Závěrečná práce posluchače kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005 / 2006 Název práce : Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Jméno a příjmení autora : Zdeněk Jelínek Rok :

2 Obsah : 1. Úvod 2. Stanovy sdružení 3. Organizační řád 4. Vnitřní předpisy ekonomické 4.1 Rozpočet sdružení 4.2 Evidence dotací 4.3 Malá pokladna na pracovišti informačního centra 4.4 Bezúročná půjčka zaměstnancům 5. Vnitřní předpisy personální 5.1 Výběrová řízení 5.2 Pracovní náplň manažera projektu 5.3 Pracovní náplň koordinátora projektu 5.4 Pracovní náplň operátor informačního a krizového centra 5.5 Personální požadavky na jednotlivá pracovní místa 6. Provozní předpisy 6.1 Provozní doba a rozpis služeb 6.2 Provozní řád informačního a krizového centra 6.3 Zaškolování nových pracovníků dispečinku 6.4 Předání a převzetí služby 6.5 Supervize 6.6 Řešení krizových situací na dispečinku 6.7 Provoz služebního vozu 6.8 Proplácení cestovních výloh 6.9 Technické parametry a informace o EZS - odstranění možných poruch 6.10 Zjišťování a odstraňování poruch a havárií na dispečinku 6.11 Databáze pracovníků Areíonu 6.12 Databáze mediálních spolupracovníků Metodika práce s klientem Sociální šetření u klienta pro potřeby služby Areíon Seznámení klienta se službou Areíon Založení karty klienta Montáž nového klienta se zásahem Městské policie Montáž nového klienta bez zásahu Městské policie Uzavření smlouvy s klienty Areíonu Smlouva o uložení klíčů Struktura hovoru s klientem Zásady zákroku při tísňovém volání Vedení dokumentace výjezdů ke klientům Kontrola klienta Ukončení služby Areíon administrativně a fyzicky Předání klíčů od klienta po ukončení služby Ochrana dat klientů a informací o nich a jejich příbuzných, mlčenlivost Poplatky za službu Areíon 2

3 Standardy služby tísňové péče Areíon - dispečink Standardy při práci s rodinou seniorského klienta Aktualizace databáze Řešení připomínek, námětů a stížností klientů Přijetí a odmítnutí zájemce o službu Areíon, eventuálně její vypovězení 7. Vnitřní předpisy VT 7.1 Zálohování dat 7.2 Hesla k přihlášení 7.3 ové zprávy 8. Spisový řád 8.1 Archivace a skartace dokumentů Areíonu 9. Závěr 10. Použitá literatura 3

4 1. Úvod Občanské sdružení Život 90 je nezisková organizace která provozuje souhrn projektů pod názvem Domov je doma. Projekty podporují služby pro starší generaci, především osamělé, zdravotně postižené a jinak znevýhodněné spoluobčany, pomocí těchto služeb se snaží udržet tyto osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí. V rámci zdravotně sociálních služeb je využíván projekt Areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, v sekci krizové pomoci a poradenství poskytujeme seniorům telefonickou pomoc na Senior lince, lince domácího násilí páchané na seniorech a obecné i zdravotní poradenství formou informačního centra. V aktivizačních projektech provozujeme sešlosti seniorů, autobusovou a pěší turistiku, klubovou činnost a vzdělávání seniorů. Nosným programem je však již zmíněný projekt Areíon, kde naše sdružení poskytuje mimo jiné seniorům službu pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. Jedná se o projekt v naší republice ojedinělý, při kterém jsou staří, nemocní, osamocení nebo postižení občané napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na speciální dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc (lékaře, policii, plynaře, elektrikáře, hasiče a další). Tísňový systém lze využít přenosem dat po pevných telefonních linkách i pomocí mobilních sítí operátorů fungujících na celém území ČR. Bezdrátovým tlačítkem o velikosti krabičky zápalek, které nosí klient neustále u sebe, může aktivovat celý systém a ten jej do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. Pokud je klient v blízkosti telefonního aparátu, může dispečerovi nahlásit svůj problém (např. při pádu a následném poranění má potřebu přivolat lékaře apod.). Nemusí mít obavy ani v případě, když k rozhovoru s dispečerem z důvodu velké vzdálenosti od telefonu nebo neschopnosti komunikovat, nedojde. Zařízení vyslaný signál zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí operátor zajišťuje potřebnou odbornou pomoc. V rámci systému návazných služeb se zapojuje také tzv. smyčka časového dohledu, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět samo hlásí na dispečink nebezpečí. Další službu, kterou EZS nabízí, je zabezpečení proti zlodějům, kdy je klient např. hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo do lázní a toto zařízení hlídá jeho byt proti nezvaným hostům. Jednoduchým způsobem zařízení před odchodem přepíná do hlídacího režimu a pokud se v době jeho nepřítomnosti v bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo Městskou policii nebo Policii ČR. Cílem našeho projektu je omezení narůstajícího počtu rizik (zdravotního, sociálního a kriminálního charakteru) ohrožujících seniory v jejich domovech, zvýšení pocitu bezpečnosti vybrané skupiny lidí a tím zlepšení jejich psychického, následně i zdravotního stavu, snížení počtu žádostí o umístění v domovech důchodců a snížení počtu dlouhodobých hospitalizací ze sociálních důvodů. Dále systém umožňuje žít této skupině obyvatel co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí, pomáhá při chodu domácnosti, při prosazování práv a zájmů klienta, poskytuje zdravotní i obecné poradenství. 4

