Technická dokumentace a specifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická dokumentace a specifikace"

Transkript

1 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících ástí a komponent pro ti budovy areálu BIOCEV (S001 - hlavní budova, S002 - budova zvíetníku, S005 - budova energocentra). Vtšina aktivních prvk výše uvedených budov se bude nacházet v budov S001 v serverovnách tvoících páte systém (jejich centrální ást). V objektech S002 a S005 bude poté pouze pístupová (LAN access) vrstva. Základem ešení bude LAN pro celý areál. Do ní je navrhován integrovaný systém bezdrátové sít. Jako samostatný je blok pipojený do pátení sít (Backbone LAN), blok pipojení server. Oddlený blok pro infrastrukturu je navržen pro pístupovou vrstvu sít (LAN). Dále je souástí ešení systém - management správy síové infrastruktury. ešení je naznaeno na následujícím obrázku. Managementsprávysít Bezdrátovásí Pístupovávrstva LAN (AccessLAN) PáteníLAN (BackboneLAN) Pipojení servera síových služeb Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá z pti ástí (kapitol): První ást popisuje ešení aktivních síových prvk pro strukturovanou kabeláž (ást A). Druhá ást popisuje ešení bezdrátové WiFi sít s centrálním ízením (ást B). Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 1/83

2 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tetí ást popisuje požadavky na centrální správu - management a ízení pístupu pro LAN a WiFi (ást C). tvrtá ást (ást D) popisuje technologické prostedí stavby (areálu BIOCEV) a z toho vyplývající další požadavky, pípadn omezení. Pátá ást (ást E) popisuje akceptaní testy. Souástí jednotlivých ástí je textový popis a specifikace dílích komponent ve form tabulek. U všech ástí požaduje zadavatel dodání originálních a nových zaízení, licencovaných na jméno zákazníka (zadavatele) a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat pípadné závady pímo na technickou podporu výrobce. Údaje uvedené v jednotlivých ástech této technické dokumentace a specifikace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnní této veejné zakázky. Tyto požadavky musí uchaze pln respektovat pi tvorb své nabídky. Plnní veejné zakázky je mínno vetn dodávky, instalace a zprovoznní (uvedení do ádného provozu), vetn L2/L3 základní konfigurace (tj. min. nastavení potebných virtuálních síových segment - VLAN, potebná L3 konfigurace daných síových rozhraní, dále i konfigurace pístupu na management rozhraní a ochrana ped síovými smykami), iniciální konfigurace centrální správy a ízení potebného software (licencí), potebné zaškolení IT personálu (definované podrobnji v každé ásti ešení A až C) a dalšího potebného píslušenství, dále vetn poskytnutí rozšíené záruky (viz níže), servisu a technických konzultací v lokalit Vestec. Zadavatel poskytne dodavateli informace potebné pro konfiguraci (nap. podrobnou topologii zapojení, seznam VLAN, seznam SSID, IPv4 a IPv6 plán apod.), a to souasn s odesláním výzvy k zahájení plnní (tj. min. 2 msíce ped samotnou instalací a zprovoznním ešení). Zadavatel požaduje, aby všechny licence, které budou dodány v rámci tohoto ešení, byly asov neomezené (bez exspirace). Zadavatel požaduje pístup s plnými (maximálními) administrátorskými právy na všechna zaízení dodaná v rámci tohoto ešení a všech jeho ástí (zejména ásti A až C). Souástí ešení musí být i datová kabeláž (UTP cat. 6a, optické kabely atd.). A to pro: a) realizaci propojení všemi dodávanými aktivními prvky a patch panelem (tj. pro všechny jejich porty). Pesnjší podklady pro délky a typy jednotlivých kabel je uchaze schopen odvodit z ásti D tohoto dokumentu. b) realizaci propojení mezi pístupovými body pro bezdrátovou sí WiFi a patch panelem nebo datovou zásuvkou. Pesnjší podklady pro délky jednotlivých kabel je uchaze schopen odvodit z ásti D tohoto dokumentu. Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 2/83

