Fenomén lidské smrti v umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fenomén lidské smrti v umění"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Seminární práce z předmětu PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Fenomén lidské smrti v umění Marie Brožová zimní semestr ročník 1

2 Téma z nejzásadnějších, které jsem se rozhodla reflektovat v pěti vybraných dílech výtvarného umění, je tak různě nahlíženo, jako je různě nahlížen sám život a jako je různá osobnost každého z umělců. A stejně tak, můžeme říci, že je nahlíženo vždy stejně, myšlenky se vracejí ve spodních proudech minulosti a znova stoupají na hladinu, do silného proudu. Vše v koloběhu nalézání a zapomínání, poučenosti a nepoučitelnosti nás samých. Z pohledu časového rozložení jsem, přiznávám, nevytvořila příliš harmonický celek. Došla jsem však k tomu, že reflektuje několik zajímavých principů, odhaluje vhodně různé a provázané složky ve vědomí nás samých o smrtelnosti, a proto jsem se rozhodla výběr ponechat. Strukturu a náplň analytických textů o jednotlivých dílech jsem pojala tvárně, protože myslím,že jejich odlišné klíčové momenty v určitých oblastech vyžadují specifické uchopení. Skrz tato díla jsem se ocitla v různých životních filosofiích. Setkala jsem se se smířením, že příroda dává a bere, se strachem a touhou po nesmrtelnosti, s Damoklovým mečem nad radostnou hlavou, s ironizací, krutostí, i hrou. Warholova případná estetika ošklivosti, jeho rubové strany pozlátek jsou spojnicí s barokem a pomíjivostí slávy a lesku. Barokní Memento Mori souvisí s římským úslovím Carpe Diem, které například připomene pop artový konzum, a dále ono Hegelovo obstarávání, zahánějící vědomí vlastní konečnosti. Není totéž i množství masek v podobě citací a reminiscencí, které ráda obléká postmoderna? A síť bychom mohli proplétat dál a dál Přesto však, nikdy nevstoupíš do úplně stejné řeky. Dnešní Evropa stále více před smrtí, pomocí vědy, utíká. Ve výtvarném umění často balí smrt do ironizace a citací smrti čehosi jiného. Chce se tedy, dnešní euroamerická společnost, ubavit až k smrti? 1. Truchlení nad mrtvým (kol. 700 př. Kr.) Plocha se skládá z trojúhelníků Platón Na začátek je zásadní vědět, že pohřeb je ve starém Řecku nutností pro vstup na Elysejská pole a je právem každého Řeka. Pohřební nádoby jako je ta, ze které reprodukuji detail, nemají dno, aby mohl obsah prosakovat do země k mrtvému. Určení odpovídá i námět na detailu, kterým se budu nejprve zabývat. Přestože na výjevu rozpoznáváme lidské postavy, rozhodně nemůžeme mluvit o potřebě věrně zachytit viděné. Naopak, tvary jsou racionálně uspořádané do geometrických tvarů, vytvářejí dekorativní plochy, do kterých je zakomponován figurativní výjev, ovšem stejně dekorativně pojatý. Geometrické období ve starém Řecku nemá ambice řídit se mimézis, záměry jsou jiné. K tomu, abychom identifikovali něčí smrt, stačí archetyp postele, na ní archetyp ležící figury a postavy lomící rukama při aktu oplakávání. Z výjevu nepoznáme o koho šlo (- protože postavy nejsou individui), ani kde se odehrál (- protože prostor není definován). Uděláme si však představu o obecně lidské 2

