Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku

2 Záběry z vydařených akcí MKC více v rubrice Městské kulturní centrum informuje Fotografie na titulní straně: Budova Penzionu pro důchodce, dokončená v roce 1990, je od znovu majetkem města. Nový pohled na sousoší sv. Cyrila a Metoděje po vykácení tůjí jejich svátek jsme si připomněli 5. července slavnostní mší svatou v kostele sv. Martina. K významnému 1150 výročí jejich příchodu na Moravu v příštím roce by měla být 2 socha opravena.

3 Vážení občané, začátek prázdnin nás v letošním roce přivítal nezvykle krásným letním počasím, pro někoho možná až moc teplým. Jsme velice rádi, že můžeme občanům města nabídnout osvěžení na našem městském koupališti, které vybízí k odpočinku a relaxaci. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí pro život ve městě i udržováním čistoty veřejných prostranství, o které se starají pracovníci zaměstnaní u městského úřadu. Myslím si, že se jim jejich práce daří a naše ulice jsou relativně čisté. Snahu těchto pracovníků kazí zejména kuřáci odhazováním nedopalků hlavně na autobusových zastávkách, byť koše jsou vždy v dosahu. Stačí ale jít na procházku do okolí Zbýšova a najdete několik zatím drobných černých skládek, kde jsou vyhozeny odpadky hlavně plastové láhve a další odpad z domácností. Je s podivem, že někteří lidé si dají práci vynést tento odpad až na okraj Zbýšova, když po celém městě jsou rozmístěny kontejnery a každou středu a sobotu funguje sběrný dvůr, kde je možno bezplatně tento odpad uložit. Možná tito lidé chtějí, aby po nich dlouhodobě v přírodě zůstala památka. Město se po léta staralo, aby vždy zmizel odpad z ulic, pracovníci nádvorní čety uklízeli opakovaně zbytky stavební suti po rekonstrukcích bytových jader, přestavbách koupelen a další, mnohdy i bez oznámení toho, kdo tyto skládky vytvořil. Suť se ukládala na skládce v areálu bývalého Svazarmu pro naše občany zcela bezplatně. Tato praxe je však již bohužel minulostí. V červnu 2012 definitivně skončila možnost ukládání tohoto inertního odpadu v prostorách města, neboť na bývalé skládce již město Zbýšov nemá svoje pozemky, kam by se tento odpad dal ukládat a navíc i odbor životního prostředí v Rosicích se staví výrazně negativně k této praxi. Snažíme se sice tuto bývalou skládku zalesňovat, toto ale na její konec nemá žádný vliv. Do budoucna bude tedy nutné při přestavbách v bytech si objednat kontejner, do kterého se všechen odpad naloží a který bude následně vyvezen na skládku v Bratčicích. Tato činnost je však zpoplatněna, a ten, kdo odpad vyprodukuje, je povinen jeho odvezení a uložení uhradit. Vysypání odpadu na veřejné prostranství je nepřípustné, v podstatě se jedná o vytváření černé skládky s možností pokuty, jejíž výše mnohonásobně převýší náklad na vyvezení kontejneru. Město Zbýšov v současné době buduje nový sběrný dvůr, kde bude umístěn i velkoobjemový kontejner na tento stavební odpad. Bude zde ale možné ukládat jen malá množství odpadu při drobných opravách. Vážení občané, vzhledem k tomuto výraznému omezení máme obavy o pořádek a čistotu v přírodě v okolí našeho města. Prosíme Vás, abyste před pohozením jakéhokoliv odpadu volně do přírody přemýšleli o možných následcích svého chování. Pomozte nám prosím svým odpovědným chováním zachovat pořádek a čistotu v našem městě alespoň na takové úrovni, jako ji máme dnes. MUDr. František Ševčík, místostarosta města Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů, budou mimořádně do navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: pondělí úterý středa a hodin a hodin a hodin Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,61 Kč informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace na stavební investice a na nákup malé mechanizace informaci tajemnice MěÚ o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání oznámení nájemnice J. H. o uvolnění bytu na ul. 9. května 116 k poskytnutí ředitelského volna žákům ZŠ dne z důvodu školení učitelů. Zprávu o výsledku školní inspekce v základní škole ve dnech 27. až 29. února zvýšení platby za pobyt žáka ve školní družině z 50 na 100 Kč/žáka/ měsíc Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, cenu pronájmu části pozemku obce parc. 786/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, uzavření nájemní smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, na pronájem části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (halda na Sičce) o výměře cca 100 m 2 pro umístění stanice mobilních telefonů GSM, cena pronájmu 100 tis. Kč/rok Ö rozhodla o poskytnutí VFP na rok 2012 ve výši 20 tis. Kč MO kulturistiky a silového trojboje na organizaci mistrovských soutěží ve Zbýšově v termínech a nevyužít nabídky JmK k rozesílání krizových SMS zpráv občanům Ö doporučuje ZM k žádosti o prodej pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2, jeho pronájem neschválit žádost firmy Encom Petra Hoňková, Zastávka, o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení v katastru Zbýšova 4

