OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod."

Transkript

1 OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1

2 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za zakoupení Olympus èteèky/zapisovaèe pro miniaturní karty. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod, ve kterém se dozvíte, jak výrobek bezpeènì a správnì používat. Po pøeètení návod uložte na snadno pøístupném místì. Dùležité informace týkající se bezpeèného používání výrobku jsou oznaèeny následujícími znaèkami. Takto oznaèenými informacemi a pokyny se vždy øiïte - pøedejdete tak možnému úrazu nebo hmotné škodì. Význam jednotlivých znaèek je následující: VAROVÁNÍ Touto znaèkou jsou oznaèeny operace, které v pøípadì nesprávného provedení mohou zpùsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. VÝSTRAHA Touto znaèkou jsou oznaèeny operace, které v pøípadì nesprávného provedení mohou zpùsobit úraz nebo hmotnou škodu. Takto jsou oznaèeny zakázané operace. V textu nebo uvnitø znaèky je vysvìtleno, o jakou operaci se jedná. Takto jsou oznaèeny povinné operace. V textu nebo uvnitø znaèky je vysvìtleno, o jakou operaci se jedná. 2 ctecka.p65 2

3 n SÍ OVÝ ADAPTÉR Do adaptéru nikdy nelijte vodu a nevkládejte do nìj kovové nebo hoølavé pøedmìty - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Nedotýkejte se adaptéru vlhkýma rukama - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Sí ový adaptér nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravovat ani jakkoliv pozmìòovat - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranìní. Pokud je nutná prohlídka vnitøku adaptéru, jeho nastavení nebo oprava, obra te se na prodejce nebo na servisní støedisko Olympus. Adaptér používejte pouze v síti, pro jejíž napìtí je urèen. Nezapojujte adaptér do sí ové zásuvky, pokud je zaprášený nebo jinak zneèištìný. Pøi zapojování adaptéru dbejte, aby byl do sí ové zásuvky zcela zasunut. Dbejte, aby nedošlo k poškození sí ové napájecí šòùry. Zástrèku sí ové napájecí šòùry neodpojujte ze zásuvky taháním za šòùru. Adaptér i napájecí šòùru chraòte pøed zdroji tepla. Pokud je adaptér používán, nezakrývejte jej. Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky. Jestliže pøi používání adaptéru zaregistrujete neobvyklý zvuk, zahøátí nebo kouø, uèiòte následující: Z pøístroje ihned vyjmìte baterie nebo od nìj odpojte sí ový adaptér. Dejte pøitom pozor, abyste se nepopálil(a). Obra te se na prodejce nebo servisní støedisko Olympus s žádostí o opravu. 3 ctecka.p65 3

4 1 POPIS VÝROBKU n HLAVNÍ FUNKCE Èteèka/zapisovaè pro miniaturní karty (Miniature Card) má následující funkce: Umožòuje naètení digitálních dat z miniaturní karty do osobního poèítaèe PC. Jednotka umožòuje rychlé pøeètení dat z miniaturní karty a jejich pøenos do osobního poèítaèe PC. Data lze také na miniaturní kartu zapisovat nebo je z ní mazat. Miniaturní kartu je také možno v jednotce naformátovat. Jednotka mùže pracovat s jakýmkoliv paralelním rozhraním (portem), které pracuje v jednom z tìchto režimù: - Standardní tiskárna nebo režim Nibble - 8-bitový obousmìrný režim (Bidirectional Mode) - Vylepšený paralelní port (Enhanced Parallel Port - EPP) Èteèka/zapisovaè pro miniaturní karty umožòuje prùchozí zapojení tiskárny. Kabel pro pøipojení tiskárny mùžete zapojit do zásuvky paralelního portu na jednotce, èímž mohou jednotka a tiskárna sdílet jeden paralelní (printer) port poèítaèe. Souèástí dodávky jsou softwarové ovladaèe (drivery) pro Windows 95. Ovladaèe jsou nutné pro zaèlenìní èteèky/zapisovaèe do konfigurace hardwaru poèítaèe. Èteèka/zapisovaè je urèena pro práci v poèítaèích vybavených operaèním systémem Windows 95. Doporuèujeme používat miniaturní karty (Miniature Card) Olympus øady CM. 4 ctecka.p65 4

