Notebook Acer TravelMate série 630

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate série 630"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka

2 Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Sériové èíslo notebooku, datum a místo nákupu a oznaèení modelu vepište do pøíslušných kolonek dále v textu. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Kopírování, reprodukování nebo šíøení této publikace v jakékoliv formì i podobì je povoleno pouze s písemným souhlasem spoleènosti Acer Incorporated. Model... Sériové èíslo... Datum nákupu... Místo nákupu... Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky spoleènosti Acer Incorporated. Názvy produktù a ochranné známky jiných spoleèností v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a patøí pøíslušným spoleènostem.

3 2 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem Rádi bychom Vám podìkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým poèítaèem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento poèítaè pro Vás pøipravovali. Vaši prùvodci Abychom Vám usnadnili používání Vašeho poèítaèe TravelMate, pøipravili jsme pro Vás nìkolik prùvodcù: Jako úplnì první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomùže na samotném zaèátku pøi sestavování Vašeho poèítaèe. Tato Uživatelská pøíruèka Vám pøedstaví øadu možností, jak být díky svému poèítaèi produktivnìjší. Tento prùvodce poskytuje jasné a pøehledné informace, týkající se poèítaèe. Z tohoto dùvodu si jej peèlivì pøeètìte. Pokud byste si nìkdy chtìli vytisknout kopii, je tato Uživatelská pøíruèka v anglickém jazyce rovnìž dostupná ve formátu PD. Pøi tisku postupujte takto: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate User`s guide. Poznámka: K prohlížení tohoto souboru je nezbytný nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Pokud tento program není na Vašem poèítaèi nainstalován, klepnutím na položku TravelMate User`s guide se spustí nejprve program Setup pro Acrobat Reader. Pøi instalaci postupujte podle pokynù na obrazovce. Pøípadné pokyny týkající se používání programu Adobe Acrobat Reader získáte v nabídce Help (Nápovìda). Kartièka Hot key pocket reference (kapesní prùvodce horkými klávesami) je užiteèná pro rychlou orientaci v kombinacích funkèních kláves.

4 3 Online prùvodce (Online guide) pøedstavuje Vaši pomocnou ruku pøi seznamování s poèítaèem, nebo obsahuje snadno pøístupné podrobné a provázané informace, týkající se Vašeho poèítaèe. Pro zpøístupnìní Online prùvodce: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate Online guide. A nakonec, jako souèást balení Vašeho poèítaèe mùže být i list Read me first, obsahující dùležité poznámky a novinky. Proto si jej prosím rovnìž pøeètìte. Pozámka: Online guide i read me first jsou v anglickém jazyce. Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoøe (support) mùžete navštívit naši internetovou stránku (global.acer.com). Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Zapínání a vypínání poèítaèe Pøi zapínání poèítaèe jednoduše posuòte a pak uvolnìte posuvný sí ový vypínaè, umístìný na pravé stranì svého poèítaèe TravelMate. Viz èást Pohled na pravou stranu na stránce 5, kde je patrné umístìní sí ového vypínaèe. Vypnutí napájení poèítaèe mùžete provést nìkterým z následujících zpùsobù: S použitím pøíkazu Windows pro vypnutí. Pro Windows 2000: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout, pak zvolte možnost Vypnout a nakonec klepnìte na tlaèítko OK. - nebo Pro Windows XP: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout. Pomocí sí ového vypínaèe Poznámka: Sí ový vypínaè mùžete rovnìž používat k provádìní rùzných funkcí øízení spotøeby. Viz nápovìda systému Windows, kde najdete více informací. Pro øízení spotøeby použijte pøizpùsobené funkce. Vypnutí poèítaèe mùžete rovnìž provést sklopením krytu displeje nebo stisknutím horké klávesy n- 4 pro uspání (sleep). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32.

