Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015"

Transkript

1 Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015 P 1348 KRUMMHOLZ, M.: Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách. Praha, Artefactum, 2012, 151 s. architektura zahradní - krajina kulturní - parky zámecké - parky krajinářské - šlechtické rody - Buquoyové - Nové Hrady - Čechy jižní Publikace vznikla spolu s naučnou stezkou Buquoyská krajina v druhém roce projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity realizovaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Shrnuje dosavadní výsledky výzkumu krajinotvorné a stavební činnosti hraběcího rodu Buquoyů v bezprostředním okolí jejich venkovského sídla Nových Hradů, a to v širším dobovém a evropském kontextu. Cílem publikace je připomenout dnešním novohradským obyvatelům a domácím i zahraničním návštěvníkům polozapomenutou minulost a osudy zajímavých a umělecky hodnotných staveb, z nichž mnohé zcela zanikly nebo se proměnily v ruiny, a jejich tvůrce i původní majitele. Obsah: Rod Buquoyů a jeho stavební činnost, mecenát a utváření kulturní krajiny v Nových Hradech a okolí; Terezino údolí a jeho vznik v kontextu budování raných krajinných parků. P 1349 IVANEGA, J. - ŠÁMAL, P. - TRNKOVÁ, P.: Buquoyský Rožmberk. Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu = Buquoys' Rožmberk. Visual culture of an aristocratic seat in the period of romantic historicism Praha, Artefactum, 2013, 143 s. tvorba krajiny - šlechtické rody - památka architektonická - Buquoyové - Rožmberk - Čechy jižní Kniha sleduje proměnu panství kolem hradu Rožmberk nad Vltavou provedenou rodem Buquoyů kolem poloviny 19. století krajinné úpravy, přestavbu a výzdobu sídla i vznik tzv. hradního muzea. Text je, stejně jako u předchozí knihy Buquoyské Nové Hrady, bohatě ilustrovaný dobovými fotografiemi a jinými vyobrazeními včetně plánové dokumentace. P 1350 BAROŠ, A. a kol.: Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikovaná metodika VÚKOZ č. 3/ Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014, 87 s. venkov - okrasné rostliny - dřeviny - zeleň venkovských sídel - sortiment - péče o krajinu - metodika - Česko Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterémkoli území v České republice nalézt doporučený sortiment bylin a dřevin (okrasných i ovocných), který se skládá z ekologicky, esteticky i historicky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický ráz a ducha vesnického prostoru. V metodice jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak dospět ke správnému výběru, tj. které faktory respektovat a dále využívat. Jasná definice charakteristických znaků zeleně konkrétního vesnického prostoru je předpokladem pro nalezení východisek pro jeho obnovu. Pouze tak je možné v maximální míře využít unikátnost a lokální identitu daného regionu. 1

