za školní rok 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 za školní rok 2010 / 2011

2 Na obálce: Fotografie z exkurze 3. G do skanzenu v Modré u Velehradu Fotografie z OK ve volejbalu Fotografie z maturitní zkoušky Studenti 1. roč. Rozeta (prostorová práce) M. Kolářová, 1. G Třebíč (frotáž z papírové koláže)

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010 / 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2010

4 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů a studentů Gymnázia Třebíč Redakce: Mgr. Radek Blažek Mgr. Petr Benda Mgr. Lenka Mahelová Fotografická předloha, foto: Mgr. Karel Janík Návrh obálky, grafická úprava: Mgr. Petr Benda, YASHICA

5 Slovo ředitele Vážené dámy, vážení pánové, letos proběhly maturitní zkoušky podle nových pravidel. V médiích se dokonce objevuje termín nová maturita. Ať k názvu přidáme jakýkoli přívlastek, vždy bude maturitní zkouška významným okamžikem v životě člověka a vždy pro něj bude jedinečná a nová. Už před třemi lety, když jsme žactvu objasňovali průběh zkoušek a vysvětlovali možné strategie jejich postupu, svěřily se mi Kristýna Hronzová a Tereza Pleskačová se svými obavami z maturity. Jejich starost jsem naprosto chápal. Pouze jsem předpokládal, že poctivým přístupem žáků ke studiu nemůže maturitní zkouška, ať nová nebo stará, dopadnout špatně. Což se nakonec u všech, kteří ke zkoušce přišli, potvrdilo. Stejné pocity jsme měli i my, kteří jsme zkoušky zajišťovali. Pro nás bylo uspořádání jiné, ale podstatu zkoušek jsme měnit nemuseli. Myslím si, že velká část pedagogické veřejnosti ocenila, že se ministerstvo školství po letech váhání, odborných diskuzí i změnách plánů nečekaně odvážně rozhodlo udělat první krok. Po něm musí následovat řada dalších. Takto jsem to napsal řediteli CERMATu: Myslím, že střední školy, CERMAT i MŠMT si ověřily, že i tak složitý a náročný systém provedení maturitních zkoušek společně zdolají. Proto je bez pochyb zaručeno, že v příštích letech určitě zvládnou i ten zjednodušený. I v letošní výroční zprávě se můžete seznámit se základními informacemi o škole, se změnami, které se za poslední rok udály, můžete se dočíst o aktivitách a úspěších našich studentů. Jim patří poděkování za činorodost a dobrou reprezentaci školy. Vyučujícím děkuji za úsilí, snahu, vedení, péči a trpělivou podporu studentů, nepedagogickým pracovníkům za vytváření dobrých podmínek, abychom se mohli soustředit na svou práci. V Třebíči dne Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne Mgr. Radek Blažek ředitel školy 3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Charakteristika školy a základní údaje Název: Gymnázium Třebíč Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ Založena: 8. října 1871 Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání 4 nebo 8 let, podle oboru vzdělávání, formou denní. Gymnaziální vzdělávání má podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle: vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení; připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě; podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané; usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí. Rozhodnutí o zařazení Gymnázia v Třebíči do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /03-21 s účinností od uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola využívá pronajaté prostory v budově Hasskova 88/15 v Třebíči. Identifikátor školy: IČO: IZO: Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne pod č. j. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne pod č. j. 151/03/2003/ ZK a vydána dne Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele Adresy pro dálkový přístup: ředitel: záznamník, fax: spojovatelka: WWW: gtr.cz 4

7 Údaje o školské radě Členové jmenovaní radou kraje: Jméno: Ing. Miroslav Nešpůrek Zaměstnání: manažer obchodu Jméno: Zaměstnání: Mgr. Marie Bartíková ředitelka ZŠ Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty: Jméno: Mgr. Vladimír Brázda Zaměstnání: učitel ZŠ Jméno: Ing. Miloslav Plot Zaměstnání: Compunax spol. s r. o. Členové volení pedagogickými pracovníky: Jméno: PhDr. Pavel Jindra Zaměstnání: učitel, Gymnázium Třebíč Jméno: Zaměstnání: Mgr. Stanislav Prokop učitel, Gymnázium Třebíč Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obor vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem. Obor vzdělání K/81 Gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a pro vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia a schválila školská rada dne a pedagogická rada dne Obor vzdělání K/41 Gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia a schválila školská rada ke dni a pedagogická rada dne

