Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení atd. 1

2 ZV Základní vzdělávání V: Hlasová hygiena správně dýchá, rozezpívá se - rozezpívání, dýchání, nasazení, hlasový rozsah - správná artikulace V: Hlasový rozsah a pěvecké techniky zkouší další pěvecké techniky - sjednocení hlasového rozsahu h - d2 2

3 ZV Základní vzdělávání V: Dvojhlas, trojhlas pokusí se zazpívat dvojhlas, trojhlas - počátky dvojhlasu - lidový dvojhlas - příprava trojhlasu - trojhlasý kánon - polyfonní melodie - nácvik dvojhlasu, trojhlasu 3

4 ZV Základní vzdělávání V: Stupnice C zazpívá stupnici dur i moll - stupnice C dur i moll - synkopa, triola (oživení) V: Sborový i sólový zpěv ovládá texty lidových písní zpaměti zpívá lidové písně - lidové, umělé a populární písně - texty písní - dur i moll zazpívá sólově i sborově - dle individuálních schopností žáků - text písní 4

5 ZV Základní vzdělávání V: Hymna České republiky zazpívá správně naši hymnu dodrží zásady správného chování při poslechu hymny - zpěv - slova - autoři (Škroup, Tyl) a okolnosti vzniku hymny Vlastivěda Vlastivěda - poučení o správném chování při znění národní hymny 5

6 ZV Základní vzdělávání I: Hra na jednoduché nástroje využije Orffovy nástroje použije jednoduché hudební nástroje dle svých dovedností - Orffovy nástroje - melodické nástroje - rytmické nástroje OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita I: Doprovod písní doprovodí jednoduché lidové písně - doprovod tónikou a dominantou OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita - jednoduché nástroje, improvizace 6

7 ZV Základní vzdělávání I: Doprovod písní I: Hudební hry vytváří předehry, mezihry, dohry, improvizuje - tvořivé hudební hry v dur - durový a mollový kvintakord OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita - vytváří a dotváří pasáže v hudbě 7

8 ZV Základní vzdělávání HP: Taneční vyjádření hudby a pantomima tančí na hudbu vyjádří hudbu vlastními pohyby vyjádří polyfonní melodii ve skupině - taneční kroky - pohybová improvizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Tělesná výchova Etická výchova Tělesná výchova Etická výchova 8

9 ZV Základní vzdělávání HP: Vyjádření rytmu populární hudby vyjádří hudbu vlastními pohyby vyjádří polyfonní melodii ve skupině vyjádří pohybem rytmus populární hudby - pohyb na základě rytmické složky OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Tělesná výchova Tělesná výchova - oblíbená hudba 9

10 ZV Základní vzdělávání HP: Pohybové prvky lidových tanců předvede základní kroky některé lidové písně - lidové tance (menuet, minet, furiant, mateník) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Tělesná výchova Tělesná výchova - charleston 10

11 ZV Základní vzdělávání HP: Pohybové vyjádření emocí vyjádří hudbu pomocí mimiky a gest vyjádří pohybem vlastní představy prostřednictvím pohybu vyjádří emoce pohybově improvizuje - vyjádření prožitku - vyjádření hudby - improvizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Výtvarná výchova Etická výchova Výtvarná výchova Etická výchova - vlastní nápady, styl 11

12 ZV Základní vzdělávání HP: Pohyb v prostoru účastní se pohybových her pohybově improvizuje - orientace v prostoru - paměť pohybů a jejich reprodukce OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita 12

13 ZV Základní vzdělávání HP: Taktování správně taktuje na čtyři doby - na čyři doby P: Soustředěný poslech soustředěně poslouchá hudbu toleruje různé hudební žánry a styly - pozorný poslech - tolerance k hudbě OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 13

14 ZV Základní vzdělávání P: Soustředěný poslech - poslechové a poznávací testy, hry, soutěže (kdo pozná, nepozná atd.) P: Rozlišení hudby rozliší vokální a instrumentální hudbu - hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální - hudba homofonní a polyfonní - poslech Cd - poslechové testy - slovní charakteristika hudby 14

15 ZV Základní vzdělávání P: Rozlišení hudebních žánrů rozliší hudební žánry, styly a formy - využívá hudební žánry a styly v dalších činnostech - hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolébavka atd.) - hudební formy (malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace) - charakteristika typických prvků daného hudebního žánru, stylu 15

