LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv"

Transkript

1 LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín Měnín Česká republika IČ: Kancelář, výroba, sklad: Blučina Blučina Česká republika DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33871

2 Úspory elektrické energie v rámci osvětlovacích soustav. Průmyslové prostory Výrobní prostory Komerční prostory Skladové prostory Sportoviště atd.

3 Prognóza vývoje cen elektrické energie v období Zdroj: Graf z dokumentu Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. jež společně zpracovaly OTE, a.s. (Operátor trhu) a EGÚ Brno, a. s., 02/2011.

4 Světlo patří k důležitým faktorům, které významně podmiňují úroveň životního prostředí. Vyvolává v člověku fyziologické a psychologické reakce, které jsou ovlivňovány množstvím světelné energie, jejím časovým a prostorovým rozložením, druhem světla a jeho barevnou jakostí. Pomocí zraku člověk získává 80 až 90% informací o prostředí, které ho obklopuje. Světlo, resp. osvětlení, má tak zásadní vliv na chování člověka, jeho pohodu, únavu, výkonnost, soustředěnost. V současnosti je umělé osvětlení v budovách zajišťováno pomocí elektřiny. Podíl spotřeby elektrické energie (dodané spotřebitelům) pro umělé osvětlení je v evropských zemích mezi 10 až 14 % a je předpoklad, že s rozšiřováním sortimentu kvalitnějších a efektivnějších zdrojů světla a svítidel se bude v dlouhodobém výhledu mírně snižovat. V ČR je podíl spotřeby elektrické energie (dodané spotřebitelům) pro umělé osvětlení cca 11 %. Průměrná roční spotřeba elektrické energie v ČR za rok 2006 byla 59,4 TWh. To znamená, že roční spotřeba elektrické energie v ČR pro osvětlování je více než 6,5 TWh.

5 Význam umělého osvětlení, jeho spotřeby, vyplývá i ze skutečnosti, že tento druh spotřeby elektřiny velmi výrazně ovlivňuje celkovou spotřebu elektrické energie v době energetických špiček a to zejména v zimním období. Potvrzují to i výsledky odborných šetření a průzkumu Státní energetické inspekce, podle níž se umělé osvětlení může na maximu odběru výkonu elektrizační soustavy ČR podílet i více než 20-ti %. I z tohoto důvodu je nezbytné neustále narůstající kvantitativní a kvalitativní požadavky na umělé osvětlení řešit s maximální hospodárností při respektování hlediska minimalizace energetické náročnosti. Citace z dokumentu: Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav. Karel Sokanský a kolektiv - Ostrava Pod vedením Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z VŠB-TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky vypracoval tým autorů: Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. František Dostál, Ing. Alena Muchová, Jiří Voráček, Ing. Luděk Hladký, Ing. Zdislav Žwak. Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu (program EFEKT) na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 odstavec G2 publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie.

6 Zásadní a nejvýznamnější faktory ovlivňující náklady na provoz osvětlovací soustavy v průběhu jejího života.

7 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF - LMF - činitel stárnutí světelného zdroje - LSF - činitel funkční spolehlivosti svět. zdrojů (používaný pouze pro skupinovou výměnu) - LMF - udržovací činitel svítidla - RSMF - udržovací činitel povrchů

8 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. - Stavební dispozice (dispozice osvětlovaného prostoru) - Stavební otvory - Střešní světlíky - Okna a dveře

9 3. Využití pracoviště (osvětlovaného prostoru) - Absence / prezence osob - Různé druhy a změny pracovních činností - Zapínání / vypínání OS - Četnost zapínání / vypínání OS

10 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Investiční náklady: - Cena světelných bodů - Cena ovládacích, řídících a pomocných prvků - Cena ovládacích, řídících a pomocných obvodů/rozvodů - Cena silových prvků -Cena silových obvodů/rozvodů - Cena montáže

11 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Provozní náklady: - Spotřeba elektrické energie -Výměna světelných zdrojů (cena světelného zdroje) -Výměna předřadných přístrojů (cena předřadného přístroje)

12 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Servisní náklady náklady na údržbu: Cena práce a náklady na technické zařízení - Výměna světelných zdrojů - Výměna předřadných přístrojů - Čištění svítidel - Kontrola osvětlovací soustavy - Revize zařízení - Obnova povrchů