8 Učební plán ve školním roce 2010 / 2011 čtyřleté - osmileté - KKOV K/ K/ Ročník Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova UČEBNÍ PLÁNY GYMNÁZIA TŘEBÍČ, školní rok 2010 / 2011 Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 2 Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Pozn.: Ve školním roce 2010 / 2011 se učební plány primy až kvarty řídí školním vzdělávacím plánem nižšího gymnázia, učební plány kvinty, sexty a prvního a druhého ročníku pak školním učebním plánem vyššího gymnázia. Volitelné předměty: Nabídka přibližně 18 předmětů ve třetím ročníku a 25 předmětů ve čtvrtém ročníku studia. Např.: semináře z hlavních předmětů, zejména maturitních. Dále třetí živý jazyk, finanční matematika, všeobecné studijní předpoklady, latina, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, základy administrativy, hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zájmová činnost: Kroužky předmětových olympiád, SOČ, debaty, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, internet, posilovna. 6

9 Zaměstnanci ve školním roce 2010 / 2011 Jméno Aprobace Délka praxe Dosažené k vzdělání Funkce 1 Blažek Radek, Mgr. Bi-Ch 24 VŠ ředitel 2 Javorková Marie, PaedDr. ČJ-HV 29 VŠ zástupkyně ředitele 3 Málek Miroslav, RNDr. M-DG-IVT 33 VŠ zástupce ředitele 4 Raus Zdeněk, Mgr. Z-TV 36 VŠ výchovný poradce 5 Benda Petr, Mgr. ČJ-VV 20 VŠ třídní učitel 6 Berounová Zuzana, Mgr. M-F 4 VŠ třídní učitelka 7 Března Jiří, Mgr. M-Z 22 VŠ třídní učitel 8 Burešová Alice, RNDr. Bi-Ch-AJ 24 VŠ učitelka 9 Čermáková Kateřina, Mgr. ZSV-Bi 2 VŠ učitelka 10 Doležalová Hana, Mgr. NJ-ZSV 18 VŠ třídní učitelka 11 Drbohlavová Alena, RNDr. M-F 28 VŠ učitelka 12 Drobílek Jan, Mgr. AJ 21 VŠ učitel 13 Fiala Petr, PaedDr. Z-TV 38 VŠ třídní učitel 14 Filippiová Iva, Mgr. M-TV 38 VŠ třídní učitelka 15 Havelková Zuzana, Mgr. AJ-NJ 4 VŠ učitelka 16 Helánová Jana, Mgr. FJ 2 VŠ učitelka 17 Honsová Dagmar, Mgr. ČJ-ZSV-RJ 20 VŠ učitelka 18 Horáček Bohuslav ČJ-D 33 VŠ učitel 19 Chybová Lenka, Mgr. AJ-D 13 VŠ učitelka 20 Janík Karel, Mgr. Z-TV 24 VŠ učitel 21 Ježek Miroslav, Mgr. AJ 4 VŠ učitel 22 Jindra Pavel, PhDr. ČJ-D 30 VŠ třídní učitel 23 Kafoňková Ivana, Mgr. NJ-ZSV 7 VŠ učitelka 24 Kladivová Marie, Mgr. Bi-Ch 7 VŠ třídní učitelka 25 Klusáčková Jitka, RNDr. M-F-AJ 26 VŠ třídní učitelka 26 Kouklíková Irena, PaedDr. AJ-ZSV-RJ 27 VŠ učitelka 27 Kratochvílová Jana, Mgr. Ch-F 16 VŠ třídní učitelka 28 Krausová Hana, Mgr. AJ-VV 8 VŠ učitelka 29 Laštůvková Hana, Mgr. ČJ-HV 26 VŠ třídní učitelka 30 Mahelová Lenka, Mgr. ČJ-VV 13 VŠ učitelka 31 Malý Vlastislav HV 8 VŠ učitel 32 Mareček Ondřej, Mgr. M-F 4 VŠ třídní učitel 33 Marsh Nigel, Paul AJ 2 VŠ lektor 34 Mrázková Dana, Mgr. ČJ-RJ-LJ 42 VŠ učitelka 35 Mrázková Jarmila, Mgr. ČJ-AJ 22 VŠ učitelka 36 Murárová Dana, PhDr. ČJ-NJ 23 VŠ třídní učitelka 37 Nováčková Kateřina, Mgr. AJ-ČJ 8 VŠ učitelka 38 Nováková Marie, PhDr. ČJ-NJ-ZA 34 VŠ učitelka 39 Pelánová Dana, Mgr. ČJ-D-RJ 27 VŠ učitelka 40 Pelikánová Šárka, RNDr. M-DG 14 VŠ učitelka 41 Peroutková Monika, Mgr. FJ-Z 8 VŠ učitelka 42 Prokešová Ludmila, Mgr. M-F 20 VŠ učitelka 43 Prokop Stanislav, Mgr. M-F 34 VŠ třídní učitel 44 Skryja Josef, RNDr. Bi-Ch 37 VŠ učitel 45 Součková Dana, PaedDr. RJ-NJ-ZSV 24 VŠ učitelka 46 Svítilová Zdena, Mgr. Bi-Ch 8 VŠ třídní učitelka 47 Svízelová Marie, RNDr. M-DG-IVT 33 VŠ třídní učitelka 48 Svobodová Jitka, PaedDr. Bi-TV 25 VŠ třídní učitelka 49 Šlosr Milan, Mgr. D-TV 36 VŠ třídní učitel 50 Tůma Zdeněk, RNDr. M-F 28 VŠ třídní učitel 51 Vejmelková Monika, Mgr. AJ-NJ 4 VŠ učitelka 52 Vejmělková Radka, Mgr. Bi-TV 15 VŠ učitelka 53 Vlasáková Kamila, Mgr. Bi-TV-ZA 17 VŠ třídní učitelka Nepedagogičtí zaměstnanci Vospělová Dáša Ujčík Ladislav Burian Jaroslav Bulíčková Nataša Freibergová Miluše Gruberová Renata Kotasová Jaroslava Ovčáčková Marie Špačková Monika Chudobová Blanka hospodářka školník školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka administrativní pracovnice 7

