Město Nový Jičín IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nový Jičín IČ 00298212"

Transkript

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období Město Nový Jičín IČ se sídlem: Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj Leden 211 Vypracoval: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP)

2 Strana 2 (celkem 82) OBSAH A. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE... 3 B. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ÚČEL, PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI PLÁNU... 6 C. ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE... 8 D. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ... 1 TABULKA 4.1.1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA 4.1.2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : IDENTIFIKACE HLAVNÍCH DRUHŮ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE NOVÝ JIČÍN V ROCE TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE NOVÝ JIČÍN V ROCE TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY OBCE V ROCE TABULKA : MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU OBCE V OBDOBÍ TABULKA : PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TABULKA : PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY (KO) TABULKA : KVANTIFIKOVANÝ POPIS VÝVOJE CELKOVÉ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH A DALŠÍCH ODPADŮ E. VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA NOVÝ JIČÍN ZA OBDOBÍ F. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S POŽADAVKY STANOVENÝMI V ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISECH TABULKA VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE V ROCE 29 - NESHODY G. VYHODNOCENÍ SOULADU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE SE ZÁVAZNOU ČÁSTÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE TABULKA POROVNÁNÍ POH OBCE SE ZÁVAZNOU ČÁSTÍ POH KRAJE H. PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ, KTERÁ BUDE PŮVODCE REALIZOVAT K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, OMEZOVÁNÍ JEJICH MNOŽSTVÍ A NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ TABULKA PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ (PROGRAMŮ) K JEJICH REALIZACI I. PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STRUKTURA ZDROJŮ A DYNAMIKA ZMĚN TABULKA PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE NA OH V OBDOBÍ J. ZPŮSOB ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE VČETNĚ SEZNAMU VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ K. SEZNAM PŘÍLOH... 49

3 Strana 3 (celkem 82) A. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE Plán odpadového hospodářství je vypracován pro původce odpadů : MĚSTO NOVÝ JIČÍN IČ: se sídlem: Masarykovo nám. 1, Nový Jičín Seznam dotčených provozoven původce: Město Nový Jičín, IČ , provoz, Masarykovo nám. 1, , Nový Jičín areál Technických služeb města Nového Jičína se sídlem Suvorovova 114, Nový Jičín, Separační dvůr na Palackého třídě v Novém Jičíně umístěný na pozemku: pozemková parcela číslo 589/2, 598/2, 594/4, 589/3, 61/1 v katastrálním území Nový Jičín-Horní předměstí, parc.č. 532/1 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní předměstí. Separační dvůr je místo určené obcí, které splňuje veškeré technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu tj. sklo - obalové sklo, papír - lepenka, plasty - obalové neznečištěné, nápojové kartony, kovy, nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejů, olověné akumulátory, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, elektrické galvanické články, zářivky) objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek), pneumatiky bez disků z os. automobilů, textilní materiál (staré oblečení, hadry neznečištěné), biologicky rozložitelný odpad a stavební odpad. Separační dvůr je místem zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (dále jen elektrozařízení ) (např. televizory, chladničky, fény) a přenosných baterií a akumulátorů pocházejících z domácností. Sběrný dvůr je určen k odkládání odpadů fyzickými osobami, které mají v obci trvalý pobyt s výjimkou fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob. Separační dvůr je vybaven doprovodným zařízením a technickým vybavením. Vyseparované odpady jsou ukládány do speciálních nádob kontejnerů, které splňují technické požadavky stanovené vyhláškou č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dále zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (např. zákon 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Veškeré odpady jsou na separačním dvoře řádně separovány a ukládány do označených kontejnerů a posléze předávány oprávněným osobám, které zajišťují maximální možné využití. Separační dvůr je provozován na základě souhlasu KÚ Moravskoslezského kraje k provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Strana 4 (celkem 82) Identifikační údaje původce: Název a adresa původce odpadů: Právní forma: Statutární zástupce: IČ: Město Nový Jičín Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín tel./fax: vedení města, podatelna Obec - právní subjekt není zapsán v obchodním rejstříku u Krajského úřadu Starosta Ing. Břetislav Gelnar, CSc Místně příslušný krajský úřad: Kontaktní osoba pro POH původce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ing. Eva Bártková, tel.:, 556/ Bc. Dana Tichavská, tel.: 556/ Kontakt na odpadového neustanoven hospodáře (je-li ustanoven): dne Datum a podpis statutárního zástupce: podpis a razítko Základní údaje o původci: Počet obyvatel: (stav k ) místní části: Bludovice 366 obyv., Kojetín 188 obyv., Loučka obyv., Straník 487 obyv., Žilina obyv., město: obyv. Rozloha: celková rozloha 3 651, 382 ha město Nový Jičín 7,78 ha; Nový Jičín-Dolní Předměstí 326,49 ha; Nový Jičín-Horní Předměstí 331,331 ha; místní části: Loučka 654,174 ha; Žilina 1 32,46 ha, Bludovice 533,16 ha; Kojetín 266,28 ha; Straník 5,868 ha. Charakteristika svozové oblasti Svozová oblast města Nový Jičín představuje produkci odpadů z vlastního města Nový Jičín a jeho přilehlých částí. Celkově jde o produkci odpadů obyvatel městské, příměstské a venkovské zástavby. Na celém území je zabezpečen sběr a svoz komunálních odpadů jako předpoklad pro předcházení vzniku černých skládek v blízkosti obytné zástavby a nelegálního nakládání s odpady. Směsné komunální odpady z domácností jsou shromažďovány převážně do 11 l a 11 l nádob a sváženy v intervalu min. 1x týdně, v některých oblastech (zejména sídlištní zástavby) až 3 x týdně. Ke sběru separovaných složek KO skla, plastu, papíru, nápojových obalů a biologicky rozložitelných odpadů jsou využívány nádoby umístěné na jednotlivých stanovištích na území obce..

