Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, Praha 5 IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah: 1. Úvodní ustanovení Definice pojmů Žádost o vydání platební karty Vydání Karty Předání Karty a PIN Aktivace Karty Platnost Karty Bezpečnost a ochrana Karty a PIN Blokace Karty Užívání Karty Zúčtování transakcí, blokování prostředků pro karetní transakce Výpisy Poplatky a náhrady Reklamace Ukončení využívání Karty Odpovědnost SD a Držitele Karty Doplňkové služby Způsob vzájemného styku Závěrečná ustanovení... 7

2 1. Úvodní ustanovení 1.1. SD vydává k běžným účtům vedeným v české měně a/nebo v kombinaci jednoho účtu v české měně případně s podúčty vedenými v cizích měnách, platební karty mezinárodní asociace MasterCard International (dále jen Karta ) za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, Všeobecnými obchodními podmínkami Citfin, spořitelní družstvo (dále jen Všeobecné podmínky ) a těmito Obchodními podmínkami pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet upravují veškeré vztahy mezi SD a Držitelem karty, případně mezi SD a Majitelem účtu, k němuž je platební karta vydaná, není li Držitel karty a Majitel účtu stejná osoba Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet tvoří nedílnou součást Žádosti o vydání karty (dále také jen Žádost ) Žadatel svým podpisem Žádosti stvrzuje, že tyto Obchodní podmínky byly přiloženy, nebo měl možnost se s těmito podmínkami před podpisem Žádosti seznámit. Zároveň Žadatel svým podpisem vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito Obchodními podmínkami a závazek plnit veškeré povinnosti, které mu tyto Obchodní podmínky ukládají Karta je majetkem SD a je nepřenosná na jinou osobu. SD je oprávněno v případech stanovených těmito Obchodními podmínkami požadovat vrácení Karty. Držitel je povinen výzvy uposlechnout a Kartu vrátit. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, je SD oprávněno ukončit poskytování Karty s okamžitou účinností a dále účtovat na vrub Účtu smluvní pokutu ve výši poplatku za trvalou blokaci Karty Obsahuje-li Žádost ustanovení odlišná od ustanovení těchto Obchodních podmínek, mají ustanovení Žádosti přednost Znění těchto Obchodních podmínek je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 284/2009 Sb., o platebním styku. 2. Definice pojmů 2.1. Bankomat (ATM, Automatic Teller Machine) znamená samoobslužné elektronické zařízení, sloužící především k výběru hotovosti prostřednictvím Karty. Pokud Bankomat nabízí další služby, může je Držitel karty využít Blokace karty znamená opatření, které spočívá v zamezení možnosti provádět prostřednictvím Karty transakce. Karta může být zablokována z podnětu SD, Klienta nebo Držitele karty Karta znamená debetní platební karta sloužící jako elektronický platební prostředek, jehož prostřednictvím se realizují hotovostní a/nebo bezhotovostní platební transakce na vrub běžného účtu, k němuž je Karta vydána Držitel karty znamená vždy fyzická osoba, jíž byla na základě Žádosti o vydání Karty, po splnění všech předpokladů a podmínek stanovených SD, vydána Karta a která tuto Kartu užívá. Jméno a příjmení Držitele karty musí být vyznačeno na přední straně Karty. Pokud fyzická osoba drží nebo používá Kartu neoprávněně, dopouští se protizákonného jednání Limit karty znamená maximální částka, kterou je omezeno čerpání prostředků z příslušného Účtu prostřednictvím Karty za stanovené období (den, týden). Limity karty jsou stanoveny odděleně pro výběry hotovosti v Bankomatech a pro nákupy u obchodníků Náhradní karta znamená Karta se shodnými parametry jako původní Karta (shodné číslo karty a PIN) Nosič znamená dopis, na kterém je Karta předána SD Držiteli karty a který obsahuje zejména základní informace o parametrech Karty, aktivaci Karty, Blokaci karty apod Nová karta znamená Karta vydaná SD Držiteli na základě schválené Žádosti nebo v případě ztráty, odcizení, zneužití či nedoručení Karty. Nová karta má jiné číslo i PIN PIN (Personal Identification Number) znamená osobní identifikační číslo stanovené SD a předané Držiteli karty za účelem identifikace Držitele karty a jednoznačnému prokázání oprávnění Držitele karty k provádění platebních transakcí s Kartou Žadatel znamená Klient, který žádá o vydání Karty pro sebe nebo jinou osobu. 