TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III"

Transkript

1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III TPM 075/09 Změna 2 PLATÍ OD: NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1

2 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Elektrické prvky, schéma zapojení IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU Objednávkový klíč V. ÚDAJE O VÝROBKU Údajový štítek VI. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Materiál VII. KONTROLA, ZKOUŠENÍ Kontrola Zkoušení VIII. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA Logistické údaje Záruka IX. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI Montáž Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti Náhradní díly Obnovení funkce servopohonu po aktivaci pojistek X. SOUVISEJÍCÍ NORMY, VYHLÁŠKY A PROTOKOLY 59 2

3 II. VŠEOBECNĚ 1. Popis 1.1. Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN Zkoušky požární odolnosti klapek byly provedeny podle zkušební normy EN Klapky jako požární uzávěry vykazují dle normy ČSN a ČSN požární odolnost v závislosti na způsobu zabudování (Tab ) List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAE 72-S, stisknutí resetovacího tlačítka na BAE 72-S, nebo při přerušení napájení servopohonu Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze Čtyřhranné klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením o libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek: a) maximální rychlost proudění vzduchu 12 m.s -1 maximální tlakový rozdíl 1200 Pa b) klapky budou instalovány ve vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou přestavovat do polohy"otevřeno" při vypnutém ventilátoru, nebo uzavřené regulační klapce, umístěné mezi ventilátorem a požární klapkou. c) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště dle EN zm.a2. a prostory BNV, ZÓNU 2 a ZÓNU 1 dle EN V případě osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. Klapky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou označeny značkou Ex s označením kategorie použití. V případě použití optického hlásiče kouře MHG 231 se zásuvkou MHY je tento určen pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek dle EN zm.a2: K: klimatické podmínky pro prostředí třídy 3K5, rozsah pracovních teplot -25 C až +70 C, max. relativní vlhkost vzduchu 95% při 40 C, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště. Z: zvláštní podmínky: 3Z1 tepelné záření zanedbatelné, 3Z8 kropení vodou. B: biologické podmínky: 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny C: chemicky aktivní látky: 3C2 S: mechanicky aktivní látky 3S1 M: mechanické podmínky: 3M2 3

4 1.9. Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg V tomto dokumentu jsou použita následující značení a jednotky. Legenda : w [m.s -1 ] rychlost proudění vzduchu p [Pa] tlaková ztráta L w [db] hladina akustického výkonu [ ] součinitel místní tlakové ztráty [kg.m -3 ] hustota A,B, a, c, [mm] rozměr e, f S [m 2 ] plocha 2. Provedení 2.1. Provedení s mechanickým ovládáním Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +104 C nebo +147 C (nutno uvést v objednávce) Provedení s mechanickým ovládáním dle odstavce může být doplněno o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" popř. "OTEVŘENO" koncovým spínačem Provedení s mechanickým ovládáním dle odstavce , může být doplněno o spouštění elektromagnetem napětím AC 230 V nebo AC/DC 24 V. Pro napětí AC 230 V je použit elektromagnet EM230. Pro napětí AC/DC 24 V je použit elektromagnet EM230 s předřazeným impulsním spínačem SIEM24, který uvede do činnosti elektromagnet až po nabití kondenzátoru umístěného v SIEM24, tj. po cca 10s. Doba nabíjení je závislá na napájecím proudu. Pro spolehlivou funkci je nutné na elektromagnet resp. impulsní spínač připojit odpovídající napětí na dobu 20s až 30s. Po zdvihnutí páčky spouštění elektromagnetem a tím uvolnění páky a zavření klapky, zůstává páčka spouštění zdvihnutá. Před opětovným otevřením klapky je nutné páčku spouštění odjistit vytažením jádra elektromagnetu Provedení se servopohonem Pro klapky jsou použity servopohony BF 24-T nebo BLF 24-T resp.bf 230-T nebo BLF 230-T (dále jen servopohon). Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.140 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí, aktivací termoelektrického spouštěcího zařízení, nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAE 72-S), zpětná pružina 4

5 přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 16 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 72-S, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistkou Tf2 typu ZBA95 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95 C. Po aktivaci tepelné pojistky Tf1 nebo Tf2 je napájecí napětí trvale a neodvolatelně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO" Provedení se servopohonem dle odstavce může být doplněno o optický hlásič kouře MHG 231. Napětí sestavy může být AC 230 V nebo AC/DC 24 V. U provedení sestavy s napětím AC 230 V je použita napájecí jednotka BKN MA a servopohon BF 24-T (BLF 24-T). V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN spolu se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST). Zjednodušuje elektrickou instalaci a propojení požárních klapek. Usnadňuje kontrolu na místě a umožňuje centrální řízení a kontrolu požárních klapek pomocí jednoduchého 2-vodičového vedení. BKN slouží na jedné straně jako decentrální síťový přístroj pro napájení servopohonu BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) s pružinovým zpětným pohonem a na druhé straně přenáší signál o stavu klapky PROVOZ a HAVÁRIE přes dvouvodičové vedení do centrály. Stejným vedením je z centrály přes BKN dáván řídící povel ZAPNUTO-VYPNUTO do servopohonu. Pro zjednodušení připojení je servopohon BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) vybaven konektorovými zástrčkami, které se zasunou přímo do BKN Pro napojení na síť 230V je BKN dodáván s kabelem a EUROzástrčkou. Dvouvodičové vedení se do BKN připojí na svorky 6 a 7. Pokud má být pohon kontrolován bez signálu z centrály, lze jej zapnout můstkem mezi svorkami 3 a 4. Zelená kontrolka LED na BKN svítí, pokud je v pohonu přítomno napětí (AC 24 V). Stavu klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka na BAE 72-S nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z EPS) Provedení s komunikačním a napájecím zařízením dle odstavce může být doplněno o optický hlásič kouře MHG 231. Pro napájení a komunikaci je použito zařízení BKN MA Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN MP spolu se servopohonem BF24TL-T-ST pro připojení na MP-Bus. BKN MP zásobuje inteligentní pohony požárních klapek BF 24TL-T-ST decentrálně potřebným napájecím napětím. Tak lze realizovat dlouhé komunikace MP-Bus (až do 800 m). Až 8 uzlů Bus lze paralelně zapojit a jedním přístrojem Master (DDC s rozhraním MP) řídit a kontrolovat. Bližší informace v katalogu Belimo Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN LON spolu se servopohonem BF24TL-T-ST pro práci s řídícími jednotkami technologie LonWorks. BKN LON doplňuje v pohonu integrovanou bezpečnostní funkci a převádí digitální protokol MP z pohonu na LonTalk a opačně. Bližší informace v katalogu Belimo Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. 5

