za školní rok 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 za školní rok 2010 / 2011

2 Na obálce: Fotografie z exkurze 3. G do skanzenu v Modré u Velehradu Fotografie z OK ve volejbalu Fotografie z maturitní zkoušky Studenti 1. roč. Rozeta (prostorová práce) M. Kolářová, 1. G Třebíč (frotáž z papírové koláže)

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010 / 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2010

4 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů a studentů Gymnázia Třebíč Redakce: Mgr. Radek Blažek Mgr. Petr Benda Mgr. Lenka Mahelová Fotografická předloha, foto: Mgr. Karel Janík Návrh obálky, grafická úprava: Mgr. Petr Benda, YASHICA

5 Slovo ředitele Vážené dámy, vážení pánové, letos proběhly maturitní zkoušky podle nových pravidel. V médiích se dokonce objevuje termín nová maturita. Ať k názvu přidáme jakýkoli přívlastek, vždy bude maturitní zkouška významným okamžikem v životě člověka a vždy pro něj bude jedinečná a nová. Už před třemi lety, když jsme žactvu objasňovali průběh zkoušek a vysvětlovali možné strategie jejich postupu, svěřily se mi Kristýna Hronzová a Tereza Pleskačová se svými obavami z maturity. Jejich starost jsem naprosto chápal. Pouze jsem předpokládal, že poctivým přístupem žáků ke studiu nemůže maturitní zkouška, ať nová nebo stará, dopadnout špatně. Což se nakonec u všech, kteří ke zkoušce přišli, potvrdilo. Stejné pocity jsme měli i my, kteří jsme zkoušky zajišťovali. Pro nás bylo uspořádání jiné, ale podstatu zkoušek jsme měnit nemuseli. Myslím si, že velká část pedagogické veřejnosti ocenila, že se ministerstvo školství po letech váhání, odborných diskuzí i změnách plánů nečekaně odvážně rozhodlo udělat první krok. Po něm musí následovat řada dalších. Takto jsem to napsal řediteli CERMATu: Myslím, že střední školy, CERMAT i MŠMT si ověřily, že i tak složitý a náročný systém provedení maturitních zkoušek společně zdolají. Proto je bez pochyb zaručeno, že v příštích letech určitě zvládnou i ten zjednodušený. I v letošní výroční zprávě se můžete seznámit se základními informacemi o škole, se změnami, které se za poslední rok udály, můžete se dočíst o aktivitách a úspěších našich studentů. Jim patří poděkování za činorodost a dobrou reprezentaci školy. Vyučujícím děkuji za úsilí, snahu, vedení, péči a trpělivou podporu studentů, nepedagogickým pracovníkům za vytváření dobrých podmínek, abychom se mohli soustředit na svou práci. V Třebíči dne Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne Mgr. Radek Blažek ředitel školy 3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Charakteristika školy a základní údaje Název: Gymnázium Třebíč Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ Založena: 8. října 1871 Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání 4 nebo 8 let, podle oboru vzdělávání, formou denní. Gymnaziální vzdělávání má podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle: vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení; připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě; podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané; usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí. Rozhodnutí o zařazení Gymnázia v Třebíči do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /03-21 s účinností od uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola využívá pronajaté prostory v budově Hasskova 88/15 v Třebíči. Identifikátor školy: IČO: IZO: Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne pod č. j. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne pod č. j. 151/03/2003/ ZK a vydána dne Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele Adresy pro dálkový přístup: ředitel: záznamník, fax: spojovatelka: WWW: gtr.cz 4

7 Údaje o školské radě Členové jmenovaní radou kraje: Jméno: Ing. Miroslav Nešpůrek Zaměstnání: manažer obchodu Jméno: Zaměstnání: Mgr. Marie Bartíková ředitelka ZŠ Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty: Jméno: Mgr. Vladimír Brázda Zaměstnání: učitel ZŠ Jméno: Ing. Miloslav Plot Zaměstnání: Compunax spol. s r. o. Členové volení pedagogickými pracovníky: Jméno: PhDr. Pavel Jindra Zaměstnání: učitel, Gymnázium Třebíč Jméno: Zaměstnání: Mgr. Stanislav Prokop učitel, Gymnázium Třebíč Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obor vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem. Obor vzdělání K/81 Gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a pro vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia a schválila školská rada dne a pedagogická rada dne Obor vzdělání K/41 Gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia a schválila školská rada ke dni a pedagogická rada dne

