Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 cena 5 Kč 1

2 záøí Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS hod Čt Mateřské centrum v KS hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS hod Pá So Ne Schůzka občanů k II/118 v Ešce (více: ÚM) hod Po Začátek výstavy obrazů Stanislava Kadlece (více: KS) 9.00 hod Út Senior klub v KS hod St Čt Pá So Rozloučení s prázdninami a oslava založení MC hod. (více: Z činnosti...) Ne Konec výstavy obrazů Stanislava Kadlece do hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech (více: Z činnosti...) 6.00 hod Ne Zájezd pro děti do Divadla kouzel (více: Z činnosti...) hod Po Út Mateřské centrum v KS hod. Senior klub v KS hod St Čt Mateřské centrum v KS hod Pá So Ne Po Začátek výstavy solárních panelů (více: KS) hod Út Senior klub v KS hod. spoleèenská kronika záøí 2008 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: KUŽELOVÁ Milada 91 let TÝROVÁ Marie 70 let KEREKOVÁ Jarmila 70 let PLECITÝ Josef 80 let GROS Josef 86 let OHARKOVÁ Otilie 75 let MOULISOVÁ Zdeňka 87 let TÝR Jaromír 75 let Narození VZPOMÍNKY WÁGNEROVÁ Kateřina BAŠÍKOVÁ Jindřiška Rozloučili jsme se... JABORSKÝ Kamil VIŠTEIN Josef ZÁLUSKÝ Josef MASTNÝ Karel Dne 3. září 2008 uplynulo 6 smutných let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Zárybnický z Běřína. S láskou v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 2 3

3 informace z Úøadu mìstyse Jince záøí 2008 STAVEBNÍ ÚŘAD JINCE je do 9. září 2008 U Z A VŘEN z důvodu čerpání řádné dovolené. Zpráva o činnosti rady městyse Jince za období od do V uvedeném období se rada městyse sešla ke svému jednání čtyřikrát. Na svém červnovém jednání schválila: Smlouvu o dílo na stavební úpravy a úspory energií ZŠ a MŠ s firmou TORUS s.r.o.; Smlouvu o dílo s firmou PETUNIA s.r.o. Příbram na regeneraci zeleně na sídlišti Zborovská; Smlouvu o dílo s firmou Jaroslav Drobílek, Příbram na stavební úpravy výměna ÚT v MŠ Jince; Výměnu oken v bytě 3/300 na náklady žadatelky; Předběžný termín plesu ; Konání soutěže Rallye Příbram ve dnech 19. a na katastru obce Jince při zachování stejné trasy jako v minulém ročníku; Přijetí dvou brigádníků údržba veřejné zeleně; Přijetí pracovníka na výkon trestu VPP; Realizaci varianty č. 2 předávací šachta vodovodního řadu v ul. Zborovská. 14. července rada schválila: Zadávací podmínky pro podání nabídky na realizaci akce Plynofikace Královky - obeslat 3 5 firem. Termín pro otevírání obálek s nabídkami od hod.; Variantu pro řešení odvodnění lesní cesty v horních Rejkovicích uložení potrubí o průměru 200 mm; Zadat osázení dělících truhlíků na parkovišti Zborovská spol. Petunia; Změnu 2. varianty pro výstavbu vodoměrné šachty na Zborovské využít k umístění zařízení zrušené tepelné smyčky a měření umístit do stojanu; Rozpočtové opatření č. 6/08; Objednat zhotovení slavnostní vyšívané vlajky městyse u spol. ALERI- ON - úhrada bude provedena z 6171 pol. 6122; Objednat uliční vysavač, financování z 3639 pol. 6122; Uzavření mandátní smlouvy se spol. Jája & Kája na zajištění prodeje bytů; Přechody nájemních smluv - k bytu č. 3/205 ul. Čl. dělostřelců a k bytu č. 3/291 v ul. Jana Žižky na rodinné příslušníky, kteří žijí s dosavadními nájemníky ve společné domácnosti; Výměnu oken v bytě 4/202 za okna plastová v bílé barvě na náklady žadatele podmínkou je zachování stávajícího tvaru a členění oken; Vyřazení majetku na základě návrhů dílčích inventarizačních komisí z inventarizace provedené k soupis vyřazovaného majetku bude předán likvidační komisi k vyjádření o způsobu likvidace; Řešit personální zabezpečení chodu sběrného dvora uzavřením dohody o pracovní činnosti; Přijetí tří brigádníků - dva k údržbě veřejné zeleně, jeden na nové označení majetku vedeného v evidenci DHM a investičního majetku městyse. Rada neschválila: Vyhovět žadatelce o umožnění splátkového kalendáře na dlužné nájemné z důvodu nedodržení předchozího splátkového kalendáře; Směnu pozemků č. parc. 694/5 a 694/6 ve vlastnictví spol. JINOVA (celkem o výměře 69 m2) za pozemek 872/2 k.