5. Renesance Charakteristika renesance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance"

Transkript

1 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk se svou snahou dosáhnout dokonalosti, krásy a harmonie se stává měřítkem věcí. Po období gotiky, upínající se k náboženským idejím přichází doba návratu k ideálům antickým. Dochází k rozvoji věd, hlavně přírodních. Mikuláš Koperník popírá dogma, že Země je středem vesmíru, jeho heliocentrickou teorii podepřou i výzkumy Galileiho nebo Keplerovy. Oceány proplouvají odvážní mořeplavci a objevují nové kontinenty. Kartografové tvoří mapy, které od základu mění pohled na svět. Rozvíjejí se řemesla, roste obchod a na významu získávají města. V umění se stále více dostává do středu zájmu člověk a jeho radost z pozemského bytí. Dílo už nemá sloužit jen k přiblížení k Bohu, má hlavně zachytit pravou podobu světa. Aby jej mohl ztvárnit co nejpřesněji, musí mít nástroje k jeho poznání. Používá nejen své smysly, ale i vědu (optiku, teorii perspektivy, anatomii nebo geometrii). Renesance postupně prošla Evropou. Její přítomnost v jednotlivých oblastech je datována různě a i její podoby jsou různé. Zatímco v Itálii se objevuje už na začátku 14. století, do Anglie přichází až v době Alžběty I. ve století 16. Italská její podoba je jasná, slunná i šprýmovná, ta zaalpská je temnější, dramatičtější. V literatuře se renesance poprvé objevuje u Danta Alighieriho, který ve své Božské komedii jako by činil krok ze středověku do renesance. Další pokračovatelé jsou Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, ve Francii Francois Villon, v Anglii William Shakespeare. Častými tématy jsou mezilidské vztahy láska, touha po ní, nevěra, snaha získat moc a postavení. Porovnejte, jak odlišné zpodobnění lásky můžeme najít. Francesco Petrarca Ze Sonetů Lauře o tom, že právě mlčení je znamením horoucí lásky:...

2 Pak slova stísněná i bázlivá, jimž rozumím jen já, se na rtech tvoří; tak hluboko mnou láska zachvívá. Tu poznávám, že v lásce jako v hoři, oněmí jazyk, duch se zatmívá. Kdo vypoví, jak hoří, málo hoří. Francois Villon Z Balady o tlusté Margot:... Vše vystaráno! Nebojím se psot! Jsme stejné ráže. Dvojice jsme slot. Lehká a pasák. Špinavý jsme rod. Lne rovný k rovné. Jako u těch vran. Oh, tahle špína! Špína je nám vhod. Nás život vypliv. Plijem na život zde v hampejzu, kde rozbili jsme stan. 1 V architektuře se začínají objevovat krásné stavby světské. Šlechta opouští hrady a usídluje se v městských palácích nebo v zámcích. Nejvýznamnějšími staviteli jsou Bramante či Brunelleschi. Sochaři oslavují krásu dokonalého lidského těla. Stačí si připomenout Davida, kterého zpodobnil nejdříve Donatello, pak Michelangelo. Z plejády malířů si připomeneme alespoň Italy Boticelliho, Leonarda da Vinci, Rafaela Santiho nebo Tiziana, Němce Albrechta Durera nebo Holanďany Hieronyma Bosche a Pietra Brueghela. Nelze říci, že renesance byla dobou, kdy se lidé odvrátili od Boha. Ten zůstával pevnou součástí jejich životů..v náboženských střetnutích reformačních a protireformačních (od husitství až po třicetiletou válku) obětovali i život ve jménu své církve. Tato střetnutí byla ale spíš bojem institucí církví, států. Věřícím zůstávala jejich víra. V umění však náboženství ztratilo své prioritní postavení. Náboženské náměty fugovaly často jen jako pláštík pro větší svobodu tvorby. Na stránce najdi odpovědi na následující otázky : 1. Které povolání měl podle přání svého otce Michelangelo Buonarotti vykonávat? 2. Odkud pocházel mramor, z něhož je většina jeho soch? 3. Kolik peněz údajně dostal za sochu Davida? 4. Které jeho dílo je dnes umístěno ve Florencii v Galerii Uffizi? 5.2. Vokální polyfonie v renesanci 1 Francesco Petrarca Sonety Lauře, Čítanka pro střední školy, kol., SPN Praha 1969 přel. V.Renč Francois Villon Závěť, Já, Francois Villon, Československý spisovatel, KPP Praha 1976, přel. O Fischer

