Závěrečná práce posluchače kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005 / 2006 Název práce : Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Jméno a příjmení autora : Zdeněk Jelínek Rok :

2 Obsah : 1. Úvod 2. Stanovy sdružení 3. Organizační řád 4. Vnitřní předpisy ekonomické 4.1 Rozpočet sdružení 4.2 Evidence dotací 4.3 Malá pokladna na pracovišti informačního centra 4.4 Bezúročná půjčka zaměstnancům 5. Vnitřní předpisy personální 5.1 Výběrová řízení 5.2 Pracovní náplň manažera projektu 5.3 Pracovní náplň koordinátora projektu 5.4 Pracovní náplň operátor informačního a krizového centra 5.5 Personální požadavky na jednotlivá pracovní místa 6. Provozní předpisy 6.1 Provozní doba a rozpis služeb 6.2 Provozní řád informačního a krizového centra 6.3 Zaškolování nových pracovníků dispečinku 6.4 Předání a převzetí služby 6.5 Supervize 6.6 Řešení krizových situací na dispečinku 6.7 Provoz služebního vozu 6.8 Proplácení cestovních výloh 6.9 Technické parametry a informace o EZS - odstranění možných poruch 6.10 Zjišťování a odstraňování poruch a havárií na dispečinku 6.11 Databáze pracovníků Areíonu 6.12 Databáze mediálních spolupracovníků Metodika práce s klientem Sociální šetření u klienta pro potřeby služby Areíon Seznámení klienta se službou Areíon Založení karty klienta Montáž nového klienta se zásahem Městské policie Montáž nového klienta bez zásahu Městské policie Uzavření smlouvy s klienty Areíonu Smlouva o uložení klíčů Struktura hovoru s klientem Zásady zákroku při tísňovém volání Vedení dokumentace výjezdů ke klientům Kontrola klienta Ukončení služby Areíon administrativně a fyzicky Předání klíčů od klienta po ukončení služby Ochrana dat klientů a informací o nich a jejich příbuzných, mlčenlivost Poplatky za službu Areíon 2

3 Standardy služby tísňové péče Areíon - dispečink Standardy při práci s rodinou seniorského klienta Aktualizace databáze Řešení připomínek, námětů a stížností klientů Přijetí a odmítnutí zájemce o službu Areíon, eventuálně její vypovězení 7. Vnitřní předpisy VT 7.1 Zálohování dat 7.2 Hesla k přihlášení 7.3 ové zprávy 8. Spisový řád 8.1 Archivace a skartace dokumentů Areíonu 9. Závěr 10. Použitá literatura 3

4 1. Úvod Občanské sdružení Život 90 je nezisková organizace která provozuje souhrn projektů pod názvem Domov je doma. Projekty podporují služby pro starší generaci, především osamělé, zdravotně postižené a jinak znevýhodněné spoluobčany, pomocí těchto služeb se snaží udržet tyto osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí. V rámci zdravotně sociálních služeb je využíván projekt Areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, v sekci krizové pomoci a poradenství poskytujeme seniorům telefonickou pomoc na Senior lince, lince domácího násilí páchané na seniorech a obecné i zdravotní poradenství formou informačního centra. V aktivizačních projektech provozujeme sešlosti seniorů, autobusovou a pěší turistiku, klubovou činnost a vzdělávání seniorů. Nosným programem je však již zmíněný projekt Areíon, kde naše sdružení poskytuje mimo jiné seniorům službu pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. Jedná se o projekt v naší republice ojedinělý, při kterém jsou staří, nemocní, osamocení nebo postižení občané napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na speciální dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc (lékaře, policii, plynaře, elektrikáře, hasiče a další). Tísňový systém lze využít přenosem dat po pevných telefonních linkách i pomocí mobilních sítí operátorů fungujících na celém území ČR. Bezdrátovým tlačítkem o velikosti krabičky zápalek, které nosí klient neustále u sebe, může aktivovat celý systém a ten jej do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. Pokud je klient v blízkosti telefonního aparátu, může dispečerovi nahlásit svůj problém (např. při pádu a následném poranění má potřebu přivolat lékaře apod.). Nemusí mít obavy ani v případě, když k rozhovoru s dispečerem z důvodu velké vzdálenosti od telefonu nebo neschopnosti komunikovat, nedojde. Zařízení vyslaný signál zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí operátor zajišťuje potřebnou odbornou pomoc. V rámci systému návazných služeb se zapojuje také tzv. smyčka časového dohledu, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět samo hlásí na dispečink nebezpečí. Další službu, kterou EZS nabízí, je zabezpečení proti zlodějům, kdy je klient např. hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo do lázní a toto zařízení hlídá jeho byt proti nezvaným hostům. Jednoduchým způsobem zařízení před odchodem přepíná do hlídacího režimu a pokud se v době jeho nepřítomnosti v bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo Městskou policii nebo Policii ČR. Cílem našeho projektu je omezení narůstajícího počtu rizik (zdravotního, sociálního a kriminálního charakteru) ohrožujících seniory v jejich domovech, zvýšení pocitu bezpečnosti vybrané skupiny lidí a tím zlepšení jejich psychického, následně i zdravotního stavu, snížení počtu žádostí o umístění v domovech důchodců a snížení počtu dlouhodobých hospitalizací ze sociálních důvodů. Dále systém umožňuje žít této skupině obyvatel co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí, pomáhá při chodu domácnosti, při prosazování práv a zájmů klienta, poskytuje zdravotní i obecné poradenství. 4

