Technická dokumentace a specifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická dokumentace a specifikace"

Transkript

1 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících ástí a komponent pro ti budovy areálu BIOCEV (S001 - hlavní budova, S002 - budova zvíetníku, S005 - budova energocentra). Vtšina aktivních prvk výše uvedených budov se bude nacházet v budov S001 v serverovnách tvoících páte systém (jejich centrální ást). V objektech S002 a S005 bude poté pouze pístupová (LAN access) vrstva. Základem ešení bude LAN pro celý areál. Do ní je navrhován integrovaný systém bezdrátové sít. Jako samostatný je blok pipojený do pátení sít (Backbone LAN), blok pipojení server. Oddlený blok pro infrastrukturu je navržen pro pístupovou vrstvu sít (LAN). Dále je souástí ešení systém - management správy síové infrastruktury. ešení je naznaeno na následujícím obrázku. Managementsprávysít Bezdrátovásí Pístupovávrstva LAN (AccessLAN) PáteníLAN (BackboneLAN) Pipojení servera síových služeb Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá z pti ástí (kapitol): První ást popisuje ešení aktivních síových prvk pro strukturovanou kabeláž (ást A). Druhá ást popisuje ešení bezdrátové WiFi sít s centrálním ízením (ást B). Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 1/83

2 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tetí ást popisuje požadavky na centrální správu - management a ízení pístupu pro LAN a WiFi (ást C). tvrtá ást (ást D) popisuje technologické prostedí stavby (areálu BIOCEV) a z toho vyplývající další požadavky, pípadn omezení. Pátá ást (ást E) popisuje akceptaní testy. Souástí jednotlivých ástí je textový popis a specifikace dílích komponent ve form tabulek. U všech ástí požaduje zadavatel dodání originálních a nových zaízení, licencovaných na jméno zákazníka (zadavatele) a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat pípadné závady pímo na technickou podporu výrobce. Údaje uvedené v jednotlivých ástech této technické dokumentace a specifikace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnní této veejné zakázky. Tyto požadavky musí uchaze pln respektovat pi tvorb své nabídky. Plnní veejné zakázky je mínno vetn dodávky, instalace a zprovoznní (uvedení do ádného provozu), vetn L2/L3 základní konfigurace (tj. min. nastavení potebných virtuálních síových segment - VLAN, potebná L3 konfigurace daných síových rozhraní, dále i konfigurace pístupu na management rozhraní a ochrana ped síovými smykami), iniciální konfigurace centrální správy a ízení potebného software (licencí), potebné zaškolení IT personálu (definované podrobnji v každé ásti ešení A až C) a dalšího potebného píslušenství, dále vetn poskytnutí rozšíené záruky (viz níže), servisu a technických konzultací v lokalit Vestec. Zadavatel poskytne dodavateli informace potebné pro konfiguraci (nap. podrobnou topologii zapojení, seznam VLAN, seznam SSID, IPv4 a IPv6 plán apod.), a to souasn s odesláním výzvy k zahájení plnní (tj. min. 2 msíce ped samotnou instalací a zprovoznním ešení). Zadavatel požaduje, aby všechny licence, které budou dodány v rámci tohoto ešení, byly asov neomezené (bez exspirace). Zadavatel požaduje pístup s plnými (maximálními) administrátorskými právy na všechna zaízení dodaná v rámci tohoto ešení a všech jeho ástí (zejména ásti A až C). Souástí ešení musí být i datová kabeláž (UTP cat. 6a, optické kabely atd.). A to pro: a) realizaci propojení všemi dodávanými aktivními prvky a patch panelem (tj. pro všechny jejich porty). Pesnjší podklady pro délky a typy jednotlivých kabel je uchaze schopen odvodit z ásti D tohoto dokumentu. b) realizaci propojení mezi pístupovými body pro bezdrátovou sí WiFi a patch panelem nebo datovou zásuvkou. Pesnjší podklady pro délky jednotlivých kabel je uchaze schopen odvodit z ásti D tohoto dokumentu. Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 2/83

