Notebook Acer TravelMate série 630

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate série 630"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka

2 Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Sériové èíslo notebooku, datum a místo nákupu a oznaèení modelu vepište do pøíslušných kolonek dále v textu. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Kopírování, reprodukování nebo šíøení této publikace v jakékoliv formì i podobì je povoleno pouze s písemným souhlasem spoleènosti Acer Incorporated. Model... Sériové èíslo... Datum nákupu... Místo nákupu... Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky spoleènosti Acer Incorporated. Názvy produktù a ochranné známky jiných spoleèností v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a patøí pøíslušným spoleènostem.

3 2 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem Rádi bychom Vám podìkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým poèítaèem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento poèítaè pro Vás pøipravovali. Vaši prùvodci Abychom Vám usnadnili používání Vašeho poèítaèe TravelMate, pøipravili jsme pro Vás nìkolik prùvodcù: Jako úplnì první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomùže na samotném zaèátku pøi sestavování Vašeho poèítaèe. Tato Uživatelská pøíruèka Vám pøedstaví øadu možností, jak být díky svému poèítaèi produktivnìjší. Tento prùvodce poskytuje jasné a pøehledné informace, týkající se poèítaèe. Z tohoto dùvodu si jej peèlivì pøeètìte. Pokud byste si nìkdy chtìli vytisknout kopii, je tato Uživatelská pøíruèka v anglickém jazyce rovnìž dostupná ve formátu PD. Pøi tisku postupujte takto: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate User`s guide. Poznámka: K prohlížení tohoto souboru je nezbytný nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Pokud tento program není na Vašem poèítaèi nainstalován, klepnutím na položku TravelMate User`s guide se spustí nejprve program Setup pro Acrobat Reader. Pøi instalaci postupujte podle pokynù na obrazovce. Pøípadné pokyny týkající se používání programu Adobe Acrobat Reader získáte v nabídce Help (Nápovìda). Kartièka Hot key pocket reference (kapesní prùvodce horkými klávesami) je užiteèná pro rychlou orientaci v kombinacích funkèních kláves.

4 3 Online prùvodce (Online guide) pøedstavuje Vaši pomocnou ruku pøi seznamování s poèítaèem, nebo obsahuje snadno pøístupné podrobné a provázané informace, týkající se Vašeho poèítaèe. Pro zpøístupnìní Online prùvodce: 1. V prostøedí Windows klepnìte na tlaèítko Start, Programy, TravelMate. 2. Klepnìte na položku TravelMate Online guide. A nakonec, jako souèást balení Vašeho poèítaèe mùže být i list Read me first, obsahující dùležité poznámky a novinky. Proto si jej prosím rovnìž pøeètìte. Pozámka: Online guide i read me first jsou v anglickém jazyce. Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoøe (support) mùžete navštívit naši internetovou stránku (global.acer.com). Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Zapínání a vypínání poèítaèe Pøi zapínání poèítaèe jednoduše posuòte a pak uvolnìte posuvný sí ový vypínaè, umístìný na pravé stranì svého poèítaèe TravelMate. Viz èást Pohled na pravou stranu na stránce 5, kde je patrné umístìní sí ového vypínaèe. Vypnutí napájení poèítaèe mùžete provést nìkterým z následujících zpùsobù: S použitím pøíkazu Windows pro vypnutí. Pro Windows 2000: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout, pak zvolte možnost Vypnout a nakonec klepnìte na tlaèítko OK. - nebo Pro Windows XP: Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout. Pomocí sí ového vypínaèe Poznámka: Sí ový vypínaè mùžete rovnìž používat k provádìní rùzných funkcí øízení spotøeby. Viz nápovìda systému Windows, kde najdete více informací. Pro øízení spotøeby použijte pøizpùsobené funkce. Vypnutí poèítaèe mùžete rovnìž provést sklopením krytu displeje nebo stisknutím horké klávesy n- 4 pro uspání (sleep). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32.