3 situaci, která potká každého bez rozdílu - smrt je smrtí. Stejně jako tato nádoba má díky výzdobě lehce rozpoznatelné své místo určení, je jasné že každý z nás patří po smrti své zemi. Kompoziční schémata, linie/prostor/tvar Pro celkovou kompozici je (jak to u dekorativních ploch bývá) klíčovým principem rytmus linií a tvarů, zatímco prostor i světlo jsou naprosto vyčleněny. Plochu definuje několik typů dekorativních motivů, uspořádaných především v pásech. Přestože v případě mého výřezu dekor pouze rámuje figurativní výjev, který už ze své podstaty nemůže dostát geometrické stylizaci úplně (tedy na úkor rozpoznatelnosti), kompoziční analýza ukazuje, jak harmonicky se rytmus opakujících se okolních ploch ukazuje i na zobrazených figurách. Trojúhelníková těla postav zároveň vytvářejí tvarovou paralelu se zobrazením postav ve starověkém Egyptě. V obou případech vidíme nohy a hlavu z profilu, tělo ze předu. Tato syntéza znova podtrhuje již zmíněné. Nejde o zachycení optické situace. Ale o vyjádření myšlenky. Vysvětlila bych to jako přání zmocnit se podstaty zobrazením. Jsou-li nohy s chodidly lépe viditelné z boku, stejně jako nejvýraznější rysy tváře z profilu a rozložitost těla naopak zepředu, Egypťané takto obrazově popsali člověka, se vším podstatným. Co není vidět, jakoby v díle nebylo přítomno, nebylo ovládnuto. Barva je spolu s rytmem ploch jediným principem kompozice. Výrazný kontrast černé a oranžové dává ještě vyniknout plošnosti. Narušit přímočarost výpovědi by mohla snad jen barevná změna při použití barev blízkých si v barevné škále. 2. Matthias Grunewald - Ukřižování z Isenheimského oltáře ( ), tempera a olej na lipové desce K vytvoření tak jímavé vize Ukřižování ( ) je třeba mít víru, jež by se vyrovnala jeho (umělcově) víře. Georges Rouault Renesance, která je pro většinu z nás symbolizována myšlenkovým klidem, estetickou harmonií a příchodem světských témat do umění, je v podání severní Evropy, která prožívá zrod protestantismu, úplně jiná. V Německu,odkud zvolené dílo pochází, vzniká nejexpresivnější proud. Grunewald je v rámci severské renesance velmi osobitou postavou. Neznáme od něj jediné dílo se světskou tématikou a jeho tvořivé čerpání z, tehdy čerstvě překonané, středověké tradice není anachronismem, ale vlastně smysluplným novátorstvím. Středověké umělecké postupy kladou důraz na věrnost citu, který neváhají podtrhnout ani objektivní deformací mimesis. O prožívanou víru šlo, vypadá to, Grunewaldovi především. Je jedním z prvních, kdo v zobrazení kladl takový důraz na Kristovo lidství. Analyzovat budu jeho nejvýznamnější dílo, Ukřižování z Isenheimského oltáře, které je i klíčovým dílem pro vývoj expresivního a obecně existenciálního umění 3

4 20.století, samo sebou nejpřímočařeji u německých expresionistů. Námět ukřižování byl v raném křesťanství vyjímečně zobrazovaný. Nejspíše protože pro lid žijící v antickém prostředí byla smrt na kříži synonymem potupné smrti zločinců. První tradice ukřižování zobrazovali Krista s otevřenýma očima (symbol vítězství nad smrtí), typů odění bylo mnoho, bederní rouška jako v našem případě má tradici v římském typu zobrazení. Otevřené oči Spasitele na kříži se prvně objevují na Západě v 10.století. Jak to při odvážných změnách bývá, tehdy dílo vzbudilo rozruch, protože místo Krista byl zobrazen, cituji, Homo mortuus (mrtvý člověk) 1. Obsah Utrpení Krista a žal jeho blízkých pulzují celým obrazem, vyjma místa pod Kristovou pravicí, kde bez emocí stojí Jan Křtitel doprovázený Beránkem Božím. Po Kristově pravici klesá v tichém žalu Panna Marie podpíraná miláčkem Božím Sv. Janem a pod ní naplno vyjadřuje zoufalství Máří Magdaléna. Uprostřed je pak vystaveno zrakům Kristovo zmučené tělo mrtvolné barvy, vyčerpaný výraz obličeje se zavřenýma očima a nedůstojně otevřenými ústy je exaltován zkroucenými prsty, které jsou, stejně jako napjatá chodidla, naturalisticky ztvárněnou křečí. Ikonografie Jan Křtitel v době ukřižování Páně již nežil, byl sťat, zde však zastává jakousi didaktickou, vysvětlující roli. V ruce, myslím si, drží otevřenou knihu Starého Zákona, čímž poukazuje na naplnění proroctví. Zároveň ukazuje na Krista, jakoby tuto skutečnost chtěl verifikovat tím, co vidí. Doprovází ho Beránek Boží, mystické převtělení Krista, se kterým se setkáváme v proroctví Sv.Jana. Svou totožnost dokazuje symbolickým křížem, který nese a krví, která mu prýští z hrudi, paralelně jako Ukřižovanému. Beránek ji symbolicky zachytává do kalichu, jež je symbolem Kristovi nesmrtelné síly a Nového Zákona. Marie Magdaléna, v této situaci klečící u paty kříže, bývá zobrazována s rozpuštěnými vlasy. Její zjev se odvíjí od tradice jejího prvního střetnutí s Kristem, kdy mu plačící padla k nohám, které smáčela slzami, líbala, utírala pak rozpuštěnými vlasy a mazala drahým olejem z alabastrové nádobky. Tu vidíme vedle kříže jako připomínku a Mariin častý atribut. Kompozice Kompoziční křivky již zmíněné kontrastní dynamiky levé a pravé části obrazu promyšleně tvoří a podporují: zatímco obě Marie svým prohnutím opisují shodnou, dramatickou křivku, Jan evangelista stojí rozkročmo v naprosto stabilní pozici. Také nerovnoměrné rozmístění postav a asymetrické posunutí Kristova kříže ze středu kompozice k Janu Evangelistovi umocňuje expresi. Sílu výjevu umocňuje středověkými prostředky, když pro větší působivost neobjektivně proměňuje měřítka postav, jak to známe z gotických děl. Nejdůležitější postava, Kristus, je mnohem větší 1 Slovník biblické ikonografie, str.139 4