5 Ö projednala a zamítla žádost Města Oslavan o úhradu neinvestičních výdajů na tři žáky ze Zbýšova, navštěvující školu v Oslavanech žádost občanů nájemních domů na Školní ulici o povolení vyznačení parkovacích míst před domem a doporučila řešení v rámci BD žádost nadace Život dětem o příspěvek, kromě adresného poskytnutí konkretní rodině na základě informace Nadace USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,61 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne doplňující informace zástupce firmy Encom pana Zbyňka Hoňky, Zastávka, k žádosti o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení informaci starosty o přípravě akce Oprava chodníku na ul. J. A. Komenského a dalších investic města a o vyřizování dotací na nákup malé mechanizace informaci starosty o nabídce a záměru Pozemkového fondu ČR odprodat městu pozemek na Láně, sousedící s obecním nájemním domem č. p. 53, o stavu zalesňování prostoru na Majrově a postupu řešení problematiky zavážení bývalého lomu na Dolině informaci místostarosty MUDr. Ševčíka o jednání o změně č. I Územního plánu města Zbýšova na MěÚ v Rosicích dne Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 v souladu 17 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad Závěrečný účet Mikroregionu Kahan, DSO, za rok 2011 bez připomínek Ö si vyhradilo rozhodnutí o přijetí dotací ze SF ŽP na realizaci akcí Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově a Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově schválení podmínek smlouvy o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení v obci s firmou Encom Zastávka Ö projednalo a schválilo uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na 5

6 základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,47 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne prodej části parcely 778/1 pro stavbu garáží panu J. V. a panu D. C., oba Zbýšov, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m 2, kupující se budou spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby prodej pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/106 o výměře 17 m 2 a parc. č. 1598/162 o výměře 4 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 300 Kč/m 2 manž. S. a J. V., Zbýšov poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč MO Junáku Zbýšov zapracování regulativů pro zeleň do změny č. I ÚP města Zbýšova doplnění podmínek města do smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, středisko Brno, zastupující a. s. T-Mobile Czech Republik, v záležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö zmocnilo starostu města pana Vratislava Širokého k podpisu uvedených smluv Ö projednalo a zamítlo odprodej části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2 Ö doporučilo RM schválit pronájem části pozemku parc. č. 613/1 a stanovit podmínky nájmu Ö pověřilo starostu pana Vratislava Širokého zastupováním města na Valné hromadě honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,92 Kč 6

7 informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace na stavební investice a na nákup malé mechanizace doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů a o stavu jeho vymáhání informaci starosty o výsledku jednání se zástupcem firmy T- Mobile ČR ve věci umístění stanice mobilních telefonů GSM na haldě výsledek identifikace parcel za hřbitovem poděkování vedení MŠ Zbýšov městu za trvalou finanční podporu a investice do budovy školy informaci o výsledku zápisu dětí do mateřské školy na školní rok informaci pana Karla Novotného o výsledcích práce a záměrech Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, pobočky Zbýšov, který zdůraznil nekomerční charakter veškeré činnosti sdružení text podnětu SNK Nestraníci pro Zbýšov členům ZM k přezkoumání správnosti postupu starosty pana Vratislava Širokého ve věci nakládání s majetkem města Zbýšova informaci starosty o výsledku jednání Valné hromady Honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila přidělení čtyř uvolněných obecních bytů na ul. 9. května, na Majrově a na ul. J. A. Komenského do užívání žadatelů (žádosti z r až 2007), nájemní smlouvy s platností do v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku obce KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285, o výměře cca 45 m 2, k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö doporučila ZM ke schválení úplatný převod pozemku PF ČR do vlastnictví města a to parcely č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře m 2 za nabízenou prodejní cenu Kč USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Miloslava Lišky na mandát člena Zastupitelstva města Zbýšova z důvodu změny trvalého pobytu nastoupení náhradníka Pavla Štěpánka na uvolněný mandát člena ZM a složení předepsaného slibu 7

