Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010"

Transkript

1 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

2 Obsah ÚVOD...3 A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE... 5 I. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ... 6 Údaje o území... 6 Územní podmínky pro udržitelný rozvoj II. VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ Přírodní hodnoty Kulturní hodnoty Civilizační hodnoty... 3 III. VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ... 3 Přírodní limity Památkové limity... 3 Limity dopravní a technické infrastruktury... 3 Hygienickélimity Ostatní limity IV. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN ÚZEMÍ... 3 Záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje... 3 Záměry vyplývající z územně plánovacích dokumentací obcí... 3 Stránka 2 z 161

3 Metodika ÚVOD Územně analytické podklady (ÚAP) jsou od 1. ledna 2007 podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, novým nástrojem územního plánování. ÚAP jsou územně plánovacími podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Územně analytické podklady pořizují úřady územního plánování pro celé správní území obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu potřebném pro zpracování územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. č.500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti). Výčet sledovaných jevů je stanoven přílohou č. 1 uvedené vyhlášky. Územně analytické podklady obsahují : a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, sestávající z: textové části, která obsahuje - vyhodnocení stavu a vývoje území, - hodnoty území, - limity využití území, - vyhodnocení záměrů na provedení změn v území; grafické části, která obsahuje - výkres hodnot území, - výkres limitů využití území, - výkres záměrů na provedení změn v území; b) rozbor udržitelného rozvoje území, sestávající z: textové části, která obsahuje - vyhodnocení udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy v tematickém členění dané výše uvedenou vyhláškou : horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, Stránka 3 z 161

4 rekreaci, hospodářské podmínky; - vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území; - určení problémů k řešení v ÚPD v členění na urbanistické závady, dopravní závady, technicko inženýrské problémy a závady, hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn území, střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území, ohrožení území (např. povodněmi nebo jinými rizikovými přírodními jevy) problémy k řešení v ÚPD obce (místní problémy) problémy k řešení v ÚPD kraje (nadmístní problémy); grafické části, která obsahuje problémový výkres. Legislativa Legislativní prostředí pořizování, tvorby a aktualizace územně analytických podkladů tvoří : Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Datový model Z důvodu zajištění kompatibility dat, ve vazbě na 29 odst.4 stavebního zákona (územně analytické podklady kraje se pořizují s využitím územně analytických podkladů obcí) a umožnění vzájemné výměny dat mezi úřady územního plánování a krajským úřadem, byla zvolena v rámci Jihočeského kraje jednotná struktura tvorby a údržby dat územně analytických podkladů. Jihočeský kraj pro potřeby pořízení územně analytických podkladů zvolil datový model DGM ÚAP od společnosti Hydrosoft Veleslavín, na němž spolupracovala i Laboratoř GIS Fakulty architektury, ČVUT. Data jsou ke dni 1.září 2010 zpracovány v datovém modelu DGM ÚAP verze 3.0. Stránka 4 z 161

5 A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE Stránka 5 z 161

6 I. Zjištění a vyhodnocení stavu vývoje území 1. Údaje o území Jev č. A001 zastavěné území Základní popis údaje: území vymezené územním plánem nebo schválené zastupitelstvem obce podle tohoto zákona, které bylo přetvořeno výstavbou pro účely osídlení a které zahrnuje zastavěné stavební pozemky, nezastavěné stavební pozemky, stavební mezery, nezastavitelné pozemky a jejich soubory; za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dřívějších předpisů v územním plánu obce nebo v regulačním plánu; není-li zastavěné území vymezeno nebo vyznačeno uvedeným způsobem, pak se za toto území považuje území uvnitř hranic zastavěné části obce, vymezené k (intravilán).. Zařazení do pilíře P. H. S. 1): Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A001_ZASTUZ_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ZAST_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 183/2006 Sb. Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A002 plochy výroby Základní popis údaje: Jde o plochy,,výroby a skladování, které se vymezují územním plánem. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A002_PLOVYR_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VYROBA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Vyhláška č.501/2006 Sb., Stránka 6 z 161

7 Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování (Nemá-li obec platný územní plán.zjišťují se tyto plochy průzkumem území ) Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A003 plochy občanského vybavení Základní popis údaje: Vymezují se územním plánem Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A003_PLOBCVYB_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_OV_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Vyhláška č. 501/2006 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování (Nemá-li obec platný územní plán, zjišťují se tyto plochy průzkumem území) Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území Základní popis údaje: Jde o,,plochy přestavby, které se vymezují územním plánem. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plocha přestavby ). Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A004_PLOBNOVY_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_OBNOVA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 183/2006 Sb., 43 Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování (Nemá-li obec platný územní plán, zjišťují se tyto plochy průzkumem území) Pasport údaje o území 8) : NE Stránka 7 z 161