13 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel MF Udržovací činitel MF má obrovský a zásadní vliv na energetickou účinnost osvětlovací soustavy. Předpoklady přijaté pro stanovení MF musí být optimalizovány tak, aby vedly k jeho vysoké hodnotě. Pokyny pro stanovení MF jsou uvedeny v dokumentu CIE 97: TNI Údržba vnitřních osvětlovacích soustav. Osvětlenost, doporučovaná v projektu osvětlení, vychází z udržované osvětlenosti, což je průměrná osvětlenost za určitou dobu používání, po jejímž uplynutí musí být provedena údržba a je dána vzorcem E maintained = E initial x udržovací činitel Udržovací činitel MF jinými slovy říká, jak musí být osvětlovací soustava nadhodnocená / naddimenzovaná, aby bylo v definovaném čase dosaženo požadovaných (minimálních) hodnot (kvality a kvantity) osvětlenosti.

14 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel MF MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF - LLMF činitel stárnutí světelného zdroje -LSF činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (používaný pouze pro skupinovou výměnu) - LMF udržovací činitel svítidla - RSMF udržovací činitel povrchů

15 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel stárnutí světelného zdroje - LLMF Činitel stárnutí světelného zdroje je podíl světelného toku světelného zdroje v dané době jeho života a počátečního světelného toku. Světelný tok všech druhů světelných zdrojů klesá s počtem hodin svícení. V tabulce 3.1jsou uvedeny příklady počtu provozních hodin (hodin svícení) pro řadu pracovišť. Přesné hodnoty však závisí na konkrétním typu světelného zdroje a u výbojových světelných zdrojů a L.E.D. rovněž na předřadných obvodech (přístrojích). Ztráty způsobené tímto jevem mohou být sníženy častější výměnou světelných zdrojů, třeba skupinovou výměnou. V tabulce 3.2 jsou uvedeny typické příklady činitel stárnutí světelných zdrojů. Při stanovení udržovacího činitele a plánu údržby je však velmi důležité získat aktuální údaje od výrobce, zejména v případě použití vysokotlakých metal-halogenidových výbojek a L.E. diod

16

17 Obrázek Tabulka 3.2a Příklad činitele stárnutí (LLMF) pro vybrané metal-halogenidové výbojky Venture Lighting

18 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje LSF Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů představuje pravděpodobnost toho, že světelné zdroje budovo určitou dobu v provozu. Charakterizuje velké reprezentativní skupiny daného typu světelných zdrojů, které po určité době ještě zůstávají v provozu. Počet svítících zdrojů závisí na jejich typu a v případě výbojových světelných a L.E.D. na předřadném obvodu (přístroji) u výbojových světelných zdrojů pak i na četnosti zapínání. Obvykle je život světelných zdrojů deklarován jako doba v hodinách, kdy ještě 50% zdrojů zkušebního souboru zůstává funkčních (viz. obrázek 3.1).

19 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje LSF Nefunkční vyhořelé světelné zdroje způsobují snížení osvětlenosti a její rovnoměrnosti, avšak tento vliv může být minimalizován okamžitou výměnou vadných světelných zdrojů. Typické příklady o životě jsou uvedeny v tabulce 3.2. Hodnoty LSF by měly být používány ke stanovení ekonomického života světelných zdrojů ve spojitosti s LLMF, protože jmenovitý život je často podstatně delší než ekonomický život z hlediska světelného toku. Aktuální údaje prosím vždy konzultujte s výrobcem.

20 Obrázek 3.1 Typická křivka vyhoření světelných zdrojů (statistický soubor lineárních zářivek v režimu 8 zapnutí za 24 hodin).

21 Obrázek 3.1a Příklad křivky vyhoření pro vybrané metal-halogenidové výbojky Venture Lighting (10h. provozu na jedno zapnutí/vypnutí).

