Hlasový výstup elektronického systému COP Sezimovo Ústí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasový výstup elektronického systému COP Sezimovo Ústí"

Transkript

1 Hlasový výstup elektronického systému COP Sezimovo Ústí Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy 2008 Žákovský projekt Petr Čaloun student 4. ročníku oboru Elektrotechnika

2 Anotace Práce se zabývá problematikou hlasového výstupu elektronického systému. V dnešní době je poměrně běžné, že elektronické zařízení, například robot, komunikuje s uživatelem lidským hlasem. Robot má v paměti nahrána slova nebo celé věty a na pokyn řídícího systému je postupně přehrává. Pokud by měl robot umět říkat jednotlivá písmena, je možné datové soubory ukládat do běžných mikroprocesorových pamětí. Při použití slov a vět je nutné použití externí paměti, například harddisk, SD kartu atd. Hlavní úlohou je navrhnout elektronické zařízení pro zvukový výstup, ovládané pomocí sériového rozhraní RS232C, například z PC. Zařízení vyčítá data odpovídající jednotlivým slovům z velkokapacitního paměťového média tvořeného SD kartou o velikosti 512 MB. Formátování dat na SD kartě odpovídá způsobu práce daty s FAT 16 a je možné ji editovat pod OS Windows jako externí HD. Dalším úkolem je vytvořit program pro PIC, který bude komunikovat s SD kartou a generovat zvukový signál na základě vyčtených dat. Po zaslání čísla souboru po sériové lince COM zařízení přehraje příslušný záznam. Délka záznamu může být od 0,1 sekundy až do 12,8 sekund. Zařízení se může použít pro roboty a další inteligentní systémy využívající lidského hlasu pro komunikaci s uživatelem. Po rozšíření nebo změně sady slov je možné zařízení použít všude tam, kde se používá hlasový výstup, tedy výstražné systémy, prodejní automaty, zabezpečovací ústředny, bankomaty a další. Annotation Work is dealing with problematic of voice output of electrical system. In modern age it is quite common for electrical device, for example robot, to communicate with user in human voice.robot has saved words or sentences in his memory and when ordered by pocessing unit, he plays them. In order for him to say single letters, it is necessary for data files to be saved in common microprocessor memories. When using words and sentences, it is necessary to use external memory, for example hard-drive, SD-card etc. Main task it to suggest electrical device for audio output controled by serial interface RS232C, for example for PC. Device reproaches data corresponding with words from high-density memory media made by SD card with size of 512 MB. Format of data at SD card corresponds with way of data works with FAT16 and it is possible to edit under OS Windows as external Hard Drive. Next task is to create program for PIC which will communicate with SD card and generate sound signal based on calculated data. After sending number of file by serial line COM device will play according record. Lenght of record can change from 0,1 seconds to 12,8 seconds. Device can be used for robots and for other inteligent systems using human voice for communication with users. After extension or change of the set of words it is possible for device to be used everywhere, where voice output is used, like warning systems, selling machines, security centrals, cashmachines atc. i

3 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ Dne: Schvalují: Výtisk č.: Počet listů: ZADÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PROJEKTU 1. Číslo zadání 2. Název a charakter práce (obor) Jednotka hlasového výstupu s PIC a SD kartou ovládaná pomocí COM ET4B-01/078 3a. Zadavatel a konzultant 3b. Jazyková a stylistická Mgr. Vandová Ludmila úprava Mgr. Zůbková Marie 3c. Cizojazyčné texty a anotace: 5. Řešitel (jméno, příjmení, třída, datum nar.) Obor: Elektrotechnika - konstruování s PIC Ing. Čebiš Vladimír 4. Vedoucí projektu (závěrečné práce) Ing. Čebiš Vladimír Petr Čaloun ET4B nar Charakteristika zadávané práce projektu 1. Navrhnout a zkonstruovat hardware jednotky hlasového výstupu s PIC a SD kartou 2. Navrhnout komunikační protokol komunikující se školní robotickou sítí RoboCOP 3. Vytvořit software pro PIC umožňující vyčítání dat z SD karty, kompatibilního s FAT Vytvořit vzorová hlasová data na PC disponující minimálně 100 slovy a předvést funkčnost 7. Požadovaný termín odevzdání (Pokračování na druhé straně) 8. Předpokládaný termín 9. Další formy hodnocení obhajoby projektu u maturitní 1. Odborný předmět zkoušky 2. Obhajoba u maturity 3. Český jazyk Květen Cizí jazyk ii