8 Jev č. A005 památková rezervace včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Existují dva druhy památkových rezervací městská a vesnická. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A005_PAMREZ_P A005_PAMREZOP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PAMREZ_PLO UAP_PAMREZ_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A006 památková zóna včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. Prohlašuje ministerstvo kultury. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Existují tři druhy památkových zón městská, vesnická a krajinná. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A006_PAMZON_P Stránka 8 z 161

9 Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PAMZONA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A007 krajinná památková zóna Základní popis údaje: Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. Prohlašuje ministerstvo kultury. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Existují tři druhy památkových zón městská, vesnická a krajinná. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A007_KPZ_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_KRAJ_PAMZONA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Za kulturní památky podle zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen ministerstvo kultury ) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. (2) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i když některé věci v nich nejsou kulturními Stránka 9 z 161

10 památkami. Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vymezí obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče ochranné pásmo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností po dohodě s dotčenými správními úřady může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A008_KP_B A008_KP_P A008_KPOP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_NKP_BOD UAP_NKP_PLO UAP_NKP_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A009 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí, vymezí obdobně obecní úřad obce s rozšířenou působností ochranné pásmo na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A009_NKP_P A009_NKPOP Stránka 10 z 161

11 Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_NNKP_PLO UAP_NNKP_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A010 památka UNESCO včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Seznam světového dědictví zahrnuje kulturní a přírodní dědictví. Vyhlašuje ho mezivládní Výbor pro světové dědictví. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: NULOVÁ VRSTVA Názvy aktivních vrstev 3) : Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A011 urbanistické hodnoty Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A011_URBHOD_B A011_URBHOD_L A011_URBHOD_P Stránka 11 z 161

12 Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_URBANHOD_BOD UAP_URBANHOD_LIN UAP_URBANHOD_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : zak. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb. a metodický návod UUR. Údaj vzniká a zaniká vždy s novou aktualizací územně analytických podkladů. Poskytovatel údaje 6) : Průzkum území. Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A012 region lidové architektury Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury ve svém původním umístění a urbanistické skladbě. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A012_REGLIDA_B A012_REGLIDA_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_REGION_LIDARCH_BOD UAP_REGION_LIDARCH_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : zak. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb. a metodický návod UUR. Údaj vzniká a zaniká vždy s novou aktualizací územně analytických podkladů. Poskytovatel údaje 6) : Odborná literatura Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A013 historicky významná stavba, soubor Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Budova nebo soubor staveb Stránka 12 z 161

13 významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A012_HIVYS_B A013_HIVYS_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_HISTSTAV_BOD UAP_HISTSTAV_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : zak. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb. a metodický návod UUR. Údaj vzniká a zaniká vždy s novou aktualizací územně analytických podkladů. Poskytovatel údaje 6) : Průzkum území, odborná literatura Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A014 architektonicky cenná stavba, soubor Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jedinečné stavby a jejich soubory rozepsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství). Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A014_ACS_B A014_ACS_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ARCHISTAV_BOD UAP_ARCHISTAV_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : zak. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb. a metodický návod UUR. Údaj vzniká a zaniká vždy s novou aktualizací územně analytických podkladů. Poskytovatel údaje 6) : Průzkum území, odborná literatura Stránka 13 z 161

14 Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A015 významná stavební dominanta Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A015_VSD_B A015_VSD_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_STAVDOM_BOD UAP_STAVDOM_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : zak. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb. a metodický návod UUR. Údaj vzniká a zaniká vždy s novou aktualizací územně analytických podkladů. Poskytovatel údaje 6) : Průzkum území Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A016 území s archeologickými nálezy Základní popis údaje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Kraj může vydat nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A016_UARCHN_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ARCHNALEZY_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 20/1987 Sb., Stránka 14 z 161

15 Poskytovatel údaje 6) : Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika Základní popis údaje: Krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont,přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A017_OKR_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_OBLAST_KRAJRAZ_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : 1. Správa NP, CHKO (na svém území), 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán ochrany přírody (území mimo NP a CHKO). Oba typy poskytovatelů údajů předávají tyto údaje o území jen v případech, jsou-li oblasti krajinného rázu skutečně vymezeny. Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika Základní popis údaje: Část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu; může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Mista_krajinného_rázu.doc Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ VRSTVA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Stránka 15 z 161