8 Učební plán ve školním roce 2010 / 2011 čtyřleté - osmileté - KKOV K/ K/ Ročník Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova UČEBNÍ PLÁNY GYMNÁZIA TŘEBÍČ, školní rok 2010 / 2011 Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 2 Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Pozn.: Ve školním roce 2010 / 2011 se učební plány primy až kvarty řídí školním vzdělávacím plánem nižšího gymnázia, učební plány kvinty, sexty a prvního a druhého ročníku pak školním učebním plánem vyššího gymnázia. Volitelné předměty: Nabídka přibližně 18 předmětů ve třetím ročníku a 25 předmětů ve čtvrtém ročníku studia. Např.: semináře z hlavních předmětů, zejména maturitních. Dále třetí živý jazyk, finanční matematika, všeobecné studijní předpoklady, latina, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, základy administrativy, hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zájmová činnost: Kroužky předmětových olympiád, SOČ, debaty, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, internet, posilovna. 6

9 Zaměstnanci ve školním roce 2010 / 2011 Jméno Aprobace Délka praxe Dosažené k vzdělání Funkce 1 Blažek Radek, Mgr. Bi-Ch 24 VŠ ředitel 2 Javorková Marie, PaedDr. ČJ-HV 29 VŠ zástupkyně ředitele 3 Málek Miroslav, RNDr. M-DG-IVT 33 VŠ zástupce ředitele 4 Raus Zdeněk, Mgr. Z-TV 36 VŠ výchovný poradce 5 Benda Petr, Mgr. ČJ-VV 20 VŠ třídní učitel 6 Berounová Zuzana, Mgr. M-F 4 VŠ třídní učitelka 7 Března Jiří, Mgr. M-Z 22 VŠ třídní učitel 8 Burešová Alice, RNDr. Bi-Ch-AJ 24 VŠ učitelka 9 Čermáková Kateřina, Mgr. ZSV-Bi 2 VŠ učitelka 10 Doležalová Hana, Mgr. NJ-ZSV 18 VŠ třídní učitelka 11 Drbohlavová Alena, RNDr. M-F 28 VŠ učitelka 12 Drobílek Jan, Mgr. AJ 21 VŠ učitel 13 Fiala Petr, PaedDr. Z-TV 38 VŠ třídní učitel 14 Filippiová Iva, Mgr. M-TV 38 VŠ třídní učitelka 15 Havelková Zuzana, Mgr. AJ-NJ 4 VŠ učitelka 16 Helánová Jana, Mgr. FJ 2 VŠ učitelka 17 Honsová Dagmar, Mgr. ČJ-ZSV-RJ 20 VŠ učitelka 18 Horáček Bohuslav ČJ-D 33 VŠ učitel 19 Chybová Lenka, Mgr. AJ-D 13 VŠ učitelka 20 Janík Karel, Mgr. Z-TV 24 VŠ učitel 21 Ježek Miroslav, Mgr. AJ 4 VŠ učitel 22 Jindra Pavel, PhDr. ČJ-D 30 VŠ třídní učitel 23 Kafoňková Ivana, Mgr. NJ-ZSV 7 VŠ učitelka 24 Kladivová Marie, Mgr. Bi-Ch 7 VŠ třídní učitelka 25 Klusáčková Jitka, RNDr. M-F-AJ 26 VŠ třídní učitelka 26 Kouklíková Irena, PaedDr. AJ-ZSV-RJ 27 VŠ učitelka 27 Kratochvílová Jana, Mgr. Ch-F 16 VŠ třídní učitelka 28 Krausová Hana, Mgr. AJ-VV 8 VŠ učitelka 29 Laštůvková Hana, Mgr. ČJ-HV 26 VŠ třídní učitelka 30 Mahelová Lenka, Mgr. ČJ-VV 13 VŠ učitelka 31 Malý Vlastislav HV 8 VŠ učitel 32 Mareček Ondřej, Mgr. M-F 4 VŠ třídní učitel 33 Marsh Nigel, Paul AJ 2 VŠ lektor 34 Mrázková Dana, Mgr. ČJ-RJ-LJ 42 VŠ učitelka 35 Mrázková Jarmila, Mgr. ČJ-AJ 22 VŠ učitelka 36 Murárová Dana, PhDr. ČJ-NJ 23 VŠ třídní učitelka 37 Nováčková Kateřina, Mgr. AJ-ČJ 8 VŠ učitelka 38 Nováková Marie, PhDr. ČJ-NJ-ZA 34 VŠ učitelka 39 Pelánová Dana, Mgr. ČJ-D-RJ 27 VŠ učitelka 40 Pelikánová Šárka, RNDr. M-DG 14 VŠ učitelka 41 Peroutková Monika, Mgr. FJ-Z 8 VŠ učitelka 42 Prokešová Ludmila, Mgr. M-F 20 VŠ učitelka 43 Prokop Stanislav, Mgr. M-F 34 VŠ třídní učitel 44 Skryja Josef, RNDr. Bi-Ch 37 VŠ učitel 45 Součková Dana, PaedDr. RJ-NJ-ZSV 24 VŠ učitelka 46 Svítilová Zdena, Mgr. Bi-Ch 8 VŠ třídní učitelka 47 Svízelová Marie, RNDr. M-DG-IVT 33 VŠ třídní učitelka 48 Svobodová Jitka, PaedDr. Bi-TV 25 VŠ třídní učitelka 49 Šlosr Milan, Mgr. D-TV 36 VŠ třídní učitel 50 Tůma Zdeněk, RNDr. M-F 28 VŠ třídní učitel 51 Vejmelková Monika, Mgr. AJ-NJ 4 VŠ učitelka 52 Vejmělková Radka, Mgr. Bi-TV 15 VŠ učitelka 53 Vlasáková Kamila, Mgr. Bi-TV-ZA 17 VŠ třídní učitelka Nepedagogičtí zaměstnanci Vospělová Dáša Ujčík Ladislav Burian Jaroslav Bulíčková Nataša Freibergová Miluše Gruberová Renata Kotasová Jaroslava Ovčáčková Marie Špačková Monika Chudobová Blanka hospodářka školník školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka administrativní pracovnice 7