8 písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,92 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace informaci starosty o zamítnutí žádosti o dotaci na Oranžové hřiště Nadací ČEZ doporučení M. Všetečky podat na ČEZ žádost o příspěvek na hřiště pro vyšší věkovou kategorii stanovisko vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Nekuži k záměrům dvou firem, které mají zájem o rozšíření podzemního telekomunikačního vedení informaci starosty města a pana Ivana Izsófa o jednání Valné hromady honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna informaci místostarosty MUDr. Ševčíka o výsledku zápisu dětí do MŠ pro školní rok informaci starosty SDH pana Vladimíra Čapky o aktivitách ZJ SDH a neúměrné kritice chování hasičů po zásahu dne a podpořilo spolehlivou činnost místního SDH Ö projednalo a schválilo DRO č. 1/2012 Podmínky darovací smlouvy, vztahující se k převodu nemovitostí Jihomoravského kraje Městu Zbýšovu a to budovy č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemků p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře 1638 m 2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m 2, vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan prodej části parcely 778/1 pro stavbu garáže paní D. P., Zbýšov, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m 2, kupující se bude spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby úplatný převod zemědělského pozemku PF ČR do vlastnictví města a to parcely č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře m 2, za nabízenou prodejní cenu Kč poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 25 tis. Kč TJ Baník Zbýšov na oslavy 80. výročí jeho založení Ö rozhodlo přizvat na jednání ZM dne zástupce firmy Self servis s. r. o. k jednání o žádosti o rozšíření sítě pro telekomunikační vedení v záležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan T-Mobile Czech Republik trvat na možnosti umístění rozhledny, v případě nerespektování požadavku města investorem neumožnit umístění vysílače na haldě (pro 8 hlasů) 8

9 USNESENÍ ZE 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,02 Kč informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města informaci starosty o výši cenové nabídky na výměnu oken v budově zdravotního střediska a v MŠ doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci starosty o dalším jednání se zástupcem firmy T- Mobile ČR ve věci umístění stanice mobilních telefonů GSM na haldě bez připomínek Směrnici č. 5/2012, která řeší kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok Ö doporučuje ZM schválení DRO č. 2/2012 ke schválení náhradní řešení záboru zemědělské půdy BO na pravé straně při vjezdu do Zbýšova rezerva, v souvislosti se změnou ÚP Zbýšova č. I, které nevyžaduje finanční kompenzaci Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila přidělení obecních bytů na ul. 9. května a na ul. J. A. Komenského do užívání žadatelů, nájemní smlouvy s platností do záměr pronájmu pozemků parc. č. 147/41-46 o celkové výměře 1687 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pronájem části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2, v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ing. L. H., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m 2 /rok od Ö rozhodla o prodloužení smluv na užívání obecních bytů se stávajícími nájemníky, jejichž platnost končí , do zachovat úroveň cen nájmu za užívání bytových a nebytových prostor v bytovém domě pro seniory na Majrově 636 a výši cen služeb o poskytnutí veřejné finanční podpory, příp. zamítnutí žádostí organizací a jednotlivců o VFP Ö nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku za domem na ul. J. A. Komenského o výměře 148 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan 9

10 Ö zmocnila starostu k podpisu mandátní smlouvy č. 45/2012 na komplexní organizační a věcné zajištění veřejné zakázky Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově a smlouvy o dílo č. 75/2012 Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově Ö zamítla poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje za žáky s TP ve Zbýšově, kteří navštěvují ZŠ v Oslavanech a v Zastávce Ö konstatuje, že orgány města nejsou kompetentní vyjadřovat se k průběhu a výsledku jednání VH HS Ö podpořila stanovisko starosty, týkající se povinnosti zaměstnanců MŠ, p. o., Zbýšov, využívat pro preventivní prohlídky závodního lékaře školy USNESENÍ ZE 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,02 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí kritiku situace v parkování vozidel návštěvníků koupaliště informaci MUDr. Ševčíka k situaci v personálním obsazení pedagogického sboru MŠ, p.o. Zbýšov Ö projednalo a schválilo DRO č. 2/2012 přijetí neinvestiční dotace od JmK ve výši 100 tis. Kč na zakoupení vybavení ZJ SDH náhradní řešení záboru zemědělské půdy BO na pravé straně při vjezdu do Zbýšova rezerva, v souvislosti se změnou ÚP Zbýšova č. I, které nevyžaduje finanční kompenzaci v souladu s 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet SVaK Zbýšov Zakřany za rok

11 Ö rozhodlo nepovolit za nabízených podmínek rozšíření sítě pro telekomunikační vedení firmě Self servis s. r. o. ani firmě Encom Zastávka a usilovat o připoložení vlastní sítě kabelů v rámci cizích investic o podmínkách pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan T-Mobile Czech Republik pro umístění základové stanice a stanovilo podmínky spoluúčasti města na vybudování rozhledny v rámci zřízení vysílače na haldě Ö neschválilo záměr prodeje pozemku na ul. J. A. Komenského o výměře 148 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö doporučilo řešit požadavek na poskytnutí příspěvku města na vybavení posilovny v areálu stadionu po dohodě s vedením TJ Baník v rámci prostředků, které jsou mu přiděleny z rozpočtu města Ö vyjádřilo pochvalu a poděkování vedoucí MKC M. Švancarové za aktivitu a vzorné organizování akcí Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Pohled na část Nové čtvrti a Družstevní ulice Foto Miroslav Procházka 11

