Město Nový Jičín IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nový Jičín IČ 00298212"

Transkript

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období Město Nový Jičín IČ se sídlem: Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj Leden 211 Vypracoval: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP)

2 Strana 2 (celkem 82) OBSAH A. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE... 3 B. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ÚČEL, PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI PLÁNU... 6 C. ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE... 8 D. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ... 1 TABULKA 4.1.1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA 4.1.2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : IDENTIFIKACE HLAVNÍCH DRUHŮ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ OBCE V OBDOBÍ TABULKA : ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE NOVÝ JIČÍN V ROCE TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE NOVÝ JIČÍN V ROCE TABULKA : CELKOVÁ PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY OBCE V ROCE TABULKA : MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU OBCE V OBDOBÍ TABULKA : PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TABULKA : PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY (KO) TABULKA : KVANTIFIKOVANÝ POPIS VÝVOJE CELKOVÉ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH A DALŠÍCH ODPADŮ E. VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA NOVÝ JIČÍN ZA OBDOBÍ F. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S POŽADAVKY STANOVENÝMI V ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISECH TABULKA VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBCE V ROCE 29 - NESHODY G. VYHODNOCENÍ SOULADU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE SE ZÁVAZNOU ČÁSTÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE TABULKA POROVNÁNÍ POH OBCE SE ZÁVAZNOU ČÁSTÍ POH KRAJE H. PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ, KTERÁ BUDE PŮVODCE REALIZOVAT K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, OMEZOVÁNÍ JEJICH MNOŽSTVÍ A NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ TABULKA PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ (PROGRAMŮ) K JEJICH REALIZACI I. PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STRUKTURA ZDROJŮ A DYNAMIKA ZMĚN TABULKA PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE NA OH V OBDOBÍ J. ZPŮSOB ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE VČETNĚ SEZNAMU VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ K. SEZNAM PŘÍLOH... 49

3 Strana 3 (celkem 82) A. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE Plán odpadového hospodářství je vypracován pro původce odpadů : MĚSTO NOVÝ JIČÍN IČ: se sídlem: Masarykovo nám. 1, Nový Jičín Seznam dotčených provozoven původce: Město Nový Jičín, IČ , provoz, Masarykovo nám. 1, , Nový Jičín areál Technických služeb města Nového Jičína se sídlem Suvorovova 114, Nový Jičín, Separační dvůr na Palackého třídě v Novém Jičíně umístěný na pozemku: pozemková parcela číslo 589/2, 598/2, 594/4, 589/3, 61/1 v katastrálním území Nový Jičín-Horní předměstí, parc.č. 532/1 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní předměstí. Separační dvůr je místo určené obcí, které splňuje veškeré technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu tj. sklo - obalové sklo, papír - lepenka, plasty - obalové neznečištěné, nápojové kartony, kovy, nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejů, olověné akumulátory, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, elektrické galvanické články, zářivky) objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek), pneumatiky bez disků z os. automobilů, textilní materiál (staré oblečení, hadry neznečištěné), biologicky rozložitelný odpad a stavební odpad. Separační dvůr je místem zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (dále jen elektrozařízení ) (např. televizory, chladničky, fény) a přenosných baterií a akumulátorů pocházejících z domácností. Sběrný dvůr je určen k odkládání odpadů fyzickými osobami, které mají v obci trvalý pobyt s výjimkou fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob. Separační dvůr je vybaven doprovodným zařízením a technickým vybavením. Vyseparované odpady jsou ukládány do speciálních nádob kontejnerů, které splňují technické požadavky stanovené vyhláškou č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dále zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (např. zákon 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Veškeré odpady jsou na separačním dvoře řádně separovány a ukládány do označených kontejnerů a posléze předávány oprávněným osobám, které zajišťují maximální možné využití. Separační dvůr je provozován na základě souhlasu KÚ Moravskoslezského kraje k provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Strana 4 (celkem 82) Identifikační údaje původce: Název a adresa původce odpadů: Právní forma: Statutární zástupce: IČ: Město Nový Jičín Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín tel./fax: vedení města, podatelna Obec - právní subjekt není zapsán v obchodním rejstříku u Krajského úřadu Starosta Ing. Břetislav Gelnar, CSc Místně příslušný krajský úřad: Kontaktní osoba pro POH původce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ing. Eva Bártková, tel.:, 556/ Bc. Dana Tichavská, tel.: 556/ Kontakt na odpadového neustanoven hospodáře (je-li ustanoven): dne Datum a podpis statutárního zástupce: podpis a razítko Základní údaje o původci: Počet obyvatel: (stav k ) místní části: Bludovice 366 obyv., Kojetín 188 obyv., Loučka obyv., Straník 487 obyv., Žilina obyv., město: obyv. Rozloha: celková rozloha 3 651, 382 ha město Nový Jičín 7,78 ha; Nový Jičín-Dolní Předměstí 326,49 ha; Nový Jičín-Horní Předměstí 331,331 ha; místní části: Loučka 654,174 ha; Žilina 1 32,46 ha, Bludovice 533,16 ha; Kojetín 266,28 ha; Straník 5,868 ha. Charakteristika svozové oblasti Svozová oblast města Nový Jičín představuje produkci odpadů z vlastního města Nový Jičín a jeho přilehlých částí. Celkově jde o produkci odpadů obyvatel městské, příměstské a venkovské zástavby. Na celém území je zabezpečen sběr a svoz komunálních odpadů jako předpoklad pro předcházení vzniku černých skládek v blízkosti obytné zástavby a nelegálního nakládání s odpady. Směsné komunální odpady z domácností jsou shromažďovány převážně do 11 l a 11 l nádob a sváženy v intervalu min. 1x týdně, v některých oblastech (zejména sídlištní zástavby) až 3 x týdně. Ke sběru separovaných složek KO skla, plastu, papíru, nápojových obalů a biologicky rozložitelných odpadů jsou využívány nádoby umístěné na jednotlivých stanovištích na území obce..