4 10. Požaduje se předložit 1. Zpracovaný projekt podle zadání COP v tištěné podobě včetně české a cizojazyčné anotace v rozsahu jedné strany A4 (25 35 řádek) 2. Prototyp jednotky a předvést funkčnost 3. Zpracovaný projekt podle zadání COP na CD (v PDF, Word a zdrojové soubory) 4. Zpracovanou prezentaci projektu na CD (Power Point) 5. Grafické ztvárnění projektu formou plakátu velikosti A3 (v PDF a tištěné podobě) 11. Materiální zajištění (předpokládané náklady a podíl úhrady) - Práce bude zpracována převážně v rámci výuky předmětu Praxe-konstruování s PIC - Náklady na součástky zajistí škola (cca 500,-Kč) - K dispozici je veškeré potřebné technické vybavení, včetně software školy - Tisk práce zajistí žák na své náklady 12. Zpracoval Ing. Čebiš Vladimír 13. Zadání převzal Čaloun Petr Datum Podpis Datum Podpis iii

5 Poděkování Žákovský projekt byl zpracován v rámci řádného ukončení 4. ročníku maturitního studia Elektrotechnika konstruování s PIC. Vedoucím práce byl Ing. Vladimír Čebiš, kterému tímto děkuji za odborné konzultace a cenné rady týkající se struktury i obsahu práce. V Sezimově Ústí 20. dubna 2008 Petr Čaloun iv

6 Obsah 1. ÚVOD Téma a širší vymezení problematiky Cíl projektu ANALÝZA INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Popis technologie a principů Technologie Flash Paměťová karta Jednočipový mikropočítač PIC Rozhraní USART SPI protokol Školní povelová síť RoboCOP Používaná řešení v technické praxi Manuály a odborné publikace ke stažení Internetové stránky s podobnou tématikou Historie Projekty na naší škole Přehled paměťových karet a jejich vývoj Časové uspořádání nejrozšířenějších karet Postupný vývoj jednotlivých karet Karty pod lupou TEORETICKÝ ROZBOR Uvedení do problematiky Možná řešení Výběr karty Společné vlastnosti karet Komunikační protokol Použitá metodika Princip zvoleného řešení Komunikační protokol SPI Inicializační proces karty Formát zasílaných příkazů Důležité příkazy Formát přijímaných odpovědí Data Response Token Datové tokeny při zápisu a čtení Data Error Token Vyčítání dat z FAT tabulky Rozměry, architektura a napájení SD karty POPISNÁ ČÁST Schéma zapojení Popis schématu Seznam součástek Osazovací výkres Fotografie hotového výrobku Motiv plošného spoje Vývojový diagram řídícího programu Popis vstupních, výstupních a ovládacích bloků...26 v

7 4.8 Návod pro obsluhu Návod pro stavbu, oživení a servis ZÁVĚR Shrnutí a zhodnocení výsledků Doporučení pro další využití a rozšíření...27 DODATEK A...28 A.1 Seznam literatury...28 A.2 Seznam použitého zařízení a softwaru...28 A.3 Přílohy...29 DODATEK B...30 B.1 Zkratky a termíny...30 vi

8 Seznam obrázků Obrázek 2-1: Výhody Flash paměti... 2 Obrázek 2-2: Paměťové karty... 2 Obrázek 2-3: USART... 3 Obrázek 2-4: Protokol SPI... 4 Obrázek 2-5: Komunikační protokol sítě RoboCOP... 4 Obrázek 2-6: Síť RoboCOP... 5 Obrázek 2-7: Paměťové karty SD... 8 Obrázek 3-1: Označení pinů Obrázek 3-2: Časování sběrnice SPI Obrázek 3-3: Zaslání osmdesáti hodinových taktů Obrázek 3-4: Zaslání CMD Obrázek 3-5: Zaslání CMD Obrázek 3-6: Zaslání ACMD Obrázek 3-7: Zaslání CMD Obrázek 3-8: Inicializační cyklus SPI módu Obrázek 3-9: Část Boot sektoru Obrázek 3-10: Kořenový adresář Obrázek 3-11: FAT tabulka Obrázek 3-12: Fyzické rozměry SD karty Obrázek 3-13: Architektura SD karty Obrázek 4-1: Schéma zapojení Obrázek 4-2: Osazovací výkres Obrázek 4-3: Hotový výrobek Obrázek 4-4: Motiv plošného spoje 1: Obrázek 4-5: Vývojový diagram vii