10 Pedagogický sbor Zleva: Jiří Března, Marie Javorková, Karel Janík, Milan Šlosr, Monika Peroutková, Pavel Jindra, Hana Doležalová, Miroslav Málek, Paul Nigel Marsh, Jan Drobílek, Dagmar Honsová, Petr Benda, Dana Pelánová, Jarmila Mrázková, Petr Fiala, Zuzana Berounová, Zdeněk Raus, Kamila Vlasáková, Ondřej Mareček, Jitka Klusáčková, Dana Murárová, Hana Laštůvková, Marie Kladivová, Stanislav Prokop, Zdeněk Tůma, Jana Kratochvílová, Radek Blažek, Josef Skryja, Zdena Svítilová, Marie Nováková, Šárka Pelikánová, Dana Součková, Radka Vejmělková, Ludmila Prokešová, Kateřina Čermáková, Marie Svízelová, Alice Burešová, Irena Kouklíková, Hana Krausová, Naděžda Choulíková, Lenka Chybová, Miroslav Ježek, Jana Helánová, Ivana Kafoňková, Jitka Svobodová, Bohuslav Horáček, Iva Filippiová. Nepřítomní: Alena Drbohlavová, Zuzana Havelková, Lenka Mahelová, Vlastislav Malý, Dana Mrázková, Kateřina Nováčková, Monika Vejmelková. 8

11 9

12 Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2010 / 2011 Osmiletý studijní obor 1. G 2. G 10