3 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI V pípad poteby mže chtít zadavatel doložit (vyžádat si) oficiální potvrzení zastoupení výrobce o urení dodávaného HW (resp. seznam sériových ísel všech dodávaných zaízení) pro eský trh nebo trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie vd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní oznaení podniku, zvláštní oznaení výrobk, výkon anebo obchodních materiál, která platí pro uritý podnik nebo organizaní jednotku za píznané, pop. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upesnní a piblížení technických parametr a zadavatel umožuje použití i kvalitativn a technicky obdobného ešení s pln srovnatelnými nebo i pevyšujícími parametry. Definice záruních skupin dle délky záruky Záruní skupiny: 3 roky 5 let U jednotlivých ástí ešení jsou tyto záruní skupiny dále upesnny. Definice servisních skupin dle rychlosti reakce a opravy: Popis: Servis je pedpokládán v míst plnní, tj. tam kde jsou instalována zaízení. Použité termíny (zkratky) jsou NBD (xt business day) se rozumí "další pracovní den" a BD (Business day) se rozumí "pracovní den". Skupiny: Skupina. 1: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do 21 BD, skupina. 2: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do 5 BD, skupina. 3: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do NBD, skupina. 4: dostupnost 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) reakce do 8 hodin + oprava do 24 hodin (na míst u zákazníka), skupina. 5: dostupnost 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) reakce do 4 hodin + oprava do 24 hodin (na míst u zákazníka). U jednotlivých ástí ešení (A, B a C) zadavatel požaduje záruku a servisní skupinu podle následujících tabulek pro jednotlivé ásti ešení (pípadn výhodnjší): Definice záruky a servisní skupiny pro ást A Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1A - Pátení pepína 5 let 5 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 3/83

4 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tabulka.2A - Pepína pro pipojení server a systém Tabulka.3A - Vzdálený rozšiující modul pepínae pro pipojení server a systém 3 roky 4 3 roky 4 Tabulka.4A - Serverový pepína kamerového systému 3 roky 3 Tabulka.5A - Pístupové pepínae pro IT 3 roky 2 Tabulka.6A - Pístupové pepínae pro IT - serverovny 3 roky 2 Tabulka.7A - Pepínae perimetru - vnjší 3 roky 3 Tabulka.8A - Pístupový pepína uživatelské sít Tabulka.9A - Pístupový pepína uživatelské sít v objektu S005 Tabulka.10A - Pístupový pepína pro kamerový systém v objektu S005 5 let 3 3 roky 3 3 roky 3 Definice záruky a servisní skupiny pro ást B Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1B - Kontroler bezdrátové sít s redundancí 5 let 3 Tabulka.2B - Bezdrátový pístupový bod 3 roky 2 Tabulka.3B - Zaízení nadstavbových služeb bezdrátové sít 5 let 1 Definice záruky a servisní skupiny pro ást C Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1C - Server ízení pístupu k síti (TACACS/RADIUS) Tabulka.2C - Správa sít - element manager datacentra 5 let 3 5 let 3 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 4/83

5 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tabulka.3C - Správa sít - element manager pevné a bezdrátové infrastruktury Tabulka.4C - ešení pístupu a návštv (Guest Access, 802.1x/BYOD) 5 let 3 5 let 3 Technické konzultace Souástí ešení jsou také technické konzultace, jejichž pedmtem je níže uvedené. Dodavatel bude pipraven poskytovat tyto konzultace od pedání ešení (podepsání akceptaního protokolu) do provozu po dobu minimáln 12 následujících msíc. Definice konzultací je následující: Provádní konzultaních a poradenských služeb na dodaných technologických celcích na základ požadavk zadavatele v rozsahu cca 20 hodin za msíc (celkem 240 hodin za 12 msíc) v míst instalace nebo prostednictvím vzdáleného pístupu. Provádním konzultací prací se míní provádní konfiguraních prací, analýza a návrh technických opatení vedoucích k optimalizaci výkonu dodaného ešení dle specifických poteb zákazníka. Poskytování služby bude možné poptat u dodavatele prostednictvím dodaného telefonního a ového kontaktu(). Dodavatel bude muset poskytnout požadovanou konzultaci max. do 3 pracovních dn a to v pedem dohodnutém termínu. Reakce mezi pijetím poptávky (ohledn technické konzultace) a návrhem termínu konzultace (ze strany uchazee) je max. 12 hodin. ást A Základní popis Tabulka.1A - Pátení pepína Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Typ pepínae Formát pepínae L3 pepína Modulární Minimální poet slot v šasi 9 Kapacita interní sbrnice na 1 slot pepínae v dodané 550Gb/s Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 5/83

6 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI konfiguraci Minimální kapacita interní sbrnice na 1 slot pepínae Možnost rozšíení o redundantní ídící modul Osazení redundantního napájecího zdroje Bezztrátová architektura pepínae Podpora virtualizace pepínae rozdlením fyzického pepínae na nkolik logických pepína Podpora virtuálního frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ)) Min. poet pln propustných (neagregovaných) 10GE, SFP+ port 550Gb/s 48 Min. poet 1GE SFP port 0 Minimální poet 10/100/1000 BaseT Ethernet port 0 Osazenost transcievery Podpora standardu IEEE 802.1ae na 1GE a 10GE portech Podpora upgrade OS pepínae bez narušení provozu (nap. In Service Software Upgrade) Podpora smrování protokol IPv4 a IPv6 v hardware Podpora MPLS v hardware, pídavnou licencí Podpora standardu IEEE 802.3ad Podpora IEEE 802.3ad pes více karet Podpora IEEE 802.3ad pes více šasi (nap. Multichassis Etherchannel) Podpora IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN Podpora IEEE 802.1s - Multiple spanning trees Podpora IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol 31x 10GBase-LRM, 4x 10GBase-SR, 4x10GBase-LR (min na jeden virtuální kontext) Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 6/83

