Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 cena 5 Kč 1

2 záøí Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS hod Čt Mateřské centrum v KS hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS hod Pá So Ne Schůzka občanů k II/118 v Ešce (více: ÚM) hod Po Začátek výstavy obrazů Stanislava Kadlece (více: KS) 9.00 hod Út Senior klub v KS hod St Čt Pá So Rozloučení s prázdninami a oslava založení MC hod. (více: Z činnosti...) Ne Konec výstavy obrazů Stanislava Kadlece do hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech (více: Z činnosti...) 6.00 hod Ne Zájezd pro děti do Divadla kouzel (více: Z činnosti...) hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Ne Po Začátek výstavy solárních panelů (více: KS) hod Út Senior klub v KS hod. spoleèenská kronika záøí 2008 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: KUŽELOVÁ Milada 91 let TÝROVÁ Marie 70 let KEREKOVÁ Jarmila 70 let PLECITÝ Josef 80 let GROS Josef 86 let OHARKOVÁ Otilie 75 let MOULISOVÁ Zdeňka 87 let TÝR Jaromír 75 let Narození VZPOMÍNKY WÁGNEROVÁ Kateřina BAŠÍKOVÁ Jindřiška Rozloučili jsme se... JABORSKÝ Kamil VIŠTEIN Josef ZÁLUSKÝ Josef MASTNÝ Karel Dne 3. září 2008 uplynulo 6 smutných let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Zárybnický z Běřína. S láskou v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 2 3

3 informace z Úøadu mìstyse Jince záøí 2008 STAVEBNÍ ÚŘAD JINCE je do 9. září 2008 U Z A VŘEN z důvodu čerpání řádné dovolené. Zpráva o činnosti rady městyse Jince za období od do V uvedeném období se rada městyse sešla ke svému jednání čtyřikrát. Na svém červnovém jednání schválila: Smlouvu o dílo na stavební úpravy a úspory energií ZŠ a MŠ s firmou TORUS s.r.o.; Smlouvu o dílo s firmou PETUNIA s.r.o. Příbram na regeneraci zeleně na sídlišti Zborovská; Smlouvu o dílo s firmou Jaroslav Drobílek, Příbram na stavební úpravy výměna ÚT v MŠ Jince; Výměnu oken v bytě 3/300 na náklady žadatelky; Předběžný termín plesu ; Konání soutěže Rallye Příbram ve dnech 19. a na katastru obce Jince při zachování stejné trasy jako v minulém ročníku; Přijetí dvou brigádníků údržba veřejné zeleně; Přijetí pracovníka na výkon trestu VPP; Realizaci varianty č. 2 předávací šachta vodovodního řadu v ul. Zborovská. 14. července rada schválila: Zadávací podmínky pro podání nabídky na realizaci akce Plynofikace Královky - obeslat 3 5 firem. Termín pro otevírání obálek s nabídkami od hod.; Variantu pro řešení odvodnění lesní cesty v horních Rejkovicích uložení potrubí o průměru 200 mm; Zadat osázení dělících truhlíků na parkovišti Zborovská spol. Petunia; Změnu 2. varianty pro výstavbu vodoměrné šachty na Zborovské využít k umístění zařízení zrušené tepelné smyčky a měření umístit do stojanu; Rozpočtové opatření č. 6/08; Objednat zhotovení slavnostní vyšívané vlajky městyse u spol. ALERI- ON - úhrada bude provedena z 6171 pol. 6122; Objednat uliční vysavač, financování z 3639 pol. 6122; Uzavření mandátní smlouvy se spol. Jája & Kája na zajištění prodeje bytů; Přechody nájemních smluv - k bytu č. 3/205 ul. Čl. dělostřelců a k bytu č. 3/291 v ul. Jana Žižky na rodinné příslušníky, kteří žijí s dosavadními nájemníky ve společné domácnosti; Výměnu oken v bytě 4/202 za okna plastová v bílé barvě na náklady žadatele podmínkou je zachování stávajícího tvaru a členění oken; Vyřazení majetku na základě návrhů dílčích inventarizačních komisí z inventarizace provedené k soupis vyřazovaného majetku bude předán likvidační komisi k vyjádření o způsobu likvidace; Řešit personální zabezpečení chodu sběrného dvora uzavřením dohody o pracovní činnosti; Přijetí tří brigádníků - dva k údržbě veřejné zeleně, jeden na nové označení majetku vedeného v evidenci DHM a investičního majetku městyse. Rada neschválila: Vyhovět žadatelce o umožnění splátkového kalendáře na dlužné nájemné z důvodu nedodržení předchozího splátkového kalendáře; Směnu pozemků č. parc. 694/5 a 694/6 ve vlastnictví spol. JINOVA (celkem o výměře 69 m2) za pozemek 872/2 k.