fyzikálních poznatků ve vyšetřovacích metodách a u různých přístrojů používaných v lékařství. 4. Fyzika v domácnosti uplatnění fyzikálních poznatků při vytápění domu, užití klimatizace, při vysvětlení funkce různých spotřebičů v kuchyni apod. 5. Energetika různé zdroje energie a jejich význam pro dnešek a budoucnost (téma lze dle zájmu vhodně upřesnit) Přírodopis (Ing. Marie Jędrysková) 4 žáci 1. Island země ledu a ohně 2. Geologické poměry Moravskoslezského kraje Zeměpis (Mgr. Zdeněk Rutta) 6 žáků 1. Velké Británie Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam. 2. Chorvatsko Země letní turistiky a dalších zajímavostí. 3. Švédsko Země severu-polárních nocí, národních parků i ekonomického bohatství. 4. Vídeň Metropole na Dunaji, město valčíku hudby a kulturního života. 5. Bavorsko - SRN Jeho současnost, minulost, ekonomická vyspělost. 6. Beskydy Malebné pohoří východní Moravy. 7. Nizozemí Země větrných mlýnů, tulipánů, potravinářských výrobků. Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 6 žáků 1. Válečná technika 2. světové války (letecká, námořní a pozemní technika) 2. Otevření západní fronty za 2. světové války (vylodění v Normandii, příprava, realizace, výsledek) 3. Vznik ČSR (osobnosti, koncepce a její prosazení, problémy nově vzniklého státu) Výchova k občanství (Mgr. Miroslava Elšíková) 3 žáci 1. Místo, ve kterém žiji. (Historie a současnost, zajímavosti, společenský život v obci) 2. Můj podnikatelský plán (produkt, marketing, cena, náklady, zisky) 3. Globální problémy současného světa (příčiny, průběh, následky vybraného problému) 4. Ostrava město kultury (vybrané kulturní památky, historie a současnost) 5. Náhradní rodinná péče: pěstounská péče nebo dětský domov. (Srovnání) 6. Osobnost, kterou obdivuji. (vybraná osobnost historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka.) 7. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Nacismus a neonacismus. Současný neonacismus v českých zemích. 8. Extremismus. Webové stránky DSSS a dalších ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Hana Kukučková) 2 žáci 1. Příčná flétna 2. Akordeon 12

13 Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1 žák 1. Alfons Mucha (figura) 2. Futurismus, pohyb a rytmus (zachycení pohybu) 3. Dadaismus, koláž a náhoda jako kompoziční prvek (technika koláže) Malá maturita se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + soubor přípravných skic). Tělesná výchova (Mgr. Pavel Stuchlý) - 3 žáci 1. Florbal (pravidla, systémy, soutěže, historie) 2. Kopaná - (pravidla, systémy, soutěže, historie) 3. Navigace a její využití ve volném čase - geocaching Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) - 2 žáci 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící...? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady...) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa...) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2013/2014 pošesté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Český jazyk a literatura (Mgr. Dagmar Šubertová) 1. Moje oblíbená ostravská divadelní scéna (charakteristika jedné divadelní scény v Ostravě na základě samostatně zvolených kritérií) 2. Zfilmovaná klasika aneb povinná četba ve filmu (samostatně zvolená literární díla s rozborem a následné srovnání s filmovou (podobou) 3. Čtu, čteš, čteme (já jako čtenář, čtenáři v naší třídě, v naší škole studijní sonda do světa čtenářů na Bigy) Anglický jazyk (Mgr. Eva Bochenská, Mgr. Dagmar Pijáčková) 1 žák 1. Me, My Family and Friends 2. My Town and Region 3. My House 4. Travelling 5. My School 6. Sports 7. Weather and Seasons 13