5 než ostatní, naopak Marie Magdaléna je zobrazena podle častých dřívějších tradic nejmenší, aby byla ještě umocněna její kajícnická role. Prvek víry je nejvíce sjednocen v gestech rukou přítomných, které jsou sepjaté k motlitbě, k pokání, nebo v jednom případě věcně upozorňují. Neboť ruka je základní částí, která nás nese do světa, jak řekl Husserl. Tvar klínu, nedokončená tvarová podoba trojúhelníku, je zde mnohokrát opakován. Nejvýrazněji v Kristových rozpažených rukách, se špicí dolů, který připomíná symboliku kalichu a je interpretován jako ženský princip: mimo jiné chlad, plynutí a smrt. V ostatních případech, jako ozvěnou navrácený tvar, vidíme klín v otočené podobě sepjatých rukou věřících. Špice trojúhelníka vzhůru je vítězící,vzhůru směřující, průrazný mužský princip, v tomto díle zmnožený tak, jako je mnoho Kristových následovníků. Směry pohledů, stejně jako směry paží, promyšleně uchopují Krista skrze význam textu nad jeho hlavou a symbolicky nejcitlivější místa zuboženého těla přikované dlaně, rány v boku. Kompozičním uzlem úběžníků je pak Kristova hlava. Barva Barevně je obraz přímočaře působivý. Z tmavě tónovaných stínů vystupuje a září jen červeň a běl. Červená barva, v křesťanské symbolice interpretovaná jako reminiscence na utrpení Kristovo, krev prolitou na Golgotě, je obecně barvou dynamickou a nejvýše expresivní. Ve třech odstínech je patrná na obou Janech a Marii Magdaléně. Bílá barva, která zároveň tvoří nejsvětlejší místa kompozice je - jak vidíme na černobílé verzi obrazového negativu rozdělena mezi roucho panny Marie, stránky Bible, Beránka a Kristovu roušku. Křesťanská tradice jí přisuzuje nevinnost, bohabojnost, je barvou roucha světic, které nepodstoupily mučednickou smrt a jsou Svatými pannami. Pokud barvy zredukujeme do černobílé podoby, získáme popisnější obraz s výraznějším dějem, ale vnitřní expresivní vibrace naprosto zmizí. 5

6 3. Pieter Claeszoon, Lebka s perem ( 1628 ), olej na dřevě Charakter tohoto díla primárně vyžaduje čerpání z odborné literatury o vizuálních symbolech, doplněné samo sebou vlastní dedukcí. Není to proto, že bych nechtěla důvěřovat svému úsudku, ale protože tento obraz je jakousi intelektuální šifrou, hříčkou, ke které je potřeba znát správný soudobý kód. Ikonografie Lebka je nejen v křesťanské symbolice symbolem smrti a zároveň intelektu. Připomíná marnost světských věcí (memento mori), také je ale symbolem vitální síly sídlící v hlavě (v našem případě podpořeno tím, že lebka leží na knize). Lebka má také křesťanský odkaz v lebce Adamově, podle tradice zakopané na Golgotě a proto ji v zobrazeních hojně nalézáme u paty Kristova kříže, především v baroku pak na náhrobcích a v reálné podobě a velkém množství v kostnicích, děsivě uskupené do dekorativních aranží. Pohár jako doušek života, ženský princip, nesmrtelnost a hojnost, avšak převrácený pohár je symbolem marnosti.nepřítomnost svíce (- která symbolizuje prchavost života jako něčeho, co jde lehce zhasit, je světlem z onoho světa v umírání-) na svícnu v pozadí bych interpretovala jako symboliku již neexistujícího života. Při hledání způsobu interpretace převráceného kalamáře s husím brkem a spisů pod lidskou lebkou jsem se nemohla opřít o Encyklopedii tradičních symbolů, domnívám se ale, že jejich výmluvnost mi dovolí samostatné uchopení. Myslím, že zásadními momenty jsou, že kalamář je převržený, husí brk má na špici zaschlou tuž a knihy jsou umístěny pod lebkou. Brkem bylo psáno, avšak tuž na špičce dávno zaschla, kalamář se vyprázdnil. Knihy jsou zavřené a zatížené lebkou jako těžítkem. Každý z nás uděláme jednoho dne tečku za poslední kapitolou svého života. A celý ten obsáhlý spis, ať už zdařený nebo ne, bude korunován, zatížen a dovršen naší smrtí. Troufám si polemizovat, že pokud by z kalamáře ještě nějaká tuž vytekla, lahvička by tedy nebyla dopotřebena, mohl by nám autor předkládat výklad, že se jednalo o smrt předčasnou ovšem, pokud věříme na vůli boží, může být nějaká smrt předčasnou? Kompoziční řád Nejzásadnější je vystavění kompozice na kruhovitých a elipsovitých formách. Ani zde nemůžeme opomenout princip symbolu - Bůh je kruh, jehož střed je všude a obvod nikde (Hermés Trismegistos). 2 Kruh je protikladem k čtvercovosti pozemských obydlí, polí, knih a podobně. Je nekonečným, stále dynamickým, 2 Ad Encyklopedie tradičních symbolů. 6