9 Seznam tabulek Tabulka 2-1: Postupný vývoj karet... 6 Tabulka 3-1: Vlastnosti SD a MMC karty... 9 Tabulka 3-2: Význam pinů Tabulka 3-3: Formát příkazů Tabulka 3-4: Důležité příkazy Tabulka 3-5: Formát odpovědi typu R Tabulka 3-6: Formát odpovědi typu R Tabulky 3-7: Formát odpovědi typu R Tabulka 3-8: Data Response Token Tabulka 3-9: Datové tokeny při zápisu a čtení Tabulka 3-10: Data Error Token Tabulka 3-11: Struktura paměti Tabulka 3-12: Struktura Boot sektoru Tabulka 3-13: Vzorce pro výpočet důležitých adres v paměťovém prostoru Tabulka 3-14: Struktura Kořenového adresáře Tabulka 3-15: Pracovní podmínky SD karty Tabulka 4-1: Seznam součástek viii

10 1. Úvod 1.1 Téma a širší vymezení problematiky Práce se zabývá hlasovým výstupem elektronického systému s SD kartou. Toto zařízení má sloužit ke komunikaci s uživatelem pomocí lidského hlasu. Stále více se tento způsob komunikace uplatňuje u všech moderních zařízení a nahrazuje tak psaný text. Toto zařízení má široké využití a je možné ho použít všude tam, kde je zapotřebí sdělit uživateli jakoukoli informaci. 1.2 Cíl projektu Cílem projektu je sestrojit zařízení, které bude přehrávat uložená slova či věty z SD karty. Zařízení bude ovládané prostřednictvím PC pomocí rozhraní COM. Je také zapotřebí vytvořit protokol a ovládání pro tuto komunikaci. Dalším cílem je vytvořit program pro PIC, který bude komunikovat s SD kartou a převádět data z digitální podoby na zvukový signál. 1

11 2. Analýza informačních zdrojů 2.1 Popis technologie a principů Technologie Flash Zařízení používá pro ukládání dat SD kartu, která je založena na technologii Flash. Tato technologie je zvláštním druhem paměti EEPROM a zahrnuje v sobě výhody několika druhů pamětí. Výhodou je náhodná přístupnost a programovatelnost paměti po jednotlivých blocích. Lze ji programovat již zabudovanou v zařízení s použitím minima pomocných obvodů. Po odpojení napájení jsou data zachována. Je to zařízení typu Solid State, které je zcela bez pohyblivých částí. Tyto paměti jsou rozměrově malé a odolné vůči vnějšímu prostředí. Používají se technologie NOR, NAND nebo nano FLASH. Obrázek 2-1: Výhody Flash paměti Paměťová karta Toto zařízení, které slouží k úschově dat, se vyrábí v různých velikostech, typech a verzích. Hlavními rysy jsou malé rozměry, velká kapacita, malá spotřeba a nízká cena. Podrobněji se paměťovými kartami zabývám v oddílu Obrázek 2-2: Paměťové karty 2

12 2.1.3 Jednočipový mikropočítač PIC Tyto mikropočítače se vyznačují hlavně tím, že jsou kompletně integrovány do jednoho pouzdra a pro činnost potřebují pouze napájení. Používají se k řízení vestavěných systémů. V nabídce jsou 8 bitové až 32 bitové mikropočítače PIC. Jsou rozděleny do několika rodin, například PIC16 MCU nebo PIC18 MCU. Liší se od sebe zejména velikostí pamětí, použitou technologií, počtem pinů, rychlostí CPU nebo podporovanými moduly Rozhraní USART USART je synchronní a asynchronní sériové rozhraní, které se využívá pro komunikaci mezi přístroji. Pro komunikaci jsou zapotřebí jen tři vodiče z devíti, a to Tx, Rx a GND. Následující obrázek 2-3 zobrazuje zapojení USARTu pro komunikaci mezi mikroprocesorem a počítačem. Obrázek 2-3: USART 3

13 2.1.5 SPI protokol SPI je sériové periferní rozhraní, které se používá ke komunikaci mezi mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody. Komunikace je realizována pomocí společné sběrnice. Jsou zde použity čtyři vodiče. Vodič CS aktivuje zařízení typu slave a s hodinovým signálem na vývodu CLK se spustí komunikace mezi vývody SPI a SDI. Na následujícím obrázku 2-3 je jedno z možných zapojení SPI rozhraní. Obrázek 2-4: Protokol SPI 2.2 Školní povelová síť RoboCOP Architektura sítě je založena na spojení master slave. To znamená, že master, jako řídící zařízení, ovládá ostatní zařízení typu slave, která jsou mu podřízena. Standardně je v síti jedno zařízení typu master a určitý počet zařízení typu slave, který závisí na technických možnostech sítě. Typickým zařízením master je PC, slave může reprezentovat například sedmi-segmentový displej. Zařízení typu master jsou osazena vidlicí a zařízení typu slave jsou osazena zásuvkou. Komunikace je založena na odeslání adresového bytu a pak jednoho až sedmi datových bytů. Adresový a datový byte odlišuje nejvyšší bit, jak znázorňuje následující obrázek. Obrázek 2-5: Komunikační protokol sítě RoboCOP 4

