Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015"

Transkript

1 Novinky knihovny VÚKOZ červenec 2015 P 1348 KRUMMHOLZ, M.: Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách. Praha, Artefactum, 2012, 151 s. architektura zahradní - krajina kulturní - parky zámecké - parky krajinářské - šlechtické rody - Buquoyové - Nové Hrady - Čechy jižní Publikace vznikla spolu s naučnou stezkou Buquoyská krajina v druhém roce projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity realizovaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Shrnuje dosavadní výsledky výzkumu krajinotvorné a stavební činnosti hraběcího rodu Buquoyů v bezprostředním okolí jejich venkovského sídla Nových Hradů, a to v širším dobovém a evropském kontextu. Cílem publikace je připomenout dnešním novohradským obyvatelům a domácím i zahraničním návštěvníkům polozapomenutou minulost a osudy zajímavých a umělecky hodnotných staveb, z nichž mnohé zcela zanikly nebo se proměnily v ruiny, a jejich tvůrce i původní majitele. Obsah: Rod Buquoyů a jeho stavební činnost, mecenát a utváření kulturní krajiny v Nových Hradech a okolí; Terezino údolí a jeho vznik v kontextu budování raných krajinných parků. P 1349 IVANEGA, J. - ŠÁMAL, P. - TRNKOVÁ, P.: Buquoyský Rožmberk. Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu = Buquoys' Rožmberk. Visual culture of an aristocratic seat in the period of romantic historicism Praha, Artefactum, 2013, 143 s. tvorba krajiny - šlechtické rody - památka architektonická - Buquoyové - Rožmberk - Čechy jižní Kniha sleduje proměnu panství kolem hradu Rožmberk nad Vltavou provedenou rodem Buquoyů kolem poloviny 19. století krajinné úpravy, přestavbu a výzdobu sídla i vznik tzv. hradního muzea. Text je, stejně jako u předchozí knihy Buquoyské Nové Hrady, bohatě ilustrovaný dobovými fotografiemi a jinými vyobrazeními včetně plánové dokumentace. P 1350 BAROŠ, A. a kol.: Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikovaná metodika VÚKOZ č. 3/ Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014, 87 s. venkov - okrasné rostliny - dřeviny - zeleň venkovských sídel - sortiment - péče o krajinu - metodika - Česko Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterémkoli území v České republice nalézt doporučený sortiment bylin a dřevin (okrasných i ovocných), který se skládá z ekologicky, esteticky i historicky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický ráz a ducha vesnického prostoru. V metodice jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak dospět ke správnému výběru, tj. které faktory respektovat a dále využívat. Jasná definice charakteristických znaků zeleně konkrétního vesnického prostoru je předpokladem pro nalezení východisek pro jeho obnovu. Pouze tak je možné v maximální míře využít unikátnost a lokální identitu daného regionu. 1