5 4 Poznámka: Pokud nemùžete vypnout poèítaè normálním zpùsobem, posuòte a podržte sí ový vypínaè alespoò 4 sekundy, až se poèítaè vypne. Pokud poèítaè vypnete a chcete jej opìt zapnout, vyèkejte pøed jeho opìtovným zapnutím alespoò dvì sekundy. Péèe o Váš poèítaè Váš poèítaè Vám bude dobøe sloužit, budete-li o nìj správnì peèovat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Neumis ujte jej do blízkosti zdrojù tepla, jakým je napøíklad radiátor. Nevystavujte poèítaè teplotám nižším než 0 C nebo vyšším než 50 C. Nevystavujte poèítaè magnetickým polím. Nevystavujte poèítaè dešti nebo vlhkosti. Zabraòte polití poèítaèe vodou nebo jakoukoli tekutinou. Nevystavujte poèítaè velkým nárazùm a otøesùm. Nevystavujte poèítaè prachu a neèistotám. Na horní plochu poèítaèe nikdy neumis ujte žádné pøedmìty, aby nedošlo k jeho poškození. Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje. Nikdy poèítaè neumis ujte na nerovné plochy. Péèe o sí ový adaptér Zde je nìkolik rad, jak peèovat o sí ový adaptér: Nepøipojujte sí ový adaptér k žádnému jinému zaøízení. Nešlapejte na sí ovou pøívodní šòùru a neumis ujte na ni žádné tìžké pøedmìty. Umístìte sí ovou šòùru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde èasto chodí lidé. Pøi odpojování sí ové šnùry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šòùru, ale vždy uchopte zástrèku. Celková proudová zátìž pøipojených zaøízení nesmí pøesáhnout proudovou zátìž prodlužovací šòùry (pokud ji používáte). Kromì toho celkové zatížení veškerého zaøízení zapojeného do jedné zásuvky ve zdi nesmí pøesáhnout kapacitu pojistky.

6 5 Péèe o baterie Zde je nìkolik rad, jak peèovat o baterie: Používejte pouze baterie stejného druhu. Pøed vyjmutím nebo výmìnou baterií vypnìte napájení poèítaèe. Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dìtí. Použité baterie odstraòte v souladu s místními pøedpisy a naøízeními. Pokud je to možné, proveïte jejich recyklaci. Èištìní a servis poèítaèe Pøi èištìní svého poèítaèe dodržujte následující kroky: 1. Vypnìte poèítaè a vyjmìte držák s bateriemi. 2. Odpojte sí ový adaptér. 3. Pro èištìní používejte mìkký hadøík navlhèený ve vodì. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. 4. Pro èištìní obrazovky LCD displeje používejte èisticí soupravu pro LCD displeje. Pokud nastane nìkterá z následujících událostí: Došlo k pádu poèítaèe nebo k poškození krytù. Došlo k polití poèítaèe tekutinou. Poèítaè nepracuje normálnì. Prostudujte prosím kapitolu Odstraòování potíží s mým poèítaèem na stránce 53.

7 6

8 Obsah 7 Nejdøíve nìkolik vìcí úvodem... 2 Vaši prùvodci... 2 Základní péèe a rady pro používání Vašeho poèítaèe Obeznámení s poèítaèem TravelMate... 9 Prohlídka poèítaèe TravelMate...11 Èelní pohled...11 Pohled na levou stranu...12 Pohled na pravou stranu...13 Pohled zezadu...14 Pohled zespodu...16 Hlavní rysy...17 Indikátory...19 Používání klávesnice...20 Speciální klávesy...20 Touchpad...28 Základy ovládání touchpadu...28 Ukládání dat...30 Pevný disk...30 Moduly AcerMedia...30 Používání software...31 Audio...33 Nastavení hlasitosti...33 Øízení spotøeby...34 Pøenášení poèítaèe TravelMate...35 Odpojování z pracovní plochy...35 Pøenášení poèítaèe...35 Pøenesení poèítaèe domù...36 Cestování s poèítaèem...38 Mezinárodní cestování s poèítaèem...38 Zabezpeèení Vašeho poèítaèe...40 Používání bezpeènostního zámku poèítaèe...40 Používání èipové kartysmartcard...40 Používání hesel...46

9 8 2 Pøizpùsobování poèítaèe Rozšiøování prostøednictvím doplòkù...51 Doplòky pro rozšíøení konektivity...51 Doplòky pro rozšíøení konfigurace...56 Používání systémových pomocných programù (utilit)...59 Notebook Manager...59 Launch Manager...59 BIOS Utility Odstraòování potíží s mým poèítaèem Èasto pokládané otázky...65 Rady pøi odstraòování potíží...68 Chybové zprávy...69 Vyžádání servisu...70 Mezinárodní záruka pro cestovatele (ITW)...70 Pøedtím, než zavoláte...70 Pøíloha A Technické údaje Pøíloha B Pøedpisy a vyhlášky... 79

10 1 Obeznámení s poèítaèem TravelMate 9

11 10 Váš poèítaè TravelMate pøedstavuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, pøedností øízení spotøeby a multimediálních schopností s jedineèným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým výpoèetním partnerem docílíte nedostižné produktivity a spolehlivosti.