2 A 2728 ROUBÍKOVÁ, I.: Historické zahrady a parky památek severních Čech. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2014, 283 s. parky a zahrady historické - památka architektonická - dřeviny - sortiment - Čechy severní Publikace na 283 stranách představuje zahrady a parky v severních Čechách u vybraných historických objektů, které byly dříve významné především svou rozlohou, velkolepostí či významem ve společenském životě. Autorka se snaží komplexněji přiblížit historii vybraných objektů v návaznosti na vývoj severních Čech a zahradního umění. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé parkové a zahradní úpravy by nevznikly bez výstavby samotných zámků či panských sídel a historie parku či zahrady bezprostředně navazuje na vývoj stavebních a zahradních směrů. K jednotlivým sídlům je uvedena historie, změny majitelů, hospodářských poměrů a důležité události v jejich vývoji. V závěru popisu každého z historických objektů je uvedena druhová skladba dřevin k roku 1984 a současný stav. B 873 STÁTNÍKOVÁ, P.: Vinohrady. Dobrá čtvrť pro dobré bydlení. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2012, 202 s. + 2 příl. Praha - Vinohrady - historie - fotografická publikace Fotografická publikace představuje historickou podobu pražské čtvrti Vinohrady. Krátké texty doprovázejí bohatý obrazový materiál. V knize najdeme dobové fotografie (od 70. let 19. století), plány, pohlednice, kresby, reprodukce obrazů a grafických listů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vinohradským ulicím, náměstím, sadům, veřejným i technickým budovám, kostelům. Jeden oddíl přibližuje vývoj tramvajové dopravy na Vinohradech. Poslední kapitoly jsou věnovány vinohradské historii: návštěvě císaře, válečným frontám za 1. světové války, záběrům z 2. světové války a z květnového povstání. V závěru nalezneme seznam současných a bývalých názvů vinohradských ulic a seznam vinohradských usedlostí. B 874 JUNGMANN, J.: Smíchov. Město za Újezdskou branou. [Praha], Muzeum hlavního města Prahy, s. + 2 příl., 4. uprav. vyd. Praha - Smíchov - historie - fotografická publikace Výpravná kniha vychází ze stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2007 v sálech Muzea hlavního města Prahy a v Portheimce. Věnuje se dějinám Smíchova, jednotlivým památkám, průmyslu, dopravě atd. Najdeme zde nejstarší pohledy na město, smíchovské usedlosti, kostely i hřbitovy. Fotografie jsou vždy doplněny krátkým textem. Na 237 stránkách přináší 637 historických fotografií, pohlednic, obrazů a dokumentů z historie Smíchova, z nichž mnohé nebyly dosud nikdy publikovány. Zájemci o dějiny Smíchova dostávají vůbec poprvé do rukou obrazového historického průvodce, který seznamuje s dějinným a urbanistickým vývojem této svébytné čtvrti, s historickými památkami, s prací zdejších obyvatel i s jejich zábavou, kulturou a společenským životem. Zvláštní kapitoly pojednávají o slavných dějinách smíchovského průmyslu a dopravy. B 875 DVOŘÁK, T. a kol.: Žižkov. Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2012, 139 s. + 2 mapy + 1 brožura (15 s.) Praha - Žižkov - historie - fotografická publikace Publikace představuje historickou podobu Žižkova, kde krátké texty doprovázejí bohatý obrazový materiál. V knize najdeme dobové fotografie (od konce 19. století), plány, pohlednice, kresby a reklamy. Jedna část je věnována fotografiím ze 70. let 20. století žižkovského patriota Oldřicha Janovského. Závěr pak patří krátké zprávě o keltském osídlení, kultuře a pohřebišti na území 2

3 Žižkova. Nechybí seznam současných a bývalých názvů žižkovských ulic. Přílohami knihy jsou podrobné plány Žižkova z roku 1938 a současnosti a brožura s texty a popisky fotografií v angličtině. R 5528/6 Pastva. Péče o vybrané terestrické biotopy. Řada D: Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK D02 003: Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2015, 18 s. pastva - chráněná území - management území chráněného - ochrana přírody - normy a normativy Tento standard definuje postupy pro pastvu na travních porostech za účelem zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy, případně jejich zlepšení, a obecného zachování či zvýšení biodiverzity. Standard je určen pro pastvu ve zvláště chráněných územích a na cenných biotopech v tzv. volné krajině a nezabývá se pastvou zaměřenou na živočišnou produkci. Výběr konkrétního postupu se odvíjí od charakteru předmětné lokality a je ovlivněn řadou faktorů. R 5564 VRÁBLÍKOVÁ, J. - VRÁBLÍK, P.: Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 67 s. krajina průmyslová - krajina postindustriální - těžba uhlí - rekultivace - revitalizace - Podkrušnohoří Metodika přináší nový pohled na problematiku revitalizace, navrhuje revitalizační postupy a zároveň umožňuje ekologická hodnocení. Uplatnění metodických postupů může přispět k harmonickému rozvoji regionu postiženého antropogenní činností a k vytvoření podmínek pro odstranění nebo zmírnění negativních regionálních disparit, s cílem využít vnitřní potenciál jednotlivých regionů, při respektování principů trvale udržitelného rozvoje. R 5565 MUCINA, L. [ed.] et al.: European Vegetation Survey: Case Studies. Proceedings of the 5 th International Workshop. [Průzkum evropské vegetace: případové studie. Příspěvky z 5. mezinárodního semináře]. Uppsala, Opulus Press, 1997, 238 s. 5 th International Workshop, Rome, Italy, March 1996 edice: Special features in vegetation science, 14. vegetace - společenstva rostlinná - Evropa - seminář - sborník R 5566 BOX, E.O. - NAKASHIZUKA, T. - FISCHER, A. [eds.]: Dynamics of Temperate Forests. Papers presented at the 43 rd Symposium of the International Association for Vegetation Science. [Dynamika temperátních lesů. Příspěvky ze 43. sympozia Mezinárodní společnosti pro studium vegetace] Uppsala, Opulus Press, 2002, 148 s. 43 rd symposium of the international association for vegetation science, Nagano, Japan, July edice: Special features in vegetation science, 17. lesy - ekologie lesa - sympozium - sborník 3