2 A 2728 ROUBÍKOVÁ, I.: Historické zahrady a parky památek severních Čech. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2014, 283 s. parky a zahrady historické - památka architektonická - dřeviny - sortiment - Čechy severní Publikace na 283 stranách představuje zahrady a parky v severních Čechách u vybraných historických objektů, které byly dříve významné především svou rozlohou, velkolepostí či významem ve společenském životě. Autorka se snaží komplexněji přiblížit historii vybraných objektů v návaznosti na vývoj severních Čech a zahradního umění. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé parkové a zahradní úpravy by nevznikly bez výstavby samotných zámků či panských sídel a historie parku či zahrady bezprostředně navazuje na vývoj stavebních a zahradních směrů. K jednotlivým sídlům je uvedena historie, změny majitelů, hospodářských poměrů a důležité události v jejich vývoji. V závěru popisu každého z historických objektů je uvedena druhová skladba dřevin k roku 1984 a současný stav. B 873 STÁTNÍKOVÁ, P.: Vinohrady. Dobrá čtvrť pro dobré bydlení. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2012, 202 s. + 2 příl. Praha - Vinohrady - historie - fotografická publikace Fotografická publikace představuje historickou podobu pražské čtvrti Vinohrady. Krátké texty doprovázejí bohatý obrazový materiál. V knize najdeme dobové fotografie (od 70. let 19. století), plány, pohlednice, kresby, reprodukce obrazů a grafických listů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vinohradským ulicím, náměstím, sadům, veřejným i technickým budovám, kostelům. Jeden oddíl přibližuje vývoj tramvajové dopravy na Vinohradech. Poslední kapitoly jsou věnovány vinohradské historii: návštěvě císaře, válečným frontám za 1. světové války, záběrům z 2. světové války a z květnového povstání. V závěru nalezneme seznam současných a bývalých názvů vinohradských ulic a seznam vinohradských usedlostí. B 874 JUNGMANN, J.: Smíchov. Město za Újezdskou branou. [Praha], Muzeum hlavního města Prahy, s. + 2 příl., 4. uprav. vyd. Praha - Smíchov - historie - fotografická publikace Výpravná kniha vychází ze stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2007 v sálech Muzea hlavního města Prahy a v Portheimce. Věnuje se dějinám Smíchova, jednotlivým památkám, průmyslu, dopravě atd. Najdeme zde nejstarší pohledy na město, smíchovské usedlosti, kostely i hřbitovy. Fotografie jsou vždy doplněny krátkým textem. Na 237 stránkách přináší 637 historických fotografií, pohlednic, obrazů a dokumentů z historie Smíchova, z nichž mnohé nebyly dosud nikdy publikovány. Zájemci o dějiny Smíchova dostávají vůbec poprvé do rukou obrazového historického průvodce, který seznamuje s dějinným a urbanistickým vývojem této svébytné čtvrti, s historickými památkami, s prací zdejších obyvatel i s jejich zábavou, kulturou a společenským životem. Zvláštní kapitoly pojednávají o slavných dějinách smíchovského průmyslu a dopravy. B 875 DVOŘÁK, T. a kol.: Žižkov. Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2012, 139 s. + 2 mapy + 1 brožura (15 s.) Praha - Žižkov - historie - fotografická publikace Publikace představuje historickou podobu Žižkova, kde krátké texty doprovázejí bohatý obrazový materiál. V knize najdeme dobové fotografie (od konce 19. století), plány, pohlednice, kresby a reklamy. Jedna část je věnována fotografiím ze 70. let 20. století žižkovského patriota Oldřicha Janovského. Závěr pak patří krátké zprávě o keltském osídlení, kultuře a pohřebišti na území 2

