Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software"

Transkript

1 Laser pro ka dého The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

2 Pro ka!dého, na v e Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Platino PLATINO je univerzální 2D laserov stroj od firmy Prima Power, kter je vyu íván po celém sv t v celé ad pou ití, dle r zn ch v robních po adavk a finan ních rozpo t. PLATINO e e velkou kálu materiál a tlou t k s precizností a rychlostí bez nutnosti ru ního nastavení. P echodu na zpracování trubek lze dosáhnout s nulov m asem pro nastavení. Dostupn ve dvou velikostech (1530 a 2040) a v konem laseru od W do W, PLATINO je vhodn pro ka dou aplikaci. Díky iroké kále automatick ch modul je Platino nejlep ím e ením jak pro malé série, tak pro v robu velkého rozsahu.!iroké univerzální uplatn"ní V#hody Nejlep í pom r v kon/cena iroká kála materiál a tlou t k ezání trubek a profil Energeticky efektivní DC laser Kompatibilní se v emi p ede l mi laserov mi stroji Prima Power Úspora místa kompaktní automatické nakládání, vykládání a skladování Charakteristika Kompaktní a automatick mén logistiky Vysoká produktivita vy í v robní v kon p i chodu stroje Naprostá p ístupnost p i zakládání/vykládání a údr b Syntetick ulov rám - mén CO 2 ve srovnání s konven ními a sva ovan mi konstrukcemi Snadn a rychl ídicí software Prima Electro P30L rychlé nastavení a krat í doba ekání P im ené po áte ní v daje a nízké provozní náklady

3 Snadn a p ístupn Flexibilní a ú inn Stroj Vysoce kompaktní, monolitická konstrukce minimalizuje rozm ry a usnad uje p epravu a montá Unikátní provedení stroje za pou ití syntetického ulového rámu nabízí nejlep í tepelnou stabilitu a tlumení vibrací Cantilever design pro maximální p ístupnost ke stroji Bezpe nostní kabina se irok mi polykarbonátov mi okny pro optimální viditelnost; posuvné dve e pro snadn p ístup Laserová hlava PLATINO hlavu lze vybavit r zn mi o kami dle pot eb v roby. V m na o ek je rychlá a snadná díky kazetové konstrukci hlavy. Sada o ek (5, 7,5 nebo 9 ) zlep í produktivitu stroje a kvalitu ezání. Pou itím vhodné o ky pro ka dou aplikaci lze optimalizovat kvalitu a dobu nastavení. Dal í hlavní znaky PLATINO hlavy: Osa F pro kontrolu fokální pozice nezávisle na ose Z $ídicí systém P30L, nejnov j í generace Prima Electro CNC: U ivatelsky p ív tiv ovládací panel s 17 LCD dotykovou obrazovkou Vysok v po etní v kon a v konn j í HMI, Windows nainstalován Pokro ilé algoritmy pro optimální ízení pohybu os TOB (Tables-on-Board) Kompatibilní se v emi p ede l mi verzemi laserov ch stroj Prima Power Kapacitní sensor pro automatické udr ování nastavení stand-off od plechu SIPS (Systém ochrany bezpe ného nárazu ezací hlavy) chrání eznou hlavu stroje v p ípad jakéhokoli nárazu Voliteln 12místná automatická v m na trysek Pracovní st%l Robustní pracovní stoly s paletou pro podporu 2D obrobk, rozd lené do sektor pro optimalizaci extrahování v par Zásuvky s kole ky pro snadn pohyb a pro shroma ování od ezk Podp rná luneta pro oto nou osu je integrovaná do stolu Zpracování trubek PLATINO lze vybavit oto nou osou. S nulov m asem nastavení lze p ejít z ezání ploch ch plech na zpracování obl ch, tvercov ch a obdélníkov ch profil.

4 Technologie k va im slu!bám U!ivatelsky p ijatelné a modulární Laser PLATINO zdroj laseru a do W je CO 2 laser, vyráb n firmou Prima Electro: Vysoká míra v konnosti Nejlep í ú innost CO 2 laseru Velká flexibilita (od 0,5 do 25 mm s vysokou v konností a kvalitou) Zredukované nároky na údr bu Nejnov j í elektrická a mechanická technologie: pevn stav HVPS, turbína s magnetick m lo iskem Hlavní technické funkce Laser Piercing Monitor (LPM) optimalizuje proces propalu, co umo uje v znamné sní ení doby cyklu Plasma Monitoring pro detekci plazmy b hem ezání a pokro ilá funkce restartování pálení Nové chytré propaly: t íkanálov hrot pro rychlé vzduchové/dusíkové propálení m kké oceli Technologie ezání Tables-on-Board (TOB) Automatick Focus Finder Vysokorychlostní ezání plazmou Programování Pro off-line programování PLATINO se pou ívá u ivatelsky p ív tiv systém MAESTRO-Libellula. MAESTRO-Libellula p edstavuje v echny funkce pot ebné pro lep í programování laserov ch stroj : CAD, CAM, PostProcessor, vyu ití databáze, hlá ení a ízení p íkaz. Hlavní znaky systému MAESTRO-Libellula Vysoce efektivní a p esn Nesting Module Tables-on-Board (TOB) jsou: Integrovan virtuální stroj s p esn mi v po ty v robních náklad a as, dále detailní a p esn v robní protokol FBS (Rychlá zm na paprsk ) pro m í kové ezání umo uje zv ení rychlosti v p ípad paralelních profil Mobilní software, kter je integrovan do kontrolního systému P30L, zaji uje souvisl a ú inn provoz stroje. Automatizace iroká a modulární kála e ení pro automatickou manipulaci s plechem pro v echny typy a velikosti v roby: Rychlost v m ny palet pro ú inn sb r zbytku se automaticky p izp sobuje dle váhy plechu a palety. Extra zásuvky a pojezdy mezi dv ma paletami pro lep í sb r zbytk Nakládací rameno pro automatické zakládání plech Compact Server: dvoupodla ní systém automatického zakládání/vykládání, kter je nenáro n na prostor Compact Tower: systém pro skladování a v m nu materiálu nenáro n na prostor. Systém je mo né roz í it o dal í v e stavebnicov m zp sobem Night Train FMS nejnáro n j í v robu pro velmi intenzivní a Automatické t íd ní a stohování

