Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku

2 Záběry z vydařených akcí MKC více v rubrice Městské kulturní centrum informuje Fotografie na titulní straně: Budova Penzionu pro důchodce, dokončená v roce 1990, je od znovu majetkem města. Nový pohled na sousoší sv. Cyrila a Metoděje po vykácení tůjí jejich svátek jsme si připomněli 5. července slavnostní mší svatou v kostele sv. Martina. K významnému 1150 výročí jejich příchodu na Moravu v příštím roce by měla být 2 socha opravena.

3 Vážení občané, začátek prázdnin nás v letošním roce přivítal nezvykle krásným letním počasím, pro někoho možná až moc teplým. Jsme velice rádi, že můžeme občanům města nabídnout osvěžení na našem městském koupališti, které vybízí k odpočinku a relaxaci. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí pro život ve městě i udržováním čistoty veřejných prostranství, o které se starají pracovníci zaměstnaní u městského úřadu. Myslím si, že se jim jejich práce daří a naše ulice jsou relativně čisté. Snahu těchto pracovníků kazí zejména kuřáci odhazováním nedopalků hlavně na autobusových zastávkách, byť koše jsou vždy v dosahu. Stačí ale jít na procházku do okolí Zbýšova a najdete několik zatím drobných černých skládek, kde jsou vyhozeny odpadky hlavně plastové láhve a další odpad z domácností. Je s podivem, že někteří lidé si dají práci vynést tento odpad až na okraj Zbýšova, když po celém městě jsou rozmístěny kontejnery a každou středu a sobotu funguje sběrný dvůr, kde je možno bezplatně tento odpad uložit. Možná tito lidé chtějí, aby po nich dlouhodobě v přírodě zůstala památka. Město se po léta staralo, aby vždy zmizel odpad z ulic, pracovníci nádvorní čety uklízeli opakovaně zbytky stavební suti po rekonstrukcích bytových jader, přestavbách koupelen a další, mnohdy i bez oznámení toho, kdo tyto skládky vytvořil. Suť se ukládala na skládce v areálu bývalého Svazarmu pro naše občany zcela bezplatně. Tato praxe je však již bohužel minulostí. V červnu 2012 definitivně skončila možnost ukládání tohoto inertního odpadu v prostorách města, neboť na bývalé skládce již město Zbýšov nemá svoje pozemky, kam by se tento odpad dal ukládat a navíc i odbor životního prostředí v Rosicích se staví výrazně negativně k této praxi. Snažíme se sice tuto bývalou skládku zalesňovat, toto ale na její konec nemá žádný vliv. Do budoucna bude tedy nutné při přestavbách v bytech si objednat kontejner, do kterého se všechen odpad naloží a který bude následně vyvezen na skládku v Bratčicích. Tato činnost je však zpoplatněna, a ten, kdo odpad vyprodukuje, je povinen jeho odvezení a uložení uhradit. Vysypání odpadu na veřejné prostranství je nepřípustné, v podstatě se jedná o vytváření černé skládky s možností pokuty, jejíž výše mnohonásobně převýší náklad na vyvezení kontejneru. Město Zbýšov v současné době buduje nový sběrný dvůr, kde bude umístěn i velkoobjemový kontejner na tento stavební odpad. Bude zde ale možné ukládat jen malá množství odpadu při drobných opravách. Vážení občané, vzhledem k tomuto výraznému omezení máme obavy o pořádek a čistotu v přírodě v okolí našeho města. Prosíme Vás, abyste před pohozením jakéhokoliv odpadu volně do přírody přemýšleli o možných následcích svého chování. Pomozte nám prosím svým odpovědným chováním zachovat pořádek a čistotu v našem městě alespoň na takové úrovni, jako ji máme dnes. MUDr. František Ševčík, místostarosta města Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů, budou mimořádně do navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: pondělí úterý středa a hodin a hodin a hodin Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,61 Kč informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace na stavební investice a na nákup malé mechanizace informaci tajemnice MěÚ o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání oznámení nájemnice J. H. o uvolnění bytu na ul. 9. května 116 k poskytnutí ředitelského volna žákům ZŠ dne z důvodu školení učitelů. Zprávu o výsledku školní inspekce v základní škole ve dnech 27. až 29. února zvýšení platby za pobyt žáka ve školní družině z 50 na 100 Kč/žáka/ měsíc Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, cenu pronájmu části pozemku obce parc. 786/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, uzavření nájemní smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, na pronájem části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (halda na Sičce) o výměře cca 100 m 2 pro umístění stanice mobilních telefonů GSM, cena pronájmu 100 tis. Kč/rok Ö rozhodla o poskytnutí VFP na rok 2012 ve výši 20 tis. Kč MO kulturistiky a silového trojboje na organizaci mistrovských soutěží ve Zbýšově v termínech a nevyužít nabídky JmK k rozesílání krizových SMS zpráv občanům Ö doporučuje ZM k žádosti o prodej pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2, jeho pronájem neschválit žádost firmy Encom Petra Hoňková, Zastávka, o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení v katastru Zbýšova 4