14 8. Health 9. Shopping 10. Food Informační a komunikační technologie (Ing. Jana Zábojová) 1. Užití logických funkcí v Excelu 2. Informace okolo nás 3. Záznamová média Fyzika (Mgr. Robert Bangievský) 1. Fyzika v medicíně - využití fyzikálních objevů a principů při zavádění a využívání lékařských přístrojů a metod. 2. Fyzika v astronomii - využití fyzikálních poznatků při konstrukci přístrojů pro výzkum jevů probíhajících ve vesmíru a sledování kosmických objektů. 3. Změny teploty a skupenství a jejich důsledky - popis účinků skupenských přeměn a teplotních změn na různé materiály a technické i přírodní objekty. 4. Fyzikální jevy v organismech - principy fyzikálních jevů probíhajících v tělech živočichů a rostlin a jejich význam pro fungování těchto organismů. 5. Fyzika a dějiny - popis vývoje a historických souvislostí vybraného vynálezu nebo fyzikálního objevu, který významně zasáhnul do lidských dějin. Biologie (Ing. Marie Jędrysková) 3 žáci 1. Tropické nemoci původ, léčba, prevence 2. Ekosystém SAVANA 3. Očkování pomoc nebo nebezpečí? Chemie (Mgr. Martina Rašovská) 1 žák 1. Přírodní éčka Zeměpis (Mgr. Robert Bangievský) 5 žáků 1. Regiony České republiky charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů ve vybraném regionu ČR. 2. Regionální konflikt popis vybraného etnického konfliktu: fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika dané oblasti, příčiny vzniku napětí, historický a současný vývoj konfliktu. 3. Nástupnické státy Sovětského svazu popis vybrané země vzniklé rozpadem SSSR: vývoj země po rozpadu Sovětského svazu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, kultura a hospodářské poměry 4. Státy jižní Evropy - charakteristika přírodních, kulturních a hospodářských poměrů u vybrané země v regionu jižní Evropy 5. Výzkum hlubokého vesmíru historie, současnost a budoucnost výzkumu vzdálených objektů ve vesmíru 6. Extrasolární planety sledování a výzkum planet v jiných hvězdných soustavách Dějepis (Mgr. Jan Ligocký) 2 žáci 1. Únorový převrat v ČSR v roce 1948 (příčiny, důsledky, aktéři ) 2. Starověké náboženské systémy (Egypt, Řecko, Řím, Mezopotámie) 3. Věda a kultura starověkého Řecka (filosofie, divadlo, věda, olympijské hry, stavby ) Společenské vědy (Mgr. Eva Bochenská) 2 žáci 1. Přesvědčovací techniky reklamy. 2. Hodnoty nabízené médii, mediální stereotypy. 14

15 3. Skryté formy a stupně násilí, týrané děti, agresivita mládeže. 4. Dobře fungující mozek jako předpoklad efektivního procesu učení. 5. Intelektové schopnosti a jejich měření od historie po současnost. 6. Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření. 7. Ostrava město kultury, společenský život, historie a současnost. 8. Osobnost, kterou obdivuji - historická nebo současná, její odkaz pro mladého člověka. 9. Extremismus. Jeho kořeny a projevy. Současný neonacismus v ČR. 10. Extremismus. Webové stránky ultrapravicových či ultralevicových stran, jejich rozbor a hodnocení. Hudební výchova (Mgr. Dagmar Šubertová) 3 žáci 1. Můj oblíbený hudební nástroj (prezentace nástroje z hlediska času po teoretické i praktické stránce) jubileum Richarda Wagnera (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) jubileum Bedřicha Smetany (studijní sonda do tvorby slavného autora, kulturní programy u příležitosti autorova jubilea) Výtvarná výchova (Mgr. Rita Chrástecká) 1. Žánr zátiší a jeho proměny v historických slozích a uměleckých směrech (zátiší) 2. Pravěk jako zdroj inspirace (inspirace motivy pravěkého umění) 3. Umění antického Řecka a Říma (drapérie, portrét a figura) Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu cyklus 7-10 prací + přípravné skici). Tělesná výchova (Mgr. Roman Burda, Mgr. Pavel Stuchlý) 3 žáci 1. Házená 2. Plavání 3. Kondiční příprava hráče tenisu Náboženská výchova (P. ThLic. Vojtěch Janšta) 6 žáků 1. Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a výpovědi Bible 2. Věřící či nevěřící? V koho nebo v co věří dnešní člověk (duchovní vlivy, proudy, příklady ) 3. Posvátné (poutní) místo: představení a zhodnocení jeho významu ve vybraném náboženství 4. Postavení ženy v islámu: zpátečnictví či tradice? 5. Ježíš Kristus dnes: kde a jak? (přítomnost našeho Pána v životě slavných i nepatrných, v dějinných událostech, v proměnách církve a světa ) 6. Postava apoštola Pavla ve svědectví Nového zákona 7. Vývoj a dějiny mé farnosti ve 20. století 8. Křesťanská osobnost ve službě dnešnímu světu (světec 20. století a jeho význam pro církev a současný svět) 15

