ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec Chodouň, obec Beroun. Objednatel: Exekutorský úřad Praha 10 soudní exekutor JUDr. IGOR IVANKO Na Zátorce 590/12 PSČ , Praha 6 IČ: DIČ: CZ Účel znaleckého posudku: Zhotovitel: Znalecký posudek je vypracován na základě usnesení č. j.: 167 EX 19455/12-42 vydaného Soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivanko, dne a požadavku o aktualizaci ze dne Ing. DAGMAR VYHNALÍKOVÁ Trojská 163/ Praha 8 IČ: Mob: Znalecký posudek byl vypracován podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 34 stran textu a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Objednateli se předává v 1 vyhotovení a jedno vyhotovení je uloženo v archivu zhotovitele. V Praze dne

2 OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU A. Úvod Znalecký úkol Informace o nemovitých věcech a vlastníkovi dle KN Vymezení pojmů obvyklá cena a administrativní cena Obvyklá cena Administrativní cena Hlavní používané zkratky... 4 B. Nález PŘEDMĚT OCENĚNÍ Prohlídka nemovitých věcí Podklady pro vypracování posudku Základní předpoklady a omezující podmínky znaleckého posudku Práva a závady spojené s předmětem ocenění Dokumentace a skutečnosti METODY OCENĚNÍ Nákladový způsob ocenění Výnosový způsob ocenění Srovnávací způsob ocenění Metody aplikované v ocenění CELKOVÝ POPIS NEMOVITÉ VĚCI Poloha a vnější vlivy Pozemky Využití ploch územní plán Povodňový plán ČR Shrnutí C. Posudek URČENÍ OBVYKLÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENY srovnávacím způsobem Vliv závad na obvyklou cenu nemovitých věcí Určení administrativní ceny D. Závěrečný výrok E. Znalecká doložka F. Seznam příloh kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 2 z 34

3 A. Úvod 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je dle výroku I. a II. v usnesení č. j. 167 EX 19455/12-42: a) ocenit nemovité věci určit obvyklou cenu všech nemovitých věcí a jejich příslušenství ve vlastnictví povinného, které jsou zapsané na LV č. 122, tj.: - podíl ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec Chodouň, obec Beroun. b) určit příslušenství nemovitých věcí c) zjistil věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými nemovitými věcmi, a to se zohledněním zjištěných věcných břemen, výměnků a nájemních či pachtovních práv obvyklou cenou podle zvláštního právního předpisu ( 2 odst. 1. zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění zákon o oceňování majetku), přičemž uvést, o jakou částku se vlivem zjištěného věcného břemene, výměnku nebo nájemního či pachtovního práva snížila obvyklá cena nemovitých věcí oproti stavu, kdy by zjištěným věcným břemenem, výměnkem nebo nájemním či pachtovním právem oceňované nemovité věci zatíženy nebyly; d) vyjádřit se, zda považuji nájemné či pachtovné (případně poměrnou část výnosu z věci) přiměřenou nájemnému či pachtovnému (případně poměrné části výnosu z věci) v místě a čase obvyklému a zda považuji věcné břemeno či výměnek za přiměřený výhodě oprávněné osoby a toto náležitě zdůvodnit. 2. Informace o nemovitých věcech a vlastníkovi dle KN Z výpisu z evidence katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o nemovité věci: * LV č. 122 pro k. ú. Chodouň, obec Chodouň, okres Beroun ALV: Peták Jaroslav, Kutnohorská 84, Příbram VII, Příbram; Identifikátor: /1444; Podíl: 1/4 Peták Milan, Chodouň 224, Chodouň; Identifikátor: /0902; Podíl: 1/4 Peták Roman, Chodouň 8, Chodouň; Identifikátor: /1477; Podíl: 1/4 Peták Tomáš, Chodouň 8, Chodouň; Identifikátor: /0633; Podíl: 1/4 BLV: Pozemky Parcela: Druh pozemku: Způsob využití: Výměra: parc. č trvalý travní porost 4030 m 2 parc. č orná půda 2165 m 2 parc. č orná půda 1151 m 2 parc. č orná půda 9528 m 2 parc. č orná půda 4876 m 2 parc. č orná půda m 2 parc. č orná půda 4348 m 2 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 3 z 34

