Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition"

Transkript

1 Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XVIII. Petr Eben international organ competition opava 04

2

3 Statutární měo Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje The Opava Municipal Council in cooperation wi e Church Conservatoire Opava have pleasure in announcing XVIII. ročník MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽE PETRA EBENA Opava SOUTĚŽ V INTERPRETACI Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 0 let (tj. narozeným od data včetně). Soutěž je tříkolová na nárojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Sv. Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo). The 8 Annual PETR EBEN INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION Opava 04 7 October November 04 PERFORMANCE The competition is open to candidates from all countries who will be aged 0 years or less on e fir day of e competition (born on or after 7 October 984). The competition consis of ree rounds and will be held at e Petr Bezruč Library ( Round), e Church nd of e Holy Gho ( Round), and e Caedral of e Assumption of Our Lady ( Round). SOUTĚŽ V IMPROVIZACI je soutěžním oborem nezávislým na účai v interpretační čái soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 0 let (tj. narozeným od data včetně). Soutěž probíhá na nároji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. POROTA Feinand Klinda, Slovensko (předseda) Roberto Antonello, Itálie Johannes Geffert, Německo Susan Landale, Francie/Velká Británie Tomasz Adam Nowak, Polsko/Německo Markéta Schley Reindlová, Česká rep./německo Thomas Daniel Schlee, Rakousko Uzávěrka přihlášek:. června 04 IMPROVISATION is a part of e competition which is independent of e performance section. The competition is open to candidates from all countries who will be aged 0 years or less on e fir day of e competition (born on or after 7 October 984). The competition will be held at e Caedral of e Assumption of Our Lady. JURY Feinand Klinda, Slovakia (chairman) Roberto Antonello, Italy Johannes Geffert, Germany Susan Landale, France/Great Britain Tomasz Adam Nowak, Poland/Germany Markéta Schley Reindlová, Czech Republic/Germany Thomas Daniel Schlee, Auria Closing date for applications: June 04

4 CENY. cena Kč ,-. cena Kč 0 000,-. cena Kč 5 000,- Cena za improvizaci: Kč 5 000,- źprémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby Petra Ebena. Porota může ceny (s výjimkou. ceny, ceny za improvizaci a prémie Nadace ČHF) rozdělit. Koncertní vyoupení pro vítěze: źhonorované vyoupení v rámci abonentních koncertů Pro milovníky krásné hudby Magirátu měa Opavy (www.opava-city.cz) źhonorované vyoupení v rámci Mezinárodního hudebního feivalu Janáčkův máj (www.janackuvmaj.cz) źhonorované vyoupení jednoho z laureátů soutěže na samoatném recitálu v rámci Mezinárodního varhanního feivalu v bazilice sv. Jakuba v Praze (www.auditeorganum.cz) ORGANIZACE SOUTĚŽE Soutěž se uskuteční od do.. 04 v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě (. kolo), v chrámu Sv. Ducha v Opavě (. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (. kolo). Soutěž v improvizaci se uskuteční v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Výkony kandidátů bude posuzovat odborná porota, jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Všechna kola soutěže jsou příupná veřejnoi a jsou neanonymní. Na závěr soutěže bude uspořádán veřejný koncert v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, na němž převezmou ocenění kandidáti ceny a vyoupí s programem anoveným porotou, a to bez nároku na honorář. Průběh soutěže a práce odborné poroty se řídí Jednacím a organizačním řádem XVIII. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena. PRIZES Prize CZK 50,000 nd Prize CZK 0,000 Prize CZK 5,000 Improvisation CZK 5,000 źspecial Prize awaed by e Czech Music Foundation (CMF) for e be performance of a composition by Petr Eben. The Jury may (wi e exception of e Prize, e Improvisation prizes and e CMF Prize) apportion e prize monies. Concert performances for e winner: źprofessional engagement for e subscription concert For Lovers of Beautiful Music wi e Opava Municipal Council (www.opava-city.cz) źprofessional engagement at e Janáček May International Feival (www.janackuvmaj.cz) źprofessional engagement of one of e competition laureates for a solo recital as part of e International Organ Feival in St. Jacob s Basilica in Prague (www.auditeorganum.cz) COMPETITION ORGANISATION The competition will be held from 7 October to November 04 at e Petr Bezruč Library, Opava ( Round), at e Church of e Holy nd Gho, Opava ( Round), and at e Caedral of e Assumption of Our Lady, Opava ( Round). The Improvisation competition will be held on 9 November 04 at e Caedral of e Assumption of Our Lady, Opava. The performances of candidates will be evaluated by a jury of experts appointed by e competition organisers. Each round of e competition will be open to e public and e names of competitors will be published. At e end of e competition, a public concert will be held in e Caedral of e Assumption of Our Lady in Opava, at which competition prizes will be awaed and winners will perform a concert programme devised by e Jury. Performers will not be entitled to remuneration for eir participation. The competition proceedings and jurors duties are set out in e Rules of Procedure and Organisation of e 8 Annual Petr Eben International Organ Competition.

