Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 cena 5 Kč 1

2 záøí Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS hod Čt Mateřské centrum v KS hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS hod Pá So Ne Schůzka občanů k II/118 v Ešce (více: ÚM) hod Po Začátek výstavy obrazů Stanislava Kadlece (více: KS) 9.00 hod Út Senior klub v KS hod St Čt Pá So Rozloučení s prázdninami a oslava založení MC hod. (více: Z činnosti...) Ne Konec výstavy obrazů Stanislava Kadlece do hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech (více: Z činnosti...) 6.00 hod Ne Zájezd pro děti do Divadla kouzel (více: Z činnosti...) hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Ne Po Začátek výstavy solárních panelů (více: KS) hod Út Senior klub v KS hod. spoleèenská kronika záøí 2008 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: KUŽELOVÁ Milada 91 let TÝROVÁ Marie 70 let KEREKOVÁ Jarmila 70 let PLECITÝ Josef 80 let GROS Josef 86 let OHARKOVÁ Otilie 75 let MOULISOVÁ Zdeňka 87 let TÝR Jaromír 75 let Narození VZPOMÍNKY WÁGNEROVÁ Kateřina BAŠÍKOVÁ Jindřiška Rozloučili jsme se... JABORSKÝ Kamil VIŠTEIN Josef ZÁLUSKÝ Josef MASTNÝ Karel Dne 3. září 2008 uplynulo 6 smutných let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Zárybnický z Běřína. S láskou v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 2 3

3 informace z Úøadu mìstyse Jince záøí 2008 STAVEBNÍ ÚŘAD JINCE je do 9. září 2008 U Z A VŘEN z důvodu čerpání řádné dovolené. Zpráva o činnosti rady městyse Jince za období od do V uvedeném období se rada městyse sešla ke svému jednání čtyřikrát. Na svém červnovém jednání schválila: Smlouvu o dílo na stavební úpravy a úspory energií ZŠ a MŠ s firmou TORUS s.r.o.; Smlouvu o dílo s firmou PETUNIA s.r.o. Příbram na regeneraci zeleně na sídlišti Zborovská; Smlouvu o dílo s firmou Jaroslav Drobílek, Příbram na stavební úpravy výměna ÚT v MŠ Jince; Výměnu oken v bytě 3/300 na náklady žadatelky; Předběžný termín plesu ; Konání soutěže Rallye Příbram ve dnech 19. a na katastru obce Jince při zachování stejné trasy jako v minulém ročníku; Přijetí dvou brigádníků údržba veřejné zeleně; Přijetí pracovníka na výkon trestu VPP; Realizaci varianty č. 2 předávací šachta vodovodního řadu v ul. Zborovská. 14. července rada schválila: Zadávací podmínky pro podání nabídky na realizaci akce Plynofikace Královky - obeslat 3 5 firem. Termín pro otevírání obálek s nabídkami od hod.; Variantu pro řešení odvodnění lesní cesty v horních Rejkovicích uložení potrubí o průměru 200 mm; Zadat osázení dělících truhlíků na parkovišti Zborovská spol. Petunia; Změnu 2. varianty pro výstavbu vodoměrné šachty na Zborovské využít k umístění zařízení zrušené tepelné smyčky a měření umístit do stojanu; Rozpočtové opatření č. 6/08; Objednat zhotovení slavnostní vyšívané vlajky městyse u spol. ALERI- ON - úhrada bude provedena z 6171 pol. 6122; Objednat uliční vysavač, financování z 3639 pol. 6122; Uzavření mandátní smlouvy se spol. Jája & Kája na zajištění prodeje bytů; Přechody nájemních smluv - k bytu č. 3/205 ul. Čl. dělostřelců a k bytu č. 3/291 v ul. Jana Žižky na rodinné příslušníky, kteří žijí s dosavadními nájemníky ve společné domácnosti; Výměnu oken v bytě 4/202 za okna plastová v bílé barvě na náklady žadatele podmínkou je zachování stávajícího tvaru a členění oken; Vyřazení majetku na základě návrhů dílčích inventarizačních komisí z inventarizace provedené k soupis vyřazovaného majetku bude předán likvidační komisi k vyjádření o způsobu likvidace; Řešit personální zabezpečení chodu sběrného dvora uzavřením dohody o pracovní činnosti; Přijetí tří brigádníků - dva k údržbě veřejné zeleně, jeden na nové označení majetku vedeného v evidenci DHM a investičního majetku městyse. Rada neschválila: Vyhovět žadatelce o umožnění splátkového kalendáře na dlužné nájemné z důvodu nedodržení předchozího splátkového kalendáře; Směnu pozemků č. parc. 694/5 a 694/6 ve vlastnictví spol. JINOVA (celkem o výměře 69 m2) za pozemek 872/2 k.ú. Jince ve vlastnictví městyse (1380 m2) s tím, že upřednostňuje při rekonstrukci chodníku tento narovnat a vést po pozemku 704/1; Vyhovět žádosti o prodej části pozemku č. parc. 589/1 k.ú. Jince (cca 900 m 2 ) k zajištění příjezdu pro zásobování plánované prodejny (na předmětné části pozemku se nachází parkoviště pro bytové domy v ul. Čsl. dělostřelců). Předběžnou studii maloobchodní prodejny vzala rada na vědomí s tím, že doporučuje projednat navržené řešení výjezdu na hlavní komunikaci předem s DI; Rada pověřila starostu a místostarostu k prověření možnosti využití dotace od MV generálního ředitelství HZS ČR pro rok 2009 na hasičskou techniku příp. hasičské vybavení, v případě vytipování potřebného vybavení pro SDH, na které by se dala dotace použít pak k přípravě žádosti tak, aby mohla být projednána na příštím zasedání rady července rada schválila Termín konání veřejného zasedání zastupitelstva na a návrh programu jednání; 4 5