7 božským. Ano, jediným čtvercovitým předmětem jsou spisy, což by potvrzovalo můj názor, že vyjadřují ukončený pozemský život. Barva/linie Holandští mistři jsou známi svým zaujetím precizním způsobem malby, který často dokázali ovládat tak, že bylo možno rozeznat i jemné rozdíly v zobrazených materiálech. Dokázali vtělit do malby i evokaci specifických haptických vlastností, uvědomění si hmotnosti a tvaru, přestože šlo většinou o naprosto nepastózní způsob malby. Tato podoba filosofie o umění se snaží o dokonalou mimésis a snad i její překročení blíže k ideji- pokud se odkážeme na platonské ideje. Způsob malby tedy není expresivním, tahy štětce nevnímáme, obrysová linie také nehraje žádnou úlohu, zásadní je ona bravurní modelace barvou. Barevná škála je v tomto případě tvořena převážně hnědými a šedými odstíny, řekli bychom tedy, že až řeholní barevností, ukazující na kontemplativní, náboženský charakter poselství. Světlo/prostor Způsob malby, kdy z tmavého podkladu vystupují jemně modelované předměty je pro baroko typickým temnosvitem. Soustředění se na osvětlené předměty má spojitost s cílem většího pohroužení a soustředění diváka, s jeho duchovností. Pojetí prostoru a světelná modelace jsou pak právě temnosvitem určeny. Světlo jemně modeluje, prostor se ztrácí v temnotě a je tedy redukován na první plán s předměty. 4. Andy Warhol, Velké elektrické křeslo (1967), sítotisk a akryl na plátně Poznal jsem že všechno, co dělám, souvisí se smrtí. A.Warhol Snažil se Warhol vědomě o nějaký účinek prostřednictvím kompozičních prvků? Je zde skrytá konceptuální nadstavba nebo je to opravdu záměrná prázdnota? Pokud změníme pruh vlevo na světlejší odstín než zbytek, vyznívá vše méně tíživě... Snažila jsem se barevností potlačit hypnotický děs, který se mě zmocňoval pro pohledu na jedinou zobrazenou věc - křeslo. Vybírala jsem co nejněžnější, nejnevinnější barvy, snažila jsem se odpoutat od neodvolatelného zobrazení pomocí hravých rastrů, pointilé, akvarelu. Došla jsem k závěru, že pointa Warholova křesla je právě v jeho neodvolatelnosti, čímž se dostáváme k jádru toho, co mi na tomto díle připadá tak dráždivé, proč mám dojem, že do uměleckého díla jako takového mu chybí jakási pestrost ano, bude to tak. Mám totiž dojem prázdnoty, protože křeslo je vlastně jen konstatováním v prázdném prostoru, nerozehrává vztah k žádnému jinému jsoucnu v místnosti, je příliš věcné. 7

8 Kompoziční řád A hlavně, tváří se jakoby nebylo poznamenáno autorskou snahou o estetický výraz, o promyšlenou kompozici. Kompoziční křivky, které jsem nalezla, jsou v nepříjemné nezávislosti, bez pravidla, celý výjev, ať už objekt - křeslo, nebo barevný řez jsou vtěsnány do levé části a labilní, psychicky nepříjemný dojem, přinejmenším v mém případě, jen zvětšují (jako zajímavost mi vytanul obraz zmiňovaný výše, Grunewaldovo Ukřižování, kde je snaha o expresivitu podpořena stejným rozmístěním vizuálních podnětů.) Na druhé zamyšlení mi ale samo sebou došlo, že právě ledabylost kompozice je do očí bijícím záměrem. Tento dojem nedobrého tvaru ještě posiluje jeho labilní umístění do formátu s množstvím prázdného prostoru po pravé straně, což mi připomíná amatérsky focenou fotografii, která si umělecké ambice vůbec nedělá.. Barvy Komplementární fialová a zelená působí velmi agresivně. Kromě toho barevný zlom, umístěný těsně před křeslem, na křeslo ještě víc strhává pozornost. Od radikální změny barevné kombinace jsem si slibovala potlačení námětu. Je pravda, že pokud místo zelené dáme například světle žlutou a místo fialové tmavě růžovou, dílo se prosvětlí jednak kvůli nové barevnosti samotné, ale hlavně protože původně zelená část je teď světlejší než ta nyní růžová. Tím se přeplněný prostor vlevo odlehčí a efekt je méně depresivní. Přesto jsem ale nebyla spokojená. Námět, myslím, si, přebije veškerou barevnost snad proto Warhol vyrobil tolik různobarevných variací - sám zde považoval barvu za druhotnou. Myslím, že prostor a světlo nejsou Warholova témata, pokud ale nemluvíme o jejich negativním tvaru. Vyskytují se, protože pracuje především s fotografií, ovšem svým zasahováním je potírá. Vytváří spíše kolorované dekorativní plochy, související s reprodukcí, komiksem, reklamním letákem, výlohou - se zájmy konzumující společnosti. Právě nad tímto dílem můžeme uvěřit tomu, že Warholovým středem 8