5 Strana 5 (celkem 82) Při mobilním svozu velkoobjemových odpadů a nebezpečného odpadu 2 x ročně jsou používány velkoobjemové kontejnery. Ve sběrném dvoře jsou do velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů ukládány stavební odpady, bioodpady, dřevo, železný šrot, oděvy apod. a nebezpečné odpady. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní odpad, velkoobjemový odpad apod.) a při zajišťování čistoty obce. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti (administrativní činnost). Seznam společností zabezpečující pro obec nakládání s odpady: 1. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace se sídlem Suvorovova 114, Nový Jičín, IČ: , příspěvková organizace města zajišťující pro město Nový Jičín provoz sběrného dvoru a svoz směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. 2. ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ: zajišťující pro město Nový Jičín svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu.

6 Strana 6 (celkem 82) B. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ÚČEL, PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI PLÁNU Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Nového Jičína vychází z Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí dle 44 zákona č.185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle 28 vyhlášky MŽP č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. POH vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města Nového Jičína a je ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Nový Jičín. Plán odpadového hospodářství je strukturován podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky a vychází z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí. Plán je zpracován na dobu 5 let a bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne usnesením č. 25/112/1. POH Moravskoslezského kraje je koncepční materiál zpracovaný krajem v samostatné působnosti ve smyslu 43 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s nařízením vlády č. 197/23 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Dne 13. listopadu 24 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/24, kterou byla vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje, ročník 24, částka 7 rozeslaná dne 29. října 24 (den vyhlášení právního předpisu kraje). Závazná část POH kraje byla změněna Obecně závaznou vyhláškou č. 3/21, kterou byla zrušena zásada nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Tato OZV, která nabyla účinnosti dne 4.srpna 21 byla zveřejněna ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje, ročník 21, částka 5, rozeslaném dne 2. července 21. Účelem POH je v souladu s POH ČR a POH kraje stanovit: výhled pro systém OH původce (název původce) na období nejméně 5 let, cíle a opatření / programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři, podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH původce způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, postupy posouzení shody POHo s příslušným POH kraje,