3 Většina skladeb v této době je psána pro zpěv, jsou to tedy vokální kompozice. Některé hlasy byly ale svěřovány nástrojům. Není zcela jasné, zda byl ten který part určen pro doprovodný zpěv nebo pro nástroj. Jisté je, že vokální polyfonie dosahuje svého vrcholu. Nadále se pěstují církevní formy. Je to mše, jejíž částmi jsou Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei, tak jak tomu bylo už v gregoriánském chorálu. Cantus firmus však používá nejen melodie gregoriánského chorálu, ale i motivy ze světské hudby a z lidových popěvků. V chrámech je nadále slyšet žalmy a motety. Na poli světském vznikají vícehlasé písně, madrigaly a chansony. Skladby jednotlivých autorů získávají národní charakter, a tak mluvíme o polyfonii nizozemské, italské či francouzské. Na umění ars novy navazují skladatelé, které podle oblasti, z které pocházeli, nazýváme umělci školy nizozemské. Byli to Burgunďané, Vlámové, Holanďané. První generací byli Burgunďané Guillaume Dufay a Gilles Binchois. Oba čerpají z tradic francouzské gotické hudby. Jejich skladby jsou většinou čtyřhlasé a hlasy plynou poměrně samostatně. Velké pozornosti se dostává mši. Byly zhudebňovány jednotlivé její části (Kyrie, Gloria atd), jejich dvojice i celý cyklus až po Agnus Dei. Skladatelé hledali prvek, který by celou mši sjednotil. Nakonec se jednotícím stal cantus firmus společný všem částem cyklu. Cantus firmus často vycházel z melodie chansonu nebo světské písničky. Také motet se mění. Končí doba, kdy každý hlas měl vlastní text. Ten je nyní sjednocen, většinou je latinský, duchovního rázu, nejčastěji věnovaný Panně Marii. Tento takzvaný písňový motet se uplatnil v kostele i u dvora jako součást vážné společenské hudby. Druhá generace je tvořena skladateli z Nizozemí. Jsou to Jean Ockeghem a Jacob Obrecht. Tvoří často velmi komplikované vícehlasy, dvojsbory, pěti až šestihlasé skladby. Za vrchol umění bylo považováno Ockeghemovo Deo gratias, které bylo napsáno pro 36 hlasů. Jednotlivé melodické linky se složitě proplétají podle pravidel imitační techniky. Ta byla používána už dříve (třeba v kánonu), nyní nabývají velké složitosti. Skladatelé tvoří i všelijaké hudební hříčky a hádanky. Některý hlas byl například napsán způsobem, aby ho bylo možno zpívat odpředu i pozpátku a on vždycky ve skladbě ladil.tak vznikl račí kánon s jedním hlasem zpívaným pozpátku, zrcadlový kánon nebo kánon hádankový, tedy skladba, v níž měli posluchači hádat, kdy má začít zpívat další hlas. Tyto imitační hříčky zatlačovaly někdy stranou text a obsahovou hloubku skladeb. Na druhou stranu právě tyto práce s imitační technikou vytvářejí předpoklad pro pozdější vznik fugy. Josquin Després je nejvýznamnějším představitelem třetí a poslední generace nizozemské polyfonie. Byl snad žákem Dufayovým a Ockeghemovým. Jako zpěvák a kapelník pobýval v Miláně, Římě a ve Ferraře, měl kontakty s francouzským královským dvorem, život dožil jako probošt v Condé. Jeho hudba je technicky vytříbená, ale není zbytečně komplikovaná. Setkává se v ní přesný styl nizozemský s italskou zpěvností a francouzskou elegancí. Ačkoliv byly dříve některé hlasy skladby svěřovány nástrojům, postupem doby se vracejí k čistě sborovému zpěvu. Právě u Josquina Desprése je inklinace k tomuto stylu a capella zřejmá. Urči, se kterými z daných významných osobností se mohl Josquin Despres setkat. 1. malíři: a) Hans von Aachen ( ) b) Gentile Bellini ( ) c) Hieronymus Bosch ( ) 2. skladatelé. a) Francesco Landini ( ) b) Jacob Obrecht ( ) c) Johann Sebastian Bach ( )

4 3. literáti: a) Giovanni Boccaccio ( ) b) Francesco Petrarca ( ) c) Michelangelo Buonarotti ( ) byl i malířem a sochařem 4. vědci: a) Mikuláš Koperník ( ) b) Johannes Kepler ( ) c) Leonardo da Vinci ( ) byl i malířem Pomoci ti mohou informace na Hlavní představitelé renesance Giovanni Pierluigi da Palestrina ( ), Orlando di Lasso ( ) Na přelomu 15. a 16. století vzrostl v oblasti hudební tvorby význam Itálie. Nejvýznamnějšími středisky byly Řím a Benátky. Důležitou událostí v Římě bylo založení kapely pro Sixtinskou kapli, v Benátkách působila kapela při chrámu svatého Marka. Zde se provozovala církevní hudba. Mimo to vznikala i hudba světská. Dál se rozvíjely madrigaly a chansony, objevují se však i nové formy. Je to například frottola. Její vznik je ovlivněn veselými karnevalovými slavnostmi, které se za vlády Lorenza de Medici pořádaly ve Florencii. Karnevalová píseň byla čtyřhlasá a vyznačovala se žertovným textem s milostnou až lechtivou tématikou. Frottola je její jemnější a vybroušenější sestrou. Má výraznou sopránovou melodickou linku, která je doprovázena ostatními hlasy nebo nástroji. Španělskou obdobou frottoly je villancico. Za klasiky vokální renesanční tvorby jsou pokládáni autoři, jejichž dílo je syntézou všeho podstatného, co doba přinesla, a jejichž skladby se dodnes hrají. Giovanni Pierluigi da Palestrina byl Římanem od narození až do smrti. Narodil se sice v městečku Palestrina nedaleko Říma, ale záhy se dostal do Říma. Už jako sedmiletý zpíval v chrámovém sboru a pak po studiích působil jako varhaník a sbormistr v římských církevních službách. Jeho skladatelská činnost se soustřeďuje na církevní hudbu. V centru jeho zájmu stojí tvorba vokální bez jakéhokoliv doprovodu nástrojů (a cappella, tedy bez orchestru). U čtyř až šestihlasých sborů dbá na to, aby nebyl potlačen význam slova. Technika polyfonie nesmí stát nad výrazem skladby. Palestrina vychází z nizozemské školy, jeho sloh je ale jemnější, hladší. Echa hlasů jako by vycházela z představ rozlehlé katedrály nebo kopcovité italské krajiny. Palestriniho hudba působí nadpozemsky étericky stejně jako majestátně a jeho dlouhé melodie plynou v důmyslných harmoniích. Jeho dílo je velmi obsáhlé. Jenom mší složil 93 (nejslavnější je šestihlasá Missa papae Marcelli), motetů téměř 200 a víc než stovku hymnů a offertorií. Slavným se stal i cyklus písní nazvaných podle Šalamounova vzoru Píseň písní. Výjimkou v této prakticky výhradně církevní tvorbě jsou dvě knihy madrigalů, tedy světských písní. Orlando di Lasso byl původem Vlám, ale život prožil na nejrůznějších místech Evropy. Pobýval v Itálii, Francii, Anglii i v Nizozemí. Roku 1556 zakotvil v Mnichově, kde se stal dvorním skladatelem a dirigentem bavorského dvorního orchestru. Ten byl v té době pokládán za jeden z nejlepších v Evropě a Lasso jej vedl až do své smrti. Vychoval i řadu skladatelů. Lassovo dílo je možná ještě rozsáhlejší než Palestrinovo. V jeho tvorbě můžeme nalézt přes dva tisíce titulů. Ty nejdůležitější byly vydány až po jeho smrti pod názvem Magnum opus musicum. Přesto byl už za svého života nazýván králem hudby.v duchovní tvorbě tvoří základ jeho díla motety, dále pak mše, žalmy, lamentace. Druhou polovinu jeho díla tvoří světské madrigaly, villanelly, chansony i německé písně. V jeho díle se objevuje harmonické cítění jako předzvěst baroka. Ostatně jeden z jeho nejnadanějších žáků Giovanni