5 2. S t a n o vy Humanitárního sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou ŽIVOT 90 je občanské sdružení sdružující dříve narozené občany seniory, jejich přátele, profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s posláním ŽIVOT 90. Sídlo sdružení : Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Poslání sdružení : Prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispějeme svou činností k řešení specifických problémů seniorů, umožníme jim aktivně a smysluplně žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouho, jak jen to je možné. Cíle : Vytvářet podmínky pro výměnu, shromažďování a rozšiřování zkušeností, znalostí a dovedností týkajících se seniorů. Využít jedinečných schopností dříve narozených občanů, díky kterým je stáří nikoliv nevýhodou, ale předností. Zmírňovat nepříznivé dopady ekonomické, sociální, psychické a další, které plynou zejména z ekonomicko organizačního opatření, tzv. odchodu do důchodu a působit všemi prostředky na výchovu lidí k plnému životu ve stáří. Uměním a vědou prohlubovat myšlenku soudržnosti lidského rodu, kontinuity života. Prosazovat principy svépomoci, naděje a úcty. Probouzet v mladých morální povinnost pomoci starším a naopak vytvářet prostor pro pomoc starších mladším. Pomáhat hledat lidem smysl života v lásce a dobru, nikoliv v síle a moci. Podporovat vytváření jedinečných, obecně prospěšných hodnot nejstarší generaci. Sdružení ŽIVOT 90 nevyvíjí politickou činnost, ale může pomáhat vládním a obecním institucím při sestavování sociálních, zdravotních, kulturních, event. dalších programů. ŽIVOT 90 rozvíjí i mezinárodní činnost. Činnost sdružení se řídí Stanovami. V souladu s nimi Organizační řád rozvádí interní vztahy občanského sdružení a jeho ustanovení vyplývající z rozsahu a oprávnění uvedených ve Stanovách. Formy činnosti : - sociální a zdravotně sociální služby a programy - charita - služby materiálové povahy - zdravotnická péče - konzultační a poradenská činnost - kulturní programy - společenská a klubová činnost - rekreační, rehabilitační a terapeutické projekty - křesťanská setkání - činnost ve všech oblastech umění - pořádání výstav - publikační a propagační činnost - kampaně, semináře, kurzy apod. - poskytování podnětů pro činnost sdělovacích prostředků - kontaktní služby, konference apod. Členství : Členem ŽIVOT 90 se mohou stát osoby žijící v ČR i v zahraničí, pracovní kolektivy a organizace ochotné poskytovat morální, duchovní, organizační, materiální, finanční či jinou pomoc při naplňování cílů ŽIVOT 90. 5