12 Antonín Honl báňský ředitel, čestný občan obce Zbejšovské, místopředseda Cyrilsko-Metodějské záložny, Protektor hornického spolku Prokop, čestný člen spolku Veteránů Rosických a Ivančických Před 130 léty v roce 1882 se ze Zbýšova odstěhoval po více jak třicetiletém působení v těžařských společnostech střední a jižní části rosicko-oslavanského revíru, báňský odborník, bývalý ředitel a starosta obce Antonín Honl, jeden z nejvýznamnějších bývalých občanů Zbýšova. Antonín Honl se narodil 3. února 1819 v České Třebové. Vystudoval gymnázium a filosofii v Litomyšli. V roce studoval na Hornické akademii ve Šťávnici. Po té nastoupil jako hornický hutní adjunkt v Sobotíně, odkud přešel do služeb barona Rotschilda a pracoval jako šichtmistr na jámě Karolína v Moravské Ostravě. V roce 1851 nastoupil ke zbýšovskému Rahnovu těžařstvu Láska Boží a 1. dubna, po odchodu Heřmana Eichhorna do Bavor, byl jmenován směnmistrem Lásky Boží. Tehdy těžařstvo vlastnilo důlní díla Poustka, Terezinská, Kateřinská a od roku 1848 byla v provozu také těžní jáma Antonínská. Antonín Honl ihned po převzetí vedení těžařstva Láska Boží řešil složitý problém s větráním silně plynujících důlních polí. Na Poustkách nechal vybudovat větrací komín s lezním oddělením - Dubové schody. V té době v revíru nezávisle na sobě těžily tři těžařské společnosti, v severní části to byla těžařská společnost Rytíř Herring a spol., ve střední části revíru Rahnova Láska Boží, v jižní části Müllerova těžařská společnost a od roku 1848 nová dravá těžařská společnost Francizska Ceche v Padochově. A právě toto nové těžařstvo způsobilo honbu ostatních těžařstev za dosažení druhé těžební hloubky. V té době pod vedením Antonína Honla dosáhly zbýšovské doly Lásky Boží hloubky 338 metrů, což byla tehdy největší hloubka černouhelného dolu v Rakousku. V roce 1853 byly vytýčeny mezi jednotlivými těžařskými společnostmi v revíru demarkační čáry. V roce 1857 byl dokončen a uveden do provozu důl Jindřich I. Antonín Honl se také podílel na budování koksovny u dolu Antonín a do roku 1869 zde byl vybudován celý systém koksových pecí. V roce 1869 prodávají bratři Müllerové své doly vídeňské Innerberské společnosti a Antonín Honl se za podpory Antonína Rahna stal správcem těchto dolů. Byly to především doly Simson, Anna, Mašina, Charlotta, Jindřich-Alexander, Dědičná štola, štola Xaveri, Karoli a další. V roce 1873 byl povýšen do funkce ředitele innerberských dolů s inspekcí ve Štýrsku a Těšínsku. Tuto funkci vykonával až do roku 1881, kdy Innerberská společnost doly prodala Rosické báňské společnosti v Božím Požehnání. Ve dvacetiletém období, kdy Antonín Honl doly řídil, nejprve doly Lásky Boží a pak doly Innerberské společnosti, byl zaražen a v roce 1857 uveden do provozu důl Jindřich, u dolu Antonín byla budována koksovna a postupně zde byl v provozu celý systém koksových pecí a koksovna vyráběla kromě koksu i vedlejší produkty. Také u dolu Anna byla vybudována koksovna, nová třídírna uhlí, vybudována železniční vlečka na důl Simson a později také na důl Anna, ale také byla vystavěna 12