14 Obrázek 2-6: Síť RoboCOP 2.3 Používaná řešení v technické praxi V praxi se pro ukládání a následnou reprodukci zvuku setkáváme s integrovanými EEPROM či FLASH paměťmi, které se nacházejí přímo na základní desce. Princip práce s těmito paměťmi je však obdobný. V praxi se dává přednost spíše menším rozměrům a malé poruchovosti zařízení. Proto se také využívá více těchto pamětí, namísto velkých a mechanicky náchylných Hard-disků. 2.4 Manuály a odborné publikace ke stažení Hlavním zdrojem informací byl manuál vydaný od SD Card Association [6]. Dalším zdrojem byly publikace vydané firmou Microchip [3-5]. Poslední část tvoří odborné publikace, jejichž odkazy jsou uvedeny na stránkách tohoto projektu [1]. Převážná většina podobných publikací však nešla využít, protože jsou zaměřeny pouze na kartu MMC. 2.5 Internetové stránky s podobnou tématikou Podobná zařízení, která jsou vytvořena spíše pro vývoj než jako koncový produkt, jsou nabízena k zakoupení na zahraničních internetových stránkách spolu s programem pro jejich ovládání. Jejich a další odkazy jsou také umístěny na stránkách projektu [1]. 5

15 2.6 Historie Projekty na naší škole Na naší škole se již delší dobu vytváří povelová síť RoboCOP. Tato síť je řízena jedním hlavním masterem, například počítačem, a je schopna ovládat dalších 128 zařízení podporujících tento protokol. Již byla vytvořena řada zařízení, která mohou komunikovat s touto sítí Přehled paměťových karet a jejich vývoj Časové uspořádání nejrozšířenějších karet PCMCIA Compact Flash (CF) Smart Media (SM) MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS) Secure Digital (SD) xd - Picture Card Postupný vývoj jednotlivých karet Compact Flash (CF) 1994 Compact Flash (CFII) 1998 Smart Media (SM) 1995 MultiMediaCard (MMC) 1997 Reduced Size MultimediaCard (RS-MMC) 2003 MultiMediaCard mobile (MMCmobile, DV-RS-MMC) 2005 MultiMediaCard plus (MMCplus) 2005 MultiMediaCard micro (MMCmicro) 2005 Memory Stick (MS) 1998 Memory Stick Duo (MSD) 2001 Memory Stick PRO (MSP) 2003 Memory Stick PRO Duo (MSPD) 2003 Memory Stick Micro M2 (M2) 2006 Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) 2006 Secure Digital (SD) 1999 Secure Digital Card mini (minisd) 2003 Secure Digital Card micro (microsd) 2005 Secure Digital High Kapacity (SDHC, SD2) 2006 Secure Digital High Kapacity mini (minisdhc) 2007 Secure Digital High Kapacity micro (microsdhc) 2007 xd - Picture Card (xd) 2002 xd cards M 2005 xd cards H 2005 Tabulka 2-1: Postupný vývoj karet 6