13 3. G 1. G, třídní učitelka Mgr. Hana Laštůvková Jakub Balabán František Dolíhal Ivana Holpuchová Jonáš Holub Adriana Chňoupková Adéla Jonášová Ondřej Kaška Michaela Kolářová Tereza Konečná Marek Kostka Aneta Krčálová Tereza Kubová Adam Kucharský Veronika Langová Anna Machátová Markéta Nekulová 2. G, třídní učitelka Mgr. Iva Filippiová Dominika Černá Štěpán Dolák Matouš Jonathan Dvořák Jan Hájek Aneta Havlínová Jiří Hlaváček Alžběta Horynová Aneta Chytková Jiří Jičínský Petr Karásek Andrea Kašková Lenka Klapetková Lenka Koňaříková Natálie Krechlerová Veronika Kršková Monika Matoušková Martin Pešl Tomáš Plocek Michaela Prváková John Richard Ritter Martina Robotková Patrik Rybníček Michal Slouka David Svoboda Karolína Menoušková Kristýna Michálková Karolína Mládková Michaela Nejedlá Jana Padrnosová Lucie Pokorná Ludmila Spilková Tereza Šanderová 3. G, třídní učitelka PaedDr. Jitka Svobodová Aneta Cahová Jan Dokulil Alena Dvořáková Drahomír Havlíček Radek Chmelař Šárka Chytrová Anna Jonášová Dominika Kadulová Tereza Kašková Alena Krechlerová Marie Matějíčková Patrik Matov Michal Oberreiter Valérie Palková Miloslav Plot Veronika Pokorná Anna Poukarová Monika Prváková Alena Scherrerová Martin Scheubrein Jana Skoumalová Vojtěch Slouka Klára Sobolíková Kateřina Šourková Marie Tormová Klára Tůmová Michal Veleba Marek Větrovský Jana Vidláková Tereza Zemánková Silvie Šmardová David Štadáni Václav Vognar Gabriela Volfová Lenka Zimová Jiří Štěpanovský Štěpán Tretera Petr Walek Simona Zahradníčková 11

14 4. G 5. G 12

15 6. G 4. G, třídní učitelka Mgr. Jana Kratochvílová Ondřej Bačo Filip Barák Kamila Bendová Kateřina Bínová Martin Bouček Michael Cabejšek Petra Cahová Filip Doležal Marek Hedbávný Tereza Kovácsová Václav Kulovaný Anna Levkova Michal Mikulášek Pavel Nedvědický Natálie Nechvátalová Ondřej Nováček Aleš Novák Markéta Peštálová Věra Rymešová Nikola Sedláková Jana Sochnová Tereza Střítecká Veronika Sýkorová Lucie Šinkovská 5. G, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop Ondřej Albert Jan Benáček Michal Bulant Martina Daňková Eliška Doležalová Roman Dostál Maryna Drochytková Zdeňka Fleková Lucie Hamerlová Marek Hodějovský Josef Holčapek Jakub Hruška Martin Chytra Jakub Křivý Kateřina Malá Lukáš Marek 6. G, třídní učitel RNDr. Zdeněk Tůma Kristýna Bendová Veronika Bendová Klára Březnová Andrea Dobrovolná Kevin Gupta Karel Hanzal Monika Hortová Štěpán Houdek Tomáš Hráček Lucie Hrubá Natalie Illková Petr Klika Radka Krejčová Filip Murár Branislav Podolinský Michaela Prokešová Jan Melena Michal Novotný Kateřina Palíková Mirjam Potočková Jan Salák Thi Van Tran Denisa Vejmělková Žaneta Vinopalová Tereza Růžičková Dana Říhová Lukáš Slatinský Vendula Školařová Jan Vacek Sabina Valíčková Zuzana Vávrová Martin Vejtasa Jan Tomek Thi Quynh Trang Tranová Alžběta Vítková Ondřej Vlach Michal Vošický Kateřina Vlašínová Pavel Vrtal Veronika Zálešáková Dušan Zoufalý Monika Vlachová Stanislav Vochyán Marika Zahradníčková Lucie Zemánková 13

16 7. G 7. G, třídní učitel Mgr. Petr Benda Dominika Brosová David Dvořák Martin Dvořák Soňa Hájková Martin Jelínek Lenka Jourová Zuzana Kadrnožková Michaela Kazdová Jan Klusáček Petra Kosová Tomáš Koutný Jan Machala Ondřej Málek Tereza Ondráčková Petr Pokorný Jan Potoček Roman Shul Boleslav Stuchlík Josef Svoboda Marius Svoboda Martin Sýkora Jakub Šindelář Martin Trhan Václav Vafek Luboš Vaníček Jakub Veselý Petra Vyletělová 14