9 zájmu nebyla jen hra s klišé a ironizace důvěřivosti konzumentů, ale hledání transgrese právě toho, co na nás doléhá s materiální nekonečností a s opakovanou drtivostí. 3 Závěrem síla díla je tedy právě v jeho jednoduchém konstatování. Křeslo, které nás hypnotizuje je tíživě pravdivé a nemůžeme mu v rámci díla nijak uniknout, nemůžeme se nijak rozptýlit, protože prázdný okolní prostor nedává jiné zabavení. Jsem s tímto hnusným objektem sama, mé oči jsou nechtěně fascinovány nahotou jeho zobrazení. 5. Petr Nikl, Koníčci (1991), malba Není pochyb, že muž na plátně, zachycený v tak originální perspektivní zkratce je do značné míry malován podle Oplakávání mrtvého Krista od Andrea Mantegny, ale v zrcadlovém převrácení. Myslím, že srovnávat kvalitu obou děl by bylo irelevantní. Niklův obraz bych osobně nazvala spíše náznakem, reminiscencí, etudou na renesanční téma, nebo možná jen vypůjčením formy pro vytvoření malířské koláže. Právě citaci, parafrázi a její téměř svévolné přetváření považuji za jeden z nejvýraznějších rysů postmoderny. Současné umění, jehož definování a hodnocení se stalo relativním, je těžko rozpoznat kvalitu. Petr Nikl je ale umělcem, ve kterého mám důvěru. Vím, že on ví, jeho mluva skrz možnosti, které doba nabízí je magická, smysluplná a naprosto osobitá. Dokáže umělecky využívat multimediálním prostor a přitom s citem pro tradice, umí sledovat cesty z minulosti, které někam vedou. Kompoziční řád Přestože kompozičně postava zrcadlově odpovídá Mantegnově Kristu, její umístění ve formátu není nikterak důsledné. Vypadá to, že Nikla zajímal jen výřez s postavou. V kompoziční analýze je zjevná konstrukce vztahů perspektivně zkreslených končetin v trojúhelníkovitých či rovnoběžných formách a jejich průnicích. Nedbale hlídaná symetrie u Nikla nefunguje s přílišnou elegancí kvůli umístění postavy nikoliv ve středu formátu, ale jemně napravo.intuitivně tušíme, že renesanční touha po harmonii situuje Mantegnova Krista očekávatelně do prostředního plánu obrazu, čímž je symetrie os dokonalá. Jakoby si Nikl vypůjčil jen formu. Nestojí o identifikaci postavy prvoplánově s Kristem, protože stigmata na předloze sám pak své verzi nenamaluje, pozmění 3 Andy Warhol, str.60 9