22 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel svítidla - LMF Udržovací činitel svítidla charakterizuje snížení účinnosti svítidla způsobené nečistotami usazenými na světelných zdrojích a na svítidlech (optických částech), anebo v nich za dané období. Míra snížení závisí na konstrukci svítidla a na povaze a koncentraci nečistot obsažených ve vzduchu. Černé (tmavé) nečistoty a prach způsobují všeobecně největší ztrátu světla. U průmyslových osvětlovacích soustav a při dlouhých intervalech čištění nejsou neobvyklé ani 50% ztráty způsobené znečištěním. Výše ztrát závisí dále na provedení a materiálu svítidla, na jeho povrchové úpravě a na typu světelného zdroje. Větraná svítidla zachycují méně nečistot, pokud otvory jsou orientovány tak, že konvekční proud vzduchu může unášet prach a nečistoty kolem optických prvků a světelných zdrojů (někdy se uvádí jako samočisticí účinek) a zabraňuje tak jejich usazování a hromadění na odrazných a svítících plochách.

23 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel svítidla - LMF Ulpívání nečistot na odrazných plochách, způsobené vnikajícím prachem a vlhkostí, může být minimalizováno utěsněním té části svítidla, v níž se nachází světelný zdroj (optická část). Podstatnou výhodou je, pokud svítidlo a jeho optické části mají krytí alespoň IP54. Povrchová úprava svítidel se liší z hlediska odolnosti proti hromadění nečistot. Např. eloxovaný hliník zůstává čistý déle než bílý smalt, ale hliník má poněkud nižší počáteční činitel odrazu. Smalt se však snadněji čistí. Obdobné vlastnosti jako smalt, mají skleněné optické části. Vrstva prachu/nečistot může měnit zrcadlovou plochu reflektoru na matnou, anebo prizmatický refraktor na rozptylovač. Typické údaje pro řadu svítidel jsou uvedeny v tabulce 3.4.

24 Tabulka Přibližné intervaly čištění (označené X) svítidel v různých prostředích.

25

26

27 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel povrchů RSMF Udržovací činitel povrchů (RSMF) je podíl činitele odrazu povrchu v dané době a počátečního odrazu. V tabulkách jsou uvedeny příklady činitelů RSMF. Udržovací činitel povrchů může být rovněž definován, jako podíl světelné účinnosti prostoru pro danou soustavu po určité době provozu ke světelné účinnosti téže soustavy, když byla nová anebo po jejím posledním čištění (beze změny poměrného rozložení přímých toků na všechny odrazné plochy). Udržovací činitel povrchů závisí na rozměrech místnosti, na činitelích odrazu všech prvků a na rozložení přímého světelného toku instalovaných svítidel.

28 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel povrchů RSMF Udržovací činitel povrchů závisí rovněž na povaze a koncentraci prachu přítomného nebo vznikajícího v místnosti. Usazování nečistot na površích místnosti během provozu snižuje využitelné množství odraženého světla. Zatímco pravidelné čištění a malování stěn a stropu je žádoucí u všech soustav, častější čištění a malování by mělo být prováděno v místech, kde se velký podíl světla dostává k místu plnění zrakové úlohy odrazem od povrchů místnosti nebo od závěsů, obrazů a nábytku. Čisté povrchy místnosti přispívají k jasové rovnováze prostředí. V některých zemích je pravidelná obnova nátěrů povrchů místnosti předepsána hygienickými předpisy.

29 Svítidlo vyzařující pouze do dolního poloprostoru. Svítidlo vyzařující do horního i dolního poloprostoru.

30

31

32

33

34

35 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: - Průmyslová / výrobní hala -- Dvě směny, 310 dnů, 16 h., h./rok -- Špinavé prostředí -- Obnova povrchů 1x za tři roky - Svítidlo optická část v krytí IP54, resp. IP65 - Světelný zdroj HIPE 320W/C/PS+S/737 E40 -- SDŽ h., TDŽ h. při L80

36 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: 3 roky = provozních hodin světelného zdroje - činitel stárnutí světelného zdroje LLMF = 0,92 - činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů - LSF = 1 (při výpadku zdroje dojde k jeho neprodlené výměně) - udržovací činitel svítidla LMF = 0,79 - udržovací činitel povrchů RSMF = 0,92

37 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,92 x 1 x 0,79 x 0,92 = 0,67 = osvětlovací soustava musí být naddimenzována o 33% = o 33% vyšší příkon soustavy! Z výše uvedených informací tak vyplývá, že celkový příkon osvětlovací soustavy musí být naddimenzován o 33%! V případě, že je soustava regulována, lze dosáhnout úspor v rozsahu 10 20%!