5 Gabrieli je za předchůdce baroka považován. Ten psal kompozice pro více sborů, třeba i pro pět, které zpívaly současně, čímž dosahoval monumentálních efektů. V instrumentální tvorbě zase využíval kontrasty malých a velkých nástrojových skupin, čímž předjímá princip concerta grossa. Poslech ve škole: Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa pappae Marcelli Při poslechu mše se pokus zachytit svoje představy. Představy si zapiš, ať je zachováš. Představuješ si krajinu? Budovu? Interiér? Osobu? Jaké vidíš barvy? Vidíš nějakou situaci nebo příběh? Dokážeš si k tomu představit nějaké další smyslové vjemy třeba hmatové nebo čichové? 5.4. Instrumentální hudba v renesanci Hudební renesance se nese hlavně v duchu vokální hudby. Text byl stále hlavním nositelem významu díla. To pochází ještě z dob, kdy arbitrem byla církev. Pro ni bylo slovo ( Boží) vždy prvořadé. Instrumentální hudba se hrála jen pro zábavu a neměla dostatečnou vážnost. Tyto společenské postoje můžeme vyčíst i ze způsobu zápisů vokální a instrumentální hudby. Většinu významných vokálních skladeb najdeme v přesném notačním zápisu a můžeme je autenticky oživit. Proti tomu instrumentální skladby zůstaly jen v hrubých náčrtech. Podle nich hudebníci skladbu improvizovali. Pro klávesové a drnkací nástroje se navíc nepoužívaly běžné notace. Zapisovaly se hmaty. Zápisy se jmenují tabulatury a existovaly v národních variantách (francouzské, německé atd.). Rozdíly byly i v tabulaturách podle toho, pro který nástroj byly určeny (tabulatury loutnové, varhanní). V průběhu renesance dochází k růstu významu nástrojové hudby. Postupně se vytvářejí jednotlivé formy instrumentální hudby. Taneční hudba se formovala už odedávna. V 15. století se vytvořily určité modelové melodie, podle nichž byly skladby improvizovány. Existovaly dva základní typy: pomalejší tanec se nazýval bassadanza, rychlý, skočný tanec zase saltarello. Uspořádání tanců do takových dvojic se stalo módou a v 16. století vycházely jejich sbírky tiskem. Tak vznikly například dvojice passamezzo-saltarello v Itálii, pavane-galliarde či allemande-courante ve Francii, Dantz-Nachdantz v Německu. Tance doprovázela buď loutna nebo klávesové nástroje, obvykle však instrumentální soubory. Některé z těchto tanečních melodií se staly v baroku součástí suity. Orchestry v našem slova smyslu v renesanci neexistovaly. Při slavnostních příležitostech se hudebníci sešli, kapelník se stal aranžérem skladeb. Vycházelo se z úprav vokálních chansonů či skladeb sborových nebo třeba varhanních sonát. O pravých počátcích orchestrální tvorby můžeme mluvit až na konci 16. století. Jedná se například o skladby Giovanni Gabrieliho. I tady je použit dvojsborový systém. Orchestr je rozdělený na dvě skupiny, které se střídají ve vedení melodie, spojují se a rozpojují. Je zde využita i technika echa.tu můžeme najít v Gabrieliho Sonatě pian e forte. V instrumentální hudbě byla nejrozšířenější hra sólová. Z klávesových nástrojů byly nejoblíbenější varhany, které mohly mít mnoho podob. Existovaly malé, přenosné i velké chrámové. Hrálo se i na na clavichord a clavicembalo. Mezi drnkacími nástroji měla velký význam loutna, nejčastěji dvanáctistrunná. V jižní Evropě, hlavně ve Španělsku, hraje prim kytara. Z dalších nástrojů drnkacích můžeme jmenovat mandolu, mandolínu a harfu. Bouřlivým vývojem procházejí smyčcové nástroje. Staré jednoduché nástroje jako trumšejt,

6 chrotta nebo rubeba jsou nahrazovány violami - da gamba, da braccio. Koncem 16. století se zásluhou Gaspara da Saló objevují už nástroje houslového typu. Mezi dechovými nástroji je nejoblíbenější zobcová flétna, objevují se i předchůdci pozdějších hobojů, fagotů či pozounů. Z bicích nástrojů zde můžeme jmenovat bubny, tympány, zvonkovou hru nebo triangl. V jednotlivých skupinách slov je vždy jedno, které tam nepatří. najdi ho. 1. a) pavane b) allemande c) trumšejt 2. a) loutna b) viola da gamba c) mandolína 3. a) saltarello b) galliarde c) Dantz 4. a) fagot b) tympány c) triangl 5.5. Renesanční hudba v Čechách Renesance v Čechách proběhla zvláštním způsobem. Její první signály k nám přicházejí velmi brzy. Už ve 14. století na dvoře Jana Lucemburského a Karla IV. pobývají významní renesanční umělci Guillame de Machaut i Francesco Petrarca. Konec století se ale stává dobou, kdy začíná vřít politická situace. Katolická církev je zmítaná problémy dvou papežů a ztrácí důvěru. Na druhé straně hromadí majetek a mnozí její představitelé svým chováním vyvolávají kritiku. V 15. století po smrti Jana Husa napětí vyvrcholilo a vypukly vleklé války. Inter arma silent musae, říkali staří latiníci. Ve válce mlčí múzy. U nás ztichly múzy renesanční. Umění se sice úplně neztratilo, ale získalo jinou podobu. Místo renesančního ducha získalo charakter reformační. Po porážce husitství se jeho základnou stala města, a proto umělá světská hudba, žijící na bohatých šlechtických dvorech, nenašla podhoubí, na němž by mohla vyrůst. Renesanční názory se začínají prosazovat až v 2. polovině 16. století a to spíše v oblasti výtvarného umění. Protireformační snahy Habsburků, kteří se v roce 1526 dostali na český trůn a v polovině století pozvali do Čech jezuity, však stály proti myšlenkám renesance. K vyhrocení sporů došlo v bitvě na Bílé hoře a v třicetileté válce. Pak už byl u nás prostor jen pro baroko. V duchu těchto historických událostí se vyvíjela i česká hudba. 15. století je ve znamení husitských bojovných a náboženských písní. Dochovaly se v tzv. Jistebnickém kancionálu. Nejznámější je píseň Ktož jsú boží bojovníci, vytříbená a úderná píseň, provázející boží bojovníky nejen v husitských taženích ale i později, třeba ve válkách proti Turkům. Inspiraci v ní hledali i pozdější skladatelé, například B.Smetana. Významným autorem husitských písní byl kněz Jan Čapek. Texty písní v Jistebnickém kancionálu jsou nejčastěji překlady latinského chorálu do staročeštiny, menší část tvoří nově vytvořené zpěvy. Mešní obřady byly vedeny v češtině a věřící se na nich aktivně podíleli. Ve 2. polovině 15. století se zpěv při bohoslužbách utrakvistů (přijímali pod obojí způsobou) vrátil k latině, ve 2. polovině 16. století se objevuje další česká verze chorálu.