10 Pedagogický sbor Zleva: Jiří Března, Marie Javorková, Karel Janík, Milan Šlosr, Monika Peroutková, Pavel Jindra, Hana Doležalová, Miroslav Málek, Paul Nigel Marsh, Jan Drobílek, Dagmar Honsová, Petr Benda, Dana Pelánová, Jarmila Mrázková, Petr Fiala, Zuzana Berounová, Zdeněk Raus, Kamila Vlasáková, Ondřej Mareček, Jitka Klusáčková, Dana Murárová, Hana Laštůvková, Marie Kladivová, Stanislav Prokop, Zdeněk Tůma, Jana Kratochvílová, Radek Blažek, Josef Skryja, Zdena Svítilová, Marie Nováková, Šárka Pelikánová, Dana Součková, Radka Vejmělková, Ludmila Prokešová, Kateřina Čermáková, Marie Svízelová, Alice Burešová, Irena Kouklíková, Hana Krausová, Naděžda Choulíková, Lenka Chybová, Miroslav Ježek, Jana Helánová, Ivana Kafoňková, Jitka Svobodová, Bohuslav Horáček, Iva Filippiová. Nepřítomní: Alena Drbohlavová, Zuzana Havelková, Lenka Mahelová, Vlastislav Malý, Dana Mrázková, Kateřina Nováčková, Monika Vejmelková. 8

11 9

12 Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2010 / 2011 Osmiletý studijní obor 1. G 2. G 10

13 3. G 1. G, třídní učitelka Mgr. Hana Laštůvková Jakub Balabán František Dolíhal Ivana Holpuchová Jonáš Holub Adriana Chňoupková Adéla Jonášová Ondřej Kaška Michaela Kolářová Tereza Konečná Marek Kostka Aneta Krčálová Tereza Kubová Adam Kucharský Veronika Langová Anna Machátová Markéta Nekulová 2. G, třídní učitelka Mgr. Iva Filippiová Dominika Černá Štěpán Dolák Matouš Jonathan Dvořák Jan Hájek Aneta Havlínová Jiří Hlaváček Alžběta Horynová Aneta Chytková Jiří Jičínský Petr Karásek Andrea Kašková Lenka Klapetková Lenka Koňaříková Natálie Krechlerová Veronika Kršková Monika Matoušková Martin Pešl Tomáš Plocek Michaela Prváková John Richard Ritter Martina Robotková Patrik Rybníček Michal Slouka David Svoboda Karolína Menoušková Kristýna Michálková Karolína Mládková Michaela Nejedlá Jana Padrnosová Lucie Pokorná Ludmila Spilková Tereza Šanderová 3. G, třídní učitelka PaedDr. Jitka Svobodová Aneta Cahová Jan Dokulil Alena Dvořáková Drahomír Havlíček Radek Chmelař Šárka Chytrová Anna Jonášová Dominika Kadulová Tereza Kašková Alena Krechlerová Marie Matějíčková Patrik Matov Michal Oberreiter Valérie Palková Miloslav Plot Veronika Pokorná Anna Poukarová Monika Prváková Alena Scherrerová Martin Scheubrein Jana Skoumalová Vojtěch Slouka Klára Sobolíková Kateřina Šourková Marie Tormová Klára Tůmová Michal Veleba Marek Větrovský Jana Vidláková Tereza Zemánková Silvie Šmardová David Štadáni Václav Vognar Gabriela Volfová Lenka Zimová Jiří Štěpanovský Štěpán Tretera Petr Walek Simona Zahradníčková 11