5 Strana 5 (celkem 82) Při mobilním svozu velkoobjemových odpadů a nebezpečného odpadu 2 x ročně jsou používány velkoobjemové kontejnery. Ve sběrném dvoře jsou do velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů ukládány stavební odpady, bioodpady, dřevo, železný šrot, oděvy apod. a nebezpečné odpady. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní odpad, velkoobjemový odpad apod.) a při zajišťování čistoty obce. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti (administrativní činnost). Seznam společností zabezpečující pro obec nakládání s odpady: 1. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace se sídlem Suvorovova 114, Nový Jičín, IČ: , příspěvková organizace města zajišťující pro město Nový Jičín provoz sběrného dvoru a svoz směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. 2. ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ: zajišťující pro město Nový Jičín svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu.

6 Strana 6 (celkem 82) B. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ÚČEL, PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI PLÁNU Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Nového Jičína vychází z Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí dle 44 zákona č.185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle 28 vyhlášky MŽP č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. POH vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města Nového Jičína a je ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Nový Jičín. Plán odpadového hospodářství je strukturován podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky a vychází z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí. Plán je zpracován na dobu 5 let a bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne usnesením č. 25/112/1. POH Moravskoslezského kraje je koncepční materiál zpracovaný krajem v samostatné působnosti ve smyslu 43 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s nařízením vlády č. 197/23 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Dne 13. listopadu 24 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/24, kterou byla vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje, ročník 24, částka 7 rozeslaná dne 29. října 24 (den vyhlášení právního předpisu kraje). Závazná část POH kraje byla změněna Obecně závaznou vyhláškou č. 3/21, kterou byla zrušena zásada nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Tato OZV, která nabyla účinnosti dne 4.srpna 21 byla zveřejněna ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje, ročník 21, částka 5, rozeslaném dne 2. července 21. Účelem POH je v souladu s POH ČR a POH kraje stanovit: výhled pro systém OH původce (název původce) na období nejméně 5 let, cíle a opatření / programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři, podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH původce způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, postupy posouzení shody POHo s příslušným POH kraje,

