5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7.2 Výtvarná výchova (VV)"

Transkript

1 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné! Antoine de Saint-Exupéry V rámci RVP je Výtvarná výchova koncepčně zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou část lidské existence umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce ). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem; dochází při něm k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným znakem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat vlastní jedinečné pocity a prožitky a zapojovat se do procesu komunikace. V etapě základního školství je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech dětí, které jim umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. Těmito činnostmi založenými na experimentování vedeme žáky k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Výtvarná výchova je vyučována jako samostatný vyučovací předmět ve všech ročnících 1. i 2. stupně s časovou dotací 1 hodina týdně v , 7. a 8. ročníku; 2 hodiny týdně ve 4., 5., 6. a 9. ročníku. Výuka výtvarné výchovy probíhá v plném počtu žáků; na 1. stupni v kmenových třídách, na 2. stupni v odborné učebně zařízené pracovními stoly s polohovací pracovní deskou. K dispozici máme grafický lis, keramickou pec, hrnčířský kruh a různé informační zdroje odborné publikace, trvalé internetové připojení. Často bývá výuka realizována i v prostorách šternberské městské galerie, v Handkeho galerii, na šternberském hradě, na náměstí, také v ulicích i v parku našeho města. V hodinách výtvarné výchovy se využívá nejčastěji hromadné formy výuky s důrazem na samostatnou práci, ale i skupinová práce bývá často realizována.

2 B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Výtvarná výchova využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení * Vedeme žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a následně k řešení výtvarných problémů * Vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby. * Umožňujeme žákům pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa. * Rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik. * Vedeme žáky k vnímání uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu. Kompetence k řešení problémů * Vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat. *Klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úlohy a úlohy rozvíjející tvořivost * Nabízíme žákům možnost volby vhodných výtvarných prostředků. * Vedeme žáky ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby. Kompetence komunikativní * Otevíráme před žáky možnosti přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání. * Rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla. *Umožňujeme prezentaci výsledků práce žáků Kompetence sociální a personální * Předkládáme žákům množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí. * Žákům poskytujeme prostor pro osobité výtvarné projevy a pro respektování druhých. * Vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině. * Individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a podněcujeme jeho samostatný rozvoj. Kompetence občanské * Seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a jejich autory. * Vytváříme u žáků potřebu navštěvovat výstavy výtvarných prací. * Podchycujeme a podporujeme individuální zájem žáků o kulturní dění. Kompetence pracovní * Umožňujeme žákům osvojování různých výtvarných technik, práci podle návodu, předem stanoveného postupu a hledání vlastního výrazu. * Vedeme žáky k tomu, aby si práci rozvrhli a organizovali. *Vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel a ke správnému způsobu užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

3 Výtvarná výchova / 1. ročník - zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, tvary, objekty) - zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem - zvládne některé kombinované techniky tiskátka, frotáž malba rozvíjení smyslové citlivosti, vlastního prožitku a postojů ke skutečnosti teorie barvy- barvy základní a doplňkové (barevné spektrum) výtvarné vyprávění zobrazení živé, neživé přírody postava aktivní práce s ilustrací kresba rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, vnímaní velikosti poznávání a zobrazování tvarů věcí, živé a neživé přírody postava OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání VDO Občanská společnost a škola EV - Ekosystémy - modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír Techniky plastického vyjádření spojení zrakového vnímání s vnímání hmatovým

4 Výtvarná výchova / 2. ročník - prohloubí si a zdokonalí techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami - umí míchat barvy - zvládne jednoduchou plošnou techniku - rozliší teplé a studené barvy - prohloubí si a zdokonalí kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, rudkou - umí se vyjadřovat v ploše - zvládne některé kombinované techniky frotáž, koláž, kombinace různých materiálů - prohloubí si a zdokonalí modelování z různých druhů papíru, plastelíny a přírodních materiálů malba volná malba, ilustrace vyjádření skutečnosti na základě vlastního prožitku dítěte, výtvarné vyprávění zobrazování různých druhů přírodnin postava teorie barvy teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, barevné spektrum, světlostní a barevné kvality vytváření osobního postoje k výtvarnému dílu kresba výrazové vlastnosti linie a tvaru a jejich kombinace v ploše pozorování a zobrazení tvarů, barvy a struktury přírodních materiálů zobrazování lidských výtvorů techniky plastického vyjádření reflexe a vztahy zrakového vnímaní k vnímání ostatními smysly hmatové a sluchové podněty práce s přírodninami OSV Osobní rozvoj- Rozvoj schopností poznávání, Kreativita VDO Občanská společnost a škola EV - Ekosystémy

