Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní požadavky na Aplikaci MS2014+"

Transkript

1 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Část P1_2_6 Požadavky na Service Desk P1_2_6_Service Desk

2 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 3 ZKRATKY A DEFINICE 4 4 ÚVOD 5 5 POPIS POŽADAVKŮ NA FUNKČNOST SOFTWARE SLOVNÍ POPIS SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA FUNKCIONALITU IDENTITY MANAGEMENT (IDM) ZÁKLADNÍ POSTUP REGISTRACE UŽIVATELŮ APLIKACE MS REGISTRACE PRO EXTERNÍHO UŽIVATELE TYP ZÁKLADNÍ, PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA REGISTRACE, PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO EXTERNÍHO UŽIVATELE TYP PLNÝ REGISTRACE A PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV PRO INTERNÍHO UŽIVATELE SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA FUNKCIONALITU REQUEST /INCIDENT MANAGEMENT/REPORT MANAGEMENT PŘEHLED ROLÍ PRO REQUEST/INCIDENT MANAGEMENT /REPORT OBLASTI PODPORY ZADAVATELÉ ŽÁDOST PŘÍJEM ŽÁDOSTI A JEJÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K ŽÁDOSTEM DALŠÍ POŽADAVKY SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA FUNKCIONALITU CHANGE/RELEASE MANAGEMENT PŘEHLED ROLÍ V CHANGE/RELEASE MANAGEMENT PŘEHLED OBLASTÍ PRO CHANGE/RELEASE MANAGEMENT ZADAVATELÉ POŽADAVKŮ PARAMETRY POŽADAVKŮ 14 P1_2_6_Service Desk 2/15

3 2 Seznam obrázků OBRÁZEK 1 INCIDENT/REQUEST MANAGEMENT OBRÁZEK 2 CHANGE MANAGEMENT P1_2_6_Service Desk 3/15

4 3 Zkratky a definice Zkratka / Pojem MS2014+ Aplikace MS2014+ CSSF14+ IS KP14+ Service Desk ITIL Uživatelé Interní uživatel Externí uživatel Uživatel Service Desk Typy práv Základní externí uživatel Plný externí uživatel Role Interního uživatele Role Uživatele Service Desk Definice Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období (Monitorovací systém pro nové programové období ). Aplikace Monitorovacího systému, která zajišťuje definované funkčnosti. Uživatelský portál Aplikace MS2014+ zajišťující funkčnost pro centrální monitoring projektů strukturálních fondů a správu operačních programů. Uživatelský portál Aplikace MS2014+ pro žadatele/příjemce zajišťující správu projektových žádostí a projektů Je aplikace pro podporu požadovaných servisních činností pro MS (IT Infrastructure Library) Best practice pro návody k řízení služeb IT Uživatel Monitorovacího systému MS2014+, který se do Aplikace MS2014+ dostává přes portál CSSF14+ (řídící orgán, zprostředkující subjekt, platební a certifikační orgán, auditní orgán a další subjekty pro hodnocení a kontrolu projektů) Všichni předkladatelé projektů, jejich spolupracující subjekty, podle typu registrace je: - Základní externí uživatel - Plný externí uživatel Uživatel, který může i pomocí Servisního portálu zadávat požadavky na řešení chyb, rozšíření aplikace nebo být řešitelem atd. Přístup do Aplikace MS2014+ pro otestování vkládaných projektů bez možnosti podepisovat a zasílat projekty k posouzení. Bez nutnosti vlastnictví digitálního podpisu certifikační autority nebo datové schránky, pouze dle LOGIN a PASSWORD. Přístup do Aplikace MS2014+, kdy je k získání třeba kromě LOGIN a PASSWORD dodat digitální podpis nebo zaslat projekt datovou schránku Role interního uživatele jsou definována dle funkce konkrétního uživatele. (např. projektový manažer, finanční manažer, kontrolor atd.) Pomyslně se dělí na běžné jako Zadavatel požadavků, či schvalovatel (schvalovatelé ve více úrovních) pak na administrátorské, které umožňují hlubší možnosti nastavení Service Desku a správu uživatelů. P1_2_6_Service Desk 4/15