5 4 Poznámka: Pokud nemùžete vypnout poèítaè normálním zpùsobem, posuòte a podržte sí ový vypínaè alespoò 4 sekundy, až se poèítaè vypne. Pokud poèítaè vypnete a chcete jej opìt zapnout, vyèkejte pøed jeho opìtovným zapnutím alespoò dvì sekundy. Péèe o Váš poèítaè Váš poèítaè Vám bude dobøe sloužit, budete-li o nìj správnì peèovat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Neumis ujte jej do blízkosti zdrojù tepla, jakým je napøíklad radiátor. Nevystavujte poèítaè teplotám nižším než 0 C nebo vyšším než 50 C. Nevystavujte poèítaè magnetickým polím. Nevystavujte poèítaè dešti nebo vlhkosti. Zabraòte polití poèítaèe vodou nebo jakoukoli tekutinou. Nevystavujte poèítaè velkým nárazùm a otøesùm. Nevystavujte poèítaè prachu a neèistotám. Na horní plochu poèítaèe nikdy neumis ujte žádné pøedmìty, aby nedošlo k jeho poškození. Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje. Nikdy poèítaè neumis ujte na nerovné plochy. Péèe o sí ový adaptér Zde je nìkolik rad, jak peèovat o sí ový adaptér: Nepøipojujte sí ový adaptér k žádnému jinému zaøízení. Nešlapejte na sí ovou pøívodní šòùru a neumis ujte na ni žádné tìžké pøedmìty. Umístìte sí ovou šòùru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde èasto chodí lidé. Pøi odpojování sí ové šnùry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šòùru, ale vždy uchopte zástrèku. Celková proudová zátìž pøipojených zaøízení nesmí pøesáhnout proudovou zátìž prodlužovací šòùry (pokud ji používáte). Kromì toho celkové zatížení veškerého zaøízení zapojeného do jedné zásuvky ve zdi nesmí pøesáhnout kapacitu pojistky.

6 5 Péèe o baterie Zde je nìkolik rad, jak peèovat o baterie: Používejte pouze baterie stejného druhu. Pøed vyjmutím nebo výmìnou baterií vypnìte napájení poèítaèe. Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dìtí. Použité baterie odstraòte v souladu s místními pøedpisy a naøízeními. Pokud je to možné, proveïte jejich recyklaci. Èištìní a servis poèítaèe Pøi èištìní svého poèítaèe dodržujte následující kroky: 1. Vypnìte poèítaè a vyjmìte držák s bateriemi. 2. Odpojte sí ový adaptér. 3. Pro èištìní používejte mìkký hadøík navlhèený ve vodì. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. 4. Pro èištìní obrazovky LCD displeje používejte èisticí soupravu pro LCD displeje. Pokud nastane nìkterá z následujících událostí: Došlo k pádu poèítaèe nebo k poškození krytù. Došlo k polití poèítaèe tekutinou. Poèítaè nepracuje normálnì. Prostudujte prosím kapitolu Odstraòování potíží s mým poèítaèem na stránce 53.

7 6

8 Obsah 7 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem... 2 Vaši prùvodci... 2 Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Obeznámení s poèítaèem TravelMate... 9 Prohlídka poèítaèe TravelMate...11 Èelní pohled...11 Pohled na levou stranu...12 Pohled na pravou stranu...13 Pohled zezadu...14 Pohled zespodu...16 Hlavní rysy...17 Indikátory...19 Používání klávesnice...20 Speciální klávesy...20 Touchpad...28 Základy ovládání touchpadu...28 Ukládání dat...30 Pevný disk...30 Moduly AcerMedia...30 Používání software...31 Audio...33 Nastavení hlasitosti...33 Øízení spotøeby...34 Pøenášení poèítaèe TravelMate...35 Odpojování z pracovní plochy...35 Pøenášení poèítaèe...35 Pøenesení poèítaèe domù...36 Cestování s poèítaèem...38 Mezinárodní cestování s poèítaèem...38 Zabezpeèení Vašeho poèítaèe...40 Používání bezpeènostního zámku poèítaèe...40 Používání èipové kartysmartcard...40 Používání hesel...46

9 8 2 Pøizpùsobování poèítaèe Rozšiøování prostøednictvím doplòkù...51 Doplòky pro rozšíøení konektivity...51 Doplòky pro rozšíøení konfigurace...56 Používání systémových pomocných programù (utilit)...59 Notebook Manager...59 Launch Manager...59 BIOS Utility Odstraòování potíží s mým poèítaèem Èasto pokládané otázky...65 Rady pøi odstraòování potíží...68 Chybové zprávy...69 Vyžádání servisu...70 Mezinárodní záruka pro cestovatele (ITW)...70 Pøedtím, než zavoláte...70 Pøíloha A Technické údaje Pøíloha B Pøedpisy a vyhlášky... 79

10 1 Obeznámení s poèítaèem TravelMate 9

11 10 Váš poèítaè TravelMate pøedstavuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, pøedností øízení spotøeby a multimediálních schopností s jedineèným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým výpoèetním partnerem docílíte nedostižné produktivity a spolehlivosti.