3. Žádost o vydání platební karty 3.1. Karta je poskytnuta na základě Žádosti o vydání platební karty Žádost může být podána na Obchodním místě nebo prostřednictvím Kanálů PB. Podpis Žádosti může být učiněn písemně na Obchodním místě nebo prostřednictvím Autentizační SMS při využití Kanálů PB Žadatel může požádat o vydání Karty k Účtu pro sebe, i pro třetí osobu, při splnění podmínek stanovených SD Žadatel podáním Žádosti o vydání platební karty pro třetí osobu prohlašuje, že poskytuje SD údaje třetí osoby s jejím souhlasem a odpovídá za správnost poskytnutých údajů. Současně Žadatel stvrzuje, že pro podání Žádosti získal souhlas osoby, pro kterou o Kartu žádá, s vydáním Karty na její jméno. Současně Žadatel prohlašuje, že se daná osoba seznámila s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi Pro podání Žádosti SD nevyžaduje podpis Držitele, není-li zároveň Žadatelem. SD se při vydání karty řídí pokyny udělenými Žadatelem SD považuje podpis, udělený Žadatelem na Žádosti o vydání platební karty pro jinou osobu, za dostatečný pro vydání platební karty a závazný i pro Držitele, pro kterého má Karta být vydána V případě schválení Žádosti SD bude na základě Žádosti vydána Karta Držiteli a předána způsobem dohodnutým v Žádosti Žadatel o vydání Karty odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti Potvrzení schválení Žádosti o vydání platební karty zasílá SD na Nosiči karty společně s Kartou, příp. o schválení Žádosti informuje příslušné osoby prostřednictvím Kanálů PB Držitel Karty, o jejíž vydání požádala osoba odlišná od Držitele, vyjadřuje převzetím Karty souhlas s vydáním Karty na své jméno a s těmito Obchodními podmínkami Úkony Držitele Karty, který je odlišný od majitele Účtu, jsou považovány za úkony Majitele účtu. 4. Vydání Karty 2

3 4.1. Kartu vydává SD po splnění všech nezbytných předpokladů pro její vydání na základě Žádosti. Za okamžik vydání Karty se považuje s odkládací podmínkou jeho účinný den, kdy SD schválí Žádost. Odkládací podmínka je doplněna předáním nebo doručením Karty Držiteli. O schválení nebo zamítnutí Žádosti vyrozumí SD Žadatele dohodnutou formou Na vydání Karty není právní nárok, SD je oprávněno odmítnout vydání Karty na základě Žádosti, kterou přijalo, i bez udání důvodu a o tomto rozhodnutí Žadatele informovat Podpisem Žádosti uděluje Žadatel souhlas s prováděním zúčtování všech položek (karetní transakce, poplatky a ostatní náklady) vzniklých v souvislosti s vydáváním a užívám Karty, a to na vrub Účtu. Žadatel je povinen zajistit, aby na účtu, k němuž je Karta vydána, byl vždy dostatek disponibilních finančních prostředků na úhradu platebních transakcí uskutečněných prostřednictvím Karty a případně s nimi souvisejících poplatků v plné výši SD může vázat vydání Karty na splnění podmínek, kterými mohou být zejména minimální výše vkladu, minimální výše průměrného zůstatku nebo minimální obrat na účtu Klienta, prokázání bonity a platební spolehlivosti Klienta apod. Interní podmínky vydání pro různé druhy Karet se mohou lišit. SD dále může vázat vydání Karty na poskytnutí zajištění pohledávek SD za Klientem, které by mohly v souvislosti s prováděním platebních transakcí prostřednictvím Karty vzniknout, a to způsobem a v rozsahu dle požadavků SD. Klient bere na vědomí a v plném rozsahu souhlasí s tím, že přikročí-li SD k zajištění Karty (např. prostřednictvím vázaného vkladu, blokací finančních prostředků na účtu apod.) je oprávněno toto zajištění uplatňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu, příp. do vypořádání všech závazků vůči SD SD je oprávněno z důvodu ukončení vydávání určitého typu Karty, rozšíření funkčnosti Karty nebo přechodu na jiný typ Karty, v rámci