7 Strana 7 (celkem 82) rozsah plnění POH obce na období s ohledem na současný stav odpadového hospodářství obce Důvodem pro zpracování POH je naplnění povinnosti, stanovené v 44 zákona o odpadech, kdy roční produkce odpadů překročila limit 1 t nebezpečných odpadů nebo 1 t ostatních odpadů : produkce nebezpečných odpadů za rok 25 - celkem 57,357 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 41, 93 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 26 - celkem 65,436 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 262,23 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 27 - celkem 5,868 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 687,92 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 28 - celkem 29,659 t a produkce ostatních odpadů celkem 6 88,512 t, roční produkce nebezpečných odpadů za rok 29 - celkem 22,56 t a produkce ostatních odpadů celkem 7 425, 933 t (12 284,777 t vč. odpadů z povodní)). Působnost a doba platnosti POH je zpracován na období pěti let, tj. od roku 211 do roku 216. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů bude nutno z jakéhokoliv důvodu doplnit a bude původci odpadů vrácen zpět k zapracování připomínek doba platnosti POH bude prodloužena v návaznosti na den účinnosti POH (den posledního odeslání se zpracovanými připomínkami zpět krajskému úřadu Moravskoslezského kraje + doba, na kterou se POH zpracovává, tj. den účinnosti POH + 5 let). V případě jakékoli zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován bude bezprostředně změněn. Změna se provádí i v případě změny POH Moravskoslezského kraje a POH ČR.

8 Strana 8 (celkem 82) C. ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE Obchodní firma zpracovatele POH: Právní forma: Statutární zástupce: IČ: Jména všech zpracovatelů: Datum a podpis statut. zástupce zpracovatele: Město Nový Jičín Masarykovo Nám. 1, Nový Jičín tel./fax: vedení města, podatelna Obec - právní subjekt není zapsán v obchodním rejstříku u Krajského úřadu Starosta Ing. Břetislav Gelnar, CSc seznam všech zpracovatelů: Ing. Eva Bártková, Bc. Dana Tichavská upřesnění - vlastní zpracovatelé dne: podpis a razítko Pro účely zpracování POH byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č.383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů), vykazovaná původcem za období Při zpracování POH bylo přihlédnuto k doporučení Metodického návodu odboru odpadů MŽP ČR. Pro přehlednost POH bylo při zpracování využito níže uvedených tabulek, jejichž seznam je uveden rovněž v samostatné příloze ve formátu MS Excel : ( příloha č. l). Tabulka č.4.1.1: Celková produkce odpadů obce v období Tabulka č.4.1.2: Celková produkce komunálních odpadů obce v období Tabulka č.4.1.3: Celková produkce nebezpečných odpadů obce v období Tabulka č.4.1.4: Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů obce v období Tabulka č.4.1.5: Způsob nakládání s odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.6: Celková produkce a nakládání s odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.7: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady obce v roce 29 Tabulka č.4.1.8: Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu obce v období Tabulka č.4.1.9: Provozovaná zařízení k nakládání s odpady Tabulka č.4.1.1: Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) Tabulka č : Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů Tabulka č : Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady obce v roce 29 neshody Tabulka č : Porovnání POH obce se závaznou částí POH kraje Tabulka č : Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci Tabulka č : Příjmy a výdaje obce na OH v období 28 29

9 Strana 9 (celkem 82) Zdroj metodických informací pro zpracovatele: Zákon č.185/21 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, Vyhláška MŽP č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce. Přehled používaných zkratek: KO komunální odpad BRO biologicky rozložitelný odpad NO nebezpečné odpady MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR NNO Nevládní nezisková organizace OH Odpadové hospodářství POH Plán odpadového hospodářství POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky POH původce Plán odpadového hospodářství původce (včetně obce) POHk Plán odpadového hospodářství kraje POHo Plán odpadového hospodářství obce POHp Plán odpadového hospodářství původce (kromě obce) RP NO Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady RP POH ČR Realizační program Plánu odpadového hospodářství ČR MP Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce.