17 8. G 8. G, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra Ondřej Auer David Dočekal Lukáš Dokulil Vojtěch Fiala Ladislav Havlát Kristýna Hronzová Tomáš Janoštík Petr Kolář Denisa Kolbábková Agáta Marková Jiljí Matějíček Jiří Matoušek Tereza Menšíková Kateřina Němcová Zuzana Nohová Vlastimil Ondrák Veronika Pecková Tereza Pleskačová Pavlína Robotková Iva Saláková Klára Schützová Vendula Sobotková Ondřej Šimo Juraj Urbančík Eva Vávrová Klára Vítková Klára Žilková 15

18 Čtyřletý studijní obor 1. A 1. B 16

19 1. C 1. A, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová Petr Benda Lucie Bobková Magdalena Brabcová Michaela Bulvová Jan Bureš Jan Donutil Tomáš Došek Josef Fejta Soňa Chloupková Lucie Kašpárková Miroslav Kolařík Jan Konečný Kamila Korčeková Roman Kovář Pavlína Kučerová Katrin Mašková Gabriela Mašová Liliya Moldovan Michal Neveselý Jakub Nováček Lenka Palánová Radim Pospíchal Alžběta Pospíchalová Nikola Sklenářová David Svoboda Kateřina Špačková Martina Švédová Klára Vejmelková Kristýna Velcová Lucie Vlčková 1. B, třídní učitel Mgr. Milan Šlosr Petra Dočekalová Nikola Dufková Erika Hájková Karel Halačka Martin Havlík Renáta Illková Ivo Jarolímek Šárka Jelínková Daniela Julinová Tomáš Martiš Vendula Mašterová Věra Matoušková Kateřina Mičková Jiří Mirovský Zdeněk Nahodil Anna Nováková Karolína Nováková Martina Palánová Sabina Pánková Jurij Patiy Lucie Pešková Matyáš Petr Daniela Pevná Nikola Piálková Michal Polák Anna Polomská David Svoboda Michaela Uttendorfská Pavel Vrbka Iveta Žákovská 1. C, třídní učitelka Mgr. Zuzana Berounová Michaela Běhounková Lucie Čechová Pavel Dolníček Miroslav Donoval Kristýna Frýbortová Patrik Hanák David Kotačka Monika Kotrbová Karolína Křepelová Vojtěch Lampíř Leona Mahelová Magdaléna Matoušková Jakub Mertl Patrik Mikeš Zuzana Mojžišová Alena Nevrzalová Klára Nováčková Barbora Odehnalová Nikola Pecková Kateřina Pejchalová Jan Pohořelický Zuzana Roubcová Hana Sojková David Stoklas Daniel Štrbák Kristýna Trnková Kateřina Trojanová Petra Valovičová Michal Zicho Pavla Zíková 17

20 2. A 2. B 18

21 2. C 2. A, třídní učitel Mgr. Jiří Března Kamil Berky Martin Berky Michaela Foltýnová Helena Gottfriedová Filip Hakl Aneta Kalousková Jana Karkulíková Patrik Laš Andrea Lorencová Veronika Maloušková Kateřina Mejzlíková Tereza Molnárová Martin Nestrojil Ondřej Netík Radek Papoušek Martina Petráková Kateřina Prausová Andrea Rybníčková Lukáš Sladký Lucie Stejskalová Stanislav Tománek Tereza Treterová Veronika Trnková Aneta Tůmová Veronika Valentová Martina Vodová Tomáš Vrba Eva Vyroubalová Milena Vyroubalová Jindřich Zmeškal 2. B, třídní učitel Mgr. Ondřej Mareček Zdeněk Blažek Veronika Březnová Tereza Césarová Jan Dočekal Jana Fialová Denisa Chňoupková Petr Janík Lenka Klárová Michael Košař Tomáš Kratochvíl Michael Krhůtek Zdeněk Kříž Veronika Kutinová Aneta Machátová Sára Maloušková Gabriela Matyášová Karin Neumannová Šárka Nygrýnová Iveta Ondráčková Zdenka Ondráčková Lívia Ondráková Vít Pálka Žaneta Pokorná Libor Pruša 2. C, třídní učitelka Mgr. Kamila Vlasáková Agáta Balíková Anna Bělková Jakub Bláha Tomáš Böhm Mirka Ciencialová Hung Doan Thinh Aleš Fiala Richard Hons Lenka Hutařová Jan Klempar Zdenka Kolářová Aneta Matějková Lukáš Mátl Pavla Midrlová Veronika Mušková Pavlína Netíková Karel Outulný Jana Pažourková Marek Picka Jana Řihánková Jakub Sláma Veronika Sukupová Kateřina Surá Ladislav Svoboda Ondřej Robotka Tetyana Royik Tereza Svobodová Adéla Škarvadová Boleslav Šmejkal Veronika Vícenová Michaela Zejdová Tereza Šalomounová Adéla Šoukalová Ivana Treterová Jan Uher Lenka Vacíková Monika Vejrostová Kateřina Veselá 19