automatické obnovy vydat Držiteli Kartu jinou. V odůvodněných případech je SD oprávněno vydat jinou Kartu i před ukončením platnosti Karty (např. při vydání Náhradní karty, Nové karty po ztrátě/krádeži apod.). V případě nesouhlasu Držitele s vydáním jiné Karty než původně vydané je oprávněn nepřevzít Kartu. Nepřevzetím Karty je ukončeno využívání Karty. Souhlas s vydáním jiné Karty než původně vydané uděluje Držitel převzetím Karty. Pokud Držitel Kartu převezme, souhlasí Klient s tím, že všechny transakce prováděné touto Kartou budou účtovány na vrub Účtu a Držitel souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky platné pro tento typ Karty. 5. Předání Karty a PIN 5.1. Kartu předá SD Držiteli karty do vlastních rukou osobně na Obchodním místě nebo zašle v doporučené zásilce do vlastních rukou adresáta na adresu uvedenou v Žádosti a to na papírovém Nosiči. Nosič obsahuje závazné údaje stanovené SD v souvislosti s užíváním Karty.. Držitel karty přebírá odpovědnost za škody převzetím karty. Držitel karty je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat její neporušenost. V případě, že zásilka jeví známky porušení, odmítne Držitel zásilku převzít a vyžádá si od doručovatele potvrzení o doručení poškozené zásilky a ihned tuto skutečnost oznámí SD. SD v tomto případě přidělí Držiteli karty za stejných podmínek bezplatně Novou kartu. Nebyla-li zásilka doručena Držiteli do 4 týdnů od podpisu Žádosti, je Držitel povinen tuto skutečnost co nejdříve po uplynutí 4 týdenní lhůty oznámit SD SD předá Držiteli karty osobní kód PIN do vlastních rukou osobně na Obchodním místě nebo zašle na adresu uvedenou v Žádosti. Držitel karty je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat její neporušenost. V případě, že zásilka PIN jeví známky porušení, ihned tuto skutečnost oznámí SD. SD v tomto případě přidělí Držiteli karty za stejných podmínek bezplatně nový PIN. Nebyla-li zásilka doručena Držiteli do 4 týdnů od podpisu Žádosti, je Držitel karty povinen tuto skutečnost co nejdříve po uplynutí 4 týdenní lhůty oznámit SD Držitel platební karty je povinen okamžitě poté, co obdrží platební prostředek, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho elektronického platebního prostředku, tzn. Karty a PIN Smluvní strany sjednaly pro účely tohoto smluvního vztahu, že SD dle vlastního uvážení je oprávněno v určitých případech jednostranně přistoupit ke změně formy distribuce Karty a/nebo PIN Ve výjimečných případech může být Karta převzata jinou osobou zmocněnou k tomu Držitelem karty na základě úředně ověřené plné moci Nebude-li Držitel karty zastižen a zásilka je jako nedoručená vrácena SD a/nebo odepře-li Držitel karty některou z písemností přijmout a/nebo pokud si Držitel nevyzvedne Kartu či PIN na Obchodním místě do 3 měsíců od data předání Karty nebo PIN k osobnímu převzetí, SD vrácenou/nepřevzatou zásilku po 3 měsících její úschovy z bezpečnostních důvodů znehodnotí. Veškeré náklady spojené s vydáním a distribucí i znehodnocením Karty a PIN budou zúčtovány na vrub účtu, k němuž byla Karta vydána. Vydání další Karty bude v takovém případě možné na základě nové Žádosti. Stejně se postupuje v případě, že si Držitel karty do 3 měsíců od skončení platnosti původní Karty nevyzvedne novou Kartu vydanou místo Karty původní Po převzetí Karty je Držitel povinen ji podepsat v podpisovém proužku umístěném na zadní straně Karty. Podpis zároveň slouží jako vzor pro kontrolu oprávněnosti k provedení transakce. V případě že takto Držitel neučiní, odpovídá a ručí za všechny neoprávněné transakce vzniklé z důvodu nepodepsání Karty. Není-li Karta Držitelem podepsána, je neplatná. SD doporučuje Držiteli karty pořídit oboustrannou kopii jím podepsané Karty a tuto uschovat pro případné vyžádání SD. 6. Aktivace Karty 6.1. Klient nebo Držitel karty je povinen provést aktivaci Karty po jejím převzetí není-li výslovně stanoveno jinak. Instrukce k aktivaci jsou stanoveny SD na Nosiči karty. Karta se stane aktivní nejpozději následující pracovní den ode dne provedení aktivace. 