6 Členem ŽIVOT 90 nemohou být osoby, kolektivy a organizace provádějící činnost, jež je v rozporu se stanovami ŽIVOT 90. Členství vzniká na základě písemné žádosti člena. Členství zaniká na základě písemného vyjádření člena, jeho úmrtím nebo může být ukončeno rozhodnutím valné hromady. Členové přispívají každoročně na činnost sdružení dobrovolnými příspěvky. Členové ŽIVOT 90 mají právo : - podílet se na činnosti a rozhodování sdružení - obracet se na sdružení s návrhy a připomínkami - volit a být voleni do výboru sdružení Existuje-li situace hodná mimořádného zřetele, může valná hromada přiznat osobám a kolektivům statut čestného členství. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů ŽIVOT 90. Orgány sdružení : Valná hromada nejvyšším orgánem ŽIVOT 90 je valná hromada, která se koná jednou za 2 roky. Požádá-li písemně nejméně 1/3 řádných členů sdružení o svolání mimořádné valné hromady, musí být tato valná hromada svolána do dvou měsíců od data podání požadavku. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně 1/3 všech řádných delegátů a rozhoduje většinou všech přítomných delegátů, není-li stanoveno jinak. Každý řádný delegát má při hlasování právo jednoho hlasu. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení, projednává a schvaluje revizní zprávu, plán činnosti a další. Na valné hromadě je volen přímými tajnými volbami výbor, který vykonává svou činnost mezi dvěma valnými hromadami. Kandidátka se skládá ze všech účastníků shromáždění. Pravidla pro výběr delegátů a místo konání valné hromady určuje výbor s ohledem na strukturu členské základny. Přitom dbá, aby se valné hromady zúčastnilo co nejširší spektrum členů, především pak aktivní dobrovolníci. Výbor sdružení : Výbor je nejvyšším řídícím orgánem sdružení mezi valnými hromadami. Počet členů výboru je stanoven na 7 osob. Členství ve výboru je čestné. Výbor svolává předseda 3 4x za rok. Povinností předsedy je svolat výbor do 14 dnů, pokud o to písemně požádá některý ze členů sdružení. Výbor je zodpovědný za hospodaření, dodržování všech zákonných opatření a předpisů při činnosti sdružení, případně za další úkoly dané valnou hromadou.. Výbor schvaluje výroční zprávu, vnitřní normy sdružení a organizační řád. Výbor ze svého středu volí předsedu, 1. a 2. místopředsedu. Jednání výboru řídí předseda, v době nepřítomnosti 1. nebo 2. místopředseda. Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda sdružení, pokud neurčí výbor jiného člena výboru. Revizní komise : je kontrolním orgánem sdružení. Je volena valnou hromadou na dobu 2 let, zodpovídá valné hromadě za svou činnost. Revizní komise je nejméně tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu a jeho zástupce. Předseda řídí a svolává její jednání. Revizní komise stanoví roční plán kontrol hospodaření sdružení. Toto předává výboru sdružení, který zajistí veškeré podklady pro kontrolu. Z každé kontroly provádí předseda revizní komise nebo jeho zástupce zápis, který obdrží výbor sdružení. Hospodaření : Hmotné a finanční prostředky pro svou činnost získává sdružení ŽIVOT 90 z dotací, grantů, darů, příjmů z činnosti při naplňování cílů sdružení, dobrovolných příspěvků členů sdružení, případně z dalších ekonomicky úspěšných akcí. Ekonomický systém je uzpůsoben tak, aby všechny aktivity byly pro nejstarší generaci dostupné, současně však, aby nikdy nemohlo být pochyb o jejich profesionální úrovni (služby, programy vytvářené a provozované). Za hospodaření zodpovídá výbor, který předkládá valné hromadě roční zprávu o hospodaření. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem. 6

7 3. Organizační řád Ž90 Zruč nad Sázavou Humanitární sdružení Život 90 se řídí dle svých stanov. Nejvyšším statutárním orgánem sdružení je valná hromada. Valná hromada se koná jednou za dva roky, výběr účastníků je prováděn chronologicky dle seznamu členů Ž90. Na valné hromadě účastníci volí na jedno volební období výbor sdružení, který řídí organizaci do další valné hromady. Výbor ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Ředitel pobočky je podřízen výboru sdružení a respektuje jeho rozhodnutí. Zodpovídá za činnost celé organizace, hospodaření, personální otázky, styk s veřejností dle pracovní náplně. Řediteli pobočky podléhají další pracovníci sdružení: manažeři jednotlivých projektů, mzdová a personální účetní pobočky, koordinátoři a pracovnice dispečinku. Manažeři projektů jsou zodpovědní za veškeré podřízené pracovníky projektu, provoz projektu, hospodaření a další dle náplně práce. Ostatní pracovníci jednotlivých projektů pracují dle náplně práce pro příslušné místo a funkci v organizaci. Valnou hromadou na období dvou let je volena i revizní komise, která čtvrtletně provádí kontrolu účetních dokladů sdružení, kontroluje majetek, jeho využití a výboru sdružení předkládá zápisy jednotlivých kontrol. Současně funguje jako likvidační komise na majetek nefunkční, zastaralý nebo neopravitelný. Členové výboru, revizní komise i dobrovolní pracovníci sdružení pracují ve prospěch organizace bez nároku na mzdu. 7

8 Organizační struktura Valná hromada Revizní komise Organizační výbor Ředitel pobočky Manažer projektu KMKT Mzdová účetní, skladový a administrativní prac. Manažer projektu Sešlosti Manažer projektu Areíon Manažer projektu Klub. činnost Koordinátor projektu Manažer projektu Autobusová a pěší turistika Vedoucí dispečinku Pracovník dispečinku a informačního centra 8