5 Výtvarná výchova / 3. ročník - Malba Prohloubí si a zdokonalí techniku malby z 2. ročníku - Umí míchat barvy - Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby - umí užívat důležité pojmy týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a technik - zvládne výtvarné vyjádření v ploše a jednoduché v prostoru Malba míchání bare, barevné spektrum rozvíjení dětské představivosti a fantazie (pohádkové náměty, ) Vztah postavy a prostředí Výtvarné vyprávění Zobrazení tvarů užitkových předmětů Zobrazení přírodnin Teorie barvy barevný kontrast a harmonie OSV Osobní rozvoj- Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Poznávání lidí VDO Občanská společnost a škola EV Vztah člověka k prostředí - Kresba Poznává různé druhy linie - Umí řešit přiměřené úkoly v plošných a prostorových pracích - Umí pracovat s měkkým materiálem dřívkem, perem rudkou Kresba kultivace vedení linie (přítlak, odlehčení křížení, zhušťování, ), hledání správného tvaru - Předměty v životě dítěte plošné a prostorové vyjádření Otisky, koláž, frotáž. práce s různými druhy výtvarných prostředků (pastel,voskovky,tuš, ) - Pozná základní prostorové útvary - Modeluje podle skutečnosti - Zdokonaluje si cit pro prostor Techniky prostorového vyjádření vytváření objemu modelováním Rozvíjení citu pro prostor Modelování podle skutečnosti Práce s přírodninami

6 Výtvarná výchova / 4. ročník - Prohloubí si a zdokonalí techniky malby ze 3. ročníku - Zvládne míchání barev, rozlévání a kombinaci různých technik - Umí barevně vyjádřit své pocity a nálady - Zobrazuje přiměřeně v ploše i v prostoru - Komunikuje o obsahu výtvarných děl Malba hra s barvou, míchání barev, barevné spektrum, barevné kontrasty Vyjádření děje Zpřesnění proporcí lidské postavy Malba vycházející ze skutečnosti i představ Prohloubení komunikace o výtvarném díle Osobní postoj v komunikaci OSV Osobní rozvoj- Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace (řeč předmětů) MuV Kulturní diferenciace EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Prohloubí si a zdokonalí techniky kresby ze 3. ročníku - Užívá a kombinuje prvky výtvarného díla v plošném vyjádření linie - Zvládne přiměřené vyjádření v prostoru - Rozeznává některé grafické techniky - Prohloubí si znalosti ze 3. ročníku, získává cit pro prostorové ztvárnění skutečnosti Kresba vlastnosti linie, kompozice v ploše Kresba různým materiálem pero + tuš, dřívko + tuš, rudka, uhel Grafické techniky otisk, vosková technika, koláž, práce s textilem Technicky plastické vyjadřování modelování z různých druhů papírů, plastelíny, hmoty DAS

7 Výtvarná výchova / 5. ročník - Malba - Prohloubí si a zdokonalí techniky malby ze 4. ročníku - Zvládne kombinaci různých technik - Umí porovnávat světlostní poměry, barevné kontrasty a harmonie - Rozlišuje různé druhy výtvarného umění (malířství, grafiku, sochařství) - Komunikuje o obsahu svých děl - Zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v návaznosti na komunikaci - Kresba - prohlubuje si a zdokonaluje si techniku kresby ze 4. ročníku - Zvládá obtížnější práce s linií - Užívá a kombinuje prvky výtvarného díla v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků Malba Řešení úloh dekorativního charakteru v ploše, proporcemi lidského těla a hlavy Umělecké vyjádření skutečnosti v malbě (figura, portrét, krajina, zátiší) Teorie malby uplatňování teoretických a praktických poznatků ve vlastní výtvarné činnosti Kresba uplatňování výrazových vlastností linie, Experimentování s různými druhy linie Písmo jako dekorativní prvek Zobrazování prostorových objektů Koláž Otisk Práce s různými materiály OSV Osobní rozvoj- Rozvoj schopností poznávání, kreativita MuV Lidské vztahy VMEGS Evropa a svět nás zajímá VDO Občan, občanská společnost a stát - Umí vytvořit jednoduché prostorové objekty - Rozvíjí si prostorové vidění a cítění - Dokáže pracovat s materiálem s ohledem na účel, užití a výtvarný výraz Techniky plastického vyjádření řešení úloh dekorativního charakteru v prostoru Práce s různými materiály a jejich kombinace (hlína, sádra, dřevo, kamínky, luštěniny, mušle textil, vlna, vata, )

8 Výtvarná výchova / 6. ročník -vybírá, vytváří a pojmenovává bohatou škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, používá je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání působivých výsledků -užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností i zkušeností získaných ostatními smysly a k zachycení podnětů z představ a fantazie -užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích (počítačová grafika, fotografie, video, animace) -vybírá, vytváří a kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s působením již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření -rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků vizuálně obrazné vyjádření a jeho prvky (vztahy+uspořádání) kresebné studie - linie, tvary, objemy, barva, světlo, textura, kontrast, rytmus uspořádání objektů do celků; lineární, barevné a světelné vztahy prostorové vytváření papír, hlína, drát vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí smyslové účinky obrazných vyjádření kombinace a variace vlastní tvořivosti (tiskovina, reklama) prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, představ i zkušeností manipulace s objekty, pohyby těl typy vizuálně obrazných vyjádření hračky, objekty, texty, skulptura, plastika, volná malba Ev Ekosystémy MeV Multikulturalita OSV Osobnostní rozvoj, zhodnocení vlastní tvorby VMEGS Evropa a svět