7 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Podpora STP root guard nebo ekvivalentní Podpora STP loop guard nebo ekvivalentní Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP nebo LLDP) Podpora "jumbo rámc" Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) Podpora Multicast/broadcast storm control v HW Podpora QoS classification ACL, IP Prec, DSCP, CoS based Podpora QoS marking - IP Prec, DSCP, CoS Podpora QoS Policing Podpora QoS priority queuing Podpora BGPv4, MP-BGP Podpora OSPFv2, OSPFv3 Podpora RIPv2, RIPng Podpora IS-IS Podpora technologie pro realizaci L2 propojení mezi vzdálenými lokalitami nad nativní IP infrastrukturou, pídavnou licencí Podpora Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Popdora Non Stop Forwarding pro OSPF, BGP Podpora MPLS TE (Traffic Engineering), pídavnou licencí Podpora MPLS with Resource Reservation Protocol Traffic Engineering, pídavnou licencí Podpora MPLS TE FRR (MPLS Traffic Engineering Fast Reroute) nebo ekvivalentní, pídavnou licencí Podpora MPLS VPN (RFC 2547bis), pídavnou licencí Podpora Multicast MPLS VPN (MVPN), pídavnou licencí Podpora 6VPE (IPv6 VPN over MPLS), pídavnou licencí Podpora VRF (Virtual Routing and Forwarding), pídavnou Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 7/83

8 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI licencí Podpora protokol a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING), pídavnou licencí Podpora VRF Selection using Policy Based Routing, pídavnou licencí Podpora Policy-based routing podle ACL Podpora PIM-SM (Protocol Independent Multicast, sparse mód) Podpora PIM SSM (PIM Source Specific Multicast) Podpora Bidir PIM Podpora IGMPv2, IGMPv3 Popdora IGMPv3/MPLDv2 snooping v HW Certifikace IPv6 ready logo Podpora IPv6 services ( DNS, SSH, ACL, ICMP) Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) Podpora IPv6 QoS Podpora oddlených íta paket pro IPv4 a IPv6 provoz nebo ekvivaletní ešení Podpora RPF pro IPv4 i IPv6 Podpora tflow v9 a Flexible tflow nebo funkn pln ekvivalentní Podpora Flexible tflow pro IPv6 nebo funkn pln ekvivalentní Podpora Ingress a Egress tflow nebo funkn pln ekvivalentní Podpora interních nástroj pro automatické spouštní pedem definovaných akcí na základ detekce rzných síových událostí Podpora ACL pro L2, L3 i L4 provoz Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 8/83

9 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurovatelné prostedky L3 pepínae ped útoky typu odepení služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence uritých typ rámc/paket, které jsou zpracovávány procesorem zaízení Podpora pokroilých interních nástroj pro debugging procházejícího provozu Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh ochranu proti pipojení neautorizovaného DHCP serveru (tzv. rougue DHCP) Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh inspekci provozu protokolu ARP Podpora L2 šifrování dle standardu IEEE 802.1ae Klasifikace bezpenostní role pistupujícího uživatele nebo koncového zaízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funkn ekvivalentní). Podpora hardwarové filtrace (nap. ACL - access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Možnost instalace modul s FCoE porty Možnost instalace modul podporujících technologii L2 multipathing kompatibilní se standardem TRILL nebo ekvivalentní Podpora distribuovaných rozšiujících modul (virtuální vzdálené rozšiujících moduly umístné v jiném fyzickém šasi) Minimální rozsah správy zaízení Jednotný element management software pro správu datacentrové infrastruktury Podpora správy LAN i SAN Grafické rozhraní pro správu Konfigurace VLAN Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 9/83

10 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurace Spanning-Tree Korelace a vyhodnocování chybových hlášení a alarm Otevené API Správa konfigurací Správa firmware zaízení Možnost konfigurace virtualizovaného prostedí (virtualizace dlením zaízení i virtualizace slouením více zaízení) Tabulka.2A - Pepína pro pipojení server a systém Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 4 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Formát zaízení Osazení redundantního napájecího zdroje Bezztrátová architektura pepínae Podpora upgrade OS pepínae bez narušení provozu (In Service Software Upgrade) Minimální poet neblokovaných port 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním Osazenost transcievery Hardware umožující volbu protokolu na portech Ethernet/FCoE/nativní FC (tzv. unifikovaný port) Rozšiitelnost o modul s podporou L3 smrování Podpora distribuovaných rozšiujících modul (virtuální vzdálené rozšiujících moduly umístné v jiném fyzickém šasi) Virtuální vzdálený rozšiující modul dostupný i ve formátu modulární 48 26x10GBase-SR, 3x10GBase-LR, 4x1GBase-T Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 10/83