5 Ö projednala a zamítla žádost Města Oslavan o úhradu neinvestičních výdajů na tři žáky ze Zbýšova, navštěvující školu v Oslavanech žádost občanů nájemních domů na Školní ulici o povolení vyznačení parkovacích míst před domem a doporučila řešení v rámci BD žádost nadace Život dětem o příspěvek, kromě adresného poskytnutí konkretní rodině na základě informace Nadace USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,61 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne doplňující informace zástupce firmy Encom pana Zbyňka Hoňky, Zastávka, k žádosti o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení informaci starosty o přípravě akce Oprava chodníku na ul. J. A. Komenského a dalších investic města a o vyřizování dotací na nákup malé mechanizace informaci starosty o nabídce a záměru Pozemkového fondu ČR odprodat městu pozemek na Láně, sousedící s obecním nájemním domem č. p. 53, o stavu zalesňování prostoru na Majrově a postupu řešení problematiky zavážení bývalého lomu na Dolině informaci místostarosty MUDr. Ševčíka o jednání o změně č. I Územního plánu města Zbýšova na MěÚ v Rosicích dne Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 v souladu 17 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad Závěrečný účet Mikroregionu Kahan, DSO, za rok 2011 bez připomínek Ö si vyhradilo rozhodnutí o přijetí dotací ze SF ŽP na realizaci akcí Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově a Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově schválení podmínek smlouvy o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení v obci s firmou Encom Zastávka Ö projednalo a schválilo uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na 5

6 základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,47 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne prodej části parcely 778/1 pro stavbu garáží panu J. V. a panu D. C., oba Zbýšov, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m 2, kupující se budou spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby prodej pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/106 o výměře 17 m 2 a parc. č. 1598/162 o výměře 4 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 300 Kč/m 2 manž. S. a J. V., Zbýšov poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč MO Junáku Zbýšov zapracování regulativů pro zeleň do změny č. I ÚP města Zbýšova doplnění podmínek města do smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, středisko Brno, zastupující a. s. T-Mobile Czech Republik, v záležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö zmocnilo starostu města pana Vratislava Širokého k podpisu uvedených smluv Ö projednalo a zamítlo odprodej části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2 Ö doporučilo RM schválit pronájem části pozemku parc. č. 613/1 a stanovit podmínky nájmu Ö pověřilo starostu pana Vratislava Širokého zastupováním města na Valné hromadě honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,92 Kč 6

7 informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace na stavební investice a na nákup malé mechanizace doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů a o stavu jeho vymáhání informaci starosty o výsledku jednání se zástupcem firmy T- Mobile ČR ve věci umístění stanice mobilních telefonů GSM na haldě výsledek identifikace parcel za hřbitovem poděkování vedení MŠ Zbýšov městu za trvalou finanční podporu a investice do budovy školy informaci o výsledku zápisu dětí do mateřské školy na školní rok informaci pana Karla Novotného o výsledcích práce a záměrech Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, pobočky Zbýšov, který zdůraznil nekomerční charakter veškeré činnosti sdružení text podnětu SNK Nestraníci pro Zbýšov členům ZM k přezkoumání správnosti postupu starosty pana Vratislava Širokého ve věci nakládání s majetkem města Zbýšova informaci starosty o výsledku jednání Valné hromady Honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila přidělení čtyř uvolněných obecních bytů na ul. 9. května, na Majrově a na ul. J. A. Komenského do užívání žadatelů (žádosti z r až 2007), nájemní smlouvy s platností do v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku obce KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285, o výměře cca 45 m 2, k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö doporučila ZM ke schválení úplatný převod pozemku PF ČR do vlastnictví města a to parcely č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře m 2 za nabízenou prodejní cenu Kč USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Miloslava Lišky na mandát člena Zastupitelstva města Zbýšova z důvodu změny trvalého pobytu nastoupení náhradníka Pavla Štěpánka na uvolněný mandát člena ZM a složení předepsaného slibu 7