38 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Denního světla, jeho příspěvku na osvětlenost dotčeného prostoru, lze samozřejmě zásadně využít jen v prostorách s patřičnými dispozicemi. Pokud tedy osvětlovaný prostor disponuje vhodným počtem a typem stavebních osvětlovacích otvorů (jejich konstrukcí, polohou, materiálem, atd.), je možné dosáhnout mimořádně vysokých úspor v rámci osvětlení!

39 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Podíl denního osvětlení je ovlivněn rozsáhlou spoustou vlivů, z nichž nejdůležitější jsou: - Poloha stavby / stavebních osvětlovacích otvorů - Počet stavebních osvětlovacích otvorů - Tvar stavebních osvětlovacích otvorů - Umístění / rozmístění stavebních osvětlovacích otvorů - Materiál stavebních osvětlovacích otvorů

40 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Podíl denního osvětlení je ovlivněn rozsáhlou spoustou vlivů, z nichž nejdůležitější jsou: - Údržba a čištění stavebních osvětlovacích otvorů - Délka dne / noci (východ/západ slunce) - Počasí (jasná, zatažená obloha, apod.) -- Oblohová složka denního osvětlení -- Vnější odražená složka denního osvětlení

41 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Základním faktorem, pro posouzení využitelnosti denního osvětlení je činitel denní osvětlenosti, jež je definován vztahem D = E / E h x 100 [%]. Kde E je osvětlenost (v kontrolním bodě) [lx] a Eh je osvětlenost venkovní vodorovně nezacloněné roviny [lx]. Problematika denního osvětlení, je z jistého hlediska, podstatně složitější než problematika umělého osvětlení. Možnosti úspor je proto vhodné deklarovat na konkrétním příkladu reálné výrobní hale.

42 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Reálná výrobní hala o celkové ploše m2. Výrobní hala sestává ze čtyř navzájem propojených (stavebně neoddělených hal). Plocha každé jedné haly je m2. Pracovní režim a nároky na osvětlenost, jsou pak uvedeny níže v textu. Výpočet podílu denního osvětlení byl proveden částečně na základě měření a především na základě modelace průběhu denního osvětlení (jeho příspěvku) v průběhu roku.

43 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. V současné době je výrobní hala osazena staršími výbojkovými průmyslovými svítidly. Osvětlovací soustava je zásadně poddimenzována a nedosahuje legislativních a normativních parametrů osvětlenosti. I z hlediska subjektivního hodnocení je osvětlenost nedostatečná! Návrh nové osvětlovací soustavy byl limitován současným rozmístěním světelných bodů (rozvody silových obvodů) a konstrukčními prvky pro uchycení svítidel.

44 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Díky svým dispozicím, tzn. orientací budovy a velkým počtem správně navržených a umístěných osvětlovacích stavebních otvorů dosahuje činitel denní osvětlenosti D = E/E h x 100 [%] hodnoty v rozmezí cca 6-8%. To přímo vybízí k využití denního osvětlení, a to jako samostatného osvětlení, nebo jako sdruženého osvětlení!

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Z tabulky č. 19a a č. 19b jasně vyplývá, že v případě instalace nových osvětlovacích soustav, s regulací v závislosti na denním osvětlení, dojde ke snížení spotřeby z původních ,00kWh na ,20kWh, resp. z ,00 na ,20kWh, tedy ke snížení spotřeby o ,20kWh 42%, resp. o ,00kWh. 55%!

60 3. Využití pracoviště (osvětlovaného prostoru) Dalším a posledním krokem ke snížení celkových nákladů spojených s provozem osvětlovacích soustav, je využití senzorů detekce absence/presence osob v osvětlovaném prostoru. Potencionálně se jedná o úsporu odpovídající využití (obsazenosti) / nevyužití (neobsazenosti) osvětlovaného prostoru. Bohužel však zde neexistuje přesné vyjádření, výpočet či predikce. Bylo by zavádějící tvrdit, že při 75% využití pracovišť ( obsazenosti presence osob) dojde k 25% úspoře?! Je totiž potřeba uvažovat souvislosti mezi jednotlivými pracovišti, technologickými postupy, komunikačními či obslužnými prostory, apod. Lze tak střídmě uvažovat, že úspory v závislosti na neobsazenosti pracoviště, mohou dosahovat cca 1/3 této hodnoty!

