MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, STARÉ MĚSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková DATUM: Tento dokument je doručován způsobem: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02722/2012 Darja Horáková DATUM: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala společnost Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ , kterou zastupuje spol. SITEL, s.r.o., Baarova 957/15, Praha, IČ , na základě písemné plné moci, v zastoupení společnosti ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky, IČ , na základě písemné plné moci, v zastoupení Ing. Přemysla Zlobického, nar , Křivá 2745, Zlín na základě písemné plné moci, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

2 Č.j. MeUSM/02723/2012 str. 2 Kabelové rozvody pro rodinné domy v ulici Janáčkova Staré Město (dále jen "stavba") na pozemcích st. p.č. 1969, 1971, 1956, 1960, 2217, 2216, 2214 /vše zastavěná plocha a nádvoří/ a p.č. 340/134, 340/123, 340/135 /vše ostatní plocha/, v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště. Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: - Kabelové rozvody v ulici Janáčkova, Staré Město. Předložená dokumentace řeší novou kabelizaci rovodů pro rodinné domy v ulici Janáčkova. Nově budou umístěny samostatně stojící UR typu SISI1 na pozemcích p.č. 340/134, 340/123. Nově bude dále provedeno napojení rodinných domů se stávajícími službami. Pro ostatní rodinné domy budou v páteřní trase ponechány rezervy. Pro napojení rodinných domů budou provedeny rozvody v délce 193 m. Metalické kabely budou vycházet (budou naspojkovány na stávající kabely pomocí spojek) od křižovatky ulic Janáčkova a Komenského a budou dále vedeny: na severní straně podél komunikace v zeleném pásu (trávě) a protlaky pod vjezdy do objektů na přilehlé straně ulice; po jižní straně ulice Janáčkova budou kabely vedeny v chodníku a k připojovaným objektům na přilehlé straně ulice. Na připojovaných objektech budou kabely ukončeny ve skříni MRK2. Po obou stranách ulice budou ke kabelům přiloženy po jedné HDPE trubce 40 mm (rezerva). Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vypracovanou Ing. Přemyslem Zlobickým, ČKAIT III. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu technické infrastruktury a doprovodných technických zařízení pro zajištění služeb technických komunikací, a to podzemní komunikační vedení elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů v souladu s 103 stavebního zákona, odstavce 1 b), tj. stavbu, která nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad stanoví následující podmínky pro provedení stavby: 1. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 2. Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení správcem, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci sítí apod.). 3. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 5. Při realizaci stavby musí být na stavbě k dispozici dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a musí být veden stavební deník. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

3 Č.j. MeUSM/02723/2012 str Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů jejichž stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace a tohoto rozhodnutí: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, závazné stanovisko ze dne pod zn. MUUH-OŽP/16243/2012/Be Spis/32/2012-ZS a ze dne pod spis. zn. MUUH-OŽP/22813/2012/HubJ: orgán ochrany přírody a krajiny: Při ukládání kabelů dojde ke střetu se zelení. Při provádění výkopových prací požadujeme šetrné odkopání terénu v okolí vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k poškození kořenových systémů dřevin rostoucích v blízkosti předpokládané trasy kabelů. 7. Budou dodrženy podmínky správců dopravní a technické infrastruktury, jejichž vyjádření a souhlasy jsou nedílnou součástí dokumentace stavby: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, Brno 66290, vyjádření č.j /12 ze dne Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření ze dne pod zn SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 1, Sady, vyjádření ze dne pod č.j. 511/1274/2012 E.ON ČR, s.r.o., Tým technické evidence a dokumentace, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření ze dne pod zn. J21095-Z Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku a ŽP, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, vyjádření ze dne pod zn. MeUSM/00713/ Vlastník stavby zodpovídá za škody vzniklé na sousedních stavbách a pozemcích, pokud nebyly vyvolány jejich závadným stavem. Škody, včetně znečištění komunikací, musí stavebník vždy neprodleně odstranit na vlastní náklady a vlastními prostředky. 9. Při stavebních pracích bude postupováno dle normy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.591/2006/sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších platných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení. 11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 12. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení 152 stavebního zákona. 13. Výkopy budou řádně zabezpečeny, za špatné viditelnosti a v noci označeny osvětlením a po dokončení bude povrch uveden do původního stavu. 14. Stavebník provádějící výkopové práce má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy, v souladu s ust. 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 127 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušnému stavebnímu úřadu a organizaci mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha, kontakt Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Moravské zemské muzeum v Brně - Archeologická stanice ve Starém Městě, Hradišťská 644 (u hřbitova) - Dr.Galuška, p.leško - tel , nebo Moravské zemské muzeum v Brně - Archeologický ústav, Zelný trh 6, Brno, Dr. Galuška, tel Investor umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení. 15. O zábor veřejného prostranství si stavebník požádá na Městském úřadě ve Starém Městě, odboru majetku a ŽP. 16. Odpady z výstavby budou přednostně využívány (stavební sutě, obalové folie, papír, kartony, dřevo), nebo nabídnuty k využití (např. OTR s.r.o. Buchlovice, Puruplast a.s. Kostelany, Sběrné suroviny), nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné předány ke zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Bude vedena evidence odpadů dle 21 a přílohy č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