22 3. A 3. B 20

23 3. C 3. A, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová Libor Bartejs Alena Brázdová Jana Brázdová Jan Břížďala Eva Burianová Petra Coufalová Aleš Dobrovolný Veronika Doležalová Vlastimil Dudr Jakub Gross Aneta Hájková Klára Havránková Silvie Hortová Jana Ježková Eliška Kostková Jakub Kremláček 3. B, třídní učitelka Mgr. Zdena Svítilová Kristýna Bačáková Aneta Coufalová Kateřina Čajánková Monika Číhalová Lenka Dobešová Lucie Hambálková Vítězslav Horák Aneta Chytková Martina Jordánová Pavlína Kovářová Jakub Křeček Barbora Kučerová Markéta Mejzlíková Lucie Nedvědická Barbora Pavlatovská Martina Pokorná Ludmila Mašterová Václav Nešpůrek Zlata Novotná Petr Palát Pavla Schneiderová Karel Sochna Jana Šťávová Natálie Továrková Daniel Pospíšil Hana Ryglová Pavlína Simrová Anna Šalbabová Miroslav Štěpánek Marek Ustohal Eliška Vaňková Petr Veselý 3. C, třídní učitelka RNDr. Jitka Klusáčková Aneta Bulíčková František Doležal Veronika Doležalová Jakub Došek Karolína Fojtlová Lucie Horká Karel Janík Vítězslav Kučera Taras Kuchera Martina Kuthanová Hana Norková Václav Pavlíček Tomáš Pecka Pavlína Pokorná Sabina Pospíchalová Martin Prášek Tereza Pšenková Michal Rambousek Marcela Rymešová Ondřej Říha Zuzana Slavíková Vendula Smolíková Barbora Sýkorová Martina Syrová Petr Vaněk Markéta Vlková Pavlína Vyhnálková Kateřina Zálešáková Radka Zavadilová Veronika Vlčanová Veronika Volfová Jiří Vostal Kristýna Žaludová Thi Linh Tran Tomáš Válek Lucie Velebová Helena Vostalová Jaroslava Zelníčková Ivo Zerzánek 21

24 4. A 4. A, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala Monika Babková Martin Bačo Aneta Benešová Eva Bergmanová Dušan Ciprys Patrik Eliáš René Flídr Lucie Havelková Klára Chadimová Tereza Chmelová Eva Kabelíková Petra Knotková Alžběta Kotrbová Martin Král Jan Kučera Lubomír Ludvík Jáchym Mahel Markéta Mitisková Lenka Pantůčková Eva Pažourková Vojtěch Pošvař Veronika Rašovská Barbora Svobodová Diana Ščuková Richard Štancl Jan Trval Martina Valášková Zuzana Věžníková Jana Vošmerová 22

25 4. B 4. B, třídní učitelka Mgr. Marie Kladivová Jan Boudný Denisa Doležalová Kateřina Dudrová Tomáš Dvořák Jaroslav Gottfried Jitka Hutařová Pavel Kerndl Miroslav Keselica Kateřina Kökényová Markéta Kolajová Monika Konečná Markéta Korbářová Jiří Kružík Jiří Kurka Lukáš Melena Pavla Mezlíková Pavel Mikeš Tereza Mikulecká Simona Němcová Martin Palko Tomáš Palko Erika Plachá David Sobotka Michaela Streitová Kristýna Strnadová Kateřina Svobodová Ondřej Špulák Dagmar Táborská Monika Vacková Tomáš Větrovec Zuzana Vrbová Hana Zoubková 23