12 11 Prohlídka poèítaèe TravelMate Po sestavení svého poèítaèe podle postupu, který je vyobrazen na plakátì Just for Starters..., se nyní podíváme kolem dokola na Váš nový poèítaè TravelMate. Èelní pohled Èíslo Položka Popis 1 Obrazovka displeje Rovnìž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly) 2 Stavové indikátory Svìtelné diody (LED), které se zapínají a vypínají pøi zobrazování stavu poèítaèe a jeho jednotlivých funkcí a komponentù. 3 Klávesy pro spouštìní Tlaèítka (klávesy) pro spouštìní èasto programù používaných programù. Viz èást Klávesy pro spouštìní programù na stránce 20, kde najdete více podrobností.

13 12 Èíslo Položka Popis 4 Touchpad Polohovací zaøízení citlivé na dotek, které pracuje podobnì jako poèítaèová myš. 5 Tlaèítka pro klepnutí Levé a pravé tlaèítko má stejnou funkci, jako (levé, støední a pravé) levé a pravé tlaèítko myši. Støední tlaèítko slouží jako rolovací ve 4 smìrech (nahoru/dolù/vlevo/vpravo). 6 Infraèervený port Tento port slouží pro vytvoøení rozhraní mezi dalšími infraèervenými zaøízeními (jako je napøíklad IR-tiskárna, poèítaèe, vybavené infraèerveným portem a podobnì). 7 Reproduktory Slouží ke zvukovému výstupu z Vašeho poèítaèe. 8 Plocha pro opøenípohodlná podpùrná oblast pro Vaše ruce zápìstí pøi používání poèítaèe. 9 Klávesnice Slouží pro zadávání údajù do Vašeho poèítaèe. Pohled na levou stranu Èíslo Položka Popis 1 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo kamera USB). 3 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí PC-karty ze slotu. PC-karty

14 13 Èíslo Položka Popis 4 Slot pro rozšiøující Pro pøipojení 16-bitové nebo 32-bitové PC-kartu CardBus PC-karty Typu II. 5 Tlaèítko pro vysunutí Slouží pro vysunutí èipové karty SmartCard èipové karty SmartCard ze slotu. 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Slot pro soupravu Pro pøipojení videokonferenèní soupravy Video Video capture kit capture kit na levé stranì poèítaèe. 8 Slot pro èipovou kartu Slot pro rozhraní èipové karty SmartCard SmartCard s autentizací pøed zavedením systému. Pohled na pravou stranu Èíslo Položka Popis 1 Mechanika Pro uložení modulu vyjímatelné mechaniky AcerMedia AcerMedia. 2 Indikátor LED Rozsvítí se, jestliže je mechanika AcerMedia AcerMedia aktivní. 3 Tlaèítko pro Slouží k vysunutí disku z mechaniky. vysunutí disku 4 Otvor pro nouzové Pro vysunutí disku, pokud je poèítaè vypnut. vysunutí Viz stránka 60, kde najdete další podrobnosti. 5 Sí ový vypínaè Pro zapnutí napájení poèítaèe.

15 14 Èíslo Položka Popis 6 Bezpeènostní zámek Pro pøipojení bezpeènostního zámku (založeno na kompatibilitì se systémem Kensington). Poznámka: Poloha indikátoru mechaniky AcerMedia, otvoru pro vysunutí a otvoru pro nouzové vysunutí, se mùže lišit dle typu nainstalovaného modulu optického disku. Pohled zezadu Èíslo Položka Popis 1 Zásuvka pro Pro pøipojení sí ového napájecího adaptéru. sí ový adaptér 2 Port USB Pro pøipojení jakéhokoli zaøízení s rozhraním USB (napøíklad myš USB nebo USB kamera). 3 S-Video Pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. 4 Port pro vnìjší monitor Pro pøipojení zobrazovacího zaøízení (napøíklad externího monitoru, LCD projektoru) pøi zobrazení až 16,7 milionu barev s rozlišením 1400 x 1050 bodù.