4 Č.j. MeUSM/02723/2012 str Do 30 ti dnů po dokončení stavby bude provedeno zaslání digitálního zaměření kabelu na JDTM ZK (jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje) na adresu správce tohoto systému: GEOVAP, spol. s r.o., Nám. Práce 2512, Zlín (tel.: , fax.: , kontaktní osoba: Ing. Ivan Kusák, mobil: , Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se o stavbu, která v souladu s 119 stavebního zákona nepodléhá oznámení užívání stavebnímu úřadu nebo vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, provedeno zaměření skutečného provedení stavby (vloženo v digitálním tvaru do JTDM Zlínského kraje) a zajištěny doklady o splnění podmínek správců dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů. Dokončení stavby bude písemně oznámeno stavebnímu úřadu (podklady doložte k archivaci). 19. Námitky účastníků řízení: nebyly vzneseny. 20. Stavba bude dokončena do , a to včetně terénních úprav. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Odůvodnění: Navrhovatel podal dne návrh na umístění ve výroku uvedené stavby. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl úplný, byl navrhovatel dne vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Po doplnění podání dne řízení pokračovalo. Do podkladů řízení byla doložena plná moc (s právem substituce) spol. Telefónica Czech Republic, a.s. pro společnost SITEL, s.r.o., IČ: , k zastupování ze dne , plná moc k zastupování (s právem substituce) spol. SITEL, s.r.o. pro společnost ZLINPROJEKT a.s., IČ: , ze dne a plná moc k zastupování pro pana Ing. Přemysla Zlobického, nar , Křivá 2745, Zlín ze dne ; Stavebník předloženou dokumentaci stavby opatřil názvem Staré Město, Janáčkova, nové fasády. Vzhledem ke skutečnosti, že tento název je z pohledu stavebního úřadu a stavebního zákona zavádějící, byl po dohodě se stavebníkem, zvolen výstižnější název pro označení stavby pro potřebu tohoto řízení, a to: Kabelové rozvody pro rodinné domy v ulici Janáčkova, Staré Město. Jedná se tudíž o tentýž obsah stavby a tutéž stavbu. Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení a veřejnosti doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Staré Město. Současně bylo oznámení o zahájení územního řízení v souladu se zák. č. 500/2004 Sb. vyvěšeno na internetových stránkách obce. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení byl zúžen rozsah předmětu žádosti tak, že bylo upuštěno od provedení přípojky k rodinnému domu čp. 1681, a tím umístění stavby na pozemku p.č. st Vzhledem k tomu, že došlo ke zúžení záměru, čímž došlo pouze k omezení případného dotčení vlastnických a jiných práv k sousedním pozemkům a stavbám, nebylo toto účastníkům řízení (kteří zůstali nezměněni) oznamováno jako změna podkladů a stavební úřad přímo přistoupil k vydání rozhodnutí. Stavební úřad dospěl k závěru, že nové seznamování účastníků s podklady by v tomto případě bylo nadbytečné a ohrozilo by to termín provádění stavby, se kterým byli všichni účastníci stavebníkem seznámeni (obyvatelé ulice) a počítají s ním. Tento pozemek (p.č.st. 1972) již nebyl použit ve výrokové části rozhodnutí, jako pozemek určený k umístění stavby. Vlastníci tohoto pozemku zůstali i nadále účastníky řízení. Umístění stavby je v souladu s územním plánem města Staré Město schváleným zastupitelstvem města dne Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Jako doklad o vlastnictví byl doložen výpis z katastru nemovitostí LV č , 815, 784, 1149, 1231, 4203, 1428, 1426, 1425, Dále byly doloženy následující smlouvy:

5 Č.j. MeUSM/02723/2012 str. 5 Smlouva u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi stavebníkem a městem Staré Město k pozemkům p.č. 340/134, 340/135 a p.č. 340/123 ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem, Františkem Chmelařem a Mgr. Miladou Chmelařovou k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem, Josefem Blahou a Marií Blahovou k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem a Milanem Koutníkem k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem, Danou Fialovou a Emílií Hrbálkovou k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem, Petrou Ali Dolákovou a Janou Watkin (roz. Doláková) k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem a Daliborem Němcem k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem a Annou Obdržálkovou k pozemku p.č a budově čp ze dne Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavřená mezi stavebníkem a Michaelou Rokytovou, k pozemku p.č a budově čp ze dne Návrh byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, Brno 66290, vyjádření č.j /12 ze dne ; Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření ze dne pod zn ; SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 1, Sady, vyjádření ze dne pod č.j. 511/1274/2012; E.ON ČR, s.r.o., Tým technické evidence a dokumentace, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření ze dne pod zn. J21095-Z ; MěÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště, vyjádření ze dne pod zn. MUUH-OD/14727/2012/44/2012/HanJ; Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, závazné stanovisko ze dne pod zn. MUUH-OŽP/16243/2012/Be Spis/32/2012-ZS a ze dne pod spis. zn. MUUH-OŽP/22813/2012/HubJ; UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, vyjádření ze dne pod zn. OJur210; ČD- Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, vyjádření ze dne pod zn. 4138/2012-O; CTZ s.r.o., Sokolovská 572, Uherské Hradiště, vyjádření ze dne pod zn, Hej/101/15/2012; Internext 2000, s.r.o., Palackého 166, Vsetín, vyjádření ze dne pod č.j. 16/2012; Dat, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště, vyjádření ze dne ; Povodí Moravy a.s., Dřevařská 11, Brno, vyjádření ze dne pod zn. PM / /Le; Policie ČR OŘ DI, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště, vyjádření ze dne pod č.j. KRPZ /ČJ BAN; Městský úřad Staré Město, odbor investic, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, vyjádření ze dne ; Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku a ŽP, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, vyjádření ze dne pod zn. MeUSM/00713/2012 a ze dne ; Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky pro umístění stavby a připomínky a požadavky, které jsou zaměřeny na provádění a užívání stavby uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, protože stavba nepodléhá stavebnímu řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu technické infrastruktury a doprovodných technických zařízení pro zajištění služeb technických komunikací, a to podzemní komunikační vedení elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů v souladu s 103 stavebního zákona, odstavce 1 b), tj. stavbu, která nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad stanovil ve výrokové části rozhodnutí podmínky pro provedení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

6 Č.j. MeUSM/02723/2012 str. 6 V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 85 stavebního zákona. Účastníci řízení - další dotčené osoby: E.ON Distribuce, a.s., Bohumil Dolák, Marie Doláková, Petra Ali Doláková, Jana Watkin (roz. Doláková), Dalibor Němec, Raiffeisenbank, a.s., Milan Koutník, Štefanie Koutníková, Dana Fialová, Emílie Hrabálková, Michaela Rokytová, Pavla Smetková, Miroslav Friak, Ludmila Friaková, Ing. Pavel Studenka, Miroslava Studenková, Anna Obdržálková, Josef Blaha, Marie Blahová, František Chmelař, Mgr. Milada Chmelařová, Jiří Kroča, Jan Ošívka, Vladimír Kroča, JUDr. Milan Suchánek - soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 9, Milan Basovník, Josefa Basovníková, Svatopluk Pořízek, Mgr. Iva Pořízková, Petr Stalčík, Petr Stalčík, František Plevák, Milada Pleváková, Igor Friak, Ludmila Friaková, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Ing. Pavel Studenka, Miroslava Studenková, Lubomír Bilík, Jana Bilíková, Komerční banka a.s. Praha 1, René Svárovský, Antonín Plevák, Marie Pleváková, Telefónica Czech Republic, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Město Staré Město Vzhledem k rozsahu, charakteru stavby a způsobu jejího budoucího užívání nemohou být práva jiných než mezujících sousedů dotčena. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bylo započato se stavbou. Ing. Helena Štolhoferová vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánu otisk úředního razítka