12 11 Prohlídka poèítaèe TravelMate Po sestavení svého poèítaèe podle postupu, který je vyobrazen na plakátì Just for Starters..., se nyní podíváme kolem dokola na Váš nový poèítaè TravelMate. Èelní pohled Èíslo Položka Popis 1 Obrazovka displeje Rovnìž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly) 2 Stavové indikátory Svìtelné diody (LED), které se zapínají a vypínají pøi zobrazování stavu poèítaèe a jeho jednotlivých funkcí a komponentù. 3 Klávesy pro spouštìní Tlaèítka (klávesy) pro spouštìní èasto programù používaných programù. Viz èást Klávesy pro spouštìní programù na stránce 20, kde najdete více podrobností.

13 12 Èíslo Položka Popis 4 Touchpad Polohovací zaøízení citlivé na dotek, které pracuje podobnì jako poèítaèová myš. 5 Tlaèítka pro klepnutí Levé a pravé tlaèítko má stejnou funkci, jako (levé, støední a pravé) levé a pravé tlaèítko myši. Støední tlaèítko slouží jako rolovací ve 4 smìrech (nahoru/dolù/vlevo/vpravo). 6 Infraèervený port Tento port slouží pro vytvoøení rozhraní mezi dalšími infraèervenými zaøízeními (jako je napøíklad IR-tiskárna, poèítaèe, vybavené infraèerveným portem a podobnì). 7 Reproduktory Slouží ke zvukovému výstupu z Vašeho poèítaèe. 8 Plocha pro opøenípohodlná podpùrná oblast pro Vaše ruce zápìstí pøi používání poèítaèe. 9 Klávesnice Slouží pro zadávání údajù do Vašeho poèítaèe. Pohled na levou stranu Èíslo Položka Popis 1 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo kamera USB). 3 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí PC-karty ze slotu. PC-karty

14 13 Èíslo Položka Popis 4 Slot pro rozšiøující Pro pøipojení 16-bitové nebo 32-bitové PC-kartu CardBus PC-karty Typu II. 5 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí èipové karty SmartCard èipové karty SmartCard ze slotu. 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Slot pro soupravu Pro pøipojení videokonferenèní soupravy Video Video capture kit capture kit na levé stranì poèítaèe. 8 Slot pro èipovou kartu Slot pro rozhraní èipové karty SmartCard SmartCard s autentizací pøed zavedením systému. Pohled na pravou stranu Èíslo Položka Popis 1 Mechanika Pro uložení modulu vyjímatelné mechaniky AcerMedia AcerMedia. 2 Indikátor LED Rozsvítí se, jestliže je mechanika AcerMedia AcerMedia aktivní. 3 Tlaèítko pro Slouží k vysunutí disku z mechaniky. vysunutí disku 4 Otvor pro nouzové Pro vysunutí disku, pokud je poèítaè vypnut. vysunutí Viz stránka 60, kde najdete další podrobnosti. 5 Sí ový vypínaè Pro zapnutí napájení poèítaèe.

15 14 Èíslo Položka Popis 6 Bezpeènostní zámek Pro pøipojení bezpeènostního zámku (založeno na kompatibilitì se systémem Kensington). Poznámka: Poloha indikátoru mechaniky AcerMedia, otvoru pro vysunutí a otvoru pro nouzové vysunutí, se mùže lišit dle typu nainstalovaného modulu optického disku. Pohled zezadu Èíslo Položka Popis 1 Zásuvka pro Pro pøipojení sí ového napájecího adaptéru. sí ový adaptér 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo USB kamera). 3 S-Video Pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. 4 Port pro vnìjší monitor Pro pøipojení zobrazovacího zaøízení (napøíklad externího monitoru, LCD projektoru) pøi zobrazení až 16,7 milionu barev s rozlišením 1400 x 1050 bodù.