14 4. G 5. G 12

15 6. G 4. G, třídní učitelka Mgr. Jana Kratochvílová Ondřej Bačo Filip Barák Kamila Bendová Kateřina Bínová Martin Bouček Michael Cabejšek Petra Cahová Filip Doležal Marek Hedbávný Tereza Kovácsová Václav Kulovaný Anna Levkova Michal Mikulášek Pavel Nedvědický Natálie Nechvátalová Ondřej Nováček Aleš Novák Markéta Peštálová Věra Rymešová Nikola Sedláková Jana Sochnová Tereza Střítecká Veronika Sýkorová Lucie Šinkovská 5. G, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop Ondřej Albert Jan Benáček Michal Bulant Martina Daňková Eliška Doležalová Roman Dostál Maryna Drochytková Zdeňka Fleková Lucie Hamerlová Marek Hodějovský Josef Holčapek Jakub Hruška Martin Chytra Jakub Křivý Kateřina Malá Lukáš Marek 6. G, třídní učitel RNDr. Zdeněk Tůma Kristýna Bendová Veronika Bendová Klára Březnová Andrea Dobrovolná Kevin Gupta Karel Hanzal Monika Hortová Štěpán Houdek Tomáš Hráček Lucie Hrubá Natalie Illková Petr Klika Radka Krejčová Filip Murár Branislav Podolinský Michaela Prokešová Jan Melena Michal Novotný Kateřina Palíková Mirjam Potočková Jan Salák Thi Van Tran Denisa Vejmělková Žaneta Vinopalová Tereza Růžičková Dana Říhová Lukáš Slatinský Vendula Školařová Jan Vacek Sabina Valíčková Zuzana Vávrová Martin Vejtasa Jan Tomek Thi Quynh Trang Tranová Alžběta Vítková Ondřej Vlach Michal Vošický Kateřina Vlašínová Pavel Vrtal Veronika Zálešáková Dušan Zoufalý Monika Vlachová Stanislav Vochyán Marika Zahradníčková Lucie Zemánková 13

16 7. G 7. G, třídní učitel Mgr. Petr Benda Dominika Brosová David Dvořák Martin Dvořák Soňa Hájková Martin Jelínek Lenka Jourová Zuzana Kadrnožková Michaela Kazdová Jan Klusáček Petra Kosová Tomáš Koutný Jan Machala Ondřej Málek Tereza Ondráčková Petr Pokorný Jan Potoček Roman Shul Boleslav Stuchlík Josef Svoboda Marius Svoboda Martin Sýkora Jakub Šindelář Martin Trhan Václav Vafek Luboš Vaníček Jakub Veselý Petra Vyletělová 14

17 8. G 8. G, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra Ondřej Auer David Dočekal Lukáš Dokulil Vojtěch Fiala Ladislav Havlát Kristýna Hronzová Tomáš Janoštík Petr Kolář Denisa Kolbábková Agáta Marková Jiljí Matějíček Jiří Matoušek Tereza Menšíková Kateřina Němcová Zuzana Nohová Vlastimil Ondrák Veronika Pecková Tereza Pleskačová Pavlína Robotková Iva Saláková Klára Schützová Vendula Sobotková Ondřej Šimo Juraj Urbančík Eva Vávrová Klára Vítková Klára Žilková 15