16 VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence účast školního metodika prevence 2x ročně - Krajská konference k prevenci rizikových forem chování účast ŠMP říjen Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované vyučujícími Bi, CH, SV, ZSV a VP, ŠMP leden 2014 Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence listopad 2013, červen konzultační hodiny školního metodika prevence - průběžně - přednáška okresní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách listopad výchovné komise - průběžně Aktivity pro studenty - Den prevence na téma Zdravý životní styl live your life 4U aktivity připravované studenty III. ročníku a septimy v rámci semináře ZSV, přednášky realizované vyučujícími ZSV, SV, Bi, CH, pracovníkem Renarkonu, Policie ČR, Anabell, PPP, PPPP, OU leden krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - průběžně - komunitní kruh - průběžně - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - průběžně - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou, primy až kvarta - květen třídenní adaptační kurz pro studenty prim v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku září výlet I. ročníku náhrada za adaptační kurz v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku červen zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů dvoudenní soustředění pro třídy NG a I. ročníku, ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava Zábřeh září Masarykiáda celoškolní soutěž umožňující spolupráci studentů celého věkového spektra školy říjen Škola trochu jinak Den učitelů - vyučují sami studenti - přednáška studentky I. ročníku na téma mentální anorexie březen spolupráce se studentskou radou - průběžně - konzultační hodiny - průběžně - Noc ve škole netradiční setkání studentů, pedagogů a ostatních pracovníků školy červen školní akademie únor nástěnka s tématy z oblasti rizikového chování Zpracovala : Mgr. I. Kvitová 16

17 VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Základní momenty správního řízení v praxi základních a středních škol BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny Školní řád ve víru paragrafů kontrola ŠŘ BiGy Konzultační semináře pro management škol (maturita) Zadavatel pro žáky s PUP MZ Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: 1. Šest vyučujících CJ se účastnilo školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP. 2. Tři vyučující CJ absolvovaly školení pro zadavatele písemných maturitních prací pro žáky s PUP. 3. Dvě vyučující absolvovaly e-learning pro zadavatele písemné maturitní zkoušky. 4. Dvě vyučující absolvovaly školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ, dvě vyučující školení pro hodnotitele ÚMZ z ČJ pro žáky s PUP. 5. Jedna vyučující HV se účastnila školení vydavatelství Fraus k nové učebnici HV a její elektronické podobě a k práci s tabletem. 6. Jedna vyučující ČJ absolvovala čtyřdenní seminář Literární akademie v Praze pod vedením lit. kritika P. Bílka. 7. Jedna vyučující absolvovala školení pro hodnotitele PMP z ČJ a pro hodnotitele PMP pro žáky s PUP z ČJ. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol v rámci projektu Matematika pro všechny ( , Univerzita Pardubice) - 1 pedagog 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 1 pedagog Jak oživit výuku fyziky aneb aplikovaná fyzika ( , VŠB-TU Ostrava) - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: V tomto školní roce absolvovali 3 pedagogové 40hodinový kurz etiky, 1 pedagog školení k novému občanskému zákoníku a 1 pedagog dvoudenní kurz v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Vyučující naší předmětové komise absolvovali několik kurzů a přednášek. Např. astronomický a přírodovědný seminář pro učitele zeměpisu a fyziky na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palysi, seminář na Ostravské univerzitě, katedře geografie a regionálního rozvoje. Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta a sestra Ludmila Němcová se spolu s dalšími třemi vyučujícími společenských věd zúčastnili čtyřicetihodinového kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 17