16 15 Èíslo Položka Popis 5 Rozšiøující port Pro pøipojení replikátoru V/V portù nebo pro zaøízení EasyPort. 6 Paralelní port Pro pøipojení paralelního zaøízení (napøíklad paralelní tiskárny). 7 Zásuvka pro pøipojení Linkový výstup pro pøipojení audiozaøízení výstupu reproduktorù/ (napøíklad reproduktory, sluchátka). sluchátek 8 Zásuvka vstupní linky Linkový vstup pro pøipojení audiozaøízení (napøíklad CD pøehrávaè, stereofonní walkman). 9 Zásuvka pro modem Pro pøipojení vestavìného modemu k telefonní lince. 10 Zásuvka pro pøipojení Pro pøipojení k poèítaèové síti typu Ethernet k poèítaèové síti 10/ Port IEEE 1394 Slouží pro pøipojení k podporovanému zaøízení IEEE 1394.

17 16 Pohled zespodu Èíslo Položka Popis 1 Chladicí ventilátor Pomáhá pøi chlazení poèítaèe. Poznámka: Nezakrývejte a nièím neblokujte otvor ventilátoru. 2 Uvolòovací západka Odjištìní modulu AcerMedia pøi vyjímání nebo modulu AcerMedia vzájemné výmìnì. 3 Prostor pro modul Pro uložení modulu AcerMedia. AcerMedia 4 Prostor pro osobní Zde vložte navštívenku nebo identifikaèní kartu identifikaèní kartu podobné velikosti pro personalizaci poèítaèe. 5 Uvolòovací západka Pro odjištìní modulu baterie pøi vyjímání. modulu baterie 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Pamì ový prostor Zde je uložena hlavní pamì poèítaèe. 8 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 9 Ochrana pevného Chrání Váš pevný disk proti náhodným rázùm disku proti otøesùm a otøesùm.

18 17 Hlavní rysy V další èásti je uveden struèný pøehled hlavních rysù poèítaèe: Výkon Procesor Intel Mobile Pentium 4 - M s cache pamìtí 512 kb Level 2 s novou technologií Enhanced Intel SpeedStep TM Pamì, rozšiøitelná až na 1 GB Vestavìná vymìnitelná mechanika optického disku (AcerMedia) Vysokokapacitní pevný disk Enhanced-IDE Baterie typu Li-Ion Systém øízení spotøeby s technologií ACPI Snímaè èipových karet SmartCard s autentizací pøed zavedením operaèního systému pro maximální bezpeènost. Displej Aktivní displej LCD s úhlopøíèkou 14,1 palce (T T) s 16-bitovým High-color zobrazením s rozlišením 1024 x 768 bodù (XGA) a displej LCD s úhlopøíèkou 15 palcù s rozlišením 1400 x 1050 bodù (SXGA+) Možnosti 3D. Podpora soubìžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT. Výstup S-Video pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. unkce pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnìjší parametry pro Váš displej a pro úsporu energie. Možnost nezávislého duálního zobrazení na externím displeji.

19 18 Multimédia 16-bitový stereo PCI 3D audiosystém. Dva integrované reproduktory a mikrofon. Vysokorychlostní optická mechanika (modul AcerMedia). Konektivita Vysokorychlostní fax/data modem. Vysokorychlostní komunikaèní port pro bezdrátový pøenos ( IR). Konektory USB. Konektor Ethernet/ ast Ethernet. Port IEEE Volitelnì InviLink b wireless LAN. Design a ergonomie 4-smìrná rolovací klávesa pro Internet. Hladký, jemný a stylový design. Klávesnice plné velikosti. Ergonomicky umístìné ukazovací zaøízení - touchpad. Rozšiøitelnost Jeden PC Card slot typu II nebo typu III. Rozšiøitelná pamì. Replikátor portù EasyPort.

20 19 Indikátory Ve spodní èásti displeje je umístìno 6 snadno èitelných stavových ikon. Stavové ikony napájení (Power) a spánek (Sleep) jsou viditelné dokonce i po zavøení krytu displeje, takže stav poèítaèe mùžete sledovat i pøi uzavøeném krytu. Ikona unkce Bezdrátová komunikace Napájení (Power) Spánek (Sleep) Aktivita médií Dobíjení baterie Caps Lock Num Lock Popis Rozsvítí se, pokud je aktivní bezdrátová sí LAN. Svítí, pokud je poèítaè zapnutý. Rozsvítí se, jakmile poèítaè pøejde do režimu spánek. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní disketová mechanika, pevný disk nebo mechanika Acer- Media. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je baterie dobíjena. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.