26 4. C 4. C, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová Hana Bartlová Radek Blažek Jiří Dvořák Veronika Dvořáková Lenka Götzová Jan Hanák Simona Chytková Martin Janík Petra Julinová Hana Klemparová Lucie Kosičková Adéla Kracíková Kateřina Kučerová Karel Lysák Dominik Malík Aneta Martišová Markéta Mátlová Tereza Menoušková Klára Nováková Iva Pernicová Jana Piálková Eva Staňková Petr Táborský Martina Tomášová Ilona Valová Jana Vejmelková Josef Veleba Kateřina Žáková 24

27 Přijímací řízení pro školní rok 2011 / 2012 Podle novely školského zákona měl uchazeč o studium na střední škole možnost podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky. Ředitelé škol, které měly přijímací zkoušky jako součást prvního kola přijímacího řízení, museli stanovit v prvním kole minimálně dva termíny přijímacích zkoušek a až po uskutečnění přijímacích zkoušek v obou termínech zveřejnit společné pořadí uchazečů z obou termínů prvního kola. Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor K/41 v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 72 bodů) přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů přijímací zkouška z matematiky 30 bodů znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (dále jen součet vybraných známek) součet známek z předmětů ČJ, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16 * součet) zaokrouhleno na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.) umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěžích. Za umístění (M) na 1. až 5. místě budou uchazeči přiděleny body podle vzorce (7,5 - M/2) bodů, za umístění od 6. do 10. místa 1 bod. V případě účasti ve více soutěžích se započítává nejlepší umístění (max. 7 bodů). 2. přijímací zkouška z matematiky 3. přijímací zkouška z českého jazyka 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 8. součet vybraných známek Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka a 5 bodů ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky znamená, že uchazeč nesplnil kriteria pro přijetí ke studiu. Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor K/81 v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 75 bodů) přijímací zkouška z českého jazyka 25 bodů přijímací zkouška z matematiky 25 bodů přijímací zkouška ze všeobecných studijních předpokladů 25 bodů 2. součet průměrů z druhého pololetí čtvrtého ročníku a z prvního pololetí pátého ročníku 3. přijímací zkouška z matematiky 4. přijímací zkouška z českého jazyka 5. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 8. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka, 5 bodů ve zkoušce z matematiky a 5 bodů ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky nebo ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. První termín prvního kola přijímacího řízení byl ředitelem školy stanoven na úterý 26. dubna 2011 a druhý termín na středu 27. dubna

28 Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání K/41 Gymnázium se ze 146 přihlášených zúčastnilo 94 uchazečů a druhého termínu prvního kola se zúčastnilo 52 přihlášených uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k odevzdalo 82 uchazečů. Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělávání K/81 Gymnázium se zúčastnilo 75 z 82 přihlášených uchazečů a druhého termínu kola se přihlásilo 7 uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k odevzdalo 30 uchazečů. Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlašována. Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2011 / 2012 Přijímací zkoušky osmiletý studijní cyklus Všeobecný přehled 1. Doplň text: Země obíhá kolem Slunce, což u nás způsobuje..., jeden oběh trvá Jak se jmenoval první člověk, který letěl do vesmíru, v kterém roce to bylo? K hranici kterého státu máme z Třebíče nejblíže, jak se jmenuje jeho hlavní město? Jak se jmenoval prezident Československa, který byl zvolen po tzv. sametové revoluci? Ve kterém roce to bylo? Rozšifruj názvy míst České republiky památek UNESCO: Č Ř T E B Í O H A L O Š I V E C R K O M Ž Ě Ř Í.. 6. V každém řádku vyškrtni slovo, které k ostatním nepatří. Odůvodni. šachy domino dáma kroket Lenka Libor Katka Luboš 7. Text k úkolům: Prase divoké V hlubokých a vlhkých, především listnatých lesích, žije prase divoké. Má podobné znaky jako prase domácí. Liší se mohutnějšími špičáky, které používá společně s rypákem k rozrývání půdy. V půdě hledá různé živočichy a sbírá plody dubu a buku (žaludy a bukvice). Potravu vyhledává čichem, který je jeho nejvyvinutějším smyslem. Dobře je vyvinut i sluch, zatímco zrak je nedokonalý. Tělo je kryté hustou štětinatou černohnědou srstí. Myslivci proto prase divoké označují jako černá zvěř. Samice bachyně mívá 5 až 6 selat. V době, kdy vodí mláďata, může být člověku nebezpečná. Samec se nazývá kňour. Prasata v přírodě žijí ve větších stádech, a dostanou-li se na pole, např. s bramborami, mohou způsobit značnou škodu. Jak se nazývají plody, kterými se živí prase divoké?... Kolik mívá bachyně zpravidla selat?... Jak se nazývá samec prasete divokého?... 26