5 2. S t a n o vy Humanitárního sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou ŽIVOT 90 je občanské sdružení sdružující dříve narozené občany seniory, jejich přátele, profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s posláním ŽIVOT 90. Sídlo sdružení : Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Poslání sdružení : Prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispějeme svou činností k řešení specifických problémů seniorů, umožníme jim aktivně a smysluplně žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouho, jak jen to je možné. Cíle : Vytvářet podmínky pro výměnu, shromažďování a rozšiřování zkušeností, znalostí a dovedností týkajících se seniorů. Využít jedinečných schopností dříve narozených občanů, díky kterým je stáří nikoliv nevýhodou, ale předností. Zmírňovat nepříznivé dopady ekonomické, sociální, psychické a další, které plynou zejména z ekonomicko organizačního opatření, tzv. odchodu do důchodu a působit všemi prostředky na výchovu lidí k plnému životu ve stáří. Uměním a vědou prohlubovat myšlenku soudržnosti lidského rodu, kontinuity života. Prosazovat principy svépomoci, naděje a úcty. Probouzet v mladých morální povinnost pomoci starším a naopak vytvářet prostor pro pomoc starších mladším. Pomáhat hledat lidem smysl života v lásce a dobru, nikoliv v síle a moci. Podporovat vytváření jedinečných, obecně prospěšných hodnot nejstarší generaci. Sdružení ŽIVOT 90 nevyvíjí politickou činnost, ale může pomáhat vládním a obecním institucím při sestavování sociálních, zdravotních, kulturních, event. dalších programů. ŽIVOT 90 rozvíjí i mezinárodní činnost. Činnost sdružení se řídí Stanovami. V souladu s nimi Organizační řád rozvádí interní vztahy občanského sdružení a jeho ustanovení vyplývající z rozsahu a oprávnění uvedených ve Stanovách. Formy činnosti : - sociální a zdravotně sociální služby a programy - charita - služby materiálové povahy - zdravotnická péče - konzultační a poradenská činnost - kulturní programy - společenská a klubová činnost - rekreační, rehabilitační a terapeutické projekty - křesťanská setkání - činnost ve všech oblastech umění - pořádání výstav - publikační a propagační činnost - kampaně, semináře, kurzy apod. - poskytování podnětů pro činnost sdělovacích prostředků - kontaktní služby, konference apod. Členství : Členem ŽIVOT 90 se mohou stát osoby žijící v ČR i v zahraničí, pracovní kolektivy a organizace ochotné poskytovat morální, duchovní, organizační, materiální, finanční či jinou pomoc při naplňování cílů ŽIVOT 90. 5

6 Členem ŽIVOT 90 nemohou být osoby, kolektivy a organizace provádějící činnost, jež je v rozporu se stanovami ŽIVOT 90. Členství vzniká na základě písemné žádosti člena. Členství zaniká na základě písemného vyjádření člena, jeho úmrtím nebo může být ukončeno rozhodnutím valné hromady. Členové přispívají každoročně na činnost sdružení dobrovolnými příspěvky. Členové ŽIVOT 90 mají právo : - podílet se na činnosti a rozhodování sdružení - obracet se na sdružení s návrhy a připomínkami - volit a být voleni do výboru sdružení Existuje-li situace hodná mimořádného zřetele, může valná hromada přiznat osobám a kolektivům statut čestného členství. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů ŽIVOT 90. Orgány sdružení : Valná hromada nejvyšším orgánem ŽIVOT 90 je valná hromada, která se koná jednou za 2 roky. Požádá-li písemně nejméně 1/3 řádných členů sdružení o svolání mimořádné valné hromady, musí být tato valná hromada svolána do dvou měsíců od data podání požadavku. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně 1/3 všech řádných delegátů a rozhoduje většinou všech přítomných delegátů, není-li stanoveno jinak. Každý řádný delegát má při hlasování právo jednoho hlasu. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení, projednává a schvaluje revizní zprávu, plán činnosti a další. Na valné hromadě je volen přímými tajnými volbami výbor, který vykonává svou činnost mezi dvěma valnými hromadami. Kandidátka se skládá ze všech účastníků shromáždění. Pravidla pro výběr delegátů a místo konání valné hromady určuje výbor s ohledem na strukturu členské základny. Přitom dbá, aby se valné hromady zúčastnilo co nejširší spektrum členů, především pak aktivní dobrovolníci. Výbor sdružení : Výbor je nejvyšším řídícím orgánem sdružení mezi valnými hromadami. Počet členů výboru je stanoven na 7 osob. Členství ve výboru je čestné. Výbor svolává předseda 3 4x za rok. Povinností předsedy je svolat výbor do 14 dnů, pokud o to písemně požádá některý ze členů sdružení. Výbor je zodpovědný za hospodaření, dodržování všech zákonných opatření a předpisů při činnosti sdružení, případně za další úkoly dané valnou hromadou.. Výbor schvaluje výroční zprávu, vnitřní normy sdružení a organizační řád. Výbor ze svého středu volí předsedu, 1. a 2. místopředsedu. Jednání výboru řídí předseda, v době nepřítomnosti 1. nebo 2. místopředseda. Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda sdružení, pokud neurčí výbor jiného člena výboru. Revizní komise : je kontrolním orgánem sdružení. Je volena valnou hromadou na dobu 2 let, zodpovídá valné hromadě za svou činnost. Revizní komise je nejméně tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu a jeho zástupce. Předseda řídí a svolává její jednání. Revizní komise stanoví roční plán kontrol hospodaření sdružení. Toto předává výboru sdružení, který zajistí veškeré podklady pro kontrolu. Z každé kontroly provádí předseda revizní komise nebo jeho zástupce zápis, který obdrží výbor sdružení. Hospodaření : Hmotné a finanční prostředky pro svou činnost získává sdružení ŽIVOT 90 z dotací, grantů, darů, příjmů z činnosti při naplňování cílů sdružení, dobrovolných příspěvků členů sdružení, případně z dalších ekonomicky úspěšných akcí. Ekonomický systém je uzpůsoben tak, aby všechny aktivity byly pro nejstarší generaci dostupné, současně však, aby nikdy nemohlo být pochyb o jejich profesionální úrovni (služby, programy vytvářené a provozované). Za hospodaření zodpovídá výbor, který předkládá valné hromadě roční zprávu o hospodaření. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem. 6