4 FLV: Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Parcela: BPEJ: Výměra: parc. č m 2 parc. č m 2 parc. č m 2 parc. č m m 2 parc. č m 2 parc. č m m m m m 2 parc. č m m m 2 3. Vymezení pojmů obvyklá cena a administrativní cena 3.1. Obvyklá cena Dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsob oceňování majetku a služeb, odst.1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním Administrativní cena Administrativní cena nemovitých věcí je cena určená podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění a podle prováděcí vyhlášky MF České republiky č.441/ Hlavní používané zkratky KN katastr nemovitostí; LV list vlastnictví; ALV vlastnické právo; BLV nemovité věci; FLV nabývací tituly a jiné podklady v zápisu; BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky; k. ú. katastrální úřad; KP katastrální pracoviště; č.j. číslo jednací; č. číslo; parc. č. parcelní číslo; č.p. číslo popisné; GP geometrický plán, KM katastrální mapa kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 4 z 34

5 B. Nález 5. PŘEDMĚT OCENĚNÍ 5.1. Prohlídka nemovitých věcí Prohlídka nemovitých věcí byla provedena při místním šetření konaném dne bez přítomnosti povinného. Místní šetření tak mohlo být provedeno pouze z veřejně přístupných míst. Znalci i přes písemnou výzvu zaslanou povinnému nebyly poskytnuty podklady o oceňovaných nemovitých věcích, ani nebyla ze strany povinného žádná reakce k účasti na místním šetření. V možnostech povinného bylo se ohledání nemovitých věcí účastnit a poskytnout potřebné informace pro ocenění. Doporučený dopis s kontaktováním povinného byl vrácen prostřednictvím České pošty z důvodu, že si jej adresát nevyzvednul (uloženo na poště do ). Žádnou další adresu jsem pro kontaktování povinného neobdržela. Doporučené dopisy byly také zaslány ostatním spolumajitelům nemovitých věcí, kteří následně zaslali smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků. Tento znalecký posudek je proveden na základě požadavku objednatele (zastoupeného panem JUDr. Václavem Kvapilem) pouze na základě informací zjištěných při místním šetření, z veřejně dostupných míst a z veřejně dostupných zdrojů. Ocenění je provedeno podle stavu nemovité věci ke dni místního šetření Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování ocenění nemovitého majetku byly znalcem opatřeny nebo objednatelem poskytnuty tyto podklady: Výpis z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne , k. ú. Chodouň, obec Chodouň, okres Beroun vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem viz.příloha Usnesení soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko, č. j.: 167 EX 19455/12-42 ze dne Dále byly použity informace z následujících veřejně dostupných zdrojů: Informace zjištěné z katastru nemovitostí - Kopie katastrální mapy, katastrální území Chodouň dálkový náhled viz.příloha Územní plán obce Chodouň Nájemní smlouva ze dne Dodatek k nájemní smlouvě ze dne Smlouva o zřízení věcného břemena ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-892/ Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , V3 162/1999 Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-737/ Smlouva o věcném břemeni ze dne , V3 345/1998 Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V3 735/2002 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 5 z 34

