Notebook Acer TravelMate série 630

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate série 630"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka

2 Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Sériové èíslo notebooku, datum a místo nákupu a oznaèení modelu vepište do pøíslušných kolonek dále v textu. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Kopírování, reprodukování nebo šíøení této publikace v jakékoliv formì i podobì je povoleno pouze s písemným souhlasem spoleènosti Acer Incorporated. Model... Sériové èíslo... Datum nákupu... Místo nákupu... Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky spoleènosti Acer Incorporated. Názvy produktù a ochranné známky jiných spoleèností v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a patøí pøíslušným spoleènostem.

3 2 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem Rádi bychom Vám podìkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým poèítaèem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento poèítaè pro Vás pøipravovali. Vaši prùvodci Abychom Vám usnadnili používání Vašeho poèítaèe TravelMate, pøipravili jsme pro Vás nìkolik prùvodcù: Jako úplnì první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomùže na samotném zaèátku pøi sestavování Vašeho poèítaèe. Tato Uživatelská pøíruèka Vám pøedstaví øadu možností, jak být díky svému poèítaèi produktivnìjší. Tento prùvodce poskytuje jasné a pøehledné informace, týkající se poèítaèe. Z tohoto dùvodu si jej peèlivì pøeètìte. Pokud byste si nìkdy chtìli vytisknout kopii, je tato Uživatelská pøíruèka v anglickém jazyce rovnìž dostupná ve formátu PD. Pøi tisku postupujte takto: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate User`s guide. Poznámka: K prohlížení tohoto souboru je nezbytný nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Pokud tento program není na Vašem poèítaèi nainstalován, klepnutím na položku TravelMate User`s guide se spustí nejprve program Setup pro Acrobat Reader. Pøi instalaci postupujte podle pokynù na obrazovce. Pøípadné pokyny týkající se používání programu Adobe Acrobat Reader získáte v nabídce Help (Nápovìda). Kartièka Hot key pocket reference (kapesní prùvodce horkými klávesami) je užiteèná pro rychlou orientaci v kombinacích funkèních kláves.

4 3 Online prùvodce (Online guide) pøedstavuje Vaši pomocnou ruku pøi seznamování s poèítaèem, nebo obsahuje snadno pøístupné podrobné a provázané informace, týkající se Vašeho poèítaèe. Pro zpøístupnìní Online prùvodce: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate Online guide. A nakonec, jako souèást balení Vašeho poèítaèe mùže být i list Read me first, obsahující dùležité poznámky a novinky. Proto si jej prosím rovnìž pøeètìte. Pozámka: Online guide i read me first jsou v anglickém jazyce. Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoøe (support) mùžete navštívit naši internetovou stránku (global.acer.com). Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Zapínání a vypínání poèítaèe Pøi zapínání poèítaèe jednoduše posuòte a pak uvolnìte posuvný sí ový vypínaè, umístìný na pravé stranì svého poèítaèe TravelMate. Viz èást Pohled na pravou stranu na stránce 5, kde je patrné umístìní sí ového vypínaèe. Vypnutí napájení poèítaèe mùžete provést nìkterým z následujících zpùsobù: S použitím pøíkazu Windows pro vypnutí. Pro Windows 2000: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout, pak zvolte možnost Vypnout a nakonec klepnìte na tlaèítko OK. - nebo Pro Windows XP: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout. Pomocí sí ového vypínaèe Poznámka: Sí ový vypínaè mùžete rovnìž používat k provádìní rùzných funkcí øízení spotøeby. Viz nápovìda systému Windows, kde najdete více informací. Pro øízení spotøeby použijte pøizpùsobené funkce. Vypnutí poèítaèe mùžete rovnìž provést sklopením krytu displeje nebo stisknutím horké klávesy n- 4 pro uspání (sleep). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32.