6 2.3. Komunikační a řídící přístroje Komunikační a řídící přístroj BKS 24-1B slouží pro řízení a kontrolu požárních klapek se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN BKS 24-1B přijímá přes napájecí a komunikační zařízení BKN informace o stavu požární klapky a vydává řídící povely. Zařízení je určeno pro zabudování do rozvaděče. Světelné diody na čelní straně přístroje signalizují provozní stavy klapky a také poruchy celkového systému. Bezpotenciálové pomocné kontakty umožňují zapojení do nadřazeného řídícího systému (signalizace polohy klapky, hlášení poruch, uvolnění ventilátorů atd.). Zatím co blikající zelená kontrolka LED ukazuje pohyb listu klapky k dané poloze, ta samá kontrolka trvalým svícením hlásí dosažení dané polohy. Pokud list klapky s ohledem na danou dobu chodu nedosáhne dané polohy, pak začne blikat červená kontrolka LED, současně je aktivní kontakt poruchy. Jakmile dosáhne list klapky danou polohu, je tento kontakt deaktivován. Kontrolka LED svítí dále, dokud není porucha tlačítkem RESET odblokována. Kromě hlášení poruch jsou k dispozici další tři pomocné kontakty. Kontakty udávající provozní a havarijní polohu klapky jsou aktivní, pokud se klapka nachází v dané poloze. Kontrolu funkce lze provést déle trvajícím stisknutím tlačítka "RESET/ TEST". Po dobu držení tlačítka se list klapky pohybuje ve směru havarijní polohy. Chybná funkce se znázorní kontrolkou LED. BKS 24-1B se napojí pomocí 11 pólové patice ZSO-11 pro DIN lištu 35 mm Komunikační a řídící přístroj BKS 24-9A slouží pro skupinové řízení a kontrolu 1 až 9 požárních klapek se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN Signalizace polohy klapek je jednotlivá, klapky je možné ovládat a testovat pouze všechny společně. BKS 24-9A je určeno pro použití v rozvaděči a zobrazuje provozní stavy a hlášení poruch připojených požárních klapek. Pomocí integrovaných pomocných spínačů lze signalizovat funkce jako polohu klapky a hlášení poruch, nebo tyto předávat dále do systému. BKS 24-9A přijímá přes dvouvodičového vedení signály BKN a vydává řídící povely. Správný provoz klapky je zobrazen dvěma světelnými diodami (LED): Řízení zapnuto = stav PROVOZ Řízení vypnuto = stav HAVÁRIE Pokud požární klapky v průběhu přípustné doby přestavění nedosáhnou svoji zadanou polohu, začne blikat příslušná světelná dioda PORUCHA a kontakt K1 je otevřen (aktuální porucha). Pokud vadná klapka přece jen dosáhne své zadané polohy, pak se K1 zavře a hlášení poruchy svítí trvale (porucha uložena do paměti). Pro signalizaci polohy klapky do nadřazeného systému řízení slouží pomocný kontakt K2. Funkci tohoto pomocného kontaktu lze programovat přes svorku 14 dle Tab Tab BKS 24-9A kontakty K1 a K2 Kontakt funkce K1 situace stav aktuální porucha bez poruchy Programování pomocného kontaktu K2 funkce propojení stav Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky otevřeny Kontakt K2 sepnut pokud jsou klapka č. 1 otevřena Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky zavřeny otevřeno Kontrolu funkce lze provést v poloze PROVOZ stisknutím tlačítka TEST. Po dobu stisknutí tlačítka se list klapky otáčí do polohy HAVÁRIE. Vadná funkce se zjistí hlášením PORUCHA. Montáž a připojení BKS 24-9A lze provést na DIN lištu 35mm. Připojí se pomocí dvou 9-pólových svorkovnic zástrčkových konektorů. 6

7 2.4. Značení klapek z hlediska provedení je uvedeno v tabulce Tab Označuje se doplňkovým dvojčíslím za tečkou v objednávkovém klíči. Tab Provedení klapek Provedení klapek Doplňkové dvojčíslí ruční a teplotní.01 ruční a teplotní s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ).11 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V (stř.).20 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V (stř.).21 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V (ss).22 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (stř.).23 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (stř.).24 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (ss).25 se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T).40 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T), s optickým hlásičem kouře MHG 231 a napájecí jednotkou BKN MA (napětí sestavy AC 230 V).41 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T).50 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T), s optickým hlásičem kouře MHG 231 (napětí sestavy AC/DC 24 V).51 s komunikačním a napájecím zařízením BKN se servopohony BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST).60 s komunikačním a napájecím zařízením BKN MA, se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) a s optickým hlásičem kouře MHG s komunikačním a napájecím zařízením BKN MP a se servopohonem BF 24TL-T-ST (Top-Line) pro připojení na MP-Bus.62 s komunikačním a napájecím zařízením BKN LON a se servopohonem BF 24TL-T-ST (Top-Line) pro připojení na LonWorks.64 ruční a teplotní se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ).80 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (stř.).82 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V., se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (stř.).83 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V, se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (ss).84 7

8 Obr. 1 Příklady provedení klapek 3. Rozměry a hmotnosti 3.1. Klapky čtyřhranné Obr. 2 Klapka čtyřhranná - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Hrana zazdění 8

9 Obr. 3 Klapka čtyřhranná - provedení se servopohonem Hrana zazdění 3.2. Klapky kruhové Obr. 4 Klapka kruhová s přírubou - provedení se servopohonem Hrana zazdění 9

10 Obr. 5 Klapka kruhová SPIRO - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Hrana zazdění Pozice: 1. Těleso klapky 7. Spouštěcí zařízení 13. Elektromagnet 2. List klapky 8. Západka 14. Impulsní spínač SIEM Ovládací páka 9. Tepelná tavná pojistka 15. Termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 72-S 4. Uzavírací pružina 10. Kryt revizního otvoru 16. Servopohon 5. Základní deska 11. Rozeta předepínací 17. Perforace tělesa 6. Páčka spouštění 12. Koncový spínač 10