11 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI síového adaptéru do serveru Minimální poet podporovaných vzdálených rozšiujících modul Podpora standardu TRILL nebo ekvivalentní Podpora IEEE 1588 Boundary Clock 22 Výkonnostní parametry Celková potenciální propustnost pepínacího subsystému 900Gbps Nízka latence pro L2 provoz nebo nižší 2µs Protokoly fyzické vrstvy IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad pes více karet Podpora IEEE 802.3ad pes více šasi (nap. Multichassis Etherchannel) Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Podpora Private VLAN nebo ekvivaletní Minimální poet aktivních VLAN 4000 IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP nebo LLDP) STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Minimální poet MAC záznam Podpora IEEE 802.1Qaz Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 11/83

12 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Podpora IEEE 802.1Qbb QoS Podpora QoS classification ACL, DSCP, CoS, based Podpora QoS marking - DSCP, CoS Podpora QoS - Strict Priority Queue Podpora virtuálního frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ) Bezpenost ACL na rozhraní IN/OUT (vetn virtuálních - VLAN, 802.1ad) Podpora propagace bezpenostní role uživatele nebo koncového zaízení pro každý datový rámec (nap. Security Group Tagging nebo funkn ekvivalentní) Podpora hardwarové filtrace (access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální poet MAC adres na portu Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora bezpenostních funkcí umožujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy IP source guard nebo ekvivalentní Podpora bezpenostních funkcí umožujících ochranu proti pipojení neautorizovaného DHCP serveru DHCP snooping nebo ekvivalentní Podpora bezpenostních funkcí umožujících inspekci provozu protokolu ARP ARP inspection enbo ekvivalentní Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 12/83

13 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurovatelné prostedky L3 pepínae ped útoky typu odepení služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence uritých typ rámc/paket, které jsou zpracovávány procesorem zaízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení pístupu k managementu (SSH, SNMP) nap. pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 DNS klient NTP klient s MD5 autentizací RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) TACACS+ klient Port mirroring (SPAN) Vzdálený port mirroring i pes L3 doménu (nap. ERSPAN nebo ekvivalentní) Syslog Podpora interních nástroj pro debugging procházejícího provozu Podpora Role Based Access Control Minimální rozsah správy zaízení Jednotný element management software pro správu datacentrové infrastruktury Podpora správy LAN i SAN Grafické rozhraní pro správu Konfigurace VLAN Konfigurace Spanning-Tree Korelace a vyhodnocování chybových hlášení a alarm Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 13/83

14 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Otevené API Správa konfigurací Správa firmware zaízení Možnost konfigurace virtualizovaného prostedí (virtualizace dlením zaízení i virtualizace slouením více zaízení) Tabulka.3A - Vzdálený rozšiující modul pepínae pro pipojení server a systém Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Formát virtuálního vzdáleného rozšiujících modulu osaditelný do rackové skín Typ virtuálního vzdáleného modulu Typ pipojení k domácímu pepínai 48x 100/1000Base-T 4x 10GBase-SR Tabulka.4A - Serverový pepína kamerového systému Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 1 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Tída zaízení Formát zaízení Stohovatelný Stohování požadováno L3 switch fixní konfigurací, 1RU Poet port 10/100/ Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port), na všech 10/100/1000 portech souasn, na všech 10/100/1000 portech Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 14/83

15 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI souasn Dostupný výkon pro napájení PoE port Poet port 1 Gbit/s a jejich typ Osazení transcievery možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiujícím modulem a transcieverem Redundantní interní napájecí zdroj, vymnitelný za chodu Možnost kombinace AC a DC zdroje v jednom zaízení Možnost pipojit externí redundantní zdroj Napájení pomocí PoE z nadazeného PoE zaízení Redundantní ventilátor Podpora smrovacích protokol min. 430W 4x SFP 2x 1GBASE-SX, stejný model s primárním zdrojem Výkonnostní parametry Minimální propustnost pepínacího subsystému Minimální paketový výkon pepínae Rychlost stohovacího propojení 35 Gbit/s 60 milionu paket/vteinu Irelevantní Vlastnosti stohování Sdílení výkonu napájecích zdroj napí celým stohem Vzájemné stohování všech model 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky Minimální poet pepína ve stohu Automatická kontrola a sjednocení verze software pepína ve stohu Povýšení software jednotlivých pepína stohu bez výpadku konektivity celého stohu Možnost pedkonfigurace neexistujícího pepínae ve stohu ped jeho pipojením Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 15/83