7 3. Organizační řád Ž90 Zruč nad Sázavou Humanitární sdružení Život 90 se řídí dle svých stanov. Nejvyšším statutárním orgánem sdružení je valná hromada. Valná hromada se koná jednou za dva roky, výběr účastníků je prováděn chronologicky dle seznamu členů Ž90. Na valné hromadě účastníci volí na jedno volební období výbor sdružení, který řídí organizaci do další valné hromady. Výbor ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Ředitel pobočky je podřízen výboru sdružení a respektuje jeho rozhodnutí. Zodpovídá za činnost celé organizace, hospodaření, personální otázky, styk s veřejností dle pracovní náplně. Řediteli pobočky podléhají další pracovníci sdružení: manažeři jednotlivých projektů, mzdová a personální účetní pobočky, koordinátoři a pracovnice dispečinku. Manažeři projektů jsou zodpovědní za veškeré podřízené pracovníky projektu, provoz projektu, hospodaření a další dle náplně práce. Ostatní pracovníci jednotlivých projektů pracují dle náplně práce pro příslušné místo a funkci v organizaci. Valnou hromadou na období dvou let je volena i revizní komise, která čtvrtletně provádí kontrolu účetních dokladů sdružení, kontroluje majetek, jeho využití a výboru sdružení předkládá zápisy jednotlivých kontrol. Současně funguje jako likvidační komise na majetek nefunkční, zastaralý nebo neopravitelný. Členové výboru, revizní komise i dobrovolní pracovníci sdružení pracují ve prospěch organizace bez nároku na mzdu. 7

8 Organizační struktura Valná hromada Revizní komise Organizační výbor Ředitel pobočky Manažer projektu KMKT Mzdová účetní, skladový a administrativní prac. Manažer projektu Sešlosti Manažer projektu Areíon Manažer projektu Klub. činnost Koordinátor projektu Manažer projektu Autobusová a pěší turistika Vedoucí dispečinku Pracovník dispečinku a informačního centra 8

9 Předpis č. 4.1 Rozpočet sdružení 4. Vnitřní předpisy ekonomické Celkový rozpočet zpracovává a připravuje ředitel po předložení dílčích rozpočtů manažery jednotlivých projektů. Manažeři odevzdají rozpočty za své projekty na následující rok nejpozději do 10. srpna, ředitel předkládá zpracovaný celkový rozpočet výboru sdružení ke schválení nejpozději do 1. září, není-li v rámci dotačních řízení MPSV, krajů a dalších, určen jiný termín. Pokud výbor sdružení rozpočet schválí, zakomponuje jej ředitel do celkové žádosti o dotace. Předpis č Evidence dotací Po přidělení dotací nebo grantu mzdová a personální účetní přidělí jednotlivým dotacím speciální kód, pod kterým budou po celou dobu jejich čerpání v účetnictví organizace evidovány. Finance budou využívány dle podané žádosti na konkrétní výdaje. Po vyčerpání dotace či grantu provede účetní celkové vyúčtování, které předloží řediteli sdružení. Ten jej zkontroluje a odsouhlasí podpisem. Následně je vyúčtování zasláno příslušnému orgánu, který dotaci či grant přidělil, pokud není ve smlouvě určeno jinak. Předpis č. 4.3 Malá pokladna na pracovišti informačního centra V rámci výběru dobrovolných členských příspěvků, poplatků za autobusové zájezdy, poplatků za službu Areíon nebo jiné, je evidována malá pokladna na pracovišti informačního a krizového centra. Pracoviště je vybaveno malým příručním trezorem, ve kterém se ukládá veškerá hotovost vybraná od klientů nebo členů sdružení. Službu konající dispečer eviduje veškeré platební transakce do pokladní knihy. Pracovník nastupující do směny přebírá od zaměstnance končící směnu mimo jiné i pokladní knihu a trezor s hotovostí. Přijetí potvrdí podpisem v pokladní knize. Tím přebírá zodpovědnost za veškerou hotovost v malé pokladně. Jednou za tři měsíce manažer projektu vyzvedne část hotovosti včetně seznamu, za co byly platby uskutečněny. Následně předá finanční hotovost se seznamem účetní, která vyhotoví účetní doklad a zaeviduje jej v účetnictví sdružení. Předpis č. 4.4 Bezúročná půjčka zaměstnancům Zaměstnanci sdružení mohou požádat zaměstnavatele o finanční bezúročnou půjčku na překlenutí tíživé životní situace. Maximální výše půjčky činí ,- Kč s tím, že zaměstnanec tuto částku začne splácet po uplynutí tří měsíců od půjčky. Půjčka musí být splacena do 12 měsíců od zahájení splátek. Zaměstnavatel se zaměstnancem sepíše smlouvu o půjčce, v níž souhlasí s prováděním splátek v hotovosti nebo formou srážky ze mzdy. 9