11 3.3. Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti Tab Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti, standardní stavební délka 375 mm A x B a c Hmotnost Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu Hmotnost provedení A x B a c provedení ruční servo ruční servo Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu 160x ,6 7,2 0,0108 BLF 200 x ,3 14,3 0,0768 BF 160x ,9 10,5 0,0132 BLF 200 x ,4 14,4 0,0784 BF 160x ,6 0,0156 BLF 200 x ,9 14,9 0,0848 BF 160x ,8 8,4 0,0216 BLF 200 x ,3 15,3 0,0896 BF 160x ,1 8,7 0,0252 BLF 200 x ,5 15,5 0,0928 BF 160x ,3 8,9 0,0276 BLF 200 x ,3 16,3 0,1024 BF 160x315-97,5 7,5 9,1 0,0294 BLF 200 x ,8 16,8 0,1088 BF 160x ,5 8,3 9,9 0,0342 BLF 200 x ,4 17,4 0,1168 BF 160x ,9 10,5 0,0396 BLF 200 x ,6 18,6 0,1328 BF 160x ,0456 BF 200 x ,8 19,8 0,1488 BF 160x ,0516 BF 250 x ,6 8,2 0,0189 BLF 160x ,5 13,5 0,0576 BF 250 x ,8 8,4 0,0231 BLF 160x ,7 13,7 0,0588 BF 250 x ,1 8,7 0,0273 BLF 160x ,1 14,1 0,0636 BF 250 x ,6 0,0378 BLF 160x ,4 14,4 0,0672 BF 250 x ,3 9,9 0,0441 BLF 160x ,7 14,7 0,0696 BF 250 x ,6 10,2 0,0483 BLF 160x ,3 15,3 0,0768 BF 250 x ,5 8,8 10,4 0,0515 BLF 160x ,8 15,8 0,0816 BF 250 x ,5 9,7 11,3 0,0599 BLF 160x ,4 16,4 0,0876 BF 250 x ,3 11,9 0,0693 BLF 160x ,5 17,5 0,0996 BF 250 x ,0798 BF 160x ,1116 BF 250 x ,7 14,7 0,0903 BF 180x ,8 7,4 0,0126 BLF 250 x ,3 15,3 0,1008 BF 180x ,1 7,7 0,0154 BLF 250 x ,4 15,4 0,1029 BF 180x ,3 7,9 0,0182 BLF 250 x ,1113 BF 180x ,6 0,0252 BLF 250 x ,4 16,4 0,1176 BF 180x ,4 9 0,0294 BLF 250 x ,6 16,6 0,1218 BF 180x ,6 9,2 0,0322 BLF 250 x ,4 17,4 0,1344 BF 180x315-97,5 7,8 9,4 0,0343 BLF 250 x ,1428 BF 180x ,5 8,7 10,3 0,0399 BLF 250 x ,6 18,6 0,1533 BF 180x ,2 10,8 0,0462 BLF 250 x ,1743 BF 180x ,8 12,8 0,0532 BF 250 x ,3 21,3 0,1953 BF 180x ,3 13,3 0,0602 BF 280 x ,9 8,5 0,0216 BLF 180x ,9 13,9 0,0672 BF 280 x ,2 8,8 0,0264 BLF 180x ,1 14,1 0,0686 BF 280 x ,5 9,1 0,0312 BLF 180x ,5 14,5 0,0742 BF 280 x ,3 9,9 0,0432 BLF 180x ,9 14,9 0,0784 BF 280 x ,7 10,3 0,0504 BLF 180x ,1 15,1 0,0812 BF 280 x ,6 0,0552 BLF 180x ,8 15,8 0,0896 BF 280 x ,5 9,2 10,8 0,0588 BLF 180x ,3 16,3 0,0952 BF 280 x ,5 10,2 11,8 0,0684 BLF 180x ,9 16,9 0,1022 BF 280 x ,8 12,4 0,0792 BLF 180x ,1162 BF 280 x ,5 14,5 0,0912 BF 180x ,6 23,6 0,1302 BF 280 x ,2 15,2 0,1032 BF 200x ,6 0,0144 BLF 280 x ,9 15,9 0,1152 BF 200x ,3 7,9 0,0176 BLF 280 x ,1176 BF 200x ,5 8,1 0,0208 BLF 280 x ,6 16,6 0,1272 BF 200x ,3 8,9 0,0288 BLF 280 x ,1344 BF 200x ,6 9,2 0,0336 BLF 280 x ,3 17,3 0,1392 BF 200x ,9 9,5 0,0368 BLF 280 x ,1 18,1 0,1536 BF 200x315-97,5 8,1 9,7 0,0392 BLF 280 x ,7 18,7 0,1632 BF 200x ,5 9 10,6 0,0456 BLF 280 x ,4 19,4 0,1752 BF 200x ,5 11,1 0,0528 BLF 280 x ,8 20,8 0,1992 BF 200x ,1 13,1 0,0608 BF 280 x ,5 26,5 0,2232 BF 200x ,7 13,7 0,0688 BF 280 x ,1 8,7 0,0234 BLF 11