13 Horní obytná kolonie a kolonie Majrov, stavěly se silnice a u dolu Mašina byl zřízen malý závodní špitál. Antonín Honl byl označován za slavonila, projevoval se jako pravý vlastenec. V roce 1855 zřídil Antonín Honl na Lásce Boží pro horníky knihovnu a rok na to vyhotovil stanovy bratrské pokladny. Zasloužil se tak o zajištění nejnutnějších potřeb horníků ve stáří, což v té době bylo nevídaným velkým privilegiem. Tyto stanovy byly v platnosti v nezměněné podobě více jak čtvrt století. Podporoval zbýšovskou školu, která byla otevřena v roce 1860 a vyučovalo se zde v českém jazyce, zatímco Zastávecko bylo vyloženě německé. V roce 1867 byl zvolen členem obecního výboru, v příštím volebním období byl opět zvolen za radního obce Zbejšova a v roce 1873 se stal starostou obce. Starostenství vykonával do 22. listopadu Ke konci roku 1874, v době světové krize, zakoupil z vlastních prostředků pro horníky hudební nástroje. Vykonal mnoho dobrého pro hornické rodiny i pro obec Zbýšov. Byl také zvolen jako kandidát na poslance do Zemského sněmu. Kandidaturu však postoupil hraběti Belcredimu z Líšně, který ho navštívil a přesvědčoval ho o důležitosti tohoto kroku. Antonín Honl se intenzivně zabýval historií obce a sepsal Památky obce Zbejšova, první kroniku obce, kterou začal psát v roce Dokázal zde zachytit i nejstarší údaje z historie obce, které se mu podařilo vypátrat. Tento ručně psaný spis je jedním z mála dokumentů mapujících minulost Zbýšova. Památky obce Zbejšova byly vytištěny v časopise Moravská Orlice v roce 1904, a to na popud jeho syna MUDr. Ivana Honla, který spis nalezl v otcově pozůstalosti. Z tohoto vzácného spisu, nejstarší kroniky města, čerpal nejen Augustin Kratochvíl při tvorbě Vlastivědy moravské, ale čerpáme z ní až do dnešních dní. V listopadu 1881 po dvanáctiletém působení v revíru, prodala Innerberská společnost oslavansko-zbýšovské doly Rosické báňské společnosti. Tím skončila i ředitelská činnost Antonína Honla, kterou po celou dvanáctiletou dobu na innerberských dolech vykonával. Před tím 18 let vedl doly Lásky Boží. V srpnu 1882, po prodeji veškerého majetku, který rodina ve Zbýšově vlastnila, to je domu číslo 35 a číslo 12 a domu č. 40, který byl ve vlastnictví paní Honlové, se Honlovi ze Zbýšova odstěhovali. Domy od nich odkoupil majitel oslavanského cukrovaru baron Stummer. Z posledního zápisu v Pamětech obce Zbejšova je cítit hluboký vztah Antonína Honla k obci a občanům, ale i hořkost z nevděku, kterého se mu nakonec dostalo. Doslovný závěr sepsaný již v Brně, zní: Buďtež všickni bez rozdílu zdrávi v té milé vísce, kde jsem mezi Vámi 32 roků dlel a pracoval, kde všech mých deset dítek světlo světa spatřilo, kteroužto vísku rodištěm svým rádi nazývají a často na ni vzpomínají. Bylať to počátkem roku 1851 malá ještě dědinka, v které o velkých závodech v Súře a na láně, o schodních větrovkách na poustkách a na malém padělku, o horní kolonii a mayrovu, o koksovnách na lásce boží a u Anenské, o železnici a silnici, o škole a faře, o čtení novin a dobrých knih atd. tehdy ani známky nebylo! I vzkvétala havírna Lásky boží mým vedením pod ředitelstvím nebožtíka p. Antonína Rahna I., vzkvétaly i doly p. Müllerů, stavělo se na všech stranách, tak že malá druhdy víska nyní dosti známým a znamenitým místem průmyslovým se stala, tak že nyní co do výšky daní v okresu v první řadě stojí. Časy se mění a lidé v nich! Jeden přijde, druhý odejde, bohdejž by to příští bylo vždy předchozího lepší, dokonalejší nejen zevnitř, 13

14 nýbrž hlavně v jádru! Milá vísko! Změnila jsi se v letech k vlastnímu dobru, k tvému prospěchu, k tvému blahu! Dejž Bože a dá jistě Bůh, že nyní též nejen v hmotném, nýbrž i v lidumilém, morálním ohledu prospívati budeš. Vždyť nastupuje pokolení, které již tak šťastné bylo a jest, že již aspoň to školní vychování v obci své obdrželo. Jest to záruka jistějšího blahobytu, než-li byl onen otců a matek již již z tohoto světa se odebírajících. Při mém nyní odstoupení z jeviště Zbejšovského, kde bych arci až ta hodina přijde byl nejraději kosti své do posvátné tam země složil, přeju Vám všem, milí občané, veškeré to blaho, jakého jen nebesa pozemšťanům dáti mohou přeju Vám, by símě duchovní i to tělesné v dobře upravenou půdu, v půdu brzy snad i zcelenou zaseté hojnou vám vždy přinášelo žeň, abyste i čisté vděčnosti a mnohých radostí na svých dítkách se dožili, k čemuž podmínky veledůležitou bohoslužbou a dobrou školou Vám dány! S Bohem! Zdař Bůh! V Brně, v den Všech svatých Tedy před 130 léty, po 31 letém působení na Zbýšovsku, se Antonín Honl s rodinou ze Zbýšova odstěhoval do Brna, kde 17. září 1886 jeho životní putování ve věku 67 let ukončila smrt. Pohřeb se konal v brněnském kostele sv. Tomáše a pochován je na ústředním hřbitově v Brně. Jeho žena Terezie Honlová zemřela 12. dubna 1903 v Holešově. Z rodokmenu rodiny Honlů: Antonín Honl se narodil otec: František Honl, , , měšťan v České Třebové Matka: Mariana, roz. Bonaventura Peterková, , , Česká Třebová Oženil se s Terezií Marií, rozenou Feigerlovou, dcerou župního rady v Novém Jičíně Jakoba Feigerle, matka Elisbeth, roz. Daniel Zimermann. Manželům Honlovým se narodilo celkem deset dětí. 1. Syn Antonín Honl vystudoval a stal se horním správcem v Duchcově. První manželka Albertina, roz. Durmajerová ze Štýrského Hradce, zemřela v roce Druhá manželka Anna, rozená Rambousková pocházela z Prahy. Děti Antonín, Anna, Marie a Josefína. 2. Dcera Marie Honlová poprvé vdaná za Jana Lóbla, horního správce v Luhu, tragicky zahynul v 39 letech při důlním neštěstí. Děti dcera Marie (zemřela v dětském věku), syn Jan. Podruhé byla provdaná za dr. Edmunda Riela, horního komisaře v Krakově, měli syna Edmunda, který v pěti letech zemřel. Marie, dcera Antonína Honla, zemřela 5. dubna Syn Jaroslav Honl narozen ve Zbejšově, horní nadkomisař na Horách Kutných. Zemřel v Praze roku Byl ženatý s Annou, roz. Kllotzovou, dcerou Jana Ferdinanda Klotze, obchodníka se železem v Plzni (+ 1891) a Markéty, roz. Siestlové, dcery školního ředitele v Plzni (+1890). Měli čtyři děti: 14