9 Předpis č. 4.1 Rozpočet sdružení 4. Vnitřní předpisy ekonomické Celkový rozpočet zpracovává a připravuje ředitel po předložení dílčích rozpočtů manažery jednotlivých projektů. Manažeři odevzdají rozpočty za své projekty na následující rok nejpozději do 10. srpna, ředitel předkládá zpracovaný celkový rozpočet výboru sdružení ke schválení nejpozději do 1. září, není-li v rámci dotačních řízení MPSV, krajů a dalších, určen jiný termín. Pokud výbor sdružení rozpočet schválí, zakomponuje jej ředitel do celkové žádosti o dotace. Předpis č Evidence dotací Po přidělení dotací nebo grantu mzdová a personální účetní přidělí jednotlivým dotacím speciální kód, pod kterým budou po celou dobu jejich čerpání v účetnictví organizace evidovány. Finance budou využívány dle podané žádosti na konkrétní výdaje. Po vyčerpání dotace či grantu provede účetní celkové vyúčtování, které předloží řediteli sdružení. Ten jej zkontroluje a odsouhlasí podpisem. Následně je vyúčtování zasláno příslušnému orgánu, který dotaci či grant přidělil, pokud není ve smlouvě určeno jinak. Předpis č. 4.3 Malá pokladna na pracovišti informačního centra V rámci výběru dobrovolných členských příspěvků, poplatků za autobusové zájezdy, poplatků za službu Areíon nebo jiné, je evidována malá pokladna na pracovišti informačního a krizového centra. Pracoviště je vybaveno malým příručním trezorem, ve kterém se ukládá veškerá hotovost vybraná od klientů nebo členů sdružení. Službu konající dispečer eviduje veškeré platební transakce do pokladní knihy. Pracovník nastupující do směny přebírá od zaměstnance končící směnu mimo jiné i pokladní knihu a trezor s hotovostí. Přijetí potvrdí podpisem v pokladní knize. Tím přebírá zodpovědnost za veškerou hotovost v malé pokladně. Jednou za tři měsíce manažer projektu vyzvedne část hotovosti včetně seznamu, za co byly platby uskutečněny. Následně předá finanční hotovost se seznamem účetní, která vyhotoví účetní doklad a zaeviduje jej v účetnictví sdružení. Předpis č. 4.4 Bezúročná půjčka zaměstnancům Zaměstnanci sdružení mohou požádat zaměstnavatele o finanční bezúročnou půjčku na překlenutí tíživé životní situace. Maximální výše půjčky činí ,- Kč s tím, že zaměstnanec tuto částku začne splácet po uplynutí tří měsíců od půjčky. Půjčka musí být splacena do 12 měsíců od zahájení splátek. Zaměstnavatel se zaměstnancem sepíše smlouvu o půjčce, v níž souhlasí s prováděním splátek v hotovosti nebo formou srážky ze mzdy. 9

10 5. Vnitřní předpisy personální Předpis č. 5.1 Výběrová řízení Výběrová řízení na jednotlivá pracovní místa v organizaci provádí ředitel sdružení s možností přizvání manažera nebo člena výboru. Výběrové řízení probíhá formou pohovoru s doložením potřebných tiskopisů a přihlédnutím k požadavkům organizace. Potencionální pracovník musí splňovat podmínky dle náplně práce pro potřebnou profesi. Konečný výběr z řad uchazečů je konzultován s členy výboru. Předpis č. 5.2 Pracovní náplň manažera projektu PRACOVNÍ NAPLŇ POZICE : Manažer projektu Areíon - tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany dispečink tísňové péče Jméno :. Pracoviště :.. 1/ tato pracovní pozice je řízena ředitelem sdružení 2/ tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za: - řádné zastupování ředitele pobočky v jeho nepřítomnosti, dle jeho pokynů a to ve všech činnostech, které řediteli přísluší - přímé i metodické řízení provozu dispečinku tísňové péče ( dále jen dispečinku ) - vedení a poskytování komplexní tísňové služby dle standardů pro tísňovou péči, tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, prosazování jeho potřeb a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací a zprostředkovávání kontaktů klienta se společenským prostředím - vedení dokumentace tísňové péče - zpracování čtvrtletních statistických výkazů dispečinku - řádné vedení a rozpis služeb a jeho dodržování - svolávání a vedení porad pracovníků dispečinku - řádné uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti a dohod o odpovědnosti za svěřené prostředky u pracovníků dispečinku - provádění šetření u jednotlivých potencionálních zájemců o službu Areíon - uzavírání smluv s nově připojenými klienty - zajištění externí i interní supervize Obsah práce je zaměřen na cíle: A/ společenské: - respektuje filosofii občanského sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozoven sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku 10

11 - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu B/ organizační: - zabezpečuje odpovídající podmínky pro práci dispečinku - podává personální návrhy řediteli pobočky včetně návrhů na pracovní náplně a pracovní smlouvy - samostatně sbírá, třídí a analyzuje informace potřebné pro činnost dispečinku a předává je operátorům dispečinku - samostatně pracuje uživatelsky s PC C/ Funkční: - podle potřeby se účastní jednání vedení sdružení - spolupracuje s dalšími pracovníky sdružení - provádí ve své působnosti kontrolní činnost - vykonává další úkoly podle pokynů ředitele pobočky D/ Osobní: - odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb - odpovídá za odbornou způsobilost podřízených zaměstnanců, provádí jejich zaškolení a navrhuje jejich další odborné vzdělávání - dodržuje standardy sociálních služeb a kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí a další předpisy vztahující se k vykonávanému druhu práce - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou odpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele pobočky, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic sdružení, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů ředitele pobočky Předpis č. 5.3 Pracovní náplň koordinátora projektu PRACOVNÍ NAPLŇ POZICE : Koordinátor projektu Areíon - tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany Jméno a příjmení :. Pracoviště :.. 1/ tato pracovní pozice je řízena manažerem projektu 2/ tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za: - řádné zastupování vedoucího projektu v jeho nepřítomnosti, dle jeho pokynů a to ve všech činnostech, které vedoucímu přísluší 11