5 4 Poznámka: Pokud nemùžete vypnout poèítaè normálním zpùsobem, posuòte a podržte sí ový vypínaè alespoò 4 sekundy, až se poèítaè vypne. Pokud poèítaè vypnete a chcete jej opìt zapnout, vyèkejte pøed jeho opìtovným zapnutím alespoò dvì sekundy. Péèe o Váš poèítaè Váš poèítaè Vám bude dobøe sloužit, budete-li o nìj správnì peèovat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Neumis ujte jej do blízkosti zdrojù tepla, jakým je napøíklad radiátor. Nevystavujte poèítaè teplotám nižším než 0 C nebo vyšším než 50 C. Nevystavujte poèítaè magnetickým polím. Nevystavujte poèítaè dešti nebo vlhkosti. Zabraòte polití poèítaèe vodou nebo jakoukoli tekutinou. Nevystavujte poèítaè velkým nárazùm a otøesùm. Nevystavujte poèítaè prachu a neèistotám. Na horní plochu poèítaèe nikdy neumis ujte žádné pøedmìty, aby nedošlo k jeho poškození. Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje. Nikdy poèítaè neumis ujte na nerovné plochy. Péèe o sí ový adaptér Zde je nìkolik rad, jak peèovat o sí ový adaptér: Nepøipojujte sí ový adaptér k žádnému jinému zaøízení. Nešlapejte na sí ovou pøívodní šòùru a neumis ujte na ni žádné tìžké pøedmìty. Umístìte sí ovou šòùru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde èasto chodí lidé. Pøi odpojování sí ové šnùry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šòùru, ale vždy uchopte zástrèku. Celková proudová zátìž pøipojených zaøízení nesmí pøesáhnout proudovou zátìž prodlužovací šòùry (pokud ji používáte). Kromì toho celkové zatížení veškerého zaøízení zapojeného do jedné zásuvky ve zdi nesmí pøesáhnout kapacitu pojistky.

6 5 Péèe o baterie Zde je nìkolik rad, jak peèovat o baterie: Používejte pouze baterie stejného druhu. Pøed vyjmutím nebo výmìnou baterií vypnìte napájení poèítaèe. Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dìtí. Použité baterie odstraòte v souladu s místními pøedpisy a naøízeními. Pokud je to možné, proveïte jejich recyklaci. Èištìní a servis poèítaèe Pøi èištìní svého poèítaèe dodržujte následující kroky: 1. Vypnìte poèítaè a vyjmìte držák s bateriemi. 2. Odpojte sí ový adaptér. 3. Pro èištìní používejte mìkký hadøík navlhèený ve vodì. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. 4. Pro èištìní obrazovky LCD displeje používejte èisticí soupravu pro LCD displeje. Pokud nastane nìkterá z následujících událostí: Došlo k pádu poèítaèe nebo k poškození krytù. Došlo k polití poèítaèe tekutinou. Poèítaè nepracuje normálnì. Prostudujte prosím kapitolu Odstraòování potíží s mým poèítaèem na stránce 53.

7 6

8 Obsah 7 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem... 2 Vaši prùvodci... 2 Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Obeznámení s poèítaèem TravelMate... 9 Prohlídka poèítaèe TravelMate...11 Èelní pohled...11 Pohled na levou stranu...12 Pohled na pravou stranu...13 Pohled zezadu...14 Pohled zespodu...16 Hlavní rysy...17 Indikátory...19 Používání klávesnice...20 Speciální klávesy...20 Touchpad...28 Základy ovládání touchpadu...28 Ukládání dat...30 Pevný disk...30 Moduly AcerMedia...30 Používání software...31 Audio...33 Nastavení hlasitosti...33 Øízení spotøeby...34 Pøenášení poèítaèe TravelMate...35 Odpojování z pracovní plochy...35 Pøenášení poèítaèe...35 Pøenesení poèítaèe domù...36 Cestování s poèítaèem...38 Mezinárodní cestování s poèítaèem...38 Zabezpeèení Vašeho poèítaèe...40 Používání bezpeènostního zámku poèítaèe...40 Používání èipové kartysmartcard...40 Používání hesel...46