7 Po pobělohorské rekatolizaci se obřady striktně vracejí k latině. Repertoár českých duchovních písní se dochoval v několika kancionálech a graduálech ( bohoslužebných zpěvnících). Většina písní byla jednohlasá. Husité vícehlas pokládali za zbytečnou rozmařilost. Nazývali to kratochvilným dyndováním a daremným uši lektáním. Jednohlasost pokračovala i v činnosti jednoty bratrské. To dokládají jejich zpěvníky Kancionál šamotulský a Ivančický kancionál. Jejich vydání připravil Jan Blahoslav. Ten je i autorem první naší knížky o hudbě. Vyšla pod názvem Musica a obsahovala i přídavek o interpretaci písní. Vyspělá polyfonie se u nás objevuje až v 2. polovině 16. století. Doba vlády Rudolfa II. přála umění a císař bydlel v Praze. To z města i království učinilo politické i kulturní centrum říše. Bohužel jen nakrátko. S pádem císaře padlo i toto výsadní postavení Prahy. Za jeho vlády se však vědě i umění dařilo. Vysoké úrovně dosahovala díla skladatelů císařské kapely na Pražském hradě. Nejvýznamnějším byl Jacob Handl-Gallus, který ve stylu benátské školy komponoval mše, moteta a madrigaly. Kapelu vedl tehdy (zpráva je z roku 1594) Philippe de Monte a tvořilo ji 28 zpěváků, 7 instrumentalistů a 27 dvorních trubačů. Ve městech vznikala tzv. literátská bratrstva. Nejznámnější byla v Praze, Hradci Králové, v Klatovech a v Rokycanech. Jeho členové si obstarávali ze zahraničí tištěné sbírky a soustavně pěstovali renesanční polyfonii. Výsledkem byl vznik několika kancionálů, také mší, motet a dalších liturgických skladeb. Mezi autory lze jmenovat Jiřího Rychnovského a Pavla Jistebnického. Velmi cenná je tvorba českého šlechtice a humanisty Kryštofa Haranta z Polžic. Byl to mimořádně nadaný člověk s mnoha zájmy. Cestoval, pracoval v dvorských úřadech, zabýval se sportem a uměním. A také politikou. Skončil svůj život na popravišti na Staroměstském náměstí roku Nám se po něm dochovala pětihlasá Missa super Dolorosi martir, šestihlasé moteto, jedna čtyřhlasá píseň a několik torz. Tato díla prozrazují mimořádný talent a technickou dovednost. V renesanci u nás vzniklo množství sbírek církevních písní,řadu z nich učební text neuváděl. V tabulce jsou názvy tří graduálů (ve svislém směru) a tří kancionálů (vodorovně) Pokus se je najít a zapsat: kancionály graduály Ž V O D Ń A N S K Ý M L I T O M Ě Ř I C K Ý U L N B E G S L E S R T A S U K H V Ý N N I I S C R U N A K S Í L C O L O G N E S A L O K P A R D U S M L O K Ý Z F T E P L I C K Ý L O M K D T C D K S Ý E H L M V S K U Ý K L P E S O V M U R Á F A D É Ž Č B A U CH J E L

8 6. Barok 6.1. Charakteristika baroku Už u renesance jsme si ukazovali, že datace uměleckých slohů je věc ošidná. Přesto je pro základní orientaci nutná. Baroko tedy ohraničujeme roky 1590 a Francouzský filosof Jean Jacques Rousseau, zastánce všeho přírodního a přirozeného, napsal roku 1768 o barokní hudbě, že je zatížená modulacemi a disonancemi, že její harmonie je zmatená a melodie drsná a nepřirozená. Proč se Rousseau vyjádřil o baroku tak příkře a neuctivě? Důvodů můžeme vidět víc. Jeden tkví v tom, že baroko je v té době mrtvé tak jako jeho velikáni G.F.Händel, J.S.Bach i A.Vivaldi. Druhým důvodem může být fakt, že racionalistovi Rousseauovi se příčila postata baroku, tedy smyslovost, divokost a nespoutanost citů. Neposlední roli mohla hrát skutečnost, že Jean Jacques byl Francouz a jeho vlast nebyla baroku nakloněna ani v dobách, kdy jinde stál na vrcholu uznání. Na tomto příkladu můžeme vidět, že působení a projevy baroku byly v různých zemích různé. Důvody tkvějí ve společenské a politické situaci. Na počátku 16. století se objevili další kritikové katolické církve (M. Luther, J.Kalvín) a reformace začala vítězit v řadě zemí, zejména na severozápadě Evropy. Katolická církev tomu chtěla čelit a na Tridentském koncilu v polovině 16. století se znovu stává církví bojující. Na pomoc jí chvátá Ignác z Loyoly a jeho jezuité. Mezi katolickými Habsburky a zeměmi protestantskými (nebo protihabsburskými jako Francie) se rozpoutalo válečné běsnění, nám známé pod názvem