10 5. Vnitřní předpisy personální Předpis č. 5.1 Výběrová řízení Výběrová řízení na jednotlivá pracovní místa v organizaci provádí ředitel sdružení s možností přizvání manažera nebo člena výboru. Výběrové řízení probíhá formou pohovoru s doložením potřebných tiskopisů a přihlédnutím k požadavkům organizace. Potencionální pracovník musí splňovat podmínky dle náplně práce pro potřebnou profesi. Konečný výběr z řad uchazečů je konzultován s členy výboru. Předpis č. 5.2 Pracovní náplň manažera projektu PRACOVNÍ NAPLŇ POZICE : Manažer projektu Areíon - tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany dispečink tísňové péče Jméno :. Pracoviště :.. 1/ tato pracovní pozice je řízena ředitelem sdružení 2/ tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za: - řádné zastupování ředitele pobočky v jeho nepřítomnosti, dle jeho pokynů a to ve všech činnostech, které řediteli přísluší - přímé i metodické řízení provozu dispečinku tísňové péče ( dále jen dispečinku ) - vedení a poskytování komplexní tísňové služby dle standardů pro tísňovou péči, tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, prosazování jeho potřeb a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací a zprostředkovávání kontaktů klienta se společenským prostředím - vedení dokumentace tísňové péče - zpracování čtvrtletních statistických výkazů dispečinku - řádné vedení a rozpis služeb a jeho dodržování - svolávání a vedení porad pracovníků dispečinku - řádné uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti a dohod o odpovědnosti za svěřené prostředky u pracovníků dispečinku - provádění šetření u jednotlivých potencionálních zájemců o službu Areíon - uzavírání smluv s nově připojenými klienty - zajištění externí i interní supervize Obsah práce je zaměřen na cíle: A/ společenské: - respektuje filosofii občanského sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozoven sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku 10

11 - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu B/ organizační: - zabezpečuje odpovídající podmínky pro práci dispečinku - podává personální návrhy řediteli pobočky včetně návrhů na pracovní náplně a pracovní smlouvy - samostatně sbírá, třídí a analyzuje informace potřebné pro činnost dispečinku a předává je operátorům dispečinku - samostatně pracuje uživatelsky s PC C/ Funkční: - podle potřeby se účastní jednání vedení sdružení - spolupracuje s dalšími pracovníky sdružení - provádí ve své působnosti kontrolní činnost - vykonává další úkoly podle pokynů ředitele pobočky D/ Osobní: - odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb - odpovídá za odbornou způsobilost podřízených zaměstnanců, provádí jejich zaškolení a navrhuje jejich další odborné vzdělávání - dodržuje standardy sociálních služeb a kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí a další předpisy vztahující se k vykonávanému druhu práce - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou odpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele pobočky, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic sdružení, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů ředitele pobočky Předpis č. 5.3 Pracovní náplň koordinátora projektu PRACOVNÍ NAPLŇ POZICE : Koordinátor projektu Areíon - tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany Jméno a příjmení :. Pracoviště :.. 1/ tato pracovní pozice je řízena manažerem projektu 2/ tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za: - řádné zastupování vedoucího projektu v jeho nepřítomnosti, dle jeho pokynů a to ve všech činnostech, které vedoucímu přísluší 11

12 - vedení a poskytování komplexní tísňové služby dle standardů pro tísňovou péči, tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, prosazování jeho potřeb a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací a zprostředkovávání kontaktů klienta se společenským prostředím - vedení dokumentace tísňové péče - zpracování čtvrtletních statistických výkazů v rámci jeho kompetencí - provádění šetření u jednotlivých potencionálních zájemců o službu Areíon - uzavírání smluv s nově připojenými klienty Obsah práce je zaměřen na cíle: A/ společenské: - respektuje filosofii občanského sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozoven sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu B/ organizační: - zabezpečuje odpovídající podmínky pro práci dispečinku - samostatně sbírá, třídí a analyzuje informace potřebné pro činnost dispečinku a předává je operátorům dispečinku - samostatně pracuje uživatelsky s PC C/ Funkční: - spolupracuje s dalšími pracovníky sdružení - provádí ve své působnosti kontrolní činnost - vykonává další úkoly podle pokynů vedoucího projektu D/ Osobní: - odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb - dodržuje standardy sociálních služeb a kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí a další předpisy vztahující se k vykonávanému druhu práce - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou odpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele pobočky, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic sdružení, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů ředitele pobočky Předpis č. 5.4 Pracovní náplň operátor informačního a krizového centra 12