9 8 2 Pøizpùsobování poèítaèe Rozšiøování prostøednictvím doplòkù...51 Doplòky pro rozšíøení konektivity...51 Doplòky pro rozšíøení konfigurace...56 Používání systémových pomocných programù (utilit)...59 Notebook Manager...59 Launch Manager...59 BIOS Utility Odstraòování potíží s mým poèítaèem Èasto pokládané otázky...65 Rady pøi odstraòování potíží...68 Chybové zprávy...69 Vyžádání servisu...70 Mezinárodní záruka pro cestovatele (ITW)...70 Pøedtím, než zavoláte...70 Pøíloha A Technické údaje Pøíloha B Pøedpisy a vyhlášky... 79

10 1 Obeznámení s poèítaèem TravelMate 9

11 10 Váš poèítaè TravelMate pøedstavuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, pøedností øízení spotøeby a multimediálních schopností s jedineèným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým výpoèetním partnerem docílíte nedostižné produktivity a spolehlivosti.

12 11 Prohlídka poèítaèe TravelMate Po sestavení svého poèítaèe podle postupu, který je vyobrazen na plakátì Just for Starters..., se nyní podíváme kolem dokola na Váš nový poèítaè TravelMate. Èelní pohled Èíslo Položka Popis 1 Obrazovka displeje Rovnìž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly) 2 Stavové indikátory Svìtelné diody (LED), které se zapínají a vypínají pøi zobrazování stavu poèítaèe a jeho jednotlivých funkcí a komponentù. 3 Klávesy pro spouštìní Tlaèítka (klávesy) pro spouštìní èasto programù používaných programù. Viz èást Klávesy pro spouštìní programù na stránce 20, kde najdete více podrobností.

13 12 Èíslo Položka Popis 4 Touchpad Polohovací zaøízení citlivé na dotek, které pracuje podobnì jako poèítaèová myš. 5 Tlaèítka pro klepnutí Levé a pravé tlaèítko má stejnou funkci, jako (levé, støední a pravé) levé a pravé tlaèítko myši. Støední tlaèítko slouží jako rolovací ve 4 smìrech (nahoru/dolù/vlevo/vpravo). 6 Infraèervený port Tento port slouží pro vytvoøení rozhraní mezi dalšími infraèervenými zaøízeními (jako je napøíklad IR-tiskárna, poèítaèe, vybavené infraèerveným portem a podobnì). 7 Reproduktory Slouží ke zvukovému výstupu z Vašeho poèítaèe. 8 Plocha pro opøenípohodlná podpùrná oblast pro Vaše ruce zápìstí pøi používání poèítaèe. 9 Klávesnice Slouží pro zadávání údajù do Vašeho poèítaèe. Pohled na levou stranu Èíslo Položka Popis 1 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo kamera USB). 3 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí PC-karty ze slotu. PC-karty

14 13 Èíslo Položka Popis 4 Slot pro rozšiøující Pro pøipojení 16-bitové nebo 32-bitové PC-kartu CardBus PC-karty Typu II. 5 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí èipové karty SmartCard èipové karty SmartCard ze slotu. 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Slot pro soupravu Pro pøipojení videokonferenèní soupravy Video Video capture kit capture kit na levé stranì poèítaèe. 8 Slot pro èipovou kartu Slot pro rozhraní èipové karty SmartCard SmartCard s autentizací pøed zavedením systému. Pohled na pravou stranu Èíslo Položka Popis 1 Mechanika Pro uložení modulu vyjímatelné mechaniky AcerMedia AcerMedia. 2 Indikátor LED Rozsvítí se, jestliže je mechanika AcerMedia AcerMedia aktivní. 3 Tlaèítko pro Slouží k vysunutí disku z mechaniky. vysunutí disku 4 Otvor pro nouzové Pro vysunutí disku, pokud je poèítaè vypnut. vysunutí Viz stránka 60, kde najdete další podrobnosti. 5 Sí ový vypínaè Pro zapnutí napájení poèítaèe.