8 písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,92 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace informaci starosty o zamítnutí žádosti o dotaci na Oranžové hřiště Nadací ČEZ doporučení M. Všetečky podat na ČEZ žádost o příspěvek na hřiště pro vyšší věkovou kategorii stanovisko vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Nekuži k záměrům dvou firem, které mají zájem o rozšíření podzemního telekomunikačního vedení informaci starosty města a pana Ivana Izsófa o jednání Valné hromady honebního společenstva Zbýšov dne 27. dubna informaci místostarosty MUDr. Ševčíka o výsledku zápisu dětí do MŠ pro školní rok informaci starosty SDH pana Vladimíra Čapky o aktivitách ZJ SDH a neúměrné kritice chování hasičů po zásahu dne a podpořilo spolehlivou činnost místního SDH Ö projednalo a schválilo DRO č. 1/2012 Podmínky darovací smlouvy, vztahující se k převodu nemovitostí Jihomoravského kraje Městu Zbýšovu a to budovy č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemků p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře 1638 m 2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m 2, vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan prodej části parcely 778/1 pro stavbu garáže paní D. P., Zbýšov, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m 2, kupující se bude spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby úplatný převod zemědělského pozemku PF ČR do vlastnictví města a to parcely č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře m 2, za nabízenou prodejní cenu Kč poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 25 tis. Kč TJ Baník Zbýšov na oslavy 80. výročí jeho založení Ö rozhodlo přizvat na jednání ZM dne zástupce firmy Self servis s. r. o. k jednání o žádosti o rozšíření sítě pro telekomunikační vedení v záležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan T-Mobile Czech Republik trvat na možnosti umístění rozhledny, v případě nerespektování požadavku města investorem neumožnit umístění vysílače na haldě (pro 8 hlasů) 8

9 USNESENÍ ZE 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,02 Kč informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města informaci starosty o výši cenové nabídky na výměnu oken v budově zdravotního střediska a v MŠ doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci starosty o dalším jednání se zástupcem firmy T- Mobile ČR ve věci umístění stanice mobilních telefonů GSM na haldě bez připomínek Směrnici č. 5/2012, která řeší kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok Ö doporučuje ZM schválení DRO č. 2/2012 ke schválení náhradní řešení záboru zemědělské půdy BO na pravé straně při vjezdu do Zbýšova rezerva, v souvislosti se změnou ÚP Zbýšova č. I, které nevyžaduje finanční kompenzaci Ö schválila program zasedání ZM dne Ö projednala a schválila přidělení obecních bytů na ul. 9. května a na ul. J. A. Komenského do užívání žadatelů, nájemní smlouvy s platností do záměr pronájmu pozemků parc. č. 147/41-46 o celkové výměře 1687 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pronájem části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2, v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ing. L. H., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m 2 /rok od Ö rozhodla o prodloužení smluv na užívání obecních bytů se stávajícími nájemníky, jejichž platnost končí , do zachovat úroveň cen nájmu za užívání bytových a nebytových prostor v bytovém domě pro seniory na Majrově 636 a výši cen služeb o poskytnutí veřejné finanční podpory, příp. zamítnutí žádostí organizací a jednotlivců o VFP Ö nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku za domem na ul. J. A. Komenského o výměře 148 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan 9

10 Ö zmocnila starostu k podpisu mandátní smlouvy č. 45/2012 na komplexní organizační a věcné zajištění veřejné zakázky Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově a smlouvy o dílo č. 75/2012 Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově Ö zamítla poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje za žáky s TP ve Zbýšově, kteří navštěvují ZŠ v Oslavanech a v Zastávce Ö konstatuje, že orgány města nejsou kompetentní vyjadřovat se k průběhu a výsledku jednání VH HS Ö podpořila stanovisko starosty, týkající se povinnosti zaměstnanců MŠ, p. o., Zbýšov, využívat pro preventivní prohlídky závodního lékaře školy USNESENÍ ZE 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,02 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí kritiku situace v parkování vozidel návštěvníků koupaliště informaci MUDr. Ševčíka k situaci v personálním obsazení pedagogického sboru MŠ, p.o. Zbýšov Ö projednalo a schválilo DRO č. 2/2012 přijetí neinvestiční dotace od JmK ve výši 100 tis. Kč na zakoupení vybavení ZJ SDH náhradní řešení záboru zemědělské půdy BO na pravé straně při vjezdu do Zbýšova rezerva, v souvislosti se změnou ÚP Zbýšova č. I, které nevyžaduje finanční kompenzaci v souladu s 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet SVaK Zbýšov Zakřany za rok

11 Ö rozhodlo nepovolit za nabízených podmínek rozšíření sítě pro telekomunikační vedení firmě Self servis s. r. o. ani firmě Encom Zastávka a usilovat o připoložení vlastní sítě kabelů v rámci cizích investic o podmínkách pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan T-Mobile Czech Republik pro umístění základové stanice a stanovilo podmínky spoluúčasti města na vybudování rozhledny v rámci zřízení vysílače na haldě Ö neschválilo záměr prodeje pozemku na ul. J. A. Komenského o výměře 148 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö doporučilo řešit požadavek na poskytnutí příspěvku města na vybavení posilovny v areálu stadionu po dohodě s vedením TJ Baník v rámci prostředků, které jsou mu přiděleny z rozpočtu města Ö vyjádřilo pochvalu a poděkování vedoucí MKC M. Švancarové za aktivitu a vzorné organizování akcí Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Pohled na část Nové čtvrti a Družstevní ulice Foto Miroslav Procházka 11