5 2 INSTALACE n POŽADAVKY NA SYSTÉM Operaèní systém Microsoft Windows 95. Procesor 486/66 MHz nebo vyšší (doporuèeny procesory Pentium) 8 MB operaèní pamìti (doporuèeno 16 MB) 2 MB volného místa na pevném disku Paralelní port (tj. rozhraní pro pøipojení tiskárny) n INSTALACE HARDWARE Èteèku/zapisovaè pro miniaturní karty jednoduše nainstalujete takto: Pokud paralelnímu portu vašeho osobního poèítaèe máte pøipojenu tiskárnu, odpojte ji. Do paralelního portu poèítaèe zapojte konektor paralelního portu èteèky/zapisovaèe. Ujistìte se, že posuvný pøepínaè na èteèce/zapisovaèi je v poloze ON. (Používáte-li scaner filmù Olympus ES-10, pøepnìte jej do polohy OFF.) Konektor propojovacího kabelu tiskárny zapojte do konektoru na èteèce/zapisovaèi. Ke èteèce/zapisovaèi pøipojte sí ový adaptér. Jeho sí ovou šòùru zapojte do sí ové zásuvky. VLOŽENÍ KARTY Posunutím nejprve otevøete kryt prostoru pro kartu. Kartu do prostoru správnì umístìte, jak je naznaèeno na obrázku, a zatlaète ji dolù, až zaklapne a bude pevnì uchycena. vypínaè VYJMUTÍ KARTY Posunutím ve smìru šipky otevøete kryt prostoru pro kartu. Úchyty karty se povolí a kartu lze nyní z jednotky vyjmout. 5 ctecka.p65 5

6 VAROVÁNÍ Po vypnutí osobního poèítaèe PC jej odpojte od sítì. Pokud tak neuèiníte, mùže poèítaèem a tiskárnou projít pøi propojování proudová špièka, která mùže pøetížit napájecí zdroj a mùže také èteèku/zapisovaè poškodit. VAROVÁNÍ Ke èteèce/zapisovaèi nelze pøipojovat externí pamì ová zaøízení. Konektor paralelního portu na jednotce nemusí s nìkterými typy tiskáren správnì pracovat. Pokud se s tímto problémem setkáte, nepøipojujte na paralelní port poèítaèe èteèku/zapisovaè a tiskárnu souèasnì. VAROVÁNÍ Pøi instalování ovladaèù (driverù) jiných periferních zaøízení èteèku/zapisovaè od poèítaèe odpojte. Neuèiníte-li tak, nemusí software pracovat správnì. n INSTALACE SOFTWARE SPUŠTÌNÍ SETUP VE WINDOWS 95 Pro spuštìní instalaèního programu proveïte následující: 1. Zapnìte váš osobní poèítaè PC (pokud již není zapnut) a spus te Windows Do disketové mechaniky vložte disketu s ovladaèem èteèky/zapisovaèe nebo do mechaniky CD-ROM vložte CD-ROM s tímto ovladaèem. 3. Kliknìte na tlaèítko Start a otevøete ikonku Spustit Pokud instalujete z diskety, napište A:\SETUP a kliknìte na OK. Pøi instalaci z CD-ROM zvolte písmeno jednotky CD-ROM a kliknìte na tlaèítko Procházet. Poté v adresáøi Parallel zvolte soubor Setup.exe a kliknìte na tlaèítko Otevøít. Je-li napøíklad CD-ROM mechanice ve vašem poèítaèi pøiøazeno oznaèení disku D, zvolte D:\Parallel\Setup.exe a kliknìte na OK. 5. Instalaèní program Setup vás poté instalací provede. Vypnìte Windows 95 a poèítaè restartujte. 6 ctecka.p65 6