16 Karty pod lupou Prvním představitelem paměťových karet jsou karty nazývané CompactFlash, které vznikly v roce Tento typ byl poprvé specifikován a vyroben firmou SanDisk. Pro přenos dat je zde využíváno paralelní komunikace SATA (serialata). Compact Flash karty se rozdělují na dva typy, a to na CF I, které mají šířku 3.3 mm, a CF II, které disponují šířkou 5mm. Specifikovány jsou rychlosti karet CF, CF2.0 (CF+/CF High Speed), CF3.0 a CF4.0. Posléze vznikla také asociace s názvem Compact Flash Associaton (CFA), která dohlíží na vývoj a dodržování standardů. Druhým typem paměťové karty vyráběné v roce 1995 a představené firmou Toshibou je karta s názvem Smart Media. Její prvotní název byl Solid State Floppy Disk Card (SSFDC). Formát této karty je založen na ATA a DOS file standardu. SM karta je dostupná v kapacitách od 2 do 128MB. Používala se hlavně v kamerách. Dnes ji můžeme vidět v počítačích, které v sobě mají zabudovaný příslušný slot. Za jejího nástupce se pokládá xd karta, není však kompatibilní s SM kartou. Dalším nováčkem na trhu v roce 1997 byla MultiMediaCard, jejímž tvůrcem byly firmy Siemens AG a SanDisk. Tato karta je ještě menší a pevnější než karta SM. MMC-čka jsou také kompatibilní se slotem pro SD karty, pokud má daný přístroj příslušný firmware. Tato karta se dnes dodává s maximální kapacitou 8GB. V dalších letech následovalo ještě pět typů této karty, které se liší především svou velikostí (e-mmc), kapacitou a přenosovou rychlostí. V roce 1998 přišla na trh karta s názvem Memory Stick od firmy Sony. Tato karta byla delší a tlustší než předcházející, to ji ale přidalo na odolnosti. V následujících letech byly vytvořeny další menší typy této karty, které se využívají převážně u výrobků firmy Sony. Rok 1999 byl rokem karty Secure Digital vyrobené pod štítkem firmy Matsushita, Sandisk a Toshiba. V podstatě je to vylepšená MMC karta, jen o něco širší. Vyznačuje se vyšší přenosovou rychlostí, podporou ochrany digitálních nahrávek a podobně jako u MS karet má ochranu proti přepsání. Také jako u většiny jiných karet vývoj pokračoval dál a vznikly další typy s menšími rozměry a větší kapacitou. V poslední době přibyl typ SDIO. V případě, že nějaké zařízení, například PDA, disponuje SD slotem a firmwarem pro SDIO karty, tak můžete připojit do tohoto slotu také bluetooth, scanner či GPS a spoustu jiných zařízení. Poslední karta nazývaná xd nebo také Picture card přišla v roce U jejího zrodu stály společnosti Olympus a Fujifilm. Pro tyto společnosti je vyrábí Toshiba Corporation a Samsung Electronics. Rozměrově jsou menší než standardní velikost ostatních karet, dnes již však nejsou nejmenším paměťovým médiem na trhu díky stálému vývoji ostatních typů karet. xd karta je patentovaný formát, stejně tak jako karta Memory Stick. Chybí tak veřejná dokumentace či popis provedení. To však neplatí pro formáty SD, MMC či CompactFlash. 7

17 Obrázek 2-7: Paměťové karty SD 8

18 3. Teoretický rozbor 3.1 Uvedení do problematiky Abychom mohli komunikovat s SD kartou potřebujeme k tomu vhodný mikroprocesor, který podporuje protokol karty. Zároveň musí podporovat modul UART pro komunikaci s počítačem, PWM pro přehrání zvuku a jeho taktovací frekvence musí být nejméně 20MHz. 3.2 Možná řešení Výběr karty V úvahu přicházejí tři typy karet, a to CF, SD nebo MMC. Karta CF je však příliš velká a není kompatibilní s jiným typem karty, proto se zaměříme pouze na kartu SD a MMC, které mohou mít společný slot Společné vlastnosti karet SPI Protokol Výběr módu Ochrana při přenosu dat Čtecí/zapisovací operace a časování Mazací a zapisovací Protect Management Čtení CID/CSD registru Resetovací sekvence Hodinový signál Rozdělení paměťového pole Formát příkazu/odpovědi Vlastnost Secure Digital Card Multimedia Card Rozměry [mm] DRM Ano ano Čip kontrolér Ano Ano Ochranný přepínač proti přepsání Ano Ne Max. velikost paměti, MB Teoretická max. velikost paměti 128 GB 128 GB Max. rychlost čtení, MBytes/s Max. rychlost zápisu, MBytes/s Počet čtení/zápisů 1 2,000,000 2,000,000 Technologie NAND NAND Operační napětí Controller chip Ano Ano Počet pinů (1) Hodnota se může lišit podle výrobce. (2) Záleží na typu karty, viz obrázek 2-7. Tabulka 3-1: Vlastnosti SD a MMC karty 9