ú. Jince ve vlastnictví městyse (1380 m2) s tím, že upřednostňuje při rekonstrukci chodníku tento narovnat a vést po pozemku 704/1; Vyhovět žádosti o prodej části pozemku č. parc. 589/1 k.ú. Jince (cca 900 m 2 ) k zajištění příjezdu pro zásobování plánované prodejny (na předmětné části pozemku se nachází parkoviště pro bytové domy v ul. Čsl. dělostřelců). Předběžnou studii maloobchodní prodejny vzala rada na vědomí s tím, že doporučuje projednat navržené řešení výjezdu na hlavní komunikaci předem s DI; Rada pověřila starostu a místostarostu k prověření možnosti využití dotace od MV generálního ředitelství HZS ČR pro rok 2009 na hasičskou techniku příp. hasičské vybavení, v případě vytipování potřebného vybavení pro SDH, na které by se dala dotace použít pak k přípravě žádosti tak, aby mohla být projednána na příštím zasedání rady července rada schválila Termín konání veřejného zasedání zastupitelstva na a návrh programu jednání; 4 5

4 Zadat realizaci akce Jince - úsekové měření (vodoměrná šachta varianta v kolektoru) dle předloženého rozpočtu společnosti VaK Beroun; Zadat Ing. Kořínkovi dopracování projektu STL plynovodu za most u Budilova mlýna; Úhradu víceprací na realizaci dvou garáží pro městys Jince - oproti původnímu zaměření v plánech bylo nutno vyzdít stěny výše situace ověřena na místě; Vydání souhlasu s realizací akce Nová STL plynovodní přípojka PE 25 pro novostavbu RD na č. parc. 97 Jince, ul. Brigádnická za podmínky uložení plynovodní přípojky přes vozovku ul. Brigádnická podvrtem startovací a dojížděcí otvory budou umístěny v chodníku. Po ukončení prací stavebník předá dotčenou část komunikace s opravenými povrchy vlastníkovi této komunikace. Dnem předání bude v platnost uvedena záruční doba 48 měsíců, po kterou bude stavebník ručit za řádně provedenou úpravu výkopem dotčené komunikace; Oslovit vlastníka pozemku č. 500/1 k.ú. Jince (Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci, Temný důl, Pec pod Sněžkou) ohledně možného bezúplatného převodu tohoto pozemku pod vozovkou ul. Pod Váhou; Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu; Objednat výměnu prošlých 72 vodoměrů v obecních bytech dle rozpisu Správy bytů za repasované vodoměry; Prodloužit nájemní smlouvu k bytu 4/298 o půl roku (za podmínky, že je uhrazeno dlužné nájemné); Opravu havarijního stavu elektroinstalace v bytě 2/292 z rozpočtu Správy bytů; Podíl městyse na opravě elektroinstalace ve společných prostorách domu č.p. 173; Požádat o dotaci pro SDH na hasičské obleky a na koupi hasičského auta; Předložit nájemní smlouvu s ENERGY INVESTMENT s.r.o. na pronájem pozemků č. 1530, č a č v k.ú. Jince k výstavbě a provozování sluneční elektrárny ke schválení zastupitelstvu městyse; Uzavření smlouvy s DDAS s.r.o. Drozdov na odvodnění cesty v horních Rejkovicích; Objednávku leteckých snímků (vč. PC zpracování a CD) u JAS AIR CZ spol. s r.o. Letiště Hosín; Přijetí dvou brigádníků na dohody o provedení práce (údržba zeleně, videodokumentace obce); Záměr prodeje pozemku v k.ú. Jince č. parc. 360/4 o výměře 37 m 2 žadatelce p. Jeřichové v souladu s usnesením zastupitelstva městyse Jince ze dne k původní žádosti p. Magdalény Jeřichové. 