ú. Jince ve vlastnictví městyse (1380 m2) s tím, že upřednostňuje při rekonstrukci chodníku tento narovnat a vést po pozemku 704/1; Vyhovět žádosti o prodej části pozemku č. parc. 589/1 k.ú. Jince (cca 900 m 2 ) k zajištění příjezdu pro zásobování plánované prodejny (na předmětné části pozemku se nachází parkoviště pro bytové domy v ul. Čsl. dělostřelců). Předběžnou studii maloobchodní prodejny vzala rada na vědomí s tím, že doporučuje projednat navržené řešení výjezdu na hlavní komunikaci předem s DI; Rada pověřila starostu a místostarostu k prověření možnosti využití dotace od MV generálního ředitelství HZS ČR pro rok 2009 na hasičskou techniku příp. hasičské vybavení, v případě vytipování potřebného vybavení pro SDH, na které by se dala dotace použít pak k přípravě žádosti tak, aby mohla být projednána na příštím zasedání rady července rada schválila Termín konání veřejného zasedání zastupitelstva na a návrh programu jednání; 4 5

4 Zadat realizaci akce Jince - úsekové měření (vodoměrná šachta varianta v kolektoru) dle předloženého rozpočtu společnosti VaK Beroun; Zadat Ing. Kořínkovi dopracování projektu STL plynovodu za most u Budilova mlýna; Úhradu víceprací na realizaci dvou garáží pro městys Jince - oproti původnímu zaměření v plánech bylo nutno vyzdít stěny výše situace ověřena na místě; Vydání souhlasu s realizací akce Nová STL plynovodní přípojka PE 25 pro novostavbu RD na č. parc. 97 Jince, ul. Brigádnická za podmínky uložení plynovodní přípojky přes vozovku ul. Brigádnická podvrtem startovací a dojížděcí otvory budou umístěny v chodníku. Po ukončení prací stavebník předá dotčenou část komunikace s opravenými povrchy vlastníkovi této komunikace. Dnem předání bude v platnost uvedena záruční doba 48 měsíců, po kterou bude stavebník ručit za řádně provedenou úpravu výkopem dotčené komunikace; Oslovit vlastníka pozemku č. 500/1 k.ú. Jince (Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci, Temný důl, Pec pod Sněžkou) ohledně možného bezúplatného převodu tohoto pozemku pod vozovkou ul. Pod Váhou; Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu; Objednat výměnu prošlých 72 vodoměrů v obecních bytech dle rozpisu Správy bytů za repasované vodoměry; Prodloužit nájemní smlouvu k bytu 4/298 o půl roku (za podmínky, že je uhrazeno dlužné nájemné); Opravu havarijního stavu elektroinstalace v bytě 2/292 z rozpočtu Správy bytů; Podíl městyse na opravě elektroinstalace ve společných prostorách domu č.p. 173; Požádat o dotaci pro SDH na hasičské obleky a na koupi hasičského auta; Předložit nájemní smlouvu s ENERGY INVESTMENT s.r.o. na pronájem pozemků č. 1530, č a č v k.ú. Jince k výstavbě a provozování sluneční elektrárny ke schválení zastupitelstvu městyse; Uzavření smlouvy s DDAS s.r.o. Drozdov na odvodnění cesty v horních Rejkovicích; Objednávku leteckých snímků (vč. PC zpracování a CD) u JAS AIR CZ spol. s r.o. Letiště Hosín; Přijetí dvou brigádníků na dohody o provedení práce (údržba zeleně, videodokumentace obce); Záměr prodeje pozemku v k.ú. Jince č. parc. 360/4 o výměře 37 m 2 žadatelce p. Jeřichové v souladu s usnesením zastupitelstva městyse Jince ze dne k původní žádosti p. Magdalény Jeřichové. 