12 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 300x ,4 9 0,0286 BLF 355 x ,9 18,9 0,1827 BF 300x ,7 9,3 0,0338 BLF 355 x ,9 19,9 0,2016 BF 300x ,6 10,2 0,0468 BLF 355 x ,5 20,5 0,2142 BF 300x ,6 0,0546 BLF 355 x ,3 21,3 0,2300 BF 300x ,3 10,9 0,0598 BLF 355 x ,9 22,9 0,2615 BF 300x315-97,5 9,5 11,1 0,0637 BLF 355 x ,4 24,4 0,2930 BF 300x ,5 10,5 12,1 0,0741 BLF 400 x ,2 9,8 0,0324 BLF 300x ,1 12,7 0,0858 BLF 400 x ,6 10,2 0,0396 BLF 300x ,9 14,9 0,0988 BF 400 x ,9 10,5 0,0468 BLF 300x ,6 15,6 0,1118 BF 400 x ,9 11,5 0,0648 BLF 300x ,3 16,3 0,1248 BF 400 x ,4 12 0,0756 BLF 300x ,4 16,4 0,1274 BF 400 x ,7 12,3 0,0828 BLF 300x ,1378 BF 400 x ,5 10,9 12,5 0,0882 BLF 300x ,5 17,5 0,1456 BF 400 x , ,6 0,1026 BLF 300x ,7 17,7 0,1508 BF 400 x ,8 14,4 0,1188 BLF 300x ,6 18,6 0,1664 BF 400 x ,6 16,6 0,1368 BF 300x ,2 19,2 0,1768 BF 400 x ,4 17,4 0,1548 BF 300x ,9 19,9 0,1898 BF 400 x ,3 18,3 0,1728 BF 300x ,3 21,3 0,2158 BF 400 x ,4 18,4 0,1764 BF 300x ,8 22,8 0,2418 BF 400 x ,1 19,1 0,1908 BF 315x ,7 10,3 0,0248 BLF 400 x ,6 19,6 0,2016 BF 315x ,6 0,0303 BLF 400 x ,9 19,9 0,2088 BF 315x ,3 10,9 0,0358 BLF 400 x ,9 20,9 0,2304 BF 315x ,2 11,8 0,0495 BLF 400 x ,6 21,6 0,2448 BF 315x ,6 12,2 0,0578 BLF 400 x ,4 22,4 0,2628 BF 315x ,3 12,9 0,0633 BLF 400 x ,1 24,1 0,2988 BF 315x315-97,5 11,1 12,7 0,0674 BLF 400 x ,8 25,8 0,3348 BF 315x ,5 12,1 13,7 0,0784 BLF 450 x ,8 10,4 0,0369 BLF 315x ,8 14,4 0,0908 BLF 450 x ,1 10,7 0,0451 BLF 315x ,5 16,5 0,1045 BF 450 x ,5 11,1 0,0533 BLF 315x ,3 17,3 0,1183 BF 450 x ,5 12,1 0,0738 BLF 315x ,1320 BF 450 x ,1 12,7 0,0861 BLF 315x ,2 18,2 0,1348 BF 450 x ,4 13 0,0943 BLF 315x ,7 18,7 0,1458 BF 450 x ,5 11,7 13,3 0,1005 BLF 315x ,2 19,2 0,1540 BF 450 x ,5 12,8 14,4 0,1169 BLF 315x ,5 19,5 0,1595 BF 450 x ,6 15,2 0,1353 BLF 315x ,4 20,4 0,1760 BF 450 x ,5 17,5 0,1558 BF 315x ,1870 BF 450 x ,4 18,4 0,1763 BF 315x ,7 21,7 0,2008 BF 450 x ,3 19,3 0,1968 BF 315x ,2 23,2 0,2283 BF 450 x ,4 19,4 0,2009 BF 315x ,6 24,6 0,2558 BF 450 x ,1 20,1 0,2173 BF 355x ,7 9,3 0,0284 BLF 450 x ,7 20,7 0,2296 BF 355x ,6 0,0347 BLF 450 x ,2378 BF 355x ,3 9,9 0,0410 BLF 450 x ,1 22,1 0,2624 BF 355x ,3 10,9 0,0567 BLF 450 x ,8 22,8 0,2788 BF 355x ,8 11,4 0,0662 BLF 450 x ,7 23,7 0,2993 BF 355x ,1 11,7 0,0725 BLF 450 x ,5 25,5 0,3403 BF 355x315-97,5 9,1 10,7 0,0772 BLF 450 x ,2 27,2 0,3813 BF 355x ,5 11,3 12,9 0,0898 BLF 500 x ,3 10,9 0,0414 BLF 355x ,6 0,1040 BLF 500 x ,7 11,3 0,0506 BLF 355x ,8 15,8 0,1197 BF 500 x ,1 11,7 0,0598 BLF 355x ,6 16,6 0,1355 BF 500 x ,2 12,8 0,0828 BLF 355x ,4 17,4 0,1512 BF 500 x ,7 13,3 0,0966 BLF 355x ,5 17,5 0,1544 BF 500 x ,1 13,7 0,1058 BLF 355x ,2 18,2 0,1670 BF 500 x ,5 12,4 14 0,1127 BLF 355x ,6 18,6 0,1764 BF 500 x ,5 13,6 15,2 0,1311 BLF 12