7. Platnost Karty 7.1. Karta je vydávána na dobu stanovenou SD. Platnost Karty končí uplynutím posledního kalendářního dne měsíce roku vyznačeného na přední straně Karty. Držitel je Kartu oprávněn užívat pouze v období do tohoto data Před skončením období platnosti Karty, za předpokladu dosavadního dodržování SD stanovených podmínek, SD Držiteli karty automaticky vydá novou Kartu, s platností na další období. PIN se nemění. Nová karta nebude vydána, pokud Žadatel v Žádosti stanovil, že o automatické vydání nemá zájem. Nová karta nebude vydána i v případech, jestliže Klient 1 kalendářní měsíc před uplynutím období platnosti Karty oznámí SD, že nepožaduje vydání nové platební karty. Klient je oprávněn takto vyloučit 3

4 automatické vydání Karty ke kterékoli Kartě, vydané k jeho účtu, pokud Karta není nedílnou součásti Účtu V případě mechanického poškození Karty a jejího odevzdání SD, může Klient: a) požádat o vydání duplikátu poškozené Karty, tzv. Náhradní kartu. V tomto případě SD Klientovi na základě jeho žádosti a za analogického použití ustanovení příslušných článků těchto Obchodních podmínek, vydá Náhradní kartu. Podmínkou pro vydání náhradní Karty je předání předchozí Karty zpět SD Za výrobu a předání Náhradní karty je SD oprávněno naúčtovat si na vrub účtu, ke kterému je Karta vydána poplatek dle aktuálního Sazebníku. Lhůta pro vydání Náhradní karty odpovídá standardním lhůtám pro vydání Karty. PIN se nemění. b) požádat o ukončení platnosti Karty. Toto ustanovení není použitelné pro Kartu, která je nedílnou součásti Účtu Platnost Karty zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byla Karta vydána, b) provedením Blokace Karty, c) vrácením Karty SD, d) doručením žádosti o ukončení platnosti Karty, e) doručením výpovědi Smlouvy o vedení účtu, k němuž byla Karta vydána, f) ukončením členství Klienta v SD Po skončení doby platnosti nesmí být Karta dále používána. Držitel karty je povinen Kartu znehodnotit jejím přestřižením. Za případné škody vzniklé z důvodu zneužití neznehodnocené Karty SD neodpovídá a Klient je povinen bez zbytečného odkladu nahradit SD případnou škodu. 8. Bezpečnost a ochrana Karty a PIN 8.1. Držitel karty je povinen užívat a uchovávat Kartu v souladu s těmito Obchodními podmínkami a zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti Karty tak, aby nemohlo dojít k její ztrátě, odcizení či zneužití neoprávněnou třetí osobou, tzn. zejména ukládat Kartu na bezpečném místě, nejlépe odděleně od osobních dokladů. Držitel je také povinen chránit Kartu před mechanickým poškozením a před zdroji magnetického pole (mobilní telefony, reproduktory, magnetické zámky apod.) PIN ke Kartě sděluje SD pouze jejímu Držiteli. Držitel karty nesmí PIN poznamenávat přímo na Kartu, uchovávat jej společně s Kartou na jednom místě nebo jej sdělovat jiným osobám (členům rodiny, úředníkům, Majiteli účtu, pracovníkům SD a jiných finančních institucí, policii a orgánům činným v trestním řízení atp.). Držitel karty je povinen uchovávat PIN v naprosté tajnosti, po jeho zapamatování je doporučeno zásilku s PIN kódem zničit Zapomene-li Držitel karty PIN, má možnost požádat SD o jeho opětovné vygenerování. Tento požadavek podléhá schválení ze strany SD a je zpoplatněn dle aktuálního Sazebníku Každé Kartě SD přiděluje v zájmu ochrany peněžních prostředků Klienta Limit karty. S výší Limitu karty v době vydání Karty je Držitel seznámen prostřednictvím Nosiče karty nebo Vhodným způsobem O změnu Limitu karty může požádat Klient, k jehož účtu byla Karta vydána, kdykoliv během její platnosti, prostřednictvím Kanálů PB. V případě schválení změny Limitu karty je Klient informován SD Vhodným způsobem a je povinen o nové výši Limitu karty informovat Držitele karty. Hodnotu Limitu karty SD může jednostranně snížit v případě, že Držitel či Klient poruší jakýmkoli způsobem Smlouvu o vedení účtu či tyto Obchodní podmínky. 