7 Strana 7 (celkem 82) rozsah plnění POH obce na období s ohledem na současný stav odpadového hospodářství obce Důvodem pro zpracování POH je naplnění povinnosti, stanovené v 44 zákona o odpadech, kdy roční produkce odpadů překročila limit 1 t nebezpečných odpadů nebo 1 t ostatních odpadů : produkce nebezpečných odpadů za rok 25 - celkem 57,357 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 41, 93 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 26 - celkem 65,436 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 262,23 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 27 - celkem 5,868 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 687,92 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 28 - celkem 29,659 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 88,512 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 29 - celkem 22,56 t a produkce ostatních odpadů celkem 7 425, 933 t (12 284,777 t vč. odpadů z povodní)). Působnost a doba platnosti POH je zpracován na období pěti let, tj. od roku 211 do roku 216. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů bude nutno z jakéhokoliv důvodu doplnit a bude původci odpadů vrácen zpět k zapracování připomínek doba platnosti POH bude prodloužena v návaznosti na den účinnosti POH (den posledního odeslání se zpracovanými připomínkami zpět krajskému úřadu Moravskoslezského kraje + doba, na kterou se POH zpracovává, tj. den účinnosti POH + 5 let). V případě jakékoli zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován bude bezprostředně změněn. Změna se provádí i v případě změny POH Moravskoslezského kraje a POH ČR.

8 Strana 8 (celkem 82) C. ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE Obchodní firma zpracovatele POH: Právní forma: Statutární zástupce: IČ: Jména všech zpracovatelů: Datum a podpis statut. zástupce zpracovatele: Město Nový Jičín Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín tel./fax: vedení města, podatelna Obec - právní subjekt není zapsán v obchodním rejstříku u Krajského úřadu Starosta Ing. Břetislav Gelnar, CSc seznam všech zpracovatelů: Ing. Eva Bártková, Bc. Dana Tichavská upřesnění - vlastní zpracovatelé dne: podpis a razítko Pro účely zpracování POH byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č.383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů), vykazovaná původcem za období Při zpracování POH bylo přihlédnuto k doporučení Metodického návodu odboru odpadů MŽP ČR. Pro přehlednost POH bylo při zpracování využito níže uvedených tabulek, jejichž seznam je uveden rovněž v samostatné příloze ve formátu MS Excel : ( příloha č. l). Tabulka č.4.1.1: Celková produkce odpadů obce v období Tabulka č.4.1.2: Celková produkce komunálních odpadů obce v období Tabulka č.4.1.3: Celková produkce nebezpečných odpadů obce v období Tabulka č.4.1.4: Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů obce v období Tabulka č.4.1.5: Způsob nakládání s odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.6: Celková produkce a nakládání s odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.7: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.8: Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu obce v období Tabulka č.4.1.9: Provozovaná zařízení k nakládání s odpady Tabulka č.4.1.1: Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) Tabulka č : Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů Tabulka č : Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady obce v roce 29 neshody Tabulka č : Porovnání POH obce se závaznou částí POH kraje Tabulka č : Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci Tabulka č : Příjmy a výdaje obce na OH v období 28 29

9 Strana 9 (celkem 82) Zdroj metodických informací pro zpracovatele: Zákon č.185/21 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, Vyhláška MŽP č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce. Přehled používaných zkratek: KO komunální odpad BRO biologicky rozložitelný odpad NO nebezpečné odpady MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR NNO Nevládní nezisková organizace OH Odpadové hospodářství POH Plán odpadového hospodářství POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky POH původce Plán odpadového hospodářství původce (včetně obce) POHk Plán odpadového hospodářství kraje POHo Plán odpadového hospodářství obce POHp Plán odpadového hospodářství původce (kromě obce) RP NO Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady RP POH ČR Realizační program Plánu odpadového hospodářství ČR MP Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce.