11. srpna rada schválila Výsledek výběrového řízení na plynofikaci Jince Královky (Jince ul. Pod Královkou, STL plynovod PE 50 vč. přípojek a STL plynovod, Jince, ulice pod Královkou) s tím, že společnost InTePs s.r.o., Písek, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, bude vyzvána k uzavření smlouvy v souladu s předloženou nabídkou; Obeslat 3 projektanty k předložení nabídky na zpracování projektu na půdní vestavbu dvou bytů v č.p. 165 (včetně provedení zaměření stávajícího stavu) podklady pro nabídku připraví Ing. Běhoun, vyhodnocení nabídek na příštím jednání rady; Předložit zastupitelstvu návrh na zřízení komise ze zastupitelů (starosta, místostarosta, předseda KŽP + příp. další zájemce) ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí); Rozpočtové opatření č. 8/2008 úprava rozpisu jednotlivých ; Projednat v zastupitelstvu případnou výměnu bytu 5/173 ve vlastnictví městyse za volný byt 2/295 s tím, že následně by bylo možno řešit prodej uvolněného bytu v č.p. 173 obálkovou metodou; Vydání souhlasu k výměně oken v bytě 2/206 ul. Čsl. dělostřelců na náklady žadatelů s podmínkou zachování stávajícího členění oken a hnědé barvy rámů; Předložit zastupitelstvu návrh na postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domů v Jincích, lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. a následný prodej části pozemku p.č.706/1 pod budoucími bytovými domy této společnosti; Předložit zastupitelstvu návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 759/3 k.ú. Ohrazenice (místní komunikace v Ohrazenici) obci Ohrazenice; Předložit zastupitelstvu návrh na majetkoprávní dořešení pozemků pod chodníky podél státní komunikace (dle GP č /2005): Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince pozemky pod chodníky podél státní komunikace dle GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p.č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2 Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2 poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m 2 6 7

5 Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj: Pozemky přisloučené do p.č. 501/10 poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2 Předložit zastupitelstvu městyse návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince; Požádat o vynětí části pozemku parc. č. 469 k.ú. Jince pod budovanou kompostárnou ze zemědělského půdního fondu; Přidělení uvolněného bytu č. 5 v čp. 32 dle návrhu bytové komise; Poskytnutí příspěvku pořadatelům akce Prázdniny končí na Křešíně v částce 5.000,- Kč. Zprac: VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Rozpočtové opatření č. 9/2008 dle přílohy zápisu. 4. Doplnění programu rozvoje městyse pro rok 2008 o vybudování, resp. doprojektování kompostárny. 5. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r ve výši 20 tisíc Kč z finančních prostředků Středočeského kraje - na výstroj pro jednotku SDH Jince /hasičské obleky/ (finanční podíl městyse 6.715,- Kč). 6. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r z finančních prostředků MV ve výši 500 tisíc Kč - na zakoupení dopravní techniky pro jednotku SDH Jince (finanční podíl městyse do 250 tisíc Kč). 7. Podání žádosti o přidělení dotačních titulů ze Státního fondu životního prostředí na rozšíření provozu sběrného dvora a kompostárny na rekonstrukci Kantorského rybníka s tím, že pověřuje radu městyse k přípravě a podání jednotlivých žádostí (včetně stanovení konkrétního požadavku na výši dotace) podané žádosti budou předloženy ke konečnému schválení zastupitelstvem na nejbližším jednání zastupitelstva následujícím po podání žádosti. 8. Převod bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v domech č.p a č.p v ul. Čsl. dělostřelců, čp. 291 a 292 v ulici Jana Žižky a č.p. 199 v ul. Slavíkova včetně příslušných spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích a u č.p. 199 též na funkčně související nezastavěné části pozemku parc. č. 971, to vše v k.