12 - vedení a poskytování komplexní tísňové služby dle standardů pro tísňovou péči, tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, prosazování jeho potřeb a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací a zprostředkovávání kontaktů klienta se společenským prostředím - vedení dokumentace tísňové péče - zpracování čtvrtletních statistických výkazů v rámci jeho kompetencí - provádění šetření u jednotlivých potencionálních zájemců o službu Areíon - uzavírání smluv s nově připojenými klienty Obsah práce je zaměřen na cíle: A/ společenské: - respektuje filosofii občanského sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozoven sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu B/ organizační: - zabezpečuje odpovídající podmínky pro práci dispečinku - samostatně sbírá, třídí a analyzuje informace potřebné pro činnost dispečinku a předává je operátorům dispečinku - samostatně pracuje uživatelsky s PC C/ Funkční: - spolupracuje s dalšími pracovníky sdružení - provádí ve své působnosti kontrolní činnost - vykonává další úkoly podle pokynů vedoucího projektu D/ Osobní: - odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb - dodržuje standardy sociálních služeb a kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí a další předpisy vztahující se k vykonávanému druhu práce - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou odpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele pobočky, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic sdružení, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů ředitele pobočky Předpis č. 5.4 Pracovní náplň operátor informačního a krizového centra 12

13 PRACOVNÍ NÁPLŇ POZICE : Zdravotní sestra - operátor(ka) informačního a krizového centra Jméno : Pracoviště : dispečink informačního a krizového centra, Benešova 649, Kutná Hora Pracovní doba : nepřetržitá, I.směna hod, II.směna hod Povinné přestávky : dvě přestávky po 30 minutách během pracovní doby po 4 odpracovaných hodinách, v případě řešení naléhavých pracovních úkolů se přestávka posouvá 1) tato pracovní pozice je řízena manažerem projektu 2) tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za : - samostatné poskytování tísňové péče klientům dle platných standardů pro tísňovou péči,tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, pomoc při prosazování jeho práv a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací klienta a zprostředkování jeho kontaktu se společenským prostředím - poskytování nebo zprostředkování služeb navazujících na tísňovou péči, tj. terapeutické služby,zdravotní a obecné poradenství,pomoc při chodu domácnosti a výchovné vzdělávací a aktivační služby - samostatnou aktualizaci dat klientů v písemné i digitální formě - samostatné vytváření systému sběru, vyhledávání, uchovávání, aktualizace a archivace informací v písemné i digitální formě, které jsou určeny pro klienty v rámci zdravotního a obecného poradenství a výchovně vzdělávací a aktivizační služby pro klienty tísňové péče, domácí péče a pečovatelské služby - samostatné koordinování akutních požadavků klientů na domácí péči a pečovatelskou službu, včetně jejich předávání příslušným pracovníkům - v rámci informačního centra podávání informací ve všech oblastech činnosti sdružení i všeobecného poradenství - v rámci tísňové linky domácího násilí poskytování potřebné služby žadatelům Obsah práce je zaměřen na cíle : a) společenské: - respektuje filosofii humanitárního sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozovny sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu b) organizační : - vyhledávání klientů pro tísňovou péči a vedení pořadníku čekatelů - samostatné provádění sociálního šetření klientů v jejich domácnostech - samostatné zavádění klientů do systému tísňové péče - samostatné organizování pomoci při akutních krizových situacích klientů - koordinaci domácí péče a pečovatelské služby s tísňovou péčí - provádění telefonních kontaktů s klienty tísňové péče dle potřeb klientů - provádění osobních kontaktů s klienty tísňové péče a jejich blízkými 13

14 c) funkční : - podle potřeby se zúčastňuje porad pracovníků IKC, sekce a porad zaměstnanců sdružení - spolupracuje s dalšími odděleními a sekcemi sdružení - vykonává další úkoly podle pokynů svého nadřízeného d) osobní : - odpovídá za kvalitu poskytované péče - dodržuje kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou zodpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele sdružení a vedoucího IKC, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech.tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů svého nadřízeného Předpis č. 5.5 Personální požadavky na jednotlivá pracovní místa Vedoucí projektu / manažer Požadavky : VŠ+ 5 let praxe v oboru nebo VOŠ+7 let praxe, manažerské schopnosti, empatie, altruismus, koncepční a komunikační schopnosti, flexibilita - je podřízen řediteli sdružení - zpracovává odborné části žádostí o stát. dotace, granty a další fundraising - vytváří a implementuje cílové plány - řídí a kontroluje další vývoj projektu - řídí a kontroluje činnost jednotlivých pracovníků projektu - zpracovává a schvaluje podklady pro fakturaci - zabezpečuje vnější i vnitřní profesní vztahy - má rozhodovací a schvalovací pravomoci - uzavírá smlouvy s ostatními subjekty podílejícími se na projektu - provádí intervizi pracovníků - odborně vede dobrovolníky pracující v projektu - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Koordinátor projektu Požadavky : VOŠ + 3 roky praxe nebo ÚSO + 5 let praxe v oboru, empatie, altruismus, schopnost samostatného rozhodování, komunikační schopnosti, flexibilita 14