10 obličej, římskou roušku také neztvární, čímž vystaví zrakům i nejintimnější partie. Možná právě napětí, které vzniká mezi rozpoznáním předlohy (,a to pouze vzdělancem, protože notoricky známé atributy odstranil.) a jejím popřením je autorovým záměrem. Prostor, barva, linie, tvar Takovou neukotvenost ve skupině významů zvýrazňuje i nedefinovatelný prostor, který Nikl zvolil místo logicky působící plochy pod zády ležícího a ve kterém je tělo neurčitě umístěno. Naše oči, které hledají určitou jistotu, těkají z jedné části těla na druhou s neklidným pocitem, což zásadně umocňuje téměř stejná barevnost jak figury, tak pozadí. Tělo je uchopitelné skoro jen díky odlišné modelaci tahy štětce a jemné obrysové linky, také půjčené od renesančních mistrů. Konečně i výraz zobrazeného vypadá, jakoby se propadal do hlubiny bezesného spánku, nebo vnitřního světa mimo ten náš. ikonografie Jak si vysvětlit bílé koně, které mu tryskají z chodidel je oříškem. Tradiční symbolika koně bílé barvy jmenuje slunečním, nebo kosmickým tvorem, představuje tak čistý intelekt, neposkvrněnost, nevinnost, život a světlo. 4 Dvojice mi evokuje pohanské mýty, například řecké vozataje Apollónova vozu. Koně opouštějící tělo by tedy mohly být jen eufemismem pro smrt, nebo snad symbolem čistého intelektu, tedy určité kontemplace. Zároveň by mohli být běžícím dvojspřežím, které za sebou veze prostorem tělo, ze kterého vystupují. A nebo? Nebo ani jedno. Možná měl Petr Nikl jen takový noční sen, který si zapamatoval. Potud moje úvahy. Interpretace Když ale pustím ke slovu samotného autora, zjistím že je kritickým a sebereflektujícím pánem své tvorby. Baví ho a chce proměňovat neměnné vztahy, nechá nás nahlížet realitu z více úhlů, nechá nás pochybovat o tom, co je opravdu pravdivé a neměnné, bourá naši rádoby dospělou vizi, že recept na realitu je nalezen. Vytvořil několik obrazů s připomínkou italských renesančních děl a k nalézání nových kontextů sám říká: Zajímá mě napínavé časové prolínání. ( )na obraze hranice protnutí a mezery mezi nimi( ) Naprosto souhlasím.co jiného by mělo být umění než relativizace starých kontextů a aktivní pohled na svět, sebe sama a naše pravdy. Postmoderna je proměnlivá, má dovoleno všechno, protože zároveň o všem pochybuje. 4 Encyklopedie tradičních symbolů, str.94 1

11 Komparace Grunewald Nikl V čem se obě díla liší na první pohled je emoční náboj a práce s interpretačními pravidly, ve smyslu vzorce interpretace u Grunewalda a relativně volného pole vizuálního čtení u Nikla. Komparace kompozičního řádu Jistě nacházím formální i významovou blízkost v podobných kompozičních křivkách, směřujících do výše v podobě trojúhelníku. v jednom případě pomocí vzhlížejících postav, v druhém díky perspektivní zkratce. Ani jeden není komponován na vertikální středovou osu formátu, což je v případě Ukřižování kompenzováno nerovnoměrným počtem osob na křídlech oltáře, v Niklově případě by symetrické umístění ve formátu snížilo účinek neuchopitelného plutí těla prostorem. Hlavní křižovatky mých pomocných kompozičních linií v Koníčcích jsou v pravé polovině vertikální hrany obrazu, zatímco nejvolnější je levá vertikální a horní horizontální třetina. Postava je tedy umístěna nízko ve formátu, čímž se ale hlava postavy může dobře nořit v okrová oblaka nekonečna. V tomto ohledu je Ukřižování mnohem klasičtěji řešeno, pomocné křivky jsou celkem rovnoměrně rozloženy po obou stranách a směřujíce vzhůru ulpívají na Kristově těle a tabulce nad hlavou. Komparace pojetí prostoru Je odlišné jen do určité míry. Temnosvit, který na Ukřižování halí pozadí výjevu do hlubokého šera se blíží mlze v Koníčkách. Důvodem může být ono vystupování konkrétního a důležitého z podkladu, který by v opačném případě odváděl část pozornosti, což není u duchovní tématiky žádané. Přestože obraz Koníčci rozhodně netvrdí, že zobrazená postava je Ježíš, duchovní rozměr díla je jasný v obou případech. Komparace definování tvaru Použití jemné obrysové linie v definování tvarů je společné oběma dílům, protože Nikl čerpá z renesančních způsobů nejen námět a jeho shodný tvar, ale i způsob modelace, jde však o jakési naznačení, skicu renesančního principu. Niklova modelace je mnohem souhrnnější, hrubší a skoro lazurní, zatímco druhý autor více propracovává charakter zobrazených materiálů a výrazy postav, což zároveň úzce souvisí s barevností. K omparace barevnosti Mnoho nám ukáže pokus, kdy obě díla převedeme do černobílého řešení. V obou případech dojde k posunu ve vyznění, ale v případě Ukřižování k výraznějšímu. Niklova barevnost neobsahuje jediný kontrast, proto eliminací barev nezaniknou výraznější barevné posuny. V Ukřižování je hlavním dramatickým barevným momentem červené barva v kontrastu k tmavému pozadí. Její zmizení zruší probíhající drama a posílí popisné vyznění. Komparace Claeszoon Warhol V obou případech hlavní předměty, nejvýraznější nositelé obsahového významu kompozice, mají svůj vztah k tématu smrti relativně přímočarý, přesto se charakter obou děl zásadně liší. Zatímco Claeszoon vytvořil výtvarné symboly z předmětů obyčejných (lebku můžeme v tomto případě vyřadit, pokud ji za prostý předmět nepovažujeme), předmětů denní potřeby, Warhol využil sílu předmětu který je pro nás nezvyklý a děsivý, je opravdovým nástrojem poprav. Jednoduše řečeno, zatímco naše vanitás je hrou, skládačkou z předmětů, kterým byl pomocí přirovnání vetknut nový 1