18 Čtyřletý studijní obor 1. A 1. B 16

19 1. C 1. A, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová Petr Benda Lucie Bobková Magdalena Brabcová Michaela Bulvová Jan Bureš Jan Donutil Tomáš Došek Josef Fejta Soňa Chloupková Lucie Kašpárková Miroslav Kolařík Jan Konečný Kamila Korčeková Roman Kovář Pavlína Kučerová Katrin Mašková Gabriela Mašová Liliya Moldovan Michal Neveselý Jakub Nováček Lenka Palánová Radim Pospíchal Alžběta Pospíchalová Nikola Sklenářová David Svoboda Kateřina Špačková Martina Švédová Klára Vejmelková Kristýna Velcová Lucie Vlčková 1. B, třídní učitel Mgr. Milan Šlosr Petra Dočekalová Nikola Dufková Erika Hájková Karel Halačka Martin Havlík Renáta Illková Ivo Jarolímek Šárka Jelínková Daniela Julinová Tomáš Martiš Vendula Mašterová Věra Matoušková Kateřina Mičková Jiří Mirovský Zdeněk Nahodil Anna Nováková Karolína Nováková Martina Palánová Sabina Pánková Jurij Patiy Lucie Pešková Matyáš Petr Daniela Pevná Nikola Piálková Michal Polák Anna Polomská David Svoboda Michaela Uttendorfská Pavel Vrbka Iveta Žákovská 1. C, třídní učitelka Mgr. Zuzana Berounová Michaela Běhounková Lucie Čechová Pavel Dolníček Miroslav Donoval Kristýna Frýbortová Patrik Hanák David Kotačka Monika Kotrbová Karolína Křepelová Vojtěch Lampíř Leona Mahelová Magdaléna Matoušková Jakub Mertl Patrik Mikeš Zuzana Mojžišová Alena Nevrzalová Klára Nováčková Barbora Odehnalová Nikola Pecková Kateřina Pejchalová Jan Pohořelický Zuzana Roubcová Hana Sojková David Stoklas Daniel Štrbák Kristýna Trnková Kateřina Trojanová Petra Valovičová Michal Zicho Pavla Zíková 17

20 2. A 2. B 18

21 2. C 2. A, třídní učitel Mgr. Jiří Března Kamil Berky Martin Berky Michaela Foltýnová Helena Gottfriedová Filip Hakl Aneta Kalousková Jana Karkulíková Patrik Laš Andrea Lorencová Veronika Maloušková Kateřina Mejzlíková Tereza Molnárová Martin Nestrojil Ondřej Netík Radek Papoušek Martina Petráková Kateřina Prausová Andrea Rybníčková Lukáš Sladký Lucie Stejskalová Stanislav Tománek Tereza Treterová Veronika Trnková Aneta Tůmová Veronika Valentová Martina Vodová Tomáš Vrba Eva Vyroubalová Milena Vyroubalová Jindřich Zmeškal 2. B, třídní učitel Mgr. Ondřej Mareček Zdeněk Blažek Veronika Březnová Tereza Césarová Jan Dočekal Jana Fialová Denisa Chňoupková Petr Janík Lenka Klárová Michael Košař Tomáš Kratochvíl Michael Krhůtek Zdeněk Kříž Veronika Kutinová Aneta Machátová Sára Maloušková Gabriela Matyášová Karin Neumannová Šárka Nygrýnová Iveta Ondráčková Zdenka Ondráčková Lívia Ondráková Vít Pálka Žaneta Pokorná Libor Pruša 2. C, třídní učitelka Mgr. Kamila Vlasáková Agáta Balíková Anna Bělková Jakub Bláha Tomáš Böhm Mirka Ciencialová Hung Doan Thinh Aleš Fiala Richard Hons Lenka Hutařová Jan Klempar Zdenka Kolářová Aneta Matějková Lukáš Mátl Pavla Midrlová Veronika Mušková Pavlína Netíková Karel Outulný Jana Pažourková Marek Picka Jana Řihánková Jakub Sláma Veronika Sukupová Kateřina Surá Ladislav Svoboda Ondřej Robotka Tetyana Royik Tereza Svobodová Adéla Škarvadová Boleslav Šmejkal Veronika Vícenová Michaela Zejdová Tereza Šalomounová Adéla Šoukalová Ivana Treterová Jan Uher Lenka Vacíková Monika Vejrostová Kateřina Veselá 19