15 14 Èíslo Položka Popis 6 Bezpeènostní zámek Pro pøipojení bezpeènostního zámku (založeno na kompatibilitì se systémem Kensington). Poznámka: Poloha indikátoru mechaniky AcerMedia, otvoru pro vysunutí a otvoru pro nouzové vysunutí, se mùže lišit dle typu nainstalovaného modulu optického disku. Pohled zezadu Èíslo Položka Popis 1 Zásuvka pro Pro pøipojení sí ového napájecího adaptéru. sí ový adaptér 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo USB kamera). 3 S-Video Pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. 4 Port pro vnìjší monitor Pro pøipojení zobrazovacího zaøízení (napøíklad externího monitoru, LCD projektoru) pøi zobrazení až 16,7 milionu barev s rozlišením 1400 x 1050 bodù.

16 15 Èíslo Položka Popis 5 Rozšiøující port Pro pøipojení replikátoru V/V portù nebo pro zaøízení EasyPort. 6 Paralelní port Pro pøipojení paralelního zaøízení (napøíklad paralelní tiskárny). 7 Zásuvka pro pøipojení Linkový výstup pro pøipojení audiozaøízení výstupu reproduktorù/ (napøíklad reproduktory, sluchátka). sluchátek 8 Zásuvka vstupní linky Linkový vstup pro pøipojení audiozaøízení (napøíklad CD pøehrávaè, stereofonní walkman). 9 Zásuvka pro modem Pro pøipojení vestavìného modemu k telefonní lince. 10 Zásuvka pro pøipojení Pro pøipojení k poèítaèové síti typu Ethernet k poèítaèové síti 10/ Port IEEE 1394 Slouží pro pøipojení k podporovanému zaøízení IEEE 1394.

17 16 Pohled zespodu Èíslo Položka Popis 1 Chladicí ventilátor Pomáhá pøi chlazení poèítaèe. Poznámka: Nezakrývejte a nièím neblokujte otvor ventilátoru. 2 Uvolòovací západka Odjištìní modulu AcerMedia pøi vyjímání nebo modulu AcerMedia vzájemné výmìnì. 3 Prostor pro modul Pro uložení modulu AcerMedia. AcerMedia 4 Prostor pro osobní Zde vložte navštívenku nebo identifikaèní kartu identifikaèní kartu podobné velikosti pro personalizaci poèítaèe. 5 Uvolòovací západka Pro odjištìní modulu baterie pøi vyjímání. modulu baterie 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Pamì ový prostor Zde je uložena hlavní pamì poèítaèe. 8 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 9 Ochrana pevného Chrání Váš pevný disk proti náhodným rázùm disku proti otøesùm a otøesùm.

18 17 Hlavní rysy V další èásti je uveden struèný pøehled hlavních rysù poèítaèe: Výkon Procesor Intel Mobile Pentium 4 - M s cache pamìtí 512 kb Level 2 s novou technologií Enhanced Intel SpeedStep TM Pamì, rozšiøitelná až na 1 GB Vestavìná vymìnitelná mechanika optického disku (AcerMedia) Vysokokapacitní pevný disk Enhanced-IDE Baterie typu Li-Ion Systém øízení spotøeby s technologií ACPI Snímaè èipových karet SmartCard s autentizací pøed zavedením operaèního systému pro maximální bezpeènost. Displej Aktivní displej LCD s úhlopøíèkou 14,1 palce (T T) s 16-bitovým High-color zobrazením s rozlišením 1024 x 768 bodù (XGA) a displej LCD s úhlopøíèkou 15 palcù s rozlišením 1400 x 1050 bodù (SXGA+) Možnosti 3D. Podpora soubìžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT. Výstup S-Video pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. unkce pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnìjší parametry pro Váš displej a pro úsporu energie. Možnost nezávislého duálního zobrazení na externím displeji.