9 třicetiletá válka. Ta vedla k zubožení zemí, na jejichž území válka probíhala, a k silné rekatolizační aktivitě římské papežské církve. Zatímco nově vzniklé protestantské církve jsou malé a chudé, katolická církev sjednocující stále značnou část Evropy je bohatá. Její finanční možnosti na jedné straně a rekatolizační snahy na straně druhé napomáhají novému slohu baroku. Umění chce člověka strhnout, chce podmanit jeho smysly, chce ho ohromit a oslnit. Proti rozumovosti a proporcionalitě renesance tu stojí vzrušení citů, asymetrie a monumentálnost. Barok prosperuje zejména tam, kde poslouží církvi. Architektura chrámů, jejich sochařská i malířská výzdoba i sugestivní hudba ve věřících vytváří pocit vlastní nepatrnosti. Barokní architektura pracuje s mocnou hmotou, která je nabita dynamikou. Křivky, asymetrie, odvážné monumentální koncepce, kopule, spirálové sloupy, to se stává základem barokních staveb. U nás je uplatňovali stavitelé Giovanni Santini, Kryštof Dienzenhofer a Kilián Ignác Dienzenhofer. Sochy se v baroku dostávají do rozevlátého pohybu, jejich tváře i gesta získávají naléhavý výraz. Vyjadřují buď své momentální rozpoložení, nebo znaky charakteru. U nás to můžeme vidět na sochách Jana Brokoffa nabo Matyáše Bernarda Brauna. Barokní obrazy jsou monumentální, hýří barvami a pohybem, smyslovostí, city. To hlavně tam, kde zpracovávají biblická témata (bitvy, únosy, poslední soud). Protestantské země jsou uměřenější, ale i tam na obrazech kypí život při lidových veselicích, zábavách, na ulicích nebo hostinách. I holandská zátiší vyjadřují hojnost. Jmen malířů bychom mohli uvést mnoho. Alespoň pro ilustraci: El Greco, Diego Velasquez, Caravaggio, Rembrandt van Rijn, van Dyck, P.P.Rubens, z Čechů pak Václav Hollar, Karel Škréta, Petr Brandl. Hudba našla v baroku široké uplatnění právě proto, že prostřednictvím smyslů může silně působit na city. Pracuje s členitou melodickou linií a harmonií, která je vypočítána na silný citový účinek. Zvukovou barevnost podporuje množství nových nástrojů. Baroko můžeme rozdělit na tři vývojová období. Rané baroko trvá asi do poloviny 17. století. V této době se odděluje vokální a instrumentální styl. Vokální hudba je stále ještě v převaze. Představiteli jsou G.Gabrieli a C.Monteverdi. O středním období mluvíme ve 2. polovině 17. století. Zde jsou definitivně opuštěny církevní mody ve prospěch dur a moll. Posiluje hudba instrumentální a vytvářejí se nové jasně definované formy. Ve vokální tvorbě dochází k rozlišení recitativu a árie. V této době tvoří A.Corelli, J.B.Lully, H.Purcel. Třetí období probíhá v 1. polovině 18. století. Mluví se o něm jako o monumentálním baroku. Skladatelé tvoří hlavně instrumentální hudbu, harmonii jsou podřízeny akordické postupy i rozvinutá technika kontrapunktu. Sem patří tvorba J.S.Bacha, G.F.Händela, A.Vivaldiho, G.F.Telemana nebo českého skladatele J.D.Zelenky. Uvedené údaje a jména zařaď do tabulky. K tomu použij jejich písmenného označení. a) J.S.Bach g) monumentální baroko b) převaha hudby vokální h) 1. polovina 17. století c) C.Monteverdi i) J.B.Lully d) J.D.Zelenka j) opuštění církev. modů ve prosp. dur, moll e) rozlišení recitativu a árie k) G.Gabrieli f) 2. polovina 17. století l) G.F.Teleman 1. období 2. období 3. období

10 6.2. Vznik opery Florencie Prapůvod opery je třeba hledat ve starověku. Drama provázené hudbou se pěstovalo už v tragédiích ve starověkém Řecku. Ve středověké Itálii se zase pravidelně konaly maškarní průvody s dramatickými výjevy. To byly nepochybně základní zdroje inspirace tvůrců opery. Na konci 16. století se ve Florencii vytvořilo sdružení umělecky založených šlechticů, hudebníků, básníků a výtvarníků, které je známo pod názvem florentská camerata. V debatách se zamýšleli nad antickou kulturou, kterou srovnávali s uměním své současnosti. Nejvíc je přitahovalo antické divadlo. Lákala je představa, že je znovu vzkřísí, že vytvoří hry, v nichž bude text zpíván střídavě jednotlivými hlasy. V nových dílech mělo stát slovo na prvním místě, teprve pak byl rytmus a tón. Sbor, který ve starověku pobýval v orchestře (prostoru pod scénou), nyní vystoupil k sólistům na jeviště a uvolnil místo hudebníkům. Odtud tedy pochází název orchestr. První pokusy byly nazývány drama per musica (drama s hudbou). Šlo vlastně o recitovaný zpěv (spíše melodicky zvlněnou řeč) s doprovodem několika nástrojů. Diváci byli uchváceni krásou hudby i procítěností slova, a tak opera zaznamenala od počátku veliký úspěch. V porovnání s pozdějšími díly se ale dnes první opery jeví jen jako prostinké pokusy a mají význam spíš jako historické prameny. První operou byla Dafné Jacopa Periho. Její notace se nedochovala, na rozdíl od jeho druhé opery Euridice. Podnět Florenťanů získal řadu následovníků a vzápětí vzniká jedna opera za druhou. Jejich tvorba se šíří do dalších italských měst i dál do Evropy. Dnes s odstupem času mluvíme o několika italských operních školách, které nadlouho ovlivnily celou operní tvorbu. Souběžně s florentskou cameratou vznikla římská operní škola. Její význam spočívá hlavně v rozvíjení myšlenek florentských, dále ve zvýšení důležitosti sborů a v orchestrálních úvodech. Prvním opravdu operním skladatelem byl Claudio Monteverdi ( ). Dlouhá léta se zabýval instrumentální tvorbou i vokální polyfonií (madrigaly). Až ve čtyřiceti letech se pustí do své první opery. Je jí opera Orfeo, která podle antické báje líčí příběh nešťastného Orfea, jenž se pokusí přivést svou mrtvou milenku Eurydiku zpátky na zem. Na rozdíl od oper Periho je hudebně rozmanitější a výrazově bohatší. Vedle recitativů obsahuje i árie a madrigaly. Rovněž jsou v ní krátké instrumentální části úvodní tokáta a mezihry, zvané ritornely. Slávu Orfea ještě převýšila jeho druhá opera Ariadna. I jejím základem byla antická mytologie. Athénský princ Théseus má zabít krétskou obludu Minotaura. Pomůže mu v tom dcera krétského krále Ariadna. S milovaným Théseem pak uprchne. Cestou přistanou na ostrově Naxos, kde přenocují. Tady Théseus spící Ariadnu opouští a výprava odplouvá. Ariadna se probudí a je sama. Opuštěná milovaným mužem, bez domova, vlasti, kterou zradila. Opera má přesto smířlivý konec. Kupido spojí Ariadnu láskou s bohem Bakchem a Zeus je uvede mezi hvězdy na nebi. Z opery se zachovala pouze jedna její část, kterou známe pod názvem Nářek Ariadny. V ní Moteverdi dokázal spojit silný citový prožitek s ukázněnou hudební formou. Dalšími hudebně dramatickými díly byly opery Návrat Odysseův do vlasti a Korunovace Poppeina. V té je vylíčen vzestup všehoschopné a přes mrtvoly jdoucí Poppey. Tahle kariéristka dosáhne svého cíle a stane na trůně po boku císaře Nerona. Je to její vítězství a společenský triumf. Divák znalý historie v tom ale cítí notnou dávku ironie. Ví totiž, že těhotná Poppea nakonec skončila svůj život rukou šíleného manžela.