3 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI V pípad poteby mže chtít zadavatel doložit (vyžádat si) oficiální potvrzení zastoupení výrobce o urení dodávaného HW (resp. seznam sériových ísel všech dodávaných zaízení) pro eský trh nebo trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie vd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní oznaení podniku, zvláštní oznaení výrobk, výkon anebo obchodních materiál, která platí pro uritý podnik nebo organizaní jednotku za píznané, pop. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upesnní a piblížení technických parametr a zadavatel umožuje použití i kvalitativn a technicky obdobného ešení s pln srovnatelnými nebo i pevyšujícími parametry. Definice záruních skupin dle délky záruky Záruní skupiny: 3 roky 5 let U jednotlivých ástí ešení jsou tyto záruní skupiny dále upesnny. Definice servisních skupin dle rychlosti reakce a opravy: Popis: Servis je pedpokládán v míst plnní, tj. tam kde jsou instalována zaízení. Použité termíny (zkratky) jsou NBD (xt business day) se rozumí "další pracovní den" a BD (Business day) se rozumí "pracovní den". Skupiny: Skupina. 1: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do 21 BD, skupina. 2: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do 5 BD, skupina. 3: dostupnost 8x5 (od 8-16h, po-pá) + reakce do NBD + oprava do NBD, skupina. 4: dostupnost 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) reakce do 8 hodin + oprava do 24 hodin (na míst u zákazníka), skupina. 5: dostupnost 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) reakce do 4 hodin + oprava do 24 hodin (na míst u zákazníka). U jednotlivých ástí ešení (A, B a C) zadavatel požaduje záruku a servisní skupinu podle následujících tabulek pro jednotlivé ásti ešení (pípadn výhodnjší): Definice záruky a servisní skupiny pro ást A Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1A - Pátení pepína 5 let 5 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 3/83

4 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tabulka.2A - Pepína pro pipojení server a systém Tabulka.3A - Vzdálený rozšiující modul pepínae pro pipojení server a systém 3 roky 4 3 roky 4 Tabulka.4A - Serverový pepína kamerového systému 3 roky 3 Tabulka.5A - Pístupové pepínae pro IT 3 roky 2 Tabulka.6A - Pístupové pepínae pro IT - serverovny 3 roky 2 Tabulka.7A - Pepínae perimetru - vnjší 3 roky 3 Tabulka.8A - Pístupový pepína uživatelské sít Tabulka.9A - Pístupový pepína uživatelské sít v objektu S005 Tabulka.10A - Pístupový pepína pro kamerový systém v objektu S005 5 let 3 3 roky 3 3 roky 3 Definice záruky a servisní skupiny pro ást B Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1B - Kontroler bezdrátové sít s redundancí 5 let 3 Tabulka.2B - Bezdrátový pístupový bod 3 roky 2 Tabulka.3B - Zaízení nadstavbových služeb bezdrátové sít 5 let 1 Definice záruky a servisní skupiny pro ást C Tabulka. / popis komponenty Záruka Servisní skupina. Tabulka.1C - Server ízení pístupu k síti (TACACS/RADIUS) Tabulka.2C - Správa sít - element manager datacentra 5 let 3 5 let 3 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 4/83

5 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Tabulka.3C - Správa sít - element manager pevné a bezdrátové infrastruktury Tabulka.4C - ešení pístupu a návštv (Guest Access, 802.1x/BYOD) 5 let 3 5 let 3 Technické konzultace Souástí ešení jsou také technické konzultace, jejichž pedmtem je níže uvedené. Dodavatel bude pipraven poskytovat tyto konzultace od pedání ešení (podepsání akceptaního protokolu) do provozu po dobu minimáln 12 následujících msíc. Definice konzultací je následující: Provádní konzultaních a poradenských služeb na dodaných technologických celcích na základ požadavk zadavatele v rozsahu cca 20 hodin za msíc (celkem 240 hodin za 12 msíc) v míst instalace nebo prostednictvím vzdáleného pístupu. Provádním konzultací prací se míní provádní konfiguraních prací, analýza a návrh technických opatení vedoucích k optimalizaci výkonu dodaného ešení dle specifických poteb zákazníka. Poskytování služby bude možné poptat u dodavatele prostednictvím dodaného telefonního a ového kontaktu(). Dodavatel bude muset poskytnout požadovanou konzultaci max. do 3 pracovních dn a to v pedem dohodnutém termínu. Reakce mezi pijetím poptávky (ohledn technické konzultace) a návrhem termínu konzultace (ze strany uchazee) je max. 12 hodin. ást A Základní popis Tabulka.1A - Pátení pepína Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Typ pepínae Formát pepínae L3 pepína Modulární Minimální poet slot v šasi 9 Kapacita interní sbrnice na 1 slot pepínae v dodané 550Gb/s Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 5/83