9. Blokace Karty 9.1. Klient je oprávněn požádat o Blokaci kterékoliv Karty vydané k jeho účtu. Klient je povinen informovat Držitele karty o zániku oprávnění užívat Kartu a zajistit znehodnocení a případně vrácení Karty SD Držitel karty je oprávněn požádat o Blokaci kterékoliv Karty vydané na jeho jméno. Držitel je povinen informovat Majitele účtu, ke kterému byla Karta vydána o provedené Blokaci karty a zajistit znehodnocení, případně vrácení Karty SD. V případě, že dojde ke ztrátě Karty, jejímu odcizení nebo zneužití třetí osobou, případně nasvědčují-li okolnosti tomu, že by mohlo dojít k neoprávněnému užití Karty, je Držitel karty povinen tyto skutečnosti neprodleně nahlásit SD a požádat o Blokaci karty. Držiteli karty je doporučeno ztrátu nebo odcizení Karty oznámit též Policii nebo obdobným orgánům činným v trestním řízení. Držitel karty je povinen na vyžádání předložit SD příslušný protokol/záznam výpovědi o nahlášení události Policii Ve výjimečných případech může SD požádat o Blokaci karty i třetí osoba, která splní požadavky SD související s ověřením věrohodnosti požadavku na Blokaci karty. SD však v této souvislosti neodpovídá za případné neoprávněné Blokace a případné náklady vzniklé s poskytnutím vyžádaných služeb. O provedení Blokace bude Klientovi na jeho vyžádání poskytnut důkaz ve formě identifikačního kódu Blokace SD je oprávněno provést Blokaci karty i bez pokynu od Klienta či Držitele karty, jestliže existuje důvodná obava, že může dojít nebo již došlo k jejímu zneužití neoprávněnou osobou nebo v případě, že dochází k porušování těchto Obchodních podmínek ze strany Držitele karty, tzn. Držitel karty se sám dopustil hrubé nedbalosti či podvodného jednání. Blokaci Karty pak SD provede bez zbytečného odkladu po zjištění rozhodné skutečnosti. SD nemusí tuto skutečnost Držiteli oznámit. Je-li Blokace provedena v souladu s těmito Obchodními podmínkami, neodpovídá SD Držiteli karty za následky vzniklé v důsledku přijatých opatření Pokyn k provedení Blokace karty může být podán SD telefonicky nebo jinou formou komunikace, která je SD určena a zajištěna v nepřetržitém provozu., prostřednictvím Obchodního místa. Pokyn k provedení Blokace karty je možné též podat prostřednictvím členské banky příslušné mezinárodní kartové asociace nebo k tomu určené společnosti, takto podaný pokyn je však vůči SD účinný až okamžikem, kdy jej obdrží SD Za účelem provedení Blokace karty může SD požadovat od žadatele o Blokaci karty údaje, podle nichž je možno danou Kartu a žadatele identifikovat. Žadatel je povinen dále SD sdělit i další relevantní podrobnosti o události a důvodech Blokace karty SD a kterékoliv jeho Obchodní místo nebo kterákoli členská banka příslušné mezinárodní asociace jsou oprávněni odebrat Držiteli Kartu, jejíž platnost skončila v důsledku provedení Blokace; Držitel je povinen Kartu vydat V případě Blokace karty vydá SD, za analogického použití příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek, Novou kartu. Tato Karta bude vydána s platností do konce původního období a s nastavením shodným s původní 4

5 Kartou, není-li výslovně stanoveno SD jinak, pokud žadatel o Blokaci karty při Blokaci tuto Kartu výslovně neodmítne. Odmítnout vydání Nové karty je možné pouze v případě, kdy Karta není nedílnou součásti Účtu. Odmítnutí Nové Karty považuje SD v takovém případě za požadavek na ukončení poskytování Karty. Náklady spojené s vydáním Nové karty a PIN zúčtuje SD na vrub účtu, k němuž byla Karta vydána. 