19 18 Multimédia 16-bitový stereo PCI 3D audiosystém. Dva integrované reproduktory a mikrofon. Vysokorychlostní optická mechanika (modul AcerMedia). Konektivita Vysokorychlostní fax/data modem. Vysokorychlostní komunikaèní port pro bezdrátový pøenos ( IR). Konektory USB. Konektor Ethernet/ ast Ethernet. Port IEEE Volitelnì InviLink b wireless LAN. Design a ergonomie 4-smìrná rolovací klávesa pro Internet. Hladký, jemný a stylový design. Klávesnice plné velikosti. Ergonomicky umístìné ukazovací zaøízení - touchpad. Rozšiøitelnost Jeden PC Card slot typu II nebo typu III. Rozšiøitelná pamì. Replikátor portù EasyPort.

20 19 Indikátory Ve spodní èásti displeje je umístìno 6 snadno èitelných stavových ikon. Stavové ikony napájení (Power) a spánek (Sleep) jsou viditelné dokonce i po zavøení krytu displeje, takže stav poèítaèe mùžete sledovat i pøi uzavøeném krytu. Ikona unkce Bezdrátová komunikace Napájení (Power) Spánek (Sleep) Aktivita médií Dobíjení baterie Caps Lock Num Lock Popis Rozsvítí se, pokud je aktivní bezdrátová sí LAN. Svítí, pokud je poèítaè zapnutý. Rozsvítí se, jakmile poèítaè pøejde do režimu spánek. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní disketová mechanika, pevný disk nebo mechanika Acer- Media. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je baterie dobíjena. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.

21 20 Používání klávesnice Klávesnice poèítaèe je vybavena klávesami plné velikosti spolu se vèlenìnou èíselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvìma klávesami pro Windows a 12 funkèními klávesami. Speciální klávesy Klávesy-zámky Na klávesnici jsou tøi klávesy-zámky, které umožòují støídavì zapínat a vypínat požadované funkce. Klávesa-zámek Caps Lock Num Lock ( n-11) Popis Je-li aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem (stejná funkce jako po stisknutí klávesy Shift+ <písmeno>). Je-li aktivní, je numerická klávesnice pøepnuta do režimu èísel, to znamená, že klávesy pracují jako na kalkulaèce (všechna èísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim používejte, potøebujete-li zadávat vìtší množství numerických údajù. Lepším øešením mùže být pøipojení externí èíselné klávesnice. Scroll Lock ( n- 12) Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden øádek nahoru nebo dolù po stisknutí šipky nahoru nebo dolù. Mìjte na pamìti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

22 21 Vèlenìná èíselná klávesnice Vèlenìná èíselná klávesnice pracuje stejnì jako èíselná klávesnice na stolní klávesnici. Je oznaèena malými znaky, umístìnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištìny symboly pro ovládání kurzoru. Požadovaný pøístup Aktivní klávesa Neaktivní klávesa Num Lock Num Lock Èíselné klávesy na Zadávejte èíslice vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici Klávesy pro ovládání Pøi používání kláves Pøi používání kláves pro kurzoru na vèlenìné pro ovládání kurzoru ovládání kurzoru stisknìte èíselné klávesnici stisknìte klávesu Shift. klávesu n. Klávesy hlavnípøi zadávánípísmen Zadávejte písmena klávesnice na vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici podržte klávesu n. Poznámka: Pokud je k poèítaèi pøipojena externí klávesnice nebo èíselná klávesnice, pøepne funkce Num Lock automaticky z vestavìné klávesnice na externí klávesnici nebo èíselnou klávesnici.

