STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ Náchod, tel ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova UK-SK ZNAK : 330-V/5 SPISOVÁ ZNAČKA : 971/2009/VÝST/Š/LP DATUM : VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/ Dne podal stavebník: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Děčín 4, zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O. BOX 03, Plzeň, žádost o stavební povolení dle ustanovení 110, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, pro stavbu: Nový Hrádek - ul.rokolská knn k čp.269. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle 13, odst. 1, písm. f) stavebního zákona, rozhodl na základě projednání podané žádosti ve stavebním řízení tak, že uvedená stavba se podle ustanovení 115 stavebního zákona, povoluje. Předmětem rozhodnutí je kabelové zemní vedení 1kV na poz. p.č. 144/1, 145, 1221/3, 1221/11, 1630, 1631/1, 1632/1, st. p.č. 67, 69, 271, 272, 274 a 301 dle KN, v katastrálním území Nový Hrádek, které má nahradit dožité stávající vrchní vedení. Účastníkem řízení dle ustanovení 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Děčín 4, zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O. BOX 03, Plzeň. Pro provedení povolené stavby se stanoví dle 115, odst. 1 stavebního zákona následující podmínky: 1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Před zahájením prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu termín zahájení a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 3. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek-stavba povolena, ten musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 4. Hlučnost prací nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy. #strana 1 (celkem 5) stavebního povolení č. 50/2009-2, ze dne , spisová značka: 971/2009/VÝST/Š/LP.

2 5. Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v 156 stavebního zákona a při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení. 6. Na stavbě musí být veden stavební deník do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se jejího provádění a který bude k nahlédnutí při kontrolních prohlídkách. Stavební deník je povinen vést zhotovitel a po jejím dokončení předat originál stavebníkovi. 7. Podle 6, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., se stanoví fáze výstavby, které musíte oznámit stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a to: závěrečná prohlídka-po dokončení stavby/před vydáním kolaudačního souhlasu. 8. Povolená stavba bude dokončena nejpozději do Při provádění stavby nesmí dojít k poškození sousedních staveb. 10. Během realizace stavby nedojde k zamezení přístupu do domů v zájmovém území stavby. 11. Na základě podmínek uvedených v 122 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu (popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání) lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je třeba podat na předepsaném formuláři, který je přílohou č.5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., u nadepsaného stavebního úřadu. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. ODŮVODNĚNÍ Dne podal stavebník: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Děčín 4, zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O. BOX 03, Plzeň, žádost o stavební povolení pro stavbu: Nový Hrádek - ul.rokolská knn k čp.269. Stavební úřad pak v souladu s ustanovením 109, odst. 1 stavebního zákona stanovil, že účastníkem řízení je podle písm. a) stavebník: ČEZ Distribuce, a. s. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: Jiří Hovorka, Josef Hovorka, Helena Kupková, Věra Lukačevičová (p.č. 144/1), Ladislav Mareš, Ing. Vratislav Mareš, Iva Marešová, Jana Marešová (p.č. 145), Zdeněk Drašnar, Jarmila Drašnarová (p.č. 1221/3, 1221/11, st. 301/čp. 269), Jana Klárová (st. 67/čp. 33), Miluše Kyselá (st. 69/čp. 35), Karel Novotný (st. 271/čp. 258), Petr Grim (st. 272/čp. 259), Petr Směšný a Kateřina Směšná (st. 274/čp. 243). d) vlastník stavby na pozemku na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena: Telefónica O2 Czech Republic a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (podzemní zařízení technické insfrastruktury). #strana 2 (celkem 5) stavebního povolení č. 50/2009-2, ze dne , spisová značka: 971/2009/VÝST/Š/LP.