15 - je podřízen manažerovi projektu - vede veškerou dokumentaci o klientech - zastupuje vedoucího při jeho nepřítomnosti - uzavírá smlouvy s klienty včetně pečetění klíčů - je v kontaktu s klienty, jejich příbuznými, lékaři apod. - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta - provádí eventuální vyúčtování poskytnutých služeb - provádí sociální šetření u klientů - je nápomocen při výběru klientů - vyhodnocuje statistiku a vytváří patřičné závěry - koordinuje činnost dispečinku a jednotlivých služeb - odpovídá za personální obsazení služeb - předává Zásahové karty a eventuálně i klíče na Městské policie a ZZS - pravidelně kontroluje zabezpečení klíčů od jednotlivých klientů - provádí další úkony spojené s použitím klíčů nebo změn Zásahových karet připečetění, výměna karty apod. - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Vedoucí dispečinku Požadavky : SZŠ, 10 let praxe v oboru, 5 let praxe u lůžka, odborné dovednosti vážící se k činnosti (telefonická krizová intervence apod.), empatie, altruismus, flexibilita, komunikační schopnosti - je podřízen koordinátorovi nebo manažerovi projektu - garantuje odbornost poskytovaných služeb - koordinuje jednotlivé pracovnice dispečinku - provádí zakládání a eventuální rušení karet jednotlivých klientů - provádí zpracování a tisk Zásahových karet - řídí evidenci klientů a zásahů - řídí ostatní činnosti spojené s dispečinkem - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta - provádí statistiku činnosti - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Pracovník dispečinku Požadavky : SZŠ, telefonická krizová intervence, empatie, flexibilita, komunikační schopnosti, altruismus, samostatné rozhodování - je podřízen vedoucímu dispečinku, eventuálně koordinátorovi - nepřetržitě hlídá bezpečí klienta a jeho majetek - nepřetržitě hlídá zdravotní stav klienta - provádí telefonické kontakty s klienty - zprostředkovává a poskytuje první pomoc klientovi - zprostředkovává a poskytuje zdravotní a sociální poradenství - zprostředkovává další zdravotní a sociální služby poskytované jinými subjekty - pomáhá klientům při prosazování práv a zájmů - pomáhá klientům při styku se společenským prostředím - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta 15

16 - vyhledává a registruje nové zájemce o služby - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Mzdová a personální účetní Požadavky : ÚSO + 5 let praxe v oboru účetnictví účetnictví, flexibilita, altruismus, empatie, samostatné rozhodování - je podřízena řediteli pobočky - vede veškerou účetní agendu sdružení a zodpovídá za veškeré účetní transakce - přijímá a proplácí faktury podepsané ředitelem sdružení - vede evidenci DHM, DDHM, DDNM - zpracovává a připravuje veškerou agendu spojenou se skladovým hospodářstvím - provádí dle pokynů vedoucího administrativní úkony - provádí roční vyúčtování se závěrečnou zprávou o hospodaření - je současně koordinátorem ostatních projektů Administrativní pracovník, skladový pracovník Požadavky : ÚSO nebo SO se zkušenostmi se skladovým hospodářstvím, znalost práce na PC, empatie, samostatné rozhodování - eviduje veškerý majetek sdružení a zodpovídá za skladové zásoby - vydává majetek ze skladu, přijímá jej do skladu, eviduje veškeré s tím spojené transakce - zpracovává a připravuje veškerou agendu spojenou se skladovým hospodářstvím - provádí administrativní úkony dle potřeb sdružení nebo vedoucího - je současně koordinátorem ostatních projektů 6. Provozní předpisy Předpis č Provozní doba a rozpis služeb Projekt Areíon má nepřetržitou 24 hodinovou službu. Informační centrum pro seniory od 8.00 do hod. s polední přestávkou od do hod Za dodržování provozní doby odpovídá příslušný vedoucí pracovník, resp. jeho přímý nadřízený. Pracovní doba projektu dispečinku Areíon : první směna je od 08:00 hod do 20:00 hod, druhá směna od 20:00 hod 08:00 hod. Nástup do zaměstnání je určen vždy minimálně 15 minut před zahájením směny. Na začátku služby dispečerka převezme hlášení včetně úkolů nesplněných předchozí službou. Během služby pracuje dle pracovní náplně operátora, zapisuje do hlášení všechna volání a další dění při její službě, u výjezdů zaznamenává řešení i rychlost zásahu. Na konci služby (případně během služby) operátorka všechny záležitosti spojené s nejasnostmi či pochybami postupu probere s vedoucím pracovníkem. Přestávky si pracovník Areíonu stanovuje dle zákoníku práce nejpozději po 4,5 hodinách. 16