10. Užívání Karty Držitel karty je povinen Kartu používat jen v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Obchodních podmínkách a v souladu s obecně závaznými předpisy. V případě, že v těchto Obchodních podmínkách není některá otázka výslovně řešena, bude SD postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky Prostřednictvím Karty je možné provádět hotovostní i bezhotovostní platební transakce v tuzemsku i zahraničí tzn. výběr hotovosti z Bankomatů, na přepážkách bank či směnáren a bezhotovostní úhradu zboží či služeb v obchodních místech k tomu vybavených a označených logem příslušné mezinárodní karetní asociace apod Držitel karty je oprávněn provádět Kartou transakce do aktuální výše stanoveného Limitu karty, resp. do výše disponibilních finančních prostředků Účtu, ke kterému je Karta vydána, podle toho, které omezení je v okamžiku provedení transakce nižší. Jestliže na provedení požadované platební transakce prostřednictvím Karty na příslušném Účtu není dostatek disponibilních finančních prostředků, nebo dojde-li k překročení Limitu karty, může být provedení transakce odmítnuto Držitel karty je povinen transakce prováděné Kartou potvrdit. Bezhotovostní platební transakce je potvrzena předáním řádně podepsaného dokladu o provedení karetní transakce Držitelem karty obchodníkovi nebo zadáním PIN. Podpis na prodejním dokladu (stvrzence) musí odpovídat podpisu uvedenému na podpisovém proužku Karty. Podpisem dokladu a jeho předáním obchodníkovi nebo na základě správného zadání PIN potvrzuje Držitel Karty správnost účtované částky co do její výše i důvodu. Držitel Karty je povinen uchovat si kopii prodejního dokladu pro případ reklamace V případě, kdy při provádění transakce dojde ke zničení nebo poškození Karty, Držitel si vyžádá potvrzení této skutečnosti od obchodníka. Takto poškozenou Kartu vrátí Držitel Karty SD, které vyhotoví Náhradní kartu zdarma Při zadávání PIN v případě hotovostní nebo bezhotovostní transakce na speciálním zařízení k tomuto určeném např. klávesnice bankomatu, PINPad platebního terminálu, je Držitel karty povinen si počínat obezřetně tak, aby PIN zůstal utajen a nemohlo dojít k jeho zneužití třetí osobou V průběhu provádění transakcí je Držitel povinen na požádání obchodního místa předložit společně s Kartou i průkaz totožnosti opatřený fotografií (občanský průkaz, pas, apod.) a sdělit obsluze požadované identifikační údaje (vyjma PIN). Držitel karty bere na vědomí, že příslušné obchodní místo je oprávněno vyžádat si souhlas autorizačního centra SD (autorizaci) k provedení požadované transakce a tuto transakci uskutečnit jen v případě, že obdrží autorizační souhlas. Autorizace probíhá zpravidla automaticky platebním systémem a/nebo telefonicky ze strany obchodníka. Transakce je autorizována dle nastavení parametrů Karty a to oproti aktuálnímu disponibilnímu finančnímu zůstatku na účtu a zároveň Limitu karty nebo jen proti Limitu karty Výběr hotovosti z Bankomatu je Držitel karty oprávněn provádět po správném zadání PIN prostřednictvím klávesnice bankomatu v souladu s pokyny k obsluze, které jsou uvedeny na obrazovce nebo na informačních panelech bankomatu Obdobně jako v bodě je Držitel karty oprávněn provádět nákup zboží a/nebo služeb prostřednictvím samoobslužného terminálu (kiosk) např. dobíjení kreditu mobilního telefonu, mýtné atd V případě, že při výběru hotovosti z Bankomatu nebude Držiteli karty vydána požadovaná částka v hotovosti nebo dojde k zadržení Karty, je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit SD Držitel karty souhlasí s tím, že poskytování služeb, na jejímž základě mohou být Kartou provedeny bezhotovostní transakce bez přítomnosti Karty (poštovní/telefonické objednávky a rezervace zboží či služeb), a/nebo transakce Kartou na Internetu, je ze strany SD zablokováno, není-li s Držitelem karty dohodnuto jinak SD nezkoumá oprávněnost transakcí provedených Držitelem karty SD si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu pozastavit nebo zrušit jednotlivá oprávnění k provádění transakcí prostřednictvím Karty nebo vyloučit některé druhy platebních transakcí prováděných prostřednictvím Karty a toto rozhodnutí sdělit jakékoliv třetí osobě, zejména obchodním místům, peněžním ústavům a finančním institucím, příp. organizacím, které vedou databázi neoprávněných Držitelů karet nebo databáze neplatných Karet. Dojde-li ze strany Držitele karty k porušení právních předpisů, oznámí toto porušení SD příslušným státním a/nebo regulačním orgánům, bude-li k tomu ze zákona povinno. SD zpravidla takové rozhodnutí Držiteli karty vhodným a zároveň prokazatelným způsobem oznámí. 