61 ZÁVĚR Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu cca 10-20% 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu až do cca 50% 3. Využití pracoviště. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu 1/3 neobsazenosti osvětlovaného prostoru!

62 Společnost LUXART a VENTURE LIGHTING Vám nabízí špičkové a nekompromisní řešení.

63 -Profesionální návrh osvětlovacích soustav - Špičková a kvalitní svítidla a světelné zdroje - Sofistikované řízení a regulaci

64

65 Svítidla s elektronickým předřadníkem VENTRONIC High Wattage - Rozsah regulace od 100 do 50%, resp. od 100 do 35% - Ochrana před sebezničením - Řízení mikroprocesorem - Možnost umístění až do 30m od svítidla - Absolutně tichý provoz - Minimální vlastní ztráty

66 Svítidla s elektronickým předřadníkem VENTRONIC High Wattage - Rozsah pracovního napětí V ( V ± 10%, 50/60Hz) - Šetrné zapálení výbojky - EMC kompatibilita - Analogové ovládání 1-10V - Digitální ovládání DALI - Možnost implementace do BMS (Building Management System) - Životnost h. (při nepřekročení T c )

67

68

69 Svítidla se speciálním optickým systémem I-BAY - Optická účinnost až 94,30 % - Měrný výkon systému až 92,14 lm/w JEWEL - Optická účinnost až 96,60 % - Měrný výkon systému až 91,38 lm/w

70 I-BAY - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400W - DALI V - IP23, IP65

71 JEWEL - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - DALI V - IP20 / IP40

72 3E Lite - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - DALI V - IP20, IP65 / IP40

73 Svítidla s konvenčním předřadníkem - Optická účinnost svítidla až 86,80 % - Vysoký měrný výkon systému až 85,84 lm/w - Příkonová řada 200, 225, 250, 310, 320, 350, 365, 400, 450, 875, 1000W - Nízké investiční náklady - Nemožnost řízení a regulace

74 ALESTES BELL - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - IP20

75 TECHNO - 400, 450, 875, 1000W - IP65

76 Světelné zdroje vysokotlaké metal-halogenidové výbojky - Měrný výkon zdroje až 118 lm/w - Teplota chromatičnosti od 2.700K do 5.000K - Index podání barev od 68 do 94 - Příkonová řada 200, 210, 225, 250, 310, 315, 320, 350, 365, 400, 450, 875, 1000W

77 Světelné zdroje vysokotlaké metal-halogenidové výbojky - Patice E40, PGZ-12 - Střední doba života až h. při L80 - Rozsah regulace %, resp % - Absolutní nezávislost všech parametrů na T a - Výbojky jsk do uzavřených, tak do otevřených svítidel (svítidla s krytem / bez krytu optické části)

78

79

80

81

82

83 Řízení a regulace - Návrh systému řízení a regulace -Možnost ovládání a komunikace s každým jedním světelným bodem - Vytváření skupin a podskupin světelný bodů - Sledování stavu každého jednotlivého světelného bodu - Vytváření světelných scén - Vizualizace

84 Řízení a regulace

85 Řízení a regulace

86 ZÁVĚR Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu cca 10-20% 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu až do cca 50% 3. Využití pracoviště. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu 1/3 neobsazenosti osvětlovaného prostoru!

87 co dodat?

88 co dodat?

89 Záleží jen na Vás jak se rozhodnete!

90 Použitá literatura: [1] Úspory energie v osvětlování při hodnocení energetické náročnosti budov Karel Sokanský a kolektiv, Ostrava 2009 Tato příručka byla připravena v rámci programu EFEKT (Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie) Ostrava 2009 [2] Osvětlení úspory elektrické energie (ESL1-2011) LUXART, s.r.o., Měnín [3] Světelná technika a osvětlování Habel J. a kol., FCC Public 1995 [4] ČSN EN ( ): Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory, březen 2012 [5] ČSN Denní osvětlení budov - Základní požadavky, červen 2007

91 Použitá literatura: [6] ČSN Denní osvětlení budov - denní osvětlení průmyslových budov, říjen 1999 [7] ČSN EN Energetická náročnost budov Energetické požadavky na větlení, červen 2008 [8] TNI Energetická náročnost budov Energetické požadavky na osvětlení, prosinec 2011 [9] Vyhláška č Sb. podrobnosti náležitostí energetického auditu, 2001 [10] Vyhláška č Sb. Změny podrobnosti náležitostí energetického auditu, 2004 [11] Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Společně zpracovaly OTE, a.s. (Operátor trhu) a EGÚ Brno, a. s., 02/2011.