6 Informace získané při místním šetření Údaje předané příbuznou spoluvlastníků nemovité věci paní Danou Petákovou Mapa oblasti viz.příloha Barevná fotodokumentace pořízená při místním šetření viz.příloha Záznam z prohlídky nemovitých věcí Databáze realizovaných obchodů s nemovitými věcmi Informace z malého lexikonu obcí ČR Povodňový plán ČR (www.dppcz.cz) a další webové stránky realitních kanceláří, realitní noviny, informace z realitních kanceláří, konzultace s realitními makléři Zákony a vyhlášky: Zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. Vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku Zákon č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a katastrální vyhláška č.357/2013 Sb.; Státní správa zeměměřictví a katastru - Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 444/2011 Sb., platný od 1. ledna 2012 a Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů Použitá literatura: Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1997 Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí, VIII. Vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; ISBN Ing. David Dušek Ph.D - Základy oceňování nemovitostí. Praha: Oeconomica, 2011, ISBN Ing. Petr Ort, Ph.D Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s. 1.vyd s. ISBN Ing. Petr Ort, Ph.D Oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s. 1.vyd s. ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Odhad hodnoty pozemků. Praha: IOM s. ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress, s.r.o., 2006, ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Odhad hodnoty nemovitosti, Ekopress, s.r.o., 2012, ISBN Kolektiv autorů Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Oceňování nemovitostí, České vysoké učení technické v Praze 2011, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN Luboš Dörfl, Jindřich Kratěna, Petr Ort, Vladimír Vácha - Soudní znalectví, České vysoké učení technické v Praze, 2009, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 6 z 34

7 Ivan Brož, Luboš Dörfl, Vladimír Vácha Soudní znalectví, Chronologický přehled předpisů pro oceňování nemovitostí, České vysoké učení technické v Praze, 2011, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN Časopis Soudní inženýrství vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Údolní 53, Brno, ročníky 1996 až 2013 Odborný čtvrtletník Odhadce a oceňování majetku vydaný Českou komorou odhadů majetku, Václavské náměstí 1, Praha 1, ročníky 2003 až 2013 Časopis Znalec vydávaný Komorou soudních znalců ČR, o.s., ročníky 2010 až Základní předpoklady a omezující podmínky znaleckého posudku Prohlášení: Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znalce. Předpoklady: Veškeré informace o předmětu ocenění byly převzaty od objednatele. Znalec neprováděla žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti poskytnutých podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. Při zpracování tohoto posudku nebyly prováděny žádné sondy do stavebních konstrukcí, a proto nemůže být hodnocen stavebně technické stav zakrytých konstrukcí. Je předpokládáno, že zakryté a nedostupné konstrukce a prvky jsou v dobrém stavu. Při zpracování tohoto posudku nebyl proveden statický průzkum, a proto není hodnoceno statické zajištění objektů. Věcná omezení: S výslednou obvyklou cenou uvedenou v tomto ocenění je kalkulováno pro účely uvedené v zadání znaleckého úkolu. V případě použití výsledné obvyklé ceny pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody tímto použitím vzniklé. Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se předmětu ocenění se může lišit od výsledné obvyklé ceny zjištěné tímto oceněním díky takovým faktorům, jakými jsou motivace smluvních stran, zkušenosti smluvních stran s vyjednáváním, struktura transakce (např. způsob financování, přechod kontroly, atd.) nebo jiným faktorům, které jsou pro danou transakci jedinečné. Časové omezení: Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto znaleckého posudku, a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít odpovědnost Práva a závady spojené s předmětem ocenění Věcná břemena - oprávnění Ve prospěch oceňovaných nemovitých věcí nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 LV) zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 7 z 34

8 Věcná břemena - povinnosti Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne váznou na oceňovaných nemovitých věcech věcná břemena: Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl. plynovod včetně jeho příslušenství, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni V-892/ Věcné břemeno vedení plynového potrubí v rozsahu dle GP č /1997, na dobu životnosti plynovodu a právo vstupu právní účinky vkladu ke dni Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 162/1999. POLVZ:36/1999 Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl.plynovod včetně jeho příslušenství, a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v geometrickém plánu č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni V-737/ Věcné břemeno vedení plynového potrubí v rozsahu dle GP, na dobu životnosti plynovodu a vstup na parcelu právní účinky vkladu ke dni Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 345/1998. POLVZ:54/1998 Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl.plynovod včetně jeho příslušenství, a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v GP č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná V-735/2002. Právní účinky vkladu práva ke dni Tato věcná břemena jsou závadou mají vliv na obvyklou cenu nemovitých věcí. Popis a ocenění uvedených věcných břemen je provedeno níže v bodu 8.2. tohoto znaleckého posudku. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 8 z 34