11. srpna rada schválila Výsledek výběrového řízení na plynofikaci Jince Královky (Jince ul. Pod Královkou, STL plynovod PE 50 vč. přípojek a STL plynovod, Jince, ulice pod Královkou) s tím, že společnost InTePs s.r.o., Písek, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, bude vyzvána k uzavření smlouvy v souladu s předloženou nabídkou; Obeslat 3 projektanty k předložení nabídky na zpracování projektu na půdní vestavbu dvou bytů v č.p. 165 (včetně provedení zaměření stávajícího stavu) podklady pro nabídku připraví Ing. Běhoun, vyhodnocení nabídek na příštím jednání rady; Předložit zastupitelstvu návrh na zřízení komise ze zastupitelů (starosta, místostarosta, předseda KŽP + příp. další zájemce) ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí); Rozpočtové opatření č. 8/2008 úprava rozpisu jednotlivých ; Projednat v zastupitelstvu případnou výměnu bytu 5/173 ve vlastnictví městyse za volný byt 2/295 s tím, že následně by bylo možno řešit prodej uvolněného bytu v č.p. 173 obálkovou metodou; Vydání souhlasu k výměně oken v bytě 2/206 ul. Čsl. dělostřelců na náklady žadatelů s podmínkou zachování stávajícího členění oken a hnědé barvy rámů; Předložit zastupitelstvu návrh na postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domů v Jincích, lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. a následný prodej části pozemku p.č.706/1 pod budoucími bytovými domy této společnosti; Předložit zastupitelstvu návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 759/3 k.ú. Ohrazenice (místní komunikace v Ohrazenici) obci Ohrazenice; Předložit zastupitelstvu návrh na majetkoprávní dořešení pozemků pod chodníky podél státní komunikace (dle GP č /2005): Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince pozemky pod chodníky podél státní komunikace dle GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p.č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2 Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2 poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m 2 6 7

5 Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj: Pozemky přisloučené do p.č. 501/10 poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2 Předložit zastupitelstvu městyse návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince; Požádat o vynětí části pozemku parc. č. 469 k.ú. Jince pod budovanou kompostárnou ze zemědělského půdního fondu; Přidělení uvolněného bytu č. 5 v čp. 32 dle návrhu bytové komise; Poskytnutí příspěvku pořadatelům akce Prázdniny končí na Křešíně v částce 5.000,- Kč. Zprac: VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Rozpočtové opatření č. 9/2008 dle přílohy zápisu. 4. Doplnění programu rozvoje městyse pro rok 2008 o vybudování, resp. doprojektování kompostárny. 5. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r ve výši 20 tisíc Kč z finančních prostředků Středočeského kraje - na výstroj pro jednotku SDH Jince /hasičské obleky/ (finanční podíl městyse 6.715,- Kč). 6. Podání žádosti o přidělení dotačního titulu pro r z finančních prostředků MV ve výši 500 tisíc Kč - na zakoupení dopravní techniky pro jednotku SDH Jince (finanční podíl městyse do 250 tisíc Kč). 7. Podání žádosti o přidělení dotačních titulů ze Státního fondu životního prostředí na rozšíření provozu sběrného dvora a kompostárny na rekonstrukci Kantorského rybníka s tím, že pověřuje radu městyse k přípravě a podání jednotlivých žádostí (včetně stanovení konkrétního požadavku na výši dotace) podané žádosti budou předloženy ke konečnému schválení zastupitelstvem na nejbližším jednání zastupitelstva následujícím po podání žádosti. 8. Převod bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v domech č.p a č.p v ul. Čsl. dělostřelců, čp. 291 a 292 v ulici Jana Žižky a č.p. 199 v ul. Slavíkova včetně příslušných spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích a u č.p. 199 též na funkčně související nezastavěné části pozemku parc. č. 971, to vše v k.