5 ÚČASTNICKÉ POPLATKY Interpretace: 500,- Kč Improvizace: 500,- Kč (Účaníci soutěže v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni.) Přihlášky k účai a kopie dokladu o úhradě účanického poplatku se přijímají em či poštou do. června 04. Opožděné doručení přihlášky a neuhrazení účanického poplatku ve anoveném termínu může být důvodem zamítnutí účai v soutěži. Účanický poplatek se nevrací. Kandidát zašle společně s přihláškou svou pasovou fotografii. Ubytování a ceovní náklady si hradí účaníci soutěže. Nabídka levného ubytování bude zveřejněna na internetové ránce soutěže. Adresa soutěže: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova Opava tel./fax mobil: Internetová ránka soutěže: ENTRY FEES Performance CZK,500 / EUR 60 Improvisation CZK 500 / EUR 0 (Participants in e Performance category are allowed to participate in e Improvisation category free of charge.) Completed application forms and evidence of entry fee payment (e.g. copy of e bank payment slip) mu be received by June 04 by or by po. Late arrival of fees / entry forms may lead to exclusion of a candidate from e competition. The entry fee is not refundable. The participant should submit a passport photo togeer wi e application form. Competition participants shall pay eir own accommodation and travel cos. Details of reasonably priced / inexpensive accommodation will be published on e competition website. Competition address: Církevní konzervatoř Opava (Church Conservatoire Opava) Beeovenova CZ Opava Czech Republic tel./fax mobile: Competition website: Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /000 IBAN: CZ BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX Variabilní symbol: datum narození (v posloupnoi den, měsíc, rok DDMMRRRR) Pro zahraniční platbu zvolte typ poplatku: SHA Adresa příjemce: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova Opava Bank Details: Deination Bank: Komerční banka, a. s. Account No. IBAN: CZ BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX Variable symbol: date of bir (in numeric form day, mon, year DDMMYYYY) Choose foreign payment type: SHA Address of beneficiary: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova CZ Opava, Czech Republic