19 3.2.2 Komunikační protokol Jsou dva možné způsoby, jak řídit kartu. První je pomocí protokolu SD, který využívá paralelní nebo sériovou komunikaci. Druhý způsob je pomocí protokolu SPI, využívající sériovou komunikaci. Pin SD Mód SPI Mód Název Popis Název Popis 1 CD/DAT3 Detekce karty / Datový vodič [Bit 3] CS Výběr čipu 2 CMD Příkaz / Odpověď DI Vstupní data 3 VSS1 Uzemnění VSS1 Uzemnění 4 VDD Napájecí napětí VDD Napájecí napětí 5 CLK Hodinový signál SCLK Hodinový signál 6 VSS2 Uzemnění VSS2 Uzemnění 7 DAT0 Datový vodič [Bit 0] DO Výstupní data 8 DAT1 Datový vodič [Bit 1] rezervováno 9 DAT2 Datový vodič [Bit 2] rezervováno Tabulka 3-2: Význam pinů Obrázek 3-1: Označení pinů 3.3 Použitá metodika Pro tento projekt jsem se rozhodl použít kartu SD, protože její slot podporuje také kartu MMC. Jako komunikační protokol jsem si vybral protokol SPI, který podporuje také mikroprocesor PIC. 3.4 Princip zvoleného řešení Hlavní část zařízení tvoří mikropočítač PIC 16F887, který vše řídí. Nedílnou součástí je také paměťová karta typu SD, sloužící pro ukládání zvukových souborů. Mikropočítač se stará o komunikaci mezi počítačem a paměťovou kartou. Dále má za úkol převádět získaná data z SD karty na zvukový signál pomocí modulu PWM. Díky tomuto modulu zařízení disponuje audio výstupem. Poslední částí zařízení je MAX232 pro převod logických úrovní. 10

20 3.4.1 Komunikační protokol SPI Tento komunikační protokol využívá celkem tří vodičů a navíc jeden k výběru karty. Obrázek 3-2: Časování sběrnice SPI Inicializační proces karty Karta má simplicitně nastaven SD mód. Pro přechod do SPI módu musíme na signál CS přivést neaktivní úroveň. Poté provedeme 80 hodinových taktů na sběrnici SPI. Obrázek 3-3: Zaslání osmdesáti hodinových taktů 11

21 Následuje nastavení CS signálu na aktivní úroveň. První příkaz, který zasíláme, je CMD0, poté se dostáváme do SPI módu. Tento příkaz již nelze opakovat, pouze po zavedení nové inicializace. Hodnota odpovědi musí být 0x01, jiná hodnota indikuje chybu. Obrázek 3-4: Zaslání CMD0 Následuje nově přidaný příkaz CMD8, který zjišťuje podporu multiple voltage ranges a kontroluje podporu napájecího napětí. Pokud dostaneme správnou odpověď, znamená to, že vložená karta je verze číslo 2. či pozdější. Špatná odpověď může znamenat starší verzi SD karty či MMC kartu. Obrázek 3-5: Zaslání CMD8 Po získání správné odpovědi můžeme zaslat příkaz CMD58 pro získání OCR, tento příkaz však není povinný. Další příkaz je ACMD41, který se opakuje do té doby, dokud nedostaneme odpověď 0x00. 12

22 Obrázek 3-6: Zaslání ACMD41 Poté již musíme odeslat CMD58 pro získání CCS bitu. Tento bit nám říká, jestli vložená karta je typu High Capacity či Standard Capacity. Obrázek 3-7: Zaslání CMD58 Po získání odpovědi je dokončena inicializace SD karty. Doposud byl hodinový signál nastaven do frekvence 400KHz. Nyní můžeme nastavit frekvenci na maximum. Po inicializaci se většinou posílá příkaz CMD16, který nastaví délku datového bloku, se kterým budeme číst a zapisovat data. Na následujícím obrázku je zobrazen vývojový diagram celé inicializace. 13

23 Obrázek 3-8: Inicializační cyklus SPI módu Formát zasílaných příkazů Každý zasílaný příkaz má délku 6 bajtů. Následující tabulka zobrazuje jeho strukturu. Pozice bitu [45:40] [39:8] [7:1] 0 Šířka (bitů) Hodnota 0 1 X X X 1 Popis start bit stálý bit číslo příkazu argument CRC7 stop bit Tabulka 3-3: Formát příkazů Každý příkaz začíná start bitem a poté následuje vysílací bit. Další bity, kromě stop bitu, jsou různé. Příkazy mohou být kontrolovány CRC součtem, tuto funkci jsem však nepoužil. Příklad zaslání příkazu pro vyčtení sektoru: CMD17 (argument=3d000h) --> Pro zaslání jakéhokoli příkazu ACMD se musí nejprve odeslat příkaz CMD55. Příklad zaslání příkazu ACMD41: CMD55 (argument=0h) --> ACMD41(argument=FF00000h) -->