13 PRACOVNÍ NÁPLŇ POZICE : Zdravotní sestra - operátor(ka) informačního a krizového centra Jméno : Pracoviště : dispečink informačního a krizového centra, Benešova 649, Kutná Hora Pracovní doba : nepřetržitá, I.směna hod, II.směna hod Povinné přestávky : dvě přestávky po 30 minutách během pracovní doby po 4 odpracovaných hodinách, v případě řešení naléhavých pracovních úkolů se přestávka posouvá 1) tato pracovní pozice je řízena manažerem projektu 2) tímto zařazením je pracovník přímo odpovědný za : - samostatné poskytování tísňové péče klientům dle platných standardů pro tísňovou péči,tj. individuální monitorování a péče o potřeby klienta, pomoc při prosazování jeho práv a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací klienta a zprostředkování jeho kontaktu se společenským prostředím - poskytování nebo zprostředkování služeb navazujících na tísňovou péči, tj. terapeutické služby,zdravotní a obecné poradenství,pomoc při chodu domácnosti a výchovné vzdělávací a aktivační služby - samostatnou aktualizaci dat klientů v písemné i digitální formě - samostatné vytváření systému sběru, vyhledávání, uchovávání, aktualizace a archivace informací v písemné i digitální formě, které jsou určeny pro klienty v rámci zdravotního a obecného poradenství a výchovně vzdělávací a aktivizační služby pro klienty tísňové péče, domácí péče a pečovatelské služby - samostatné koordinování akutních požadavků klientů na domácí péči a pečovatelskou službu, včetně jejich předávání příslušným pracovníkům - v rámci informačního centra podávání informací ve všech oblastech činnosti sdružení i všeobecného poradenství - v rámci tísňové linky domácího násilí poskytování potřebné služby žadatelům Obsah práce je zaměřen na cíle : a) společenské: - respektuje filosofii humanitárního sdružení ŽIVOT 90 - dbá na dodržování jeho apolitičnosti a zabraňuje zneužití provozovny sdružení k politické agitaci - dbá na dodržování platné legislativy a smluv uzavřených sdružením - dbá na dobrou pověst sdružení - dodržuje zdravotnickou, pracovní a společenskou etiku - nezneužije své funkce k osobnímu prospěchu b) organizační : - vyhledávání klientů pro tísňovou péči a vedení pořadníku čekatelů - samostatné provádění sociálního šetření klientů v jejich domácnostech - samostatné zavádění klientů do systému tísňové péče - samostatné organizování pomoci při akutních krizových situacích klientů - koordinaci domácí péče a pečovatelské služby s tísňovou péčí - provádění telefonních kontaktů s klienty tísňové péče dle potřeb klientů - provádění osobních kontaktů s klienty tísňové péče a jejich blízkými 13

14 c) funkční : - podle potřeby se zúčastňuje porad pracovníků IKC, sekce a porad zaměstnanců sdružení - spolupracuje s dalšími odděleními a sekcemi sdružení - vykonává další úkoly podle pokynů svého nadřízeného d) osobní : - odpovídá za kvalitu poskytované péče - dodržuje kodex zdravotnického pracovníka - dodržuje předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a životního prostředí - dbá na hospodárné využívání svěřených prostředků a dodržování ekonomických limitů - má odpovědnost za škody způsobené zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a přejímá obecnou zodpovědnost podle 172 ZP v platném znění - má hmotnou odpovědnost a je povinen podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti - je povinen konat práci osobně a ve stanoveném čase, svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí - řídí se příkazy ředitele sdružení a vedoucího IKC, dodržuje ustanovení vnitřních předpisů a směrnic, s nimiž byl seznámen - dodržuje pracovní kázeň a zachovává mlčenlivost o údajích osobních i organizačních, včetně údajů o klientech.tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru ve sdružení - dbá o svůj odborný růst a absolvuje vzdělávací programy podle pokynů svého nadřízeného Předpis č. 5.5 Personální požadavky na jednotlivá pracovní místa Vedoucí projektu / manažer Požadavky : VŠ+ 5 let praxe v oboru nebo VOŠ+7 let praxe, manažerské schopnosti, empatie, altruismus, koncepční a komunikační schopnosti, flexibilita - je podřízen řediteli sdružení - zpracovává odborné části žádostí o stát. dotace, granty a další fundraising - vytváří a implementuje cílové plány - řídí a kontroluje další vývoj projektu - řídí a kontroluje činnost jednotlivých pracovníků projektu - zpracovává a schvaluje podklady pro fakturaci - zabezpečuje vnější i vnitřní profesní vztahy - má rozhodovací a schvalovací pravomoci - uzavírá smlouvy s ostatními subjekty podílejícími se na projektu - provádí intervizi pracovníků - odborně vede dobrovolníky pracující v projektu - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Koordinátor projektu Požadavky : VOŠ + 3 roky praxe nebo ÚSO + 5 let praxe v oboru, empatie, altruismus, schopnost samostatného rozhodování, komunikační schopnosti, flexibilita 14