6 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI konfiguraci Minimální kapacita interní sbrnice na 1 slot pepínae Možnost rozšíení o redundantní ídící modul Osazení redundantního napájecího zdroje Bezztrátová architektura pepínae Podpora virtualizace pepínae rozdlením fyzického pepínae na nkolik logických pepína Podpora virtuálního frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ)) Min. poet pln propustných (neagregovaných) 10GE, SFP+ port 550Gb/s 48 Min. poet 1GE SFP port 0 Minimální poet 10/100/1000 BaseT Ethernet port 0 Osazenost transcievery Podpora standardu IEEE 802.1ae na 1GE a 10GE portech Podpora upgrade OS pepínae bez narušení provozu (nap. In Service Software Upgrade) Podpora smrování protokol IPv4 a IPv6 v hardware Podpora MPLS v hardware, pídavnou licencí Podpora standardu IEEE 802.3ad Podpora IEEE 802.3ad pes více karet Podpora IEEE 802.3ad pes více šasi (nap. Multichassis Etherchannel) Podpora IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN Podpora IEEE 802.1s - Multiple spanning trees Podpora IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol 31x 10GBase-LRM, 4x 10GBase-SR, 4x10GBase-LR (min na jeden virtuální kontext) Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 6/83

7 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Podpora STP root guard nebo ekvivalentní Podpora STP loop guard nebo ekvivalentní Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP nebo LLDP) Podpora "jumbo rámc" Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) Podpora Multicast/broadcast storm control v HW Podpora QoS classification ACL, IP Prec, DSCP, CoS based Podpora QoS marking - IP Prec, DSCP, CoS Podpora QoS Policing Podpora QoS priority queuing Podpora BGPv4, MP-BGP Podpora OSPFv2, OSPFv3 Podpora RIPv2, RIPng Podpora IS-IS Podpora technologie pro realizaci L2 propojení mezi vzdálenými lokalitami nad nativní IP infrastrukturou, pídavnou licencí Podpora Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Popdora Non Stop Forwarding pro OSPF, BGP Podpora MPLS TE (Traffic Engineering), pídavnou licencí Podpora MPLS with Resource Reservation Protocol Traffic Engineering, pídavnou licencí Podpora MPLS TE FRR (MPLS Traffic Engineering Fast Reroute) nebo ekvivalentní, pídavnou licencí Podpora MPLS VPN (RFC 2547bis), pídavnou licencí Podpora Multicast MPLS VPN (MVPN), pídavnou licencí Podpora 6VPE (IPv6 VPN over MPLS), pídavnou licencí Podpora VRF (Virtual Routing and Forwarding), pídavnou Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 7/83

8 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI licencí Podpora protokol a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING), pídavnou licencí Podpora VRF Selection using Policy Based Routing, pídavnou licencí Podpora Policy-based routing podle ACL Podpora PIM-SM (Protocol Independent Multicast, sparse mód) Podpora PIM SSM (PIM Source Specific Multicast) Podpora Bidir PIM Podpora IGMPv2, IGMPv3 Popdora IGMPv3/MPLDv2 snooping v HW Certifikace IPv6 ready logo Podpora IPv6 services ( DNS, SSH, ACL, ICMP) Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) Podpora IPv6 QoS Podpora oddlených íta paket pro IPv4 a IPv6 provoz nebo ekvivaletní ešení Podpora RPF pro IPv4 i IPv6 Podpora tflow v9 a Flexible tflow nebo funkn pln ekvivalentní Podpora Flexible tflow pro IPv6 nebo funkn pln ekvivalentní Podpora Ingress a Egress tflow nebo funkn pln ekvivalentní Podpora interních nástroj pro automatické spouštní pedem definovaných akcí na základ detekce rzných síových událostí Podpora ACL pro L2, L3 i L4 provoz Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 8/83