5 R zné konfigurace vhodné pro ve keré pot eby v roby &asové nastavení zakládání/vykládání Automatická v#m"na palet Externí stanice zakládání/vykládání s dal í paletou. Manuální zakládání a vykládání plech dle asového nastavení. Automatická v m na plech. V#m"na palet a automatické zakládání Externí stanice zakládání/vykládání s druhou paletou. Nakládací rameno pro automatické zakládání plech na externí paletu, které lze umístit na ob strany za ízení pro v m nu palet. Automatické nakládání plech v daném ase. Automatická v m na plech. $ízení bez obsluhy stroje V#roba Compact Server Zakládací/vykládací za ízení pro manipulaci s plechem p ed a po zpracování. Dv skladovací jednotky (pro plech p ed a po zpracování). Systém ízení a odd lování plech a jejich reference. Nejmen í rozm ry. Compact Tower Zakládací/vykládací za ízení pro manipulaci s plechem p ed a po zpracování. Skladovací v se 3, 10 nebo 15 paletami. Systém ízení a odd lování plech a jejich reference. Systém optimálního pom ru kapacity/rozlohy. Roz í ená kompaktní v (dv skladovací v e se 26 nebo 36 paletami.) Automatické t'íd"ní a stohování Je automatické za ízení pro t íd ní a stohování, které je p ipojeno k pravé stran stroje(levá strana je k dispozici pro dal í automatické moduly). Na ezané díly jsou vyzvednuty z plochy za pomocí RALC (Robot Assisted Last Cut). Software ídí stohování na pevn st l nebo zakládání do skladu - Night Train FMS /Combo FMS. Zdvih s programovateln mi p ísavkami. Night Train FMS Zakládací/vykládací za ízení pro manipulaci s plechem p ed a po zpracování. Pln automatické p ipojení pro více stroj. Flexibilní a modulární rozvr ení. Firmou vyvinut grafick systém kontroly a ukládání dat. Ideální pro pln automatickou v robu a provoz bez obsluhy stroje.

6 e ení pro v robu bez obsluhy stroje Technické údaje Stroje firmy Prima Power jsou velmi spolehlivé a jsou pou ívány po celém sv t i v t ch nejnep ízniv j ích v robních prost edích a pro velmi náro né typy v roby. PLATINO je vhodné zejména pro provoz 24/7, asto v re imu bez obsluhy stroje. Zcela nezávisl# stroj Nutnost manuálního zásahu b hem provozu stroje je prakticky nulová. Po naprogramování v roby se PLATINO postará o pot ebné nastavení, v m nu trysek, v m nu a skladování plech atd. Bez ohledu na to, jak velká je v robní rozmanitost nebo objem a jak striktní jsou standardy kvality, PLATINO bude v provozu 24/7 bez p eru ení a zaru í spolehlivé v sledky i b hem bezobslu ného provozu. Softwarové e ení a r zné úrovn automatizace umo ují stroji fungovat samostatn, ú inn a spolehliv. Automatická kontrola a opce K dispozici je iroká kála podp rn ch funkcí: Automatická funkce restartování Automatické zapínání/vypínání Oznámení o poru e, které je odesláno em nebo SMS zprávou Teleservice pro vzdálenou diagnostiku a asistenci Pracovní plocha Maximální rychlost (X, Y) P esnost (*): Dle VDI/DGQ 3441 standard Délka m ení: kompletní záb r (*) P esnost dílu závisí na jeho typu, X, Y, Z velikosti, o et ení a podmínkách aplikace. Volitelné oto né osy (pro kruhové a obdélníkové profily) Maximální celkové rozm ry (nezahrnují automatické palety a ochranné kabiny, chladi vody, odsávaní v par a fotobu ky) Hmotnost (základní stroj) X Y Z mm mm mm m/min (maximální kombinovaná rychlost 140 m/min) 80 m/min (maximální kombinovaná rychlost 110 m/min) P esnost polohování (Pa): Opakovatelnost (Ps): 0,03 mm 0,03 mm Pr m r D mm nebo D mm Pr chozí otvor ve sklí idle D130 mm Maximální délka trubky mm Délka!í'ka V#(ka mm mm mm ~ kg ~ kg Standardní v kon CO 2 laseru W W Barvy Pevné díly: RAL RAL 9006 Pohyblivé díly: RAL mm mm mm

7 primapower.com 107CZ/Jul2012 Prima Industrie Group / Je p edm tem zm n bez p edchozího upozorn ní

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2032 2033 STEFF 2033 2032 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP. Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun

EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP. Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun Moderní, přizpůsobitelné a s dobrou konstrukcí Cat Lift Trucks chápe náročné požadavky na manipulaci s materiálem. Naše

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více