15 - je podřízen manažerovi projektu - vede veškerou dokumentaci o klientech - zastupuje vedoucího při jeho nepřítomnosti - uzavírá smlouvy s klienty včetně pečetění klíčů - je v kontaktu s klienty, jejich příbuznými, lékaři apod. - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta - provádí eventuální vyúčtování poskytnutých služeb - provádí sociální šetření u klientů - je nápomocen při výběru klientů - vyhodnocuje statistiku a vytváří patřičné závěry - koordinuje činnost dispečinku a jednotlivých služeb - odpovídá za personální obsazení služeb - předává Zásahové karty a eventuálně i klíče na Městské policie a ZZS - pravidelně kontroluje zabezpečení klíčů od jednotlivých klientů - provádí další úkony spojené s použitím klíčů nebo změn Zásahových karet připečetění, výměna karty apod. - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Vedoucí dispečinku Požadavky : SZŠ, 10 let praxe v oboru, 5 let praxe u lůžka, odborné dovednosti vážící se k činnosti (telefonická krizová intervence apod.), empatie, altruismus, flexibilita, komunikační schopnosti - je podřízen koordinátorovi nebo manažerovi projektu - garantuje odbornost poskytovaných služeb - koordinuje jednotlivé pracovnice dispečinku - provádí zakládání a eventuální rušení karet jednotlivých klientů - provádí zpracování a tisk Zásahových karet - řídí evidenci klientů a zásahů - řídí ostatní činnosti spojené s dispečinkem - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta - provádí statistiku činnosti - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Pracovník dispečinku Požadavky : SZŠ, telefonická krizová intervence, empatie, flexibilita, komunikační schopnosti, altruismus, samostatné rozhodování - je podřízen vedoucímu dispečinku, eventuálně koordinátorovi - nepřetržitě hlídá bezpečí klienta a jeho majetek - nepřetržitě hlídá zdravotní stav klienta - provádí telefonické kontakty s klienty - zprostředkovává a poskytuje první pomoc klientovi - zprostředkovává a poskytuje zdravotní a sociální poradenství - zprostředkovává další zdravotní a sociální služby poskytované jinými subjekty - pomáhá klientům při prosazování práv a zájmů - pomáhá klientům při styku se společenským prostředím - pracuje s rodinou nebo blízkými klienta 15

16 - vyhledává a registruje nové zájemce o služby - má hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky Mzdová a personální účetní Požadavky : ÚSO + 5 let praxe v oboru účetnictví účetnictví, flexibilita, altruismus, empatie, samostatné rozhodování - je podřízena řediteli pobočky - vede veškerou účetní agendu sdružení a zodpovídá za veškeré účetní transakce - přijímá a proplácí faktury podepsané ředitelem sdružení - vede evidenci DHM, DDHM, DDNM - zpracovává a připravuje veškerou agendu spojenou se skladovým hospodářstvím - provádí dle pokynů vedoucího administrativní úkony - provádí roční vyúčtování se závěrečnou zprávou o hospodaření - je současně koordinátorem ostatních projektů Administrativní pracovník, skladový pracovník Požadavky : ÚSO nebo SO se zkušenostmi se skladovým hospodářstvím, znalost práce na PC, empatie, samostatné rozhodování - eviduje veškerý majetek sdružení a zodpovídá za skladové zásoby - vydává majetek ze skladu, přijímá jej do skladu, eviduje veškeré s tím spojené transakce - zpracovává a připravuje veškerou agendu spojenou se skladovým hospodářstvím - provádí administrativní úkony dle potřeb sdružení nebo vedoucího - je současně koordinátorem ostatních projektů 6. Provozní předpisy Předpis č Provozní doba a rozpis služeb Projekt Areíon má nepřetržitou 24 hodinovou službu. Informační centrum pro seniory od 8.00 do hod. s polední přestávkou od do hod Za dodržování provozní doby odpovídá příslušný vedoucí pracovník, resp. jeho přímý nadřízený. Pracovní doba projektu dispečinku Areíon : první směna je od 08:00 hod do 20:00 hod, druhá směna od 20:00 hod 08:00 hod. Nástup do zaměstnání je určen vždy minimálně 15 minut před zahájením směny. Na začátku služby dispečerka převezme hlášení včetně úkolů nesplněných předchozí službou. Během služby pracuje dle pracovní náplně operátora, zapisuje do hlášení všechna volání a další dění při její službě, u výjezdů zaznamenává řešení i rychlost zásahu. Na konci služby (případně během služby) operátorka všechny záležitosti spojené s nejasnostmi či pochybami postupu probere s vedoucím pracovníkem. Přestávky si pracovník Areíonu stanovuje dle zákoníku práce nejpozději po 4,5 hodinách. 16

