LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv"

Transkript

1 LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín Měnín Česká republika IČ: Kancelář, výroba, sklad: Blučina Blučina Česká republika DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33871

2 Úspory elektrické energie v rámci osvětlovacích soustav. Průmyslové prostory Výrobní prostory Komerční prostory Skladové prostory Sportoviště atd.

3 Prognóza vývoje cen elektrické energie v období Zdroj: Graf z dokumentu Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. jež společně zpracovaly OTE, a.s. (Operátor trhu) a EGÚ Brno, a. s., 02/2011.

4 Světlo patří k důležitým faktorům, které významně podmiňují úroveň životního prostředí. Vyvolává v člověku fyziologické a psychologické reakce, které jsou ovlivňovány množstvím světelné energie, jejím časovým a prostorovým rozložením, druhem světla a jeho barevnou jakostí. Pomocí zraku člověk získává 80 až 90% informací o prostředí, které ho obklopuje. Světlo, resp. osvětlení, má tak zásadní vliv na chování člověka, jeho pohodu, únavu, výkonnost, soustředěnost. V současnosti je umělé osvětlení v budovách zajišťováno pomocí elektřiny. Podíl spotřeby elektrické energie (dodané spotřebitelům) pro umělé osvětlení je v evropských zemích mezi 10 až 14 % a je předpoklad, že s rozšiřováním sortimentu kvalitnějších a efektivnějších zdrojů světla a svítidel se bude v dlouhodobém výhledu mírně snižovat. V ČR je podíl spotřeby elektrické energie (dodané spotřebitelům) pro umělé osvětlení cca 11 %. Průměrná roční spotřeba elektrické energie v ČR za rok 2006 byla 59,4 TWh. To znamená, že roční spotřeba elektrické energie v ČR pro osvětlování je více než 6,5 TWh.

5 Význam umělého osvětlení, jeho spotřeby, vyplývá i ze skutečnosti, že tento druh spotřeby elektřiny velmi výrazně ovlivňuje celkovou spotřebu elektrické energie v době energetických špiček a to zejména v zimním období. Potvrzují to i výsledky odborných šetření a průzkumu Státní energetické inspekce, podle níž se umělé osvětlení může na maximu odběru výkonu elektrizační soustavy ČR podílet i více než 20-ti %. I z tohoto důvodu je nezbytné neustále narůstající kvantitativní a kvalitativní požadavky na umělé osvětlení řešit s maximální hospodárností při respektování hlediska minimalizace energetické náročnosti. Citace z dokumentu: Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav. Karel Sokanský a kolektiv - Ostrava Pod vedením Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z VŠB-TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky vypracoval tým autorů: Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. František Dostál, Ing. Alena Muchová, Jiří Voráček, Ing. Luděk Hladký, Ing. Zdislav Žwak. Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu (program EFEKT) na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 odstavec G2 publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie.

6 Zásadní a nejvýznamnější faktory ovlivňující náklady na provoz osvětlovací soustavy v průběhu jejího života.

7 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF - LMF - činitel stárnutí světelného zdroje - LSF - činitel funkční spolehlivosti svět. zdrojů (používaný pouze pro skupinovou výměnu) - LMF - udržovací činitel svítidla - RSMF - udržovací činitel povrchů

8 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. - Stavební dispozice (dispozice osvětlovaného prostoru) - Stavební otvory - Střešní světlíky - Okna a dveře

9 3. Využití pracoviště (osvětlovaného prostoru) - Absence / prezence osob - Různé druhy a změny pracovních činností - Zapínání / vypínání OS - Četnost zapínání / vypínání OS

10 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Investiční náklady: - Cena světelných bodů - Cena ovládacích, řídících a pomocných prvků - Cena ovládacích, řídících a pomocných obvodů/rozvodů - Cena silových prvků -Cena silových obvodů/rozvodů - Cena montáže

11 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Provozní náklady: - Spotřeba elektrické energie -Výměna světelných zdrojů (cena světelného zdroje) -Výměna předřadných přístrojů (cena předřadného přístroje)

12 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Servisní náklady náklady na údržbu: Cena práce a náklady na technické zařízení - Výměna světelných zdrojů - Výměna předřadných přístrojů - Čištění svítidel - Kontrola osvětlovací soustavy - Revize zařízení - Obnova povrchů