ú. Jince, do vlastnictví oprávněných nájemců bytů za ceny dle zásad přijatých zastupitelstvem městyse na zasedání dne Umožnit p. M. Helclové výměnu bytu č. 5 v čp. 173 za byt č. 2 v čp. 295 s tím, že uvolněný byt v čp. 173 bude nabídnut k prodeji obálkovou metodou cena bude stanovena v souladu se zásadami prodeje bytů schválenými zastupitelstvem Podmínkou výměny je uhrazení kupní ceny bytu 2/295 před převodem tohoto bytu a žádné dluhy spojené s užíváním bytu č. 5 v čp Výši nájemného v obecních bytech od ponechat ve stávající výši. 11. Zřízení komise ve složení dr. Josef Hála, Ing. Miroslav Běhoun, Ing. Martin Vejr, Ing. Miroslav Jandík, Miroslava Tichá ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí) závěry zjištění zpracuje komise do a předloží je k dalšímu jednání zastupitelstvu. 12. Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. ENERGY INVEST- MENT s.r.o., České Budějovice - pozemků parc. č. 1530, parc. č a parc. č. 1532, v k.ú. Jince k vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny text dle přílohy zápisu. 13. Postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domu v Jincích - lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. za úplatu v celkové výši ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy o postoupení s uvedenou společností text dle přílohy zápisu. 14. Záměr prodeje části stavebních pozemků par. č. 706/1 v k.ú. Jince určených pro výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Zborovská pro výstavbu bytových domů spol. Real Spektrum Global, a.s. - budoucí zastavěné plocha pod bytovými domy, která se oddělí geometrickým plánem vypracovaným autorizovaným geodetem v okamžiku dokončení hrubé stavby jednotlivých objektů. Cena za předmětné pozemky bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného oprávněnou osobou dle právních předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy. 8 9

6 15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se spol. Real Spektrum Global, a.s. na část pozemku č. par. 706/1 uvedenou v usnesení zastupitelstva ze s doplněním čl. III, bodu 2. o odst. b) v tomto znění: do 180 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení zahájit výstavbu. 16. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince. 17. Záměr bezúplatného převodu pozemku č. parc. 759/3 (1422 m 2 ) k.ú. Ohrazenice obci Ohrazenice (pozemek pod místní komunikací v Ohrazenici). 18. Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p. č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2. Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2: poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: PoPozemky přisloučené do p. č. 501/10: poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2. Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse vyhlašováním a hodnocením obecních soutěží na prodej bytů uvolněných v průběhu privatizace podmínky soutěže musí být stanoveny v souladu se zásadami prodeje bytů ze dne Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemků 627/1, 627/10 společenstvím vlastníků čp. 271, 272 a 269, 270. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: informaci o plnění usnesení zastupitelstva z ; zprávu o čerpání rozpočtu k ; zprávu o plnění programu rozvoje městyse; informaci o možnosti navýšení daně z nemovitostí pro rok 2009 nebude daň z nemovitostí na území městyse navyšována; informace k postupu schvalování změny č. 2 Územního plánu městyse Jince. Krátce z obce Ani o prázdninách se v obci nezahálelo. Mezi důležité akce, které se podařilo zrealizovat (či na kterých se dosud pracuje), patří např.: Mateřská škola realizace akce Stavební úpravy pro úspory energií ZŠ a MŠ Jince v hodnotě cca 7 mil. Kč, přičemž více než polovina prostředků je z EU (zateplení objektů, výměna oken a dveří, výměna radiátorů, regulačních ventilů, atd.). Sídliště Zborovská vybudovala se 2 parkoviště (u prodejny Jednoty a ve spodní části sídliště proti čp. 339 a 340), byla nově vyznačena stání pro vozidla na stávajícím parkovišti. Zahájena byla také akce financovaná Evropskou unií Regenerace sídlištní zeleně (vyrovnání terénu, osázení keři a zelení). Upravovala se zeleň i v samotné obci, kdy byla na problematická místa navezena nová zem k vyrovnání zelených ploch. Stávající autobusové zastávky byly opraveny, nová je u čp. 199 a v dolních Jincích směrem na Rejkovice. Horní Rejkovice se dočkaly odvodnění lesních cest. Plně v provozu je v ul. Pod Váhou kromě sběrného dvora i kompostárna. Probíhají práce na přípravě výstavby ing. sítí a komunikace v lokalitě A10 bagrování ornice v místech budoucích komunikací. V obci byly vybudovány retardéry, které donutí řidiče zpomalit a tím přispívají k zajištění bezpečnosti provozu. Zároveň slouží k odvádění vody z vozovky při deštích. Tímto se omlouváme některým letcům a závodníkům, že jsme dali přednost zdraví a životu obyvatel této lokality a dětí chodících tudy do školy. Nové cesty se dočkali obyvatelé části obce v ulici Pod Plešivcem. Podařilo se provést výspravu místních komunikací a ve spolupráci s obyvateli domu čp. 267, 268 dobudovat i parkoviště. Pro děti je připravena nová houpačka místo té původní, kterou neznámý darebák ukradl z parku na náměstí. Pracovalo se i na hřbitově zde brigádníci natřeli ploty (žel i některé pomníky, ale sjednáváme nápravu a zároveň se omlouváme majitelům) a starali se o úklid tohoto pietního místa. Hasiči si vzali na starost likvidaci křovin v lokalitě A-10 a v Rejkovicích. Městys Jince byl hlavním sponzorem Turnajů v malé kopané a nohejbalu, které se konaly na koupališti v Jincích v červenci a srpnu, podílel se na velké akci Léto končí na Křešíně u příležitosti skončení prázdnin, úzce spolupracoval při akci pivovaru Budvar Putování s pivem na Plešivec. Městys bude také dne 20. září hostit účastníky mistrovství republiky ve střelbě z kuše. J. Hála, starosta 10 11

7 (Foto: MM, KS, SDH) 12 13

8 SBĚRNÝ DVŮR v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Oznamujeme, že v areálu sběrného dvora je otevřena i kompostárna. Občané sem mohou dávat trávu a větve. Kompostárna a sběrný dvůr jsou otevřeny každou sobotu od 8 11 hodin a odpoledne od hodin. Nezapoměňte si vzít s sebou občanský průkaz! Schůzka k rekonstrukci silnice II/118 Dne 7. září 2008 v hodin v restauraci Eška v Jincích se koná schůzka občanů městyse Jince, občanů obce Rejkovice a všech vlastníků nemovitostí v těchto obcích, jejichž majetky budou či mohou být dotčeny plánovanou rekonstrukcí silnice II/118. Cílem této schůzky je především společně formulovat návrhy a požadavky, které by měly být zohledněny ze strany městyse Jince a jeho představitelů při rozhodování v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a které by měly vést k ochraně majetku jednotlivých občanů a kvalitě bydlení v obci. Dotýká-li se plánovaná rekonstrukce i Vás, či máte-li zájem seznámit se a připojit k těmto požadavkům a návrhům, pak si Vás rovněž dovolujeme pozvat na toto plánované setkání. Vaše účast je důležitá, nebo v současné době je rozhodováno o budoucím vzhledu našich obcí a způsobu života v nich. V případě dotazů se můžete obrátit na: p. Jarmilu Klánovou, Jince Slavíkova 25, tel p. Marii Kainovou, Jince Slavíkova 222, tel VOLBY 2008 Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat Krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Češi budou volit krajská zastupitelstva ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy. Voliči také obmění třetinu Senátu, senátní volby se budou konat v sedmadvaceti volebních obvodech. Více informací v příštím čísle JZ. kulturní støedisko záøí 2008 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 3. září 2008 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 4. září 2008 od hodin v Kulturním středisku Jince září VÝSTAVA OBRAZŮ STANISLAVA KADLECE Výstava bude otevřena v sále KS: PO PÁ SO Všichni jste srdečně zváni. Městys Jince pořádá a zve na VÝSTAVU SOLÁRNÍCH PANELŮ, která se koná v sále Kulturního střediska Jince ve dnech 29. září 3. října Výstava bude otevřena: v pondělí od 10 hodin, úterý čtvrtek od 8 16 hodin, v pátek od 8 13 hod. Pondělí: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy 14 15

9 Úterý: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců Středa: výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců Čtvrtek: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy Pátek: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců (V době, kdy budou v sále KS výstavy obrazů, se schůzky mateřského centra nekonají.) KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA pokračují Pro velký zájem budou v Kulturním středisku Jince opět probíhat kurzy znakového jazyka pro pokročilé, nově i pro začátečníky. Informace pro začátečníky: kurz znakového jazyka trvá 3 měsíce, výuka začne v říjnu 2008 schůzky budou 1x za 14 dní (ve středu v podvečer) v učebně KS. Cena 1 kurzu je 500 Kč. Pokročilí se budou scházet od září. Bližší info podá lektorka Veronika Dvorská (popř. Kulturní středisko). Připravujeme: LISTOPAD: ZÁJEZD DO POLSKA Kulturní středisko pořádá dne 19. listopadu 2008 (středa) zájezd na předvánoční nákupy do Polska Kudowa. Odjezd: hodin od sokolovny Cena: 200,- Kč/os. Přihlášky + platba ihned: Kulturní středisko ( ) nebo pí Marie Kratochvílová. Kulturní středisko oznamuje: Vstupenky na muzikál CARMEN do Hudebního divadla Karlín ( ) jsou již vyprodány. Zamluvené si včas vyzvedněte v KS! Informace o odjezdu autobusu v příštím čísle JZ. Milí čtenáři, z poslední strany Jineckého zpravodaje se může usmívat i Vaše dítě či vnouče. Fotografie (nejlépe v elektronické podobě) posílejte na Klasické snímky můžete donést do Kulturního střediska nebo do knihovny. Vážení občané, podnikatelé, předsedové spolků a organizací Do příštího čísla Jineckého zpravodaje připravujeme přílohu ADRESÁŘ. Čtenáři zde najdou adresy, tel. čísla, kontakty a úřední hodiny na ÚM Jince, Základní a Mateřskou školu Jince, Kulturní středisko, obchody, restaurace, firmy a podnikatele, spolky a organizace, zdravotnictví, tísňové linky, atp. Informace jsme čerpali z internetových stránek, tel. seznamu, reklamy na provozovně a poptávky. Na některé subjekty se nám kontakt zjistit nepodařilo, nebo o nich zkrátka nevíme. Pokud chcete, aby vaše firma, spolek či organizace v Adresáři 16 17

10 nechyběla, pro jistotu kontaktujte Kulturní středisko - telefon nebo - nejpozději do 15. září Děkujeme za spolupráci red. rada JZ. MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA JINCE Jak jsme již dříve uvedli, naše knihovna obdržela od firmy Hrkal a Greiner, s.r.o. sponzorský dar na nákup nových knih. Seznam titulů, které byly za tyto finanční prostředky zakoupeny, najdete na internetových stránkách knihovny Za sponzorský dar firmě Hrkal a Greiner děkujeme. UZAVŘENÍ KNIHOVNY Oznamujeme návštěvníkům knihovny, že v září bude probíhat rekonstrukce dětského oddělení (přesný termín nebyl v době uzávěrky JZ znám, po dojednání s firmou bude vyvěšen na budově KS). Z tohoto důvodu bude knihovna veřejnosti 1-2 týdny UZA- VŘENA a v provozu nebude ani internet a kopírka. VK V Kulturním středisku si můžete zakoupit: DVD Za poznáním - Valdek, Točník, Žebrák (BM Video) Střední Brdy I. (BM Video) Střední Brdy II. (BM Video) Brdy, zde žijeme část Jinecko (VIDI) Přírodní krásy Brd I. (VIDI) Knihy PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích Brdské vzpomínání Jince dějiny obce 320,- Kč 350,- Kč 350,- Kč 250,- Kč nové! 250,- Kč 400,- Kč zlevněno! 