5 4 Úvod Cílem dokumentu je popsat požadavky na software pro zajištění Service Desk pro příští programové období Monitorovacího systému Požadavky na Service Desk jsou v souladu s požadavky na Aplikaci MS P1_2_6_Service Desk 5/15

6 5 Popis požadavků na funkčnost software 5.1. Slovní popis Pro zajištění provozu Monitorovacího systému je třeba implementovat software označovaný jako Service Desk, který umožní podporovat tyto základní funkce 1 : Identity management registrace uživatelů, proces nastavení přístupových práv pro Aplikaci MS2014+ (CSSF14+) Incident / Request management zpracování incidentů, požadavků, dotazů na Aplikaci i HW platformu a Infrastrukturu serverovny Change / Release management požadavky na změny a jejich zapracovávání, pro Aplikaci ale i HW platformu a Infrastrukturu serverovny. Tato funkčnost vychází z požadavků na jednotné vedení přístupových práv a rolí v pro Aplikaci MS2014+ a též respektování pravidel ITIL verze 3. Dále jsou to požadavky na podporu generování výkazů / reportů. Aplikace Service Desk musí dále disponovat takovou funkčností, aby mohla beze zbytku (včetně všech specifických požadavků) zajistit implementaci katalogu služeb (od definice služby, přes její zavedení a poskytování až po vyhodnocení) tak, jak je definován v Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Požadavky na Service Desk jsou formulací požadavků na software aplikaci (součást Aplikace MS2014+). Zde nejsou uváděny podrobné pracovní postupy a procesy pro činnosti samotného Service Desku Specifické požadavky na funkcionalitu Identity Management (IDM) Základní postup Service Desk přijímá požadavky na registraci uživatelů do Aplikace MS2014+ a umožňuje přidělení uživatelských práv (Interní uživatel) pro všechny uživatele pouze tímto způsobem. Způsob požadavku na přístup a postup řešení je rozdílný pro interní a externí uživatele. Registrace uživatelů se uskutečňuje prostřednictvím vstupů na portálech IS KP14+ a CSSF14+. Správa uživatelů musí být součástí Aplikace MS Registrace uživatelů Aplikace MS S ohledem na požadavek na jednotnou správu všech uživatelů Aplikace MS2014+ se musí všichni uživatele nejprve registrovat. Registrace probíhá na portále IS KP14+ pro žadatele/předkladatele projektů (externí uživatelé) a na portále CSSF14+ pro všechny uživatele zajišťující monitorovací a 1 Aplikují se v tomto ohledu doporučení ITIL. Z tohoto důvodu jsou názvy v angličtině. P1_2_6_Service Desk 6/15

7 kontrolní činnost z řad ŘO, OŘ NSRR, AO, PCO a dalších spolupracujících pracovníků, např. hodnotitelé. Detailnější popis procesu registrace je v popisu procesu č. 13 v příloze P1_2_4_Detailní popis procesu. Z portálů jsou požadavky na registraci interního uživatele přeneseny do aplikace Service Desk ke kontrole a zapracování. Externí uživatel je schválen automaticky za předpokladu potvrzení u s registračním odkazem. Externí uživatel typu Základní má po schválení žádosti přístup do webové aplikace ISKP14+, kde může zadávat projekty pro Strukturální fondy, kde se provádí automatické kontroly a příslušná hlášení. Nemůže však odeslat žádost do systému k posouzení a schválení projektu Registrace pro externího uživatele typ základní, přístupová práva. Postup: A. Uživatel se registruje na webu portálu IS KP14+ B. Registrační údaje, které jsou povinné: 1. Jméno 2. Příjmení 3. ová adresa 4. mobilní telefon 5. heslo 6. kontrola hesla 7. kontrolní otázka 8. odpověď na kontrolní otázku 9. Kontrolní kód C. Uživatel odešle registraci. Po kontrole mu je zaslán mail s aktivačním odkazem a uživatelským jménem. Uživatel potvrdí aktivační odkaz. D. Nyní je žadatel registrován v aplikaci a lze se do ní přihlásit. Uživatel může jakkoliv vyplňovat formuláře pro žádost o projekt, ale nemůže žádost odeslat do systému. E. Platnost hesla je 12 měsíců. Žadatel je může změnit sám na webu, nebo bude 2 x vyzván 21 a 7 dní před vypršením termínu. Pokud vyprší lhůta 12 měsíců a žadatel se bude chtít přihlásit, systém ho ihned po přihlášení vyzve k změně hesla. Pokud žadatel nebude znát heslo, může si ho sám na přihlašovacím portálu /webu/změnit pomocí kontrolní odpovědi, kterou zadal při registraci. Pokud nebude znát ani tu musí se obrátit na ŘO, který poté zadá požadavek do Service Desk na reset hesla, který administrátor Service Desk provede (viz reset hesla). K úplné expiraci účtu pro externího uživatele může dojít pouze na základě požadavku vlastníka účtu Registrace, přístupová práva pro externího uživatele typ plný Jen tato práva umožňují (externí uživatel typ plný) žadateli odeslat žádost o projekt k posouzení do Monitorovacího systému. Postup jak se stát plným uživatelem: P1_2_6_Service Desk 7/15