16 ZV Základní vzdělávání P: Poslech a rozpoznání lidových nástrojů pozná podle zvuku běžné hudební nástroje porovná hlas člověka a zvuk nástroje - běžné hudební nástroje - lidský hlas a hudební nástroj - lidové tradice, tradiční hudba - v rámci možností navštíví výchovně vzdělávací koncert - poslech CD, hud. nástrojů živě (dle možností) 16

17 ZV Základní vzdělávání P: Hudební prvky a výrazové prostředky rozpozná některé hudební výrazové prostředky rozliší v hudbě tempové a dynamické změny charakterizuje sématické prvky v hudbě a pochopí jejich význam - kvality tónů (délka, síla, barva, výška) - vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) - hudební výrazové prostředky a prvky (rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace) - pohyb melodie (vzestupná a sestupná) - metrické, rytmické, dynamické a harmonické změny v hudebním proudu - zvukomalba - praktické předvedení 17

18 ZV Základní vzdělávání HN: Další hudební skladatelé a jejich díla vytváří si povědomí o životě a díle hudebních skladatelů - J. S. Bach, W. A. Mozart, L. Janáček - základní údaje z jejich života a díla Vlastivěda Vlastivěda - Beethowen, Hurník, Trojan, Ježek, Biset, Gershwin, Handel 18

19 ZV Základní vzdělávání HN: Noty přečte a zapíše noty c1 - g2 použije notové písmo ve správných tvarech - pomocné linky - malá oktáva - stupnice C dur a G dur - akord C dur a G dur - celý tón, půltón - notové písmo - skupiny not - rytmus, takt, metrum Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura - ústní a písemné zkoušení - doplňovačky, křížovky - hádanky 19

20 ZV Základní vzdělávání HN: Notový zápis porozumí značkám a zkratkám v notových zápisech - reaguje na ně v hudební produkci pracuje s rytmem a notovým záznamem - pomlka celá - tempová označení skladeb (largo, adagio, andante, allegro, vivace, presto) - dynamická znaménka (pp, mp, mf, ff) - stupnice dur i moll - kvintakordy - intervaly Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 20

21 ZV Základní vzdělávání HN: Hudební pojmy porozumí některým hudebním pojmům - dirigent, sbormistr, kapelník aj. - smyčcový kvartet, symfonický orchestr - vyjmenuje hudební nástroje smyčcového kvartetu - zná zasedací pořádek hudebníků symfonického orchestru 21

22 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - naslouchá s porozuměním jiným - poslouchá různé žánry hudby - rozvíjí hudební sluch a paměť - rozvíjí melodické a harmonické cítění - poznává základy hudební teorie - rozlišuje a charakterizuje hudební nástroje - rozvíjí hudebně pohybové dovednosti - užívá noty, notový zápis - používá jednoduché hudební nástroje Kompetence k řešení problémů - využívá jednoduché hudební nástroje - vnímá vlastní pokrok, nedostatky Kompetence komunikativní - správně dýchá, volí správné tempo řeči, přízvuk, melodii - vystihuje své pocity, náladu, názory - účastní se pěvecké soutěže - porozumí zvukovým výukovým záznamům - rozpoznává základní pěvecké hlasy - poslouchá různé žánry hudby - získá pěvecké návyky a dovednosti, prohloubí je a odstraní nedostatky - zpívá v rámci svých dispozic čistě, dodrží rytmus - zpívá anglické písně s jednoduchými texty - pohybem vyjádří rytmus, melodii, tempo a dynamiku hudby - poznává různé způsoby uměleckého vyjadřování - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji 22

23 ZV Základní vzdělávání Kompetence sociální a personální - toleruje různé hudební žánry, styly a zpěv druhých - při pohybových, sportovních a míčových hrách jedná v duchu fair play Kompetence občanské - váží si kulturních hodnot - kriticky se zamýšlí nad obsahem hudebních děl - zná naši státní hymnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina - získává poznatky z české i evropské hudební kultury Kompetence pracovní - využívá jednoduché a improvizované hudební nástroje - improvizuje při pohybu, tanci Učební zdroje 23

24 ZV Základní vzdělávání 24

25

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více