29 8. Slova uvedená na začátku úkolu jsou zapsaná neznámou abecedou. Připiš k nim do závorek příslušná slova ve správném pořadí. LOS BAL BÝK % = (.. ) % :! (.. )! (.. ) 9. Z následujících písmen vytvoř co nejvíce smysluplných slov (minimálně pět). Každé slovo musí obsahovat minimálně tři písmena. B R A V O Urči, zda je poslední věta pravdivá nebo nepravdivá. Odpověď zakroužkuj. Marta je mladší než Kája. Gustík je starší než Kája. Proto je Marta starší než Gustík. pravdivá nepravdivá 11. Lze sítí úplně obalit krychli? Síť A Odpověď:.. Síť B Odpověď: Vyber z následujících tvrzení ta, která jsou nepravdivá. a) Největší zastoupení žen má pořad Události v kultuře. b) Pořady Tady a teď a Deník sleduje zhruba stejné procento žen. c) Pořad Report sleduje více žen než mužů. d) Muži sledují zpravodajství obecně méně než ženy. ANALÝZA PŘÍTOMNOSTI ŽEN VE ZPRAVODAJSKÝCH POŘADECH Zdroj: 27

30 13. Najdi v této tabulce všechna písmena e, c. Kolik jich je? w m m h s e j y p f b f v x b i b s r c f t w o d f s w m p i x b t k h e y a g d m j g p j m i m n t y k y n i w f k j q w d m w j v c q o z w g j y n w k s n v d c d l k p e w g c k s y w g s k p w t g w n m k l i q o y c m c d j w e x b q e d t g r i d t f i c p s j f z d v t v s m m c m v s k a d n x j s t n f e b s a b d e l t p g x u t s g t l g e w d i g y b r b t p c z f w q p o t z k m q s n p c p f b d b v a p w b j u m t b f f e n j w d q q n w g d x m q r n j r a s d l x z u o u e h r k t z g s g o b z k t x r c u w p e a d g y p c c h u l v v y d b s h a z x g g o o m g g b q u l p d t x m r x t f g q l b u s m r q g b a a s l f d b n n b w u c d j p f k n c i o b t o q s g t f b i f u g o e b r c x e c n v y m n s a k o y x i x v o g g i d u p y i w m b c d j m o k y o d e s u s k y n q h p j k i p b r o n j t n d m j m j w i k x k j v v b m k n p p n k l v c y g a l o w d r a i u t c j u d u f j m u c o n n p j e x v c x d b s k l l p d v y v t d n c g d f m x n h t c g a c q f r t i t h l e h j p n h c m c p c t p b i s t w y o f j j c y m s n x u s e x i q f r s v k f m a p r e h u h t e t p c v s f v l g k q h r w x d t o k d q t v a k l y j z x j h q v v j k b j Odpověď: e.. c Podle údajů v tabulce odpověz na další otázky. Čtenářská gramotnost (PISA 2009, zdroj ÚIV Praha 2010) Průměrný bodový výsledek v roce Základní školy Víceletá gymnázia Čtyřletá gymnázia Střední školy s maturitou Střední školy bez maturity Česká republika Odpovědi zakroužkuj: 1) Vyber typ školy, ve kterém byla čtenářská gramotnost s trvale nejnižším počtem dosažených bodů: a) Základní školy b) Víceletá gymnázia c) Čtyřletá gymnázia d) Střední školy s maturitou e) Střední školy bez maturity 2) Vyber typ školy a rok, ve kterém se průměrný bodový výsledek typu školy nejvíce blížil průměru České republiky: Základní školy 2000 Víceletá gymnázia 2003 Čtyřletá gymnázia 2006 Střední školy s maturitou 2009 Střední školy bez maturity 3) Platí tvrzení, že víceletá gymnázia vždy dosahují nejvyššího bodového hodnocení? a) ano b) ne 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 Obsah výroční zprávy: 1 Charakteristika školského zařízení... 3 2 Přehled vzdělávacích

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ne Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Obsah výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Palackého Neratovice za školní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více