22 3. A 3. B 20

23 3. C 3. A, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová Libor Bartejs Alena Brázdová Jana Brázdová Jan Břížďala Eva Burianová Petra Coufalová Aleš Dobrovolný Veronika Doležalová Vlastimil Dudr Jakub Gross Aneta Hájková Klára Havránková Silvie Hortová Jana Ježková Eliška Kostková Jakub Kremláček 3. B, třídní učitelka Mgr. Zdena Svítilová Kristýna Bačáková Aneta Coufalová Kateřina Čajánková Monika Číhalová Lenka Dobešová Lucie Hambálková Vítězslav Horák Aneta Chytková Martina Jordánová Pavlína Kovářová Jakub Křeček Barbora Kučerová Markéta Mejzlíková Lucie Nedvědická Barbora Pavlatovská Martina Pokorná Ludmila Mašterová Václav Nešpůrek Zlata Novotná Petr Palát Pavla Schneiderová Karel Sochna Jana Šťávová Natálie Továrková Daniel Pospíšil Hana Ryglová Pavlína Simrová Anna Šalbabová Miroslav Štěpánek Marek Ustohal Eliška Vaňková Petr Veselý 3. C, třídní učitelka RNDr. Jitka Klusáčková Aneta Bulíčková František Doležal Veronika Doležalová Jakub Došek Karolína Fojtlová Lucie Horká Karel Janík Vítězslav Kučera Taras Kuchera Martina Kuthanová Hana Norková Václav Pavlíček Tomáš Pecka Pavlína Pokorná Sabina Pospíchalová Martin Prášek Tereza Pšenková Michal Rambousek Marcela Rymešová Ondřej Říha Zuzana Slavíková Vendula Smolíková Barbora Sýkorová Martina Syrová Petr Vaněk Markéta Vlková Pavlína Vyhnálková Kateřina Zálešáková Radka Zavadilová Veronika Vlčanová Veronika Volfová Jiří Vostal Kristýna Žaludová Thi Linh Tran Tomáš Válek Lucie Velebová Helena Vostalová Jaroslava Zelníčková Ivo Zerzánek 21

24 4. A 4. A, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala Monika Babková Martin Bačo Aneta Benešová Eva Bergmanová Dušan Ciprys Patrik Eliáš René Flídr Lucie Havelková Klára Chadimová Tereza Chmelová Eva Kabelíková Petra Knotková Alžběta Kotrbová Martin Král Jan Kučera Lubomír Ludvík Jáchym Mahel Markéta Mitisková Lenka Pantůčková Eva Pažourková Vojtěch Pošvař Veronika Rašovská Barbora Svobodová Diana Ščuková Richard Štancl Jan Trval Martina Valášková Zuzana Věžníková Jana Vošmerová 22

25 4. B 4. B, třídní učitelka Mgr. Marie Kladivová Jan Boudný Denisa Doležalová Kateřina Dudrová Tomáš Dvořák Jaroslav Gottfried Jitka Hutařová Pavel Kerndl Miroslav Keselica Kateřina Kökényová Markéta Kolajová Monika Konečná Markéta Korbářová Jiří Kružík Jiří Kurka Lukáš Melena Pavla Mezlíková Pavel Mikeš Tereza Mikulecká Simona Němcová Martin Palko Tomáš Palko Erika Plachá David Sobotka Michaela Streitová Kristýna Strnadová Kateřina Svobodová Ondřej Špulák Dagmar Táborská Monika Vacková Tomáš Větrovec Zuzana Vrbová Hana Zoubková 23

26 4. C 4. C, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová Hana Bartlová Radek Blažek Jiří Dvořák Veronika Dvořáková Lenka Götzová Jan Hanák Simona Chytková Martin Janík Petra Julinová Hana Klemparová Lucie Kosičková Adéla Kracíková Kateřina Kučerová Karel Lysák Dominik Malík Aneta Martišová Markéta Mátlová Tereza Menoušková Klára Nováková Iva Pernicová Jana Piálková Eva Staňková Petr Táborský Martina Tomášová Ilona Valová Jana Vejmelková Josef Veleba Kateřina Žáková 24