15 Margaret, nar. 1886, provdaná 1909 za ministerského radu Eugena Durycha, nar. v Trutnově 1874 v rodině Ferdinanda Durycha, obchodníka s drahokamy. Měli dceru Margit, nar ve Vídni. Terezii, nar v Kutné Hoře, provdanou v r za ing. JUDr. Františka Pavlištu (* 1873, ) ze Smíchova, syna obchodníka. Dále měli dceru Annu, nar v Plzni, provdanou r za Františka Nebovického (+1884 v Kutné Hoře) syna vrchního zemského soudce JUDr. Františka Nebovického. Dále syna Mirka, nar v Litoměřicích a syna Jaroslava, nar v Praze, báňského inženýra, vedoucího hnědouhelných dolů v mosteckém revíru. 4. Dcera Anděla-Elizabet Honlová provdaná za Josefa Pokorného, účetního Innerberské společnosti, zemřel Dcera Ida Honlová nar. 1860, provdaná za MUDr. Františka Dreuschucha, lékaře v Třebíči, později panského lékaře v Náměšti a zemského zdravotního radu. Děti: Ida, nar , provdaná za Jaroslava Chlandu (*1875, ), hraběcího sekretáře, měli 4 děti: Jaroslav *1906, +1978, první manželka Anna, poslední manželka Magda, roz. Sobotková. Syn Václav a dcera Magda, Ida * , manžel Oldřich Hjemala, syn Oldřich, dcery: Ilka a Lenka, Jan * , manželka Marie, roz. Leidová, synové: Jan, Jindřich Oldřich, Ilka * , František nar Jaroslav, nar , doktor práv, podplukovník justiční stráže v Bratislavě, první manželka Marie Anna, druhá manželka Růžena, syn Jaroslav dosud žije, Marie , provdaná za JUDr. Jana Chytila v Kyjově, dcery: Gabriela 1909, syn Jan a Ida nar. 1914, provdaná v roce 1936 za dr. Čermáka, synové Karel a Václav oba žijí. Václav po r náměstek primátora města Brna. František * , lékař, docent rentgenologie v Bratislavě, ženatý, bezdětný. 6. Dcera Theresie Helena Honlová nar , zemřela 6. srpna 1892 v Kroměříži ve věku 30 let. Provdaná za c k. profesora na třebíčském gymnáziu dr. Jaroslava Simonidese, později ředitele kroměřížského gymnázia, starosty města Příbor a ředitele Masarykova gymnázia v Příboře. Zemřel Děti: Terezie, nar , Děti: Marie nar. 1887, středoškolská profesorka a ředitelka gymnázia v Brně, provdaná za dr. Dostálka a po jeho smrti za gen. Šnejdárka, bezdětná vychovává Tomáše Bati ml., Jaroslav nar. 1890, ženatý, má syna PhDr. Jaroslava Simonidese, překladatele z polštiny a zakladatele společnosti F. Chopina, ženatý, manželka lékařka, bezdětní, 15