17 Na každý měsíc je stanoven rozpis služeb. Rozpis služeb provádí manažer projektu nebo pověřený vedoucí pracovník dispečinku. Rozpis služeb je nastaven tak, že první pracovnice nastupuje podle systému: Např první směna druhá směna třetí směna čtvrtá směna Druhá pracovnice začíná svoji první směnu 3.1., třetí pracovnice 5.1., čtvrtá pracovnice pak 7.1. Po odpracování čtyř směn má každá operátorka 4 dny volna a cyklus se opakuje. V případě nutnosti lze tento systém na dobu nezbytně nutnou změnit podle potřeb sdružení nebo pracovníka. Manažer připraví náhradní systém rozpisu služeb, seznámí s ním pracovnice dispečinku a určí datum změny rozpisu služeb s minimální působností. Rozpis služeb na následující měsíc musí být vyhotoven vždy nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Rozpis služeb je vyvěšen na dispečinku Areíonu a u manažera projektu. Předpis č Provozní řád informačního a krizového centra Každý pracovník má od pracoviště dispečinku přidělený klíč. Pracoviště je zpřístupněno pro veřejnost od 8.00 do hodin s polední přestávkou od do hodin. Od je pracoviště uzamčeno, zodpovídá službu konající operátor. Při předávání služby (viz.3/6) si operátoři mimo informací předávají hmotný a nehmotný majetek, za který je službu konající pracovník během provozu zodpovědný. Škody způsobené nedbalostí nebo neopatrností je povinen pracovník uhradit na vlastní náklady. Závady vzniklé na pracovišti, pokud je nemůže sám operátor odstranit, dle nutnosti hlásí svému nadřízenému, který zajistí opravu nebo náhradu. Každý pracovník je při nástupu proškolen o BOZP a PO a těmito předpisy se na pracovišti řídí. Používání telefonů: telefonní linky na dispečinku a informačním centru slouží výhradně ke služebním účelům. Soukromě lze linky využít jen při výjimečných případech. V tomto případě hovor dispečer zapíše do sešitu soukromých hovorů. Zde zapíše dobu hovoru, volající číslo a důvod. Revizi elektro vybavení zajišťuje vedoucí dispečinku 1x za 2 roky pověřeným revizním technikem. Předpis č Zaškolování nových pracovníků dispečinku Pracovník dispečinku se zaškoluje společně s vedoucím Areíonu nebo pracovnicí dispečinku 1 měsíc (individuální podle potřeby a schopností pracovníka) na dispečinku a to prostřednictvím náslechů, kontaktem s klienty Areíonu prostřednictvím telefonu nebo simulováním tísňového volání. Během této doby se též seznámí s ostatní činností pobočky a pracovními povinnostmi při provozu tísňové péče a informačního centra. První službu absolvuje společně s vedoucím nebo pracovníkem dispečinku. Předpis č. 6.4 Předání a převzetí služby Službu konající dispečer na dispečinku předává svému kolegovi službu psanou formou, verbálně i digitálně. Během předávání služby jsou kladeny tyto dotazy: 1. Volal některý klient? Co potřeboval? 17

18 2. Je nutné, vhodné někomu zpětně zavolat? Kontroly OBP, výpadky napětí, hospitalizace klientů, apod. 3. Zůstává něco k vyřízení? Tyto dotazy jsou informací pro pracovníka dispečinku na začátku služby. Službu předává vždy pracovník, který právě službu vykonává pracovníkovi, který službu zahajuje. Pracovník dispečinku předá službu kolegovi a poté, pokud má předávající potřebu nutnosti probrat určité body služby, absolvuje průměrně desetiminutový rozhovor s vedoucím Areíonu, kde probírají průběh směny, jaké pocity má pracovník ze služby, apod. Předpis č. 6.5 Supervize Definice: supervize je činnost při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme o kvalitě péče o klienta. Je předpokladem odborného i osobního růstu pracovníka. Druhy: interní externí vnitřní externí vnější týmová případová individuální Funkce: pomoc a ochrana klienta i pracovníka. Interní supervize : Je na požádání vzájemné hodnocení vlastní práce mezi kolegy na pracovišti. Není hierarchizována. Většinou se uplatňuje metodou křížové intervize - vzájemné naslouchání a hodnocení práce kolegy zpětnou vazbou, případové řešení kaus a problémů při práci s klienty. Externí vnitřní supervize : Mezi pracovníky dispečinku a nadřízeným pracovníkem Ž90. Zajišťuje manažer projektu nebo jím pověřený pracovník. Součástí supervize jsou pravidelná setkávání pracovníků dispečinku, kde jsou probírány a analyzovány jednotlivé problémy. Externí vnější supervize : Poskytuje supervizor organizace, většinou psycholog s akreditací. Provádí supervizi individuální i skupinovou. Frekvence supervizí s externím supervizorem by měla být minimálně 4x ročně, v případě potřeby lze frekvenci měnit. Týmová supervize : Řeší otázky týmové spolupráce, problémy přenosu informací ve skupině apod. Případová supervize : Zabývající se konkrétním případem, kde je potřeba řešit vzniklou situaci Individuální supervize : Řešení potíží jednotlivých pracovníků V případě potřeby supervize pracovník požádá vedoucí(ho) krizové pomoci o poskytnutí nebo zprostředkování externí nebo interní supervize. 18