27 Přijímací řízení pro školní rok 2011 / 2012 Podle novely školského zákona měl uchazeč o studium na střední škole možnost podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky. Ředitelé škol, které měly přijímací zkoušky jako součást prvního kola přijímacího řízení, museli stanovit v prvním kole minimálně dva termíny přijímacích zkoušek a až po uskutečnění přijímacích zkoušek v obou termínech zveřejnit společné pořadí uchazečů z obou termínů prvního kola. Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor K/41 v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 72 bodů) přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů přijímací zkouška z matematiky 30 bodů znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (dále jen součet vybraných známek) součet známek z předmětů ČJ, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16 * součet) zaokrouhleno na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.) umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěžích. Za umístění (M) na 1. až 5. místě budou uchazeči přiděleny body podle vzorce (7,5 - M/2) bodů, za umístění od 6. do 10. místa 1 bod. V případě účasti ve více soutěžích se započítává nejlepší umístění (max. 7 bodů). 2. přijímací zkouška z matematiky 3. přijímací zkouška z českého jazyka 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 8. součet vybraných známek Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka a 5 bodů ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky znamená, že uchazeč nesplnil kriteria pro přijetí ke studiu. Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor K/81 v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 75 bodů) přijímací zkouška z českého jazyka 25 bodů přijímací zkouška z matematiky 25 bodů přijímací zkouška ze všeobecných studijních předpokladů 25 bodů 2. součet průměrů z druhého pololetí čtvrtého ročníku a z prvního pololetí pátého ročníku 3. přijímací zkouška z matematiky 4. přijímací zkouška z českého jazyka 5. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 8. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka, 5 bodů ve zkoušce z matematiky a 5 bodů ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky nebo ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. První termín prvního kola přijímacího řízení byl ředitelem školy stanoven na úterý 26. dubna 2011 a druhý termín na středu 27. dubna

28 Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání K/41 Gymnázium se ze 146 přihlášených zúčastnilo 94 uchazečů a druhého termínu prvního kola se zúčastnilo 52 přihlášených uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k odevzdalo 82 uchazečů. Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělávání K/81 Gymnázium se zúčastnilo 75 z 82 přihlášených uchazečů a druhého termínu kola se přihlásilo 7 uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k odevzdalo 30 uchazečů. Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlašována. Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2011 / 2012 Přijímací zkoušky osmiletý studijní cyklus Všeobecný přehled 1. Doplň text: Země obíhá kolem Slunce, což u nás způsobuje..., jeden oběh trvá Jak se jmenoval první člověk, který letěl do vesmíru, v kterém roce to bylo? K hranici kterého státu máme z Třebíče nejblíže, jak se jmenuje jeho hlavní město? Jak se jmenoval prezident Československa, který byl zvolen po tzv. sametové revoluci? Ve kterém roce to bylo? Rozšifruj názvy míst České republiky památek UNESCO: Č Ř T E B Í O H A L O Š I V E C R K O M Ž Ě Ř Í.. 6. V každém řádku vyškrtni slovo, které k ostatním nepatří. Odůvodni. šachy domino dáma kroket Lenka Libor Katka Luboš 7. Text k úkolům: Prase divoké V hlubokých a vlhkých, především listnatých lesích, žije prase divoké. Má podobné znaky jako prase domácí. Liší se mohutnějšími špičáky, které používá společně s rypákem k rozrývání půdy. V půdě hledá různé živočichy a sbírá plody dubu a buku (žaludy a bukvice). Potravu vyhledává čichem, který je jeho nejvyvinutějším smyslem. Dobře je vyvinut i sluch, zatímco zrak je nedokonalý. Tělo je kryté hustou štětinatou černohnědou srstí. Myslivci proto prase divoké označují jako černá zvěř. Samice bachyně mívá 5 až 6 selat. V době, kdy vodí mláďata, může být člověku nebezpečná. Samec se nazývá kňour. Prasata v přírodě žijí ve větších stádech, a dostanou-li se na pole, např. s bramborami, mohou způsobit značnou škodu. Jak se nazývají plody, kterými se živí prase divoké?... Kolik mívá bachyně zpravidla selat?... Jak se nazývá samec prasete divokého?... 26

29 8. Slova uvedená na začátku úkolu jsou zapsaná neznámou abecedou. Připiš k nim do závorek příslušná slova ve správném pořadí. LOS BAL BÝK % = (.. ) % :! (.. )! (.. ) 9. Z následujících písmen vytvoř co nejvíce smysluplných slov (minimálně pět). Každé slovo musí obsahovat minimálně tři písmena. B R A V O Urči, zda je poslední věta pravdivá nebo nepravdivá. Odpověď zakroužkuj. Marta je mladší než Kája. Gustík je starší než Kája. Proto je Marta starší než Gustík. pravdivá nepravdivá 11. Lze sítí úplně obalit krychli? Síť A Odpověď:.. Síť B Odpověď: Vyber z následujících tvrzení ta, která jsou nepravdivá. a) Největší zastoupení žen má pořad Události v kultuře. b) Pořady Tady a teď a Deník sleduje zhruba stejné procento žen. c) Pořad Report sleduje více žen než mužů. d) Muži sledují zpravodajství obecně méně než ženy. ANALÝZA PŘÍTOMNOSTI ŽEN VE ZPRAVODAJSKÝCH POŘADECH Zdroj: 27