7 3 POUŽITÍ ÈTEÈKY/ZAPISOVAÈE PRO MINIATURNÍ KARTY PRO PØENOS DAT JAK PØISTUPOVAT K DATÙM NA MINIATURNÍ KARTÌ (MINIATURE CARD)? Po nainstalování ovladaèe èteèky/zapisovaèe pro miniaturní karty do operaèního systému Windows 95 již z miniaturní karty mùžete èíst a zapisovat na ni data. Pøi prvním pøístupu na Miniature Card pøes èteèku/zapisovaè vás bude ovladaè informovat o typu karty. Pak software zajistí, aby se použily pøíslušné moduly ovladaèe. Ovladaè také pro kartu vytvoøí zvláštní ikonku jednotky disku. S daty na kartì teï díky ovladaèi mùžete pracovat naprosto stejnì jako s daty na pevném disku - mùžete je tedy èíst nebo je na kartu zapisovat. Podrobnosti o práci s disky naleznete v Nápovìdì Windows 95 nebo v uživatelské pøíruèce Windows 95. Ovladaè èteèky/ zapisovaèe ve Windows 95 pracuje dynamicky, takže když ze èteèky/zapisovaèe miniaturní kartu vyjmete, ikonka disku zmizí. POZNÁMKA Nelze-li na miniaturní kartu pøistoupit jako na diskovou jednotku, mùže to být zpùsobeno tím, že karta je nesprávnì naformátovaná nebo není naformátovaná vùbec. V takovém pøípadì kartu musíte naformátovat v digitálním diktafonu (Digital Voice Recorder) Olympus nebo v jednotce èteèky/zapisovaèe. Pokud kartu formátujete, zaruèuje Olympus správnou funkci pouze pøi použití karty v digitálním diktafonu (Digital Voice Recorder) Olympus. VAROVÁNÍ Bìhem pøístupu na miniaturní kartu (tj. bìhem ètení nebo zápisu dat) nikdy neodpojujte èteèku/ zapisovaè miniaturních karet, nevypínejte jeho napájení a neukonèujte právì bìžící program. Mohlo by dojít k poškození karty. 7 ctecka.p65 7

8 4 PØÍÈINY MOŽNÝCH PROBLÉMÙ A JEJICH ODSTRANÌNÍ Pokud nelze pøistupovat k datùm uloženým na miniaturní kartì, vyzkoušejte nìkterou z tìchto operací: 1. Zkontrolujte, zda je konektor paralelního portu èteèky/zapisovaèe pro miniaturní karty správnì zapojen do osobního poèítaèe PC. 2. Zkontrolujte, zda je sí ový adaptér zapojen do zásuvky a jeho napájecí konektor do èteèky/ zapisovaèe. Zelená LED na èteèce/zapisovaèi musí svítit. 3. Zjistìte, zda je ve složce Tento poèítaè ikonka pøiøazená èteèce/zapisovaèi pro miniaturní karty (Miniature Card Reader/Writer). Když do jednotky vložíte kartu, mìla by se objevit. Po vyjmutí karty by mìla opìt zmizet. 4. V BIOSu vašeho poèítaèe zjistìte možnosti nastavení paralelního portu. Zvolte režim EPP nebo 8-bit bidirectional. V režimech Nibble a ECP se sníží rychlost èteèky/zapisovaèe. 5. Zkontrolujte, zda je posuvný pøepínaè na èteèce/zapisovaèi v poloze ON. (Pokud používáte Scaner filmù Olympus ES-10, pøepnìte jej do polohy OFF a v obrazovce Polling Control zvolte OFF- viz popis níže.) Jsou-li problémy s tiskem, vyzkoušejte nìkterou z tìchto operací: 1. V menu ovladaèe èteèky/zapisovaèe (Miniature Card Reader/Writer) otevøete obrazovku Polling Control. V ní zvolte OFF. Poté pøepnìte pøepínaè na èteèce/zapisovaèi do polohy OFF. (Pøi pøíštím použití èteèky/zapisovaèe tato nastavení nezapomeòte vrátit zpìt na ON). 2. Ujistìte se, že jednotka èteèky/zapisovaèe je správnì propojena s PC a že je zapnuta. Poznámka: Pøed odpojením èteèky/zapisovaèe pro miniaturní karty od PC otevøete obrazovku Polling Control a zvolte OFF. 8 ctecka.p65 8