10 Strana 1 (celkem 82) D. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ Pro zpracování POH obce Nový Jičín byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období Tabulky (viz. příloha č.1) byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování pro zpracování POH původce obce. Údaje z evidence neumožňují sice statistické posouzení vývoje OH obce, avšak doplňují detailní obrázek odpadového hospodářství města a jsou základním podkladem pro vyhodnocení výchozího stavu OH ve vztahu k cílům POHk. Zpracovatel, zejména pak v tabulce č , uvádí některá důležitá zdůvodnění při kvantifikovaném popisu vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů k roku 215. Tabulka 4.1.1: Celková produkce odpadů obce v období Celková produkce odpadů obce v období je charakteristická pro svoji vzrůstající tendenci, bez výrazných poklesů mezi jednotlivými roky. Výjimku představuje pouze rok 29, v němž následkem rozsáhlých povodní, které obec zasáhly došlo k celkovému navýšení množství odpadů o 4 859,4 tun. Tato produkce ale nebyla z důvodu objektivního vyhodnocení a posouzení vývoje odpadového hospodářství obce do výchozích hodnot pro účely zpracování Plánu odpadového hospodářství obce zahrnuta. S těmito odpady bylo nakládáno ve zvláštním režimu, který byl financován z prostředků Moravskoslezského kraje a jejich přehled je součástí samostatné tabulky (příloha č. 2). Dle použitého metodického pokynu se jednorázový vznik odpadů vlivem přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kterou původce obec nemohla ovlivnit nepovažuje za produkci odpadů, započítávanou pro výpočet limitů k vypracování POH. Graf č. 1 Celková produkce odpadu v t/rok 8, množství (t) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok 28 29

11 Strana 11 (celkem 82) V grafu č. 1 je graficky znázorněno celkové množství odpadů, které vyprodukovala obec jako původce. Z grafu je patrné, že v letech se roční produkce odpadů pohybovala pod hranicí 7 tun, k překročení této hranice došlo v roce 29. Přehled celkové produkce odpadů za období vyjádřené v tunách je uveden v tabulce ve formátu MS Excel ( příloha č.2). Tabulka 4.1.2: Celková produkce komunálních odpadů obce v období Nakládání s komunálními odpady upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/27 kterou se stanovuje systém shromažďování, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Nový Jičín včetně místních částí Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Straník a Žilina. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.června 27. Dokumentem upravujícím poplatky za využívání systému je Obecně závazná vyhláška č. 5/21 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 211. Odpady zařazené dle Katalogů odpadů do skupiny 2 Komunální odpady představují největší část z celkové produkce města. Jejich procentuální zastoupení tvoří v průměru 96,6 % (viz. tabulka č. 1). Zbylou část tvoří převážně odpady ze skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. Graf.č.2 Celková produkce komunálního odpadu celkem vt/rok. 8, 7, množství (t) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Tabulka č. 1 Podíl komunálních odpadů kcelkové produkci odpadů rok % podíl KO 97,39 95,17 96,11 96,8 97,65