ú. Jince, do vlastnictví oprávněných nájemců bytů za ceny dle zásad přijatých zastupitelstvem městyse na zasedání dne Umožnit p. M. Helclové výměnu bytu č. 5 v čp. 173 za byt č. 2 v čp. 295 s tím, že uvolněný byt v čp. 173 bude nabídnut k prodeji obálkovou metodou cena bude stanovena v souladu se zásadami prodeje bytů schválenými zastupitelstvem Podmínkou výměny je uhrazení kupní ceny bytu 2/295 před převodem tohoto bytu a žádné dluhy spojené s užíváním bytu č. 5 v čp Výši nájemného v obecních bytech od ponechat ve stávající výši. 11. Zřízení komise ve složení dr. Josef Hála, Ing. Miroslav Běhoun, Ing. Martin Vejr, Ing. Miroslav Jandík, Miroslava Tichá ke zjištění podkladů pro možnosti řešení dalšího provozování vodohospodářského majetku (pronájem či provozování prostřednictvím právnické osoby zřízené obcí) závěry zjištění zpracuje komise do a předloží je k dalšímu jednání zastupitelstvu. 12. Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. ENERGY INVEST- MENT s.r.o., České Budějovice - pozemků parc. č. 1530, parc. č a parc. č. 1532, v k.ú. Jince k vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny text dle přílohy zápisu. 13. Postoupení investorských a souvisejících práv na výstavbu bytových domu v Jincích - lokalita Zborovská na pozemku p.č. 706/1 Real Spektrum Global, a.s. za úplatu v celkové výši ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy o postoupení s uvedenou společností text dle přílohy zápisu. 14. Záměr prodeje části stavebních pozemků par. č. 706/1 v k.ú. Jince určených pro výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Zborovská pro výstavbu bytových domů spol. Real Spektrum Global, a.s. - budoucí zastavěné plocha pod bytovými domy, která se oddělí geometrickým plánem vypracovaným autorizovaným geodetem v okamžiku dokončení hrubé stavby jednotlivých objektů. Cena za předmětné pozemky bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného oprávněnou osobou dle právních předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy. 8 9

6 15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se spol. Real Spektrum Global, a.s. na část pozemku č. par. 706/1 uvedenou v usnesení zastupitelstva ze s doplněním čl. III, bodu 2. o odst. b) v tomto znění: do 180 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení zahájit výstavbu. 16. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ SPB/7036/2008-SPBM s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 603/12 (29 m 2 ), k.ú. Jince. 17. Záměr bezúplatného převodu pozemku č. parc. 759/3 (1422 m 2 ) k.ú. Ohrazenice obci Ohrazenice (pozemek pod místní komunikací v Ohrazenici). 18. Bezúplatný převod pozemků ze Středočeského kraje na městys Jince (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: Pozemky vzniklé oddělením z p. č. 499/1: poz. č. 499/3 165 m 2, poz. č. 499/ m 2, poz. č. 499/7 589 m 2, poz. č. 499/30 11 m 2, 499/31 9 m 2. Pozemky přisloučené do poz. č. 501/2: poz. č. 159/4 26 m 2, poz. č. 501/2 díl e 555 m Záměr bezúplatného převodu pozemků z městyse Jince na Středočeský kraj (pozemky pod chodníky podél státní komunikace) dle zaměření GP č /2005: PoPozemky přisloučené do p. č. 501/10: poz. č. 26 díl a 16 m 2 a poz. č. 159/1 díl b 7 m 2. Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse vyhlašováním a hodnocením obecních soutěží na prodej bytů uvolněných v průběhu privatizace podmínky soutěže musí být stanoveny v souladu se zásadami prodeje bytů ze dne Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemků 627/1, 627/10 společenstvím vlastníků čp. 271, 272 a 269, 270. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: informaci o plnění usnesení zastupitelstva z ; zprávu o čerpání rozpočtu k ; zprávu o plnění programu rozvoje městyse; informaci o možnosti navýšení daně z nemovitostí pro rok 2009 nebude daň z nemovitostí na území městyse navyšována; informace k postupu schvalování změny č. 2 Územního plánu městyse Jince. Krátce z obce Ani o prázdninách se v obci nezahálelo. Mezi důležité akce, které se podařilo zrealizovat (či na kterých se dosud pracuje), patří např.: Mateřská škola realizace akce Stavební úpravy pro úspory energií ZŠ a MŠ Jince v hodnotě cca 7 mil. Kč, přičemž více než polovina prostředků je z EU (zateplení objektů, výměna oken a dveří, výměna radiátorů, regulačních ventilů, atd.). Sídliště Zborovská vybudovala se 2 parkoviště (u prodejny Jednoty a ve spodní části sídliště proti čp. 339 a 340), byla nově vyznačena stání pro vozidla na stávajícím parkovišti. Zahájena byla také akce financovaná Evropskou unií Regenerace sídlištní zeleně (vyrovnání terénu, osázení keři a zelení). Upravovala se zeleň i v samotné obci, kdy byla na problematická místa navezena nová zem k vyrovnání zelených ploch. Stávající autobusové zastávky byly opraveny, nová je u čp. 199 a v dolních Jincích směrem na Rejkovice. Horní Rejkovice se dočkaly odvodnění lesních cest. Plně v provozu je v ul. Pod Váhou kromě sběrného dvora i kompostárna. Probíhají práce na přípravě výstavby ing. sítí a komunikace v lokalitě A10 bagrování ornice v místech budoucích komunikací. V obci byly vybudovány retardéry, které donutí řidiče zpomalit a tím přispívají k zajištění bezpečnosti provozu. Zároveň slouží k odvádění vody z vozovky při deštích. Tímto se omlouváme některým letcům a závodníkům, že jsme dali přednost zdraví a životu obyvatel této lokality a dětí chodících tudy do školy. Nové cesty se dočkali obyvatelé části obce v ulici Pod Plešivcem. Podařilo se provést výspravu místních komunikací a ve spolupráci s obyvateli domu čp. 267, 268 dobudovat i parkoviště. Pro děti je připravena nová houpačka místo té původní, kterou neznámý darebák ukradl z parku na náměstí. Pracovalo se i na hřbitově zde brigádníci natřeli ploty (žel i některé pomníky, ale sjednáváme nápravu a zároveň se omlouváme majitelům) a starali se o úklid tohoto pietního místa. Hasiči si vzali na starost likvidaci křovin v lokalitě A-10 a v Rejkovicích. Městys Jince byl hlavním sponzorem Turnajů v malé kopané a nohejbalu, které se konaly na koupališti v Jincích v červenci a srpnu, podílel se na velké akci Léto končí na Křešíně u příležitosti skončení prázdnin, úzce spolupracoval při akci pivovaru Budvar Putování s pivem na Plešivec. Městys bude také dne 20. září hostit účastníky mistrovství republiky ve střelbě z kuše. J. Hála, starosta 10 11

7 (Foto: MM, KS, SDH) 12 13

8 SBĚRNÝ DVŮR v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Oznamujeme, že v areálu sběrného dvora je otevřena i kompostárna. Občané sem mohou dávat trávu a větve. Kompostárna a sběrný dvůr jsou otevřeny každou sobotu od 8 11 hodin a odpoledne od hodin. Nezapoměňte si vzít s sebou občanský průkaz! Schůzka k rekonstrukci silnice II/118 Dne 7. září 2008 v hodin v restauraci Eška v Jincích se koná schůzka občanů městyse Jince, občanů obce Rejkovice a všech vlastníků nemovitostí v těchto obcích, jejichž majetky budou či mohou být dotčeny plánovanou rekonstrukcí silnice II/118. Cílem této schůzky je především společně formulovat návrhy a požadavky, které by měly být zohledněny ze strany městyse Jince a jeho představitelů při rozhodování v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a které by měly vést k ochraně majetku jednotlivých občanů a kvalitě bydlení v obci. Dotýká-li se plánovaná rekonstrukce i Vás, či máte-li zájem seznámit se a připojit k těmto požadavkům a návrhům, pak si Vás rovněž dovolujeme pozvat na toto plánované setkání. Vaše účast je důležitá, nebo v současné době je rozhodováno o budoucím vzhledu našich obcí a způsobu života v nich. V případě dotazů se můžete obrátit na: p. Jarmilu Klánovou, Jince Slavíkova 25, tel p. Marii Kainovou, Jince Slavíkova 222, tel VOLBY 2008 Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat Krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Češi budou volit krajská zastupitelstva ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy. Voliči