12 Antonín Honl báňský ředitel, čestný občan obce Zbejšovské, místopředseda Cyrilsko-Metodějské záložny, Protektor hornického spolku Prokop, čestný člen spolku Veteránů Rosických a Ivančických Před 130 léty v roce 1882 se ze Zbýšova odstěhoval po více jak třicetiletém působení v těžařských společnostech střední a jižní části rosicko-oslavanského revíru, báňský odborník, bývalý ředitel a starosta obce Antonín Honl, jeden z nejvýznamnějších bývalých občanů Zbýšova. Antonín Honl se narodil 3. února 1819 v České Třebové. Vystudoval gymnázium a filosofii v Litomyšli. V roce studoval na Hornické akademii ve Šťávnici. Po té nastoupil jako hornický hutní adjunkt v Sobotíně, odkud přešel do služeb barona Rotschilda a pracoval jako šichtmistr na jámě Karolína v Moravské Ostravě. V roce 1851 nastoupil ke zbýšovskému Rahnovu těžařstvu Láska Boží a 1. dubna, po odchodu Heřmana Eichhorna do Bavor, byl jmenován směnmistrem Lásky Boží. Tehdy těžařstvo vlastnilo důlní díla Poustka, Terezinská, Kateřinská a od roku 1848 byla v provozu také těžní jáma Antonínská. Antonín Honl ihned po převzetí vedení těžařstva Láska Boží řešil složitý problém s větráním silně plynujících důlních polí. Na Poustkách nechal vybudovat větrací komín s lezním oddělením - Dubové schody. V té době v revíru nezávisle na sobě těžily tři těžařské společnosti, v severní části to byla těžařská společnost Rytíř Herring a spol., ve střední části revíru Rahnova Láska Boží, v jižní části Müllerova těžařská společnost a od roku 1848 nová dravá těžařská společnost Francizska Ceche v Padochově. A právě toto nové těžařstvo způsobilo honbu ostatních těžařstev za dosažení druhé těžební hloubky. V té době pod vedením Antonína Honla dosáhly zbýšovské doly Lásky Boží hloubky 338 metrů, což byla tehdy největší hloubka černouhelného dolu v Rakousku. V roce 1853 byly vytýčeny mezi jednotlivými těžařskými společnostmi v revíru demarkační čáry. V roce 1857 byl dokončen a uveden do provozu důl Jindřich I. Antonín Honl se také podílel na budování koksovny u dolu Antonín a do roku 1869 zde byl vybudován celý systém koksových pecí. V roce 1869 prodávají bratři Müllerové své doly vídeňské Innerberské společnosti a Antonín Honl se za podpory Antonína Rahna stal správcem těchto dolů. Byly to především doly Simson, Anna, Mašina, Charlotta, Jindřich-Alexander, Dědičná štola, štola Xaveri, Karoli a další. V roce 1873 byl povýšen do funkce ředitele innerberských dolů s inspekcí ve Štýrsku a Těšínsku. Tuto funkci vykonával až do roku 1881, kdy Innerberská společnost doly prodala Rosické báňské společnosti v Božím Požehnání. Ve dvacetiletém období, kdy Antonín Honl doly řídil, nejprve doly Lásky Boží a pak doly Innerberské společnosti, byl zaražen a v roce 1857 uveden do provozu důl Jindřich, u dolu Antonín byla budována koksovna a postupně zde byl v provozu celý systém koksových pecí a koksovna vyráběla kromě koksu i vedlejší produkty. Také u dolu Anna byla vybudována koksovna, nová třídírna uhlí, vybudována železniční vlečka na důl Simson a později také na důl Anna, ale také byla vystavěna 12