12 Strana 12 (celkem 82) Mezi základní složky KO, které nejvíce ovlivňují produkční dynamiku patří odpady kat. č Směsný komunální odpad, Papír a lepenka, Sklo, Plasty a Biologicky rozložitelný odpad. Nakládání s těmito odpady a vývoj jejich produkce je popsán v následující části. Hodnoty o produkci separovaných složek komunálního odpadu odpovídají množství odpadů, které byly předány přímo obcí. Nejsou k nim připočteny údaje o odpadech, které byly předány do výkupen a sběren. Podrobnosti k tabulce jsou uvedeny v samostatné příloze ve formátu MS Excel ( příloha č. 3). Směsný komunální odpad ( SKO ) Největší podílové zastoupení ve skupině komunálních odpadů vykazuje odpad kat. č Směsný komunální odpad. V roce 29 vyprodukoval každý občan Nového Jičína 25, 79 kg tohoto odpadu (graf č. 3,tabulka č. 2). Graf č. 3. Produkce odpadu kat. č Směsný komunální odpad vt/rok 52, množství (t) 51, 5, 49, 48, 47, 46, 45, rok Tabulka č. 2 Podíl směsného komunálního odpadu kcelkové produkci komunálního odpadu rok % podíl SKO 81,77 78,28 77,21 71,96 69,54 kg/obyv/rok * 182,39 178,6 189,69 182,58 25,79 *vztaženo k počtu obyvatel v jednotlivých letech V obci Nový Jičín je sběr směsného komunálního odpadu prováděn prostřednictvím popelnicových nádob o objemu 11 l a kontejnerů o objemu 1 1 l. Parametr pro zajištění dostatečné kapacity sběrných nádob je dán velikostí objemové jednotky na jednoho obyvatele, kdy velikost sběrné nádoby na jednoho obyvatele rodinného domu musí být 22 l, na obyvatele bytového domu 24 l při vývozu 1 x týdně: - u rodinných domů s 1 5 obyvateli =1 sběrná nádoba 11 l při svozu 1 x týdně, - u bytových domů s obyvateli = 1 sběrná nádoba 11 l při svozu 1 x týdně

13 Strana 13 (celkem 82) Svoz SKO včetně rozmísťování odpadních nádob, jejich údržby a úklidu prostranství kolem nich zajišťují Technické služby města Nový Jičín. Odpadní nádoby jsou vyváženy v intervalu 1 x, v některých oblastech až 3 x týdně dle svozového plánu. Separované složky komunálního odpadu V obci je zaveden systém separovaného sběru odpadu plast, papír, sklo bílé, sklo barevné a biologicky rozložitelný odpad, a to prostřednictvím sběrných nádob od sebe vzájemně barevně odlišených, které jsou instalovány na stanovištích v rámci města a integrovaných obcích. V převážné většině se jedná o sklolaminátové nádoby se spodním výsypem disponující různou velikostí (od 1 5 do 2 5 l). Dále to jsou kovové kontejnery s horním výsypem (o objemu 1 1 l) a větším vhazovacím otvorem. Plasty jsou sváženy v intervalu 1x týdně, plasty a sklo co 2 3 týdny, dle potřeby je svoz prováděn i v nižších intervalech. Nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad jsou sváženy 2 x ročně velkoobjemovými kontejnery. Tyto odpady mohou občané v průběhu celého roku odevzdávat přímo na separačním dvoře. Na území města včetně místních části je rozmístěno celkem 72 ks nádob na plast, 59 ks na papír, 58 ks na barevné sklo a 48 ks na bílé sklo (stav k ). Papír a lepenka Hlavním způsobem sběru papíru jsou sběrné nádoby na separované složky komunálního odpadu. Společně s touto komoditou je tříděn i nápojový karton. Dalším způsobem je sběr od občanů přímo ve výkupnách sběrných surovin, které jsou provozovány na území města. Odpady dosahující větších rozměrů lze celoročně odevzdávat na separačním dvoře na ul. Palackého v Novém Jičíně. Separovaný papír a lepenka jsou následně předávány různým odběratelům k dalšímu zpracování a využití ECOPAK, spol. s.r.o., ORC group s.r.o., PARTR spol. s.r.o.. Separace papíru a lepenky v roce 29 v Novém Jičíně byla 1,4 kg na občana za rok, což představuje 87 % podíl výtěžnosti Moravskoslezského kraje (tabulka č. 3). Graf č. 4 Produkce odpadu kat. č Papír a lepenka v t/rok 3, množství (t) 25, 2, 15, 1, 5,, rok 28 29