9 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurovatelné prostedky L3 pepínae ped útoky typu odepení služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence uritých typ rámc/paket, které jsou zpracovávány procesorem zaízení Podpora pokroilých interních nástroj pro debugging procházejícího provozu Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh ochranu proti pipojení neautorizovaného DHCP serveru (tzv. rougue DHCP) Podpora bezpenostních funkcí umožujícíh inspekci provozu protokolu ARP Podpora L2 šifrování dle standardu IEEE 802.1ae Klasifikace bezpenostní role pistupujícího uživatele nebo koncového zaízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funkn ekvivalentní). Podpora hardwarové filtrace (nap. ACL - access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Možnost instalace modul s FCoE porty Možnost instalace modul podporujících technologii L2 multipathing kompatibilní se standardem TRILL nebo ekvivalentní Podpora distribuovaných rozšiujících modul (virtuální vzdálené rozšiujících moduly umístné v jiném fyzickém šasi) Minimální rozsah správy zaízení Jednotný element management software pro správu datacentrové infrastruktury Podpora správy LAN i SAN Grafické rozhraní pro správu Konfigurace VLAN Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 9/83

10 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurace Spanning-Tree Korelace a vyhodnocování chybových hlášení a alarm Otevené API Správa konfigurací Správa firmware zaízení Možnost konfigurace virtualizovaného prostedí (virtualizace dlením zaízení i virtualizace slouením více zaízení) Tabulka.2A - Pepína pro pipojení server a systém Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 4 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Formát zaízení Osazení redundantního napájecího zdroje Bezztrátová architektura pepínae Podpora upgrade OS pepínae bez narušení provozu (In Service Software Upgrade) Minimální poet neblokovaných port 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním Osazenost transcievery Hardware umožující volbu protokolu na portech Ethernet/FCoE/nativní FC (tzv. unifikovaný port) Rozšiitelnost o modul s podporou L3 smrování Podpora distribuovaných rozšiujících modul (virtuální vzdálené rozšiujících moduly umístné v jiném fyzickém šasi) Virtuální vzdálený rozšiující modul dostupný i ve formátu modulární 48 26x10GBase-SR, 3x10GBase-LR, 4x1GBase-T Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 10/83

11 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI síového adaptéru do serveru Minimální poet podporovaných vzdálených rozšiujících modul Podpora standardu TRILL nebo ekvivalentní Podpora IEEE 1588 Boundary Clock 22 Výkonnostní parametry Celková potenciální propustnost pepínacího subsystému 900Gbps Nízka latence pro L2 provoz nebo nižší 2µs Protokoly fyzické vrstvy IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad pes více karet Podpora IEEE 802.3ad pes více šasi (nap. Multichassis Etherchannel) Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Podpora Private VLAN nebo ekvivaletní Minimální poet aktivních VLAN 4000 IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP nebo LLDP) STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Minimální poet MAC záznam Podpora IEEE 802.1Qaz Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 11/83

12 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Podpora IEEE 802.1Qbb QoS Podpora QoS classification ACL, DSCP, CoS, based Podpora QoS marking - DSCP, CoS Podpora QoS - Strict Priority Queue Podpora virtuálního frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ) Bezpenost ACL na rozhraní IN/OUT (vetn virtuálních - VLAN, 802.1ad) Podpora propagace bezpenostní role uživatele nebo koncového zaízení pro každý datový rámec (nap. Security Group Tagging nebo funkn ekvivalentní) Podpora hardwarové filtrace (access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální poet MAC adres na portu Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora bezpenostních funkcí umožujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy IP source guard nebo ekvivalentní Podpora bezpenostních funkcí umožujících ochranu proti pipojení neautorizovaného DHCP serveru DHCP snooping nebo ekvivalentní Podpora bezpenostních funkcí umožujících inspekci provozu protokolu ARP ARP inspection enbo ekvivalentní Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 12/83