16 15 Èíslo Položka Popis 5 Rozšiøující port Pro pøipojení replikátoru V/V portù nebo pro zaøízení EasyPort. 6 Paralelní port Pro pøipojení paralelního zaøízení (napøíklad paralelní tiskárny). 7 Zásuvka pro pøipojení Linkový výstup pro pøipojení audiozaøízení výstupu reproduktorù/ (napøíklad reproduktory, sluchátka). sluchátek 8 Zásuvka vstupní linky Linkový vstup pro pøipojení audiozaøízení (napøíklad CD pøehrávaè, stereofonní walkman). 9 Zásuvka pro modem Pro pøipojení vestavìného modemu k telefonní lince. 10 Zásuvka pro pøipojení Pro pøipojení k poèítaèové síti typu Ethernet k poèítaèové síti 10/ Port IEEE 1394 Slouží pro pøipojení k podporovanému zaøízení IEEE 1394.

17 16 Pohled zespodu Èíslo Položka Popis 1 Chladicí ventilátor Pomáhá pøi chlazení poèítaèe. Poznámka: Nezakrývejte a nièím neblokujte otvor ventilátoru. 2 Uvolòovací západka Odjištìní modulu AcerMedia pøi vyjímání nebo modulu AcerMedia vzájemné výmìnì. 3 Prostor pro modul Pro uložení modulu AcerMedia. AcerMedia 4 Prostor pro osobní Zde vložte navštívenku nebo identifikaèní kartu identifikaèní kartu podobné velikosti pro personalizaci poèítaèe. 5 Uvolòovací západka Pro odjištìní modulu baterie pøi vyjímání. modulu baterie 6 Prostor pro baterii Zde je umístìn modul baterie poèítaèe. 7 Pamì ový prostor Zde je uložena hlavní pamì poèítaèe. 8 Prostor pro pevný disk Zde je uložen pevný disk poèítaèe (zajištìn šroubkem). 9 Ochrana pevného Chrání Váš pevný disk proti náhodným rázùm disku proti otøesùm a otøesùm.

18 17 Hlavní rysy V další èásti je uveden struèný pøehled hlavních rysù poèítaèe: Výkon Procesor Intel Mobile Pentium 4 - M s cache pamìtí 512 kb Level 2 s novou technologií Enhanced Intel SpeedStep TM Pamì, rozšiøitelná až na 1 GB Vestavìná vymìnitelná mechanika optického disku (AcerMedia) Vysokokapacitní pevný disk Enhanced-IDE Baterie typu Li-Ion Systém øízení spotøeby s technologií ACPI Snímaè èipových karet SmartCard s autentizací pøed zavedením operaèního systému pro maximální bezpeènost. Displej Aktivní displej LCD s úhlopøíèkou 14,1 palce (T T) s 16-bitovým High-color zobrazením s rozlišením 1024 x 768 bodù (XGA) a displej LCD s úhlopøíèkou 15 palcù s rozlišením 1400 x 1050 bodù (SXGA+) Možnosti 3D. Podpora soubìžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT. Výstup S-Video pro pøipojení poèítaèe k televizoru nebo zobrazovacímu zaøízení, které je vybaveno vstupem S-Video. unkce pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnìjší parametry pro Váš displej a pro úsporu energie. Možnost nezávislého duálního zobrazení na externím displeji.

19 18 Multimédia 16-bitový stereo PCI 3D audiosystém. Dva integrované reproduktory a mikrofon. Vysokorychlostní optická mechanika (modul AcerMedia). Konektivita Vysokorychlostní fax/data modem. Vysokorychlostní komunikaèní port pro bezdrátový pøenos ( IR). Konektory USB. Konektor Ethernet/ ast Ethernet. Port IEEE Volitelnì InviLink b wireless LAN. Design a ergonomie 4-smìrná rolovací klávesa pro Internet. Hladký, jemný a stylový design. Klávesnice plné velikosti. Ergonomicky umístìné ukazovací zaøízení - touchpad. Rozšiøitelnost Jeden PC Card slot typu II nebo typu III. Rozšiøitelná pamì. Replikátor portù EasyPort.