13 Horní obytná kolonie a kolonie Majrov, stavěly se silnice a u dolu Mašina byl zřízen malý závodní špitál. Antonín Honl byl označován za slavonila, projevoval se jako pravý vlastenec. V roce 1855 zřídil Antonín Honl na Lásce Boží pro horníky knihovnu a rok na to vyhotovil stanovy bratrské pokladny. Zasloužil se tak o zajištění nejnutnějších potřeb horníků ve stáří, což v té době bylo nevídaným velkým privilegiem. Tyto stanovy byly v platnosti v nezměněné podobě více jak čtvrt století. Podporoval zbýšovskou školu, která byla otevřena v roce 1860 a vyučovalo se zde v českém jazyce, zatímco Zastávecko bylo vyloženě německé. V roce 1867 byl zvolen členem obecního výboru, v příštím volebním období byl opět zvolen za radního obce Zbejšova a v roce 1873 se stal starostou obce. Starostenství vykonával do 22. listopadu Ke konci roku 1874, v době světové krize, zakoupil z vlastních prostředků pro horníky hudební nástroje. Vykonal mnoho dobrého pro hornické rodiny i pro obec Zbýšov. Byl také zvolen jako kandidát na poslance do Zemského sněmu. Kandidaturu však postoupil hraběti Belcredimu z Líšně, který ho navštívil a přesvědčoval ho o důležitosti tohoto kroku. Antonín Honl se intenzivně zabýval historií obce a sepsal Památky obce Zbejšova, první kroniku obce, kterou začal psát v roce Dokázal zde zachytit i nejstarší údaje z historie obce, které se mu podařilo vypátrat. Tento ručně psaný spis je jedním z mála dokumentů mapujících minulost Zbýšova. Památky obce Zbejšova byly vytištěny v časopise Moravská Orlice v roce 1904, a to na popud jeho syna MUDr. Ivana Honla, který spis nalezl v otcově pozůstalosti. Z tohoto vzácného spisu, nejstarší kroniky města, čerpal nejen Augustin Kratochvíl při tvorbě Vlastivědy moravské, ale čerpáme z ní až do dnešních dní. V listopadu 1881 po dvanáctiletém působení v revíru, prodala Innerberská společnost oslavansko-zbýšovské doly Rosické báňské společnosti. Tím skončila i ředitelská činnost Antonína Honla, kterou po celou dvanáctiletou dobu na innerberských dolech vykonával. Před tím 18 let vedl doly Lásky Boží. V srpnu 1882, po prodeji veškerého majetku, který rodina ve Zbýšově vlastnila, to je domu číslo 35 a číslo 12 a domu č. 40, který byl ve vlastnictví paní Honlové, se Honlovi ze Zbýšova odstěhovali. Domy od nich odkoupil majitel oslavanského cukrovaru baron Stummer. Z posledního zápisu v Pamětech obce Zbejšova je cítit hluboký vztah Antonína Honla k obci a občanům, ale i hořkost z nevděku, kterého se mu nakonec dostalo. Doslovný závěr sepsaný již v Brně, zní: Buďtež všickni bez rozdílu zdrávi v té milé vísce, kde jsem mezi Vámi 32 roků dlel a pracoval, kde všech mých deset dítek světlo světa spatřilo, kteroužto vísku rodištěm svým rádi nazývají a často na ni vzpomínají. Bylať to počátkem roku 1851 malá ještě dědinka, v které o velkých závodech v Súře a na láně, o schodních větrovkách na poustkách a na malém padělku, o horní kolonii a mayrovu, o koksovnách na lásce boží a u Anenské, o železnici a silnici, o škole a faře, o čtení novin a dobrých knih atd. tehdy ani známky nebylo! I vzkvétala havírna Lásky boží mým vedením pod ředitelstvím nebožtíka p. Antonína Rahna I., vzkvétaly i doly p. Müllerů, stavělo se na všech stranách, tak že malá druhdy víska nyní dosti známým a znamenitým místem průmyslovým se stala, tak že nyní co do výšky daní v okresu v první řadě stojí. Časy se mění a lidé v nich! Jeden přijde, druhý odejde, bohdejž by to příští bylo vždy předchozího lepší, dokonalejší nejen zevnitř, 13

14 nýbrž hlavně v jádru! Milá vísko! Změnila jsi se v letech k vlastnímu dobru, k tvému prospěchu, k tvému blahu! Dejž Bože a dá jistě Bůh, že nyní též nejen v hmotném, nýbrž i v lidumilém, morálním ohledu prospívati budeš. Vždyť nastupuje pokolení, které již tak šťastné bylo a jest, že již aspoň to školní vychování v obci své obdrželo. Jest to záruka jistějšího blahobytu, než-li byl onen otců a matek již již z tohoto světa se odebírajících. Při mém nyní odstoupení z jeviště Zbejšovského, kde bych arci až ta hodina přijde byl nejraději kosti své do posvátné tam země složil, přeju Vám všem, milí občané, veškeré to blaho, jakého jen nebesa pozemšťanům dáti mohou přeju Vám, by símě duchovní i to tělesné v dobře upravenou půdu, v půdu brzy snad i zcelenou zaseté hojnou vám vždy přinášelo žeň, abyste i čisté vděčnosti a mnohých radostí na svých dítkách se dožili, k čemuž podmínky veledůležitou bohoslužbou a dobrou školou Vám dány! S Bohem! Zdař Bůh! V Brně, v den Všech svatých Tedy před 130 léty, po 31 letém působení na Zbýšovsku, se Antonín Honl s rodinou ze Zbýšova odstěhoval do Brna, kde 17. září 1886 jeho životní putování ve věku 67 let ukončila smrt. Pohřeb se konal v brněnském kostele sv. Tomáše a pochován je na ústředním hřbitově v Brně. Jeho žena Terezie Honlová zemřela 12. dubna 1903 v Holešově. Z rodokmenu rodiny Honlů: Antonín Honl se narodil otec: František Honl, , , měšťan v České Třebové Matka: Mariana, roz. Bonaventura Peterková, , , Česká Třebová Oženil se s Terezií Marií, rozenou Feigerlovou, dcerou župního rady v Novém Jičíně Jakoba Feigerle, matka Elisbeth, roz. Daniel Zimermann. Manželům Honlovým se narodilo celkem deset dětí. 1. Syn Antonín Honl vystudoval a stal se horním správcem v Duchcově. První manželka Albertina, roz. Durmajerová ze Štýrského Hradce, zemřela v roce Druhá manželka Anna, rozená Rambousková pocházela z Prahy. Děti Antonín, Anna, Marie a Josefína. 2. Dcera Marie Honlová poprvé vdaná za Jana Lóbla, horního správce v Luhu, tragicky zahynul v 39 letech při důlním neštěstí. Děti dcera Marie (zemřela v dětském věku), syn Jan. Podruhé byla provdaná za dr. Edmunda Riela, horního komisaře v Krakově, měli syna Edmunda, který v pěti letech zemřel. Marie, dcera Antonína Honla, zemřela 5. dubna Syn Jaroslav Honl narozen ve Zbejšově, horní nadkomisař na Horách Kutných. Zemřel v Praze roku Byl ženatý s Annou, roz. Kllotzovou, dcerou Jana Ferdinanda Klotze, obchodníka se železem v Plzni (+ 1891) a Markéty, roz. Siestlové, dcery školního ředitele v Plzni (+1890). Měli čtyři děti: 14