13 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 500x ,4 16 0,1518 BLF 600 x ,1 16,1 0,1176 BF 500x ,4 18,4 0,1748 BF 600 x ,5 16,5 0,1288 BF 500x ,3 19,3 0,1978 BF 600 x ,5 13,8 16,8 0,1372 BF 500x ,2 20,2 0,2208 BF 600 x ,5 15,1 18,1 0,1596 BF 500x ,4 20,4 0,2254 BF 600 x ,1848 BF 500x ,2 21,2 0,2438 BF 600 x ,1 20,1 0,2128 BF 500x ,8 21,8 0,2576 BF 600 x ,1 21,1 0,2408 BF 500x ,1 22,1 0,2668 BF 600 x ,2 22,2 0,2688 BF 500x ,3 23,3 0,2944 BF 600 x ,4 22,4 0,2744 BF 500x ,3128 BF 600 x ,3 23,3 0,2968 BF 500x ,3358 BF 600 x ,9 23,9 0,3136 BF 500x ,9 26,9 0,3818 BF 600 x ,3 24,3 0,3248 BF 500x ,3 28,3 0,4278 BF 600 x ,6 25,6 0,3584 BF 550x ,9 12,9 0,0459 BF 600 x ,4 26,4 0,3808 BF 550x ,3 13,3 0,0561 BF 600 x ,5 27,5 0,4088 BF 550x ,6 13,6 0,0663 BF 630 x ,7 13,7 0,0531 BF 550x ,8 14,8 0,0918 BF 630 x ,2 14,2 0,0649 BF 550x ,4 15,4 0,1071 BF 630 x ,6 14,6 0,0767 BF 550x ,8 15,8 0,1173 BF 630 x ,9 15,9 0,1062 BF 550x315-97,5 13,1 16,1 0,1250 BF 630 x ,5 16,5 0,1239 BF 550x ,5 14,3 17,3 0,1454 BF 630 x ,9 16,9 0,1357 BF 550x ,2 18,2 0,1683 BF 630 x ,5 14,2 17,2 0,1446 BF 550x ,2 19,2 0,1938 BF 630 x ,5 15,5 18,5 0,1682 BF 550x ,2 20,2 0,2193 BF 630 x ,5 19,5 0,1947 BF 550x ,2 21,2 0,2448 BF 630 x ,6 20,6 0,2242 BF 550x ,4 21,4 0,2499 BF 630 x ,7 21,7 0,2537 BF 550x ,2 22,2 0,2703 BF 630 x ,8 22,8 0,2832 BF 550x ,8 22,8 0,2856 BF 630 x ,2891 BF 550x ,2 23,2 0,2958 BF 630 x ,9 23,9 0,3127 BF 550x ,4 24,4 0,3264 BF 630 x ,6 24,6 0,3304 BF 550x ,2 25,2 0,3468 BF 630 x ,3422 BF 550x ,2 26,2 0,3723 BF 630 x ,3 26,3 0,3776 BF 550x ,2 28,2 0,4233 BF 630 x ,2 27,2 0,4012 BF 560x ,0468 BF 650 x ,0549 BF 560x ,4 13,4 0,0572 BF 650 x ,4 14,4 0,0671 BF 560x ,8 13,8 0,0676 BF 650 x ,8 14,8 0,0793 BF 560x ,0936 BF 650 x ,1 16,1 0,1098 BF 560x ,6 15,6 0,1092 BF 650 x ,8 16,8 0,1281 BF 560x ,1196 BF 650 x ,2 17,2 0,1403 BF 560x315-97,5 13,2 16,2 0,1274 BF 650 x ,5 14,5 17,5 0,1495 BF 560x ,5 14,5 17,5 0,1482 BF 650 x ,5 15,8 18,8 0,1739 BF 560x ,4 18,4 0,1716 BF 650 x ,9 19,9 0,2013 BF 560x ,4 19,4 0,1976 BF 650 x ,2318 BF 560x ,4 20,4 0,2236 BF 650 x ,1 22,1 0,2623 BF 560x ,4 21,4 0,2496 BF 650 x ,2 23,2 0,2928 BF 560x ,6 21,6 0,2548 BF 650 x ,4 23,4 0,2989 BF 560x ,4 22,4 0,2756 BF 650 x ,3 24,3 0,3233 BF 560x ,2912 BF 650 x ,3416 BF 560x ,5 23,5 0,3016 BF 650 x ,4 25,4 0,3538 BF 560x ,7 24,7 0,3328 BF 650 x ,8 26,8 0,3904 BF 560x ,5 25,5 0,3536 BF 650 x ,6 27,6 0,4148 BF 560x ,5 26,5 0,3796 BF 710 x ,6 14,6 0,0603 BF 600x ,4 13,4 0,0504 BF 710 x ,1 15,1 0,0737 BF 600x ,8 13,8 0,0616 BF 710 x ,5 15,5 0,0871 BF 600x ,2 14,2 0,0728 BF 710 x ,9 16,9 0,1206 BF 600x ,5 15,5 0,1008 BF 710 x ,6 17,6 0,1407 BF 13

14 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 710x ,1 18,1 0,1541 BF 800 x ,3 19,3 0,1748 BF 710x315-97,5 15,4 18,4 0,1642 BF 800 x ,5 16,7 19,7 0,1862 BF 710x ,5 16,8 19,8 0,1910 BF 800 x ,5 18,1 21,1 0,2166 BF 710x ,8 20,8 0,2211 BF 800 x ,3 22,3 0,2508 BF 710x ,2546 BF 800 x ,6 23,6 0,2888 BF 710x ,2 23,2 0,2881 BF 800 x ,9 24,9 0,3268 BF 710x ,4 24,4 0,3216 BF 800 x ,1 26,1 0,3648 BF 710x ,6 24,6 0,3283 BF 800 x ,4 26,4 0,3724 BF 710x ,6 25,6 0,3551 BF 800 x ,4 27,4 0,4028 BF 710x ,3 26,3 0,3752 BF 900 x ,7 16,7 0,0774 BF 710x ,7 26,7 0,3886 BF 900 x ,2 17,2 0,0946 BF 750x ,1 15,1 0,0639 BF 900 x ,8 17,8 0,1118 BF 750x ,5 15,5 0,0781 BF 900 x ,4 19,4 0,1548 BF 750x ,0923 BF 900 x ,2 20,2 0,1806 BF 750x ,4 17,4 0,1278 BF 900 x ,7 20,7 0,1978 BF 750x ,1 18,1 0,1491 BF 900 x ,5 18,1 21,1 0,2107 BF 750x ,6 18,6 0,1633 BF 900 x ,5 19,7 22,7 0,2451 BF 750x315-97, ,1740 BF 900 x ,9 23,9 0,2838 BF 750x ,5 17,4 20,4 0,2024 BF 900 x ,3 25,3 0,3268 BF 750x ,5 21,5 0,2343 BF 900 x ,7 26,7 0,3698 BF 750x ,7 22,7 0,2698 BF 900 x ,1 28,1 0,4128 BF 750x ,9 23,9 0,3053 BF 1000 x ,8 17,8 0,0864 BF 750x ,2 25,2 0,3408 BF 1000 x ,4 18,4 0,1056 BF 750x ,4 25,4 0,3479 BF 1000 x ,1248 BF 750x ,4 26,4 0,3763 BF 1000 x ,7 20,7 0,1728 BF 750x ,1 27,1 0,3976 BF 1000 x ,5 21,5 0,2016 BF 750x ,6 27,6 0,4118 BF 1000 x ,1 22,1 0,2208 BF 800x ,6 15,6 0,0684 BF 1000 x ,5 19,6 22,6 0,2352 BF 800x ,1 16,1 0,0836 BF 1000 x ,5 21,2 24,2 0,2736 BF 800x ,6 16,6 0,0988 BF 1000 x ,6 25,6 0,3168 BF 800x ,1 18,1 0,1368 BF 1000 x ,1 27,1 0,3648 BF 800x ,8 18,8 0,1596 BF 1000 x ,6 28,6 0,4128 BF 3.4. Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti Tab Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti, standardní stavební délka 375 mm Jm. rozměr D a c f Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ,6 7,2 0,0132 BLF ,7 8,3 0,0176 BLF ,7 9,3 0,0227 BLF ,5-8,2 9,8 0,0299 BLF ,7 10,3 0,0380 BLF ,6 11,2 0,0492 BLF ,5 7,5 10,6 12,2 0,0639 BLF ,5 27,5 10,6 12,2 0,0831 BLF ,5 17,5 0,1078 BF ,4 19,4 0,1389 BF ,4 22,4 0,1739 BF ,3 25,3 0,2211 BF ,2 29,2 0,2833 BF 14