4 Zadat realizaci akce Jince - úsekové měření (vodoměrná šachta varianta v kolektoru) dle předloženého rozpočtu společnosti VaK Beroun; Zadat Ing. Kořínkovi dopracování projektu STL plynovodu za most u Budilova mlýna; Úhradu víceprací na realizaci dvou garáží pro městys Jince - oproti původnímu zaměření v plánech bylo nutno vyzdít stěny výše situace ověřena na místě; Vydání souhlasu s realizací akce Nová STL plynovodní přípojka PE 25 pro novostavbu RD na č. parc. 97 Jince, ul. Brigádnická za podmínky uložení plynovodní přípojky přes vozovku ul. Brigádnická podvrtem startovací a dojížděcí otvory budou umístěny v chodníku. Po ukončení prací stavebník předá dotčenou část komunikace s opravenými povrchy vlastníkovi této komunikace. Dnem předání bude v platnost uvedena záruční doba 48 měsíců, po kterou bude stavebník ručit za řádně provedenou úpravu výkopem dotčené komunikace; Oslovit vlastníka pozemku č. 500/1 k.ú. Jince (Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci, Temný důl, Pec pod Sněžkou) ohledně možného bezúplatného převodu tohoto pozemku pod vozovkou ul. Pod Váhou; Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu; Objednat výměnu prošlých 72 vodoměrů v obecních bytech dle rozpisu Správy bytů za repasované vodoměry; Prodloužit nájemní smlouvu k bytu 4/298 o půl roku (za podmínky, že je uhrazeno dlužné nájemné); Opravu havarijního stavu elektroinstalace v bytě 2/292 z rozpočtu Správy bytů; Podíl městyse na opravě elektroinstalace ve společných prostorách domu č.p. 173; Požádat o dotaci pro SDH na hasičské obleky a na koupi hasičského auta; Předložit nájemní smlouvu s ENERGY INVESTMENT s.r.o. na pronájem pozemků č. 1530, č a č v k.ú. Jince k výstavbě a provozování sluneční elektrárny ke schválení zastupitelstvu městyse; Uzavření smlouvy s DDAS s.r.o. Drozdov na odvodnění cesty v horních Rejkovicích; Objednávku leteckých snímků (vč. PC zpracování a CD) u JAS AIR CZ spol. s r.o. Letiště Hosín; Přijetí dvou brigádníků na dohody o provedení práce (údržba zeleně, videodokumentace obce); Záměr prodeje pozemku v k.ú. Jince č. parc. 360/4 o výměře 37 m 2 žadatelce p. Jeřichové v souladu s usnesením zastupitelstva městyse Jince ze dne k původní žádosti p. Magdalény Jeřichové. 11. srpna rada schválila Výsledek výběrového řízení na plynofikaci Jince Královky (Jince ul. Pod Královkou, STL plynovod PE 50 vč. přípojek a STL plynovod, Jince, ulice pod Královkou) s tím, že společnost InTePs s.r.o., Písek, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, bude vyzvána k uzavření smlouvy v souladu s předloženou nabídkou; Obeslat 3 projektanty k předložení nabídky na zpracování projektu na půdní vestavbu dvou bytů v č.p. 165 (včetně provedení zaměření stávajícího stavu) podklady pro nabídku připraví Ing. Běhoun, vyhodnocení nabídek na příštím jednání rady; Předložit zastupitelstvu návrh na zřízení komise ze zastupitelů (starosta, místostarosta, předseda KŽP + příp. další zájemce) ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí); Rozpočtové opatření č. 8/2008 úprava rozpisu jednotlivých ; Projednat v zastupitelstvu případnou výměnu bytu 5/173 ve vlastnictví městyse za volný byt 2/295 s tím, že následně by bylo možno řešit prodej uvolněného bytu v č.p. 173 obálkovou metodou; Vydání souhlasu k výměně oken v bytě 2/206 ul. Čsl. dělostřelců na náklady žadatelů s podmínkou zachování stávajícího členění oken a hnědé barvy rámů; Předložit zastupitelstvu návrh na postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domů v Jincích, lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. a následný prodej části pozemku p.č.706/1 pod budoucími bytovými domy této společnosti; Předložit zastupitelstvu návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 759/3 k.ú. Ohrazenice (místní komunikace v Ohrazenici) obci Ohrazenice; Předložit zastupitelstvu návrh na majetkoprávní dořešení pozemků pod chodníky podél státní komunikace (dle GP č /2005): Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince pozemky pod chodníky podél státní komunikace dle GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p.č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2 Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2 poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m 2 6 7