3 e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno: Hana Skalická; Ing. Josef Škoda (st. 64/čp. 36); Hana Světlíková; Milan Sychrovský; Václav Sychrovský a Zdeněk Sychrovský (st. 330/čp. 37). Žádost obsahovala kromě obecných náležitostí také podle 110, odst. 1 stavebního zákona základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. K žádosti pak stavebník podle ustanovení 110, odst. 2, písm. a) stavebního zákona připojil doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu k poz. p.č. 144/1, 145, 1221/3, 1221/11, 1630, 1631/1, 1632/1, st. p.č. 67, 69, 271, 272, 274 a 301 dle KN, v katastrálním území Nový Hrádek (níže uvedené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a vlastníky všech dotčených pozemků). Dále stavebník předložil projektovou dokumentaci zpracovanou pod č. stavby: IE ve trojím vyhotovení, plán kontrolních prohlídek stavby a závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, které obstaral předem: - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /1 uzavřenou mezi Městysem Nový Hrádek a stavebníkem (p.č. 1630, 1631/1 a 1632/1). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /2 uzavřenou mezi Karlem Novotným a stavebníkem (st. 271/čp. 258). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /3 uzavřenou mezi Zdeňkem Drašnarem a stavebníkem (p.č. 1221/3, 1221/11 a st. 301/čp. 269). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /4 uzavřenou mezi Jarmilou Drašnarovou a stavebníkem (p.č. 1221/3, 1221/11 a st. 301/čp. 269). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /5 uzavřenou mezi Petrem a Kateřinou Směšnými a stavebníkem (st. 274/čp. 243). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /6 uzavřenou mezi Miluší Kyselou a stavebníkem (st. 69/čp. 35). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /7 uzavřenou mezi Janou Klárovou a stavebníkem (st. 67/čp. 33). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /8 uzavřenou mezi Petrem Grimem a stavebníkem (st. 272/čp. 259). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /9 uzavřenou mezi Jiřím Hovorkou a stavebníkem (p.č. 144/1). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /10 uzavřenou mezi Josefem Hovorkou a stavebníkem (p.č. 144/1). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /11 uzavřenou mezi Helenou Kupkovou a stavebníkem (p.č. 144/1). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /12 uzavřenou mezi Věrou Lukačevičovou a stavebníkem (p.č. 144/1). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /13 uzavřenou mezi Ladislavem Marešem a stavebníkem (p.č. 145). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /14 uzavřenou mezi Ing. Vratislavem Marešem a stavebníkem (p.č. 145). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /15 uzavřenou mezi Ivou Marešovou a stavebníkem (p.č. 145). - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /16 uzavřenou mezi Janou Marešovou a stavebníkem (p.č. 145). Součástí projektové dokumentace jsou stanoviska vlastníků technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby a jejichž podmínky je třeba dodržet: - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( , č.j /08/CHK/MM0). - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ( , zn /2008). - RWE Distribuční služby, s.r.o. ( , zn. 6434/08/131). #strana 3 (celkem 5) stavebního povolení č. 50/2009-2, ze dne , spisová značka: 971/2009/VÝST/Š/LP.

4 Podle ustanovení 111 stavebního zákona pak stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a s podmínkami územního rozhodnutí, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, dále zda je zajištěn příjezd ke stavbě a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Následně stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením 112, odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení (kteří jsou mu známi) a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a současně podle odst. 2 upustil od ohledání na místě i od ústního jednání protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil je stavební úřad o zahájení řízení dle 144, odst. 2 správního řádu-veřejnou vyhláškou. Současně stavební úřad určil lhůtu 15 dnů ve které mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Během určené lhůty nebylo stavebnímu úřadu doručeno žádné takové závazné stanovisko, námitka, ani důkaz. Při provádění prací je třeba dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. POUČENÍ Provádění prací nesmí být zahájeno, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle ustanovení 115, odst. 4 stavebního zákona, stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavební úprava nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení nabude právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu a to podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Příloha pro stavebníka: Ing. Andrea Lipovská, v.r. zástupce vedoucí odboru výstavby a územního plánování Po dni nabytí právní moci rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě a 1x stavebním povolením s vyznačením právní moci. #strana 4 (celkem 5) stavebního povolení č. 50/2009-2, ze dne , spisová značka: 971/2009/VÝST/Š/LP.

5 ROZDĚLOVNÍK: Stavebník+dotčené orgány (doručuje se jednotlivě): 1. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Děčín 4, , zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O. BOX 03, Plzeň, Městys Nový Hrádek, IČ: , Náměstí 28, Nový Hrádek. Účastníci stavebního řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou): Jiří Hovorka, Černčice 136, Nové Město nad Metují, ; Josef Hovorka, T.G. Masaryka 542, Nové Město nad Metují, ; Helena Kupková, Mělčany 6, Dobruška, ; Věra Lukačevičová, Pod Homolkou 1782, Náchod, ; Ladislav Mareš, Palackého 564, Opočno, ; Ing. Vratislav Mareš, Náměstí 25, Nový Hrádek, ; Iva Marešová, Lonkova 469, Polabiny, Pardubice 9, ; Jana Marešová, Palackého 564, Opočno, ; Zdeněk Drašnar, Rokolská 269, Nový Hrádek, ; Jarmila Drašnarová, Rokolská 269, Nový Hrádek, ; Jana Klárová, Náchodská 320, Nový Hrádek, ; Miluše Kyselá, U Trati 267, Všetaty, Přívory, ; Karel Novotný, Rokolská 257, Nový Hrádek, ; Petr Grim, Rokolská 259, Nový Hrádek, ; Petr Směšný, Rokolská 243, Nový Hrádek, ; Kateřina Směšná, Rokolská 243, Nový Hrádek, ; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, ; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, ; Hana Skalická, Na Bořetíně 729, Nové Město nad Metují, ; Ing. Josef Škoda, Smetanova 721, Náchod, ; Hana Světlíková, Nahořanská 307, Nové Město nad Metují, Krčín, ; Milan Sychrovský, Belveder 139, Dobruška, ; Václav Sychrovský, Česká Čermná 39, Česká Čermná, ; Zdeněk Sychrovský, Sadová 752, Dobruška, Dále se veřejnou vyhláškou doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž práva mohou být vydaným rozhodnutím dotčena. #strana 5 (celkem 5) stavebního povolení č. 50/2009-2, ze dne , spisová značka: 971/2009/VÝST/Š/LP.

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více