16 Anežka, nar. 1889, provdaná za křesťanského filozofa a univ. doc. PhDr. Josefa Kratochvila, spoluzakladatele Československé státnosti v duchu křesťanství, přítele i filozofického oponenta prezidenta Tomáše G. Masaryka, dále spoluzakladatele se spisovatelem Karlem Čapkem Ligy na ochranu Židů, nositele řady světových i domácích cen a vyznamenání, člena i ředitele řady instituci a nadací, poradce ministra průmyslu a obchodu atd., překladatele z 2 desítek jazyků, autora desítek knih o filozofii, spoluautora filozofického slovníku a dalších, nar , utlučeného gestapem za jeho postoje při ochraně Židů, Děti: Milek, Ing., nar. 1912, , Josef, nar , senátor, min. školství prozatímní exilové vlády, evropsky náčelník exilového skautingu, člen Obrany národa, spisovatel, univ. prof. PhDr. dr. Ing. Josef Kratochvil Baby, , manželka Anežka roz. Žyla Farkaš z Nagy Joka, nar. 1915, , jejich děti: Jiří, nar. 1940, světově uznávaný spisovatel postmoderny, držitel řady světových literárních cen, ženatý, Marie dr. roz. Kašpárková, doktorka filozofie, jediná dcera Iva, doktorka psychologie. Josef, nar. 1945, fotograf, ženatý, Miluška, dr. roz. Štorková, prokurátorka - dva syny Tonik fotograf a Pepik grafik. Jan 1951 dr. sochař, spoluzakladatel a ředitel muzea exilu, autor a spoluautor řady knih o československých i exilových dějinách, člen ředitelské rady Ústavu pro studium totalitních režimů 20. stol., ženatý, manželka Sabina ak. malířka, děti Jan nar. 1986, student Vysoká škola umělecko průmyslová Praha - obor Dějiny umění, Kristina, nar student - Karlova univerzita Praha, obor Soudobé dějiny - kombinovaný. Antonín, nar. 1920, univ. prof. PhDr. Antonín, spisovatel, redaktor Radia Svobodna Evropa a Hlasu Ameriky, důstojník CIA, , ženatý, syn univ. prof. PhDr. Alexandr, Anna, nar. 1918, syn Milan, dcera Jana. 7. Syn Jindřich Honl nar ? svobodný 8. Syn Ivan Honl ve Zbejšově, lékař, asistent patologické anatomie v Praze, od r řádný profesor bakteriologie a serologie, zemský zdravotní rada, člen Akademie pro vědu a umění. Oženil se s Helenou Klotzovou z Plzně. Zemřel v Bělovsi u Náchoda. Děti: - JUDr. Ivan Honl, nar , bytem Praha VII, Stalinova 138, měl za manželku Marii Novozámskou. Děti neměli. Občas jezdil do běloveských lázní a pátral po historii války 1866 na Náchodsku. Znalosti pak publikoval v místních časopisech. - Helena Honlová, nar. 1899, svobodná, bezdětná - MUDr. Vladimír Honl, , , žena Milada Wagnerová, Češka z Ameriky, - Olga Honlová, nar , , manž. pplk. Bohumil Tetour, , děti: Dr. Věra Tetourová, , svobodná, bezdětná dosud žije v Praze Bohumila, , , Stanislav Černý 1907, , bezdětní - Ida Honlová, nar svobodná, bezdětná 16

17 9. Dcera Ilka Honlová Koncertní pianistka. Provdaná za JUDr. Josefa Gardavského, notáře v Přerově. Zemřela v prosinci 1943 na následky výslechu gestapem po popravě jejího syna nadporučíka dělostřelectva, později důstojníka generálního štábu Jaroslava Gardavského, jednoho ze spoluzakladatelů Obrany národa s generálem Všetičkou, oba popraveni v Berlíně v Plodzensee. Děti: Antonín, Josef sbormistr a Jaroslav nadporučík dělostřelectva, oženil se s PhDr. Miladou, roz. Bláhovou. Syn Václav, architekt. 10. Syn Otakar Honl Vrchní správce hospodářství u hraběte Láryše, zemřel Manželka Štěpánka, zemřela ve Stonavě Dcera Helga se provdala za lékaře Alfréda Fajkoše v r ve Stonavě ve Slezsku. Ze shora uvedeného je vidět, že Antonín Honl mohl mít ze svých potomků radost. Protože tyto údaje jsou čerstvě vyhledány a zveřejňovány poprvé, myslím, že bude správné zveřejnit i další osudy jednoho z potomků Antonína Honla, syna Ivana Honla, významného zbýšovského rodáka, světově uznávaného bakteriologa, z jehož podnětu bylo zavedeno první očkování proti tuberkulóze. MUDr. Ivan Honl uvedl v chod Pasteurův ústav na léčení vztekliny v Praze. Zavedl úspěšné léčení bércových vředů, vyvinul další antibiotika, například proti angíně atd. Právě zásluhou tohoto významného zbýšovského rodáka má česká lékařská věda prvenství v praktickém použití antibiotik. Byl také majitelem lázní Běloves u Náchoda (viz dále). K lázním Běloves u Náchoda Dobrá kyselka, pramenící z permského útvaru pohraničních kopců, byla známá již za třicetileté války. Už slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna si v roce 1633 nechal do svého ležení v Kladsku poslat několik lahvic kyselky z Bílovce. V minulosti zde byly prosazovány metody a vodoléčba bavorského faráře Sebastiána Kneippa, otužování studenou vodou, střídmost v jídle atd. V roce 1834 zčásti vyhořely všechny dřevěné lázeňské budovy. Byly vystavěny budovy nové v empírovém stylu. V roce 1840 byl otevřen nový pramen ostré vody, zvaný IDA. V roce 1900 získal lázně Běloves do spoluvlastnictví MUDr. Ivan Honl, proslulý bakteriolog a univerzitní profesor, iniciátor založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze, zbýšovský rodák. Po pěti letech byl již jediným vlastníkem lázní. S úspěchem se zde léčil revmatismus, dna, ischias, ženské a cévní choroby. Pitné kůry a uhličité koupele společně s horkou rašelinou byly vysoko hodnoceny význačnými lékaři. V roce 1905 nechal postavit nad lázněmi ve svahu kopce Lazy vilu Panzinku, která pak byla využívána pro vážené hosty a bydlel zde také majitel. Jako milovník vojenské historie zde shromáždil unikátní sbírku zbraní a obrazů od středověku až po zbraně z války v roce V roce 1959 byla sbírka předána do okresního muzea. 17