21 20 Používání klávesnice Klávesnice poèítaèe je vybavena klávesami plné velikosti spolu se vèlenìnou èíselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvìma klávesami pro Windows a 12 funkèními klávesami. Speciální klávesy Klávesy-zámky Na klávesnici jsou tøi klávesy-zámky, které umožòují støídavì zapínat a vypínat požadované funkce. Klávesa-zámek Caps Lock Num Lock ( n-11) Popis Je-li aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem (stejná funkce jako po stisknutí klávesy Shift+ <písmeno>). Je-li aktivní, je numerická klávesnice pøepnuta do režimu èísel, to znamená, že klávesy pracují jako na kalkulaèce (všechna èísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim používejte, potøebujete-li zadávat vìtší množství numerických údajù. Lepším øešením mùže být pøipojení externí èíselné klávesnice. Scroll Lock ( n- 12) Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden øádek nahoru nebo dolù po stisknutí šipky nahoru nebo dolù. Mìjte na pamìti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

22 21 Vèlenìná èíselná klávesnice Vèlenìná èíselná klávesnice pracuje stejnì jako èíselná klávesnice na stolní klávesnici. Je oznaèena malými znaky, umístìnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištìny symboly pro ovládání kurzoru. Požadovaný pøístup Aktivní klávesa Neaktivní klávesa Num Lock Num Lock Èíselné klávesy na Zadávejte èíslice vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici Klávesy pro ovládání Pøi používání kláves Pøi používání kláves pro kurzoru na vèlenìné pro ovládání kurzoru ovládání kurzoru stisknìte èíselné klávesnici stisknìte klávesu Shift. klávesu n. Klávesy hlavnípøi zadávánípísmen Zadávejte písmena klávesnice na vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici podržte klávesu n. Poznámka: Pokud je k poèítaèi pøipojena externí klávesnice nebo èíselná klávesnice, pøepne funkce Num Lock automaticky z vestavìné klávesnice na externí klávesnici nebo èíselnou klávesnici.

23 22 Klávesy pro Windows Na klávesnici jsou dvì klávesy, které provádìjí specifické funkce Windows. Klávesa Klávesa s logem Windows ÿ + Tab ÿ + E ÿ + ÿ + M Shift + ÿ + M ÿ + R Klávesa Aplikace Popis Tlaèítko Start. Kombinace s touto klávesou umožòují speciální funkce, jako jsou: Aktivace dalšího tlaèítka v pruhu úloh. Zobrazí okno Prùzkumník - Tento poèítaè (Exploring - My Computer). Vyhledání dokumentu. Minimalizace všech oken. Zrušení poslední operace minimalizace všech oken. Zobrazení dialogového rámeèku Spustit. Otevøe kontextovou nabídku aplikace (stejná funkce jako klepnutí pravým tlaèítkem). Horké klávesy Pro zpøístupnìní vìtšiny ovládacích prvkù poèítaèe, jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost a BIOS Utility, používá poèítaè horké klávesy nebo klávesové kombinace.

24 23 Pro aktivaci horkých kláves stisknìte a podržte klávesu n pøed stisknutím druhé klávesy kombinace kláves. Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 1 Klávesa nápovìdy Zobrazuje nápovìdu, týkající se horkých kláves. n- 2 Nastavení (Setup) Zpøístupnìní utility pro konfiguraci poèítaèe. n- 3 Pøepínání schémat Pøepíná schémata øízení spotøeby, øízení spotøeby používaná poèítaèem (tato funkce je dostupná, pokud je podporována operaèním systémem). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 4 Sleep ( Spánek ) Uvede poèítaè do režimu spánek. Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 5 Pøepínání displeje Pøepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li pøipojen) a souèasným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor. n- 6 Zhasnutí Vypne podsvìtlení displeje LCD, obrazovky aby se ušetøila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opìt rozsvítí.