9 5 TECHNICKÉ PARAMETRY Rozsah teplot hardware: Provozní - 0 C až +42 C Skladování C až +70 C Max. vlhkost: 90%, bez kondenzace Napájení: 7.5 V z externího sí ového adaptéru Odbìr: Typicky 350 ma/7.5 V Hmotnost: 300 g Rozmìry: 200 mm x 157 mm x 41 mm Rychlost pøenosu dat: Ètení kb/s (Za testovacích podmínek Olympus) Zápis - 20 kb/s Použitelné miniaturní karty: Miniature Card Olympus øada CM (volitelné) POZNÁMKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH Všechna práva vyhrazena. Bez písemného povolení Olympus Optical Co., Ltd. nesmìjí být žádné èásti této publikace reprodukovány, uloženy ve veøejném pøístupovém systému nebo vysílány, a to žádnou formou - elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, záznamem nebo jinak. Za dùsledky použití informací uvedených v této publikaci nenese firma Olympus žádnou odpovìdnost. Dále nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody plynoucí z použití informací zde uvedených. Práva zmìny obsahu této publikace a funkcí výrobku zde popsaných bez oznámení jsou vyhrazena. Ovladaè èteèky/zapisovaèe (Reader/Writer Driver software) copyright SMC Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní znaèky (trademarks), jména služeb a obchodní jména (trade names) jsou vlastnictvím pøíslušných majitelù. VÝSTRAHA PROVEDENÍ ZMÌN NEBO MODIFIKACÍ, KTERÉ NEJSOU SCHVÁLENY PØÍSLUŠNÝMI ORGÁNY, MÙŽE VÉST K ZÁNIKU POVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAØÍZENÍ. 9 ctecka.p65 9

10 VAROVÁNÍ FCC POZNÁMKA: Tento výrobek byl testován a bylo ovìøeno, že odpovídá limitùm pro tøídu B digitálních zaøízení podle èásti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny proto, aby pøi instalaci zaruèily pøimìøenou ochranu proti rušení pøi instalaci v domácnosti. Tento pøístroj vytváøí, využívá a mùže také vyzaøovat vysokofrekvenèní energii. Pokud není nainstalován a používán podle pokynù, mùže zpùsobit rušení radiokomunikaèních zaøízení. Není však zaruèeno, že k rušení v urèitém konkrétním pøípadì nemùže dojít i pøi dodržení tìchto pokynù. Pokud tento pøístroj ruší rozhlasový nebo televizní pøíjem, což lze ovìøit jeho vypnutím a zapnutím, mìl by se uživatel pokusit rušení odstranit jedním nebo i nìkolika následujícími opatøeními: Pøesmìrovat nebo pøemístit anténu rušeného pøijímaèe. Zvìtšit vzdálenost mezi tímto pøístrojem a rušeným pøijímaèem. Zapojit tento pøístroj do zásuvky, která je napájena jiným proudovým okruhem než je ten, ze kterého je napájen rušený pøijímaè. Obrátit se na prodejce nebo na zkušeného technika radio/televizního servisu s žádostí o pomoc. Pro dodržení limitù vyzaøování musí být pro propojení rozhraní použity stínìné kabely. 10 ctecka.p65 10

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní:

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více