16 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Seskupení port (IEEE 802.3ad) mezi rznými prvky stohu Kterýkoli prvek ve stohu mže být ídícím prvkem stohu (1:N redundance) Irelevantní Irelevantní Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN 1000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based twork Access Control IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p - Minimální poet vnitních front 4 Per VLAN rapid spanning tree (nap. PVRST+ nebo ekvivalentní) Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP, LLDP) Detekce parametr protilehlého zaízení (nap. LLDP-MED) Protokol pro definici šíených VLAN (nap. VTP, MVRP, GVRP) Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) STP root guard STP loop guard Možnost autorecovery po chybovém stavu (jednosmrné optické linky, root guard, loop guard) Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 16/83

17 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Protokol zajišující rychlou konvergenci specificky v L2 kruhových sítích (nap. REP nebo ekvivalentní) Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS QoS i na stohovacím propoji Možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji DHCP relay Irelevantní Irelevantní Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II nebo ekvivalentní Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Podpora IPv6 QoS Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) Podpora OSPFv3 Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 Port ACL Podpora IPv6 First Hop Security RA guard Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 SourceGuard Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard Podpora DHCPv6 Server and Relay Smrovací protokoly BGPv4 OSPFv2, OSPFv3 OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické smrování, upgradem SW, upgradem SW Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 17/83

18 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Policy-based routing podle ACL, upgradem SW Smrování multicastu PIM (dense i sparse mód) IGMPv2 snooping IGMPv3 snooping IPv6 MLDv1 & v2 snooping, povýšením software Bezpenost Podpora reverse path check (urpf) ACL na rozhraní IN/OUT (vetn virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) ACL pro IP ACL pro ethernetové rámce IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální poet MAC adres na portu Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) DHCP snooping Dynamic ARP inspection (DAI) Verifikace mapování IP-MAC (nap. IP source guard) Šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zaízení na jednom portu IEEE 802.1x autentizace pepínae vi nadazenému pepínai, sdílení ovení koncových stanic Konfiguorvatelná kombinace poadí postupného ovování zaízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 18/83

19 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Ovování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování pístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Klasifikace bezpenostní role pistupujícího uživatele nebo koncového zaízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funkn ekvivalentní). Podpora hardwarové filtrace (access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Detekce parametr pipojovaného koncového zaízení a jejich sdílení s policy serverem Podpora koncových zaízení Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) Mení a ovládání spoteby energie pipojených koncových zaízení a infrastruktury Podpora urování polohy klienta, rozšíení WiFi systému pro urování polohy klienta i v pevné LAN síti (napíklad twork Mobility Service Protocol - NMSP) Management CLI rozhraní SSHv2 SSHv2 over IPv6 Možnost omezení pístupu k managementu (SSH, SNMP) nap. pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 USB konzolová linka Sériová konzolová linka 10/100 management out-of-band port DNS klient Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 19/83

20 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI NTP klient s MD5 autentizací tflow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) TACACS+ klient Port mirroring (SPAN) port mirroring 1 -> 1 port mirroring N -> 1 port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) Vzdálený port mirroring (nap. RSPAN) Syslog Mení zakonení a délky metalického kabelu (nap. pomocí TDR) Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí pi provozu pepínae (pomocí skript) Pepína obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstv (Layer 2 traceroute) Pepína si mže automaticky zazálohovat a obnovit firmware vetn konfigurace z nadazeného smrovae Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zaízení po detekci jeho pipojení na portu, rozšiujícím modulem Služby NTP server DHCP server Tabulka.5A - Pístupové pepínae pro IT Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Tída zaízení L2 switch Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 20/83

21 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Formát zaízení Stohovatelný bez snížení potu ethernet port Stohování požadováno Poet port 10/100/ Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) Dostupný výkon pro napájení PoE port Poet port 10 Gbit/s a jejich typ Osazení transcievery možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiujícím modulem a transcieverem Redundantní interní napájecí zdroj, vymnitelný za chodu Možnost kombinace AC a DC zdroje v jednom zaízení Možnost pipojit externí redundantní zdroj Napájení pomocí PoE z nadazeného PoE zaízení Ventilátor Podpora smrovacích protokol Integrovaná funkcionalita WiFi kontroleru Výkonnostní parametry Minimální propustnost pepínacího subsystému Minimální paketový výkon pepínae Rychlost stohovacího propojení Vlastnosti stohování Sdílení výkonu napájecích zdroj napí celým stohem Vzájemné stohování všech model 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky Minimální poet pepína ve stohu 8 Automatická kontrola a sjednocení verze software pepína ve stohu Povýšení software jednotlivých pepína stohu bez výpadku konektivity celého stohu Možnost pedkonfigurace neexistujícího pepínae ve stohu ped jeho pipojením Seskupení port (IEEE 802.3ad) mezi rznými prvky stohu Kterýkoli prvek ve stohu mže být ídícím prvkem stohu (1:N fixní konfigurací, rozšiitelný na stohování, 1RU, volitelným modulem min. 700W 2x SFP+/SFP 2x 10Gbase-LRM, transcieverem 200 Gbit/s 120 milionu paket/vteinu alespo 80 Gbit/s Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 21/83