3 Žižkova. Nechybí seznam současných a bývalých názvů žižkovských ulic. Přílohami knihy jsou podrobné plány Žižkova z roku 1938 a současnosti a brožura s texty a popisky fotografií v angličtině. R 5528/6 Pastva. Péče o vybrané terestrické biotopy. Řada D: Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK D02 003: Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2015, 18 s. pastva - chráněná území - management území chráněného - ochrana přírody - normy a normativy Tento standard definuje postupy pro pastvu na travních porostech za účelem zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy, případně jejich zlepšení, a obecného zachování či zvýšení biodiverzity. Standard je určen pro pastvu ve zvláště chráněných územích a na cenných biotopech v tzv. volné krajině a nezabývá se pastvou zaměřenou na živočišnou produkci. Výběr konkrétního postupu se odvíjí od charakteru předmětné lokality a je ovlivněn řadou faktorů. R 5564 VRÁBLÍKOVÁ, J. - VRÁBLÍK, P.: Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 67 s. krajina průmyslová - krajina postindustriální - těžba uhlí - rekultivace - revitalizace - Podkrušnohoří Metodika přináší nový pohled na problematiku revitalizace, navrhuje revitalizační postupy a zároveň umožňuje ekologická hodnocení. Uplatnění metodických postupů může přispět k harmonickému rozvoji regionu postiženého antropogenní činností a k vytvoření podmínek pro odstranění nebo zmírnění negativních regionálních disparit, s cílem využít vnitřní potenciál jednotlivých regionů, při respektování principů trvale udržitelného rozvoje. R 5565 MUCINA, L. [ed.] et al.: European Vegetation Survey: Case Studies. Proceedings of the 5 th International Workshop. [Průzkum evropské vegetace: případové studie. Příspěvky z 5. mezinárodního semináře]. Uppsala, Opulus Press, 1997, 238 s. 5 th International Workshop, Rome, Italy, March 1996 edice: Special features in vegetation science, 14. vegetace - společenstva rostlinná - Evropa - seminář - sborník R 5566 BOX, E.O. - NAKASHIZUKA, T. - FISCHER, A. [eds.]: Dynamics of Temperate Forests. Papers presented at the 43 rd Symposium of the International Association for Vegetation Science. [Dynamika temperátních lesů. Příspěvky ze 43. sympozia Mezinárodní společnosti pro studium vegetace] Uppsala, Opulus Press, 2002, 148 s. 43 rd symposium of the international association for vegetation science, Nagano, Japan, July edice: Special features in vegetation science, 17. lesy - ekologie lesa - sympozium - sborník 3

4 R 5567 DEN NIJS, J. C. M. - MARHOLD, K. - HURKA, H. [eds.]: Plant evolution in disturbed habitats. Papers and posters presented at the symposium "Plant Evolution in Man- Made Habitats". [Evoluce rostlin na narušených stanovištích. Příspěvky a postery ze sympozia "Evoluce rostlin na člověkem vytvořených stanovištích"]. Uppsala, Opulus Press, 1999, 106 s. VII th Symposium of the International Organization of Plant Biosystematists, Amsterdam, The Netherlands, August edice: Special features in vegetation science, 4 rostliny - evoluce - diverzita biologická - sympozium - sborník R 5568 SOUKUPOVÁ, L. - MARSHALL, C. - HARA, T. - HERBEN, T. [eds.]: Plant Clonality: Biology and Diversity. Proceedings of the 3 rd workshop on clonal growth in plants. [Klonalita rostlin: biologie a diverzita. Příspěvky ze 3. semináře o klonalitě rostlin]. Uppsala, Opulus Press, 1994, 216 s. The 3 rd workshop on clonal growth in plants, Dvorská bouda, The Krkonoše Mountains, Czech Republic, September 1992 edice: Special features in vegetation science, 4 morfologie rostlin - množení - seminář - sborník R 5569 PROCHÁZKA, J. S.: Sady a stromy v Praze. Praha, nákl. vlastním, 1932, 80 s. edice: Zprávy Památkového sboru hlavního města Prahy; sv. IX zeleň města - zeleň veřejná - parky veřejné - parky a zahrady historické - dřeviny - stromy - Praha R 5570 DVORAK jr., J.: A four year study at Lilacia Park, the Morton Arboretum, etc. International Lilac Society, 1978, 84 s. Syringa - květy - morfologie A special scientific publication of the International Lilac Society, Inc. Reprint of an Arboretum library monograph written by Joseph Dvorak, Jr. ca Edited with introduction and index by John L. Fiala. U 51/1 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 1. část. Jehličnany. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 91 s obr. tab. dendrologie - dřeviny jehličnaté - dřeviny lesní U 51/2 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 2. část. Hospodářsky významné listnáče. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 133 s obr. tab. dendrologie - dřeviny listnaté - dřeviny lesní 4