8 A. Uživatel již musí být registrován (jako Základní uživatel), musí mít v aplikaci MS2014+ vytvořený účet (tzv. Externí typ základní) B. V kontextové nabídce se bude uživateli nabízet tlačítko upgrade na plného uživatele C. Po stisknutí tohoto tlačítka systém zobrazí formulář, který uživatel vyplní. Pro ověření má dvě možnosti. Buď k formuláři připojí svůj elektronický podpis, nebo formulář napojí na svou datovou schránku. D. Žadatel odešle formulář k ověření na pracoviště Service Desk nebo se bude tento formulář ověřovat pomocí automatiky E. Pokud proces ověření nebude zautomatizován, pracovníci Service Desk ověří, zda uživatel splňuje všechny podmínky pro to, aby se stal plnohodnotným uživatelem. / Typ plný/. F. Uživatel je o upgradu na plného uživatele informován em / SMS. Je požadováno, aby součástí dodávky aplikace Service Desk byla i aplikační část pro možnost odesílání SMS. G. Uživatel typu Plný má možnost odeslat vyplněnou žádost o projekt do systému a získat práva k dalším informacím o všech svých projektech. H. Delegování / sdílení projektů. Uživatel může své projekty na svém účtu sdílet na účet jiného plného externího uživatele. Typy sdílení: 1. Sdílet projekt pouze v náhledu 2. Sdílet projekt v editačním módu 3. Předat vlastnictví projektu Pouze vlastník projektu může sdílet projekt. Sdílet lze na více účtů. U každého projektu bude formou tabulky informace na koho je projekt sdílen a v jakém režimu. Postup sdílení. V kontextové nabídce u vytvářené žádosti bude tlačítko sdílení. Přes toto tlačítko se uživatel dostane na tabulkový přehled informací komu je projekt nasdílen. Zde bude umístěno tlačítko sdílet. Po jeho stisknutí se objeví formulář pro sdílení. Na formuláři bude třeba uživatelské jméno účtu, kterému má být projekt sdílen a volba režimu v kterém má být projekt nasdílen. Po přihlášení na účet uživatele, kterému byl sdílen projekt, by se měla objevit informace, že mu byl projekt nasdílen. I. Práva přístupu jsou nastavena tak, že trvají po dobu platnosti kvalifikovaného certifikátu / platnosti datové schránky Registrace a přidělení přístupových práv pro interního uživatele Základní postup A. Nejdříve je třeba, aby byl interní uživatel registrován do CSSF14+ systému bez jakýchkoliv práv. Uživatel proto musí vyplnit webu CSSF14+ vyplnit registraci. B. Registrační údaje: 1. Jméno 2. Příjmení 3. ová adresa 4. mobilní telefon 5. heslo 6. kontrola hesla P1_2_6_Service Desk 8/15