12 smysl, Warhol žádnou významovou nadstavbu vytvářet nemusí. Obě díla tedy působí na protichůdných principech jedno by bez přenesených významů obsah nemělo a druhé by odbočením od reálné role zobrazeného objektu ztratilo veškerý zamýšlený náboj. Nakonec mi došlo, že se mimo použití symbolu liší vlastně ve všem a v tom symbolu nakonec také. Komparace kompozičních principů V obou případech můžeme sledovat důsledné dodržení sledovaného principu, myslím ale, že při srovnání principů opět protichůdných. Výrazný výskyt kruhovitých forem v zátiší je protichůdný k záměrně disharmonickému vedení křivek ve Warholově díle. Kružnice na sebe vyváženě reagují, zatímco Warholovy ostré linie a úhly vzájemný respekt nejeví. Komparace pojetí prostoru/ světla Prostorová iluze u Lebky je žádaná a zdařilá, což je paradoxní, protože Elektrické křeslo takové vlastnosti nemá, ač je v základu fotografií. Warhol si vytyčil jiný formální cíl- fotografii,o které by mnohý řekl že je nejdokonalejším nástrojem pro zachycení našeho prostorového života, tohoto prostoru zbavuje. Sítotisk redukuje prostorovou hloubku, stejně jako tak činí Warholovo zacházení s barvou. Komparace pojetí prostoru/ linie Toto zploštění prostoru u Warhola je podmíněno i výraznějším použitím linie a deformací původně stínovaných částí do jednobarevných sítotiskových ploch. Claeszoon, jehož vytyčeným cílem je evidentně vystižení prostorového tvaru a barev a protože řeší opačný úkol, je tedy bez zájmu o obrysovou linii. Komparace barevnosti Reálná barevnost předmětů v zátiší je vázána vizuální skutečností, definována světlem a tvarem, úspěchem je pak autorova schopnost barevné celky sladit pomocí vhodně vybraných barevných kombinací. Na Elektrickém křesle vidíme spíše koloristickou práci, která není poslušná předmětům, nemá s nimi co dočinění, vytváří další rovinu díla, zobrazené interpretuje, je samostatná a kreativní a díky ignoranci tradičního pojetí i agresivní. Didaktický výstup. Protože se necítím zkušenostně kompetentní k didaktické reflexy takových témat jako smrt, rozvíjím níže složky mé práce kterými je SYMBOL, PROSTOR A JEHO KOMPOZIČNÍ ROZVRŽENÍ, VÝRAZOVÁ SÍLA BAREV A LINIÍ. Myslím, že úkol I. a II. směřuje k artefiletickému nazírání a jeho součástí je, v prvním případě už v průběhu akce, diskuze a reflexe, která jistě povede k zajímavým sociokognitivním konfliktům. II.Úkol je čistě analytický, funguje jako kontrast ke zbylým dvěma, přesto i zde může dojít k plodné diskuzi, ovšem v jiné rovině. Na konci každého úkolu jsem kurzívou nastínila okruhy děl, se kterými je dobré v reflexi pracovat jako s konfrontací a ukázkou. I. Hra o symbolech (instalace zátiší) Tento úkol je formulován jako výtvarná hra, kterou jsem vymyslela pro družinovou schůzku v dětském oddíle a mezi děvčaty ve věku let ji mám úspěšně ozkoušenou. Přestože je, myslím si, lépe srozumitelná pro děti od 10 let výše, mohlo by být zajímavé zjistit, jaké kompetence by projevily děti mladší. Hra se dá hrát nejlépe u někoho doma, nebo v nějakém různoroději vybaveném interiéru. Je možné hrát ve dvou skupinách. Na proužky papíru napíši obecně známé lidské pocity (obtížnost odstupňována podle věku hráčů) jako například samota, 1