23 22 Klávesy pro Windows Na klávesnici jsou dvì klávesy, které provádìjí specifické funkce Windows. Klávesa Klávesa s logem Windows ÿ + Tab ÿ + E ÿ + ÿ + M Shift + ÿ + M ÿ + R Klávesa Aplikace Popis Tlaèítko Start. Kombinace s touto klávesou umožòují speciální funkce, jako jsou: Aktivace dalšího tlaèítka v pruhu úloh. Zobrazí okno Prùzkumník - Tento poèítaè (Exploring - My Computer). Vyhledání dokumentu. Minimalizace všech oken. Zrušení poslední operace minimalizace všech oken. Zobrazení dialogového rámeèku Spustit. Otevøe kontextovou nabídku aplikace (stejná funkce jako klepnutí pravým tlaèítkem). Horké klávesy Pro zpøístupnìní vìtšiny ovládacích prvkù poèítaèe, jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost a BIOS Utility, používá poèítaè horké klávesy nebo klávesové kombinace.

24 23 Pro aktivaci horkých kláves stisknìte a podržte klávesu n pøed stisknutím druhé klávesy kombinace kláves. Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 1 Klávesa nápovìdy Zobrazuje nápovìdu, týkající se horkých kláves. n- 2 Nastavení (Setup) Zpøístupnìní utility pro konfiguraci poèítaèe. n- 3 Pøepínání schémat Pøepíná schémata øízení spotøeby, øízení spotøeby používaná poèítaèem (tato funkce je dostupná, pokud je podporována operaèním systémem). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 4 Sleep ( Spánek ) Uvede poèítaè do režimu spánek. Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 5 Pøepínání displeje Pøepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li pøipojen) a souèasným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor. n- 6 Zhasnutí Vypne podsvìtlení displeje LCD, obrazovky aby se ušetøila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opìt rozsvítí.

25 24 Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 7 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí vestavìného touchpadu touchpadu. n- 8 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí reproduktorù. reproduktoru n- Zvýšení hlasitosti Zvýšení hlasitosti reproduktoru. n- Snížení hlasitosti Snížení hlasitosti reproduktoru. n- Zvýšení jasu Zvýšení jasu obrazovky. n- Snížení jasu Snížení jasu obrazovky. Symbol Euro Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na USA - International nebo United Kingdom (Velká Británie), nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, mùžete na své klávesnici zadávat symbol Euro. Poznámka pro uživatele klávesnice US: Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno pøi prvním spuštìní Windows. Aby symbol Euro fungoval, je tøeba pøepnout rozložení kláves na klávesnici na US - International.

26 25 Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows ME nebo Windows 2000, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na ikonu Klávesnice. 3. Klepnìte na záložku Jazyk. 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Vlastnosti. Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na možnost Jazyková a národní nastavení (Regional and Language Options). 3. Klepnìte na záložku Jazyk (Language) a pak klepnìte na možnost Podrobnosti (Details). 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Pøidat (Add). Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Chcete-li zadat symbol Euro: 1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici. 2. Otevøete textový editor nebo program pro zpracování textu. 3. Podržte klávesu Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Nìkteré fonty a programy nepodporují symbol Euro. Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese typography/faq/faq12.htm.

27 26 Spouštìcí klávesy V horní èásti klávesnice je umístìno 5 tlaèítek. Tato tlaèítka se nazývají spouštìcí klávesy. Jsou oznaèeny jako P1, P2, P3, klávesa u a klávesa prohlížeèe Internetu. Poznámka: Nalevo od tìchto pìti spouštìcích kláves je umístìno tlaèítko bezdrátové komunikace. Více informací o této funkci najdete v pøíruèce o bezdrátové komunikaci. Spouštìcí klávesa P1 P2 P3 Mail Prohlížeè Internetu Implicitní aplikace Uživatelsky programovatelná Uživatelsky programovatelná Multimediální aplikace ová aplikace. Indikátor LED klávesy u bliká, jestliže uživatel obdržel pøíchozí poštu. Aplikace prohlížeèe Internetu