22 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI redundance) Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN 1000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based twork Access Control IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p - Minimální poet vnitních front 4 Per VLAN rapid spanning tree (nap. PVRST+ nebo ekvivalentní) Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP, LLDP) Detekce parametr protilehlého zaízení (nap. LLDP-MED) Protokol pro definici šíených VLAN (nap. VTP, MVRP, GVRP) Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) STP root guard STP loop guard Možnost autorecovery po chybovém stavu (jednosmrnost optické linky, root guard, loop guard) Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol zajišující rychlou konvergenci specificky v L2 kruhových sítích (nap. REP nebo ekvivalentní) Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS QoS i na stohovacím propoji možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji DHCP relay Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II nebo ekvivalentní Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 22/83

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015 *MVCRX02EKUSL* MVCRX02EKUSL prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Management správy sítě

Management správy sítě Část 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané řešení se skládá z následujících částí a komponent pro tři budovy areálu BIOCEV (S001 - hlavní budova,

Více

Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks)

Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks) Název ve ejné zakázky: Rámcová smlouva: Inovace p ístupové a bezdrátové sít Z U Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Od vodn ní požadovaných technických

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 1 Technická specifikace Příloha č. 1 Technická specifikace Specifikace technických parametrů Specifikací technických parametrů se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím

Více

ČÁST A: IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

ČÁST A: IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ IV. vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Řešení komunikační infrastruktury (KI) datového centra (DC) s vysokou dostupností RIPO musí tvořit robustní distribuovaný systém odolný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, Teplice

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, Teplice STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice Naše značka: Vyřizuje/telefon: V Teplicích dne: MgMT/137502/2016

Více

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách.

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách. Popis projektu Řešení infrastruktury v nové budově SFŽP je realizováno za účelem vytvoření moderní počítačové sítě využívající dvouvrstvý hierarchický model (přístupová a páteřní vrstva). Zároveň v této

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Požadované technické parametry dodávky

Požadované technické parametry dodávky Požadované technické parametry dodávky Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky a záložní zdroj napájení UPS dle technických podmínek uvedených níže: Modulární přístupový/agregační přepínač (2 ks),

Více

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky Úřad vlády České republiky Odbor informatiky ev.č. 16/054-0 KUPNÍ SMLOUVA Přepínače uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Česká republika Úřad

Více

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora "jumbo rámců"

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora jumbo rámců 26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L2/L3 switch Formát zařízení kompaktní do racku Velikost 1U Počet portů 1 Gbit/s RJ45

Více

Podrobná specifikace vlastností požadovaných zařízení

Podrobná specifikace vlastností požadovaných zařízení Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace vlastností požadovaných 1. Páteřní LAN přepínač Dodané Zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce.

Více

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dolumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dolumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 3 zadávací dolumentace Kupní smlouva uzavená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, v platném

Více

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě Technická specifikace aktivních prvků datové sítě LAN: Technické požadavky na přepínač, typ A 2ks: Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L3 switch

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1 / 9 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Současná datová síť fakulty se skládá z 8 ks směrovačů/přepínačů (Alcatel OS-7700, OS-6850 a OS-6900), 35 ks přepínačů (Alcatel OS-6450, OS-6250 a OS-6200) a systému WiFi (Alcatel

Více

Příloha č. 4 Technická specifikace

Příloha č. 4 Technická specifikace Příloha č. 4 k č.j. KRPP-92173-8/ČJ-2014-0300VZ-VZ Obsah Příloha č. 4 Technická specifikace Příloha č. 4 k č.j. KRPP-92173-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ... 1 Příloha č. 4 Technická specifikace... 1 1 Projekt Modernizace

Více

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP Servery typu Blade Požadavek na funkcionalitu Architektura serveru Server typu blade, dvousoketový

Více

A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci

A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci Projekt s názvem Obnova HW a koncových stanic v rámci systému NS-VIS je spolufinancován v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních

Více

Kupní smlouva. prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem ústavu

Kupní smlouva. prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem ústavu Kupní smlouva Část 3 zadávací dolumentace uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2a TECHNICKÁ SPECIFIKACE UTM FireWall 1. 1 ks - výkonný UTM FireWall (Unified Threat Management) 2. 1 ks záruka a podpora 24x7 na 1 rok Minimální technické parametry: Statefull firewall Fyzické

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky 1. 110 ks WAN směrovačů - typ A Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby. Směrovač musí podporovat šifrování

Více

Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část

Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část Příloha č. 2 k Dodatečné informaci č. 9 Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část 1 Technické požadavky plnění veřejné zakázky

Více

Záruka na dodávané produkty

Záruka na dodávané produkty Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění

Příloha: XX. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění Příloha: XX Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění Datum zveřejnění: 14. 7. 2015 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace Dodávka serverového řešení a související

Více

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015 *MVCRX02EFWAI* MVCRX02EFWAI prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Výběr dodavatele moderních technologií vybavení laboratoře pro výuku počítačových sítí a sí tových služeb Networking laboratory.