16 Poskytovatel údaje 6) : 1. Správa NP, CHKO (na svém území), 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán ochrany přírody (území mimo NP a CHKO). Oba typy poskytovatelů údajů předávají tyto údaje o území jen v případech, jsou-li oblasti krajinného rázu skutečně vymezeny. Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A019 místo významné události Základní popis údaje: Lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla) Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A019_MVU_B A019_MVU_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_UDALOST_BOD UAP_UDALOST_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování. Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A020 významný vyhlídkový bod Základní popis údaje: Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Sociální Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A020_MVB_B Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VYHLID_BOD Informace o vzniku 4) Poskytovatel údaje 6) : Úřad územního plánování a platnosti údaje 5) : na podkladu turistické mapy Stránka 16 z 161

17 Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A021 územní systém ekologické stability Základní popis údaje: Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Nadregionální vymezuje MŽP, regionální vymezují krajské úřady, místní vymezují obecní úřady obcí s rozšířenou působností; nejde-li o národní park, CHKO nebo jejich ochranné pásmo. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A021_USES_NRBC_P A021_USES_NRBK_P A021_USES_NRBK_L A021_USES_NRBKOZ A021_USES_RBC_P A021_USES_RBK_P A021_USES_RBKSM_L A021_USES_LBC_P A021_USES_LBK_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_USES_NRBC_PLO UAP_USES_NRBK_PLO UAP_USES_NRBK_LIN UAP_USES_NRBKOZ_PLO UAP_USES_RBC_PLO UAP_USES_RBK_PLO UAP_USES_RBKSM_LIN UAP_USES_LBC_PLO UAP_USES_LBK_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Stránka 17 z 161

18 Poskytovatel údaje 6) : Nadregionální Agentura ochrany přírody a krajiny Praha, regionální krajský úřad; správa NP, CHKO (na svém území), místní obecní úřad pbce s rozšířenou působností; správa NP, CHKO (na svém území) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A022 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou Základní popis údaje: Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata. Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A022_VKPR_B A022_VKPR_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_KRAJPRV_REG_BOD UAP_KRAJPRV_REG_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Pověřený obecní úřad Pasport údaje o území 8) : ANO Stránka 18 z 161

19 Jev č. A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou Základní popis údaje: Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ HLADINA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Obecní úřad obce s rozšířenou působností Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A024 přechodně chráněná plocha Základní popis údaje: Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Stránka 19 z 161

20 Názvy aktivních souborů: A024_PCHP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PRECHCHRAN_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Obecní úřad obce s rozšířenou působností; správa NP, CHKO (na svém území) Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A025 národní park včetně zón a ochranného pásma Základní popis údaje: Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem. Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A025_NP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_NP_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha (v souboru shp) Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A026 chráněná krajinná oblast včetně zón Základní popis údaje: Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za Stránka 20 z 161

21 chráněné krajinné oblasti. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením. Náleží mezi zvláště chráněná území.eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A026_CHKO_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_CHKO_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky. Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A027_NPR_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_NPR_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Stránka 21 z 161

22 Jev č. A028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky. Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A028_PR_P A028_PROP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PR_PLO UAP_PR_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A029_NPP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_NPP_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Stránka 22 z 161

23 Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A030 přírodní park Základní popis údaje: K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Zřizuje se k ochraně krajinného rázu. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ VRSTVA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Krajsky úřad Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A031 přírodní památka včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A031_PP_P A031_PPOP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PP_PLO UAP_PP_OP Stránka 23 z 161

24 Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A032 památný strom včetně ochranného pásma Základní popis údaje: Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A032_PST_B A032_PSTOP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PSTROM_BOD UAP_PSTROM_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO Základní popis údaje: Reprezentativní území světa, která kromě cenných přirozených ekosystémů poskytují příklady harmonických vztahů mezi přírodním prostředním a místními obyvateli. Území s jednou nebo více lokalitami tzv. geologického dědictví. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A033_BIOR_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_BIOUNESCO_PLO Stránka 24 z 161

25 Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Mezinárodní program,,člověk a biosféra (MAB UNESCO) Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha. Ministerstvo životního prostředí Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A034 NATURA evropsky významná lokalita Základní popis údaje: Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území Orgán ochrany přírody svým stanoviskem vyloučí významný vliv koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a nebo posoudí ve správním řízení varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A034_EVL_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_N2000_EVR_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A035 NATURA 2000-ptačí oblast Základní popis údaje: Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území Orgán ochrany přírody svým stanoviskem vyloučí významný vliv koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a nebo posoudí ve správním řízení varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv Stránka 25 z 161