9 7. kontrolní otázka 8. odpověď na kontrolní otázku 9. Kontrolní kód 10. Rok narození 11. Organizace / útvar 12. Poznámka C. Tato registrace bude odeslána do systému Service Desk ke schválení. Systém musí vyloučit žádosti, jejichž registrační údaje již v systému existují. (Možná kontrola uživatele pomocí externího systému JIP/KAAS i Trustování domén ŘO). D. Schválení registrace bude dvoustupňové. Prvním schvalovacím stupněm, který musí registraci schválit je gestor ŘO pro Operační program, v němž uživatel hodlá pracovat. Gestor ŘO bude zodpovídat i za to, že uživatel absolvoval příslušné školení. Tento údaj bude požadován po uživateli při registraci. Po schválení gestorem za ŘO musí registraci schválit administrátor aplikace (pracovník OSMS). E. Schválením registrace uživatel získá přístup do systému, nicméně ještě nebude moci se systémem řádně pracovat, protože nemá ještě přiděleny role. F. Požadavky na role v systému určuje příslušný gestor ŘO nebo OSMS z Typů práv a matice práv. Návrh i schvalování je vždy dvoustupňové a probíhá v systému Service Desk. Některé role budou vyžadovat kvalifikovaný digitální certifikát /elektronický podpis. G. V ŘO a v OSMS bude určeno písemným podkladem, kdo je oprávněn vytvořit požadavek na přidělení práv v systému CSSF14+. H. Přidělení, odebrání či modifikaci rolí pro daného uživatele bude záležet na gestoru ŘO či OSMS. Za ŘO a OSMS budou definovány osoby, které budou moci v Identity management vytvořit požadavek na přidělení rolí. ŘO nebo OSMS vytvoří požadavek na přidělení rolí a odešle požadavek na schvalovatele práv OSMS. Ten požadavek schválí či zamítne. Všechna dokumentace těchto aktivit je zaznamenávána v systému Service Desk. I. Přidělená práva budou kontrolována měsíčně i pomocí Trust domény a rovněž u rolí vyžadujících kvalifikovaný certifikát, se bude měsíčně kontrolovat platnost certifikátu. J. Výše uvedeným procesem uživatel získá příslušná práva v systému CSSF14+. K. K zneplatnění přístupových práv dojde: 1. Uplynutím doby platnosti role / účtu 2. Zneplatněním certifikátu potřebného pro roli, kde je certifikát podmínkou 3. Překročením doby 14 měsíců od posledního přihlášení 4. Odchodem pracovníka z pracovního poměru nebo funkce pro Monitorování. Lze pro tento účel využít napojení na externí registr JIP / KAAS Role administrátora aplikace Service Desk (OSMS) Pro zajištění plynulé práce Service Desk pro mnoho set interních uživatelů a tisíce externích uživatelů je třeba zajistit následující aktivity v Service Desk. A. Možná kompletní ruční správa uživatelů. Tzn. úprava všech osobních a registračních údajů kromě hesla. Dále možnost resetovat heslo uživateli. B. O reset hesla může požádat ŘO pro příslušné uživatele. V systému pak administrátor provede reset hesla a náhodně vygenerovaný kód by byl odeslán na mobilní telefon uživatele. Viz též poznámka o odesílání SMS zpráv v bod F Další požadavky na funkčnost Service Desk pro IDM A. V IDM musí být tabulkový přehled všech uživatelů a jejich údajů. Tabulky by se měly dát všemožně filtrovat a získávat tak exporty uživatelů dle různých kritérií ze systému. P1_2_6_Service Desk 9/15