11 Mezi vrcholná díla s hojným použitím tónomalby můžeme zařadit madrigal-operu Boj Tankredův a Clorindin inspirovaný hrdinským eposem Osvobozený Jeruzalém Torquata Tassa. Monteverdiho můžeme považovat za skladatele, jehož dílo způsobilo průlom v dosavadním hudebním myšlení a otevřelo dveře nové době. Díky němu získala hudba v opeře vedoucí postavení. K charakteristice postav používá hudebních prostředků. Monteverdi se věnoval i jiné hudbě než operní. Napsal několik sbírek madrigalů a několik mší. Písmena, jimiž jsou označeny uvedené výroky umísti do tabulky buď jako pravdivé, nebo nepravdivé. a) První operou byla Dafné C. Monteverdiho. b) Opera se u diváků prosazovala jen ztěžka a pomalu. c) Z Monteverdiho opery Ariadna se zachovalo jen torzo. d) První opery vznikaly v Pise. e) C.Monteverdi psal i madrigaly. f) První italská operní díla byla nazývána drama per musica. pravda nepravda 6.3. Vývoj opery v Benátkách a Neapoli. Její šíření dál do Evropy. V 17. století je patrné, že se mění ekonomické poměry ve společnosti. Roste bohatství měst a měšťanů. Ti měli potřebu se náležitě společensky prezentovat a k tomu patřilo i kulturní vyžívání. Opera přestala být výsadou šlechticů. Ve městech vznikala operní divadla, a protože získala rychle všeobecnou oblibu, bylo jich brzy jak hub po dešti. První veřejné operní divadlo vzniklo v Benátkách. Repertoár těchto divadel se od původních šlechtických scén záhy odlišil. Lidové diváky nezajímala akademická témata ani antická minulost. Daleko více chtěli sledovat témata své současnosti. Tak vznikla řada děl realistických, někdy až naturalistických. Opera se začala stávat efektní podívanou. Na důležitosti nabyla úžasná výprava. Na scéně se objevovali létající draci, plynoucí mraky a andělé z nich sestupující i lodě nořící se do hlubin v rozbouřených mořských vlnách. Zpěváci byli pro publikum daleko důležitější než skladatelé hudby. Ostatně byli nejen slavnější, ale i daleko lépe placeni. Jejich životy byly sledovány a často záměrně skandalizovány. Nejvýznamnější skladatelé benátské opery byli Francesco Cavalli a Marc Antonio Cesti. Francesco Cavalli byl žákem C.Monteverdiho. Složil hudbu ke 42 operám. Na nich můžeme sledovat cestu od sborové k sólové opeře. V některých jeho dílech se objevují komické prvky. Tak se v opeře Jásón objevuje parlando koktavého chlubila.v opeře Kallistó