18 MUDr. Ivan Honl postupně zmodernizoval léčebné zařízení, nechal instalovat litinové vany se schůdky, v areálu lázní vybudoval tenisový kurt, ruský kulečník a především se mu podařilo zvýšit odbyt lahodné minerální vody. V době první světové války byl provoz lázní přerušen a zřízen zde vojenský lazaret. V roce 1931 převzal lázně jeho syn MUDr. Vladimír Honl, gynekolog. Zavedl nové léčebné metody jako diatermie, léčení horským slunkem, soluxem, vibrační masáže a další. Především byl kladen důraz na léčení klidem a zdravým ovzduším. MUDr. Ivan Honl, zbýšovský rodák, měl trvalé bydliště v Praze II, Palackého nábřeží 4, zde se i narodily jeho děti. Zemřel v roce 1936 v Lázních Běloves. Lázně občas navštěvoval také JUDr. Ivan Honl ml., syn, který bydlel v Praze VII., Stalinova 138 a měl za manželku Marii Novozámskou. Pátral po historii války 1866 na Náchodsku a získané znalosti pak publikoval v místních časopisech. Ve válce se v lázních usadil oddíl Hitlerjugend a německá posádka. Po válce převzal lázně opět MUDr. Vladimír Honl a po zestátnění lázní v roce 1948 pracoval krátkou dobu v lázních jako řadový lékař. Později působil v nemocnici v Trutnově a několika pražských nemocnicích. Někdy po válce se seznámil s Čechoameričankou Miladou Wagnerovou, s kterou se patrně oženil. Ta ale byla v roce 1950 jako cizí příslušnice vyhoštěna z republiky do Ameriky.(Celá záležitost ještě není úplně prošetřena.) MUDr. Vladimír Honl zemřel opuštěn v Praze v domově důchodců Lázně Běloves byly po znárodnění předány Ústřední národní pojišťovně, po ní Ústřední radě odborů, v roce 1954 byly vráceny pod státní zdravotní správu a pak pod město Náchod. Koncem 80. let došlo k významným investicím jak do lékařského a rehabilitačního vybavení, tak i ke stavebním aktivitám, začalo se stavět rehabilitační středisko a připravovala se výstavba celého areálu nových budov. Po roce 1989 v rámci restitucí byly lázně vráceny dvěma pětinami potomkům MUDr. Vladimíra Honla, paní MUDr. Věře Tetourové, která vlastní několik akcií dodnes. Mnoho problémů a sporů mezi majiteli vyústilo v roce 1996 ve vyhlášení konkurzu, v rámci kterého zakoupili lázně noví majitelé, kteří však lázně uzavřeli a zrušili i obchodování s minerální vodou. Od roku 2008 pracuje město Náchod na výstavbě nových lázní v sousedství původního areálu. PS.: Děkuji panu dr. Janu Kratochvilovi, řediteli brněnského muzea exilu, který je synem pravnučky Theresie Honlové-Simonidesové, za poskytnuté údaje z rodokmenu rodiny a děkuji také panu Antonínu Samkovi, běloveskému kronikáři za doplnění údajů. Jarmila Plchová 18

19 Dům na Láně asi v roce

20 Parte pradědečka Antonína Honla Celá rodina Honlů 20

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) 1 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu 2009. Hotovo bude

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více