17 Na každý měsíc je stanoven rozpis služeb. Rozpis služeb provádí manažer projektu nebo pověřený vedoucí pracovník dispečinku. Rozpis služeb je nastaven tak, že první pracovnice nastupuje podle systému: Např první směna druhá směna třetí směna čtvrtá směna Druhá pracovnice začíná svoji první směnu 3.1., třetí pracovnice 5.1., čtvrtá pracovnice pak 7.1. Po odpracování čtyř směn má každá operátorka 4 dny volna a cyklus se opakuje. V případě nutnosti lze tento systém na dobu nezbytně nutnou změnit podle potřeb sdružení nebo pracovníka. Manažer připraví náhradní systém rozpisu služeb, seznámí s ním pracovnice dispečinku a určí datum změny rozpisu služeb s minimální působností. Rozpis služeb na následující měsíc musí být vyhotoven vždy nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Rozpis služeb je vyvěšen na dispečinku Areíonu a u manažera projektu. Předpis č Provozní řád informačního a krizového centra Každý pracovník má od pracoviště dispečinku přidělený klíč. Pracoviště je zpřístupněno pro veřejnost od 8.00 do hodin s polední přestávkou od do hodin. Od je pracoviště uzamčeno, zodpovídá službu konající operátor. Při předávání služby (viz.3/6) si operátoři mimo informací předávají hmotný a nehmotný majetek, za který je službu konající pracovník během provozu zodpovědný. Škody způsobené nedbalostí nebo neopatrností je povinen pracovník uhradit na vlastní náklady. Závady vzniklé na pracovišti, pokud je nemůže sám operátor odstranit, dle nutnosti hlásí svému nadřízenému, který zajistí opravu nebo náhradu. Každý pracovník je při nástupu proškolen o BOZP a PO a těmito předpisy se na pracovišti řídí. Používání telefonů: telefonní linky na dispečinku a informačním centru slouží výhradně ke služebním účelům. Soukromě lze linky využít jen při výjimečných případech. V tomto případě hovor dispečer zapíše do sešitu soukromých hovorů. Zde zapíše dobu hovoru, volající číslo a důvod. Revizi elektro vybavení zajišťuje vedoucí dispečinku 1x za 2 roky pověřeným revizním technikem. Předpis č Zaškolování nových pracovníků dispečinku Pracovník dispečinku se zaškoluje společně s vedoucím Areíonu nebo pracovnicí dispečinku 1 měsíc (individuální podle potřeby a schopností pracovníka) na dispečinku a to prostřednictvím náslechů, kontaktem s klienty Areíonu prostřednictvím telefonu nebo simulováním tísňového volání. Během této doby se též seznámí s ostatní činností pobočky a pracovními povinnostmi při provozu tísňové péče a informačního centra. První službu absolvuje společně s vedoucím nebo pracovníkem dispečinku. Předpis č. 6.4 Předání a převzetí služby Službu konající dispečer na dispečinku předává svému kolegovi službu psanou formou, verbálně i digitálně. Během předávání služby jsou kladeny tyto dotazy: 1. Volal některý klient? Co potřeboval? 17

18 2. Je nutné, vhodné někomu zpětně zavolat? Kontroly OBP, výpadky napětí, hospitalizace klientů, apod. 3. Zůstává něco k vyřízení? Tyto dotazy jsou informací pro pracovníka dispečinku na začátku služby. Službu předává vždy pracovník, který právě službu vykonává pracovníkovi, který službu zahajuje. Pracovník dispečinku předá službu kolegovi a poté, pokud má předávající potřebu nutnosti probrat určité body služby, absolvuje průměrně desetiminutový rozhovor s vedoucím Areíonu, kde probírají průběh směny, jaké pocity má pracovník ze služby, apod. Předpis č. 6.5 Supervize Definice: supervize je činnost při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme o kvalitě péče o klienta. Je předpokladem odborného i osobního růstu pracovníka. Druhy: interní externí vnitřní externí vnější týmová případová individuální Funkce: pomoc a ochrana klienta i pracovníka. Interní supervize : Je na požádání vzájemné hodnocení vlastní práce mezi kolegy na pracovišti. Není hierarchizována. Většinou se uplatňuje metodou křížové intervize - vzájemné naslouchání a hodnocení práce kolegy zpětnou vazbou, případové řešení kaus a problémů při práci s klienty. Externí vnitřní supervize : Mezi pracovníky dispečinku a nadřízeným pracovníkem Ž90. Zajišťuje manažer projektu nebo jím pověřený pracovník. Součástí supervize jsou pravidelná setkávání pracovníků dispečinku, kde jsou probírány a analyzovány jednotlivé problémy. Externí vnější supervize : Poskytuje supervizor organizace, většinou psycholog s akreditací. Provádí supervizi individuální i skupinovou. Frekvence supervizí s externím supervizorem by měla být minimálně 4x ročně, v případě potřeby lze frekvenci měnit. Týmová supervize : Řeší otázky týmové spolupráce, problémy přenosu informací ve skupině apod. Případová supervize : Zabývající se konkrétním případem, kde je potřeba řešit vzniklou situaci Individuální supervize : Řešení potíží jednotlivých pracovníků V případě potřeby supervize pracovník požádá vedoucí(ho) krizové pomoci o poskytnutí nebo zprostředkování externí nebo interní supervize. 18