25 24 Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 7 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí vestavìného touchpadu touchpadu. n- 8 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí reproduktorù. reproduktoru n- Zvýšení hlasitosti Zvýšení hlasitosti reproduktoru. n- Snížení hlasitosti Snížení hlasitosti reproduktoru. n- Zvýšení jasu Zvýšení jasu obrazovky. n- Snížení jasu Snížení jasu obrazovky. Symbol Euro Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na USA - International nebo United Kingdom (Velká Británie), nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, mùžete na své klávesnici zadávat symbol Euro. Poznámka pro uživatele klávesnice US: Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno pøi prvním spuštìní Windows. Aby symbol Euro fungoval, je tøeba pøepnout rozložení kláves na klávesnici na US - International.

26 25 Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows ME nebo Windows 2000, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na ikonu Klávesnice. 3. Klepnìte na záložku Jazyk. 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Vlastnosti. Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na možnost Jazyková a národní nastavení (Regional and Language Options). 3. Klepnìte na záložku Jazyk (Language) a pak klepnìte na možnost Podrobnosti (Details). 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Pøidat (Add). Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Chcete-li zadat symbol Euro: 1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici. 2. Otevøete textový editor nebo program pro zpracování textu. 3. Podržte klávesu Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Nìkteré fonty a programy nepodporují symbol Euro. Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese typography/faq/faq12.htm.

27 26 Spouštìcí klávesy V horní èásti klávesnice je umístìno 5 tlaèítek. Tato tlaèítka se nazývají spouštìcí klávesy. Jsou oznaèeny jako P1, P2, P3, klávesa u a klávesa prohlížeèe Internetu. Poznámka: Nalevo od tìchto pìti spouštìcích kláves je umístìno tlaèítko bezdrátové komunikace. Více informací o této funkci najdete v pøíruèce o bezdrátové komunikaci. Spouštìcí klávesa P1 P2 P3 Mail Prohlížeè Internetu Implicitní aplikace Uživatelsky programovatelná Uživatelsky programovatelná Multimediální aplikace ová aplikace. Indikátor LED klávesy u bliká, jestliže uživatel obdržel pøíchozí poštu. Aplikace prohlížeèe Internetu

28 27 unkce pro kontrolu pøíchozích ù Pøi prvním spuštìní vašeho systému se zobrazí dialogový rámeèek Mail Checking. V tomto dialogovém rámeèku mùžete zvolit, zda se má tento program spouštìt pøi spuštìní systému nebo nikoli, mùžete nastavit èasový interval pro kontrolu u a podobnì. Pokud již ový úèet elektronické pošty máte, mùžete do dialogového rámeèku zadat pøíslušné vlastnosti úètu elektronické pošty (Mail Properties). Položka Mail Server pøedstavuje název poštovního serveru, odkud stahujete svou elektronickou poštu, napøíklad: v adrese je názvem poštovního serveru hotmail.com. Kromì funkce kontroly u je k dispozici tlaèítko pro mail, které se používá pro spouštìní vašeho ového programu (klienta). Toto tlaèítko je umístìno nad klávesnicí vpravo pod displejem. Pokud uživatel obdržel novou poštu, zaène blikat indikátor LED tohoto tlaèítka. Dialogový rámeèek Mail Checking mùžete rovnìž vyvolat klepnutím na tlaèítko Start, Programy, Launch Manager a pak klepnutím na položku checking setting.

29 28 Touchpad Zabudovaný touchpad pøedstavuje ukazovací zaøízení které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístìní ve støední èásti plochy pro opøení zápìstí poskytuje optimální komfort a oporu. Poznámka: Pøi použití externí myši, pøipojené k sériovému nebo USB rozhraní, mùžete stisknout kombinaci kláves n- 7, aby se touchpad deaktivoval. Základy ovládání touchpadu V následujících nìkolika bodech se nauèíte, jak používat touchpad: Pohybujte prstem na ploše touchpadu, aby se pohyboval kurzor na obrazovce. Stisknìte levé (1) a pravé (3) tlaèítko, umístìné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštìní. Tato dvì tlaèítka mají podobný význam jako levé a pravé tlaèítko myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobných výsledkù. Tlaèítko pro pohyb 4 smìry (2) se používá k rolování stránky nahoru, dolù, vlevo nebo vpravo. Toto tlaèítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na svislém nebo vodorovném posuvníku v aplikaci Windows.