4 R 5567 DEN NIJS, J. C. M. - MARHOLD, K. - HURKA, H. [eds.]: Plant evolution in disturbed habitats. Papers and posters presented at the symposium "Plant Evolution in Man- Made Habitats". [Evoluce rostlin na narušených stanovištích. Příspěvky a postery ze sympozia "Evoluce rostlin na člověkem vytvořených stanovištích"]. Uppsala, Opulus Press, 1999, 106 s. VII th Symposium of the International Organization of Plant Biosystematists, Amsterdam, The Netherlands, August edice: Special features in vegetation science, 4 rostliny - evoluce - diverzita biologická - sympozium - sborník R 5568 SOUKUPOVÁ, L. - MARSHALL, C. - HARA, T. - HERBEN, T. [eds.]: Plant Clonality: Biology and Diversity. Proceedings of the 3 rd workshop on clonal growth in plants. [Klonalita rostlin: biologie a diverzita. Příspěvky ze 3. semináře o klonalitě rostlin]. Uppsala, Opulus Press, 1994, 216 s. The 3 rd workshop on clonal growth in plants, Dvorská bouda, The Krkonoše Mountains, Czech Republic, September 1992 edice: Special features in vegetation science, 4 morfologie rostlin - množení - seminář - sborník R 5569 PROCHÁZKA, J. S.: Sady a stromy v Praze. Praha, nákl. vlastním, 1932, 80 s. edice: Zprávy Památkového sboru hlavního města Prahy; sv. IX zeleň města - zeleň veřejná - parky veřejné - parky a zahrady historické - dřeviny - stromy - Praha R 5570 DVORAK jr., J.: A four year study at Lilacia Park, the Morton Arboretum, etc. International Lilac Society, 1978, 84 s. Syringa - květy - morfologie A special scientific publication of the International Lilac Society, Inc. Reprint of an Arboretum library monograph written by Joseph Dvorak, Jr. ca Edited with introduction and index by John L. Fiala. U 51/1 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 1. část. Jehličnany. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 91 s obr. tab. dendrologie - dřeviny jehličnaté - dřeviny lesní U 51/2 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 2. část. Hospodářsky významné listnáče. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 133 s obr. tab. dendrologie - dřeviny listnaté - dřeviny lesní 4

5 U 51/3 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 3. část. Méně významné domácí a cizí listnáče. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 179 s. dendrologie - dřeviny listnaté - dřeviny lesní S 2081 JUHÁSOVÁ, G., ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E., HRUBÍK, P.: Čo ohrozuje dreviny vo verejnej zeleni. In: Bernadovičová, S., Juhásová, G. [eds.]: Dreviny vo verejnej zeleni. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2009, s Nitra, apríl 2009 zeleň města - zeleň veřejná - dřeviny - ochrana rostlin - houbové choroby - poškození dřevin - management S 2082 SÄUMEL, I. - KOWARIK, I. - BUTENSCHÖN, S.: Green traces from past to future: the interplay of culture and ecological processes in European historical parks. [Zelené stopy z minulosti do budoucnosti: souhra kultury a ekologických procesů v evropských historických parcích]. Acta horticulturae, 2010, č. 881, s , 1 obr., 1 tab., 18 lit. parky veřejné - historie - šíření rostlin - exotické rostliny - diverzita biologická Evropa Periodika B 124/100 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Stuttgart, Ulmer, 2015, 264 s. periodika - dendrologie - botanika - Německo JAGEL, A. - DÖRKEN, V.M.: Die Zapfen der Zypressengewächse (Cupressaceae). Teil 1: Unterfamilien Cunninghamioideae, Taiwanioideae, Sequoioideae, Taxodioideae. [Morfologie šišek dřevin z čeledi cypřišovitých (Cupressaceae). 1. část. Podčeledi Cunninghamioideae, Taiwanioideae, Sequoioideae, Taxodioideae]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 1 obr., fot., lit. čet. Cupressaceae; plody; morfologie SCHULZ, B.: Die Gattung Wisteria Nutt. nom. cons. (Fabaceae). [Rod Wisteria Nutt. nom. cons. (Fabaceae)]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 12 obr.,lit. čet. Wisteria; druhy; klíč k určování 5