5 U 51/3 CHMELAŘ, J.: Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 3. část. Méně významné domácí a cizí listnáče. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 179 s. dendrologie - dřeviny listnaté - dřeviny lesní S 2081 JUHÁSOVÁ, G., ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E., HRUBÍK, P.: Čo ohrozuje dreviny vo verejnej zeleni. In: Bernadovičová, S., Juhásová, G. [eds.]: Dreviny vo verejnej zeleni. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2009, s Nitra, apríl 2009 zeleň města - zeleň veřejná - dřeviny - ochrana rostlin - houbové choroby - poškození dřevin - management S 2082 SÄUMEL, I. - KOWARIK, I. - BUTENSCHÖN, S.: Green traces from past to future: the interplay of culture and ecological processes in European historical parks. [Zelené stopy z minulosti do budoucnosti: souhra kultury a ekologických procesů v evropských historických parcích]. Acta horticulturae, 2010, č. 881, s , 1 obr., 1 tab., 18 lit. parky veřejné - historie - šíření rostlin - exotické rostliny - diverzita biologická Evropa Periodika B 124/100 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Stuttgart, Ulmer, 2015, 264 s. periodika - dendrologie - botanika - Německo JAGEL, A. - DÖRKEN, V.M.: Die Zapfen der Zypressengewächse (Cupressaceae). Teil 1: Unterfamilien Cunninghamioideae, Taiwanioideae, Sequoioideae, Taxodioideae. [Morfologie šišek dřevin z čeledi cypřišovitých (Cupressaceae). 1. část. Podčeledi Cunninghamioideae, Taiwanioideae, Sequoioideae, Taxodioideae]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 1 obr., fot., lit. čet. Cupressaceae; plody; morfologie SCHULZ, B.: Die Gattung Wisteria Nutt. nom. cons. (Fabaceae). [Rod Wisteria Nutt. nom. cons. (Fabaceae)]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 12 obr.,lit. čet. Wisteria; druhy; klíč k určování 5

6 LIESEBACH, H. - NAUJOKS, G.: Triploide Buchen (Fagus sylvatica L.) am Rande des Verbreitungsgebietes gefunden. [Triploidní buky (Fagus sylvatica L.) byly nalezeny na okraji oblasti svého výskytu]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 obr.,lit. čet. Fagus sylvatica; rozšíření; genetika; DNA markery BARTHA, D.: Eine wenig bekannte Esche: die Ungarische Esche Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar. Teil I: Geschichte der Entdeckung, Erkennung und Benennung der Unterart. [Málo známý jasan: jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar. 1. část. Historie objevení, rozpoznání a pojmenování tohoto poddruhu]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 fot.,lit. čet. Fraxinus angustifolia subsp. danubialis RODE, P.: Verbreitung, Gesellschaftsbindung, Gefährdung und Schutz des Speierlings (Sorbus domestica L.) im Reinstädter Grund (Thüringen). [Rozšíření, vazby, ohrožení a ochrana jeřábu (Sorbus domestica L.) v údolí Reinstädtu v Duryňsku]. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 2015, č.100, s , 3 tab.,4 fot.,lit. čet. Sorbus domestica; rozšíření; ohrožené druhy; ochrana druhů; Německo R 1307/140 Ginkgoblätter. Kurzmitteilungen. Ahrensburg, Deutsche Dendrologische Gesellschaft, 2015, 24 s. dendrologie - periodika - Německo Preslia. The Journal of the Czech Botanical Society, 15/2 Praha, Česká botanická společnost, 2015 LEPŠÍ, P. - LEPŠÍ, M. - KOUTECKÝ, P. - BÍLÁ, J. - VÍT, P.: Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. [Taxonomická revize jeřábů z podrodu Aria vyskytujících se v České republice]. Preslia, 87, 2015, č.2, s , 6 tab.,obr.,gr.,fot.,lit. čet. Sorbus; taxonomie; hybridizace; klíč k určování; ČR R 5220/1/2007 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2007, 91 s. životní prostředí - ekologie - periodika KOTOUS, K. - VRÁBLÍK, P.: Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. Studia Oecologica, 7, 2013, č.2, s.70-75, 1 tab.,4 gr.,2 fot.,6 lit. těžba uhlí; lom; rekultivace; revitalizace; Sokolovsko MACHOVÁ, I.: Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.57-62, 10 lit. val agrární; vegetace; flóra; sukcese; Krušné hory DOLANSKÝ, T.: Způsoby zpracování starých mapových podkladů. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.41-51, 3 obr.,6 lit. mapy historické; mapování; technologie; GIS 6