5 Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj: Pozemky přisloučené do p.č. 501/10 poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2 Předložit zastupitelstvu městyse návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince; Požádat o vynětí části pozemku parc. č. 469 k.ú. Jince pod budovanou kompostárnou ze zemědělského půdního fondu; Přidělení uvolněného bytu č. 5 v čp. 32 dle návrhu bytové komise; Poskytnutí příspěvku pořadatelům akce Prázdniny končí na Křešíně v částce 5.000,- Kč. Zprac: VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Rozpočtové opatření č. 9/2008 dle přílohy zápisu. 4. Doplnění programu rozvoje městyse pro rok 2008 o vybudování, resp. doprojektování kompostárny. 5. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r ve výši 20 tisíc Kč z finančních prostředků Středočeského kraje - na výstroj pro jednotku SDH Jince /hasičské obleky/ (finanční podíl městyse 6.715,- Kč). 6. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r z finančních prostředků MV ve výši 500 tisíc Kč - na zakoupení dopravní techniky pro jednotku SDH Jince (finanční podíl městyse do 250 tisíc Kč). 7. Podání žádosti o přidělení dotačních titulů ze Státního fondu životního prostředí na rozšíření provozu sběrného dvora a kompostárny na rekonstrukci Kantorského rybníka s tím, že pověřuje radu městyse k přípravě a podání jednotlivých žádostí (včetně stanovení konkrétního požadavku na výši dotace) podané žádosti budou předloženy ke konečnému schválení zastupitelstvem na nejbližším jednání zastupitelstva následujícím po podání žádosti. 8. Převod bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v domech č.p a č.p v ul. Čsl. dělostřelců, čp. 291 a 292 v ulici Jana Žižky a č.p. 199 v ul. Slavíkova včetně příslušných spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích a u č.p. 199 též na funkčně související nezastavěné části pozemku parc. č. 971, to vše v k.ú. Jince, do vlastnictví oprávněných nájemců bytů za ceny dle zásad přijatých zastupitelstvem městyse na zasedání dne Umožnit p. M. Helclové výměnu bytu č. 5 v čp. 173 za byt č. 2 v čp. 295 s tím, že uvolněný byt v čp. 173 bude nabídnut k prodeji obálkovou metodou cena bude stanovena v souladu se zásadami prodeje bytů schválenými zastupitelstvem Podmínkou výměny je uhrazení kupní ceny bytu 2/295 před převodem tohoto bytu a žádné dluhy spojené s užíváním bytu č. 5 v čp Výši nájemného v obecních bytech od ponechat ve stávající výši. 11. Zřízení komise ve složení dr. Josef Hála, Ing. Miroslav Běhoun, Ing. Martin Vejr, Ing. Miroslav Jandík, Miroslava Tichá ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí) závěry zjištění zpracuje komise do a předloží je k dalšímu jednání zastupitelstvu. 12. Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. ENERGY INVEST- MENT s.r.o., České Budějovice - pozemků parc. č. 1530, parc. č a parc. č. 1532, v k.ú. Jince k vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny text dle přílohy zápisu. 13. Postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domu v Jincích - lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. za úplatu v celkové výši ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy o postoupení s uvedenou společností text dle přílohy zápisu. 14. Záměr prodeje části stavebních pozemků par. č. 706/1 v k.ú. Jince určených pro výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Zborovská pro výstavbu bytových domů spol. Real Spektrum Global, a.s. - budoucí zastavěné plocha pod bytovými domy, která se oddělí geometrickým plánem vypracovaným autorizovaným geodetem v okamžiku dokončení hrubé stavby jednotlivých objektů. Cena za předmětné pozemky bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného oprávněnou osobou dle právních předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy. 8 9