26 na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A035_SPA_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_N2000_PTA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Základní popis údaje: Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na a) kriticky ohrožené, b) silně ohrožené, c) ohrožené. Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A036_ZCHRZ_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_LOK_CHR_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 114/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A037- lesy ochranné Základní popis údaje: O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský úřad. Stránka 26 z 161

27 Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A037_LOCH_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_LESY_OCHRANNE_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 289/1995 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Krajský úřad. Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude upřesněna metodickým pokynem MZe) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A038 les zvláštního určení Základní popis údaje: O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský úřad. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A038_LZVL_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_LESY_ZU_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 289/1995 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Krajský úřad. Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude upřesněna metodickým pokynem MZe) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A039 lesy hospodářské Základní popis údaje: Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategotii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A039_LHOSP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_LESY_HOSP_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 289/1995 Sb., Stránka 27 z 161

28 Poskytovatel údaje 6) : Krajský úřad. Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude upřesněna metodickým pokynem MZe) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa Základní popis údaje: K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje je třeba souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A040_LESOP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_LESY_50_OP Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 289/1995 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Mapový podklad Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka Základní popis údaje: Informace o kvalitě půdy. Celostátní databázi BPEJ zajišťuje MZe prostřednictvím odborné organizace. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A041_BPEJ_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_BPEJ_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 334/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : MZe, Ústřední pozemkový úřad, Praha (autorsky Výzkumný ústav,meliorací a ochrany půdy v.v.i.) Pasport údaje o území 8) : ANO Stránka 28 z 161

29 Jev č. A042 hranice biochor Základní popis údaje: Biogeografické členění. Je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A042_BIOCHORY_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_BIOCHORA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Biografické členění České republiky, Poskytovatel údaje 6) : Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Základní popis údaje: Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a drobných vodních toků. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A043_INVPUD_L A043_INVPUD_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_INV_PUDA_LIN UAP_INV_PUDA_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 334/1992 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Zemědělská vodohospodářská správa (do roku 1991), vodoprávní úřad (od roku 1992) Pasport údaje o území 8) : ANO Stránka 29 z 161

30 Jev č. A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Základní popis údaje: Zdroje vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody; 1. vodní zdroj povrchové vody vč. ochranných pásem (např. vodárenská nádrž, odběr vody z vodního; 2. vodní zdroj podzemní vody vč. ochranných pásem. Ochranná pásma I. a II. stupně stanoví vodoprávní úřad. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A044_VZOP Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VOD_ZDROJ_OP_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : ad 1}správci povodí; ad 2} vlastník vodního zdroje podzemní vody (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha, v.v.i.) a další. Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod Základní popis údaje: Vyhlašuje vláda nařízením: - Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., - Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., - Nařízení vlády č. 58/1981 Sb. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A045_CHOPAV_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VOD_AKU_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha Pasport údaje o území 8) : NE Stránka 30 z 161

31 Jev č. A046 zranitelná oblast Základní popis údaje: Stanoví vláda nařízením: Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A046_ZRANO_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ZRANITEL_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod Základní popis údaje: Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrch. Nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrch. Vody v určitém prostředí, např.: v jezeru, ve vodní nádrži a voda v korytě vodního toku; útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A047_VUTPOVR_L A047_VUTPOVR_P A047_VUTPODZ_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VOD_UTVARN_LIN UAP_VOD_UTVARN_PLO UAP_VOD_UTVARP_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Stránka 31 z 161

32 Poskytovatel údaje 6) : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A048 vodní nádrž Základní popis údaje: Vodní nádrže jsou útvarem povrchové vody; zároveň mohou být i vodním dílem. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A048_VODN_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VOD_NADRZ_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Správci povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a další. Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A049 povodí vodního toku, rozvodnice Základní popis údaje: Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicemi, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí také zahrnuje plochy povrchových vodních útvarů v povodí. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A049_POVODI_P A049_POVODI_3P A049_POVODI_4P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_POVODI_PLO UAP_POVODI_PLO3 UAP_POVODI_PLO4 Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Stránka 32 z 161