7 Č.j. MeUSM/02723/2012 str. 7 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: žadatel (dodejky): Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h (v zastoupení) Ing. Zlobický Přemysl, Křivá č.p. 2745, Zlín, doručovací adresa: ZLÍNPROJEKT, a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky obec Město Staré Město, náměstí Hrdinů č.p. 100, Staré Město účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou ( 87 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb.): Bohumil Dolák, Janáčkova č.p. 1678, Staré Město Marie Doláková, Janáčkova č.p. 1678, Staré Město Petra Ali Doláková, Janáčkova č.p. 1678, Staré Město Jana Watkin (roz. Doláková), Janáčkova č.p. 1678, Staré Město Dalibor Němec, Janáčkova č.p. 1680, Staré Město Raiffeisenbank, a.s., IDDS: skzfs6u Milan Koutník, Janáčkova č.p. 1681, Staré Město Štefanie Koutníková, Janáčkova č.p. 1681, Staré Město Dana Fialová, Janáčkova č.p. 1682, Staré Město Emílie Hrabálková, Janáčkova č.p. 1682, Staré Město Michaela Rokytová, Janáčkova č.p. 1686, Staré Město Pavla Smetková, Janáčkova č.p. 1686, Staré Město Miroslav Friak, Janáčkova č.p. 1687, Staré Město Ludmila Friaková, Janáčkova č.p. 1687, Staré Město Ing. Pavel Studenka, Janáčkova č.p. 1782, Staré Město Miroslava Studenková, Janáčkova č.p. 1782, Staré Město Anna Obdržálková, Janáčkova č.p. 1784, Staré Město Josef Blaha, Janáčkova č.p. 1785, Staré Město Marie Blahová, Janáčkova č.p. 1785, Staré Město František Chmelař, Janáčkova č.p. 1787, Staré Město Mgr. Milada Chmelařová, Janáčkova č.p. 1787, Staré Město Jiří Kroča, Janáčkova č.p. 1677, Staré Město Jan Ošívka, Luční Čtvrť č.p. 352, Staré Město Vladimír Kroča, Janáčkova č.p. 1677, Staré Město JUDr. Milan Suchánek - soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami č.p. 245/10, Praha 9 Milan Basovník, Janáčkova č.p. 1679, Staré Město Josefa Basovníková, Janáčkova č.p. 1679, Staré Město Svatopluk Pořízek, Janáčkova č.p. 1683, Staré Město Mgr. Iva Pořízková, Janáčkova č.p. 1683, Staré Město Petr Stalčík, Janáčkova č.p. 1684, Staré Město Petr Stalčík, Janáčkova č.p. 1684, Staré Město František Plevák, Janáčkova č.p. 1685, Staré Město Milada Pleváková, Janáčkova č.p. 1685, Staré Město Igor Friak, Janáčkova č.p. 1687, Staré Město Ludmila Friaková, Janáčkova č.p. 1687, Staré Město Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 Ing. Pavel Studenka, Janáčkova č.p. 1782, Staré Město Miroslava Studenková, Janáčkova č.p. 1782, Staré Město Lubomír Bilík, Janáčkova č.p. 1783, Staré Město Jana Bilíková, Janáčkova č.p. 1783, Staré Město Komerční banka a.s. Praha 1, IDDS: 4ktes4w René Svárovský, Janáčkova č.p. 1786, Staré Město

8 Č.j. MeUSM/02723/2012 str. 8 Antonín Plevák, Janáčkova č.p. 1788, Staré Město Marie Pleváková, Janáčkova č.p. 1788, Staré Město Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9 Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: uh2gb5e E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu dotčené orgány MěÚ Staré Město, odbor správy majetku a ŽP, náměstí Hrdinů č.p. 100, Staré Město MěÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy, IDDS: ef2b3c5 MěÚ Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, IDDS: ef2b3c5 MěÚ Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, IDDS: ef2b3c5 ostatní Moravské zemské muzeum, IČ , Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., IDDS: bfi2vz4 Policie ČR OŘ DI, IDDS: jydai6g dále obdrží: - s žádostí o vyvěšení na úřední desce: MěÚ Staré Město, odbor hospodářsko-správní, náměstí Hrdinů č.p. 100, Staré Město spis MěÚ Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, náměstí Hrdinů 100, Staré Město Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více