11. Zúčtování transakcí, blokování prostředků pro karetní transakce Transakce provedená Kartou je zaúčtována na účet, ke kterému byla vydána poté, co je zpracována smluvní bankou obchodního místa, ve kterém byla Karta použita a to ve lhůtách a s účinností stanovených platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Obdržené transakce SD zúčtovává denně v pracovních dnech, nejpozději následující pracovní den po dni obdržení veškerých informací o transakci. Všechny zpracované transakce provedené Kartou jsou součástí karetního výpisu, který obsahuje zejména částku a identifikaci transakce/položky Transakce provedené Kartou jsou zaúčtovány na vrub účtu vedeného v CZK. Transakce provedené v jiné měně než v CZK, jsou přepočteny a zaúčtovány na účet v CZK dle kurzovního lístku SD platného v okamžik zaúčtování kurzem deviza prodej. V případě, že měna transakce není uvedena v kurzovním lístku SD, jsou transakce z původní měny přepočteny nejprve do EUR dle kurzů asociace MasterCard International se spreadem 1,4 % a na vrub účtu se zúčtuje částka přepočtená z částky v EUR kurzem deviza střed dle kurzovního lístku SD platného v okamžik zaúčtování. Směnný kurz měny transakce a CZK je uveden na výpisu karetních transakcí V případech vrácení zboží nebo neposkytnutí služby, kdy obchodní místo nevrací hotovost, vystaví toto obchodní místo kreditní doklad, jehož jednu potvrzenou kopii předá Držiteli karty. Částka uvedená na kreditním dokladu je následně SD připsána. Pokud se jedná o kreditní transakci 5

6 v cizí měně, použije SD aktuální kurz deviza nákup a provede zaúčtování ve prospěch účtu Klienta analogicky jako v předchozím bodě. V případě zúčtování kreditní transakce ze strany obchodního místa, nenese SD odpovědnost za odlišnou výši částky vzniklou v důsledku možného časového odstupu zúčtování či vlivem kurzového rozdílu. 12. Výpisy SD informuje elektronickou formou nebo písemně Klienta o všech provedených karetních transakcích a zúčtování poplatků spojených s karetními transakcemi a/nebo vydáním a vedením Karet vydaných k účtu prostřednictvím výpisu karetních transakcí za sjednané období. Položka karetní transakce na výpise obsahuje datum transakce, částku, měnu, směnný kurz, místo transakce a název obchodníka. Výpis z účtu zahrnuje zůstatek finančních prostředků ke dni zpracování resp. vystavení výpisu Na požádání Klienta SD zašle mimořádný výpis transakcí uskutečněných Kartami vydanými k účtu na adresu Klienta. Tato služba je zpoplatněna Klient je povinen překontrolovat výpis karetních transakcí bez zbytečného odkladu, a pokud zjistí chyby nebo nesrovnalosti, je povinen o tom SD informovat SD uchovává výpisy karetních transakcí po dobu 13 měsíců. Po tuto dobu SD v případě sporu může prokázat správný záznam a zúčtování sporné karetní transakce, popř. že sporná karetní transakce nebyla ovlivněna poruchou nebo jinou technickou či formální vadou. 13. Poplatky a náhrady Klient je povinen hradit SD veškeré poplatky spojené s vydáním a používáním Karty. Výše a druh všech poplatků je stanovena v aktuálním Sazebníku, který je nedílnou součástí Žádosti o Kartu Měsíční poplatek za Kartu je účtován nezávisle na skutečnosti, zda Držitel karty Kartu aktivoval a aktivně ji využívá. Měsíční poplatek se začíná účtovat ke dni výroby Karty a dále je účtován v měsíčním intervalu po dobu platnosti Karty, či do ukončení využívání Karty Poplatek za transakci provedenou prostřednictvím Karty je účtován samostatně zpravidla v týž den, kdy je zúčtována karetní transakce, ke které se tento poplatek váže. Jednotlivé typy transakcí, které zpoplatnění podléhají, jsou uvedeny v aktuálním Sazebníku SD je oprávněno zúčtovat na vrub Účtu všechny skutečné náklady, které vznikly v souvislosti s vydáním a používáním Karty a s řešením jakýchkoliv nestandardních situací s vydáním a používáním Karty SD je oprávněno zúčtovat na vrub Účtu všechny náhrady a škody vzniklé nedodržením těchto Podmínek nebo neoprávněným užitím či zneužitím Karet Držitelem. 