30 29 unkce Levé tlaèítko Pravé Støední Poklepání tlaèítko tlaèítka SpuštìníKlepnìte dvakrát Poklepejte dvakrát rychle po sobì. (stejnou rychlostí jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši). Volba Klepnìte jedenkrát. Poklepejte jedenkrát. Vleèení Klepnìte a podržte Poklepejte dvakrát a pak prstem na (stejnou rychlostí touchpadu vleète kurzor. jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vleète kurzor. Zobrazení Klepnìte kontextové jedenkrát. nabídky RolováníKlepnìte a podržte tlaèítko pro rolování nahoru/dolù/ vlevo/vpravo. Poznámka: Pøi používání touchpadu mìjte suché a èisté prsty. Kromì toho udržujte èistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto dùvodu platí, že èím jemnìjší je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvýší schopnost odezvy touchpadu.

31 30 Ukládání dat Tento poèítaè poskytuje následující možnosti ukládání dat: Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE. Mechaniku AcerMedia. Pevný disk Na pevném disku jsou uložena Vaše data a programy. Moduly AcerMedia Rozhraní AcerMedia nabízí širokou škálu modulù pro Váš poèítaè. Dostupné moduly mechanik zahrnují: Mechanika CD-ROM Mechanika DVD-ROM Mechanika DVD/CD-RW Mechanika druhého pevného disku Disketová mechanika Poznámka: Postup pøi výmìnì modulù AcerMedia najdete v èásti Vzájemná zámìna modulù AcerMedia na stránce 58. Vysunutí "šuplíku" optické mechaniky (CD nebo DVD) Budete-li chtít vysunout šuplík optické mechaniky ve chvíli, kdy je poèítaè zapnutý, stisknìte tlaèítko pro vysunutí šuplíku. Pokud je napájení poèítaèe vypnuto, mùžete šuplík mechaniky vysunout pomocí nouzového otvoru pro vysunutí. Viz stránka 56.

32 31 Používání software Pøehrávání filmù DVD Pokud je na Vašem poèítaèi nainstalován modul mechaniky DVD-ROM, mùžete si na svém poèítaèi pøehrávat filmy DVD. 1. Vysuòte šuplík mechaniky DVD a vložte disk s filmem na DVD. Pak šuplík DVD mechaniky uzavøete. Dùležité! Jakmile spustíte pøehrávaè DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozdìleny do 6 oblastí (regionù). Jakmile bude Vaše mechanika DVD nastavena na urèitý kód oblasti, bude schopna pøehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti mùžete nastavovat maximálnì 5krát (vèetnì prvního zadání), pøièemž poslední zadaný kód zùstane jako stálý. Obnova (pøeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování poètu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další èásti této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmù DVD. 2. Pøehrávání filmu DVD zaène automaticky za nìkolik sekund.

33 32 Kód oblasti Zemì nebo oblast 1 USA, Kanada 2 Evropa, Støední východ, Jižní Afrika, Japonsko 3 Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea 4 Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland 5 Bývalé zemì SSSR, èást Afriky, Indie 6 Èínská lidová republika Poznámka: Pøi zmìnì kódu oblasti vložte do mechaniky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online nápovìdì.

34 33 Audio Tento poèítaè je vybaven 16-bitovým PCI stereo audiosystémem, zabudovaným citlivým mikrofonem a dvojicí stereofonních reproduktorù. Na zadním panelu poèítaèe jsou umístìny konektory pro pøipojení audiozaøízení. Viz èást Pohled zezadu na stránce 14, kde najdete více informací o pøipojování externích audiozaøízeních. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti poèítaèe je snadné díky tlaèítkùm pro nastavení hlasitosti. Viz èást Horké klávesy na stránce 22, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorù.

35 34 Øízení spotøeby Notebook je vybaven systémem øízení spotøeby monitorujícím aktivitu systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli èinnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zaøízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky pøipojené k sériovému a paralelnímu portu a videopamì. Pokud po urèitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se vypršení doby neèinnosti ), zastaví poèítaè nìkterá nebo všechna tato zaøízení, aby se snížila spotøeba energie. Tento poèítaè využívá schéma øízení spotøeby, podporující technologii ACPI, která umožòuje maximální úsporu energie a souèasnì maximální výkon. Všechny režimy úspory energie jsou spravovány systémem Windows. Více informací naleznete ve Vaší online nápovìdì.