13 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel MF Udržovací činitel MF má obrovský a zásadní vliv na energetickou účinnost osvětlovací soustavy. Předpoklady přijaté pro stanovení MF musí být optimalizovány tak, aby vedly k jeho vysoké hodnotě. Pokyny pro stanovení MF jsou uvedeny v dokumentu CIE 97: TNI Údržba vnitřních osvětlovacích soustav. Osvětlenost, doporučovaná v projektu osvětlení, vychází z udržované osvětlenosti, což je průměrná osvětlenost za určitou dobu používání, po jejímž uplynutí musí být provedena údržba a je dána vzorcem E maintained = E initial x udržovací činitel Udržovací činitel MF jinými slovy říká, jak musí být osvětlovací soustava nadhodnocená / naddimenzovaná, aby bylo v definovaném čase dosaženo požadovaných (minimálních) hodnot (kvality a kvantity) osvětlenosti.

14 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel MF MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF - LLMF činitel stárnutí světelného zdroje -LSF činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (používaný pouze pro skupinovou výměnu) - LMF udržovací činitel svítidla - RSMF udržovací činitel povrchů

15 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel stárnutí světelného zdroje - LLMF Činitel stárnutí světelného zdroje je podíl světelného toku světelného zdroje v dané době jeho života a počátečního světelného toku. Světelný tok všech druhů světelných zdrojů klesá s počtem hodin svícení. V tabulce 3.1jsou uvedeny příklady počtu provozních hodin (hodin svícení) pro řadu pracovišť. Přesné hodnoty však závisí na konkrétním typu světelného zdroje a u výbojových světelných zdrojů a L.E.D. rovněž na předřadných obvodech (přístrojích). Ztráty způsobené tímto jevem mohou být sníženy častější výměnou světelných zdrojů, třeba skupinovou výměnou. V tabulce 3.2 jsou uvedeny typické příklady činitel stárnutí světelných zdrojů. Při stanovení udržovacího činitele a plánu údržby je však velmi důležité získat aktuální údaje od výrobce, zejména v případě použití vysokotlakých metal-halogenidových výbojek a L.E. diod

16

17 Obrázek Tabulka 3.2a Příklad činitele stárnutí (LLMF) pro vybrané metal-halogenidové výbojky Venture Lighting

18 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje LSF Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů představuje pravděpodobnost toho, že světelné zdroje budovo určitou dobu v provozu. Charakterizuje velké reprezentativní skupiny daného typu světelných zdrojů, které po určité době ještě zůstávají v provozu. Počet svítících zdrojů závisí na jejich typu a v případě výbojových světelných a L.E.D. na předřadném obvodu (přístroji) u výbojových světelných zdrojů pak i na četnosti zapínání. Obvykle je život světelných zdrojů deklarován jako doba v hodinách, kdy ještě 50% zdrojů zkušebního souboru zůstává funkčních (viz. obrázek 3.1).

19 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje LSF Nefunkční vyhořelé světelné zdroje způsobují snížení osvětlenosti a její rovnoměrnosti, avšak tento vliv může být minimalizován okamžitou výměnou vadných světelných zdrojů. Typické příklady o životě jsou uvedeny v tabulce 3.2. Hodnoty LSF by měly být používány ke stanovení ekonomického života světelných zdrojů ve spojitosti s LLMF, protože jmenovitý život je často podstatně delší než ekonomický život z hlediska světelného toku. Aktuální údaje prosím vždy konzultujte s výrobcem.

20 Obrázek 3.1 Typická křivka vyhoření světelných zdrojů (statistický soubor lineárních zářivek v režimu 8 zapnutí za 24 hodin).

21 Obrázek 3.1a Příklad křivky vyhoření pro vybrané metal-halogenidové výbojky Venture Lighting (10h. provozu na jedno zapnutí/vypnutí).

22 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel svítidla - LMF Udržovací činitel svítidla charakterizuje snížení účinnosti svítidla způsobené nečistotami usazenými na světelných zdrojích a na svítidlech (optických částech), anebo v nich za dané období. Míra snížení závisí na konstrukci svítidla a na povaze a koncentraci nečistot obsažených ve vzduchu. Černé (tmavé) nečistoty a prach způsobují všeobecně největší ztrátu světla. U průmyslových osvětlovacích soustav a při dlouhých intervalech čištění nejsou neobvyklé ani 50% ztráty způsobené znečištěním. Výše ztrát závisí dále na provedení a materiálu svítidla, na jeho povrchové úpravě a na typu světelného zdroje. Větraná svítidla zachycují méně nečistot, pokud otvory jsou orientovány tak, že konvekční proud vzduchu může unášet prach a nečistoty kolem optických prvků a světelných zdrojů (někdy se uvádí jako samočisticí účinek) a zabraňuje tak jejich usazování a hromadění na odrazných a svítících plochách.