14 Strana 14 (celkem 82) Tabulka č. 3 Měrná hmotnost odpadu kat. č Papír a lepenka na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 5,2 4,2 7,6 8,5 1, 4 Sklo směsné a bílé Separace skla je zajišťována systémem sběrných nádob od sebe vzájemně barevně odlišených do zelených je sbíráno barevné sklo a do bílých čiré sklo. Velké skleněné tabule jsou od občanů přijímány na sběrném dvoře. Separované sklo je předáváno společnosti Frýdecká skládka, a.s., kde je dotříděno a následně předáno dalším zpracovatelům. Separace skla v roce 29 činila 1,7 kg na občana za rok, což přesahuje vytěžnost Moravskoslezského kraje o 16 %. Graf č. 5 Produkce odpadu kat. č Sklo v t/rok 35, 3, množství (t) 25, 2, 15, 1, 5,, rok Tabulka č. 4 Měrná hmotnost odpadu kat. č Sklo na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 6,5 6,6 12,5 1,2 1,7 Plasty Základním způsobem separace plastů jsou sběrné nádoby umístěné na jednotlivých stanovištích separovaného odpadu. Doprovodným způsobem separace v místních částech je pytlový sběr PET lahví, jehož zavedení mělo za cíl zlepšení podmínek a zvýšení efektivity třídění této komodity. Plasty, zejména větších rozměrů, lze celoročně ukládat na separačním dvoře.

15 Strana 15 (celkem 82) Vyseparované plasty jsou následně dotříděny na dotříďovací lince Technických služeb města Nového Jičína na ul. Suvorovova, odkud jsou dále předávany k dalšímu využití nebo odstranění oprávněným osobám JAMI, s.r.o., EXELSIOR GROUP s.r.o., A.S.A., spol. s.r.o. Výtěžnost plastů 5,4 kg na občana za rok 29 dosahuje pouze 65 % hodnoty Moravskoslezského kraje. Graf. č. 6 Produkce odpadu kat. č Plasty v t/rok 16, množství (t) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, rok Tabulka č. 5 Měrná hmotnost odpadu kat. č Plasty na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 2,6 3,9 4,6 4,6 5,4 Biologicky rozložitelný odpad Biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO ), jehož oddělený sběr byl zaveden v roce 28, představuje pouze dílčí část tzv. biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO ). BRO tvoří v převážné většině odpad, který vzniká v domácnosti (zbytky jídel, neupotřebené ovoce a zelenina atd.), při údržbě zahrad (sečení trávy, prořezávky dřeviny, hrabání listí atd.) a veřejných zelených ploch. Odpad je shromažďován do kontejnerů (obr. 1) k tomu určených, které jsou v období od dubna do listopadu rozmístěny na území města Nového Jičína (převážně v lokalitách se zástavbou rodinných domů) a ve všech místních částech. Celkem je rozmístěno 117 ks 77 l kontejnerů (v roce 28 postupně pořízeno 15ks + 3ks + 42ks, v roce 29 3ks) a 15 ks 1m3 kontejnerů. Sběr a vývoz v intervalu 2x (v roce 28 1x týdně) týdně zajišťují Technické služby města Nového Jičína a firma ASOMPO, a.s. Odpad je předáván do zařízení na úpravu BRO v Životicích u Nového Jičína.

16 Strana 16 (celkem 82) Obr.1 kontejnery ba biologicky rozložitelný odpad 1 m3 kontejnery 77 l kontejnery Graf č. 7. Produkce odpadu kat. č Biologicky rozložitelný odpad vt/tok 8, množství (t) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Podpora domácího kompostování V rámci podpory separace biologicky rozložitelných odpadů realizovalo město v letech 26, 27, 29 a 21 projekt pod názvem Kompostéry, kdy bylo zakoupeno celkem 132 ks (v roce ks, ks, 29 3 ks, 21 1 ks) kompostérů K39 o objemu cca 4 l, vyrobených z recyklovaného materiálu, od fa Jelinek-Trading, spol. s.r.o.. Za podmínek stanovených obcí (žadatel musel mít trvalý pobyt v Novém Jičíně nebo místních částech, být vlastníkem nebo nájemcem pozemku v katastru obce a nemít dluh vůči městu) si občan mohl kompostér za obcí dotovanou cenu se spoluúčasti 3,- Kč zakoupit. Smyslem tohoto projektu bylo zvýšit zájem občanů o vlastní kompostování jako nejekonomičtějšího a nejekologičtějšího způsobu využití odpadů přímo v místě vzniku, kdy výsledný produkt kompost využijí zpět na svých zahradách jako hnojivo. Projekt byl opakován z důvodu velkého zájmu a kladného hodnocení samotných uživatelů. V případě zvýšeného zájmu je předpoklad, že tato akce bude ze strany města podpořena i v dalších letech.