6 15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se spol. Real Spektrum Global, a.s. na část pozemku č. par. 706/1 uvedenou v usnesení zastupitelstva ze s doplněním čl. III, bodu 2. o odst. b) v tomto znění: do 180 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení zahájit výstavbu. 16. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince. 17. Záměr bezúplatného převodu pozemku č. parc. 759/3 (1422 m 2 ) k.ú. Ohrazenice obci Ohrazenice (pozemek pod místní komunikací v Ohrazenici). 18. Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p. č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2. Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2: poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: PoPozemky přisloučené do p. č. 501/10: poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2. Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse vyhlašováním a hodnocením obecních soutěží na prodej bytů uvolněných v průběhu privatizace podmínky soutěže musí být stanoveny v souladu se zásadami prodeje bytů ze dne Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemků 627/1, 627/10 společenstvím vlastníků čp. 271, 272 a 269, 270. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: informaci o plnění usnesení zastupitelstva z ; zprávu o čerpání rozpočtu k ; zprávu o plnění programu rozvoje městyse; informaci o možnosti navýšení daně z nemovitostí pro rok 2009 nebude daň z nemovitostí na území městyse navyšována; informace k postupu schvalování změny č. 2 Územního plánu městyse Jince. Krátce z obce Ani o prázdninách se v obci nezahálelo. Mezi důležité akce, které se podařilo zrealizovat (či na kterých se dosud pracuje), patří např.: Mateřská škola realizace akce Stavební úpravy pro úspory energií ZŠ a MŠ Jince v hodnotě cca 7 mil. Kč, přičemž více než polovina prostředků je z EU (zateplení objektů, výměna oken a dveří, výměna radiátorů, regulačních ventilů, atd.). Sídliště Zborovská vybudovala se 2 parkoviště (u prodejny Jednoty a ve spodní části sídliště proti čp. 339 a 340), byla nově vyznačena stání pro vozidla na stávajícím parkovišti. Zahájena byla také akce financovaná Evropskou unií Regenerace sídlištní zeleně (vyrovnání terénu, osázení keři a zelení). Upravovala se zeleň i v samotné obci, kdy byla na problematická místa navezena nová zem k vyrovnání zelených ploch. Stávající autobusové zastávky byly opraveny, nová je u čp. 199 a v dolních Jincích směrem na Rejkovice. Horní Rejkovice se dočkaly odvodnění lesních cest. Plně v provozu je v ul. Pod Váhou kromě sběrného dvora i kompostárna. Probíhají práce na přípravě výstavby ing. sítí a komunikace v lokalitě A10 bagrování ornice v místech budoucích komunikací. V obci byly vybudovány retardéry, které donutí řidiče zpomalit a tím přispívají k zajištění bezpečnosti provozu. Zároveň slouží k odvádění vody z vozovky při deštích. Tímto se omlouváme některým letcům a závodníkům, že jsme dali přednost zdraví a životu obyvatel této lokality a dětí chodících tudy do školy. Nové cesty se dočkali obyvatelé části obce v ulici Pod Plešivcem. Podařilo se provést výspravu místních komunikací a ve spolupráci s obyvateli domu čp. 267, 268 dobudovat i parkoviště. Pro děti je připravena nová houpačka místo té původní, kterou neznámý darebák ukradl z parku na náměstí. Pracovalo se i na hřbitově zde brigádníci natřeli ploty (žel i některé pomníky, ale sjednáváme nápravu a zároveň se omlouváme majitelům) a starali se o úklid tohoto pietního místa. Hasiči si vzali na starost likvidaci křovin v lokalitě A-10 a v Rejkovicích. Městys Jince byl hlavním sponzorem Turnajů v malé kopané a nohejbalu, které se konaly na koupališti v Jincích v červenci a srpnu, podílel se na velké akci Léto končí na Křešíně u příležitosti skončení prázdnin, úzce spolupracoval při akci pivovaru Budvar Putování s pivem na Plešivec. Městys bude také dne 20. září hostit účastníky mistrovství republiky ve střelbě z kuše. J. Hála, starosta 10 11