10 Strana 1 (celkem 82) D. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ Pro zpracování POH obce Nový Jičín byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 383/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období Tabulky (viz. příloha č.1) byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování pro zpracování POH původce obce. Údaje z evidence neumožňují sice statistické posouzení vývoje OH obce, avšak doplňují detailní obrázek odpadového hospodářství města a jsou základním podkladem pro vyhodnocení výchozího stavu OH ve vztahu k cílům POHk. Zpracovatel, zejména pak v tabulce č , uvádí některá důležitá zdůvodnění při kvantifikovaném popisu vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů k roku 215. Tabulka 4.1.1: Celková produkce odpadů obce v období Celková produkce odpadů obce v období je charakteristická pro svoji vzrůstající tendenci, bez výrazných poklesů mezi jednotlivými roky. Výjimku představuje pouze rok 29, v němž následkem rozsáhlých povodní, které obec zasáhly došlo k celkovému navýšení množství odpadů o 4 859,4 tun. Tato produkce ale nebyla z důvodu objektivního vyhodnocení a posouzení vývoje odpadového hospodářství obce do výchozích hodnot pro účely zpracování Plánu odpadového hospodářství obce zahrnuta. S těmito odpady bylo nakládáno ve zvláštním režimu, který byl financován z prostředků Moravskoslezského kraje a jejich přehled je součástí samostatné tabulky (příloha č. 2). Dle použitého metodického pokynu se jednorázový vznik odpadů vlivem přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kterou původce obec nemohla ovlivnit nepovažuje za produkci odpadů, započítávanou pro výpočet limitů k vypracování POH. Graf č. 1 Celková produkce odpadu v t/rok 8, množství (t) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok 28 29

11 Strana 11 (celkem 82) V grafu č. 1 je graficky znázorněno celkové množství odpadů, které vyprodukovala obec jako původce. Z grafu je patrné, že v letech se roční produkce odpadů pohybovala pod hranicí 7 tun, k překročení této hranice došlo v roce 29. Přehled celkové produkce odpadů za období vyjádřené v tunách je uveden v tabulce ve formátu MS Excel ( příloha č.2). Tabulka 4.1.2: Celková produkce komunálních odpadů obce v období Nakládání s komunálními odpady upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/27 kterou se stanovuje systém shromažďování, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Nový Jičín včetně místních částí Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Straník a Žilina. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.června 27. Dokumentem upravujícím poplatky za využívání systému je Obecně závazná vyhláška č. 5/21 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 211. Odpady zařazené dle Katalogů odpadů do skupiny 2 Komunální odpady představují největší část z celkové produkce města. Jejich procentuální zastoupení tvoří v průměru 96,6 % (viz. tabulka č. 1). Zbylou část tvoří převážně odpady ze skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. Graf.č.2 Celková produkce komunálního odpadu celkem vt/rok. 8, 7, množství (t) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Tabulka č. 1 Podíl komunálních odpadů kcelkové produkci odpadů rok % podíl KO 97,39 95,17 96,11 96,8 97,65