30 13. Najdi v této tabulce všechna písmena e, c. Kolik jich je? w m m h s e j y p f b f v x b i b s r c f t w o d f s w m p i x b t k h e y a g d m j g p j m i m n t y k y n i w f k j q w d m w j v c q o z w g j y n w k s n v d c d l k p e w g c k s y w g s k p w t g w n m k l i q o y c m c d j w e x b q e d t g r i d t f i c p s j f z d v t v s m m c m v s k a d n x j s t n f e b s a b d e l t p g x u t s g t l g e w d i g y b r b t p c z f w q p o t z k m q s n p c p f b d b v a p w b j u m t b f f e n j w d q q n w g d x m q r n j r a s d l x z u o u e h r k t z g s g o b z k t x r c u w p e a d g y p c c h u l v v y d b s h a z x g g o o m g g b q u l p d t x m r x t f g q l b u s m r q g b a a s l f d b n n b w u c d j p f k n c i o b t o q s g t f b i f u g o e b r c x e c n v y m n s a k o y x i x v o g g i d u p y i w m b c d j m o k y o d e s u s k y n q h p j k i p b r o n j t n d m j m j w i k x k j v v b m k n p p n k l v c y g a l o w d r a i u t c j u d u f j m u c o n n p j e x v c x d b s k l l p d v y v t d n c g d f m x n h t c g a c q f r t i t h l e h j p n h c m c p c t p b i s t w y o f j j c y m s n x u s e x i q f r s v k f m a p r e h u h t e t p c v s f v l g k q h r w x d t o k d q t v a k l y j z x j h q v v j k b j Odpověď: e.. c Podle údajů v tabulce odpověz na další otázky. Čtenářská gramotnost (PISA 2009, zdroj ÚIV Praha 2010) Průměrný bodový výsledek v roce Základní školy Víceletá gymnázia Čtyřletá gymnázia Střední školy s maturitou Střední školy bez maturity Česká republika Odpovědi zakroužkuj: 1) Vyber typ školy, ve kterém byla čtenářská gramotnost s trvale nejnižším počtem dosažených bodů: a) Základní školy b) Víceletá gymnázia c) Čtyřletá gymnázia d) Střední školy s maturitou e) Střední školy bez maturity 2) Vyber typ školy a rok, ve kterém se průměrný bodový výsledek typu školy nejvíce blížil průměru České republiky: Základní školy 2000 Víceletá gymnázia 2003 Čtyřletá gymnázia 2006 Střední školy s maturitou 2009 Střední školy bez maturity 3) Platí tvrzení, že víceletá gymnázia vždy dosahují nejvyššího bodového hodnocení? a) ano b) ne 28

Přijímací řízení pro školní rok 2011 / 2012

Přijímací řízení pro školní rok 2011 / 2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011 / 2012 Podle novely školského zákona měl uchazeč o studium na střední škole možnost podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky. Ředitelé škol, které měly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2012 Základní údaje o škole Název: Adresa: Zřizovatel: Právní forma: Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč Kraj Vysočina

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2011 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda Fotografická

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600015360 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: M1 Místo konání (místnost) určené

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008 / 2009. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008 / 2009. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 / 2009 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2008 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů a studentů Gymnázia Třebíč Redakce: Mgr. Radek Blažek Mgr. Petr

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015 Kategorie: Předškolní děti A - dívky Celkové pořadí Pořadi Jméno TJ Prostná Přeskok Lavička Součet 1 Zavřelová Olga ŠTJ Mládí Brno 7,35 9,40 7,10 23,85 2 Rozkošná Erika ŠTJ Mládí Brno 6,35 8,10 6,80 21,25

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava.

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava. 1 z 7 8.9.2009 22:06 Výsledky Velké ceny Jihlavy Datum konání: 5.9.2009 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Jihlava Atletika Jihlava Anděl/Nováková Jiří Goth Ivan

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU II. ROČNÍKU APLSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC, 8.3.2015

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU II. ROČNÍKU APLSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC, 8.3.2015 Kategorie: U14 Mladdší žactvo dívky Ročník: 2002,2001 1 32 Jozlová Daniela HB SKI TEAM 2002 28,53 2 36 Křižovičová Martina SK Nové Město na Moravě 2001 30,30 1,77 3 34 Krčálová Hanka SKI Klub Velké Meziříčí

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2012 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více