6 LIESEBACH, H. - NAUJOKS, G.: Triploide Buchen (Fagus sylvatica L.) am Rande des Verbreitungsgebietes gefunden. [Triploidní buky (Fagus sylvatica L.) byly nalezeny na okraji oblasti svého výskytu]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 obr.,lit. čet. Fagus sylvatica; rozšíření; genetika; DNA markery BARTHA, D.: Eine wenig bekannte Esche: die Ungarische Esche Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar. Teil I: Geschichte der Entdeckung, Erkennung und Benennung der Unterart. [Málo známý jasan: jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar. 1. část. Historie objevení, rozpoznání a pojmenování tohoto poddruhu]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 fot.,lit. čet. Fraxinus angustifolia subsp. danubialis RODE, P.: Verbreitung, Gesellschaftsbindung, Gefährdung und Schutz des Speierlings (Sorbus domestica L.) im Reinstädter Grund (Thüringen). [Rozšíření, vazby, ohrožení a ochrana jeřábu (Sorbus domestica L.) v údolí Reinstädtu v Duryňsku]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 tab.,4 fot.,lit. čet. Sorbus domestica; rozšíření; ohrožené druhy; ochrana druhů; Německo R 1307/140 Ginkgoblätter. Kurzmitteilungen. Ahrensburg, Deutsche Dendrologische Gesellschaft, 2015, 24 s. dendrologie - periodika - Německo Preslia. The Journal of the Czech Botanical Society, 15/2 Praha, Česká botanická společnost, 2015 LEPŠÍ, P. - LEPŠÍ, M. - KOUTECKÝ, P. - BÍLÁ, J. - VÍT, P.: Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. [Taxonomická revize jeřábů z podrodu Aria vyskytujících se v České republice]. Preslia, 87, 2015, č.2, s , 6 tab.,obr.,gr.,fot.,lit. čet. Sorbus; taxonomie; hybridizace; klíč k určování; ČR R 5220/1/2007 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2007, 91 s. životní prostředí - ekologie - periodika KOTOUS, K. - VRÁBLÍK, P.: Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. Studia Oecologica, 7, 2013, č.2, s.70-75, 1 tab.,4 gr.,2 fot.,6 lit. těžba uhlí; lom; rekultivace; revitalizace; Sokolovsko MACHOVÁ, I.: Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.57-62, 10 lit. val agrární; vegetace; flóra; sukcese; Krušné hory DOLANSKÝ, T.: Způsoby zpracování starých mapových podkladů. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.41-51, 3 obr.,6 lit. mapy historické; mapování; technologie; GIS 6

7 HOLEC, M. - FROUZ, J.: Vliv třtin rodu Calamagrostis na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na Sokolovsku. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.52-56, 1 tab.,11 lit. výsypky; rekultivace; Calamagrostis; mravenci; Sokolovsko NERUDA, M. - HOLÝ, M. - VOPAT, V. - BREJŠOVÁ, D.: Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.63-67, 1 obr.,2 fot.,3 lit. vodní toky; revitalizace; obnova vodních toků; ochrana před povodněmi R 5220/2/2007 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2007, 139 s. životní prostředí - ekologie - periodika VRÁBLÍKOVÁ, J. - SEJÁK, J. - NERUDA, M. - VRÁBLÍK, P.: The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia. [Antropogenně zatížená krajina severních Čech]. Studia Oecologica, 1, 2007, č.2, s , 5 tab.,6 lit. krajina průmyslová; vliv člověka; rekultivace; revitalizace; Čechy severní R 5220/1/2008 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2008, 92 s. životní prostředí - ekologie periodika SEJÁK, J.: Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.28-34, 2 obr.,5 tab.,10 lit. krajina průmyslová; vliv člověka; GIS; vegetace potenciální přirozená; biotopy; Čechy severní OLLEROVÁ, H. - SAMEŠOVÁ, D.: Revitalizácia skládok s dôrazom na výber rastlinných druhov. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.73-80, 3 tab.,1 fot.,16 lit. skládky; revitalizace; toxicita; výsadba; vegetace; druhy MACHOVÁ, I. - NOVÁK, P.: Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.86-92, 2 gr.,9 lit. valy agrární; vegetace; biotopy; Natura 2000 R 5220/2/2008 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2008, 116 s. životní prostředí - ekologie - periodika MARUŠKOVÁ, A.: Revitalizácia a remediácia banských skládok drevinami. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.23-27, 3 tab.,12 lit. skládky; revitalizace; fytoremediace; kovy těžké; dřeviny; sukcese 7

8 KROUFEK, R.: Vybrané lokality travinné vegetace jako možný zdroj diaspor pro zvýšení floristické pestrosti synantropních ploch východního Podkrušnohoří. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.34-38, 1 obr.,2 lit. travní porosty; vzácné druhy; krajina průmyslová; vliv člověka; Podkrušnohoří ŠEFL, J. - HANUŠ, M.: Aplikace alginátových preparátů při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.46-57, 10 tab.,6 gr.,3 lit. krajina po těžbě; rekultivace; dřeviny lesní; výsadba dřevin; zalesňování; algináty 8