6 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY INTERPRETACE. kolo Sál Knihovny Petra Bezruče a) J. S. Bach výběr jedné čái: první nebo třetí věty z 6 triových sonát, BWV b) Výběr jednoho z následujících děl P. Ebena: źdeset chorálních předeher pro varhany (výběr libovolných čáí) nebo źmomenti d organo (výběr libovolných čáí) nebo źmalá chorální partita na O Jesu, all mein Leben bi Du Časový limit. kola: do 5 minut. kolo Chrám Sv. Ducha a) J. K. Vaňhal výběr jednoho praeambula a jedné fugy z uvedených cyklů: źpraeambula pro varhany (ed. ARTTHON, 00) źše fug pro varhany, vyd. Ludwig Maisch, Wien 80 (ed. ARTTHON, 0) b) Výběr jedné skladby: źj. Stanley Voluntaries for e Organ: Opera Quinta, Opera Sea, Opera Settima (ed. Oxfo University Press) nebo źcl. Balbare Noëls (Suittes avec des Variations, 770) c) Výběr jednoho z uvedených děl J. S. Bacha: źpreludium a fuga D dur, BWV 5 źtoccata a fuga d dórská, BWV 58 źpreludium (Toccata) a fuga F dur, BWV 540 źpreludium a fuga G dur, BWV 54 źpreludium a fuga a moll, BWV 54 źpreludium a fuga c moll, BWV 546 źpreludium a fuga C dur, BWV 547 źpreludium a fuga G dur, BWV 550 źtoccata, adagio a fuga C dur, BWV 564 źtoccata a fuga C dur, BWV 566a źpassacaglia c moll, BWV 58 Časový limit. kola: do 5 minut COMPETITION CONDITIONS PERFORMANCE Round Petr Bezruč Library a) J. S. Bach 6 Trio Sonatas, BWV A choice of any fir or i movement from e set b) A choice of one work by P. Eben źten choral preludes for organ (a choice of any parts) or źmomenti d organo (a choice of any parts) or źsmall Choral Partita on O Jesu, all mein Leben bi Du Duration ( Round): up to 5 minutes nd Round Church of e Holy Gho a) J. K. Vaňhal A choice of one praeambulum and one fugue from e following cycles: źpraeambula for Organ (ed. ARTTHON, 00) źsix Fugues for Organ, publisher Ludwig Maisch, Wien 80 (ed. ARTTHON, 0) b) A choice of one work: źj. Stanley Voluntaries for e Organ: Opera Quinta, Opera Sea, Opera Settima (ed. Oxfo University Press) or źcl. Balbare Noëls (Suittes avec des Variations, 770) c) Any work by J. S. Bach from e following li: źprelude and Fugue in D, BWV 5 źtoccata and Fugue in d 'Dorian', BWV 58 źprelude (Toccata) and Fugue in F, BWV 540 źprelude and Fugue in G, BWV 54 źprelude and Fugue in a, BWV 54 źprelude and Fugue in c, BWV 546 źprelude and Fugue in C, BWV 547 źprelude and Fugue in G, BWV 550 źtoccata, Adagio and Fugue in C, BWV 564 źtoccata and Fugue in C, BWV 566a źpassacaglia in c, BWV 58 nd Duration ( Round): up to 5 minutes 4

7 . kolo Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a) P. Eben výběr libovolné varhanní skladby, cyklu nebo jeho čáí (nejméně 0 minut, nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta) b) Jedna skladba nebo výběr z cyklu níže uvedených autorů: C. Franck, L. Vierne, Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Baroldy, F. Liszt, M. Reger c) Libovolná skladba, vhodná pro daný nároj (nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta) Časový limit. kola: do 50 minut Round Caedral of e Assumption of Our Lady a) Petr Eben Any organ composition cycle or part (parts) from a cycle (minimum 0 minutes, candidates are not allowed to repeat a composition ey have already played during e competition) b) Any work or chosen part (parts) from a cycle by ese composers: C. Franck, L. Vierne, Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Baroldy, F. Liszt, M. Reger c) Any composition suitable for e organ in e Opava Caedral (candidates are not allowed to repeat a composition ey have already played during e competition) Duration ( Round): up to 50 minutes IMPROVIZACE Soutěžní repertoár: a) Improvizace variační formy na zadané téma duchovní písně. b) Volná improvizace na porotou vybraná témata z tvorby Petra Ebena. Časový limit: do 5 minut IMPROVISATION Requirements: a) Improvisation on a given eme from a sacred song in variation form. b) Free improvisation based on emes by Petr Eben given by e Jury. Duration: up to 5 minutes Upozornění: Při překročení časového limitu může porota vyoupení kandidáta přerušit. Warning: If a competitor's performance exceeds e time limit, it may be interrupted by e Jury. Soutěžní podmínky jsou vydány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. The Competition Conditions are published in bo Czech and English versions. In e case of a dispute e Czech version shall be regaed as binding. 5