13 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Konfigurovatelné prostedky L3 pepínae ped útoky typu odepení služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence uritých typ rámc/paket, které jsou zpracovávány procesorem zaízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení pístupu k managementu (SSH, SNMP) nap. pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 DNS klient NTP klient s MD5 autentizací RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) TACACS+ klient Port mirroring (SPAN) Vzdálený port mirroring i pes L3 doménu (nap. ERSPAN nebo ekvivalentní) Syslog Podpora interních nástroj pro debugging procházejícího provozu Podpora Role Based Access Control Minimální rozsah správy zaízení Jednotný element management software pro správu datacentrové infrastruktury Podpora správy LAN i SAN Grafické rozhraní pro správu Konfigurace VLAN Konfigurace Spanning-Tree Korelace a vyhodnocování chybových hlášení a alarm Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 13/83

14 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Otevené API Správa konfigurací Správa firmware zaízení Možnost konfigurace virtualizovaného prostedí (virtualizace dlením zaízení i virtualizace slouením více zaízení) Tabulka.3A - Vzdálený rozšiující modul pepínae pro pipojení server a systém Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Formát virtuálního vzdáleného rozšiujících modulu osaditelný do rackové skín Typ virtuálního vzdáleného modulu Typ pipojení k domácímu pepínai 48x 100/1000Base-T 4x 10GBase-SR Tabulka.4A - Serverový pepína kamerového systému Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 1 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Tída zaízení Formát zaízení Stohovatelný Stohování požadováno L3 switch fixní konfigurací, 1RU Poet port 10/100/ Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port), na všech 10/100/1000 portech souasn, na všech 10/100/1000 portech Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 14/83

15 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI souasn Dostupný výkon pro napájení PoE port Poet port 1 Gbit/s a jejich typ Osazení transcievery možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiujícím modulem a transcieverem Redundantní interní napájecí zdroj, vymnitelný za chodu Možnost kombinace AC a DC zdroje v jednom zaízení Možnost pipojit externí redundantní zdroj Napájení pomocí PoE z nadazeného PoE zaízení Redundantní ventilátor Podpora smrovacích protokol min. 430W 4x SFP 2x 1GBASE-SX, stejný model s primárním zdrojem Výkonnostní parametry Minimální propustnost pepínacího subsystému Minimální paketový výkon pepínae Rychlost stohovacího propojení 35 Gbit/s 60 milionu paket/vteinu Irelevantní Vlastnosti stohování Sdílení výkonu napájecích zdroj napí celým stohem Vzájemné stohování všech model 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky Minimální poet pepína ve stohu Automatická kontrola a sjednocení verze software pepína ve stohu Povýšení software jednotlivých pepína stohu bez výpadku konektivity celého stohu Možnost pedkonfigurace neexistujícího pepínae ve stohu ped jeho pipojením Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 15/83

16 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Seskupení port (IEEE 802.3ad) mezi rznými prvky stohu Kterýkoli prvek ve stohu mže být ídícím prvkem stohu (1:N redundance) Irelevantní Irelevantní Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN 1000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based twork Access Control IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p - Minimální poet vnitních front 4 Per VLAN rapid spanning tree (nap. PVRST+ nebo ekvivalentní) Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP, LLDP) Detekce parametr protilehlého zaízení (nap. LLDP-MED) Protokol pro definici šíených VLAN (nap. VTP, MVRP, GVRP) Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) STP root guard STP loop guard Možnost autorecovery po chybovém stavu (jednosmrné optické linky, root guard, loop guard) Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 16/83

17 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Protokol zajišující rychlou konvergenci specificky v L2 kruhových sítích (nap. REP nebo ekvivalentní) Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS QoS i na stohovacím propoji Možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji DHCP relay Irelevantní Irelevantní Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II nebo ekvivalentní Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Podpora IPv6 QoS Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) Podpora OSPFv3 Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 Port ACL Podpora IPv6 First Hop Security RA guard Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 SourceGuard Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard Podpora DHCPv6 Server and Relay Smrovací protokoly BGPv4 OSPFv2, OSPFv3 OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické smrování, upgradem SW, upgradem SW Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 17/83