92 Děkuji za pozornost. LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín Měnín Česká republika IČ: Kancelář, výroba, sklad: Blučina Blučina Česká republika DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33871

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Akce : XXX Objednavatel : XXX S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Vedoucí úkolu : XXX Vypracoval : XXX : XXX Archivní číslo : XXX UMĚLÉ OSVĚTLENÍ : Podklady pro výpočet umělého osvětlení :

Více

Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN 12464-1:2011

Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN 12464-1:2011 Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN 12464-1:2011 Projekt Název OSTRAVA - REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE OHŘEVU ÚT A TUV Popis 136V314000001 Datum 30.5.2014 Investor Společnost VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VAZEBNÍ

Více

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Praha, ČTK REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Zakázka: Praha, ČTK Rekonstrukce 4. a 5. n.p. - osvětlení Zadavatel: Ing. arch. Michal Sborwitz Projektant: ETNA, spol. s r.o., výhradní zastoupení iguzzini,

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 124641 Soubor : Mektec Levné elektro.wls ELEKTROLUMEN, s.r.o., tel/fax: +420 642 2167005, www.ellumen.cz, email: ellumen@ellumen.cz Stránka 2 Obsah Použitá svítidla

Více

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Radek Jonáš, INDAL C&EE s.r.o. 06/2011 Témata LED jako světelný zdroj Výběr LED Tepelný management Energetické hledisko Osvětlování Fotoalbum LED svítidla

Více

Posouzení denního osvětlení

Posouzení denního osvětlení Posouzení denního osvětlení Kancelářské pracovní plochy A+B Místo realizace: Zpracovatel posouzení: Stupeň dokumentace: -1- 1. ÚVOD Předmětem tohoto posudku je vyhodnocení úrovně denního osvětlení prostoru

Více

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin podle: Osvětlovac tlovací soustavy umělého osvětlen A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku A) Zdroje proudu a provozního

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 1246412011 Soubor : 12083E04.wls Výkres : 12083E05.dwg Wils 6.4.0.1, Copyright (c) 212, ASTRA MS Software, www.astrasw.cz Stránka 2 Obsah Použitá svítidla 2 0.01 Úklidová

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám. Kancelář Zákazník : Vypracoval : HELIOS GROUP s.r.o. - Marek Dupej : 12.02.7 projektu: Rozměry místnosti 4 x 3 m Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

průmyslové osvětlení filozofie a koncepce

průmyslové osvětlení filozofie a koncepce průmyslové osvětlení filozofie a koncepce T5 průmyslová svítidla bez kompromisů doublepower!! - odborník a partner doublepower!!, s.r.o. je Vaším partnerem při návrhu a výběru osvětlení a řídicího systému

Více

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie 12. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav Způsob ovládaní a případně řízení osvětlovací soustavy významně ovlivňuje jak její účelnost a účinnost, a tím i pohodlí uživatelů, tak její energetickou náročnost.

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU LED reflektor JUPITER LED 240V 30W 3000K IP65 Objednací číslo 253200030 EAN13 8595209937049 Obecné informace Označení výrobku: JUPITER LED 240V 30W 3000K IP65 Typ/popis výrobku:

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 124641 Stavba : ZŠ Ostrov, Májová ulice Projekt : Zpracovatelská firma : EXX s.r.o. Most Zpracovatel : Jiří Bárdoš Soubor : Výpočet.wls Výkres : ZS_Majova_1NP_stavba.1.dwg

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivkové svítidlo DIANA 113/840 13W T5 230-240V IP20 Objednací číslo 910045010 EAN13 8595209925336 Obecné informace Označení výrobku: DIANA 113/840 T5 230-240V Typ/popis výrobku:

Více

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL OBSAH 1. Štítkování a ekodesign 2. Štítkování světelných zdrojů a svítidel (874/2012) 3. Nesměrové světelné zdroje (244/2009) 4. Směrové světelné zdroje

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399 INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 - TOP GLOW LINE UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ SVĚTLO! VÝBORNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV! TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 / G13 Přednosti: Aplikace: 100lm/W

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. Ing. Petr Žák, Ph.D. Praha 2009 Předmluva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích Jaromír Uhde E.ON Rekonstrukce, modernizace a výstavba veřejného osvětlení Skupina E.ON zajišťuje Komplexní servis pro soustavy veřejného

Více

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 124641 Zpracovatelská firma : ELKOVO Čepelík Zpracovatel : Ing. Petr Niesig Soubor : Porovnání LED a T5 a T8 pro web.wls Wils 6.3.12.2, Copyright (c) 200211, ASTRA

Více

JCL-TC KERAMICKÉ. VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY High Pressure Lamps KERAMICKÉ VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY. jednopaticové metalhalogenidové výbojky s keramickým zářičem

JCL-TC KERAMICKÉ. VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY High Pressure Lamps KERAMICKÉ VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY. jednopaticové metalhalogenidové výbojky s keramickým zářičem VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY JCL-TC JCL-TC je výbojka s jednostrannou paticí. Konstrukce s světla, barvy a stability a delší průměrnou životnost 9.000/10.000 hodin. Dodávají se v barvách světla teple bílé (3 000

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV Ing. Petr Žák, Ph.D. Etna s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, zak@etna.cz Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již

Více

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1-2011

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1-2011 Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 1246412011 Stavba : Věznice Projekt : Umělé Osvtělení č. 859.U2014 Zpracovatelská firma : SYVEL plus Zpracovatel : Filip Lerch Soubor : UOS 859.wls Výkres : 1901N0000102N.SV$

Více

Pouliční LED svítidlo LD-30B

Pouliční LED svítidlo LD-30B Pouliční LED svítidlo LD-30B Pouliční LED svítidlo pro úsporné veřejné osvětlení o výkonu 27W, které disponuje vysokým světelným tokem 3 000-3 260 lm. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Příkon : 30 W Světelný tok : 3

Více

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická Poradenská a projekční činnost, certifikované měření v oblasti osvětlení www.envispot.cz Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická ul. Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 Posudek k výpočtům přístupu

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201 Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 131 Dokonalé včlenění do městské zástavby Dyana byla zkonstruována tak, aby se během dne skvěle začlenila do okolního

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Promenade LED. Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím.

Promenade LED. Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím. Promenade LED Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím. Světlo a barva Bytelná a elegantní série sloupkových svítidel s diodami LED, která osvětlí pěšiny, vstupy, obchodní

Více

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá.

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. 2 Napřed zjistíme potřebný světelný tok pro celkové osvětlení místnosti. Mám

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy SVĚTELNÉ ZDROJE Technické listy 2015 Kompaktní zářivky Kompaktní zářivky Divetta s vestavěným předřadníkem jsou na vysokém stupni technologické vyspělosti. Najdou velmi široké využití v domácnostech, ve

Více

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný LED ve veřejném osvětlení Ing. Jan Novotný Zlín, 18. 9. 2012 Vývoj LED ve veřejném osvětlení 20. léta 20. století objeven princip LED Druhá polovina 20. století první použití LED v praxi (indikátory) 90.

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2012 Bc. Tomáš Markovič

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2012 Bc. Tomáš Markovič ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2012 Bc. Tomáš Markovič ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Energetická náročnost

Více

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 TAKÉ JSTE VE SVÝCH ÚVAHÁCH NA ROZCESTÍ? POSUĎTE SAMI, ZDA MŮŽEME BÝT VAŠIMI PARTNERY. 2

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo Cv NS-i-3 Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015 Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo NS I -3_ Cvičení Paroubek 2014/15 Fyziologie vidění Stavba oka řasnaté tělísko