7 HOLEC, M. - FROUZ, J.: Vliv třtin rodu Calamagrostis na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na Sokolovsku. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.52-56, 1 tab.,11 lit. výsypky; rekultivace; Calamagrostis; mravenci; Sokolovsko NERUDA, M. - HOLÝ, M. - VOPAT, V. - BREJŠOVÁ, D.: Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách. Studia Oecologica, 1, 2007, č.1, s.63-67, 1 obr.,2 fot.,3 lit. vodní toky; revitalizace; obnova vodních toků; ochrana před povodněmi R 5220/2/2007 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2007, 139 s. životní prostředí - ekologie - periodika VRÁBLÍKOVÁ, J. - SEJÁK, J. - NERUDA, M. - VRÁBLÍK, P.: The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia. [Antropogenně zatížená krajina severních Čech]. Studia Oecologica, 1, 2007, č.2, s , 5 tab.,6 lit. krajina průmyslová; vliv člověka; rekultivace; revitalizace; Čechy severní R 5220/1/2008 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2008, 92 s. životní prostředí - ekologie periodika SEJÁK, J.: Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.28-34, 2 obr.,5 tab.,10 lit. krajina průmyslová; vliv člověka; GIS; vegetace potenciální přirozená; biotopy; Čechy severní OLLEROVÁ, H. - SAMEŠOVÁ, D.: Revitalizácia skládok s dôrazom na výber rastlinných druhov. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.73-80, 3 tab.,1 fot.,16 lit. skládky; revitalizace; toxicita; výsadba; vegetace; druhy MACHOVÁ, I. - NOVÁK, P.: Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. Studia Oecologica, 2, 2008, č.1, s.86-92, 2 gr.,9 lit. valy agrární; vegetace; biotopy; Natura 2000 R 5220/2/2008 Studia oecologica. Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP, 2008, 116 s. životní prostředí - ekologie - periodika MARUŠKOVÁ, A.: Revitalizácia a remediácia banských skládok drevinami. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.23-27, 3 tab.,12 lit. skládky; revitalizace; fytoremediace; kovy těžké; dřeviny; sukcese 7

8 KROUFEK, R.: Vybrané lokality travinné vegetace jako možný zdroj diaspor pro zvýšení floristické pestrosti synantropních ploch východního Podkrušnohoří. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.34-38, 1 obr.,2 lit. travní porosty; vzácné druhy; krajina průmyslová; vliv člověka; Podkrušnohoří ŠEFL, J. - HANUŠ, M.: Aplikace alginátových preparátů při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí. Studia Oecologica, 2, 2008, č.2, s.46-57, 10 tab.,6 gr.,3 lit. krajina po těžbě; rekultivace; dřeviny lesní; výsadba dřevin; zalesňování; algináty 8

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek Entomologický ústav AV ČR, v. v. i. Calla Sdružení pro záchranu prostředí 2011 Entomologický

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, 22.5.2015. Národní geopark Železné hory

Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, 22.5.2015. Národní geopark Železné hory Rada národních geoparků Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, 22.5.2015 Národní geopark Železné hory Úvodní slovo Předkládaný sborník vznikl u příležitosti konání 3. ročníku

Více

RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT

RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT ING. EVA HORSÁKOVÁ Biosferická rezervace Dolní Morava,

Více

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ Ing. Linda DROBILOVÁ Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 21, 2(2013): 48-59 ISSN 1335-0285 DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ Renata Pavelková Chmelová, Bořivoj Šarapatka,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více