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

STUDIE OBNOVENÍ POUTNÍ CESTY KLÁŠTER OSEK POUTNÍ MÍSTO MARIÁNSKÉ RADČICE

STUDIE OBNOVENÍ POUTNÍ CESTY KLÁŠTER OSEK POUTNÍ MÍSTO MARIÁNSKÉ RADČICE STUDIE OBNOVENÍ POUTNÍ CESTY KLÁŠTER OSEK POUTNÍ MÍSTO MARIÁNSKÉ RADČICE Územně plánovací podklad pro návrh na změnu ÚPD dotčených obcí /či pro územní řízení/ ve věci obnovení poutní cesty klášter Osek-poutní

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

původní druhy, jejichž areál nedoznal změn v důsledku lidské činnosti

původní druhy, jejichž areál nedoznal změn v důsledku lidské činnosti Přílohy: 1. Tabulky 2. Grafy (dostupné v elektronické verzi BP) 3. Mapy (dostupné v elektronické verzi BP) 4. Fotografická příloha (dostupná v elektronické verzi BP) PROANTROPOFYTY původní druhy, jejichž

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU 1. Modelování, druhy modelů 2. Rozdělení dat pro modelování 3. Georeferencování 4. Podmínky pro výběr dat 5. Metody pořízení dat 6. Podkladová data pro modelování 7. Data ekologická,

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

Plzeň Doubravka. urová Salzmann

Plzeň Doubravka. urová Salzmann Plzeň Doubravka Klára Jančurov urová Salzmann november 2010 Banská Bystrica Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Sportovně rekreační trasy v údolích řek - greenways Revitalizace nábřeží plzeňských řek

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO Liberec

Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO Liberec www.ziel-3.de Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO 23.5. 2014 Liberec Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. Období zpracování: 1.9.2012-31.6.2014 Lead partner:tu Liberec

Více

135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky,

135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky, 135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky, 890,- Kč. 315 str., druhé vydání dobré příručky sloužící

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Ekologické sítě v krajině

Ekologické sítě v krajině Ekologické sítě v krajině Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Proč vytváříme ekologické sítě? 1938 1953 1984 Cíle vytváření ekologických sítí Uchování

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.40; 91.200 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 Únor idt DIN 18920:2002 Vegetation

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 322/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 290 ze dne 15.05.2013 Uzavření smlouvy o užívání certifikovaných metodik č. 2-10/2012 a č. 1/2013-50 zpracovaný v rámci řešení

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Autoři: Ing. Milena Vágnerová Ing. Jan Brejcha RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Praha, 12/2012 Situace v České republice Rekultivace přestávají být pouze technickým procesem diverzifikace postupů a cílů rekultivací.

Více

CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ POZVÁNKA CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ 17. 18. 10. 2012 odjezdy v 8 hod od budovy LDF návrat cca v 18 hod tamtéž Trasa 1. den Brno, Svinošice, Olomučany, Křtiny, Babice n. Svit., Brno Trasa 2. den

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké snímkování

Více

REVITALIZACE KRAJINY V PRUMYSLOVÉ OBLASTI

REVITALIZACE KRAJINY V PRUMYSLOVÉ OBLASTI REVITALIZACE KRAJINY V PRUMYSLOVÉ OBLASTI Jaroslava VRÁBLÍKOVÁ Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita J.E.Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika ABSTRACT Vráblíková

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Legislativa v oblasti ochrany krajiny

Legislativa v oblasti ochrany krajiny Legislativa v oblasti ochrany krajiny - Ochrana životního prostředí (složky = voda, půda, les, živá příroda, krajina, ovzduší a atmosféra, geologické prostředí, řeší též následky činnosti lidí - odpady)

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa s odborným obsahem Projekt Interní grantové agentury UJEP č. 44101 15 0059 01- Rekonstrukce krajiny Mostecké pánve na základě historických datových podkladů Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa

Více

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002 Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002 Soubor specializovaných map ČÍSLO PROJEKTU QH82126 PROGRAM PP2 - OCHRANNÉ a ŠETRNÉ

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Naděžda Urbaňcová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek-Místek Podpory při hospodaření v lesích z resortu životního

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

Botanic Gardens Conservation International The world s largest plant conservation network (BGCI)

Botanic Gardens Conservation International The world s largest plant conservation network (BGCI) Botanic Gardens Conservation International The world s largest plant conservation network Botanic Gardens Conservation International (BGCI) Botanic Gardens Conservation International Mezinárodní organizace

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více