15 3.5. Přesahy klapek a) U čtyřhranných klapek (Obr. 6a) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru B 750 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab b) U kruhových klapek (Obr. 6b) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru D 630 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru D 225 mm o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab c) U kruhových klapek na SPIRO potrubí (Obr. 6c) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně bez ovládání od rozměru D 315 mm o hodnotu "f". Hodnoty "f" jsou uvedeny v Tab Hodnoty "a" i "c" popř. "f" je nutné respektovat při projekci navazujícího vzduchotechnického potrubí. Obr. 6a Přesah čtyřhranných klapek Obr. 6b Přesah kruhových klapek Obr. 6c Přesah klapek na SPIRO 3.6. U provedení.60 (s napájecím a komunikačním zařízením BKN) se k hmotnosti klapky se servopohonem (z tabulky Tab a Tab ) přičte hmotnost BKN 0,5 kg Čtyřhranné klapky lze dodat dle požadavku odběratele ve všech mezirozměrech uvedené řady Příruby čtyřhranných klapek o šířce 30 mm jsou v rozích opatřeny oválnými otvory (Obr. 7). Připojovací rozměry přírub kruhových klapek jsou dle EN V případě montáže klapek do SPIRO potrubí jsou kruhové klapky dodávány bez přírub pro možnost připojení vnějšími spojkami (nutno uvést v objednávce). Délka klapky pro SPIRO potrubí je 475 mm (Obr. 8). 15

16 Obr. 7 Příruba čtyřhranné klapky Obr. 8 Klapka na SPIRO potrubí 4. Umístění a zabudování 4.1. Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných průchodech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí na těleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení zatížení od navazujícího potrubí na příruby klapky. Pro zajištění potřebného prostoru pro přístup k ovládacímu zařízení je doporučeno, aby ostatní předměty byly od ovládacích částí klapky vzdálené minimálně 350mm. Přístupný musí být alespoň jeden revizní otvor. Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75mm. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapek v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 200 mm Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkami min. a max. HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky. Není-li toto řešení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné dle certifikovaného způsobu zabudování viz. čl.5 Přehled způsobů zabudování. Do doby zazdění a provedení omítky je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky Doporučené stavební otvory jsou zobrazeny na obr. 9, 10, 11. Obr. 9 Stavební otvor - čtyřhranná klapka 16

17 Obr. 10 Stavební otvor - kruhová klapka Obr. 11 Stavební otvor - kruhová klapka 4.4. Příklady zabudování požárních klapek Požární klapku je možné zabudovat do tuhé stěnové konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu/zdiva, pórobetonu s min. tloušťkou 100 mm nebo do tuhé stropní konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu, pórobetonu s min. tloušťkou 150 mm Požární klapku je možné zabudovat do lehké sádrokartonové stěnové konstrukce odolnosti EI 120 nebo EI Požární klapku je možné zabudovat mimo stěnovou konstrukci. Potrubí a část klapky mezi stěnovou konstrukcí a listem klapky (označeno samolepkou HRANA ZAZDĚNÍ na ochranném krytu) musí být chráněné protipožární izolací V případě zabudování čtyřhranných klapek mimo stěnovou konstrukci je nutné použít vyztužovací rám VRM-III. 5. Přehled způsobů zabudování 5.1. Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Tab Tab Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v sádře nebo maltě (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v sádře nebo maltě (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v ucpávce se stěrkou (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v ucpávce se stěrkou (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 2) EIS EIS EIS EIS EIS EIS

18 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 120 v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS EIS EIS Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 2,3,4) EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 120, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 120, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 2,3,4) EIS EIS EIS EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3) EIS Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) EIS EIS EIS EIS

19 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 2,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3,4) EIS EIS EIS EIS Kruhová (průměr 160 až 630 mm) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v sádře nebo maltě (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v sádře nebo maltě (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 1) Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 2) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) EIS

20 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Kruhová (průměr 160 až 630 mm) Klapka osazená mimo stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) EIS EIS EIS EIS POZNÁMKY: 1) Tuhá stěnová konstrukce: buď obyčejný beton tl. 110 mm, nebo pórobeton tl. 100 mm 2) Tuhá stropní konstrukce: buď obyčejný beton, nebo pórobeton vždy tl. 150 mm 3) Obdobný schválený systém = stejná tloušťka, stejné, stejná reakce na oheň, obdobné lambda a c p 4) Vytužení čtvercové klapky vyztužovacím rámem VRM-III Obr. 54 Detail vyztužení čtvercové klapky umístěné mimo stěnovou nebo stropní konstrukci Obr

21 Obr. 13 Obr

22 Obr. 15 Obr

23 Obr. 17 Obr

24 Obr. 19 Obr

25 Obr. 21 Obr

26 Obr. 23 Obr

27 Obr. 25 Obr

28 Obr. 27 Obr

29 Obr. 29 Obr

30 Obr. 31 Obr

31 Obr. 33 Obr

32 Obr. 35 Obr

33 Obr. 37 Obr

34 Obr. 39 Obr

35 Obr. 41 Obr

36 Obr. 43 Obr

37 Obr. 45 Obr

38 Obr. 47 Obr

39 Obr. 49 Obr

40 Obr. 51 Obr

41 Obr. 53 Obr

42 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. Tlakové ztráty 6.1. Určení tlakové ztráty výpočtem p = w 2 2 p [Pa] tlaková ztráta w [m.s -1 ] rychlost proudění vzduchu ve jmenovitém průřezu klapky [kg.m -3 ] hustota vzduchu [-] součinitel místní tlakové ztráty pro jmenovitý průřez klapky (viz Tab a Tab ) 6.2. Určení tlakové ztráty z diagramu pro hustotu vzduchu = 1,2 kg.m -3 Diagram Tlakové ztráty klapek čtyřhranných a kruhových pro hustotu vzduchu =1,2 kg.m-3 42