9 Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne váznou na oceňovaných nemovitých věcech zástavní práva viz.přiložené LV část C Omezení vlastnických práv. Tato zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. Předkupní práva K oceňovaným nemovitým věcem nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy Spoluvlastníky nemovitých věcí byla doložena smlouva o pronájmu zemědělských pozemků ze dne Smlouva je uzavřena na dobu 10-ti let od data podpisu nájemní smlouvy, tj. do Výpovědní doba je jeden rok, a to k kalendářního roku. Důvodem vypovězení je porušení některého ze smluvních bodů, popřípadě ustanoveného vyplývajících ze zákona. V případě prodeje pozemků majitelem je nutno v dostatečně dlouhé době (minimálně po dobu vegetace) předem oznámit nájemci tuto skutečnost. Ten se zavazuje, že dotčené pozemky ihned po nejbližší sklizni uvolní. Nájemní smlouva byla uzavřena ještě před digitalizací katastrálního území na pozemky parc. č. 61/2, 189, 190, 207/3, 224, 267/2, 286, 294 a 758/1; LV č. 122, k. ú. Chodouň. Celková výměra m 2. Výměra oceňovaných pozemků je však dle evidence katastru nemovitostí m 2. Výše nájemného 1.000,- Kč/ha, tj. celkem 4.260,- Kč. Daň z pozemku podle platných daňových předpisů hradí nájemce. Nájemné bude uhrazeno vždy po ukončení zemědělského roku. Dne byl pracovnicí exekutorského úřadu (Mgr. Tereza Schönfeldová) prostřednictvím u doložen také dodatek k nájemní smlouvě. Na základě tohoto dodatku obě smluvní strany souhlasí s pokračováním nájemní smlouvy ze dne na nově přidělené pozemky na základě rozhodnutí a zapsání komplexní pozemkové úpravy pro katastr obce Chodouň v roce Jde o nové pozemky parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 s 1249 v k. ú. Chodouň o celkové výměře m 2. Obě strany souhlasí s podmínkami nájmu dle původní nájemní smlouvy. Výše nájemného je dle nájemní smlouvy Kč/ha/rok, což dle mého názoru neodpovídá obvyklé výši nájemného v daném místě a čase. Nájemní smlouva je tedy závadou, která má negativní vliv na obvyklou cenu nemovitých věcí. Popis a ocenění závady je provedeno níže v bodě 8.2. znaleckého posudku. Omezení vlastnického práva Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne dále vyplývá, že byla na majetek vlastníka oceňovaných nemovitých věcí nařízena exekuce a byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí - viz.přiložené LV část C - Omezení vlastnických práv. To však vzhledem k účelu znaleckého posudku (pro exekuční řízení) nepovažuji za závadu a není s ní v tomto znaleckém posudku uvažováno. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 9 z 34

10 5.5. Dokumentace a skutečnosti Pro vyhotovení tohoto znaleckého posudku jsem měla k dispozici podklady, které uvádím v bodě č tohoto znaleckého posudku, popř. při nesouladu skutečného stavu s doloženými dokumenty se vychází ze skutečného užití nemovitých věcí. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Jedná se o aktualizaci znaleckého posudku č. 1023/67/2014 ze dne z důvodu zjištěných nových skutečností existenci dodatku k nájemní smlouvě. 6. METODY OCENĚNÍ 6.1. Nákladový způsob ocenění Nákladový způsob ocenění zjišťuje tzv. věcnou hodnotu nemovité věci. Domnívám se však, že tato metoda nemá v případě tohoto znaleckého posudku dostatečnou vypovídací schopnost. Jejím výsledkem ve většině případů není obvyklá cena nemovité věci, používá se spíše pro účely zjištění výše škody, např. v rámci pojišťovacích řízení Výnosový způsob ocenění Výnosový způsob ocenění zjišťuje tzv. výnosovou hodnotu nemovité věci. Principem této metody je předpoklad, že chování budoucího vlastníka bude podobné chování racionálního investora, jehož cílem je maximalizace užitku ze svého majetku a bude proto pronajatelné pozemky pronajímat. To se však u podobných pozemků nepředpokládá, odborná znalecká veřejnost spolu s bankovním sektorem doporučuje výnosové ocenění neprovádět, výnosovou metodu ocenění proto neaplikuji Srovnávací způsob ocenění Srovnávací metoda, též komparativní metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro hodnocení určité nemovité věci (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty nemovitých věcí jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci Metody aplikované v ocenění V tomto posudku je určována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 10 z 34