12 můžeme zase vidět záletného boha Jupitera, který v převleku za Dianu proměňuje svůj bas za falsetový soprán. Františkán Marc Antonio Cesti dával ve svých operách důraz více na lyriku než na vyklenutí dramatického oblouku. Přesto se i u něj můžeme setkat s komikou. V opeře Orontea, která líčí milostný příběh mocné královny a malíře, figuruje i komická postava podroušeného sluhy Gelona. Jeho nejslavnější operou se stalo Zlaté jablko. Námět mytologického Paridova soudu byl zpracován s úžasnými hudebními i vizuálními efekty. Tato nádherná podívaná byla uskutečněna ve Vídni při příležitosti sňatku Leopolda I. se Španělkou Margaritou. V 2. polovině 17. století se centrem italské opery stává Neapol. Bylo to významné město, na svou dobu mělo obrovský počet obyvatel (300 tisíc). Tady vzniká nezávisle na tvorbě jiných škol žánr nazývaný commedia per musica (hudební komedie). Textově těží z činoherní komedie, často z commedia dell arte, hudebně z vážné opery. Nejvýznamnějším představitelem byl Alessandro Scarlatti. Kromě 115 oper napsal mimo jiné 200 mší a 660 kantát. Těžiště jeho tvorby spočívá ale v tvorbě operní. Na začátku 18. století se vyčlení dva operní směry, vážná opera seria a komická opera buffa. Během 17. a 18. století zaplavila opera téměř celou Evropu. Zpočátku se jednalo spíše o přejímání italských oper a o potlačení domácí tvorby. Přesto se začali objevovat i neitalští tvůrci oper, kteří dosáhli věhlasu. V Anglii to byl mnohostranný Henry Purcell. Kromě rozsáhlé tvorby instrumentální ho zajímaly i vokální žánry. Psal také scénickou hudbu k Shakespearovým dramatům. Vrchol jeho díla tvoří první anglická opera Dido a Aeneas. Základy opery v Německu položil operou Dafné Heinrich Schutz. Na něj pak navazují další tvůrci oper. Georg Philipp Telemann, velmi plodný a stylově přizpůsobivý skladatel, byl ve své době uznáván více než J.S.Bach. Nejslavnější jeho operou byl Trpělivý Sokrates. Christoph Willibald Gluck se pokusil o reformování italské opery seria. Ve svých více než sto operách se snaží o pravdivou charakteristiku postav i děje a o návrat k dramatičnosti. Témata si bere z antiky. To můžeme vyčíst i z názvů jako Orfeus a Euridika, Paris a Helena nebo Ifigenie v Aulidě. Francie se stavěla k citové rozjitřenosti italské opery rezervovaně. Francouzi dávali přednost rozumové vyváženosti. Pro budoucí francouzskou operu byly důležité domácí kořeny dramatické hry se zpěvy, lidové popěvky a v neposlední řadě oblíbený dvorský balet, spojující prvky činohry, zpěvu, baletu a instrumentální hudby. Prvním skutečným tvůrcem oper byl zde Jean Baptiste Lully. Vytváří typ opery, zvaný lyrická tragédie, což je například opera Roland. K jednotlivým informacím doplň jméno skladatele, o kterého se jedná a seřaď je chronologicky podle data úmrtí. 1. Narodil se roku 1714 v Erasbachu a zemřel v roce 1787 ve Vídni. V jeho výroku než začnu pracovat, snažím se zapomenout, že jsem hudebníkem rozeznáváme záměr podřídit hudbu celkovému dramatickému záměru. Mluvíme o něm jako o reformátorovi opery. 2. Žil v letech Jeho opera Il pomo d oro byla uvedena ve Vídni pro císaře. 3. Léta jeho života jsou Byl současníkem J.S.Bacha a ve své době byl ceněn výše než Johann Sebastian. 4. Narodil se v roce 1602 a zemřel roku V jedné jeho opeře vystupuje bůh Jupiter, jenž v některých chvílích musí zpívat falsetovým sopránem. 5. Jeho život je ohraničen léty 1632 a Napsal operu Roland.

13 6. Velmi tvořivý skladatel, ředitel jedné z neapolských konzervatoří ( ). 7. Roku 1659 se narodil Angličan, který se proslavil první místní operou Dido a Aeneas. Zemřel v roce kdo je skryt pod číslem chronologie dle data úmrtí 6.4. Barokní hudba vokální Než se začneme věnovat vlastní historii vokální hudby v baroku, seznámíme se alepoň ve zkratce s termíny, které pro pochopení stavby hudebních děl zpívaných (ostatně i instrumentálních) potřebujeme. Motiv je nejmenší část, kterou můžeme ve skladbě osamostatnit. Musí být výrazný a zapamatovatelný. Představme si třeba hasičské hoří. Jeho dva tóny lze pokládat za motiv. Téma je hudební myšlenkou. Klademe na něj stejné požadavky jako na motiv. Téma bývá několikataktové, tedy delší než motiv. Skladatel se k němu často vrací a různě jej upravuje. Může jej: - přesouvat do vyšší nebo nižší polohy, - rozšířit nebo zkrátit, - obměňovat, variovat, - použít v převratu, tedy tam, kde melodie stoupala, bude klesat a naopak - augmentovat (všechny noty hrát delší) či diminuovat (všechny noty hrát kratší). Témata mohou být v různých tóninách. Skladatel musí při jejich spojování umět přejít z jedné tóniny do druhé přirozeně a hladce. To se nazývá modulace. Jestliže ve skladbě existují alespoň dvě melodie, bývají spojovány pomocí kontrapunktu. To je vlastně spojení dvou odlišných melodií, které se k sobě přesto hodí. Jeden student zazpívá Jede, jede poštovský panáček a druhý Na Bílé hoře sedláček oře. Budou li dbát na přesný rytmus, dostanete ukázku kontrapunktu. Ve skladbě je třeba používat také kontrast. Je dán například střídáním rychlých a pomalých částí, tónin nebo témat. Nejběžnějším vokálním útvarem je píseň. Malá písňová forma může mít podobu AB. Taková dvojdílná píseň je třeba : melodie A A ty svatej Vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku,

14 melodie B vycházejí panny z tebe jako andělové z nebe. Existují i třídílné formy ABA nebo písně s refrénem, třeba ABB. Podobně bývají rozvrženy i árie v opeře.od árie se výrazně liší recitativ. Na rozdíl od lyrické árie recitativ má spíše podobu hudebně recitované mluvy, má dramatický obsah a má za úkol posunovat děj. V baroku se začínají psát oratoria. Jsou to skladby vokálně instrumentální s náboženským obsahem. Od opery se liší tím, že děj je zprostředkováván vypravěčem, jednotlivé postavy a sbor pak vystupují pouze se svou árií, recitativem nebo sborovým zpěvem. Není to scénický, ale koncertní útvar. Prapůvod oratorií lze vidět ve středověkých duchovních hrách, na jeho vznik má však určující vliv protireformace. Významným skladatelem oratorií byl Giaccomo Carissimi. Jeho největší dílo je právě oratorium Jephta a Baltasar. Vrcholem byla ale oratoria Georga Friedricha Händela Mesiáš, Juda Makabejský nebo Izrael v Egyptě. Dodnes jsou pokládány za nejcennější barokní skladby. Další významnou formou byla kantáta. Jednalo se o skladby komornějšího rázu. Text měl obvykle světský charakter. Inspirací byly milostné náměty starších madrigalů. Vznikly však i kantáty s náboženskými náměty. Příkladem mohou být kantáty a pašije Johanna Sebastiana Bacha Matoušovy pašije nebo Janovy pašije. I ony patří k vrcholům barokní hudby. Podle informací na stránkách a odpověz na otázky: 1. Pro jaké prostory byla komponována oratoria? 2. Jmenuj dva české autory, kteří se oratoriem zabývali. 3. Jakého charakteru jsou texty kantát? 4. Jak dělíme kantáty? 6.5. Barokní hudba instrumentální V baroku se nástrojová hudba osamostatňuje. Přestává být pouhým doprovodem zpěvu. Inspirací jsou jí nejen tance a zpěv, ale i zvukové možnosti množství nových nástrojů. Využívání jejich kontrastů v barevnosti zvuků velmi vyhovovalo potřebě baroka být smyslovým, citovým a monumentálním. V každé zemi procházela barokní instrumentální hudba svým vývojem, přesto je sjednocoval myšlenkový základ i používání typických forem. Jednou z nich je fuga. Je to polyfonní útvar, v němž je několika hlasy (soprán, alt, tenor, bas) postupně opakované téma, které se střídá s méně závažnou protivětou. Po úvodu expozicinásleduje provedení, kde je téma (nebo jeho části) obměňováno v jiné tónině. Závěr nazývaný těsna se vrací k původní tónině, ale téma a protivětu zkracuje. Fuga je útvar velmi složitý. Laik by si ho mohl představit takto: několik lidí se dozví tutéž novinu. Seběhnou se a překotně si ji chtějí sdělit. Jeden začne, po chvíli mu do řeči vstoupí další s tímtéž sdělením. Původní mluvčí ale nepřestává mluvit a do řeči se dávají postupně další. Fugato je útvar podobný fuze, ale nedodržuje její přísné zákony. Je vícehlasé, ale téma nezpracovávají vždy všechny hlasy. Bývá kratší, většinou vychází jen z expozice fugy. Suita je zase inspirovaná renesančními tanci. Obsahovala vstupní skladbičku, které se říká intráda nebo preludio, po ní následovala tříčtvrtní allemanda, třetí pomalá část je známá jako sarabanda a končila rychlou částí zvanou giga. Časem se do suity dostal i menuet nebo veselý courante.