23 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel svítidla - LMF Ulpívání nečistot na odrazných plochách, způsobené vnikajícím prachem a vlhkostí, může být minimalizováno utěsněním té části svítidla, v níž se nachází světelný zdroj (optická část). Podstatnou výhodou je, pokud svítidlo a jeho optické části mají krytí alespoň IP54. Povrchová úprava svítidel se liší z hlediska odolnosti proti hromadění nečistot. Např. eloxovaný hliník zůstává čistý déle než bílý smalt, ale hliník má poněkud nižší počáteční činitel odrazu. Smalt se však snadněji čistí. Obdobné vlastnosti jako smalt, mají skleněné optické části. Vrstva prachu/nečistot může měnit zrcadlovou plochu reflektoru na matnou, anebo prizmatický refraktor na rozptylovač. Typické údaje pro řadu svítidel jsou uvedeny v tabulce 3.4.

24 Tabulka Přibližné intervaly čištění (označené X) svítidel v různých prostředích.

25

26

27 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel povrchů RSMF Udržovací činitel povrchů (RSMF) je podíl činitele odrazu povrchu v dané době a počátečního odrazu. V tabulkách jsou uvedeny příklady činitelů RSMF. Udržovací činitel povrchů může být rovněž definován, jako podíl světelné účinnosti prostoru pro danou soustavu po určité době provozu ke světelné účinnosti téže soustavy, když byla nová anebo po jejím posledním čištění (beze změny poměrného rozložení přímých toků na všechny odrazné plochy). Udržovací činitel povrchů závisí na rozměrech místnosti, na činitelích odrazu všech prvků a na rozložení přímého světelného toku instalovaných svítidel.

28 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Udržovací činitel povrchů RSMF Udržovací činitel povrchů závisí rovněž na povaze a koncentraci prachu přítomného nebo vznikajícího v místnosti. Usazování nečistot na površích místnosti během provozu snižuje využitelné množství odraženého světla. Zatímco pravidelné čištění a malování stěn a stropu je žádoucí u všech soustav, častější čištění a malování by mělo být prováděno v místech, kde se velký podíl světla dostává k místu plnění zrakové úlohy odrazem od povrchů místnosti nebo od závěsů, obrazů a nábytku. Čisté povrchy místnosti přispívají k jasové rovnováze prostředí. V některých zemích je pravidelná obnova nátěrů povrchů místnosti předepsána hygienickými předpisy.

29 Svítidlo vyzařující pouze do dolního poloprostoru. Svítidlo vyzařující do horního i dolního poloprostoru.

30

31

32

33

34

35 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: - Průmyslová / výrobní hala -- Dvě směny, 310 dnů, 16 h., h./rok -- Špinavé prostředí -- Obnova povrchů 1x za tři roky - Svítidlo optická část v krytí IP54, resp. IP65 - Světelný zdroj HIPE 320W/C/PS+S/737 E40 -- SDŽ h., TDŽ h. při L80

36 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: 3 roky = provozních hodin světelného zdroje - činitel stárnutí světelného zdroje LLMF = 0,92 - činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů - LSF = 1 (při výpadku zdroje dojde k jeho neprodlené výměně) - udržovací činitel svítidla LMF = 0,79 - udržovací činitel povrchů RSMF = 0,92

37 1. Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Příklad výpočtu dimenzování osvětlovací soustavy pomocí MF: MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,92 x 1 x 0,79 x 0,92 = 0,67 = osvětlovací soustava musí být naddimenzována o 33% = o 33% vyšší příkon soustavy! Z výše uvedených informací tak vyplývá, že celkový příkon osvětlovací soustavy musí být naddimenzován o 33%! V případě, že je soustava regulována, lze dosáhnout úspor v rozsahu 10 20%!

38 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Denního světla, jeho příspěvku na osvětlenost dotčeného prostoru, lze samozřejmě zásadně využít jen v prostorách s patřičnými dispozicemi. Pokud tedy osvětlovaný prostor disponuje vhodným počtem a typem stavebních osvětlovacích otvorů (jejich konstrukcí, polohou, materiálem, atd.), je možné dosáhnout mimořádně vysokých úspor v rámci osvětlení!