12 Strana 12 (celkem 82) Mezi základní složky KO, které nejvíce ovlivňují produkční dynamiku patří odpady kat. č Směsný komunální odpad, Papír a lepenka, Sklo, Plasty a Biologicky rozložitelný odpad. Nakládání s těmito odpady a vývoj jejich produkce je popsán v následující části. Hodnoty o produkci separovaných složek komunálního odpadu odpovídají množství odpadů, které byly předány přímo obcí. Nejsou k nim připočteny údaje o odpadech, které byly předány do výkupen a sběren. Podrobnosti k tabulce jsou uvedeny v samostatné příloze ve formátu MS Excel ( příloha č. 3). Směsný komunální odpad ( SKO ) Největší podílové zastoupení ve skupině komunálních odpadů vykazuje odpad kat. č Směsný komunální odpad. V roce 29 vyprodukoval každý občan Nového Jičína 25, 79 kg tohoto odpadu (graf č. 3,tabulka č. 2). Graf č. 3. Produkce odpadu kat. č Směsný komunální odpad vt/rok 52, množství (t) 51, 5, 49, 48, 47, 46, 45, rok Tabulka č. 2 Podíl směsného komunálního odpadu kcelkové produkci komunálního odpadu rok % podíl SKO 81,77 78,28 77,21 71,96 69,54 kg/obyv/rok * 182,39 178,6 189,69 182,58 25,79 *vztaženo k počtu obyvatel v jednotlivých letech V obci Nový Jičín je sběr směsného komunálního odpadu prováděn prostřednictvím popelnicových nádob o objemu 11 l a kontejnerů o objemu 1 1 l. Parametr pro zajištění dostatečné kapacity sběrných nádob je dán velikostí objemové jednotky na jednoho obyvatele, kdy velikost sběrné nádoby na jednoho obyvatele rodinného domu musí být 22 l, na obyvatele bytového domu 24 l při vývozu 1 x týdně: - u rodinných domů s 1 5 obyvateli =1 sběrná nádoba 11 l při svozu 1 x týdně, - u bytových domů s obyvateli = 1 sběrná nádoba 11 l při svozu 1 x týdně

13 Strana 13 (celkem 82) Svoz SKO včetně rozmísťování odpadních nádob, jejich údržby a úklidu prostranství kolem nich zajišťují Technické služby města Nový Jičín. Odpadní nádoby jsou vyváženy v intervalu 1 x, v některých oblastech až 3 x týdně dle svozového plánu. Separované složky komunálního odpadu V obci je zaveden systém separovaného sběru odpadu plast, papír, sklo bílé, sklo barevné a biologicky rozložitelný odpad, a to prostřednictvím sběrných nádob od sebe vzájemně barevně odlišených, které jsou instalovány na stanovištích v rámci města a integrovaných obcích. V převážné většině se jedná o sklolaminátové nádoby se spodním výsypem disponující různou velikostí (od 1 5 do 2 5 l). Dále to jsou kovové kontejnery s horním výsypem (o objemu 1 1 l) a větším vhazovacím otvorem. Plasty jsou sváženy v intervalu 1x týdně, plasty a sklo co 2 3 týdny, dle potřeby je svoz prováděn i v nižších intervalech. Nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad jsou sváženy 2 x ročně velkoobjemovými kontejnery. Tyto odpady mohou občané v průběhu celého roku odevzdávat přímo na separačním dvoře. Na území města včetně místních části je rozmístěno celkem 72 ks nádob na plast, 59 ks na papír, 58 ks na barevné sklo a 48 ks na bílé sklo (stav k ). Papír a lepenka Hlavním způsobem sběru papíru jsou sběrné nádoby na separované složky komunálního odpadu. Společně s touto komoditou je tříděn i nápojový karton. Dalším způsobem je sběr od občanů přímo ve výkupnách sběrných surovin, které jsou provozovány na území města. Odpady dosahující větších rozměrů lze celoročně odevzdávat na separačním dvoře na ul. Palackého v Novém Jičíně. Separovaný papír a lepenka jsou následně předávány různým odběratelům k dalšímu zpracování a využití ECOPAK, spol. s.r.o., ORC group s.r.o., PARTR spol. s.r.o.. Separace papíru a lepenky v roce 29 v Novém Jičíně byla 1,4 kg na občana za rok, což představuje 87 % podíl výtěžnosti Moravskoslezského kraje (tabulka č. 3). Graf č. 4 Produkce odpadu kat. č Papír a lepenka v t/rok 3, množství (t) 25, 2, 15, 1, 5,, rok 28 29