také obmění třetinu Senátu, senátní volby se budou konat v sedmadvaceti volebních obvodech. Více informací v příštím čísle JZ. kulturní støedisko záøí 2008 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 3. září 2008 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 4. září 2008 od hodin v Kulturním středisku Jince září VÝSTAVA OBRAZŮ STANISLAVA KADLECE Výstava bude otevřena v sále KS: PO PÁ SO Všichni jste srdečně zváni. Městys Jince pořádá a zve na VÝSTAVU SOLÁRNÍCH PANELŮ, která se koná v sále Kulturního střediska Jince ve dnech 29. září 3. října Výstava bude otevřena: v pondělí od 10 hodin, úterý čtvrtek od 8 16 hodin, v pátek od 8 13 hod. Pondělí: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy 14 15

9 Úterý: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců Středa: výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců Čtvrtek: výstava produktů a propagačních materiálů bez účasti zaměstnanců firmy Pátek: prezentace produktů firmy za účasti obchodně technických poradců diskuze k předchozí prezentaci za účasti obchodně technických poradců výstava produktů a propagačních materiálů firmy bez účasti zaměstnanců (V době, kdy budou v sále KS výstavy obrazů, se schůzky mateřského centra nekonají.) KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA pokračují Pro velký zájem budou v Kulturním středisku Jince opět probíhat kurzy znakového jazyka pro pokročilé, nově i pro začátečníky. Informace pro začátečníky: kurz znakového jazyka trvá 3 měsíce, výuka začne v říjnu 2008 schůzky budou 1x za 14 dní (ve středu v podvečer) v učebně KS. Cena 1 kurzu je 500 Kč. Pokročilí se budou scházet od září. Bližší info podá lektorka Veronika Dvorská (popř. Kulturní středisko). Připravujeme: LISTOPAD: ZÁJEZD DO POLSKA Kulturní středisko pořádá dne 19. listopadu 2008 (středa) zájezd na předvánoční nákupy do Polska Kudowa. Odjezd: hodin od sokolovny Cena: 200,- Kč/os. Přihlášky + platba ihned: Kulturní středisko ( ) nebo pí Marie Kratochvílová. Kulturní středisko oznamuje: Vstupenky na muzikál CARMEN do Hudebního divadla Karlín ( ) jsou již vyprodány. Zamluvené si včas vyzvedněte v KS! Informace o odjezdu autobusu v příštím čísle JZ. Milí čtenáři, z poslední strany Jineckého zpravodaje se může usmívat i Vaše dítě či vnouče. Fotografie (nejlépe v elektronické podobě) posílejte na Klasické snímky můžete donést do Kulturního střediska nebo do knihovny. Vážení občané, podnikatelé, předsedové spolků a organizací Do příštího čísla Jineckého zpravodaje připravujeme přílohu ADRESÁŘ. Čtenáři zde najdou adresy, tel. čísla, kontakty a úřední hodiny na ÚM Jince, Základní a Mateřskou školu Jince, Kulturní středisko, obchody, restaurace, firmy a podnikatele, spolky a organizace, zdravotnictví, tísňové linky, atp. Informace jsme čerpali z internetových stránek, tel. seznamu, reklamy na provozovně a poptávky. Na některé subjekty se nám kontakt zjistit nepodařilo, nebo o nich zkrátka nevíme. Pokud chcete, aby vaše firma, spolek či organizace v Adresáři 16 17

10 nechyběla, pro jistotu kontaktujte Kulturní středisko - telefon nebo - nejpozději do 15. září Děkujeme za spolupráci red. rada JZ. MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA JINCE Jak jsme již dříve uvedli, naše knihovna obdržela od firmy Hrkal a Greiner, s.r.o. sponzorský dar na nákup nových knih. Seznam titulů, které byly za tyto finanční prostředky zakoupeny, najdete na internetových stránkách knihovny Za sponzorský dar firmě Hrkal a Greiner děkujeme. UZAVŘENÍ KNIHOVNY Oznamujeme návštěvníkům knihovny, že v září bude probíhat rekonstrukce dětského oddělení (přesný termín nebyl v době uzávěrky JZ znám, po dojednání s firmou bude vyvěšen na budově KS). Z tohoto důvodu bude knihovna veřejnosti 1-2 týdny UZA- VŘENA a v provozu nebude ani internet a kopírka. VK V Kulturním středisku si můžete zakoupit: DVD Za poznáním - Valdek, Točník, Žebrák (BM Video) Střední Brdy I. (BM Video) Střední Brdy II. (BM Video) Brdy, zde žijeme část Jinecko (VIDI) Přírodní krásy Brd I. (VIDI) Knihy PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích Brdské vzpomínání Jince dějiny obce 320,- Kč 350,- Kč 350,- Kč 250,- Kč nové! 250,- Kč 400,- Kč zlevněno! 