33 Poskytovatel údaje 6) : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha vymezení povodí; Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) - rozvodnice Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A050 záplavové území Základní popis údaje: Stanoví vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A050_ZAPLUZ5_P A050_ZAPLUZ20_P A050_ZAPLUZ100_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ZAPLAVYQ5_PLO UAP_ZAPLAVYQ20_PLO UAP_ZAPLAVYQ100_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha Mapa záplavových území ČR 1: ) Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A051 aktivní zóna záplavového území Základní popis údaje: Stanoví vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku;, a to v zastavěných územích, v zastavitelných plochách dle územně plánovací dokumentace, případně dle potřeby i v dalších územích podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A051_ZAPLUZ_AKT_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_ZAPLAVY_AKT_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Stránka 33 z 161

34 Poskytovatel údaje 6) : Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A052 území určené k rozlivům povodí Základní popis údaje: Pro účely zmírnění účinků povodní může vodoprávní úřad jako preventivní opatření v záplavovém území místo jiných opatření na ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní. Omezení v těchto územích musí projednat vodoprávní úřad s dotčenými orgány státní správy (právo užívání pozemků a staveb v tomto území) Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ VRSTVA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Není zatím systematicky sledovaný údaj o území, stanovuje příslušný vodoprávní úřad na úrovni kraje. Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A053 územní zvláštní povodně pod vodním dílem Základní popis údaje: Vymezení území ohroženého zvláštními povodněmi se provádí pouze v tom případě, že jejich rozsah výrazně přesahuje záplavové území v tomto místě. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A053_ZVLPOV_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_VD_POVODEN_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Vodoprávní úřad, správce vodního díla. Pasport údaje o území 8) : ANO Stránka 34 z 161

35 Jev č. A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany Základní popis údaje: Např. poldry, ochranné hráze toků, přehrady, mobilní zábrany, pohyblivé klapky na vodních dílech / jezy ap. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Hospodářský Limit využití území 2) : NE Názvy aktivních souborů: A054_OCHRPOV_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_PP_OBJEKT_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 254/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Vlastníci objektů Pasport údaje o území 8) : ANO Jev č. A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochrany pásem Základní popis údaje: Osvědčení o těchto zdrojích vydá ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím. Ochranné pásmo I. a II. stupně stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ HLADINA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 164/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Ministerstvo zdravotnictví Pasport údaje o území 8) : NE Stránka 35 z 161

36 Jev č. A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Základní popis údaje: Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: Názvy aktivních vrstev 3) : NULOVÁ HLADINA Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 164/2001 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Ministerstvo zdravotnictví Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A057 dobývací prostor Základní popis údaje: Stanoví obvodní báňský úřad. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A057_DP_P Názvy aktivních vrstev 3) : UAP_DPTE_PLO Informace o vzniku 4) a platnosti údaje 5) : Zákon č. 44/1988 Sb., Poskytovatel údaje 6) : Česká geologická sféra - Geofond Pasport údaje o území 8) : NE Jev č. A058 chráněné ložiskové území Základní popis údaje: Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ stanoví ministerstvo životního prostředí. Stanovený dobývací prostor se automaticky na podkladu 43 zák. č. 44/1988 Sb. (horní zákon) stává chráněným ložiskovým územím, a to i v případě, že je tento dobývací prostor zrušen. Zařazení do pilíře P. H. S. 1) : Přírodní Limit využití území 2) : ANO Názvy aktivních souborů: A058_CHLU_P Stránka 36 z 161

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 74 návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Uživatelská dokumentace k datovému

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. Odůvodnění

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. Odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH Odůvodnění 05/2016 ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: Ředitelka organizace: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Ing. Irena Vostracká Vedoucí úseku dopravní a technické

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRACHATICE

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRACHATICE AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRACHATICE GEFOS a.s. Atelier Charvát, s. r. o. Plánská 6 Dukelských hrdinů 20 České Budějovice Praha SVAZEK A 10/2012 1 AKTUALIZACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 PRŮVODNÍ INFORMACE Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Jan Richter ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ostrava, 5. 6. listopad 2015 OBSAH PREZENTACE I. Legislativní a strategická východiska pro

Více

D.2.1 Územně plánovací podklady

D.2.1 Územně plánovací podklady D.2.1 Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady patří tradičně mezi nástroje územního plánování. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tvořily územně plánovací podklady

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování zastupitel určený pro spolupráci

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Územní plán Šumavské Hoštice. Návrh zadání

Územní plán Šumavské Hoštice. Návrh zadání Návrh zadání ÚP Šumavské Hoštice Strana 1 (celkem 18) Územní plán Šumavské Hoštice Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více