Výběr dodavatele moderních technologií vybavení laboratoře pro výuku počítačových sítí a sí tových služeb Networking laboratory. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice Sídlem: Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Zastoupený: Ing. Vladimír Kebert, CSc. IČ: 47558504 DIČ: CZ 47558504

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění Název veřejné zakázky: Dodávka datového a výpočetního centra pro projekty NTIS a CTPVV Část 2 veřejné zakázky - Dodávka výpočetního clusteru a serverů pro virtualizaci vymezení technických podmínek veřejné

Více

Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1

Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1 Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1 Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent 1 Rozšíření diskového pole IBM StorwizeV7000

Více

Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti.

Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti. 1 Technické zadání Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti. Záruky a maintenance Hardware pokud není specifikováno jinak, je požadována

Více

Technický popis předmětu plnění

Technický popis předmětu plnění Technický popis předmětu plnění Základní podmínky Dodávky: 1. Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce garantuje minimálně šestiletou dostupnost náhradních dílů a podporu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Dodávka a implementace 4 ks firewallů nové generace

Dodávka a implementace 4 ks firewallů nové generace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 31.5.2016, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N Navrženy pro nové Matrix N Optimalizováno pro koncové části enterprise sítí Neredundantní či redundantní konfigurace pouze pomocí upgrade SW Podpora Enterasys konceptu Integrovaných služeb včetně rozšířeného

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky

Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky edm tem dodávky jsou aktivní sí ové prvky dle technických podmínek uvedených níže. Modulární

Více

3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ V souladu s 45 ZVZ jsou specifikace uvedeny formou technických parametrů bez obchodních názvů. Uvedení referenčních typů, nebylo požadováno. Cenové nabídky dodávek,

Více

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Příloha č.1 Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Strana: 1/6 Dodávka UTM zařízení FIREWALL Zadávací dokumentace Identifikace dokumentu: Název dokumentu: Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**. Instalační IP systém manuál LANREV:201205 -RING IP systém Modulární konstrukce Modulární BackBone switche slouží zejména k propojení rozsáhlých IP systémů do jednoho celku. Propojovaná zařízení mohou být

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Občanské sdružení Pilsfree, zabývající se budováním a správou počítačové sítě v Plzni a okolí, si pro upgrade své

Více

LAN přepínače. Výrobky PLANET pokrývají veškeré potřeby pro vybudování. Inteligentní a bezpečná síťová integrace. Proč PLANET.

LAN přepínače. Výrobky PLANET pokrývají veškeré potřeby pro vybudování. Inteligentní a bezpečná síťová integrace. Proč PLANET. Inteligentní a bezpečná síťová integrace LAN přepínače Výrobky PLANET pokrývají veškeré potřeby pro vybudování moderní vysokorychlostní sítě. Zahrnují páteřní přepínače, přepínače pro jednotlivá oddělení,

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj : 2618/2015-ÚVN Poptávka V Praze dne: 4. 5.2014 Výtisk číslo:1 Počet listů: 7 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Aktivní prvky pro novou knihovnu

Aktivní prvky pro novou knihovnu Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu Technická podmínka: Od vodn ní Tabulka mandatorních požadavk pro modulární ístupový/agrega ní epína V tabulce uvedené níže, jsou požadovány vlastnosti,

Více

Tabulka splnění technických požadavků. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Tabulka splnění technických požadavků. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1x centrální switch Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Montáž do 19 racku 2 redundantní napájecí zdroje

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Pracovní stanice. Minimální požadované parametry

Pracovní stanice. Minimální požadované parametry íloha Specifikace pedmtu plnní íloha. 1 RS Katalogový list HW-PC Pracovní stanice TYP KL: HW-PC provedení Minimální požadované parametry mini provedení - desktop jednoduchá modulární konstrukce s možností

Více

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Datové centrum pro potřeby moderního Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Agenda Proč Zhodnocení důvodů Cílový stav Koncepce Postup, harmonogram Postup Současný stav 2 Výchozí situace

Více

PŘÍLOHA Č. 18 TABULKY POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

PŘÍLOHA Č. 18 TABULKY POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍLOHA Č. 18 TABULKY POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ V rámci této přílohy jsou specifikovány technické parametry ke každému dílčímu projektu z přílohy č. 6 Funkční a technické požadavky. 1 TECHNICKÉ

Více

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) veřejné zakázky Dodávka a implementace komponent hardware a software 2 a Sdělení zadavatele

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) veřejné zakázky Dodávka a implementace komponent hardware a software 2 a Sdělení zadavatele Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno dodavatelům dne: 05. 03. 2015 Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o. Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) veřejné zakázky Dodávka a implementace