14. Reklamace Držitel karty i Klient mají právo reklamovat neautorizovanou nebo nesprávně provedenou transakci či jinou nesprávnost a to dle podmínek stanovených v Reklamačním řádu SD. 15. Ukončení využívání Karty SD, Klient a/nebo Držitel jsou kdykoliv oprávněni ukončit využívání Karty bez udání důvodu, a to prostřednictvím Kanálů PB nebo písemnou formou. Ukončením využívání Karty vzniká Klientovi povinnost vyrovnat bez zbytečného odkladu veškeré své závazky vůči SD Klient může kdykoliv zrušit s okamžitou účinností oprávnění k užívání Karet pro každého jejího jednotlivého Držitele, byly-li Karty k jeho účtu vydány Ustanovení v odstavci a není použitelné pro Kartu, která je nedílnou součásti Účtu Ukončení využívání Karty nastává současně se skončením platnosti Karty, pokud na jejím základě nemá být vydána nová Karta na další období její platnosti Po ukončení využívání Karty je Klient i nadále povinen zajistit, aby na Účtu, k němuž byla Karta vydána, byl dostatek disponibilních finančních prostředků k uhrazení veškerých platebních transakcí, které byly Kartou provedeny Ukončí-li Klient Smlouvu o Účtu, končí platnost každé Karty vydané k tomuto účtu dnem doručení výpovědi Smlouvy o Účtu. Klient je povinen informovat jednotlivé Držitele karet k účtu vydaných, o zániku oprávnění užívat Kartu Jestliže vypoví SD Smlouvu o Účtu, k němuž byla vydána alespoň jedna Karta, končí platnost každé Karty vydané k tomuto účtu, dnem doručení výpovědi Smlouvy o Účtu Klientovi. Klient je povinen informovat jednotlivé Držitele karet k účtu vydaných o zániku oprávnění užívat Kartu Končí-li platnost Smlouvy o vedení účtu, k němuž byla Karta vydána, je Klient povinen zajistit splnění všech pohledávek SD, z titulu vydání a užívání Karty a to způsobem a v rozsahu stanovených SD Karta bude automaticky zrušena v případě, není-li vydaná Karta převzata Držitelem karty ve lhůtě a způsobem stanoveným SD Pokud se SD dozví o úmrtí Držitele Karty, provede SD Blokaci karty. V případě úmrtí Klienta budou blokovány všechny Karty k účtu vydané. Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtu prostřednictvím Karty vyplývající z Žádosti o kartu zaniká smrtí Klienta. 16. Odpovědnost SD a Držitele Karty Klient odpovídá za dodržování těchto Obchodních podmínek a dalších souvisejících smluvních dokumentů všemi Držiteli karet vydaných k jeho účtu Držitel nese ztrátu z neautorizované transakce provedené Kartou do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztracené nebo odcizené Karty, nebo zneužitím Karty v případě, že Držitel nezajistil účinnou ochranu svého elektronického platebního prostředku, tzn. Karty a PIN Držitel nese ztrátu z neautorizované transakce provedené Kartou v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nedodržel bezpečnostní opatření: a) používal Kartu v rozporu se smlouvou, porušil povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho elektronického platebního prostředku, tzn. Karty a PIN. b) neoznámil SD nebo osobě jím určené ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku.bez zbytečného odkladu po zjištění Držitel ztrátu nenese, pokud nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co Držitel oznámil ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty. SD nese odpovědnost 6

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty Expobank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání a

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České republice podnikající prostřednictvím

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1 Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 15. SRPNA 2011 OBSAH I. Všeobecné informace 01 II. Vydání a obnova platební karty 01 III. PIN 01 IV. Převzetí platební karty 01 V. Používání platební karty

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 PLATEBNÍ KARTY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více