28 27 unkce pro kontrolu pøíchozích ù Pøi prvním spuštìní vašeho systému se zobrazí dialogový rámeèek Mail Checking. V tomto dialogovém rámeèku mùžete zvolit, zda se má tento program spouštìt pøi spuštìní systému nebo nikoli, mùžete nastavit èasový interval pro kontrolu u a podobnì. Pokud již ový úèet elektronické pošty máte, mùžete do dialogového rámeèku zadat pøíslušné vlastnosti úètu elektronické pošty (Mail Properties). Položka Mail Server pøedstavuje název poštovního serveru, odkud stahujete svou elektronickou poštu, napøíklad: v adrese je názvem poštovního serveru hotmail.com. Kromì funkce kontroly u je k dispozici tlaèítko pro mail, které se používá pro spouštìní vašeho ového programu (klienta). Toto tlaèítko je umístìno nad klávesnicí vpravo pod displejem. Pokud uživatel obdržel novou poštu, zaène blikat indikátor LED tohoto tlaèítka. Dialogový rámeèek Mail Checking mùžete rovnìž vyvolat klepnutím na tlaèítko Start, Programy, Launch Manager a pak klepnutím na položku checking setting.

29 28 Touchpad Zabudovaný touchpad pøedstavuje ukazovací zaøízení které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístìní ve støední èásti plochy pro opøení zápìstí poskytuje optimální komfort a oporu. Poznámka: Pøi použití externí myši, pøipojené k sériovému nebo USB rozhraní, mùžete stisknout kombinaci kláves n- 7, aby se touchpad deaktivoval. Základy ovládání touchpadu V následujících nìkolika bodech se nauèíte, jak používat touchpad: Pohybujte prstem na ploše touchpadu, aby se pohyboval kurzor na obrazovce. Stisknìte levé (1) a pravé (3) tlaèítko, umístìné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštìní. Tato dvì tlaèítka mají podobný význam jako levé a pravé tlaèítko myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobných výsledkù. Tlaèítko pro pohyb 4 smìry (2) se používá k rolování stránky nahoru, dolù, vlevo nebo vpravo. Toto tlaèítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na svislém nebo vodorovném posuvníku v aplikaci Windows.

30 29 unkce Levé tlaèítko Pravé Støední Poklepání tlaèítko tlaèítka SpuštìníKlepnìte dvakrát Poklepejte dvakrát rychle po sobì. (stejnou rychlostí jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši). Volba Klepnìte jedenkrát. Poklepejte jedenkrát. Vleèení Klepnìte a podržte Poklepejte dvakrát a pak prstem na (stejnou rychlostí touchpadu vleète kurzor. jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vleète kurzor. Zobrazení Klepnìte kontextové jedenkrát. nabídky RolováníKlepnìte a podržte tlaèítko pro rolování nahoru/dolù/ vlevo/vpravo. Poznámka: Pøi používání touchpadu mìjte suché a èisté prsty. Kromì toho udržujte èistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto dùvodu platí, že èím jemnìjší je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvýší schopnost odezvy touchpadu.

31 30 Ukládání dat Tento poèítaè poskytuje následující možnosti ukládání dat: Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE. Mechaniku AcerMedia. Pevný disk Na pevném disku jsou uložena Vaše data a programy. Moduly AcerMedia Rozhraní AcerMedia nabízí širokou škálu modulù pro Váš poèítaè. Dostupné moduly mechanik zahrnují: Mechanika CD-ROM Mechanika DVD-ROM Mechanika DVD/CD-RW Mechanika druhého pevného disku Disketová mechanika Poznámka: Postup pøi výmìnì modulù AcerMedia najdete v èásti Vzájemná zámìna modulù AcerMedia na stránce 58. Vysunutí "šuplíku" optické mechaniky (CD nebo DVD) Budete-li chtít vysunout šuplík optické mechaniky ve chvíli, kdy je poèítaè zapnutý, stisknìte tlaèítko pro vysunutí šuplíku. Pokud je napájení poèítaèe vypnuto, mùžete šuplík mechaniky vysunout pomocí nouzového otvoru pro vysunutí. Viz stránka 56.