10 B. Service Desk v IDM bude využívat číselníky systému CSSF14+, v případě potřeby bude zakládat a udržovat vlastní číselníky. C. V Service Desk i části IDM budou též definovány role, co kdo může v Service Desku vykonávat. Správu rolí bude vykonávat administrátor OSMS D. V části IDM budou zaznamenávány potřebné auditní údaje. Např. kdy se uživatel naposledy přihlásil, kdy se registroval. Jaká práva a kdy v průběhu získával či naopak ztrácel. Kdy byl ukončen jeho přístup do systému atd ROLE v aplikaci MS2014+ Na prvotní definici konkrétních rolí pro interní uživatele se bude podílet OŘ NSRR, OSMS a ŘO. Další správu rolí či jejich úpravu bude mít z technického hlediska na starosti pouze OSMS. Pokud by vznikl požadavek na rozšíření funkcí role či na vytvoření úplně nové role v průběhu monitorovacího období, je třeba takový požadavek zadat do Change/Release managementu a je třeba tento požadavek schválit jak v OSMS tak OŘ NSRR. Fyzickou úpravu po odsouhlasení pak provede OSMS. A. Typ uživatele: interní, externí, uživatel Service desku. B. Konkrétní role: Externí (základní, plný), Interní (manažer projektu, manažer programu, kontrolor, auditor), Uživatel Service desku (zadavatel, schvalovatel atd.) C. Oblast práv: projekty, programy, moduly atd. D. Funkčnosti: jaké úkony v systému může uživatel provádět 5.3. Specifické požadavky na funkcionalitu Request /Incident Management/Report Management Přehled rolí pro Request/Incident management /Report Role Zadavatel Operátor_APL Řešitel_1_APL, Řešitel_1_HWP, Řešitel_1_OSMS, Řešitel_1_INF, Řešitel_1_SEC Host Uživatel Service Desku, který je Řídícím orgánem určen, že může zadávat požadavek ( tento se nazývá obvykle ticket) obsahující Incidenty/Požadavky/Dotazy do systému Service Desk za pracovníky ŘO resp. i za obdržené dotazy. Požadavky nemají charakter změny systému. Specifickým zadavatelem je instalovaný SW na měření dostupnosti aplikací, modulů a služeb, které zasílají podklady pro měsíční výkazy plnění služeb APL, ale i pro HWP, INFR, INF, SEC. Řešitel, který obdrží informaci (ticket) s Požadavkem/ Incidentem/ Dotazem v Service Desk a provede základní kontrolu náležitostí a předává k řešení do příslušné oblasti podpory Řešiteli_1 Označení Řešitele_1 v oblastech podpory. Příslušný Řešitel_1 řeší požadavek/ tickets/ v příslušné oblasti nebo jej předává dalšímu řešiteli v oblasti. Pokud je třeba, pak Řešitel_1 může předat požadavek do jiné oblasti. Náhledová role P1_2_6_Service Desk 10/15

11 Oblasti podpory Jedná se o modul/ část aplikace pro příjem, zpracování a administraci požadavků - request, hlášení chyb - incidentů a dotazů od uživatelů, které se týkají oblastí: Aplikace MS2014+ (APL), HW platforma (HWP), Infrastruktura serverovny (komunikace) (INF), Odbor správy monitorovacího systému, (OSMS), Platforma bezpečnostního dohledu (SEC) Zadavatelé Zadavatelem incidentů, požadavků a dotazů je určený uživatel Service desku a pro každý Operační program bude určeno 3 5 Zadavatelů_RI. Dále Zadavatelem_RI budou určení pracovníci OSMS a vybraní pracovníci zajišťující bezpečnostní dohled. Zadavatel může být určen kdykoliv přidělením příslušné role. Tyto role budou přidělovat Administrátoři Service desk. Některé typy incidentů budou automaticky generovat instalované komponenty dohledového systému. Požadavky externích uživatelů budou nejprve adresovány na příslušný ŘO, který je po posouzení vyřídí, nebo zašle svým jménem Žádost/ Incident / Dotaz na Service Desk. Service Desk je jednotné místo příjmu Žádostí/ Incidentů/ Dotazů. Provoz této části aplikace i Service Desk zajišťuje dodavatel aplikace. Podklady pro Report management / správu výkazů pro hodnocení servisu zasílají i SW pro monitoring systému - měření dostupnost/ kvality provozu Aplikace, HWP, INF, SEC Žádost Po odeslání žádosti na Service Desk je vygenerován unikátní kód. Tento kód bude informovat administrátory Service Desku i zadavatele o základních vlastnostech požadavku. U žádosti se sledují zejména: 1. Zadavatel 2. Popis 3. Priorita požadavku 4. Specifický typ 5. + další méně důležité upřesňující informace Příjem žádosti a její řešení Příjem zabezpečuje pracovník Service Desk dodavatele aplikace s rolí Operátor_APL, který posoudí obsah Žádosti, případně po zpřesnění se Zadavatelem a přeposílá Řešiteli_1 pro příslušnou oblast APL, HWP, OSMS, INF, SEC. Aplikace eviduje stav žádosti a jeho historii. Každý úkon se žádostí musí být zaznamenán změnou stavu a jeho zapsáním do historie stavů. P1_2_6_Service Desk 11/15