7 (Foto: MM, KS, SDH) 12 13

8 SBĚRNÝ DVŮR v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Oznamujeme, že v areálu sběrného dvora je otevřena i kompostárna. Občané sem mohou dávat trávu a větve. Kompostárna a sběrný dvůr jsou otevřeny každou sobotu od 8 11 hodin a odpoledne od hodin. Nezapoměňte si vzít s sebou občanský průkaz! Schůzka k rekonstrukci silnice II/118 Dne 7. září 2008 v hodin v restauraci Eška v Jincích se koná schůzka občanů městyse Jince, občanů obce Rejkovice a všech vlastníků nemovitostí v těchto obcích, jejichž majetky budou či mohou být dotčeny plánovanou rekonstrukcí silnice II/118. Cílem této schůzky je především společně formulovat návrhy a požadavky, které by měly být zohledněny ze strany městyse Jince a jeho představitelů při rozhodování v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a které by měly vést k ochraně majetku jednotlivých občanů a kvalitě bydlení v obci. Dotýká-li se plánovaná rekonstrukce i Vás, či máte-li zájem seznámit se a připojit k těmto požadavkům a návrhům, pak si Vás rovněž dovolujeme pozvat na toto plánované setkání. Vaše účast je důležitá, nebo v současné době je rozhodováno o budoucím vzhledu našich obcí a způsobu života v nich. V případě dotazů se můžete obrátit na: p. Jarmilu Klánovou, Jince Slavíkova 25, tel p. Marii Kainovou, Jince Slavíkova 222, tel VOLBY 2008 Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat Krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Češi budou volit krajská zastupitelstva ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy. Voliči také obmění třetinu Senátu, senátní volby se budou konat v sedmadvaceti volebních obvodech. Více informací v příštím čísle JZ. kulturní støedisko záøí 2008 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 3. září 2008 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 4. září 2008 od hodin v Kulturním středisku Jince září VÝSTAVA OBRAZŮ STANISLAVA KADLECE Výstava bude otevřena v sále KS: PO PÁ SO Všichni jste srdečně zváni. Městys Jince pořádá a zve na VÝSTAVU SOLÁRNÍCH PANELŮ, která se koná v sále Kulturního střediska Jince ve dnech 29. září 3. října Výstava bude otevřena: v pondělí od 10 hodin, úterý čtvrtek od 8 16 hodin, v pátek od 8 13 hod. Pondělí: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy 14 15