120,- Kč nové! 195,- Kč Čtenáři píší... Děkujeme! Komu? Firmě Pneu Lang Jince za jejich pomoc. Při cestě z Krumlova - za Budějovicemi - se nám zadřela vodní pumpa na autě, následkem toho spadl rozvodový řemen a doslova se potkaly písty. Po odtažení k Langům se vždy ochotná paní Langová (se svou neutuchající aktivitou) ihned - přestože měli dovolenou - ujala vozu a začala shánět náhradní díly na tuto náročnou opravu, nebo to bylo téměř na generálku motoru. Po sehnání dílů si vůz vzali do parády šikovní mechanici a v rekordním čase ho opravili. A podotýkáme, že za velmi přijatelný peníz! Ostatně - nebyla to naše první pozitivní zkušenost s touto firmou. Ještě jednou veliký dík! Fulínovi - Rejkovice Nevyžádaná pošta Denně přichází do našich počítačů množství nevyžádané pošty (tzv. SPA- Mů). Většina z nich je nic neříkajících, ale některé možná nejsou až tak zbytečné. Zaručené zprávy radící jak rozpoznat MRTVICI či jak pomoci při INFARKTU jsme konzultovali s obvodním lékařem MUDr. Jaroslavem Smutným. K článku o mrtvici neměl pan doktor žádných připomínek a schválil uveřejnění v JZ. Článek o infarktu doporučil uvést spíše pro zajímavost - lékaři tento postup nepřijímají, a proto je jen na vás, zda tyto rady budete brát vážně či ne. Mrtvice Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli novým nerozchozeným botám. Přestože byla bledá a chvěla se, přátelé jí pomohli a posadili ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Lenka usměvavá a veselá. Pozdě večer Lenčin manžel všem zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována. O hodinu později náhle zemřela. Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka žít! 18 19

11 Jak rozpoznat mrtvici? Nejlehčí metoda je komunikovat s postiženým takto: - požádat ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen - požádat ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně - požádat ho, aby zvedl obě ruce - což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko - požádat ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice. Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku! Lékaři tvrdí, že pokud se pacient k nim dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněn. Infarkt Právě jedeš domů (samozřejmě sám) po neobyčejně náročném dni v práci. Jsi unavený, vystresovaný a rozčilený Náhle začneš cítit bolest ve své hrudi, která vystřeluje do ruky a do čelisti. Jsi jen pár kilometrů vzdálen od nemocnice, ale nevíš, jestli cestu zvládneš. Měl jsi sice školení o první pomoci, ale zapomněli říci, jak pomoci sám sobě. Jak přežít infakrt, když je člověk sám? Když infarkt přijde, spousta lidí je sama a bez pomoci. Osobě, jejíž srdce bije nepravidelně, a která začíná omdlévat, zbývá několik vteřin, než ztratí vědomí úplně. Pokuste se nepanikařit a začněte opakovaně kašlat, a to velmi energicky. Hluboce se před každým zakašláním nadechněte. Kašlat musíte zhluboka a dlouho musí se vám tvořit hlen hluboko v hrudi. Nádech a kašel musí být opakovaný každé 2 vteřiny, bez přestávky, dokud nedorazí pomoc, nebo dokud nezačne srdce bít opět normálně. Hluboký nádech dostane kyslík do