11 Z této definice vyplývá, že obecně nejsprávnějším způsobem, jak stanovit výši obvyklé ceny nemovitých věcí, je použití tzv. srovnávacího způsobu ocenění - srovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňované nemovité věci s cenou porovnatelných nemovitých věcí, které byly v nedávné době prodány. Při volbě způsobu zjištění obvyklé ceny jsem nejprve analyzovala teoretickou použitelnost všech známých a v praxi používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že předmětem ocenění jsou běžné zemědělské pozemky, u kterých je většinou možné nalézt statisticky významný soubor obdobných nemovitých věcí na místním (regionálním) trhu nabízených k prodeji (popř. již uskutečněných prodejů), domnívám se, že je vhodné pro ocenění použít metodu srovnávací. V tomto znaleckém posudku je pro srovnání vypočtena taktéž administrativní cena pomocí aktuální oceňovací vyhlášky. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování. 7. CELKOVÝ POPIS NEMOVITÉ VĚCI 7.1. Poloha a vnější vlivy Popis polohy: Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Beroun, na území obce Chodouň v katastrálním území Chodouň. Obec leží v údolí říčky Litávka v blízkosti dálnice D5 u nájezdu exit 28. Zástavba obce prakticky plynule navazuje na zástavbu města Zdice. Okresní město Beroun je vzdáleno cca. 10 km, na západní okraj Prahy po dálnici D5 je to asi 30 km. Jedná se o malou zemědělsky orientovanou obec ležící mezi CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras v poměrně členité krajině nedaleko Koněpruských jeskyní. Občanská vybavenost: V obci Chodouň prakticky chybí občanská vybavenost, je zde pouze obecní úřad, hospoda a obchod s potravinami. Potřebná občanská vybavenost je k dispozici v sousedním městě Zdice, veškerá pak v nedalekém Berouně či v Praze. Dopravní dostupnost: Obec je nevalně dostupná veřejnou dopravou. V místě je pouze zastávka autobusů s nízkou četností spojení především do města Zdice. Nejbližší železniční zastávka Zdice je však vzdálena cca. 1,5 km od centra obce. Jedná se o frekventovanou železniční trať Praha Beroun Rokycany Plzeň. Obcí prochází pouze silnice III. třídy, nájezd na nedalekou dálnici D5 je vzdálen asi 4 km jízdy z centra obce. Přístup a příjezd k nemovitým věcem: Přístup a příjezd k pozemkům je popsán v popisu u jednotlivých pozemků. Inženýrské sítě: Pozemky nejsou napojeny na žádnou inženýrskou síť. Jedná se o zemědělské pozemky, které nejsou určeny k zastavění. Informace z malého lexikonu obcí ČR Kód Kód Správní Název obce okresu obce obvod CZ0202 Chodouň kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 11 z 34