18 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Policy-based routing podle ACL, upgradem SW Smrování multicastu PIM (dense i sparse mód) IGMPv2 snooping IGMPv3 snooping IPv6 MLDv1 & v2 snooping, povýšením software Bezpenost Podpora reverse path check (urpf) ACL na rozhraní IN/OUT (vetn virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) ACL pro IP ACL pro ethernetové rámce IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální poet MAC adres na portu Možnost definovat rzné chování pi pekroení potu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) DHCP snooping Dynamic ARP inspection (DAI) Verifikace mapování IP-MAC (nap. IP source guard) Šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zaízení na jednom portu IEEE 802.1x autentizace pepínae vi nadazenému pepínai, sdílení ovení koncových stanic Konfiguorvatelná kombinace poadí postupného ovování zaízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 18/83

19 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Ovování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování pístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Klasifikace bezpenostní role pistupujícího uživatele nebo koncového zaízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funkn ekvivalentní). Podpora hardwarové filtrace (access list) podle bezpenostních rolí uživatel pistupujících k rzným skupinám síových prostedk (nap. SGACL, role-based ACL nebo funkn ekvivalentní) Detekce parametr pipojovaného koncového zaízení a jejich sdílení s policy serverem Podpora koncových zaízení Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) Mení a ovládání spoteby energie pipojených koncových zaízení a infrastruktury Podpora urování polohy klienta, rozšíení WiFi systému pro urování polohy klienta i v pevné LAN síti (napíklad twork Mobility Service Protocol - NMSP) Management CLI rozhraní SSHv2 SSHv2 over IPv6 Možnost omezení pístupu k managementu (SSH, SNMP) nap. pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 USB konzolová linka Sériová konzolová linka 10/100 management out-of-band port DNS klient Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 19/83

20 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI NTP klient s MD5 autentizací tflow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) TACACS+ klient Port mirroring (SPAN) port mirroring 1 -> 1 port mirroring N -> 1 port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) Vzdálený port mirroring (nap. RSPAN) Syslog Mení zakonení a délky metalického kabelu (nap. pomocí TDR) Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí pi provozu pepínae (pomocí skript) Pepína obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstv (Layer 2 traceroute) Pepína si mže automaticky zazálohovat a obnovit firmware vetn konfigurace z nadazeného smrovae Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zaízení po detekci jeho pipojení na portu, rozšiujícím modulem Služby NTP server DHCP server Tabulka.5A - Pístupové pepínae pro IT Požadovaný poet prvk dle níže uvedené specifikace: 2 Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Základní vlastnosti Tída zaízení L2 switch Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 20/83

21 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI Formát zaízení Stohovatelný bez snížení potu ethernet port Stohování požadováno Poet port 10/100/ Podpora PoE (IEEE 802.3af) Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) Dostupný výkon pro napájení PoE port Poet port 10 Gbit/s a jejich typ Osazení transcievery možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiujícím modulem a transcieverem Redundantní interní napájecí zdroj, vymnitelný za chodu Možnost kombinace AC a DC zdroje v jednom zaízení Možnost pipojit externí redundantní zdroj Napájení pomocí PoE z nadazeného PoE zaízení Ventilátor Podpora smrovacích protokol Integrovaná funkcionalita WiFi kontroleru Výkonnostní parametry Minimální propustnost pepínacího subsystému Minimální paketový výkon pepínae Rychlost stohovacího propojení Vlastnosti stohování Sdílení výkonu napájecích zdroj napí celým stohem Vzájemné stohování všech model 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky Minimální poet pepína ve stohu 8 Automatická kontrola a sjednocení verze software pepína ve stohu Povýšení software jednotlivých pepína stohu bez výpadku konektivity celého stohu Možnost pedkonfigurace neexistujícího pepínae ve stohu ped jeho pipojením Seskupení port (IEEE 802.3ad) mezi rznými prvky stohu Kterýkoli prvek ve stohu mže být ídícím prvkem stohu (1:N fixní konfigurací, rozšiitelný na stohování, 1RU, volitelným modulem min. 700W 2x SFP+/SFP 2x 10Gbase-LRM, transcieverem 200 Gbit/s 120 milionu paket/vteinu alespo 80 Gbit/s Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 21/83