14 Strana 14 (celkem 82) Tabulka č. 3 Měrná hmotnost odpadu kat. č Papír a lepenka na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 5,2 4,2 7,6 8,5 1, 4 Sklo směsné a bílé Separace skla je zajišťována systémem sběrných nádob od sebe vzájemně barevně odlišených do zelených je sbíráno barevné sklo a do bílých čiré sklo. Velké skleněné tabule jsou od občanů přijímány na sběrném dvoře. Separované sklo je předáváno společnosti Frýdecká skládka, a.s., kde je dotříděno a následně předáno dalším zpracovatelům. Separace skla v roce 29 činila 1,7 kg na občana za rok, což přesahuje vytěžnost Moravskoslezského kraje o 16 %. Graf č. 5 Produkce odpadu kat. č Sklo v t/rok 35, 3, množství (t) 25, 2, 15, 1, 5,, rok Tabulka č. 4 Měrná hmotnost odpadu kat. č Sklo na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 6,5 6,6 12,5 1,2 1,7 Plasty Základním způsobem separace plastů jsou sběrné nádoby umístěné na jednotlivých stanovištích separovaného odpadu. Doprovodným způsobem separace v místních částech je pytlový sběr PET lahví, jehož zavedení mělo za cíl zlepšení podmínek a zvýšení efektivity třídění této komodity. Plasty, zejména větších rozměrů, lze celoročně ukládat na separačním dvoře.

15 Strana 15 (celkem 82) Vyseparované plasty jsou následně dotříděny na dotříďovací lince Technických služeb města Nového Jičína na ul. Suvorovova, odkud jsou dále předávany k dalšímu využití nebo odstranění oprávněným osobám JAMI, s.r.o., EXELSIOR GROUP s.r.o., A.S.A., spol. s.r.o. Výtěžnost plastů 5,4 kg na občana za rok 29 dosahuje pouze 65 % hodnoty Moravskoslezského kraje. Graf. č. 6 Produkce odpadu kat. č Plasty v t/rok 16, množství (t) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, rok Tabulka č. 5 Měrná hmotnost odpadu kat. č Plasty na 1 obyvatele za rok rok kg/obyv/rok * 2,6 3,9 4,6 4,6 5,4 Biologicky rozložitelný odpad Biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO ), jehož oddělený sběr byl zaveden v roce 28, představuje pouze dílčí část tzv. biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO ). BRO tvoří v převážné většině odpad, který vzniká v domácnosti (zbytky jídel, neupotřebené ovoce a zelenina atd.), při údržbě zahrad (sečení trávy, prořezávky dřeviny, hrabání listí atd.) a veřejných zelených ploch. Odpad je shromažďován do kontejnerů (obr. 1) k tomu určených, které jsou v období od dubna do listopadu rozmístěny na území města Nového Jičína (převážně v lokalitách se zástavbou rodinných domů) a ve všech místních částech. Celkem je rozmístěno 117 ks 77 l kontejnerů (v roce 28 postupně pořízeno 15ks + 3ks + 42ks, v roce 29 3ks) a 15 ks 1m3 kontejnerů. Sběr a vývoz v intervalu 2x (v roce 28 1x týdně) týdně zajišťují Technické služby města Nového Jičína a firma ASOMPO, a.s. Odpad je předáván do zařízení na úpravu BRO v Životicích u Nového Jičína.

16 Strana 16 (celkem 82) Obr.1 kontejnery ba biologicky rozložitelný odpad 1 m3 kontejnery 77 l kontejnery Graf č. 7. Produkce odpadu kat. č Biologicky rozložitelný odpad vt/tok 8, množství (t) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Podpora domácího kompostování V rámci podpory separace biologicky rozložitelných odpadů realizovalo město v letech 26, 27, 29 a 21 projekt pod názvem Kompostéry, kdy bylo zakoupeno celkem 132 ks (v roce ks, ks, 29 3 ks, 21 1 ks) kompostérů K39 o objemu cca 4 l, vyrobených z recyklovaného materiálu, od fa Jelinek-Trading, spol. s.r.o.. Za podmínek stanovených obcí (žadatel musel mít trvalý pobyt v Novém Jičíně nebo místních částech, být vlastníkem nebo nájemcem pozemku v katastru obce a nemít dluh vůči městu) si občan mohl kompostér za obcí dotovanou cenu se spoluúčasti 3,- Kč zakoupit. Smyslem tohoto projektu bylo zvýšit zájem občanů o vlastní kompostování jako nejekonomičtějšího a nejekologičtějšího způsobu využití odpadů přímo v místě vzniku, kdy výsledný produkt kompost využijí zpět na svých zahradách jako hnojivo. Projekt byl opakován z důvodu velkého zájmu a kladného hodnocení samotných uživatelů. V případě zvýšeného zájmu je předpoklad, že tato akce bude ze strany města podpořena i v dalších letech.