15 Sonáta vznikla ze suity a největší rozkvět zaznamenala po roce Zpočátku jednodílná, později se mění a většinou má tři části. První z nich allegro nebo allegretto je nejdůležitější. Soutěží v ní dvě témata, nazvaná jako mužské a ženské téma. Vedou spolu dialog, někdy se pohádají, pak se smíří. Nakonec společně odcházejí. Tato část se jmenuje repríza. Úplně na konci je coda. To znamená v italštině ocásek. Někdy je krátký, jindy zdobný a dlouhý. Druhá část sonáty je melodická a vlídně plyne. Je to andante, adagio nebo largo. Třetí část je rychlá. Je to obvykle rondo, kde se několikrát opakuje téma. Rondo totiž znamená dokola. Později se mezi druhou a třetí část vkládal menuet a scherzo (žert). Na principu sonáty je založený koncert. Concertare znamená v italštině soutěžit. Původně se vlastně jednalo o soutěž dvou skupin nástrojů (z této doby pochází concerto grosso), později jednoho sólového nástroje a orchestru. Světská hudba se postupně oddělovala od hudby církevní, chrámové. Byla provozována v sálech paláců a nazývala se musica da camera, tedy komorní hudba. V 17. století se velmi rozšířila a byla provozována menšími orchestry (měly nejvíce deset hráčů). V této kapitole bychom mohli uvádět řadu jmen slavných skladatelů. My se ale soustředíme jen na ty nejslavnější. J.S.Bachovi a G.F.Händelovi věnujeme samostatnou kapitolu a zde se budeme věnovat Antoniu Vivaldimu. Antonio Vivaldi patří k nejskvělejším zjevům italské klasické hudby. Narodil se v Benátkách roku Jako chlapec pochytil hudební základy od svého otce, který byl houslistou v chrámu svatého Marka. Pak se jeho vzdělávání ujal skladatel Legrenzi. Záhy se ale na jeho vzdělávání přestalo dostávat peněz a Antonio se stal knězem. V té době ho postihla plicní choroba a on se svého povolání musel vzdát. Z rudovlasého abbé se stal učitel v Ospedale della Pietá. Tady byl útulek pro sirotky a starce. Z talentovaných tělesně postižených dívek, které zde vyučoval na konzervatoři, vytvořil hudební těleso, které i veřejně vystupovalo. Diváci je však neviděli, protože dívky byly skryty za hustou mříží. Kontrast lidských tragédií a krásy hudby, kterou dívky vytvářely, byl pro Vivaldiho jednou z inspirací. Mezi vyučováním se věnoval kompozici. Výhodou bylo, že si svou práci na kontervatoři mohl hned ověřovat. Později cestoval po Evropě se dvěma zpěvačkami, které doprovázel na cemballo. V církevních kruzích ale skutečnost, že kněz cestuje se dvěma děvčaty, vzbudila pohoršení a nevraživost. Ostatně i Vivaldiho rudé vlasy byly pokládány za podezřelé. Roku 1738 se nakrátko vrátil do Benátek. Zde zažil poslední okamžiky slávy při uvedení několika svých koncertů. Záhy byl ze školy vyštván. Uchýlil se do Vídně a tam roku 1741 v bídě zemřel. Za svůj život vytvořil asi 770 děl, jimiž ovlivnil celé vrcholné baroko. Jsou to opery, kantáty, oratoria i sonáty. Hlavně jsou to ale koncerty, jichž napsal 465. Z nich nejslavnější je čtyřdílný cyklus Čtvero ročních období z opusu 8 nazvaného Souboj mezi harmonií a invencí. Je to hlavně jeho zásluha, že concerto grosso a sólový koncert se staly reprezentativními formami vrcholného baroka. Do tabulek doplň údaje. 1. Části suity IN... A... S... G V jakém tempu se mohou hrát jednotlivé části sonáty 1. část 2. část 3. část

16

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM Studijní texty pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy PhDr. Dana Soušková, Ph.D. MOTIV Motiv je základním stavebným prvkem hudby, nejkratším hudebním celkem.

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Počátky benátské opery

Počátky benátské opery Počátky benátské opery Kateřina Trnková Benátskou operou se označuje období od druhé čtvrtiny 17. století přibližně do jeho 80. let. Nejcharakterističtějším znakem této doby je laicizace opery, tedy její

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební ( EVH ) Náplň: Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj světové populární hudby Třída:

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

HUDBA V OBDOBÍ BAROKA

HUDBA V OBDOBÍ BAROKA HUDBA V OBDOBÍ BAROKA Časové vymezení: - 17. století a 1. polovina 18. století (1600 1750) Periodizace hudebního baroka: - rané baroko přelom 16. a 17. století, 1. polovina 17. století - střední baroko

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více