19 Předpis č. 6.6 Řešení krizových situací na dispečinku Postup při onemocnění pracovníka, který má mít službu na dispečinku : kdo má mít službu na dispečinku a onemocní nebo z vážných důvodů nemůže směnu absolvovat, zavolá v dostatečném předstihu kolegovi, který je na dispečinku službu konající dispečer prověří možnost náhrady podle rozpisu služeb, obvolá a domluví, kdo by mohl nastoupit do služby pokud neuspěje, zavolá vedoucímu dispečinku nebo manažerovi projektu k dalšímu řešení Postup při nutném opuštění pracoviště: předchází porada vedoucích pracovníků krizového týmu přepojení Areíonu na zvláštní stanoviště s pevným telefonem - přepojení do kanceláře sdružení ve Zruči nad Sázavou, kde jsou dvě pevné telefonní linky jednání s Českým Telecomem o přepojení telefonních linek nepřítomní pracovníci kontaktují svého vedoucího střídání služeb bude stejné podle rozpisu služeb, pokud by se některý pracovník nemohl dostavit náhradní služba stejně jako v případě nemoci Předpis č. 6.7 Provoz služebního vozu Sdružení má vlastní motorové vozidlo, které pro služební účely používá ředitel organizace, eventuálně po dohodě manažeři projektů. Osoby používající služební vůz se každoročně zúčastní referenčního školení u příslušného orgánu poskytujícího tyto služby. V případě nutnosti (závada na voze, servisní prohlídka a jiné) lze použít ke služebním účelům soukromé vozidlo s tím, že tato cesta bude řádně zaevidována, povolena, soukromé vozidlo bude mít platnou technickou prohlídku a zaplacené povinné ručení na aktuální období. Předpis č. 6.8 Proplácení cestovních výloh Proplacení cestovních náhrad je prováděno všem pracovníkům po předložení řádně vyplněného cestovního příkazu podle zákona 119/1992 Sb. O cestovních náhradách. Předpis č Technické parametry a informace o EZS - odstranění možných poruch Terminální stanice je koncipována jako technické zařízení hlídající zdravotní stav a sociální situaci klienta pomocí tísňového volání. Není koncipována jako zabezpečovací zařízení nemá homologaci zabezpečovacího zařízení. I při montáži se klade důraz např. při umístění čidla na monitorování pohybu klienta před hlídáním vstupních dveří do bytu ( čidlo se umísťuje na trasu kudy chodí klient na WC i v případě, že nezachycuje prostor předsíně a vstup do bytu ). - priority tech. zařízení řazené dle závažnosti : 1. tísňové tlačítko 2. funkce časového dohledu 3. přehled o tom zda je klient doma 4. hlídání bytu za klientovy nepřítomnosti Druhy terminálních stanic: 1) DSC - ovládání EZS klávesnicí hovor nelze z dispečinku prodloužit ani ukončit 19

20 2) SOTEL - ovládání EZS klíčkem - hovor nelze z dispečinku prodloužit ani ukončit 3) KOMTEL - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 4) ASTV 1 - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 5) ASTV 2 - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 6) ASTV 3 - ovládání EZS magnetem hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit Doba přenosu informací od klienta na dispečink : DSC 1 1,50 min. a následné možnosti hlasové komunikace SOTEL, KOMTEL. stejné jako DSC ASTV sec. do obnovení ASTV 2.. stejné jako ASTV 1 ASTV 3 stejné jako ASTV 1 Způsob dovolání : jestliže se terminální stanice nedovolá na linku 1 je volání automaticky ústřednou Telecomu přesunuto na linku 2. Pokud se opět nedovolá, ústředna terminální stanice opakuje volání až 8 x na jednu linku Správné ukončení hovoru DSC + SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..*5 Správné prodloužení hovoru DSC + SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..*6 Standardní nastavení při poplachu je vždy 5 minut jedním prodloužením se hovor prodlouží o 3 minuty. U příchodu nebo odchodu lze prodloužit dobu u ASTV 2 od 1 vteřiny do 1,5 min. To může udělat pouze technik Prodloužení ČASOVÉHO DOHLEDU DSC nelze SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..* 3 + čas (např. čas 12 je nastaven časový dohled na dvanáct hodin) KOMTEL a ASTV 1 lze nastavit maximálně na 15 hodin, ASTV 2 ASTV 3 až na 96 hodin Komtel, ASTV 1,2,3, zařízení lze programovat během poplachu, nebo telefonního hovoru ( klient musí použít telefon EZS Panasonic) Během programování musí být klid, klient ani dispečerka nesmí mluvit!! 20

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více