Více

Obrana sítě - základní principy

Obrana sítě - základní principy Obrana sítě - základní principy 6.6.2016 Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Agenda Základní úvod, přehled designu sítí, technických prostředků a možností zabezpečení. Zaměřeno na nejčastější

Více

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers SIEMENS + EPLAN listopad 2014 Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM siemens.com/answers Požadavky / trendy Aplikace Přehled portfolia Ukázka Průmyslové firmy ve všech odvětvích hledají řešení pro trvalý

Více

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Virtualizace serverové licence (5ks) 64-bit hypervisor Jedna licence musí pokrývat minimálně 2 CPU-sokety Podpora integrace s Microsoft Active directory Možnost

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz TP-LINK 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream Hlavní znaky: K čemu slouží tento produkt TP-LINK je řízený L3 přepínač určený k vytvoření vysoce dostupné, škálovatelné a robustní sítě. Přepínač

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce:

Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce: Příloha č. 1 k č.j. PPR-6075-6/ČJ-2012-009HVZ Technická specifikace předmětu plnění Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce: SAN switch 2 ks Položka Požadováno Nabízeno

Více

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Příloha č. - položkový rozpočet Název projektu: Registrační číslo projektu Datové centrum pověřeného obecního úřadu Červený Kostelec CZ..06/2..00/22.09577 Uchazeč: Název/Obchodní firma uchazeče: Sídlo

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR Policie České republiky provozuje roztříštěnou strukturu informačních technologií

Více

Funkční a technická specifikace

Funkční a technická specifikace Funkční a technická specifikace 1. Funkční a technická specifikace a požadavky na IP telefonní systém Nabízené řešení splňuje požadavek zadavatele, aby v rámci již vynaložených investic SZPI do současné

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Příloha č. 1 Serverové šasi 2 ks velikost IO konektivita Ethernet IO konektivita Fiber Channel Midplane Management Napájení Server format blade

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Dohled a správa sítě aktivních prvků NMS / EMS Jeden software pro všechno

Dohled a správa sítě aktivních prvků NMS / EMS Jeden software pro všechno Dohled a správa sítě aktivních prvků NMS / EMS Jeden software pro všechno Ladislav Stach Technický specialista prodeje Ladislav.Stach@profiber.cz www.profiber.eu Administrace bez NMS software Administrace

Více

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál FSD-804PS 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch Uživatelský manuál 1. Charakteristika switche FSD-804PS je vybaven nestíněnými (UTP) porty poskytujícími 10 nebo 100Mbitu/s. Zařízení

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Základní principy obrany sítě

Základní principy obrany sítě Základní principy obrany sítě Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. 31.10.2013, Seminář o bezpečnosti provozu a služeb 1 Základní stavební kameny Správný design sítě Víceúrovňové filtrování provozu Ochrana

Více

Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod

Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod Pojmem bezpečnost rozumíme nikoliv stav, ale neustálý proces, kterým se snažíme dosáhnout a udržet uspokojivé zabezpečení sítě. Síťové technologie

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

Průmyslové managed switche LAN-RING

Průmyslové managed switche LAN-RING Průmyslové managed e Použity pouze průmyslové součástky s rozsahem teplot 40...+85ºC BOX RACK IP65 Průmyslové managed e tvoří ucelený systém zařízení vhodných zejména pro rozsáhlé CCTV a zabezpečovací

Více

Příloha č. 1. Technická dokumentace VZ Aktivní prvky

Příloha č. 1. Technická dokumentace VZ Aktivní prvky Příloha č. 1 Technická dokumentace VZ Aktivní prvky 1 Obsah Příloha č. 1... 1 Technická dokumentace VZ Aktivní prvky... 1 1 Popis komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET... 3 1.1 Celkové schéma

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 6ES7151-8AB00-0AB0 Nové SIMATIC ET 200S CPU s integrovaným rozhraním PROFINET Výkonov odpovídá CPU 314 PROFINET IO i IRT I/O controller pro 128 zaízení I/O device (bude doplnno) PROFINET CBA TCP/IP, UDP/IP,

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Část 3: Odborné certifikační kurzy pro technologie CISCO

Část 3: Odborné certifikační kurzy pro technologie CISCO Část 3: Odborné certifikační kurzy pro technologie CISCO V rámci této části veřejné zakázky je vybraný uchazeč povinen zajistit realizaci 8 certifikovaných kurzů pro technologie CISCO uvedených v tabulce

Více

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3 Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 a IEEE802.3 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Příloha č.4 projekt, specifikace účelu použití a technických parametrů aktivních prvků + položkový rozpočet

Příloha č.4 projekt, specifikace účelu použití a technických parametrů aktivních prvků + položkový rozpočet Příloha č.4 projekt, specifikace účelu použití a technických parametrů aktivních prvků + položkový rozpočet Specifikace účelu použití, technických parametrů a schéma zapojení aktivních prvků Centrální

Více