9 Úterý: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců Středa: výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců Čtvrtek: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy Pátek: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců (V době, kdy budou v sále KS výstavy obrazů, se schůzky mateřského centra nekonají.) KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA pokračují Pro velký zájem budou v Kulturním středisku Jince opět probíhat kurzy znakového jazyka pro pokročilé, nově i pro začátečníky. Informace pro začátečníky: kurz znakového jazyka trvá 3 měsíce, výuka začne v říjnu 2008 schůzky budou 1x za 14 dní (ve středu v podvečer) v učebně KS. Cena 1 kurzu je 500 Kč. Pokročilí se budou scházet od září. Bližší info podá lektorka Veronika Dvorská (popř. Kulturní středisko). Připravujeme: LISTOPAD: ZÁJEZD DO POLSKA Kulturní středisko pořádá dne 19. listopadu 2008 (středa) zájezd na předvánoční nákupy do Polska Kudowa. Odjezd: hodin od sokolovny Cena: 200,- Kč/os. Přihlášky + platba ihned: Kulturní středisko ( ) nebo pí Marie Kratochvílová. Kulturní středisko oznamuje: Vstupenky na muzikál CARMEN do Hudebního divadla Karlín ( ) jsou již vyprodány. Zamluvené si včas vyzvedněte v KS! Informace o odjezdu autobusu v příštím čísle JZ. Milí čtenáři, z poslední strany Jineckého zpravodaje se může usmívat i Vaše dítě či vnouče. Fotografie (nejlépe v elektronické podobě) posílejte na Klasické snímky můžete donést do Kulturního střediska nebo do knihovny. Vážení občané, podnikatelé, předsedové spolků a organizací Do příštího čísla Jineckého zpravodaje připravujeme přílohu ADRESÁŘ. Čtenáři zde najdou adresy, tel. čísla, kontakty a úřední hodiny na ÚM Jince, Základní a Mateřskou školu Jince, Kulturní středisko, obchody, restaurace, firmy a podnikatele, spolky a organizace, zdravotnictví, tísňové linky, atp. Informace jsme čerpali z internetových stránek, tel. seznamu, reklamy na provozovně a poptávky. Na některé subjekty se nám kontakt zjistit nepodařilo, nebo o nich zkrátka nevíme. Pokud chcete, aby vaše firma, spolek či organizace v Adresáři 16 17