120,- Kč nové! 195,- Kč Čtenáři píší... Děkujeme! Komu? Firmě Pneu Lang Jince za jejich pomoc. Při cestě z Krumlova - za Budějovicemi - se nám zadřela vodní pumpa na autě, následkem toho spadl rozvodový řemen a doslova se potkaly písty. Po odtažení k Langům se vždy ochotná paní Langová (se svou neutuchající aktivitou) ihned - přestože měli dovolenou - ujala vozu a začala shánět náhradní díly na tuto náročnou opravu, nebo to bylo téměř na generálku motoru. Po sehnání dílů si vůz vzali do parády šikovní mechanici a v rekordním čase ho opravili. A podotýkáme, že za velmi přijatelný peníz! Ostatně - nebyla to naše první pozitivní zkušenost s touto firmou. Ještě jednou veliký dík! Fulínovi - Rejkovice Nevyžádaná pošta Denně přichází do našich počítačů množství nevyžádané pošty (tzv. SPA- Mů). Většina z nich je nic neříkajících, ale některé možná nejsou až tak zbytečné. Zaručené zprávy radící jak rozpoznat MRTVICI či jak pomoci při INFARKTU jsme konzultovali s obvodním lékařem MUDr. Jaroslavem Smutným. K článku o mrtvici neměl pan doktor žádných připomínek a schválil uveřejnění v JZ. Článek o infarktu doporučil uvést spíše pro zajímavost - lékaři tento postup nepřijímají, a proto je jen na vás, zda tyto rady budete brát vážně či ne. Mrtvice Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli novým nerozchozeným botám. Přestože byla bledá a chvěla se, přátelé jí pomohli a posadili ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Lenka usměvavá a veselá. Pozdě večer Lenčin manžel všem zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována. O hodinu později náhle zemřela. Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka žít! 18 19

11 Jak rozpoznat mrtvici? Nejlehčí metoda je komunikovat s postiženým takto: - požádat ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen - požádat ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně - požádat ho, aby zvedl obě ruce - což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko - požádat ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice. Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku! Lékaři tvrdí, že pokud se pacient k nim dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněn. Infarkt Právě jedeš domů (samozřejmě sám) po neobyčejně náročném dni v práci. Jsi unavený, vystresovaný a rozčilený Náhle začneš cítit bolest ve své hrudi, která vystřeluje do ruky a do čelisti. Jsi jen pár kilometrů vzdálen od nemocnice, ale nevíš, jestli cestu zvládneš. Měl jsi sice školení o první pomoci, ale zapomněli říci, jak pomoci sám sobě. Jak přežít infakrt, když je člověk sám? Když infarkt přijde, spousta lidí je sama a bez pomoci. Osobě, jejíž srdce bije nepravidelně, a která začíná omdlévat, zbývá několik vteřin, než ztratí vědomí úplně. Pokuste se nepanikařit a začněte opakovaně kašlat, a to velmi energicky. Hluboce se před každým zakašláním nadechněte. Kašlat musíte zhluboka a dlouho musí se vám tvořit hlen hluboko v hrudi. Nádech a kašel musí být opakovaný každé 2 vteřiny, bez přestávky, dokud nedorazí pomoc, nebo dokud nezačne srdce bít opět normálně. Hluboký nádech dostane kyslík do plic a pohyby při kašlání zmáčknou srdce a umožňují cirkulaci krve. Tento tlak na srdce podporuje jeho návrat do normálního rytmu. Oběti infarktu takto získají drahocenný čas dostat se do nemocnice. KS Zdravotní středisko Když tě něco zlobí třeba jen zadřená tříska, nejlépe pak