39 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Podíl denního osvětlení je ovlivněn rozsáhlou spoustou vlivů, z nichž nejdůležitější jsou: - Poloha stavby / stavebních osvětlovacích otvorů - Počet stavebních osvětlovacích otvorů - Tvar stavebních osvětlovacích otvorů - Umístění / rozmístění stavebních osvětlovacích otvorů - Materiál stavebních osvětlovacích otvorů

40 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Podíl denního osvětlení je ovlivněn rozsáhlou spoustou vlivů, z nichž nejdůležitější jsou: - Údržba a čištění stavebních osvětlovacích otvorů - Délka dne / noci (východ/západ slunce) - Počasí (jasná, zatažená obloha, apod.) -- Oblohová složka denního osvětlení -- Vnější odražená složka denního osvětlení

41 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Základním faktorem, pro posouzení využitelnosti denního osvětlení je činitel denní osvětlenosti, jež je definován vztahem D = E / E h x 100 [%]. Kde E je osvětlenost (v kontrolním bodě) [lx] a Eh je osvětlenost venkovní vodorovně nezacloněné roviny [lx]. Problematika denního osvětlení, je z jistého hlediska, podstatně složitější než problematika umělého osvětlení. Možnosti úspor je proto vhodné deklarovat na konkrétním příkladu reálné výrobní hale.

42 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Reálná výrobní hala o celkové ploše m2. Výrobní hala sestává ze čtyř navzájem propojených (stavebně neoddělených hal). Plocha každé jedné haly je m2. Pracovní režim a nároky na osvětlenost, jsou pak uvedeny níže v textu. Výpočet podílu denního osvětlení byl proveden částečně na základě měření a především na základě modelace průběhu denního osvětlení (jeho příspěvku) v průběhu roku.

43 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. V současné době je výrobní hala osazena staršími výbojkovými průmyslovými svítidly. Osvětlovací soustava je zásadně poddimenzována a nedosahuje legislativních a normativních parametrů osvětlenosti. I z hlediska subjektivního hodnocení je osvětlenost nedostatečná! Návrh nové osvětlovací soustavy byl limitován současným rozmístěním světelných bodů (rozvody silových obvodů) a konstrukčními prvky pro uchycení svítidel.

44 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Díky svým dispozicím, tzn. orientací budovy a velkým počtem správně navržených a umístěných osvětlovacích stavebních otvorů dosahuje činitel denní osvětlenosti D = E/E h x 100 [%] hodnoty v rozmezí cca 6-8%. To přímo vybízí k využití denního osvětlení, a to jako samostatného osvětlení, nebo jako sdruženého osvětlení!

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Z tabulky č. 19a a č. 19b jasně vyplývá, že v případě instalace nových osvětlovacích soustav, s regulací v závislosti na denním osvětlení, dojde ke snížení spotřeby z původních ,00kWh na ,20kWh, resp. z ,00 na ,20kWh, tedy ke snížení spotřeby o ,20kWh 42%, resp. o ,00kWh. 55%!

60 3. Využití pracoviště (osvětlovaného prostoru) Dalším a posledním krokem ke snížení celkových nákladů spojených s provozem osvětlovacích soustav, je využití senzorů detekce absence/presence osob v osvětlovaném prostoru. Potencionálně se jedná o úsporu odpovídající využití (obsazenosti) / nevyužití (neobsazenosti) osvětlovaného prostoru. Bohužel však zde neexistuje přesné vyjádření, výpočet či predikce. Bylo by zavádějící tvrdit, že při 75% využití pracovišť ( obsazenosti presence osob) dojde k 25% úspoře?! Je totiž potřeba uvažovat souvislosti mezi jednotlivými pracovišti, technologickými postupy, komunikačními či obslužnými prostory, apod. Lze tak střídmě uvažovat, že úspory v závislosti na neobsazenosti pracoviště, mohou dosahovat cca 1/3 této hodnoty!

61 ZÁVĚR Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu cca 10-20% 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu až do cca 50% 3. Využití pracoviště. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu 1/3 neobsazenosti osvětlovaného prostoru!