10 nechyběla, pro jistotu kontaktujte Kulturní středisko - telefon nebo - nejpozději do 15. září Děkujeme za spolupráci red. rada JZ. MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA JINCE Jak jsme již dříve uvedli, naše knihovna obdržela od firmy Hrkal a Greiner, s.r.o. sponzorský dar na nákup nových knih. Seznam titulů, které byly za tyto finanční prostředky zakoupeny, najdete na internetových stránkách knihovny Za sponzorský dar firmě Hrkal a Greiner děkujeme. UZAVŘENÍ KNIHOVNY Oznamujeme návštěvníkům knihovny, že v září bude probíhat rekonstrukce dětského oddělení (přesný termín nebyl v době uzávěrky JZ znám, po dojednání s firmou bude vyvěšen na budově KS). Z tohoto důvodu bude knihovna veřejnosti 1-2 týdny UZA- VŘENA a v provozu nebude ani internet a kopírka. VK V Kulturním středisku si můžete zakoupit: DVD Za poznáním - Valdek, Točník, Žebrák (BM Video) Střední Brdy I. (BM Video) Střední Brdy II. (BM Video) Brdy, zde žijeme část Jinecko (VIDI) Přírodní krásy Brd I. (VIDI) Knihy PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích Brdské vzpomínání Jince dějiny obce 320,- Kč 350,- Kč 350,- Kč 250,- Kč nové! 250,- Kč 400,- Kč zlevněno! 120,- Kč nové! 195,- Kč Čtenáři píší... Děkujeme! Komu? Firmě Pneu Lang Jince za jejich pomoc. Při cestě z Krumlova - za Budějovicemi - se nám zadřela vodní pumpa na autě, následkem toho spadl rozvodový řemen a doslova se potkaly písty. Po odtažení k Langům se vždy ochotná paní Langová (se svou neutuchající aktivitou) ihned - přestože měli dovolenou - ujala vozu a začala shánět náhradní díly na tuto náročnou opravu, nebo to bylo téměř na generálku motoru. Po sehnání dílů si vůz vzali do parády šikovní mechanici a v rekordním čase ho opravili. A podotýkáme, že za velmi přijatelný peníz! Ostatně - nebyla to naše první pozitivní zkušenost s touto firmou. Ještě jednou veliký dík! Fulínovi - Rejkovice Nevyžádaná pošta Denně přichází do našich počítačů množství nevyžádané pošty (tzv. SPA- Mů). Většina z nich je nic neříkajících, ale některé možná nejsou až tak zbytečné. Zaručené zprávy radící jak rozpoznat MRTVICI či jak pomoci při INFARKTU jsme konzultovali s obvodním lékařem MUDr. Jaroslavem Smutným. K článku o mrtvici neměl pan doktor žádných připomínek a schválil uveřejnění v JZ. Článek o infarktu doporučil uvést spíše pro zajímavost - lékaři tento postup nepřijímají, a proto je jen na vás, zda tyto rady budete brát vážně či ne. Mrtvice Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli novým nerozchozeným botám. Přestože byla bledá a chvěla se, přátelé jí pomohli a posadili ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Lenka usměvavá a veselá. Pozdě večer Lenčin manžel všem zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována. O hodinu později náhle zemřela. Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka žít! 18 19

11 Jak rozpoznat mrtvici? Nejlehčí metoda je komunikovat s postiženým takto: - požádat ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen - požádat ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně - požádat ho, aby zvedl obě ruce - což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko - požádat ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice. Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku! Lékaři tvrdí, že pokud se pacient k nim dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněn. Infarkt Právě jedeš domů (samozřejmě sám) po neobyčejně náročném dni v práci. Jsi unavený, vystresovaný a rozčilený Náhle začneš cítit bolest ve své hrudi, která vystřeluje do ruky a do čelisti. Jsi jen pár kilometrů vzdálen od nemocnice, ale nevíš, jestli cestu zvládneš. Měl jsi sice školení o první pomoci, ale zapomněli říci, jak pomoci sám sobě. Jak přežít infakrt, když je člověk sám? Když infarkt přijde, spousta lidí je sama a bez pomoci. Osobě, jejíž srdce bije nepravidelně, a která začíná omdlévat, zbývá několik vteřin, než ztratí vědomí úplně. Pokuste se nepanikařit a začněte opakovaně kašlat, a to velmi energicky. Hluboce se před každým zakašláním nadechněte. Kašlat musíte zhluboka a dlouho musí se vám tvořit hlen hluboko v hrudi. Nádech a kašel musí být opakovaný každé 2 vteřiny, bez přestávky, dokud nedorazí pomoc, nebo dokud nezačne srdce bít opět normálně. Hluboký nádech dostane kyslík do plic a pohyby při kašlání zmáčknou srdce a umožňují cirkulaci krve. Tento tlak na srdce podporuje jeho návrat do normálního rytmu. Oběti infarktu takto získají drahocenný čas dostat se do nemocnice. KS Zdravotní středisko Když tě něco zlobí třeba jen zadřená tříska, nejlépe pak uděláš, že zajdeš do střediska. V čekárně na chvíli na lavici sedneš pak a na dveřích si přečteš NEKLEPAT! Ve dveřích když objeví se sestra v rouše oděna je bíle to přišla tvoje chvíle. Pozdravíš a vejdeš pak, bys uslyšel - sundejte si sako, já vám změřím tlak! Sestra měří, říká pak - co děláte, pane Lysý, vysoký je jako vždycky ten tlak systolický! Od sestry pan Lysý do rukou bere zdravopisy a jde vedle do dveří, kde již čekaj doktoři. Doktor praví nepít kávu, nekouřit, nejíst čočku, ale ani hrášek, na vysoký systolický napíšu vám prášek. Za týden se ukažte pak, sestra vám zas změří tlak. Za týden jde zas pan Lysý do střediska, na lehko, jen tak, aby sestra v bílém plášti změřila mu tlak. Pan doktor, co zarostlou má bradu, dává panu Lysému do života radu: Prášky berte, hodně vody pijte, když vám bude hůře, tak sem zase přij te. Nevím, nevím, pane doktor, nechtěl bych vše zhatit, ale asi nepřijdu již, když musím vše platit. Doma sám si budu měřit tlak a na zdravotní sestru v bílém plášti vzpomínati budu pak. Doktor na to řekne zkrátka, asi bude nutná stávka. S sebou vezmem bubínek a budeme bubnovati: Za vše může JULÍNEK!!! Břetislav Syrový 20 21