uděláš, že zajdeš do střediska. V čekárně na chvíli na lavici sedneš pak a na dveřích si přečteš NEKLEPAT! Ve dveřích když objeví se sestra v rouše oděna je bíle to přišla tvoje chvíle. Pozdravíš a vejdeš pak, bys uslyšel - sundejte si sako, já vám změřím tlak! Sestra měří, říká pak - co děláte, pane Lysý, vysoký je jako vždycky ten tlak systolický! Od sestry pan Lysý do rukou bere zdravopisy a jde vedle do dveří, kde již čekaj doktoři. Doktor praví nepít kávu, nekouřit, nejíst čočku, ale ani hrášek, na vysoký systolický napíšu vám prášek. Za týden se ukažte pak, sestra vám zas změří tlak. Za týden jde zas pan Lysý do střediska, na lehko, jen tak, aby sestra v bílém plášti změřila mu tlak. Pan doktor, co zarostlou má bradu, dává panu Lysému do života radu: Prášky berte, hodně vody pijte, když vám bude hůře, tak sem zase přij te. Nevím, nevím, pane doktor, nechtěl bych vše zhatit, ale asi nepřijdu již, když musím vše platit. Doma sám si budu měřit tlak a na zdravotní sestru v bílém plášti vzpomínati budu pak. Doktor na to řekne zkrátka, asi bude nutná stávka. S sebou vezmem bubínek a budeme bubnovati: Za vše může JULÍNEK!!! Břetislav Syrový 20 21

12 Živá voda III. I. I když dříve byla využívána nejvíc ze všech studánek v okolí, dnes se její dřevěná stříška pomalu rozpadá. Ani poutník kolem ní už neprojde, nebo cestičky, kudy se dříve chodilo, jsou dnes zarostlé. Studánka stojí na kraji lesa pod Běřínem a našli bychom ji, kdybychom šli nahoru od Kubovy lávky. V dobách sucha byla využívána občany Běřína i pro hospodářské potřeby. Vždy měla dost vody, i když ta je velmi tvrdá. O tom, že v době vydatných deš ů odtud vytékala voda, svědčí i úzká rokle, která končí v dolní části Vinice u Kubovy lávky. I dnes bývá na jaře, nebo když podzemní prameny jsou naplněny, vidět prýštící potůček asi sto metrů nad Litavkou. z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Mateřské centrum Jinečáček a Senior-klub Jince Vás zvou na odpoledne plné her u příležitosti rozloučení se s prázdninami a oslavy založení Mateřského centra v Jincích. KDY? v sobotu 13. září 2008 od 15 hod. KDE? v parku u náměstí v Jincích. Žádné dítě neodejde s prázdnou, každé získá odměny za soutěže a navíc si ozdobí tričko dle své fantazie. Soutěže jsou přizpůsobené převážně dětem předškolního věku. Těšíme se i na Vás! VP ZO Českého zahrádkářského svazu a Českého svazu včelařů v Jincích pořádá v sobotu 20. září 2008 zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Odjezd od sokolovny v 6.00 hod. Cena za osobu 200 Kč. Přihlášky přijímá: Josef Klimt, Brigádnická 309, tel Český svaz žen Jince pořádá v neděli 21. září 2008 zájezd do Divadla Příbram na odpolední dětské představení Divadla kouzel S kouzly kolem světa. Cena zájezdu: 80 Kč (pouze vstupné), doprava zdarma. Přihlášky + platba ihned: pí Marie Houšková nebo Marie Kratochvílová. Odjezd autobusu ve hod. od sokolovny. Fr. Jocha, foto Jan Hronek Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. Místní organizace Českého rybářského svazu Jince ČRS MO Jince oznamuje svým členům, že v září a říjnu 2008 se budou konat pracovní brigády v těchto termínech: 6., 13., 20. a 27. září 4., 11., 18., a 25. října Sraz členů vždy v 7.00 hodin v rybářském domečku. Rybáři, přij te přiložit ruku k dílu a udělat něco ve prospěch organizace. Výbor MO Jince 22 23

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 126. Rada města pověřuje pí Novákovou prověřením možnosti využití VPP na lesní práce a starostu svoláním pracovní schůzky., starosta 127.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015 Číslo jednání: JedNR3-7/2015 Datum jednání: 10.02.2015 Žádost o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka (USN-R3-173/2015) Žádost (***) o odkoupení pozemku pod

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více