43 7. Součinitel místní tlakové ztráty 7.1. Součinitel místní tlakové ztráty (-) - klapky čtyřhranné Tab Součinitel místní tlakové ztráty - klapky čtyřhranné B A ,238 7,420 5,831 3,890 3,301 3,019 2,847 2,500 2,232 2,025 1, ,799 6,340 4,958 3,277 2,770 2,528 2,380 2,082 1,853 1,676 1, ,825 5,611 4,371 2,868 2,416 2,201 2,070 1,805 1,602 1,445 1, ,385 4,539 3,510 2,272 1,902 1,727 1,620 1,405 1,240 1,113 1, ,869 4,156 3,204 2,062 1,721 1,560 1,461 1,264 1,113 0,996 0, ,604 3,960 3,048 1,954 1,629 1,475 1,381 1,192 1,048 0,937 0, ,436 3,836 2,948 1,886 1,570 1,421 1,330 1,147 1,008 0,900 0, ,078 3,572 2,738 1,742 1,447 1,307 1,222 1,052 0,921 0,821 0, ,784 3,350 2,566 1,625 1,347 1,215 1,135 0,974 0,852 0,757 0, ,544 3,179 2,426 1,530 1,265 1,140 1,064 0,911 0,795 0,705 0, ,362 3,045 2,320 1,458 1,203 1,083 1,010 0,864 0,752 0,666 0, ,219 2,941 2,237 1,402 1,156 1,039 0,968 0,827 0,719 0,635 0, ,194 2,922 2,222 1,392 1,147 1,031 0,910 0,820 0,713 0,630 0, ,104 2,857 2,170 1,357 1,117 1,004 0,935 0,797 0,692 0,611 0, ,046 2,814 2,137 1,334 1,098 0,986 0,918 0,782 0,678 0,598 0, ,010 2,788 2,116 1,320 1,086 0,975 0,908 0,773 0,670 0,590 0, ,918 2,720 2,062 1,284 1,055 0,947 0,881 0,749 0,648 0,571 0, ,865 2,682 2,032 1,264 1,037 0,931 0,866 0,736 0,636 0,560 0, ,808 2,640 1,999 1,241 1,018 0,913 0,849 0,721 0,623 0,547 0, ,715 2,572 1,946 1,205 0,988 0,885 0,822 0,697 0,602 0,528 0, ,643 2,519 1,904 1,177 0,964 0,863 0,801 0,679 0,585 0,512 0,460 B A ,7610 1,7410 1,6720 1,6270 1,6010 1,5320 1,4930 1,4520 1,3860 1, ,4510 1,4340 1,3750 1,3370 1,3150 1,2560 1,2240 1,1800 1,1330 1, ,2460 1,2320 1,1790 1,1460 1,1260 1,0740 1,0460 1,0150 0,9650 0, ,9520 0,9400 0,8980 0,8710 0,8550 0,8130 0,7900 0,7650 0,7250 0, ,8490 0,8800 0,8000 0,7750 0,7600 0,7220 0,7010 0,6780 0,6410 0, ,7970 0,7860 0,7500 0,7260 0,7120 0,6750 0,6550 0,6330 0,5990 0, ,7640 0,7540 0,7180 0,6950 0,6810 0,6460 0,6260 0,6050 0,5720 0, ,6940 0,6850 0,6510 0,6300 0,6170 0,5840 0,5660 0,5460 0,5140 0, ,6370 0,6280 0,5970 0,5770 0,5650 0,5340 0,5160 0,4980 0,4680 0, ,5910 0,5830 0,5530 0,5340 0,5220 0,4930 0,4760 0,4580 0,4300 0, ,5560 0,5480 0,5200 0,5010 0,4900 0,4620 0,4460 0,4290 0,4010 0, ,5290 0,5210 0,4940 0,4760 0,4650 0,4370 0,4220 0,4050 0, ,5240 0,5170 0,4890 0,4710 0,4610 0,4330 0,4180 0, ,5070 0,5000 0,4730 0,4550 0,4450 0,4180 0,4030 0, ,4960 0,4890 0,4620 0,4450 0,4350 0,4080 0, ,4900 0,4820 0,4560 0,4390 0,4280 0,4020 0, ,4720 0,4650 0,4390 0,4220 0, ,4620 0,4550 0,4290 0,4130 0, ,4510 0,4440 0, ,

44 7.2. Součinitel místní tlakové ztráty (-) - klapky kruhové Tab Součinitel místní tlakové ztráty - klapky kruhové D ,812 1,380 1,110 0,892 0,747 0,627 0,531 0,455 0,393 0,344 0,307 0,273 0, Akustické hodnoty 8.1. Hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A. L WA = L W log(s) + K A L WA [db(a)] hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A L W1 [db] hladina akustického výkonu L W1 vztažená na průřez 1 m 2 (viz Tab a 7.3.2) S [m 2 ] jmenovitý průřez klapky K A [db] korekce na váhový filtr A (viz tab.č.9) 8.2. Hladina akustického výkonu v oktávových pásmech. L Woct = L W log(s) + L rel L Woct [db] spektrum hladiny akustického výkonu v oktávovém pásmu L W1 [db] hladina akustického výkonu L W1 vztažená na průřez 1 m 2 (viz Tab a 7.3.2) S [m 2 ] jmenovitý průřez klapky L rel [db] relativní hladina vyjadřující tvar spektra (viz tab.č.10) 8.3. Tabulky akustistických hodnot Tab Hladina akustického výkonu L W1[dB] vztažená na průřez 1 m 2 - klapky čtyřhranné [-] w [m.s -1 ] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 2,5 2 15,5 18,7 20,9 22,6 24,0 25,2 26,3 27,2 28,0 31,2 33,4 35,1 3 26,1 29,2 31,5 33,2 34,6 35,8 36,9 37,8 38,6 41,7 44,0 45,7 4 33,6 36,7 39,0 40,7 42,1 43,3 44,3 45,3 46,1 49,2 51,5 53,2 5 39,4 42,5 44,8 46,5 47,9 49,1 50,2 51,1 51,9 55,0 57,3 59,0 6 44,1 47,3 49,5 51,3 52,7 53,9 54,9 55,8 56,6 59,8 62,0 63,8 7 48,2 51,3 53,5 55,3 56,7 57,9 58,9 59,8 60,7 63,8 66,1 67,8 8 51,6 54,8 57,0 58,8 60,2 61,4 62,4 63,3 64,1 67,3 69,5 71,3 9 54,7 57,9 60,1 61,8 63,2 64,4 65,5 66,4 67,2 70,4 72,6 74, ,4 60,6 62,8 64,6 66,0 67,2 68,2 69,1 70,0 73,1 75,3 77, ,9 63,1 65,3 67,1 68,5 69,7 70,7 71,6 72,4 75,6 77,8 79, ,2 65,4 67,6 69,3 70,7 71,9 73,0 73,9 74,7 77,9 80,1 81,8 44