20 19 Indikátory Ve spodní èásti displeje je umístìno 6 snadno èitelných stavových ikon. Stavové ikony napájení (Power) a spánek (Sleep) jsou viditelné dokonce i po zavøení krytu displeje, takže stav poèítaèe mùžete sledovat i pøi uzavøeném krytu. Ikona unkce Bezdrátová komunikace Napájení (Power) Spánek (Sleep) Aktivita médií Dobíjení baterie Caps Lock Num Lock Popis Rozsvítí se, pokud je aktivní bezdrátová sí LAN. Svítí, pokud je poèítaè zapnutý. Rozsvítí se, jakmile poèítaè pøejde do režimu spánek. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní disketová mechanika, pevný disk nebo mechanika Acer- Media. Rozsvítí se ve chvíli, kdy je baterie dobíjena. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock. Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.

21 20 Používání klávesnice Klávesnice poèítaèe je vybavena klávesami plné velikosti spolu se vèlenìnou èíselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvìma klávesami pro Windows a 12 funkèními klávesami. Speciální klávesy Klávesy-zámky Na klávesnici jsou tøi klávesy-zámky, které umožòují støídavì zapínat a vypínat požadované funkce. Klávesa-zámek Caps Lock Num Lock ( n-11) Popis Je-li aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem (stejná funkce jako po stisknutí klávesy Shift+ <písmeno>). Je-li aktivní, je numerická klávesnice pøepnuta do režimu èísel, to znamená, že klávesy pracují jako na kalkulaèce (všechna èísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim používejte, potøebujete-li zadávat vìtší množství numerických údajù. Lepším øešením mùže být pøipojení externí èíselné klávesnice. Scroll Lock ( n- 12) Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden øádek nahoru nebo dolù po stisknutí šipky nahoru nebo dolù. Mìjte na pamìti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

22 21 Vèlenìná èíselná klávesnice Vèlenìná èíselná klávesnice pracuje stejnì jako èíselná klávesnice na stolní klávesnici. Je oznaèena malými znaky, umístìnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištìny symboly pro ovládání kurzoru. Požadovaný pøístup Aktivní klávesa Neaktivní klávesa Num Lock Num Lock Èíselné klávesy na Zadávejte èíslice vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici Klávesy pro ovládání Pøi používání kláves Pøi používání kláves pro kurzoru na vèlenìné pro ovládání kurzoru ovládání kurzoru stisknìte èíselné klávesnici stisknìte klávesu Shift. klávesu n. Klávesy hlavnípøi zadávánípísmen Zadávejte písmena klávesnice na vèlenìné èíselné normálním zpùsobem. klávesnici podržte klávesu n. Poznámka: Pokud je k poèítaèi pøipojena externí klávesnice nebo èíselná klávesnice, pøepne funkce Num Lock automaticky z vestavìné klávesnice na externí klávesnici nebo èíselnou klávesnici.

23 22 Klávesy pro Windows Na klávesnici jsou dvì klávesy, které provádìjí specifické funkce Windows. Klávesa Klávesa s logem Windows ÿ + Tab ÿ + E ÿ + ÿ + M Shift + ÿ + M ÿ + R Klávesa Aplikace Popis Tlaèítko Start. Kombinace s touto klávesou umožòují speciální funkce, jako jsou: Aktivace dalšího tlaèítka v pruhu úloh. Zobrazí okno Prùzkumník - Tento poèítaè (Exploring - My Computer). Vyhledání dokumentu. Minimalizace všech oken. Zrušení poslední operace minimalizace všech oken. Zobrazení dialogového rámeèku Spustit. Otevøe kontextovou nabídku aplikace (stejná funkce jako klepnutí pravým tlaèítkem). Horké klávesy Pro zpøístupnìní vìtšiny ovládacích prvkù poèítaèe, jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost a BIOS Utility, používá poèítaè horké klávesy nebo klávesové kombinace.