12 Živá voda III. I. I když dříve byla využívána nejvíc ze všech studánek v okolí, dnes se její dřevěná stříška pomalu rozpadá. Ani poutník kolem ní už neprojde, nebo cestičky, kudy se dříve chodilo, jsou dnes zarostlé. Studánka stojí na kraji lesa pod Běřínem a našli bychom ji, kdybychom šli nahoru od Kubovy lávky. V dobách sucha byla využívána občany Běřína i pro hospodářské potřeby. Vždy měla dost vody, i když ta je velmi tvrdá. O tom, že v době vydatných deš ů odtud vytékala voda, svědčí i úzká rokle, která končí v dolní části Vinice u Kubovy lávky. I dnes bývá na jaře, nebo když podzemní prameny jsou naplněny, vidět prýštící potůček asi sto metrů nad Litavkou. z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Mateřské centrum Jinečáček a Senior-klub Jince Vás zvou na odpoledne plné her u příležitosti rozloučení se s prázdninami a oslavy založení Mateřského centra v Jincích. KDY? v sobotu 13. září 2008 od 15 hod. KDE? v parku u náměstí v Jincích. Žádné dítě neodejde s prázdnou, každé získá odměny za soutěže a navíc si ozdobí tričko dle své fantazie. Soutěže jsou přizpůsobené převážně dětem předškolního věku. Těšíme se i na Vás! VP ZO Českého zahrádkářského svazu a Českého svazu včelařů v Jincích pořádá v sobotu 20. září 2008 zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Odjezd od sokolovny v 6.00 hod. Cena za osobu 200 Kč. Přihlášky přijímá: Josef Klimt, Brigádnická 309, tel Český svaz žen Jince pořádá v neděli 21. září 2008 zájezd do Divadla Příbram na odpolední dětské představení Divadla kouzel S kouzly kolem světa. Cena zájezdu: 80 Kč (pouze vstupné), doprava zdarma. Přihlášky + platba ihned: pí Marie Houšková nebo Marie Kratochvílová. Odjezd autobusu ve hod. od sokolovny. Fr. Jocha, foto Jan Hronek Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. Místní organizace Českého rybářského svazu Jince ČRS MO Jince oznamuje svým členům, že v září a říjnu 2008 se budou konat pracovní brigády v těchto termínech: 6., 13., 20. a 27. září 4., 11., 18., a 25. října Sraz členů vždy v 7.00 hodin v rybářském domečku. Rybáři, přij te přiložit ruku k dílu a udělat něco ve prospěch organizace. Výbor MO Jince 22 23

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Telefonní seznam k

Telefonní seznam k Městys Jince Telefonní seznam k 1. 1. 2017 Úřad městyse Jince Sběrný dvůr a kompostárna Společenské centrum JS a knihovna Základní škola a Mateřská škola Jince Společenské a zájmové organizace a spolky

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 29.4.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 56/2008 ze dne 29.4.2008

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více