17 Strana 17 (celkem 82) Tabulka : Celková produkce nebezpečných odpadů obce v období Při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu se uplatňují dva způsoby stacionární a mobilní. První způsob je zabezpečen prostřednictvím speciálních sběrných nádob umístěných na sběrném dvoře, kam lze nebezpečné odpady v průběhu celého roku odevzdávat. V integrovaných obcích je uplatňován mobilní způsob sběru, který zajišťují Technické služby města Nový Jičín v intervalu dvakrát ročně na jaře a na podzim. Nepoužitelná léčiva může každý občan předat do jakékoliv lékárny, která je povinna je od něj bezúplatně převzít a zajistit jejich odstranění ve smyslu zákona o léčivech. V grafu č.8 je znázorněna celková produkce nebezpečných odpadů za období V prvních třech letech sledovaného období se množství vyseparovaných nebezpečných odpadů pohybovalo nad hranicí 5 t/rok. V následujícím roce 28 došlo k prudkému poklesu těsně pod hranicí 3 tun odpadu. Graf. č. 8 - Celková produkce nebezpečného odpadu celkem vt/rok 7, množství (t) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo v souladu s legislativními požadavky zavedení systému zpětného odběru elektrozařízení (např. chladničky, pračky, televizory, PC sestavy atd.), které tvoří největší hmotnostní složku nebezpečných odpadů. Jedná se o způsob, který nepodléhá evidenci odpadů a umožňuje fyzickým osobám odkládat vysloužilé elektrospotřebiče nejen na separačním dvoře, ale i přímo u jejich prodejců. Tento způsob zároveň motivuje občany k tomu, aby vysloužilé elektrospotřebiče obsahující nebezpečné složky neukládali do směsného komunálního odpadu, který končí na skládce, ale odevzdali je k dalšímu využití. Podrobnosti k tabulce jsou uvedeny v samostatné příloze ve formátu MS Excel (příloha č. 4). Tabulka : Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů obce v období Mezi nebezpečné odpady produkované v období patří odpady těchto katalogových čísel (řazeno dle produkce sestupně ): , , , , , , a

18 Strana 18 (celkem 82) Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky - např. chladničky, mrazničky apod., odpad dosahující největší produkce za sledované období, zapojením jejich sběru jako výrobků do systému zpětného odběru je očekáván jejich pokles až nulová produkce Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebzpečné látky neuvedené pod čísly a např. televizory, sporáky apod., v rámci zpětného odběru je očekáván jejich pokles Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odpad jehož produkce stoupla, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná odpad běžného spotřebního charakteru, očekává se v následujících letech navýšení jeho množství Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Olověné akumulátory - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Nikl-kadmiové baterie a akumulátory - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Stavební materiály obsahujíc azbest - odpady vznikající při drobných opravách a rekonstrukcích rodinných domů, očekávána produkce tohoto odpadu je spíše nepravidelného rázu V následujícím grafu č. 9 je znázorněn vývoj produkce odpadu kat. č jako odpadu pro něž je charakteristická produkce v každém roce a u něhož se předpokládá pravidelná produkce i v následujících letech. V roce 28 a 29 se jejich produkce ustálila těsně pod hranicí 2 tun a v roce 215 je očekávána produkce již nad hranicí 31 tun odpadu.