9 -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci přístupy k obrazným vyjádřením lidská postava zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního obsahu a jeho proměny

10 Výtvarná výchova / 7. ročník -vybírá, vytváří a pojmenovává bohatou škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, používá je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání působivých výsledků -užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností i zkušeností získaných ostatními smysly a k zachycení podnětů z představ a fantazie -užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích (počítačová grafika, fotografie, video, animace) -vybírá, vytváří a kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s působením již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření -rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků vizuálně obrazné vyjádření a jeho prvky (vztahy+uspořádání) kresebné studie - linie, tvary, objemy, barva, světlo, textura, kontrast, rytmus uspořádání objektů do celků; lineární, barevné a světelné vztahy prostorové vytváření papír, hlína, drát vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí smyslové účinky obrazných vyjádření kombinace a variace vlastní tvořivosti (tiskovina, reklama) prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, představ i zkušeností manipulace s objekty, pohyby těl typy vizuálně obrazných vyjádření hračky, objekty, texty, skulptura, plastika, volná malba Ev Botanika Ev Ekosystémy MeV Kulturní tradice, hledání souvislostí OSV Spolupráce VMEGS Město Moře

11 -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci přístupy k obrazným vyjádřením lidská postava zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního obsahu a jeho proměny

12 Výtvarná výchova / 8. ročník -vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, používá je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání působivých výsledků -užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností i zkušeností získaných ostatními smysly a k zachycení podnětů z představ a fantazie -užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích (počítačová grafika, fotografie, video, animace) -vybírá, vytváří a kombinuje prostředky pro vlastní působivé vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s působením již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření -rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu vizuálně obrazné vyjádření a jeho prvky (vztahy+uspořádání) kresebné studie - linie, tvary, objemy, barva, světlo, textura, kontrast, rytmus základy perspektivy a kompozice uspořádání objektů do celků; lineární, barevné a světelné vztahy, zaznamenání časového průběhu prostorové vytváření papír, hlína, drát vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí smyslové účinky obrazných vyjádření kombinace a variace vlastní tvořivosti (tiskovina, reklama) prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, představ i zkušeností manipulace s objekty, pohyby těl, zachycení pohybu MeV Kniha o našem kraji, městě (obal, předsádka) OSV Mezilidské vztahy

13 -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci typy vizuálně obrazných vyjádření hračky, objekty, texty, skulptura, plastika, volná malba, fotografie, komiks, dramatická akce přístupy k obrazným vyjádřením lidská postava zaujímání osobního postoje, hledání komunikačního obsahu a jeho proměny zdůvodňování odlišností, určování kritérií pro prvky vlastní i převzaté, respektování záměru autora, veřejná prezentace, proměny obsahu v různých rovinách (historická, kulturní, sociální) VMEGS Orient MeV Vztah člověka a prostředí, lidské aktivity VMEGS Severské země

14 Výtvarná výchova / 9. ročník -vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, používá je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání působivých výsledků -užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností i zkušeností získaných ostatními smysly a k zachycení podnětů z představ a fantazie -užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích (počítačová grafika, fotografie, video, animace) -vybírá, vytváří a kombinuje prostředky pro vlastní působivé vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s působením již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření -rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností vizuálně obrazné vyjádření a jeho prvky (vztahy+uspořádání) kresebné studie - linie, tvary, objemy, barva, světlo, textura, kontrast, rytmus základy perspektivy a kompozice uspořádání objektů do celků; lineární, barevné a světelné vztahy, zaznamenání časového průběhu prostorové vytváření papír, hlína, drát vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí smyslové účinky obrazných vyjádření kombinace a variace vlastní tvořivosti (tiskovina, reklama) prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, představ i zkušeností manipulace s objekty, pohyby těl, zachycení pohybu typy vizuálně obrazných vyjádření hračky, objekty, texty, skulptura, plastika, volná malba, fotografie, komiks, dramatická akce EV Nerosty MeV Vliv médií ve společnosti OSV Skupinová práce, komunikace, hodnocení VMEGS Architektura Evropy

15 a prožitků -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci přístupy k obrazným vyjádřením lidská postava zaujímání osobního postoje, hledání komunikačního obsahu a jeho proměny zdůvodňování odlišností, určování kritérií pro prvky vlastní i převzaté, respektování záměru autora, veřejná prezentace, proměny obsahu v různých rovinách (historická, kulturní, sociální) MeV Dialog postav VMEGS Drama

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více