15 Margaret, nar. 1886, provdaná 1909 za ministerského radu Eugena Durycha, nar. v Trutnově 1874 v rodině Ferdinanda Durycha, obchodníka s drahokamy. Měli dceru Margit, nar ve Vídni. Terezii, nar v Kutné Hoře, provdanou v r za ing. JUDr. Františka Pavlištu (* 1873, ) ze Smíchova, syna obchodníka. Dále měli dceru Annu, nar v Plzni, provdanou r za Františka Nebovického (+1884 v Kutné Hoře) syna vrchního zemského soudce JUDr. Františka Nebovického. Dále syna Mirka, nar v Litoměřicích a syna Jaroslava, nar v Praze, báňského inženýra, vedoucího hnědouhelných dolů v mosteckém revíru. 4. Dcera Anděla-Elizabet Honlová provdaná za Josefa Pokorného, účetního Innerberské společnosti, zemřel Dcera Ida Honlová nar. 1860, provdaná za MUDr. Františka Dreuschucha, lékaře v Třebíči, později panského lékaře v Náměšti a zemského zdravotního radu. Děti: Ida, nar , provdaná za Jaroslava Chlandu (*1875, ), hraběcího sekretáře, měli 4 děti: Jaroslav *1906, +1978, první manželka Anna, poslední manželka Magda, roz. Sobotková. Syn Václav a dcera Magda, Ida * , manžel Oldřich Hjemala, syn Oldřich, dcery: Ilka a Lenka, Jan * , manželka Marie, roz. Leidová, synové: Jan, Jindřich Oldřich, Ilka * , František nar Jaroslav, nar , doktor práv, podplukovník justiční stráže v Bratislavě, první manželka Marie Anna, druhá manželka Růžena, syn Jaroslav dosud žije, Marie , provdaná za JUDr. Jana Chytila v Kyjově, dcery: Gabriela 1909, syn Jan a Ida nar. 1914, provdaná v roce 1936 za dr. Čermáka, synové Karel a Václav oba žijí. Václav po r náměstek primátora města Brna. František * , lékař, docent rentgenologie v Bratislavě, ženatý, bezdětný. 6. Dcera Theresie Helena Honlová nar , zemřela 6. srpna 1892 v Kroměříži ve věku 30 let. Provdaná za c k. profesora na třebíčském gymnáziu dr. Jaroslava Simonidese, později ředitele kroměřížského gymnázia, starosty města Příbor a ředitele Masarykova gymnázia v Příboře. Zemřel Děti: Terezie, nar , Děti: Marie nar. 1887, středoškolská profesorka a ředitelka gymnázia v Brně, provdaná za dr. Dostálka a po jeho smrti za gen. Šnejdárka, bezdětná vychovává Tomáše Bati ml., Jaroslav nar. 1890, ženatý, má syna PhDr. Jaroslava Simonidese, překladatele z polštiny a zakladatele společnosti F. Chopina, ženatý, manželka lékařka, bezdětní, 15