24 Důležité příkazy Příkaz Argument Typ Zkratka Popis CMD0 Žádný R1 GO_IDLE_STATE CMD8 [31:12] Reservované bity [11:8] Napájecí napětí (VHS) R7 SEND_IF_COND Resetuje kartu a nastane klidový stav Pošle stav rozhraní SD karty CMD16 [31:0] Délka bloku R1 SET_BLOCKLEN Nastaví velikost bloku dat CMD17 [31:0] Adresa dat R1 READ_SINGLE_BLOCK Přečte blok o velikosti podle CMD16 CMD24 [31:0] Adresa dat R1 WRITE_BLOCK Zapíše blok o velikosti podle CMD16 CMD55 Žádný R1 APP_CMD Další příkaz bude ACMDxx CMD58 Žádný R3 READ_OCR Přečte registr OCR ACMD41 Žádný R1 SD_SEND_OP_COND Aktivuje inicializační proces karty Tabulka 3-4: Důležité příkazy Formát přijímaných odpovědí Response R1 je obsažen ve všech odpovědích a je rozdělen na Response R1A a R1B. R1A je popsán v následující tabulce. Response R1B je stejný až na nultý bit, který může být v tomto případě proměnný. Nulová hodnota indikuje stále probíhající inicializaci a jednička indikuje připravenost pro další příkaz. Bajt Bit Chyba Definice 7 Start bit Nastaven vždy v 0 6 Chyba parametru Parametr příkazu byl mimo rozsah 1 5 Chyba adresy Nezarovnaná adresa vzhledem k délce komunikačního bloku 4 Chyba Erase Sequence Nastala chyba při sekvenci příkazů mazání 3 Chyba CRC během komunikace Špatný součet CRC při posledním příkazu 2 Chybný příkaz Byl přijat neexistující příkaz 1 Reset mazání Mazání nebylo dokončeno 0 Idle stav Karta je v idle stavu a provádí se inicializace Tabulka 3-5: Formát odpovědi typu R1 15

25 Response R2 má dva bajty a je odpovědí na příkaz CMD13. První bajt je stejný jako response R1 a za ním následuje bajt, který je popsaný v následující tabulce. Bajt Bit Chyba Definice 7 Mimo rozsah Parametr byl mimo rozsah nebo se host pokoušel změnit ROM 6 Chyba parametru mazání Chybný výběr, sektor nebo skupina pro mazání 5 Porušení ochrany zápisu Příkaz se pokoušel zapisovat do chráněného bloku 1 4 ECC karty selhalo Byl použit kód opravy chyb, který selhal 3 Chyba karty Chyba vnitřního kontroléru karty 2 Neznámá chyba Během operace se vyskytla neznámá chyba 1 Ochrana zápisu Tento bit je nastaven při pokusu o zapisování do chráněného sektoru 0 Karta je zamčena Bit indikující zamknutou kartu Tabulka 3-6: Formát odpovědi typu R2 Response R3 je odeslán na příkaz CMD58. Začíná prvním bajtem stejným jako R1 a poté následují 4 bajty obsahující OCR. Response R5 a R6 jsou rezervovány pro SDIO karty. Response R7 je odpověď pro příkaz CMD8. Začíná response R1, další bajty jsou popsány v následující tabulce. Bajt Bit Definice Verze příkazu Rezervované bity Voltage accepted Check patter Tabulky 3-7: Formát odpovědi typu R Data Response Token Každý datový blok zapsaný na kartu je kontrolován pomocí Data response token. Je dlouhý jeden bajt a má následující strukturu. Bit Definice 7-5 Nepoužito hodnota XXX 4 Stálý bit s hodnotou Data přijata a v pořádku zapsána Data byla odmítnuta kvůli chybě CRC Data byla odmítnuta kvůli chybě zápisu 0 Stálý bit s hodnotou 1 Tabulka 3-8: Data Response Token Datové tokeny při zápisu a čtení Příkazy čtení a zápisu jsou spojeny s datovými tokeny, přes které data přijímáme či vysíláme. Mají následující formát. Bajt Definice 1 Začátek bloku s hodnotou 0xFE Uživatelská data CRC součet Tabulka 3-9: Datové tokeny při zápisu a čtení 16