45 Tab Hladina akustického výkonu L W1[dB] vztažená na průřez 1 m 2 - klapky kruhové [-] w [m.s -1 ] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2 9,0 11,5 14,7 16,9 20,1 22,3 24,1 27,2 29,4 31,2 32,6 33,8 3 16,7 22,1 25,3 27,5 30,7 32,9 34,6 37,8 40,0 41,7 43,2 44,4 4 24,2 29,6 32,8 35,0 38,1 40,4 42,1 45,3 47,5 49,2 50,7 51,9 5 30,0 35,4 38,6 40,8 44,0 46,2 47,9 51,1 53,3 55,1 56,5 57,7 6 34,8 40,2 43,3 45,6 48,7 51,0 52,7 55,8 58,1 59,8 61,2 62,4 7 38,8 44,2 47,3 49,6 52,7 55,0 56,7 59,9 62,1 63,8 65,2 66,4 8 42,3 47,7 50,8 53,1 56,2 58,4 60,2 63,3 65,6 67,3 68,7 69,9 9 45,4 50,7 53,9 56,1 59,3 61,5 63,3 66,4 68,6 70,4 71,8 73, ,1 53,5 56,6 58,9 62,0 64,3 66,0 69,1 71,4 73,1 74,5 75, ,6 56,0 59,1 61,4 64,5 66,7 68,5 71,6 73,9 75,6 77,0 78, ,8 58,2 61,4 63,6 66,8 69,0 70,7 73,9 76,1 77,9 79,3 80,5 Tab Korekce na váhový filtr A - klapky čtyřhranné a kruhové w [m.s -1 ] K A [db] -15,0-11,8-9,8-8,4-7,3-6,4-5,7-5,0-4,5-4,0-3,6 Tab Relativní hladina vyjadřující tvar spektra L rel - klapky čtyřhranné a kruhové f [Hz] w [m.s -1 ] ,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2-43,9-56,4 3-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6-37,4-48,9 4-3,9-4,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2-43,9 5-4,0-4,1-5,9-9,4-14,6-21,5-30,0-40,3 6-4,2-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6-37,4 7-4,5-3,9-4,9-7,5-11,9-17,9-25,7-35,1 8-4,9-3,9-4,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2 9-5,2-3,9-4,3-6,4-10,1-15,6-22,7-31,5 10-5,5-4,0-4,1-5,9-9,4-14,6-21,5-30,0 11-5,9-4,1-4,0-5,6-8,9-13,8-20,4-28,8 12-6,2-4,3-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6 9. Elektrické prvky, schéma zapojení 9.1. Koncové spínače Koncové spínače do prostředí BNV Tab Koncový spínač XCKN2118G-11 Obr. 55 Koncový spínač XCKN2118G-11 Koncový spínač XCKN2118G-11 Jmenovité napětí, proud AC 240 V; 3 A DC 250 V; 0,1 A Krytí IP 65 Teplota okolí provozní -15 C +70 C 45

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... Příklady zabudování

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi MSD (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi SEDM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... 5 Příklady zabudování

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování...

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM 90 (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMC (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH TĚSNÝCH RKKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz

Více

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKALM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2Gc dle ČSN EN 13463-1:2002; ČSN EN 13463-5:2004 NÁVOD K POUŽITÍ

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c dle ČSN EN 13463-1:2009; ČSN EN 13463-5:2012 PKTM 90 Klapka s požární odolností EIS 90 (konstrukce pozink nebo nerez plech bodově svařovaný) PKTM 120 Klapka

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití čtyřhranných klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-L (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití kruhových klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-R (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04 ntilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky 206-04 2 Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI2-S-Ex, PKI2-R-Ex

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c TX TX dle teploty vzdušiny dle ČSN EN 13463-1:2009;

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDM II. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí malých průměrů s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VAPM 125, 160, 200, 250, 315, 400 a stropních vířivých

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení Kouřové klapky 3 DKIR-1, DKIS-1 1396 - CPD - 0058 Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek Velikost Vybavení klapky Velikost Vybavení klapky Popis Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití přetlakových zpětných klapek NKTM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí stropních, lamelových, kruhových anemostatů (dále jen anemostatů) ALKM 250, 300, 400, 500, 600. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2. 1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 7. 4. Rozměry, hmotnosti... 10

II. VŠEOBECNĚ 2. 1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 7. 4. Rozměry, hmotnosti... 10 TPM 09/ Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI-Ex Požární klapka

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7. 7.Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7. 7.Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH TĚSNÝCH RKKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz

Více

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMS (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II.

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování Logistické údaje Záruka... 10

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování Logistické údaje Záruka... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2. Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky. i0167901

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2. Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky. i0167901 Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2 Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky BLF i0167901 Kompletní sortiment pohonů s pružinovým zpětným chodem pro požární a kouřové

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah:

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 - POPIS... 2 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 4 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 PROVEDENÍ A INSTALACE...

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek s pevnými lamelami pod úhlem 45 (dále jen vyústek) jednořadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu,

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty...

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. I.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více

Vyhřívání hlásičů požáru 6XK Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 07/2013

Vyhřívání hlásičů požáru 6XK Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 07/2013 1. Rozsah použití Vyhřívání hlásičů požáru 6XK 053 269, dále jen vyhřívání, je určeno pro ochranu hlásičů požáru proti orosování. Montuje se na hlásiče se zvýšenou mechanickou odolností ( těžké provedení

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pásů stěnových mřížek (dále jen pásů mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI 96 - CPR - 0 DKIS-MA NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ - Originál Návodu na montáž, obsluhu a údržbu / PP-5_060

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90 byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU!

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! DKIR-1 & DKIS-1 PP-52_201602 1 / 10 KOUŘOVÉ KLAPKY 1396 - CPD - 0058 Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 1/10 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 124 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS. Požární větrací mřížky

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS. Požární větrací mřížky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS Požární větrací mřížky Obsah Popis.............................................. 1 Objednávkový

Více

Regulační klapky RK 250

Regulační klapky RK 250 1/17 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 124 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz 2/17 Rozměry v mm, hmotnosti

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN FKS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN FKS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKS-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKS-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY 1/ TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY RK 0 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 4 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz 2/

Více

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk).

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk). Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDME. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. Popis... 3 Materiál

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více