24 23 Pro aktivaci horkých kláves stisknìte a podržte klávesu n pøed stisknutím druhé klávesy kombinace kláves. Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 1 Klávesa nápovìdy Zobrazuje nápovìdu, týkající se horkých kláves. n- 2 Nastavení (Setup) Zpøístupnìní utility pro konfiguraci poèítaèe. n- 3 Pøepínání schémat Pøepíná schémata øízení spotøeby, øízení spotøeby používaná poèítaèem (tato funkce je dostupná, pokud je podporována operaèním systémem). Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 4 Sleep ( Spánek ) Uvede poèítaè do režimu spánek. Viz èást Základní øízení spotøeby na stránce 32. n- 5 Pøepínání displeje Pøepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li pøipojen) a souèasným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor. n- 6 Zhasnutí Vypne podsvìtlení displeje LCD, obrazovky aby se ušetøila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opìt rozsvítí.

25 24 Horká Ikona unkce Popis klávesa n- 7 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí vestavìného touchpadu touchpadu. n- 8 Pøepínání Zapnutí nebo vypnutí reproduktorù. reproduktoru n- Zvýšení hlasitosti Zvýšení hlasitosti reproduktoru. n- Snížení hlasitosti Snížení hlasitosti reproduktoru. n- Zvýšení jasu Zvýšení jasu obrazovky. n- Snížení jasu Snížení jasu obrazovky. Symbol Euro Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na USA - International nebo United Kingdom (Velká Británie), nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, mùžete na své klávesnici zadávat symbol Euro. Poznámka pro uživatele klávesnice US: Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno pøi prvním spuštìní Windows. Aby symbol Euro fungoval, je tøeba pøepnout rozložení kláves na klávesnici na US - International.

26 25 Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows ME nebo Windows 2000, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na ikonu Klávesnice. 3. Klepnìte na záložku Jazyk. 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Vlastnosti. Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Klepnìte dvakrát na možnost Jazyková a národní nastavení (Regional and Language Options). 3. Klepnìte na záložku Jazyk (Language) a pak klepnìte na možnost Podrobnosti (Details). 4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro En English (United States) je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepnìte na položku Pøidat (Add). Pak zvolte United States - International a nakonec klepnìte na OK. 5. Klepnìte na tlaèítko OK. Chcete-li zadat symbol Euro: 1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici. 2. Otevøete textový editor nebo program pro zpracování textu. 3. Podržte klávesu Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Nìkteré fonty a programy nepodporují symbol Euro. Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese typography/faq/faq12.htm.

27 26 Spouštìcí klávesy V horní èásti klávesnice je umístìno 5 tlaèítek. Tato tlaèítka se nazývají spouštìcí klávesy. Jsou oznaèeny jako P1, P2, P3, klávesa u a klávesa prohlížeèe Internetu. Poznámka: Nalevo od tìchto pìti spouštìcích kláves je umístìno tlaèítko bezdrátové komunikace. Více informací o této funkci najdete v pøíruèce o bezdrátové komunikaci. Spouštìcí klávesa P1 P2 P3 Mail Prohlížeè Internetu Implicitní aplikace Uživatelsky programovatelná Uživatelsky programovatelná Multimediální aplikace ová aplikace. Indikátor LED klávesy u bliká, jestliže uživatel obdržel pøíchozí poštu. Aplikace prohlížeèe Internetu

28 27 unkce pro kontrolu pøíchozích ù Pøi prvním spuštìní vašeho systému se zobrazí dialogový rámeèek Mail Checking. V tomto dialogovém rámeèku mùžete zvolit, zda se má tento program spouštìt pøi spuštìní systému nebo nikoli, mùžete nastavit èasový interval pro kontrolu u a podobnì. Pokud již ový úèet elektronické pošty máte, mùžete do dialogového rámeèku zadat pøíslušné vlastnosti úètu elektronické pošty (Mail Properties). Položka Mail Server pøedstavuje název poštovního serveru, odkud stahujete svou elektronickou poštu, napøíklad: v adrese je názvem poštovního serveru hotmail.com. Kromì funkce kontroly u je k dispozici tlaèítko pro mail, které se používá pro spouštìní vašeho ového programu (klienta). Toto tlaèítko je umístìno nad klávesnicí vpravo pod displejem. Pokud uživatel obdržel novou poštu, zaène blikat indikátor LED tohoto tlaèítka. Dialogový rámeèek Mail Checking mùžete rovnìž vyvolat klepnutím na tlaèítko Start, Programy, Launch Manager a pak klepnutím na položku checking setting.