Více

LEDŽÁROVKA. 5W E27 3200K

LEDŽÁROVKA. 5W E27 3200K Laboratoř světelné techniky Protokol o měření Stránka 1 z 6 ANALÝZA ELEKTRICKÝCH A FOTOMETRICKÝCH VELIČIN Protokol o měření 2014 LEDŽÁROVKA. 5W E27 3200K Prosinec 2014 Kotvrdovice Laboratoř světelné techniky

Více

Výpočet denního osvětlení - kancelářské pracovní plochy A+ B

Výpočet denního osvětlení - kancelářské pracovní plochy A+ B Parametry výpočtu: 1). Obloha - je zvolena referenčně a odpovídá intenzitě horizontálního osvětlení ve volném prostředí na hodnotě Ev=5782 lx (jedná se o adekvátní příměru k MoonSpancer/CIE obloze) 2).

Více

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová Veřejné osvětlení s LED svítidly I. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ LED PRO VO II. III. PŘÍKLADY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S LED SVÍTIDLY KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA:

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15. ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků - energetický management v praxi Dne:18.4.2013, Ing. Roman Ostarek

Více

10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV Navrhování a projektování umělého osvětlení vnitřních či venkovních prostorů je spojeno s celou řadou světelně technických výpočtů. Jejich cílem je

Více

Metoda poměrného příkonu

Metoda poměrného příkonu Metoda poměrného příkonu Nejjednodušší a nejméně přesná. Slouží k předběžnému orientačnímu návrhu osvětlovací soustavy. Záleží na volbě způsobu osvětlení, činitelích odrazu, výšce místnosti atd. Rozmístění

Více

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Band Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Vývoj technologie LED a pokrok dosažený firmou Thorn vedl ke vzniku řady Band inovačního lineárního svítidla, které v sobě slučuje

Více

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 12 V Reflektorové světelné zdroje LED Druh použití _ Jako bodové osvětlení pro značení chodníků, dveří, schodů, atd. _ Malá designová svítidla _ Venkovní

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ BUDOV SYSTÉMY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PROJEKTY DODÁVKY KONZULTACE ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ

OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ BUDOV SYSTÉMY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PROJEKTY DODÁVKY KONZULTACE ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ELSTAV lighting, s.r.o. Výstavní 2942/108A 703 00 Ostrava Vítkovice www.elstav.cz TECHNISERV, spol. s.r.o. Moskevská 86 110 00 Praha 10 - Vršovice www.techniserv.cz VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ BUDOV SYSTÉMY

Více

L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5

L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 1)2) 3) Lineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 FH 14 W/827 HE 4050300645933 14 1200 LUMILUX INTERNA 80...89 16 549 40 FH 14

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti Ing. Antonín Melč Philips Lighting Omezování prodeje klasických žárovek 8. prosince 2008 členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu

Více

Halové LED svítidlo HP-200C

Halové LED svítidlo HP-200C Halové LED svítidlo HP-200C Závěsné průmyslové (halové) LED svítidlo o výkonu 200W, pro osvětlení v průmyslových hal, s vysokým světelným tokem 21 820-24 840 lm. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Příkon : 200 W Světelný

Více

Energetické a ekologické aspekty veřejného osvětlení

Energetické a ekologické aspekty veřejného osvětlení Energetické a ekologické aspekty veřejného osvětlení Žák Petr SRVO, www.srvo.cz, zakp@srvo.cz Energetická náročnost a ekologické aspekty jsou velmi diskutovanými tématy dnešní doby. Před vlastním rozborem

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí

Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí Doba převratných technologických změn Investoři: 1) Tlak na úspory ve všech oblastech lidské činnosti 2) Snaha o minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Osvětlení výstavy Slovanská epopej. Petr Žák, Etna s.r.o.

Osvětlení výstavy Slovanská epopej. Petr Žák, Etna s.r.o. Osvětlení výstavy Slovanská epopej Petr Žák, Etna s.r.o. 1 Investor Galerie hlavního města Prahy Kurátor PhDr. Karel Srp Architekt akad arch. Emil Zavadil Návrh osvětlení Ing. Petr Žák Realizace Green

Více

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha Energetická náročnost legislativní opatření: EU, USA, Austrálie, Čína, Taiwan omezení nehospodárných světelných zdrojů (měrný výkon, doba života, pokles sv. toku,

Více