17 Strana 17 (celkem 82) Tabulka : Celková produkce nebezpečných odpadů obce v období Při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu se uplatňují dva způsoby stacionární a mobilní. První způsob je zabezpečen prostřednictvím speciálních sběrných nádob umístěných na sběrném dvoře, kam lze nebezpečné odpady v průběhu celého roku odevzdávat. V integrovaných obcích je uplatňován mobilní způsob sběru, který zajišťují Technické služby města Nový Jičín v intervalu dvakrát ročně na jaře a na podzim. Nepoužitelná léčiva může každý občan předat do jakékoliv lékárny, která je povinna je od něj bezúplatně převzít a zajistit jejich odstranění ve smyslu zákona o léčivech. V grafu č.8 je znázorněna celková produkce nebezpečných odpadů za období V prvních třech letech sledovaného období se množství vyseparovaných nebezpečných odpadů pohybovalo nad hranicí 5 t/rok. V následujícím roce 28 došlo k prudkému poklesu těsně pod hranicí 3 tun odpadu. Graf. č. 8 - Celková produkce nebezpečného odpadu celkem vt/rok 7, množství (t) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, rok Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo v souladu s legislativními požadavky zavedení systému zpětného odběru elektrozařízení (např. chladničky, pračky, televizory, PC sestavy atd.), které tvoří největší hmotnostní složku nebezpečných odpadů. Jedná se o způsob, který nepodléhá evidenci odpadů a umožňuje fyzickým osobám odkládat vysloužilé elektrospotřebiče nejen na separačním dvoře, ale i přímo u jejich prodejců. Tento způsob zároveň motivuje občany k tomu, aby vysloužilé elektrospotřebiče obsahující nebezpečné složky neukládali do směsného komunálního odpadu, který končí na skládce, ale odevzdali je k dalšímu využití. Podrobnosti k tabulce jsou uvedeny v samostatné příloze ve formátu MS Excel (příloha č. 4). Tabulka : Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů obce v období Mezi nebezpečné odpady produkované v období patří odpady těchto katalogových čísel (řazeno dle produkce sestupně ): , , , , , , a

18 Strana 18 (celkem 82) Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky - např. chladničky, mrazničky apod., odpad dosahující největší produkce za sledované období, zapojením jejich sběru jako výrobků do systému zpětného odběru je očekáván jejich pokles až nulová produkce Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebzpečné látky neuvedené pod čísly a např. televizory, sporáky apod., v rámci zpětného odběru je očekáván jejich pokles Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odpad jehož produkce stoupla, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná odpad běžného spotřebního charakteru, očekává se v následujících letech navýšení jeho množství Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Olověné akumulátory - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Nikl-kadmiové baterie a akumulátory - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - vzhledem k zavedení systému zpětného odběru a odděleného sběru je očekáván pokles Stavební materiály obsahujíc azbest - odpady vznikající při drobných opravách a rekonstrukcích rodinných domů, očekávána produkce tohoto odpadu je spíše nepravidelného rázu V následujícím grafu č. 9 je znázorněn vývoj produkce odpadu kat. č jako odpadu pro něž je charakteristická produkce v každém roce a u něhož se předpokládá pravidelná produkce i v následujících letech. V roce 28 a 29 se jejich produkce ustálila těsně pod hranicí 2 tun a v roce 215 je očekávána produkce již nad hranicí 31 tun odpadu.