12 Obrázek 1 Incident/Request management Incident/Request management Zadavatel Řešitel_SEC Řešitel_APL_1 Operátor_APL Řešitel_OSMS_1 Řešitel_APL_2 Řešitel_APL_3 Řešitel_OSMS_2 Řešitel_OSMS_3 Řešitel_HWP_1 Řešitel_IFS_1 Řešitel_HWP_2 Řešitel_HWP_3 Řešitel_IFS_2 Řešitel_IFS_ Přístupová práva k žádostem Požadavek, který byl jednou vytvořen již nelze měnit. Jediná možnost změny je pomocí změny stavu, kdy se provede úkon a vše je zaznamenáno v historii stavů požadavku. Ke každému požadavku je možné psát komentáře. U každého komentáře je vždy uvedeno, kdo a kdy tento komentář zadal. Odeslaný komentář se již nedá smazat ani nijak měnit. Všichni uživatelé kteří mají přidělenou roli v RIM (Request incident management) můžou nahlížet na všechny vytvořené požadavky a psát k nim komentáře. Toto se netýká incidentů a požadavků z oblasti bezpečnostního dohledu, které jsou v obou módech přístupné řešitelům Bezpečnostního dohledu a OSMS Další požadavky Dohledatelnost dle různých hledisek (zobrazení požadavků formou aktivní tabulky, zadávání filtrů, např. období, operační program, typ požadavku, zadavatel apod.) Auditovatelnost dohledatelnost údajů (co, kdy, jak se s požadavkem stalo) Podpora pro sestavování a kontrolu měsíčních Výkazů, přehledů potřebných pro fakturaci služeb, např. přehledy dostupnosti části Aplikace dle servisních služeb, podklady hodnocení incidentů a požadavků a jejich řešení, apod. Dohledatelnost a auditovatelnost se vztahuje též na všechny Výkazy ukládané v Service Desk. Pro výkazy, které si bude generovat OSMS, požadujeme možnost uložení vypracovaných šablon pro vybrané výkazy. P1_2_6_Service Desk 12/15

13 Aplikace musí umožnit integraci elektronických podpisů, které budou vyžadovány pro některé měsíční výkazy případně pro další objekty. Možnost exportů Možnost exportů dat do různých formátů (např. XLS, DOC) Grafy Průběžné grafy statistických údajů Notifikace formou mailů a přímo v aplikaci Service Desk (upozornění na stav požadavku či přidání komentáře) Propracovaný komunikační prostředek formou komentářů s možností volit adresáta komentáře atd Specifické požadavky na funkcionalitu Change/Release management Jedná se o modul pro administraci požadavků na rozvoj a úpravy výše uvedených oblastí, tj. Aplikace MS2014+, HW platformy, služeb Infrastruktury severovny a služeb Bezpečnostního dohledu. Změny jsou zde chápány jako změny funkčnosti Aplikace, tj. změna zdrojového kódu a řádného testování změn v testovacím prostředí, a změny HW platformy (operačních systémů, hardwarových komponent, resp. parametrů služeb), které nejsou spojeny jen s výměnou a opravou vadných komponent. U těchto změn je vždy třeba koordinace s dodavatelem a provozovatelem Aplikace Přehled rolí v Change/Release management Základní typy rolí jsou uvedeny níže v tabulce. Nicméně role budou ještě modifikovány dle stupně schvalování. Takže může být zvlášť role pro schvalovatele OSMS (Schvalovatel_APL_OSMS) a pro schvalovatele OŘ NSRR (Schvalovatel _APL_NSRR) atd. OŘ NSRR je zkratka pro Odbor Řízení Národního Strategického Rámce centrální metodický a koordinační útvar pro Monitorovací systém v ČR. Role Zadavatel_APL Určený uživatel z OŘ NSRR, ŘO, OSMS administrátorské role Schvalovatel_APL Určený uživatel z OŘ NSRR, OSMS administrátorské role Zadavatel_HWP Určený uživatel z OSMS, APL, IFS, HWP administrátorské role Schvalovatel_HWP Určený uživatel z OSMS administrátorské role Zadavatel_IFS Určený uživatel z OSMS, APL, IFS, HWP administrátorské role Schvalovatel_IFS Určený uživatel z OSMS administrátorské role Host Náhledová role Přehled oblastí pro Change/Release management Jedná se o modul/ část Service Desk pro příjem, zpracování a správu požadavků na změny v oblastech: aplikace MS2014+ (APL), HW platforma (HWP), Infrastruktury serverovny,(inf), Bezpečnostní dohled (SEC) Zadavatelé požadavků P1_2_6_Service Desk 13/15