36 35 Pøenášení poèítaèe TravelMate Tato èást Vám poskytne rady týkající se vìcí, které byste mìli vzít v úvahu pøi pøenášení nebo cestování se svým poèítaèem. Odpojování z pracovní plochy Pøi odpojování poèítaèe od externího pøíslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky: 1. Uložte rozdìlanou práci. 2. Vyjmìte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z odpovídajících mechanik. 3. Vypnìte poèítaè. 4. Zavøete kryt displeje. 5. Odpojte sí ovou pøívodní šòùru ze sí ového adaptéru. 6. Odpojte klávesnici, ukazovací zaøízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zaøízení. 7. Odjistìte bezpeènostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištìní svého poèítaèe. Pøenášení poèítaèe Pokud poèítaè pøenášíte pouze na krátké vzdálenosti, napøíklad ze své kanceláøe do konferenèní místnosti. Pøíprava poèítaèe Pøed pøenesením poèítaèe zavøete a zajistìte kryt displeje, aby se poèítaè pøepnul do režimu sleep ( spánek ). Nyní mùžete poèítaè bezpeènì pøenášet kamkoli v rámci budovy. Chcete-li ukonèit režim sleep poèítaèe, odklopte kryt displeje. Pokud s sebou poèítaè berete do kanceláøe klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li poèítaè úplnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout (pro Windows XP).

Notebook Acer TravelMate série 740

Notebook Acer TravelMate série 740 Notebook Acer TravelMate série 740 Uživatelská příručka Copyright 2001 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 740 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 620

Notebook Acer TravelMate série 620 Notebook Acer TravelMate série 620 Uživatelská příručka Copyright 2001 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 620 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 800

Notebook Acer TravelMate série 800 Notebook Acer TravelMate série 800 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 800 Návod k obsluze ii Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer TravelMate série 800

Více

Notebook Acer TravelMate série 530

Notebook Acer TravelMate série 530 Notebook Acer TravelMate série 530 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 530 Návod k obsluze ii Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer TravelMate série 530

Více

Notebook TravelMate série 520 Uživatelská pøíruèka

Notebook TravelMate série 520 Uživatelská pøíruèka Notebook TravelMate série 520 Uživatelská pøíruèka 80 Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 520 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Notebook Acer Aspire série 1400

Notebook Acer Aspire série 1400 Notebook Acer Aspire série 1400 Uživatelská příručka Copyright 2002 Všechna práva vyhrazena Návod k obsluze notebooku Aspire 1400 Společnost Acer si vyhrazuje právo na případné průběžné změny obsahu a

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Notebook Acer TravelMate série 650

Notebook Acer TravelMate série 650 Notebook Acer TravelMate série 650 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 650 Návod k obsluze Copyright 2003 Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku TravelMate

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

TravelMate Řady 2000/2500. Uživatelská Příručka

TravelMate Řady 2000/2500. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 2000/2500 Uživatelská Příručka Copyright 2004 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 2000/2500 Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aspire 5730Z/5730/5330 řady. Stručné pokyny

Aspire 5730Z/5730/5330 řady. Stručné pokyny Aspire 5730Z/5730/5330 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 5730Z/5730/5330 řady Stručné pokyny Původní vydání: 07/2008 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka Zabezpeèení Uživatelská pøíruèka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Notebook Acer TravelMate série 430

Notebook Acer TravelMate série 430 Notebook Acer TravelMate série 430 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 430 Návod k obsluze ii Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Notebook Acer TravelMate série 420

Notebook Acer TravelMate série 420 Notebook Acer TravelMate série 420 Uživatelská příručka Copyright 2002 Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 420 Informace v této publikaci mohou být čas od času změněny,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo na změnu

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Řada Aspire 5738/5738Z/5338. Stručné pokyny

Řada Aspire 5738/5738Z/5338. Stručné pokyny Řada Aspire 5738/5738Z/5338 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 5738/5738Z/5338 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 5738/5738Z/5338

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Notebook Acer TravelMate série 270

Notebook Acer TravelMate série 270 Notebook Acer TravelMate série 270 Uživatelská příručka Copyright 2002 Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 270 Informace v této publikaci mohou být čas od času změněny,

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více