19 Strana 19 (celkem 82) Graf.č.9 Produkce odpadu k.č vt/rok 25, množství (t) 2, 15, 1, 5,, rok V grafu č. 1 je naopak znázorněna produkce odpadu kat. č jako zástupce skupiny odpadů, u nichž z důvodu jejich zařazení do režimu zpětného odběru vybraných výrobků docházelo k jejich postupnému snižování až na nulovou produkci v roce 29. Graf.č.1 Produkce odpadu k.č vt/rok 4, množství (t) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, rok Z důvodu produkce a následné separace nebezpečných odpadů, která byla v období let velmi nepravidelná (např. produkce jednoho druhu odpadu pouze v některých létech) byl použit v samostatné příloze č. 5 ve formátu MS Excel princip metody lineárního růstu, který počítá skutečnou směrnici přímky, tj. skutečný koeficient poklesu. Dále pak eliminuje odchylky při kolísání hodnot (součet čtverců odchylek je nejmenší). Nevýhodou použití lineárního růstu je skutečnost, že při výpočtu se v některých případech dostáváme do záporných hodnot. Jelikož z technického hlediska je záporná hodnota nereálná byla upravena na hodnotu.

20 Strana 2 (celkem 82) V případě, že by zpracovatel POH použil metodu exponenciálního růstu produkce nebezpečných odpadů pro období do roku 21 byl by vypočítán trend limitně se blížící se extrému, ale nikdy by tohoto extrému nedosáhl. Sice se metoda exponenciálního růstu dobře vyrovnává s kolísáním hodnot, v našem případě by však byla vypočítána pouze jedna hodnota z osmi, a to u odpadu kat. č. 2127, kdy očekávána produkce v roce 215 by byla rovna 14,2648 t. Šest hodnot by nebylo možno dle výše uvedené metodiky stanovit. Zpětný odběr elektrozařízení a přenosných baterií Postupné zavedení zpětného odběru elektrozařízení vedlo ke snížení množství nebezpečných odpadů produkovaných obcí. Takto odebrané výrobky se stávají odpadem teprve v okamžiku předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Legislativní rámec: zákon č. 185/21 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 26/66/ES ze dne 6.září 26 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 22/96/ES ze dne 27. ledna 23 o odpadních elektrických a elektronických zařízení ve znění směrnice EP a Rady 23/18/ES), vyhláška MŽP č. 352/25 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 17/21 o bateriích a akumulátorech. Zpětný odběr pro jednotlivé skupiny zařízení dle přílohy č. 7 zákona o odpadech je v obci zajišťován prostřednictvím provozovatelů kolektivních systémů (dále jen KS ) zajišťujících společné plnění povinností povinných osob, s nimiž má město smluvní vztah: ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 3/6, PSČ 14, IČ: smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skup. 1, 2, a 6 ze dne EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 1 Strašnice, Korytná 47/3, PSČ 1, IČ: dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností skupiny 5 ze dne ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1, PSČ 147, IČ: smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 ze dne ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Sibirská 132/8, PSČ 16, IČ: smlouva o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií ze dne Skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona o odpadech: 1. Velké domácí spotřebiče, 2. Malé domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 4. Spotřebitelská zařízení, 5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů), 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu, 1. Výdejní automaty

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk IČ 00303461 se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 1 (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) evidenci odpadů zpracoval software

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk Plán odpadového hospodářství Města Vimperk ČECH-ODPADY s.r.o. září 2005 Plán odpadového hospodářství Města Vimperk 1 Obsah 1 Úvod 4 2 Obecná ustanovení 5 2.1 Účel plánu odpadového hospodářství původce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Červen 2011 Zpracovatel:.A.S.A. České Budějovice, s.r.o. Strana 1 z 54 Obsah A) NÁZEV DOKUMENTU... 3 B) ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část A. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více