8 Statutární měo Opava / Opava Municipal Council PŘIHLÁŠKA / APPLICATION FORM Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben International Organ Competition Opava 04 INTERPRETACE / PERFORMANCE IMPROVIZACE / IMPROVISATION Vyberte možno, která se Vás týká. / Choose e option at applies to you. Jméno a příjmení / Fir Name and La Name: (hůlkovým písmem / in block letters) Datum narození / Date of Bir:... Národno / Nationality:... Státní příslušno / Citizenship:... Adresa / Address:... PSČ / Poal Code:... Telefon, Fax / Telephone, Fax: Fotografie / Photo ( em / per Hudební vzdělání (škola, mío, pedagog) / Music Education (School, Address, Teacher): Úča na hudebních soutěžích (výsledky) / Previous music competitions (results): Žádám / nežádám o zajištění regirátora / I require / do not require e assiance of a regirant. 6

9 SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR (jméno autora, název skladby, případně věty, edice) COMPETITION REPERTOIRE (composer, title of piece, details of movements, edition). kolo / Round a) J. S. Bach:... b) P. Eben:... nd. kolo / Round a) J. K. Vaňhal:... b)... c) J. S. Bach:.... kolo / Round a) P. Eben:... b)... c)... Datum / Date:... 7

10 Pedál (C f ). Principálbas 6'. Subbas 6'. Pommer krytý (trsm.) 6' 4. Oktáva 8' 5. Flétna basová 8' 6. Švígel 4' 7. Flétna plochá ' 8. Mixtura 5x / ' 9. Fagot 6' 0. Trompeta 8'. Šalmaj trubicová 4'. I/P. II/P 4. III/P I. manuál (C g ) Hlavní roj 5. Pommer krytý 6' 6. Principál 8' 7. Flétna trubicová 8' 8. Gamba špičatá 8' 9. Oktáva 4' 0. Flétna zobcová 4'. Kvinta / '. Oktáva špičatá '. Mixtura 5x ' 4. Cymbál x / ' I. man. Zadní pozitiv (C a ) Kryt 8' Principál 4' Flétna 4' Oktáva ' Kvinta / ' Cimbál 4x ' Roh křivý 8' Tremolo Pedál (C f ) Principál 6' Subbas 6' Oktávbas 8' Buon 8' Oktáva 4' Flétna 4' Pozoun 6' Dispozice varhan v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě Organ disposition at The Petr Bezruč Library in Opava Rieger Kloss, opus Trompeta 8' 6. II/I 7. III/I 8. Zapínač ručních rejříků II. manuál (C g ) Pozitiv 9. Kryt 8' 0. Principál 4'. Flétna kopulová 4'. Oktáva '. Kvinta / ' 4. Seskvialtera -x / ' 5. Akuta 4x ' 6. Roh křivý 8' 7. III/II 8. Tremolo 9. Vypínač jazyků 40. Vypínač crescenda 4. Vypínač spojek z crescenda Traktura elektrická 4 volné kombinace Pedálová kombinace Pleno, Tutti Žaluzie III. manuálu Crescendový válec Vypínače jednotlivých jazyků 8 III. manuál (C g ) Žaluziový roj 4. Flétna dřevěná 8' 4. Salicionál 8' 44. Principál 4' 45. Roh noční 4' 46. Dolce 4' 47. Nasa / ' 48. Flétna příčná ' 49. Tercie / ' 50. Flétna jasná ' 5. Mixtura 5x / ' 5. Dulcián 6' 5. Hoboj 8' 54. Trompeta jasná 4' 55. Tremolo Electric action 4 free combinations Pedal combination Pleno, Tutti Shutters of e III manual Crescendo roller Reed switches Dispozice varhan v chrámu Sv. Ducha v Opavě Organ disposition at The Church of e Holy Gho Václav Smolka, opus 5 II. man. Hlavní roj (C a ) Principál 6' Principál 8' Flétna 8' Roh kamzičí 8' Oktáva 4' Fugara 4' Kvinta / ' Oktáva ' Mixtura 4-5x / ' Trompeta 8' Kornet 4x (od c ) Spojky: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P Paměťové kombinace: 0 (5 x 64) Traktura tónová mechanická Traktura rejříková mechanická a elektrická Temperatura: Werckmeier III 5 III. man. Horní roj (C a ) Principál 8' Salicional 8' Principál 4' Flétna 4' Nasa / ' Flétna ' Tercie / ' 5 Mixtura 4x / ' Hoboj 8' Tremolo Memory combinations: 0 (5 x 64) Mechanical key action Mechanical and electric drawop action Temperament: Werckmeier III