18 pořádaného o. p. s. Etická výchova. Čtyři celodenní kurzy proběhly na základní škole v Pozořicích u Brna. P. Vojtěch Janšta se dále věnoval přípravě disertační práce pro zakončení svého doktorandského studia v oboru dogmatická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. P. Vojtěch Janšta spolu s kolegyní Ing. Vierou Ságlovou se ve dnech dubna 2014 účastnil mezinárodní konference v německém Heppenheimu s názvem Worte werden Brücken. VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV 1. V průběhu září se studenti oktávy a IV. ročníku vydali na kulturně-historickou exkurzi do Prahy za doprovodu svých třídních vyučujících z naší PK studenti kvinty a septimy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Někdo to rád horké v Cooltour centru v Ostravě se uskutečnila mezinárodní literární soutěž o nejlepší esej inspirovanou citátem O. Havlové. Jan Münster ze septimy získal první místo. 4. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ, ve kterém bylo oceněno 22 studentů v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov získala E. Brumovská ze septimy druhé místo v kategorii próza zpívala naše schola v rámci Večera mladých na biskupství se konalo školní kolo olympiády v ČJ. Do okresního kola postoupili dva studenti nižšího gymnázia T. Fornadlová a D. John a dva studenti vyššího gymnázia S. Romanová a J. Münster uspořádaly vyučující NJ zájezd do Vídně pro 42 studentů se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert pod vedením všech vyučujících HV se soutěžilo ve školním kole anglické konverzace. Zároveň v rámci dne otevřených dveří byly promítnuty záznamy z cest uspořádaných vyučujícími CJ a ve foyer školy vystoupil K-VOKÁL a proběhlo okresní kolo olympiády v ČJ, ve kterém získali ocenění poroty T. Fornadlová a J. Münster v literární soutěži Nádvoří národů se stal vítězem Š. Vranešic ze septimy měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které zároveň nacvičily se studenty řadu vystoupení. 15. V únoru se dvě vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Praze všechny třídy vyššího gymnázia navštívily divadelní představení Dekameron studenti kvinty, I. a II. ročníku shlédli divadelní představení W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách recitovalo šest našich studentů a bylo uděleno čestné uznání poroty hudebnímu kvartetu. 18

19 19. V březnu čtyři studenti kvarty vystoupili na celoostravské recitační soutěži Rolnička třídy sexta a septima navštívily večerní divadelní představení Můj romantický příběh tři naše studentky vystoupily v recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy se vyučující NJ zúčastnily konference Ackermann-Gemeinde v Heppenheimu v soutěži Wolkerův Prostějov bylo uděleno čestné uznání poroty E. Brumovské se jedna vyučující NJ zúčastnila přednášek o česko-německých vztazích v Brně se na prvním místě v německé recitační soutěži ostravských gymnázii umístil A. Blažek ze septimy. 26. Od do probíhaly v naší škole ústní maturitní zkoušky. 29 studentů úspěšně odmaturovalo z AJ, tři studentky z VV, dvě studentky z HV, jeden student neuspěl z ČJ se pět studentů NJ vydalo do Řezna na 99. Katolické dny a skládali malou maturitu studenti kvarty a I. ročníku. Angličtinu si vybraly dvě studentky studenti III. ročníku a septimy navštívili anglické divadelní představení Sen noci svatojánské v Cooltour centru v Ostravě schola uspořádala vystoupení pro nemocné v Hospici sv. Lukáše v Ostravě. 31. V průběhu školního roku se také ve VV studenti věnovali několika projektům. Tvořili koncept cyrilometodějské knihy a pokusili se řešit i veřejný prostor např. N. Kuklínková z oktávy ve své práci Ostravské parky nebo M. Hánová z oktávy, která navrhla panely naučné stezky v konkrétní lokalitě. V. Sýkora ze sekundy B se zúčastnil soutěže Namaluj přísloví. 32. Do další soutěže Tajemství a krása Velikonoc v Hradci nad Moravicí se zapojilo dvanáct studentů ze sekundy A a sekundy B. Výsledky se setkaly s oceněním pořadatelů a to ve zlatém a bronzovém pásmu. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D ZSV Školní rok jsme zahájili jako obvykle exkurzí oktávy a 4. ročníku do Prahy. V říjnu k výročí vzniku Českého státu se konala již tradiční školní akce Masarykiáda. Téma poprvé nebylo historické, ale společenské Rodina. I v tomto školním roce využívali žáci učebnu společenských věd. Plně vybavenou učebnu využívali jak žáci nižšího gymnázia k projektové výuce, tak starší žáci k výuce seminářů a jazyků. V rámci projektu ESF žáci NG navštívili automobilový závod v Nošovicích Hyundai. Mohli si nejen prohlédnout moderní výrobu automobilů, ale také posoudit náročnost práce a možnosti pracovní realizace ve velké nadnárodní společnosti. Žáci NG absolvovali dvoudenní zážitkový trénink klíčových kompetencí na podzim v horském středisku na Ostravici a v červnu jednodenní trénink ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu. Před Vánocemi proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Jedna studentka se v okresním kole umístila na 10. místě. Vyučující VO a NV zapojení do projektu Etická výchova přichystali pro studenty sekundy A a B Adventní podvečer s andílky, jehož cílem bylo vést žáky ke společenskému chování, rozhovoru se staršími lidmi a ke společně sdílené radosti. Podvečer měl velký úspěch. Do improvizovaných třídních kaváren přišlo mnoho pozvaných rodičů i prarodičů. Po občerstvení kávou a cukrovím mohli poté shlédnout divadelní představení o dobru a zlu. Na jaře v projektu pokračovala tercie A, která pro Den prevence nacvičila divadelní hru s morálním poselstvím: Medvěd, který nebyl. Ve druhém pololetí škola hostila neziskovou organizaci Partnersczech, která přivezla projekt We act 8 goals, týkající se politické angažovanosti mladých lidí ve své obci. Heslo akce zní Mysli 19