14 Oblast Aplikace MS2014+: Zadavateli požadavků na změny do tohoto systému budou zadávat: Určené osoby za Řídící Orgán Operačních programů., dále (OP) Pracovníci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) Pracovníci OSMS Oblast Ne aplikační: Oblast Ne aplikační se netýká Aplikace MS2014+ a je pro oblasti hardwarové platformy, infrastruktury a platformy pro bezpečnost mohou být zadavatelem: Určení pracovníci OSMS Určení pracovníci provozovatele HWP Určení pracovníci infrastruktury (INF) Určení pracovníci bezpečnostního dohledu (SEC) Parametry požadavků U Požadavků je třeba sledovat: Viz. RIM analogické jako v kapitole 5.3. Tento modul bude podobný modulu Request managament s tím rozdílem, že zde bude navíc kladen důraz na schvalovací proces požadavku. Ostatní funkčnosti jako exporty, předávání požadavků, komunikace atd. bude stejná jako u request managementu. Jednoduché schéma schvalovacího procesu P1_2_6_Service Desk 14/15

15 Obrázek 2 Change management Change management Zadavatel Zpracovatel_HWP Schvalovatel_OSMS Zpracovatel_IFS Zpracovatel_SEC Schvalovatel_OŘ NSRR Zpracovatel_APL Schvalovatel pracnosti Schvalovatel akceptace (zadavatel) P1_2_6_Service Desk 15/15

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Registrace pro Intrastat v roce 2012. Přechody z aplikací, které nebudou v roce 2012 podporovány.

Registrace pro Intrastat v roce 2012. Přechody z aplikací, které nebudou v roce 2012 podporovány. Registrace pro Intrastat v roce 2012. Přechody z aplikací, které nebudou v roce 2012 podporovány. 1. Vymezení pojmů a. Situace v roce 2012. V roce 2012 budou platné pouze aplikace InstatOnline (dále IO)

Více

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1 Vsetín 1 Základní informace ForesTrade je elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem

Více

Webová aplikace MS2014+ 15. 12. 2015, Ústí nad Labem, Ing. Miloš Vejr

Webová aplikace MS2014+ 15. 12. 2015, Ústí nad Labem, Ing. Miloš Vejr Webová aplikace MS2014+ 15. 12. 2015, Ústí nad Labem, Ing. Miloš Vejr 1 Portál MS2014+- stručné představení Prostřednictvím MS2014+ probíhá podání úloh: Žádosti o podporu ; Žádosti o platbu a monitorovací

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN Národní elektronický nástroj Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN V 1.2 31.10.2014 Obsah 1 Vymezení pojmů... 3 1.1 Vymezení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Tento dokument popisuje postup registrace Zájemce a jeho Oprávněných osob v aplikaci Elektronické aukce dříví Lesy ČR, a.p.

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Obsah 1 Nepodstatné a administrativní změny... 3 2 Podání žádosti o změnu projektu konečným příjemcem... 4 2.1 Založení nové žádosti

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Říjen 2014 Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop registrace EU režim Mini One Stop Shop registrace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5 M-COM s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A telefon: +420 242 405 220 148 00 Praha 4, Czech Republic e-mail: info@m-com.cz www.m-com.cz Uživatelská příručka k webovému rozhraní aplikace M-COM Service Desk Autoři:

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více