26 3.4.7 Data Error Token Pokud selže čtení dat z paměti a karta není schopna je vyčíst, tak pošle data error token. Tato odpověď má 1 bajt a je popsána v následující tabulce. Bit Definice 7-4 Nulové hodnoty 3 Parametr byl mimo rozsah nebo se host pokoušel změnit ROM 2 Byl použit kód opravy chyb, který selhal 1 Chyba vnitřního kontroléru karty 0 Během operace se vyskytla neznámá chyba Tabulka 3-10: Data Error Token Vyčítání dat z FAT tabulky Následující tabulka zobrazuje strukturu paměti. Popis Master Boot rekord Nevyužité místo Boot sektor Nevyužité místo Alokační tabulka 1 Alokační tabulka 2 Kořenový adresář Datová oblast Tabulka 3-11: Struktura paměti Pro vyčítání dat si musíme nejdříve vypočítat několik hodnot, které nám udávají, na jaké adrese začíná boot sektor, první FAT tabulka, kořenový adresář a další důležité části paměti. První část paměti zaujímá Master Boot Record. Obsahuje informace o oddílech paměti. Pokud přečteme nultou adresu paměťové karty, zjistíme, že již čteme boot sektor, ve kterém se nacházejí všechny potřebné hodnoty. Tyto části jsou zobrazené v následující tabulce. Ofset Délka Popis Bh 2B Velikost sektorů v bajtech Dh 1B Počet sektorů na klůstr Eh 2B Počet sektorů mezi boot record a FAT1 10h 1B Počet alokačních tabulek FAT 11h 2B Počet vstupů do kořenového adresáře 16h 1B Počet sektorů v jedné FAT Tabulka 3-12: Struktura Boot sektoru Obrázek 3-9: Část Boot sektoru 17

27 Pro procházení obsahu uložených souborů musíme nejprve vypočítat začátek první FAT a následně začátek root adresáře. Poslední vzorec je na výpočet začátku datové oblasti. Výpočet Vzorec Výpočet FAT1 Adresa boot + velikost sektoru * počet rezervovaných sektorů Výpočet root adresáře Začátek FAT1 + velikost sektoru * počet sektoru ve FAT * počet FAT Výpočet adresy dat Začátek kořenovéh oadresáře + počet vstupů do root * 32 Tabulka 3-13: Vzorce pro výpočet důležitých adres v paměťovém prostoru Každý soubor či adresář má v kořenovém adresáři 32 bajtů. Důležité části jsou zobrazeny v následující tabulce. Ofset Délka Popis 0h 8B Název položky +8h 3B Přípona položky +Bh 1B Atribut souboru +1Ah 2B První cluster souboru nebo adresáře +1Ch 4B Délka souboru Tabulka 3-14: Struktura Kořenového adresáře Na obrázku 3-9 je zobrazen jeden soubor v kořenovém adresáři. Obrázek 3-10: Kořenový adresář FAT tabulka obsahuje adresy clusterů, které se nacházejí v datové oblasti paměťové karty. Pokud bychom chtěli přehrát soubor BET, musíme přečíst adresu prvního clusteru, která je uložena v kořenovém adresáři. V tomto případě je to druhý cluster. Následně vyčteme adresu, která je uložena na druhém clusteru ve FAT tabulce. Takto bychom pokračovali dokud by jsme nenarazili na hodnotu 0xFFFF. Tato hodnota znamená konec souboru. Následující obrázek zobrazuje FAT tabulku. Všimněte si, že adresy na sebe navazují, pokud to tak je znamená to, že soubor není fragmentovaný. Pokud by byly clustery různě rozmístěné znamenalo by to, že soubor je fragmentovaný. Obrázek 3-11: FAT tabulka 18

28 3.5 Rozměry, architektura a napájení SD karty Obrázek 3-12: Fyzické rozměry SD karty 19

FLASH PAM TI. David Richter Ing. Karel Kubata

FLASH PAM TI. David Richter Ing. Karel Kubata FLASH PAM TI David Richter Ing. Karel Kubata Flash pam ti Obecná charakterstika: mechanicky odolné,, neobsahující žádné mechanické části uchovávaj vající data bezpřístupu elektrického napětí Použit ití

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Vývoj a souboj paměťových karet

Vývoj a souboj paměťových karet 20. Paměťová karta, paměť flash. Multimédia a PC Pamětová karta je elektronické zařízení typu flash memory. Paměť flash je počítačový čip obsahující non-volatilní paměť, jejíž obsah můžeme elektricky mazat

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL Principy komunikace zařízení na MP-Bus s automatem MICROPEL, popis prostředků pro zákaznický program edice 02.2014 verze 1.0 MPC400

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek Napájecí zdroj Josef Jan Horálek Josef Jan Horálek FIM UHK Architektura počítačů II Zdroje AT Starší zdroje používané u deset AT Dvě napěťové úrovně 12V a 5V Vypínání mechanickým vypínačem Na základní

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více