22 BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI redundance) Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad Podpora "jumbo rámc" Protokoly 2. vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Minimální poet aktivních VLAN 1000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based twork Access Control IEEE 802.1s - Multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p - Minimální poet vnitních front 4 Per VLAN rapid spanning tree (nap. PVRST+ nebo ekvivalentní) Detekce protilehlého zaízení (nap. CDP, LLDP) Detekce parametr protilehlého zaízení (nap. LLDP-MED) Protokol pro definici šíených VLAN (nap. VTP, MVRP, GVRP) Detekce jednosmrnosti optické linky (nap. UDLD nebo ekvivalentní) STP root guard STP loop guard Možnost autorecovery po chybovém stavu (jednosmrnost optické linky, root guard, loop guard) Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pomru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol zajišující rychlou konvergenci specificky v L2 kruhových sítích (nap. REP nebo ekvivalentní) Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS QoS i na stohovacím propoji možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji DHCP relay Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II nebo ekvivalentní Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6 Ústav molekulární genetiky AV R, v. v. i., Útvar BIOCEV budova City Point, Hvzdova 1689/2a, Praha 4 Pankrác 22/83

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015 *MVCRX02EKUSL* MVCRX02EKUSL prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách.

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách. Popis projektu Řešení infrastruktury v nové budově SFŽP je realizováno za účelem vytvoření moderní počítačové sítě využívající dvouvrstvý hierarchický model (přístupová a páteřní vrstva). Zároveň v této

Více

Požadované technické parametry dodávky

Požadované technické parametry dodávky Požadované technické parametry dodávky Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky a záložní zdroj napájení UPS dle technických podmínek uvedených níže: Modulární přístupový/agregační přepínač (2 ks),

Více

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora "jumbo rámců"

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora jumbo rámců 26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L2/L3 switch Formát zařízení kompaktní do racku Velikost 1U Počet portů 1 Gbit/s RJ45

Více

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dolumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dolumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 3 zadávací dolumentace Kupní smlouva uzavená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, v platném

Více

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě Technická specifikace aktivních prvků datové sítě LAN: Technické požadavky na přepínač, typ A 2ks: Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L3 switch

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Občanské sdružení Pilsfree, zabývající se budováním a správou počítačové sítě v Plzni a okolí, si pro upgrade své

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj : 2618/2015-ÚVN Poptávka V Praze dne: 4. 5.2014 Výtisk číslo:1 Počet listů: 7 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení

Více

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Virtualizace serverové licence (5ks) 64-bit hypervisor Jedna licence musí pokrývat minimálně 2 CPU-sokety Podpora integrace s Microsoft Active directory Možnost

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz TP-LINK 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream Hlavní znaky: K čemu slouží tento produkt TP-LINK je řízený L3 přepínač určený k vytvoření vysoce dostupné, škálovatelné a robustní sítě. Přepínač

Více

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Datové centrum pro potřeby moderního Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Agenda Proč Zhodnocení důvodů Cílový stav Koncepce Postup, harmonogram Postup Současný stav 2 Výchozí situace

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Cílem konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov je zřízení dvou nezávislých serveroven, tak aby v případě výpadku

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění HARDWARE Server konfigurace č.1: Enclouser 1ks: - Možnost vložení až 10ti hot-plug blade CPU unit - Podpora Intel i AMD blade systémů - LED signalizace - Power

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Číslo zakázky: 002 Zadávací dokumentace Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.20/02.0005

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 708/PJ/OVZ/2013 dne: 13. listopadu 2013 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 12 K nadlimitní

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají a kontrolují více než 1300 síťových aplikací

Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají a kontrolují více než 1300 síťových aplikací Jan Václavík Společnost Palo Alto Networks Světová špička v oblasti síťové bezpečnosti - Společnost založena v roce 2005, první prodej v roce 2007 Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu Automatizace a pohony PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu PROFINET Automatizace a pohony # $ # % $ PROFINET je oteveným standardem prmyslového Ethernetu pro automatizaci PROFINET užívá TCP/IP

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Název veřejné zakázky: Monitoring bezpečnosti síťového provozu (dále jen zakázka ). Veřejná zakázka: V souladu s 12 odst. 3 zákona č.

Více

Implementační projekt

Implementační projekt Příloha č. 4 Smlouvy o dílo Implementační projekt 327 OBSAH 1. IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT... 3 1.1. Globální přehled projektu...3 1.1.1. Rozdělení implementačních prací projektu na jednotlivé fáze...4 1.1.2.