62 Společnost LUXART a VENTURE LIGHTING Vám nabízí špičkové a nekompromisní řešení.

63 -Profesionální návrh osvětlovacích soustav - Špičková a kvalitní svítidla a světelné zdroje - Sofistikované řízení a regulaci

64

65 Svítidla s elektronickým předřadníkem VENTRONIC High Wattage - Rozsah regulace od 100 do 50%, resp. od 100 do 35% - Ochrana před sebezničením - Řízení mikroprocesorem - Možnost umístění až do 30m od svítidla - Absolutně tichý provoz - Minimální vlastní ztráty

66 Svítidla s elektronickým předřadníkem VENTRONIC High Wattage - Rozsah pracovního napětí V ( V ± 10%, 50/60Hz) - Šetrné zapálení výbojky - EMC kompatibilita - Analogové ovládání 1-10V - Digitální ovládání DALI - Možnost implementace do BMS (Building Management System) - Životnost h. (při nepřekročení T c )

67

68

69 Svítidla se speciálním optickým systémem I-BAY - Optická účinnost až 94,30 % - Měrný výkon systému až 92,14 lm/w JEWEL - Optická účinnost až 96,60 % - Měrný výkon systému až 91,38 lm/w

70 I-BAY - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400W - DALI V - IP23, IP65

71 JEWEL - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - DALI V - IP20 / IP40

72 3E Lite - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - DALI V - IP20, IP65 / IP40

73 Svítidla s konvenčním předřadníkem - Optická účinnost svítidla až 86,80 % - Vysoký měrný výkon systému až 85,84 lm/w - Příkonová řada 200, 225, 250, 310, 320, 350, 365, 400, 450, 875, 1000W - Nízké investiční náklady - Nemožnost řízení a regulace

74 ALESTES BELL - 200, 210, 225, , 315, 320, 350, 365, 400, 450W - IP20

75 TECHNO - 400, 450, 875, 1000W - IP65

76 Světelné zdroje vysokotlaké metal-halogenidové výbojky - Měrný výkon zdroje až 118 lm/w - Teplota chromatičnosti od 2.700K do 5.000K - Index podání barev od 68 do 94 - Příkonová řada 200, 210, 225, 250, 310, 315, 320, 350, 365, 400, 450, 875, 1000W

77 Světelné zdroje vysokotlaké metal-halogenidové výbojky - Patice E40, PGZ-12 - Střední doba života až h. při L80 - Rozsah regulace %, resp % - Absolutní nezávislost všech parametrů na T a - Výbojky jsk do uzavřených, tak do otevřených svítidel (svítidla s krytem / bez krytu optické části)

78

79

80

81

82

83 Řízení a regulace - Návrh systému řízení a regulace -Možnost ovládání a komunikace s každým jedním světelným bodem - Vytváření skupin a podskupin světelný bodů - Sledování stavu každého jednotlivého světelného bodu - Vytváření světelných scén - Vizualizace

84 Řízení a regulace

85 Řízení a regulace

86 ZÁVĚR Správný návrh a dimenzování osvětlovací soustavy. Správný výběr svítidel (světelných bodů). Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu cca 10-20% 2. Využití denního světla denní a sdružené osvětlení. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu až do cca 50% 3. Využití pracoviště. Potencionální úspora proti konvenčnímu řešení v rozsahu 1/3 neobsazenosti osvětlovaného prostoru!

87 co dodat?

88 co dodat?

89 Záleží jen na Vás jak se rozhodnete!

90 Použitá literatura: [1] Úspory energie v osvětlování při hodnocení energetické náročnosti budov Karel Sokanský a kolektiv, Ostrava 2009 Tato příručka byla připravena v rámci programu EFEKT (Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie) Ostrava 2009 [2] Osvětlení úspory elektrické energie (ESL1-2011) LUXART, s.r.o., Měnín [3] Světelná technika a osvětlování Habel J. a kol., FCC Public 1995 [4] ČSN EN ( ): Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory, březen 2012 [5] ČSN Denní osvětlení budov - Základní požadavky, červen 2007

91 Použitá literatura: [6] ČSN Denní osvětlení budov - denní osvětlení průmyslových budov, říjen 1999 [7] ČSN EN Energetická náročnost budov Energetické požadavky na větlení, červen 2008 [8] TNI Energetická náročnost budov Energetické požadavky na osvětlení, prosinec 2011 [9] Vyhláška č Sb. podrobnosti náležitostí energetického auditu, 2001 [10] Vyhláška č Sb. Změny podrobnosti náležitostí energetického auditu, 2004 [11] Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Společně zpracovaly OTE, a.s. (Operátor trhu) a EGÚ Brno, a. s., 02/2011.

92 Děkuji za pozornost. LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín Měnín Česká republika IČ: Kancelář, výroba, sklad: Blučina Blučina Česká republika DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33871

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz Potřebuje člověk k světlo? Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více