19 Strana 19 (celkem 82) Graf.č.9 Produkce odpadu k.č vt/rok 25, množství (t) 2, 15, 1, 5,, rok V grafu č. 1 je naopak znázorněna produkce odpadu kat. č jako zástupce skupiny odpadů, u nichž z důvodu jejich zařazení do režimu zpětného odběru vybraných výrobků docházelo k jejich postupnému snižování až na nulovou produkci v roce 29. Graf.č.1 Produkce odpadu k.č vt/rok 4, množství (t) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, rok Z důvodu produkce a následné separace nebezpečných odpadů, která byla v období let velmi nepravidelná (např. produkce jednoho druhu odpadu pouze v některých létech) byl použit v samostatné příloze č. 5 ve formátu MS Excel princip metody lineárního růstu, který počítá skutečnou směrnici přímky, tj. skutečný koeficient poklesu. Dále pak eliminuje odchylky při kolísání hodnot (součet čtverců odchylek je nejmenší). Nevýhodou použití lineárního růstu je skutečnost, že při výpočtu se v některých případech dostáváme do záporných hodnot. Jelikož z technického hlediska je záporná hodnota nereálná byla upravena na hodnotu.

20 Strana 2 (celkem 82) V případě, že by zpracovatel POH použil metodu exponenciálního růstu produkce nebezpečných odpadů pro období do roku 21 byl by vypočítán trend limitně se blížící se extrému, ale nikdy by tohoto extrému nedosáhl. Sice se metoda exponenciálního růstu dobře vyrovnává s kolísáním hodnot, v našem případě by však byla vypočítána pouze jedna hodnota z osmi, a to u odpadu kat. č. 2127, kdy očekávána produkce v roce 215 by byla rovna 14,2648 t. Šest hodnot by nebylo možno dle výše uvedené metodiky stanovit. Zpětný odběr elektrozařízení a přenosných baterií Postupné zavedení zpětného odběru elektrozařízení vedlo ke snížení množství nebezpečných odpadů produkovaných obcí. Takto odebrané výrobky se stávají odpadem teprve v okamžiku předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Legislativní rámec: zákon č. 185/21 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 26/66/ES ze dne 6.září 26 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 22/96/ES ze dne 27. ledna 23 o odpadních elektrických a elektronických zařízení ve znění směrnice EP a Rady 23/18/ES), vyhláška MŽP č. 352/25 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 17/21 o bateriích a akumulátorech. Zpětný odběr pro jednotlivé skupiny zařízení dle přílohy č. 7 zákona o odpadech je v obci zajišťován prostřednictvím provozovatelů kolektivních systémů (dále jen KS ) zajišťujících společné plnění povinností povinných osob, s nimiž má město smluvní vztah: ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 3/6, PSČ 14, IČ: smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skup. 1, 2, a 6 ze dne EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 1 Strašnice, Korytná 47/3, PSČ 1, IČ: dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností skupiny 5 ze dne ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1, PSČ 147, IČ: smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 ze dne ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Sibirská 132/8, PSČ 16, IČ: smlouva o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií ze dne Skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona o odpadech: 1. Velké domácí spotřebiče, 2. Malé domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 4. Spotřebitelská zařízení, 5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů), 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu, 1. Výdejní automaty

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Plán odpadového hospodářství původce. Město Nový Jičín IČ

Plán odpadového hospodářství původce. Město Nový Jičín IČ Plán odpadového hospodářství původce dle 44 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění Město Nový Jičín IČ 00298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj : Moravskoslezský Říjen 2005

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 1. Identifikace původce, účel a působnost POH 1.1. Identifikační údaje původce Název: Město Krnov Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov IČ:

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 POH PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 Statutární město ul. Radniční 1148 PSČ 738 22 IČ 002966 1 POH Obsah A) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ...3

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008,

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Nový Knín Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství Systém odpadového Systém odpadového Systém odpadového Likvidace odpadu na území města Valašské Meziříčí probíhá několika způsoby. Svozem komunálního odpadu vyprodukovaného obyvateli města a jeho přilehlých

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství Příbora

Plán odpadového hospodářství Příbora Příbora dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Moravskoslezský Červenec 2005 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021 Obsah

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č Příloha usnesení: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012 O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ

Více