19 Předpis č. 6.6 Řešení krizových situací na dispečinku Postup při onemocnění pracovníka, který má mít službu na dispečinku : kdo má mít službu na dispečinku a onemocní nebo z vážných důvodů nemůže směnu absolvovat, zavolá v dostatečném předstihu kolegovi, který je na dispečinku službu konající dispečer prověří možnost náhrady podle rozpisu služeb, obvolá a domluví, kdo by mohl nastoupit do služby pokud neuspěje, zavolá vedoucímu dispečinku nebo manažerovi projektu k dalšímu řešení Postup při nutném opuštění pracoviště: předchází porada vedoucích pracovníků krizového týmu přepojení Areíonu na zvláštní stanoviště s pevným telefonem - přepojení do kanceláře sdružení ve Zruči nad Sázavou, kde jsou dvě pevné telefonní linky jednání s Českým Telecomem o přepojení telefonních linek nepřítomní pracovníci kontaktují svého vedoucího střídání služeb bude stejné podle rozpisu služeb, pokud by se některý pracovník nemohl dostavit náhradní služba stejně jako v případě nemoci Předpis č. 6.7 Provoz služebního vozu Sdružení má vlastní motorové vozidlo, které pro služební účely používá ředitel organizace, eventuálně po dohodě manažeři projektů. Osoby používající služební vůz se každoročně zúčastní referenčního školení u příslušného orgánu poskytujícího tyto služby. V případě nutnosti (závada na voze, servisní prohlídka a jiné) lze použít ke služebním účelům soukromé vozidlo s tím, že tato cesta bude řádně zaevidována, povolena, soukromé vozidlo bude mít platnou technickou prohlídku a zaplacené povinné ručení na aktuální období. Předpis č. 6.8 Proplácení cestovních výloh Proplacení cestovních náhrad je prováděno všem pracovníkům po předložení řádně vyplněného cestovního příkazu podle zákona 119/1992 Sb. O cestovních náhradách. Předpis č Technické parametry a informace o EZS - odstranění možných poruch Terminální stanice je koncipována jako technické zařízení hlídající zdravotní stav a sociální situaci klienta pomocí tísňového volání. Není koncipována jako zabezpečovací zařízení nemá homologaci zabezpečovacího zařízení. I při montáži se klade důraz např. při umístění čidla na monitorování pohybu klienta před hlídáním vstupních dveří do bytu ( čidlo se umísťuje na trasu kudy chodí klient na WC i v případě, že nezachycuje prostor předsíně a vstup do bytu ). - priority tech. zařízení řazené dle závažnosti : 1. tísňové tlačítko 2. funkce časového dohledu 3. přehled o tom zda je klient doma 4. hlídání bytu za klientovy nepřítomnosti Druhy terminálních stanic: 1) DSC - ovládání EZS klávesnicí hovor nelze z dispečinku prodloužit ani ukončit 19

20 2) SOTEL - ovládání EZS klíčkem - hovor nelze z dispečinku prodloužit ani ukončit 3) KOMTEL - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 4) ASTV 1 - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 5) ASTV 2 - ovládání EZS klíčkem - hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit 6) ASTV 3 - ovládání EZS magnetem hovor lze z dispečinku prodloužit nebo ukončit Doba přenosu informací od klienta na dispečink : DSC 1 1,50 min. a následné možnosti hlasové komunikace SOTEL, KOMTEL. stejné jako DSC ASTV sec. do obnovení ASTV 2.. stejné jako ASTV 1 ASTV 3 stejné jako ASTV 1 Způsob dovolání : jestliže se terminální stanice nedovolá na linku 1 je volání automaticky ústřednou Telecomu přesunuto na linku 2. Pokud se opět nedovolá, ústředna terminální stanice opakuje volání až 8 x na jednu linku Správné ukončení hovoru DSC + SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..*5 Správné prodloužení hovoru DSC + SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..*6 Standardní nastavení při poplachu je vždy 5 minut jedním prodloužením se hovor prodlouží o 3 minuty. U příchodu nebo odchodu lze prodloužit dobu u ASTV 2 od 1 vteřiny do 1,5 min. To může udělat pouze technik Prodloužení ČASOVÉHO DOHLEDU DSC nelze SOTEL nelze KOMTEL, ASTV 1, ASTV 2, ASTV 3..* 3 + čas (např. čas 12 je nastaven časový dohled na dvanáct hodin) KOMTEL a ASTV 1 lze nastavit maximálně na 15 hodin, ASTV 2 ASTV 3 až na 96 hodin Komtel, ASTV 1,2,3, zařízení lze programovat během poplachu, nebo telefonního hovoru ( klient musí použít telefon EZS Panasonic) Během programování musí být klid, klient ani dispečerka nesmí mluvit!! 20

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE 1. Sídlo sdružení: U Stadionu 240, 533 12 Chvaletice čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2. Název sdružení: Občanské sdružení Rodinné

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení. čl. II. Charakter sdružení

Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení. čl. II. Charakter sdružení Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení je: Mezigenerace, o.s. Sdružení sídlí na adrese Brno, Klusáčkova č. p. 490/1, 602 00. čl. II. Charakter

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

ČESKÁ ASOCIACE GEOCACHINGU STANOVY. čl. I Název a sídlo a charakter. čl. II Cíle činnosti. čl. III Náplň a formy činnosti

ČESKÁ ASOCIACE GEOCACHINGU STANOVY. čl. I Název a sídlo a charakter. čl. II Cíle činnosti. čl. III Náplň a formy činnosti ČESKÁ ASOCIACE GEOCACHINGU STANOVY čl. I Název a sídlo a charakter 1) Název je: Česká asociace geocachingu (dále jen ČAG ). 2) Sídlem ČAG je: Šikmá 234, Horoměřice, 252 62 3) ČAG je občanským sdružením

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s.

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název: Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech,

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ V SADECH, z. s. I. Úvodní ustanovení Dne 3. 12. 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, se sídlem V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje.

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje. STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Název sdružení je: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen Centrum). 2. Oficiální zkratka názvu:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více