29 28 Touchpad Zabudovaný touchpad pøedstavuje ukazovací zaøízení které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístìní ve støední èásti plochy pro opøení zápìstí poskytuje optimální komfort a oporu. Poznámka: Pøi použití externí myši, pøipojené k sériovému nebo USB rozhraní, mùžete stisknout kombinaci kláves n- 7, aby se touchpad deaktivoval. Základy ovládání touchpadu V následujících nìkolika bodech se nauèíte, jak používat touchpad: Pohybujte prstem na ploše touchpadu, aby se pohyboval kurzor na obrazovce. Stisknìte levé (1) a pravé (3) tlaèítko, umístìné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštìní. Tato dvì tlaèítka mají podobný význam jako levé a pravé tlaèítko myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobných výsledkù. Tlaèítko pro pohyb 4 smìry (2) se používá k rolování stránky nahoru, dolù, vlevo nebo vpravo. Toto tlaèítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na svislém nebo vodorovném posuvníku v aplikaci Windows.

30 29 unkce Levé tlaèítko Pravé Støední Poklepání tlaèítko tlaèítka SpuštìníKlepnìte dvakrát Poklepejte dvakrát rychle po sobì. (stejnou rychlostí jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši). Volba Klepnìte jedenkrát. Poklepejte jedenkrát. Vleèení Klepnìte a podržte Poklepejte dvakrát a pak prstem na (stejnou rychlostí touchpadu vleète kurzor. jako u dvojitého klepnutí tlaèítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vleète kurzor. Zobrazení Klepnìte kontextové jedenkrát. nabídky RolováníKlepnìte a podržte tlaèítko pro rolování nahoru/dolù/ vlevo/vpravo. Poznámka: Pøi používání touchpadu mìjte suché a èisté prsty. Kromì toho udržujte èistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto dùvodu platí, že èím jemnìjší je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvýší schopnost odezvy touchpadu.

31 30 Ukládání dat Tento poèítaè poskytuje následující možnosti ukládání dat: Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE. Mechaniku AcerMedia. Pevný disk Na pevném disku jsou uložena Vaše data a programy. Moduly AcerMedia Rozhraní AcerMedia nabízí širokou škálu modulù pro Váš poèítaè. Dostupné moduly mechanik zahrnují: Mechanika CD-ROM Mechanika DVD-ROM Mechanika DVD/CD-RW Mechanika druhého pevného disku Disketová mechanika Poznámka: Postup pøi výmìnì modulù AcerMedia najdete v èásti Vzájemná zámìna modulù AcerMedia na stránce 58. Vysunutí "šuplíku" optické mechaniky (CD nebo DVD) Budete-li chtít vysunout šuplík optické mechaniky ve chvíli, kdy je poèítaè zapnutý, stisknìte tlaèítko pro vysunutí šuplíku. Pokud je napájení poèítaèe vypnuto, mùžete šuplík mechaniky vysunout pomocí nouzového otvoru pro vysunutí. Viz stránka 56.

32 31 Používání software Pøehrávání filmù DVD Pokud je na Vašem poèítaèi nainstalován modul mechaniky DVD-ROM, mùžete si na svém poèítaèi pøehrávat filmy DVD. 1. Vysuòte šuplík mechaniky DVD a vložte disk s filmem na DVD. Pak šuplík DVD mechaniky uzavøete. Dùležité! Jakmile spustíte pøehrávaè DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozdìleny do 6 oblastí (regionù). Jakmile bude Vaše mechanika DVD nastavena na urèitý kód oblasti, bude schopna pøehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti mùžete nastavovat maximálnì 5krát (vèetnì prvního zadání), pøièemž poslední zadaný kód zùstane jako stálý. Obnova (pøeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování poètu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další èásti této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmù DVD. 2. Pøehrávání filmu DVD zaène automaticky za nìkolik sekund.

33 32 Kód oblasti Zemì nebo oblast 1 USA, Kanada 2 Evropa, Støední východ, Jižní Afrika, Japonsko 3 Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea 4 Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland 5 Bývalé zemì SSSR, èást Afriky, Indie 6 Èínská lidová republika Poznámka: Pøi zmìnì kódu oblasti vložte do mechaniky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online nápovìdì.