16 Anežka, nar. 1889, provdaná za křesťanského filozofa a univ. doc. PhDr. Josefa Kratochvila, spoluzakladatele Československé státnosti v duchu křesťanství, přítele i filozofického oponenta prezidenta Tomáše G. Masaryka, dále spoluzakladatele se spisovatelem Karlem Čapkem Ligy na ochranu Židů, nositele řady světových i domácích cen a vyznamenání, člena i ředitele řady instituci a nadací, poradce ministra průmyslu a obchodu atd., překladatele z 2 desítek jazyků, autora desítek knih o filozofii, spoluautora filozofického slovníku a dalších, nar , utlučeného gestapem za jeho postoje při ochraně Židů, Děti: Milek, Ing., nar. 1912, , Josef, nar , senátor, min. školství prozatímní exilové vlády, evropsky náčelník exilového skautingu, člen Obrany národa, spisovatel, univ. prof. PhDr. dr. Ing. Josef Kratochvil Baby, , manželka Anežka roz. Žyla Farkaš z Nagy Joka, nar. 1915, , jejich děti: Jiří, nar. 1940, světově uznávaný spisovatel postmoderny, držitel řady světových literárních cen, ženatý, Marie dr. roz. Kašpárková, doktorka filozofie, jediná dcera Iva, doktorka psychologie. Josef, nar. 1945, fotograf, ženatý, Miluška, dr. roz. Štorková, prokurátorka - dva syny Tonik fotograf a Pepik grafik. Jan 1951 dr. sochař, spoluzakladatel a ředitel muzea exilu, autor a spoluautor řady knih o československých i exilových dějinách, člen ředitelské rady Ústavu pro studium totalitních režimů 20. stol., ženatý, manželka Sabina ak. malířka, děti Jan nar. 1986, student Vysoká škola umělecko průmyslová Praha - obor Dějiny umění, Kristina, nar student - Karlova univerzita Praha, obor Soudobé dějiny - kombinovaný. Antonín, nar. 1920, univ. prof. PhDr. Antonín, spisovatel, redaktor Radia Svobodna Evropa a Hlasu Ameriky, důstojník CIA, , ženatý, syn univ. prof. PhDr. Alexandr, Anna, nar. 1918, syn Milan, dcera Jana. 7. Syn Jindřich Honl nar ? svobodný 8. Syn Ivan Honl ve Zbejšově, lékař, asistent patologické anatomie v Praze, od r řádný profesor bakteriologie a serologie, zemský zdravotní rada, člen Akademie pro vědu a umění. Oženil se s Helenou Klotzovou z Plzně. Zemřel v Bělovsi u Náchoda. Děti: - JUDr. Ivan Honl, nar , bytem Praha VII, Stalinova 138, měl za manželku Marii Novozámskou. Děti neměli. Občas jezdil do běloveských lázní a pátral po historii války 1866 na Náchodsku. Znalosti pak publikoval v místních časopisech. - Helena Honlová, nar. 1899, svobodná, bezdětná - MUDr. Vladimír Honl, , , žena Milada Wagnerová, Češka z Ameriky, - Olga Honlová, nar , , manž. pplk. Bohumil Tetour, , děti: Dr. Věra Tetourová, , svobodná, bezdětná dosud žije v Praze Bohumila, , , Stanislav Černý 1907, , bezdětní - Ida Honlová, nar svobodná, bezdětná 16

17 9. Dcera Ilka Honlová Koncertní pianistka. Provdaná za JUDr. Josefa Gardavského, notáře v Přerově. Zemřela v prosinci 1943 na následky výslechu gestapem po popravě jejího syna nadporučíka dělostřelectva, později důstojníka generálního štábu Jaroslava Gardavského, jednoho ze spoluzakladatelů Obrany národa s generálem Všetičkou, oba popraveni v Berlíně v Plodzensee. Děti: Antonín, Josef sbormistr a Jaroslav nadporučík dělostřelectva, oženil se s PhDr. Miladou, roz. Bláhovou. Syn Václav, architekt. 10. Syn Otakar Honl Vrchní správce hospodářství u hraběte Láryše, zemřel Manželka Štěpánka, zemřela ve Stonavě Dcera Helga se provdala za lékaře Alfréda Fajkoše v r ve Stonavě ve Slezsku. Ze shora uvedeného je vidět, že Antonín Honl mohl mít ze svých potomků radost. Protože tyto údaje jsou čerstvě vyhledány a zveřejňovány poprvé, myslím, že bude správné zveřejnit i další osudy jednoho z potomků Antonína Honla, syna Ivana Honla, významného zbýšovského rodáka, světově uznávaného bakteriologa, z jehož podnětu bylo zavedeno první očkování proti tuberkulóze. MUDr. Ivan Honl uvedl v chod Pasteurův ústav na léčení vztekliny v Praze. Zavedl úspěšné léčení bércových vředů, vyvinul další antibiotika, například proti angíně atd. Právě zásluhou tohoto významného zbýšovského rodáka má česká lékařská věda prvenství v praktickém použití antibiotik. Byl také majitelem lázní Běloves u Náchoda (viz dále). K lázním Běloves u Náchoda Dobrá kyselka, pramenící z permského útvaru pohraničních kopců, byla známá již za třicetileté války. Už slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna si v roce 1633 nechal do svého ležení v Kladsku poslat několik lahvic kyselky z Bílovce. V minulosti zde byly prosazovány metody a vodoléčba bavorského faráře Sebastiána Kneippa, otužování studenou vodou, střídmost v jídle atd. V roce 1834 zčásti vyhořely všechny dřevěné lázeňské budovy. Byly vystavěny budovy nové v empírovém stylu. V roce 1840 byl otevřen nový pramen ostré vody, zvaný IDA. V roce 1900 získal lázně Běloves do spoluvlastnictví MUDr. Ivan Honl, proslulý bakteriolog a univerzitní profesor, iniciátor založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze, zbýšovský rodák. Po pěti letech byl již jediným vlastníkem lázní. S úspěchem se zde léčil revmatismus, dna, ischias, ženské a cévní choroby. Pitné kůry a uhličité koupele společně s horkou rašelinou byly vysoko hodnoceny význačnými lékaři. V roce 1905 nechal postavit nad lázněmi ve svahu kopce Lazy vilu Panzinku, která pak byla využívána pro vážené hosty a bydlel zde také majitel. Jako milovník vojenské historie zde shromáždil unikátní sbírku zbraní a obrazů od středověku až po zbraně z války v roce V roce 1959 byla sbírka předána do okresního muzea. 17