32 31 Používání software Pøehrávání filmù DVD Pokud je na Vašem poèítaèi nainstalován modul mechaniky DVD-ROM, mùžete si na svém poèítaèi pøehrávat filmy DVD. 1. Vysuòte šuplík mechaniky DVD a vložte disk s filmem na DVD. Pak šuplík DVD mechaniky uzavøete. Dùležité! Jakmile spustíte pøehrávaè DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozdìleny do 6 oblastí (regionù). Jakmile bude Vaše mechanika DVD nastavena na urèitý kód oblasti, bude schopna pøehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti mùžete nastavovat maximálnì 5krát (vèetnì prvního zadání), pøièemž poslední zadaný kód zùstane jako stálý. Obnova (pøeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování poètu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další èásti této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmù DVD. 2. Pøehrávání filmu DVD zaène automaticky za nìkolik sekund.

33 32 Kód oblasti Zemì nebo oblast 1 USA, Kanada 2 Evropa, Støední východ, Jižní Afrika, Japonsko 3 Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea 4 Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland 5 Bývalé zemì SSSR, èást Afriky, Indie 6 Èínská lidová republika Poznámka: Pøi zmìnì kódu oblasti vložte do mechaniky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online nápovìdì.

34 33 Audio Tento poèítaè je vybaven 16-bitovým PCI stereo audiosystémem, zabudovaným citlivým mikrofonem a dvojicí stereofonních reproduktorù. Na zadním panelu poèítaèe jsou umístìny konektory pro pøipojení audiozaøízení. Viz èást Pohled zezadu na stránce 14, kde najdete více informací o pøipojování externích audiozaøízeních. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti poèítaèe je snadné díky tlaèítkùm pro nastavení hlasitosti. Viz èást Horké klávesy na stránce 22, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorù.

35 34 Øízení spotøeby Notebook je vybaven systémem øízení spotøeby monitorujícím aktivitu systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli èinnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zaøízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky pøipojené k sériovému a paralelnímu portu a videopamì. Pokud po urèitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se vypršení doby neèinnosti ), zastaví poèítaè nìkterá nebo všechna tato zaøízení, aby se snížila spotøeba energie. Tento poèítaè využívá schéma øízení spotøeby, podporující technologii ACPI, která umožòuje maximální úsporu energie a souèasnì maximální výkon. Všechny režimy úspory energie jsou spravovány systémem Windows. Více informací naleznete ve Vaší online nápovìdì.

36 35 Pøenášení poèítaèe TravelMate Tato èást Vám poskytne rady týkající se vìcí, které byste mìli vzít v úvahu pøi pøenášení nebo cestování se svým poèítaèem. Odpojování z pracovní plochy Pøi odpojování poèítaèe od externího pøíslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky: 1. Uložte rozdìlanou práci. 2. Vyjmìte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z odpovídajících mechanik. 3. Vypnìte poèítaè. 4. Zavøete kryt displeje. 5. Odpojte sí ovou pøívodní šòùru ze sí ového adaptéru. 6. Odpojte klávesnici, ukazovací zaøízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zaøízení. 7. Odjistìte bezpeènostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištìní svého poèítaèe. Pøenášení poèítaèe Pokud poèítaè pøenášíte pouze na krátké vzdálenosti, napøíklad ze své kanceláøe do konferenèní místnosti. Pøíprava poèítaèe Pøed pøenesením poèítaèe zavøete a zajistìte kryt displeje, aby se poèítaè pøepnul do režimu sleep ( spánek ). Nyní mùžete poèítaè bezpeènì pøenášet kamkoli v rámci budovy. Chcete-li ukonèit režim sleep poèítaèe, odklopte kryt displeje. Pokud s sebou poèítaè berete do kanceláøe klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li poèítaè úplnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout (pro Windows XP).

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více