11 I. manuál Hlavní roj 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů. Principál 6'. Kryt špičatý 6'. Principál 8' 4. Principál italský 8' 5. Flétna dutá 8' 6. Flétna trubicová 8' 7. Gamba špičatá 8' 8. Oktáva 4' 9. Flétna zobcová 4' 0. Kvinta / '. Oktáva flétnová '. Mixtura velká 5-6x '. Mixtura malá 4x ' 4. Fagot 6' 5. Trompeta 8' 6. Trompeta ext. 4' 7. Kornet -5x / ' 8. III/I 6' 9. II/I 6' 0. III/I 8'. II/I 8'. III/I 4'. II/I 4' 4. I 4' 5. Zapínač ručních rejříků 6. Vypínač jazykových hlasů II. manuál Horní pozitiv 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů 7. Kryt dvojitý 8' 8. Kvintadena 8' 9. Principál 4' 0. Roh noční 4'. Seskvialtera x / '. Oktáva '. Flétna lesní ' 4. Kvinta špičatá / ' 5. Akuta 4x ' Dispozice varhan v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Organ disposition at The Caedral of e Assumption of Our Lady Rieger-Kloss, opus Roh křivý 6' 7. Šalmaj trubicová 8' 8. Tremolo 9. II 6' 40. III/II 8' 4. III/II 4' 4. II 4' 0 4. Zvony g dis III. manuál Žaluziový roj 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů 44. Kryt tichý 6' 45. Principál 8' 46. Kryt dřevěný 8' 47. Salicionál 8' 48. Vox celeis -x 8'+ 8' 49. Oktáva 4' 50. Flétna trubicová 4' 5. Nasa / ' 5. Kvintadecima ' 5. Tercie / ' Mixtura 5-7x / ' 55. Dolkán ' 56. Cymbál kvintový x / ' 57. Trubka ext. 8' 58. Eufon 8' 59. Vox humana 8' 60. Clairon 4' 6. Tremolo 6. III 4' Kuželková vzdušnice Traktura elektrická 8 volných kombinací, Pléno, Tutti pedálové kombinace Žaluzie III. manuálu Crescendový válec Vypínače jednotlivých jazyků Pedál C f, 0 kláves i tónů 6. Bas akuický x '+6' 64. Principálbas 6' 65. Apertabas 6' 66. Subbas 6' 67. Buonbas 6' 68. Kvintbas 0 / ' 69. Oktávbas 8' 70. Flétna basová 8' 7. Bas šumivý 4x 5 / ' 7. Chorálbas 4' 7. Mixtura 5-7x ' 74. Roh noční ' 75. Kontrafagot ' 76. Pozoun 6' 77. Fagot ext. 6' 78. Trompeta basová 8' 79. Klarina ext. 4' 80. III/P 8' 8. II/P 8' 8. I/P 8' 8. III/P 4' 84. II/P 4' 85. I/P 4' 86. Zvony G dis Cone che Electric action 8 free combinations Pleno, Tutti pedal combinations Shutters of e III manual Crescendo roller Reed switches Podrobné informace o soutěži, soutěžních nárojích a přihlášky ke ažení na internetových ránkách: Furer information about e competition, competition inruments and application forms are available for downloading on our website: 9

12 lipsko 58 km Londýn 59 km Berlín 50 km praha 70 km opava Krakow 07 km Varšava 49 km Kyjev 08 km Budapešť 488 km paříž 400 km oděsa km atény 96 km Barcelona 087 km Lisabon 7 km mnichov 75 km brno 69 km Vídeň 98 km Bratislava 9 km řím 46 km Published by atutární měo Opava Edited by e Competition Secretariat

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p.

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více