34 33 Audio Tento poèítaè je vybaven 16-bitovým PCI stereo audiosystémem, zabudovaným citlivým mikrofonem a dvojicí stereofonních reproduktorù. Na zadním panelu poèítaèe jsou umístìny konektory pro pøipojení audiozaøízení. Viz èást Pohled zezadu na stránce 14, kde najdete více informací o pøipojování externích audiozaøízeních. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti poèítaèe je snadné díky tlaèítkùm pro nastavení hlasitosti. Viz èást Horké klávesy na stránce 22, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorù.

35 34 Øízení spotøeby Notebook je vybaven systémem øízení spotøeby monitorujícím aktivitu systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli èinnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zaøízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky pøipojené k sériovému a paralelnímu portu a videopamì. Pokud po urèitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se vypršení doby neèinnosti ), zastaví poèítaè nìkterá nebo všechna tato zaøízení, aby se snížila spotøeba energie. Tento poèítaè využívá schéma øízení spotøeby, podporující technologii ACPI, která umožòuje maximální úsporu energie a souèasnì maximální výkon. Všechny režimy úspory energie jsou spravovány systémem Windows. Více informací naleznete ve Vaší online nápovìdì.

36 35 Pøenášení poèítaèe TravelMate Tato èást Vám poskytne rady týkající se vìcí, které byste mìli vzít v úvahu pøi pøenášení nebo cestování se svým poèítaèem. Odpojování z pracovní plochy Pøi odpojování poèítaèe od externího pøíslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky: 1. Uložte rozdìlanou práci. 2. Vyjmìte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z odpovídajících mechanik. 3. Vypnìte poèítaè. 4. Zavøete kryt displeje. 5. Odpojte sí ovou pøívodní šòùru ze sí ového adaptéru. 6. Odpojte klávesnici, ukazovací zaøízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zaøízení. 7. Odjistìte bezpeènostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištìní svého poèítaèe. Pøenášení poèítaèe Pokud poèítaè pøenášíte pouze na krátké vzdálenosti, napøíklad ze své kanceláøe do konferenèní místnosti. Pøíprava poèítaèe Pøed pøenesením poèítaèe zavøete a zajistìte kryt displeje, aby se poèítaè pøepnul do režimu sleep ( spánek ). Nyní mùžete poèítaè bezpeènì pøenášet kamkoli v rámci budovy. Chcete-li ukonèit režim sleep poèítaèe, odklopte kryt displeje. Pokud s sebou poèítaè berete do kanceláøe klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li poèítaè úplnì: 1. Klepnìte na tlaèítko Start, Vypnout poèítaè, a pak zvolte možnost Vypnout (pro Windows XP).

Notebook Acer TravelMate série 620

Notebook Acer TravelMate série 620 Notebook Acer TravelMate série 620 Uživatelská příručka Copyright 2001 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 620 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458 Rychlý průvodce Barbone Office V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Notebook Acer Aspire série 1600

Notebook Acer Aspire série 1600 Notebook Acer Aspire série 1600 Uživatelská příručka Notebook Acer Aspire řada 1600 Návod k obsluze ii Copyright 2003 Všechna práva vyhrazena Návod k obsluze notebooku řady Acer Aspire 1600 Původní vydání:

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Notebook Acer TravelMate série 720

Notebook Acer TravelMate série 720 Notebook Acer TravelMate série 720 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 720 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

TravelMate Řady 6000. Uživatelská Příručka

TravelMate Řady 6000. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 6000 Uživatelská Příručka Copyright 2004 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 6000 Původní Vydání: Únor 2004 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Acer Ferrari 3000. Uživatelská příručka

Acer Ferrari 3000. Uživatelská příručka Acer Ferrari 3000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Ferrari 3000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

TravelMate řady 290. Uživatelská příručka

TravelMate řady 290. Uživatelská příručka TravelMate řady 290 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 290 Původní vydání: Červenec 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

NOTEBOOK REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

NOTEBOOK REFERENČNÍ PŘÍRUČKA NOTEBOOK REFERENČNÍ PŘÍRUČKA Obsah Kapitola 1: O této referenční příručce..... 1 O této příručce................................ 2 Přístup k Uživatelské příručce online.............. 2 Kontaktní informace

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

TravelMate Řady 2350. Uživatelská Příručka

TravelMate Řady 2350. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 2350 Uživatelská Příručka Copyright 2004 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská Příručka Notebook TravelMate Řady 2350 Původní Vydání: Listopad 2004 Pravidelné úpravy a

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více