13 radost, zlost, smutek, Všechny složím a uschovám v nádobě. Postupně si každý vytáhne papírek a aniž by ostatním řekl co si přečetl, snaží se onen pocit vyjádřit instalací jakýchkoliv nalezených předmětů a materiálů tak, aby ho ostatní (ze skupiny) poznaly (mohou mít omezený počet pokusů, ovšem soutěž není mým klíčovým cílem). Dítě je tak bezděčně či vědomě nuceno pracovat se symbolikou předmětů, s jejich vzájemnou interakcí a umístěním v prostoru, s barevností a působením materiálů. Je logické, že se při určitých pojmech do realizace vloudí popisnost, ta je ale díky nutnosti stylizace a kompozičního rozvržení adekvátně paralelní s praktikami umění. Protože přístupy dětí mohou vytvářet paralely s širokou škálou výtvarného historického kontextu (přes symboliku holandských zátiší, figurativní křesťanské či mytologické výjevy, abstraktní umění či postmodernu), můžeme celou hru, (což v oddílovém prostředí nešlo, bohužel, plně rozvést), pojmout jako úvodní aktivitu k tématu symbol ve výtvarném umění. Je nutné výrazně zmínit soubory symbolů v různých epochách, kulturách, apod. Holandská zátiší Vanitás, Ukřižování z různých dob (pro srovnání atributů), Warhol, surrealismus II. Zbořené zátiší Navazující etuda, která je zaměřena na analýzu kompozičního řádu v díle, procházející přísnými vztahy až k náhodnějším formám (můžeme pro příklad použít vedle sebe Ukřižování z Isenheimského oltáře a Velké elektrické křeslo jako díla směřující k opačným extrémům).obtížný formální charakter díla vyžaduje zvnitřnění některých uměleckých principů, proto doporučuji pro žáky mezi rokem. Postaví co nejharmoničtější zátiší a pomocí zjednodušení vyjádří řád, a to tak, že pomocí linek (specifikovat žákům, že nejde o obrysy předmětů!!!) vyjádří nejdůležitější osy a křivky zátiší. Můžou linie barevně odlišovat a pak podle barvy a směrů (horizontalita, vertikalita, diagonály) odhalit obsažený řád. Poté zátiší boří a posléze zboří. Stejným způsobem zaznamenávají rozpadávající se řád. Takto vytvoří výtvarný cyklus třeba o 2-5 fázích. Díla hlavně italské renesance a jejich konstruovaný prostor, baroko( Rubens, El Greco), romantismus ( Géricault: Prám Medusy), geometrická abstrakce (Malevičův suprematismus), apod., princip náhody v moderním umění (opak řádu) III. Výrazová etuda o barvě a linii Poslední celek jsem cíleně vymýšlela i pro mladší děti (od 8 let) a měl by mít potenciál propojit povědomí o různých barvách, druzích linky a pocitech, které evokují. Děti vytvoří cyklus barev, které budou k sobě ve vzájemném vztahu- povídají si, nemluví spolu, jedna se druhé bojí, jedna má radost, že vidí druhou, apod. V lince pak pracují na stejná témata s její tloušťkou, přítlakem, lehkostí, směřováním a tvarem. Barva expresionismus, abstrakce ( Rhotko, Tapiés, informel) symbolika barev: středověk, renesance Linie secesní linearita, grafika: Boudníkův explosionalismus, Balcarův nejen letrismus, Hollar, kresebné skicy mistrů (Michelangelo, Rubens, Daumier) apod. 1

14 Použitá literatura: Coleová, A.: Umění zblízka: Perspektiva, Perfekt, 1995 Cooperová, J.C.: Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů, Mladá fronta, 1978 Honnef, C.: Andy Warhol (Umění jako byznys), Slovart, 1992 Kulka, T.: Umění a falzum, Academia, 2004 Leissmann, K.P.: Filozofie moderního umění, Votobia, 2000 Největší malíři, číslo 132, Eaglemoss International, 2000 Přednášky doc. Anny Hogenové Royt, J.: Slovník biblické ikonografie, Karolinum, 2006 Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl : teorie a praxe artefiletiky, Praha PedF,

15 Dodatky obrazová příloha Ad. 2 1

16 Ad.4 16

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Výtvarně projevové typy žáků

Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevový typ: = charakteristické odlišnosti ve způsobu pozorování a přepisu viděného do výtvarné podoby souvisí s psychologickým typem (vzájemná podmíněnost není

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let) Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)... Užité umění a design stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

OBSAH. Specifikace značky. 2 Logomanuál firmy CROSS

OBSAH. Specifikace značky. 2 Logomanuál firmy CROSS Logomanuál OBSAH Specifikace značky Úvodní slovo 4 Grafická značka 4 Barevný gradient 5 Logotyp a jeho varianty 6 Ochranný prostor logotypu 7 Logotyp na podkladové ploše 8 Logotyp a doplňkové texty 9 2

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

GRAFIKA & ART KOŠULIČ. www.fanynart.cz FRANTISEK

GRAFIKA & ART KOŠULIČ. www.fanynart.cz FRANTISEK GRAFIKA & ART FRANTISEK KOŠULIČ www.fanynart.cz OBSAH 01. ILUSTRACE A IKONY str. 3 02. KARIKATURY str. 4 03. POZADÍ - BACKGROUND str. 6 04. WEBGRAFIKA str. 8 05. CORPORATE IDENTITY, LOGOTYP str. 9 06.

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy malba temperovými a vodovými barvami, olejovým pastelem, voskovkami

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU :

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : 5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7.roč. dvě hodiny týdně, 8. a v 9. ročníku jednu hodinu týdně.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více