18 MUDr. Ivan Honl postupně zmodernizoval léčebné zařízení, nechal instalovat litinové vany se schůdky, v areálu lázní vybudoval tenisový kurt, ruský kulečník a především se mu podařilo zvýšit odbyt lahodné minerální vody. V době první světové války byl provoz lázní přerušen a zřízen zde vojenský lazaret. V roce 1931 převzal lázně jeho syn MUDr. Vladimír Honl, gynekolog. Zavedl nové léčebné metody jako diatermie, léčení horským slunkem, soluxem, vibrační masáže a další. Především byl kladen důraz na léčení klidem a zdravým ovzduším. MUDr. Ivan Honl, zbýšovský rodák, měl trvalé bydliště v Praze II, Palackého nábřeží 4, zde se i narodily jeho děti. Zemřel v roce 1936 v Lázních Běloves. Lázně občas navštěvoval také JUDr. Ivan Honl ml., syn, který bydlel v Praze VII., Stalinova 138 a měl za manželku Marii Novozámskou. Pátral po historii války 1866 na Náchodsku a získané znalosti pak publikoval v místních časopisech. Ve válce se v lázních usadil oddíl Hitlerjugend a německá posádka. Po válce převzal lázně opět MUDr. Vladimír Honl a po zestátnění lázní v roce 1948 pracoval krátkou dobu v lázních jako řadový lékař. Později působil v nemocnici v Trutnově a několika pražských nemocnicích. Někdy po válce se seznámil s Čechoameričankou Miladou Wagnerovou, s kterou se patrně oženil. Ta ale byla v roce 1950 jako cizí příslušnice vyhoštěna z republiky do Ameriky.(Celá záležitost ještě není úplně prošetřena.) MUDr. Vladimír Honl zemřel opuštěn v Praze v domově důchodců Lázně Běloves byly po znárodnění předány Ústřední národní pojišťovně, po ní Ústřední radě odborů, v roce 1954 byly vráceny pod státní zdravotní správu a pak pod město Náchod. Koncem 80. let došlo k významným investicím jak do lékařského a rehabilitačního vybavení, tak i ke stavebním aktivitám, začalo se stavět rehabilitační středisko a připravovala se výstavba celého areálu nových budov. Po roce 1989 v rámci restitucí byly lázně vráceny dvěma pětinami potomkům MUDr. Vladimíra Honla, paní MUDr. Věře Tetourové, která vlastní několik akcií dodnes. Mnoho problémů a sporů mezi majiteli vyústilo v roce 1996 ve vyhlášení konkurzu, v rámci kterého zakoupili lázně noví majitelé, kteří však lázně uzavřeli a zrušili i obchodování s minerální vodou. Od roku 2008 pracuje město Náchod na výstavbě nových lázní v sousedství původního areálu. PS.: Děkuji panu dr. Janu Kratochvilovi, řediteli brněnského muzea exilu, který je synem pravnučky Theresie Honlové-Simonidesové, za poskytnuté údaje z rodokmenu rodiny a děkuji také panu Antonínu Samkovi, běloveskému kronikáři za doplnění údajů. Jarmila Plchová 18

19 Dům na Láně asi v roce

20 Parte pradědečka Antonína Honla Celá rodina Honlů 20

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 5. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 5. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 5. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25.02.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Místo schůze: Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: budova Obecního úřadu Moravské Bránice dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík místostarosta Němec

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Hostinné, konané dne 22.02.2017 1165/76/RM/2017 Schválení programu 76. schůze rady města program 76. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29. 5. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29. 5.2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 12 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15. 10. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více