plic a pohyby při kašlání zmáčknou srdce a umožňují cirkulaci krve. Tento tlak na srdce podporuje jeho návrat do normálního rytmu. Oběti infarktu takto získají drahocenný čas dostat se do nemocnice. KS Zdravotní středisko Když tě něco zlobí třeba jen zadřená tříska, nejlépe pak uděláš, že zajdeš do střediska. V čekárně na chvíli na lavici sedneš pak a na dveřích si přečteš NEKLEPAT! Ve dveřích když objeví se sestra v rouše oděna je bíle to přišla tvoje chvíle. Pozdravíš a vejdeš pak, bys uslyšel - sundejte si sako, já vám změřím tlak! Sestra měří, říká pak - co děláte, pane Lysý, vysoký je jako vždycky ten tlak systolický! Od sestry pan Lysý do rukou bere zdravopisy a jde vedle do dveří, kde již čekaj doktoři. Doktor praví nepít kávu, nekouřit, nejíst čočku, ale ani hrášek, na vysoký systolický napíšu vám prášek. Za týden se ukažte pak, sestra vám zas změří tlak. Za týden jde zas pan Lysý do střediska, na lehko, jen tak, aby sestra v bílém plášti změřila mu tlak. Pan doktor, co zarostlou má bradu, dává panu Lysému do života radu: Prášky berte, hodně vody pijte, když vám bude hůře, tak sem zase přij te. Nevím, nevím, pane doktor, nechtěl bych vše zhatit, ale asi nepřijdu již, když musím vše platit. Doma sám si budu měřit tlak a na zdravotní sestru v bílém plášti vzpomínati budu pak. Doktor na to řekne zkrátka, asi bude nutná stávka. S sebou vezmem bubínek a budeme bubnovati: Za vše může JULÍNEK!!! Břetislav Syrový 20 21

12 Živá voda III. I. I když dříve byla využívána nejvíc ze všech studánek v okolí, dnes se její dřevěná stříška pomalu rozpadá. Ani poutník kolem ní už neprojde, nebo cestičky, kudy se dříve chodilo, jsou dnes zarostlé. Studánka stojí na kraji lesa pod Běřínem a našli bychom ji, kdybychom šli nahoru od Kubovy lávky. V dobách sucha byla využívána občany Běřína i pro hospodářské potřeby. Vždy měla dost vody, i když ta je velmi tvrdá. O tom, že v době vydatných deš ů odtud vytékala voda, svědčí i úzká rokle, která končí v dolní části Vinice u Kubovy lávky. I dnes bývá na jaře, nebo když podzemní prameny jsou naplněny, vidět prýštící potůček asi sto metrů nad Litavkou. z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Mateřské centrum Jinečáček a Senior-klub Jince Vás zvou na odpoledne plné her u příležitosti rozloučení se s prázdninami a oslavy založení Mateřského centra v Jincích. KDY? v sobotu 13. září 2008 od 15 hod. KDE? v parku u náměstí v Jincích. Žádné dítě neodejde s prázdnou, každé získá odměny za soutěže a navíc si ozdobí tričko dle své fantazie. Soutěže jsou přizpůsobené převážně dětem předškolního věku. Těšíme se i na Vás! VP ZO Českého zahrádkářského svazu a Českého svazu včelařů v Jincích pořádá v sobotu 20. září 2008 zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Odjezd od sokolovny v 6.00 hod. Cena za osobu 200 Kč. Přihlášky přijímá: Josef Klimt, Brigádnická 309, tel Český svaz žen Jince pořádá v neděli 21. září 2008 zájezd do Divadla Příbram na odpolední dětské představení Divadla kouzel S kouzly kolem světa. Cena zájezdu: 80 Kč (pouze vstupné), doprava zdarma. Přihlášky + platba ihned: pí Marie Houšková nebo Marie Kratochvílová. Odjezd autobusu ve hod. od sokolovny. Fr. Jocha, foto Jan Hronek Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. Místní organizace Českého rybářského svazu Jince ČRS MO Jince oznamuje svým členům, že v září a říjnu 2008 se budou konat pracovní brigády v těchto termínech: 6., 13., 20. a 27. září 4., 11., 18., a 25. října Sraz členů vždy v 7.00 hodin v rybářském domečku. Rybáři, přij te přiložit ruku k dílu a udělat něco ve prospěch organizace. Výbor MO Jince 22 23

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více