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace Část 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované řešení založené na VoIP (Voice over Internet Protocol) technologii

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Bezpečnostní vlastnosti moderních sítí

Bezpečnostní vlastnosti moderních sítí Bezpečnostní vlastnosti moderních sítí Ivo Němeček, CCIE #4108 Manager, Systems Engineering CyberSecurity konference, 4.2. 2014 1 Nepřetržité útoky PŘED Řízení Vynucení Posílení BĚHEM Zjištění Blokování

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění HARDWARE Server konfigurace č.1: Enclouser 1ks: - Možnost vložení až 10ti hot-plug blade CPU unit - Podpora Intel i AMD blade systémů - LED signalizace - Power

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

Průmyslový Ethernet. Martin Löw

Průmyslový Ethernet. Martin Löw Martin Löw Martin Löw Program Nová řada přepínačů EDS-E Paměťový modul ABC-02-USB-T Nový PoE přepínač IKS-6728-8PoE Zabezpečovací směrovač/přepínač EDR-810 Správa průmyslových sítí Referenční aplikace

Více

Xirrus Produktové portfolio. Petr Čechura

Xirrus Produktové portfolio. Petr Čechura Xirrus Produktové portfolio Petr Čechura Název prezentace lorem ipsum dolors Xirrus produktové portfolio Aplikace Management Wi-Fi Designer Wi-Fi Inspector Síťové služby Aplikační dohled BYOD Bezpečnost

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Summit X460 Series Dostupný a inteligentní přístup k síti

Summit X460 Series Dostupný a inteligentní přístup k síti Summit X460 Series Dostupný a inteligentní přístup k síti Vysoká dostupnost VÝKON Volitelné dvouportové 10 GbE ve slotu A pro 20 Gbps uplinky Volitelné čtyřportové 10 GbE ve slotu B pro 40 Gbps uplinky

Více

Projektová dokumentace. Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj. Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka

Projektová dokumentace. Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj. Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka Projektová dokumentace Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka Obsah OBSAH... 2 1 POPIS PROJEKTU BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA - JIHOMORAVSKÝ KRAJ... 3 2 GYMNÁZIUM T.G. MASARYKA,

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS 3 Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě FlowMon ADS Přehled produktu Řešení pro automatickou analýzu

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Aby bylo možné připojit Operátora KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v níže uvedených dokumentech,

Více

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz FlowMon novinky Představení FlowMon verze 5.0 Petr Špringl springl@invea.cz Agenda Historická exkurze kdy a jak řešení FlowMon začínalo kam se řešení FlowMon posunulo FlowMon 4.x novinky z posledních měsíců

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Technický popis předmětu plnění

Technický popis předmětu plnění Základní podmínky Dodávky: Technický popis předmětu plnění 1. Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce nevyhlásil EOS (end of sale and support) a distributor garantuje minimálně

Více

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti.

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Díky rychlé bezdrátové síti standardu 802.11n a čtyřem gigabitovým metalickým LAN portům nabízí

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Technická dokumentace a jiné požadavky týkající se předmětu plnění veřejné zakázky Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této technické

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Příloha č. 8 usnesení 53. Rady města Stříbra ze dne 02.09.2013

Příloha č. 8 usnesení 53. Rady města Stříbra ze dne 02.09.2013 Číslo smlouvy kupujícího: 2/IT/2013 Veřejná zakázka: Aktivní prvky pro LAN a MAN 2013 Kupní smlouva - Návrh uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 MIKROTIK: RB450G 256 MB RAM, 680 MHz, 5x Gbit LAN, vč. L4 Velmi výkonný nástupce mini routeru RB450. Oproti předchozímu modelu má navýšenou rychlost LAN portů

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů

Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů 12portový přepínač podporující SFP 10/100/1000 pro pracovní skupiny O produktu Tichý provoz a flexibilní

Více

Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice

Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice Vypracoval: Ing. Jan Beneš Jaroslav Malát SOFTECH Plzeň Duben 2015 str.2 OBSAH 1.

Více

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv)

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) Příloha č. 2 Smlouvy č.j.: 788/30-2015 PŘÍLOHA Č. 2: UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) V rámci zajištění internetové

Více