20 globálně a jednej lokálně. 25 vybraných studentů VG týden pod vedením lektorů z řad studentů VŠ a s pomocí odborníků z praxe řešilo problémy školy a místní komunity. Výsledkem akce bylo předvedení vítězných nápadů. Studenti se rozhodli školní zahradu zpřístupnit pro setkávání, relaxaci i výuku, zřídit platformu na doučování žáků žáky a zásobit školní knihovnu tituly, které jsou pro studium na gymnáziu nezbytné. Realizace projektu začala koncem školního roku a bude pokračovat v roce následujícím. V rámci malých maturit úspěšně své práce z výchovy k občanství obhájili 3 studenti. Školní rok byl úspěšný nejen po stránce výukových možností, ale také umožnil vyučujícím a žákům zapracovat na zlepšování sociálního klimatu ve škole. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Lucie Ledererová a David Prokop z primy A. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se na naší škole umístili tito žáci: v kategorii Benjamin Anna Jurišicová a Jan Klimek ze sekundy B a Štěpán Chrástecký ze sekundy A. V kategorii Kadet obsadili Šimon Ptáčník a Renata Toporčáková z kvarty 3. a 5. místo v rámci Ostravy. V kategorii Junior pro studenty vyššího gymnázia byl nejlepší Kryštof Duda z 2. ročníku a v nejvyšší kategorii Student Filip Kratoš, Tomáš Nagy a Martin Ptáčník z oktávy získali 8., 10., a 14. místo v rámci ostravských středních škol. Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let Matematická olympiáda. Lucie Ledererová, Matěj Tuhovčák a Ondřej Denk z primy A a Kristián Gřes z primy B úspěšně zvládli školní kolo soutěže v kategorii Z6 a postoupili do okresního kola. V kategorii Z7 nás reprezentovali Štěpán Chrástecký ze sekundy A a Anna Jurišicová ze sekundy B oba shodně se 16 body z možných 18 obsadili v okresním kole velmi pěkné třetí místo. Účastníci matematických soutěží byli za své úspěchy odměněni diplomy a drobnými dárky. Anna Jurišicová se o prázdninách zúčastnila soustředění MOFO v Horní Lomné, které každoročně pořádá pro nadané žáky ostravská pobočka JČMF. V uplynulém školním roce jsme se zapojili do další soutěže. Družstvo studentů septimy (Jana Doležalová a Tomáš Sommer) a oktávy (Tomáš Nagy, Miroslav Vavrečka, Nela Kuklínková, Martin Ptáčník a Filip Kratoš) obdrželo diplom za účast v šestém ročníku Internetové matematické olympiády, kterou pořádal Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a v 1. ročníku, přednášel Ing. Václav Havlíček z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují učivo fyziky, ale i dalších předmětů: prohlídka interaktivní expozice Svět za zrcadlem v areálu Landek Park - 2. ročník a sekunda A tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a 3. ročník Pro zpestření výuky fyziky jsme využili nabídku popularizačních přednášek VŠB-TU Ostrava v rámci projektu Ambasadoři přírodovědných a technických oborů. Jedna přednáška proběhla postupně pro 2. ročník, sextu a kvartu. Na zajímavé téma Slepé uličky kosmonautiky velmi poutavě přednášel Mgr. Martin Vilášek z Hvězdárny a Planetária VŠB. Druhou přednášku Fyzika ve stavební a důlní praxi si vyslechli studenti 1. ročníku a kvinty následujícího dne. Na dané téma 20

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2014/2015

NABÍDKA KROUŽKŮ 2014/2015 NABÍDKA KROUŽKŮ 2014/2015 Název Vedoucí Den Hodina Místo Počet Zahájení Kontakty Basketbal nižší G J. Baláš pá 7.00-7.45 hala GMK 19. 9. 2014 jbalas@gmk.cz Basketbal V. Figalla út 15.00 16.30 hala GMK

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více