12 Vysvětlivka: 2 počet částí obce; 3 počet katastrálních území; 4 katastrální výměra v hektarech; 5 obyvatel celkem; 6 obyvatelé ve věku let; 7 obydlené domy; 8 obydlené byty; 9 pošta, 10 matrika; 11 škola; 12 zdravotní zařízení; 13 statutární město = 1, město = 3, městys = 2, ostatní obce = 1; Okénka 9 12: (ano = 1, ne = 0) 7.2. Pozemky Předmětem ocenění je podíl id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249, které jsou zapsané na LV č. 122 ze dne pro k. ú. Chodouň, okres Beroun. Obvyklá cena trvalých porostů je zohledněna v určené obvyklé ceně. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Sousední parcely: parc. č. 1083: 1082, 1303, 1308, 1309, 1319, 1353, 1583 parc. č. 1090: 1087, 1089, 1091, 1093, 1324 parc. č. 1120: 1119/1, 1119/2, 1121, 1341 parc. č. 1206: 1205, 1208, 1311, 1314 parc. č. 1207: 1205, 1311, 1314, 1315 parc. č. 1224: 1223, 1225, 1311, 1330 parc. č. 1249: 1248, 1304, 1311, 1312 Pozemek parc. č Pozemek je rovinný až mírně svažitý, má tvar lichoběžníků, nachází se při levém břehu říčky Litávka mimo zastavěné území asi 1 km jižním směrem od souvislé zástavby obce Chodouň. Část pozemku slouží k zemědělské činnosti a část pozemku není obhospodařovaná. Neobhospodařovaná část má travnatý neudržovaný povrch s nálety. Přístup k pozemku je po nezpevněné polní cestě, nejbližší zpevněná komunikace vede asi 300 m od okraje pozemku. Pozemek leží v záplavovém území Q100. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 12 z 34

13 Pozemek parc. č Pozemek je rovinný, má tvar obdélníku, nachází se na rozhraní obce Chodouň a města Zdice při silnici Čs. armády v těsné blízkosti průmyslové zástavby u autoservisu Petr Škoda. Pozemek je v současnosti využíván k zemědělské činnosti jako orná půda. Příjezd k západnímu okraji pozemku je po silnici III. třídy přístup lze hodnotit jako bezproblémový. Pozemek leží v záplavovém území Q100. U tohoto pozemku existuje potenciál na změnu účelu využití na stavební pozemek pro komerční zástavbu. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č Pozemek je mírně svažitý, má přibližně obdélníkový tvar, slouží k zemědělské činnosti jako trvalý travní porost. Pozemek se nachází v blízkosti rekreační chaty ev. č. 4 asi 200 m východně od stávající zástavby rodinných domů. Přístup k pozemku je po nezpevněné polní cestě. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí částečně v souladu se skutečným stavem, druhém pozemku se jedná spíše o trvalý travní porost. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 13 z 34

14 Pozemek parc. č Pozemek je rovinný, má tvar obdélníku, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce mezi silnicí spojující obec s obcí Stašov a železnicí u příjezdové cesty k objektu č.p. 68 asi 350 m jihozápadním směrem od místního fotbalového hřiště. Přístup k východnímu okraji pozemku je po zpevněné veřejné komunikaci. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č Pozemek je rovinný, má nepravidelný protáhlý tvar, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce mezi silnicí spojující obec s obcí Stašov a železnicí u příjezdové cesty k objektu č.p. 68 asi 350 m jihozápadním směrem od místního fotbalového hřiště. Přístup k východnímu okraji pozemku je po zpevněné veřejné komunikaci. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 14 z 34

15 Pozemek parc. č Pozemek je mírně svažitý, má tvar obdélníku, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemek se nachází v mírném východně orientovaném svahu nad železnicí v blízkosti objektu č.p. 68 asi 600 m jihozápadním směrem od místního fotbalového hřiště. Přístup k pozemku je možný ze západu po nezpevněné polní cestě. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č Pozemek je rovinný, má tvar obdélníku, slouží k zemědělské činnosti jako orná půda. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce mezi silnicí spojující obec s obcí Stašov a železnicí asi 1 km jihozápadním směrem od místního fotbalového hřiště. Přístup k východnímu okraji pozemku je po zpevněné veřejné komunikaci. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem Využití ploch územní plán Podle územního plánu obce Chodouň se oceňované pozemky: - parc. č nachází v území vymezeném jako Z zemědělské pozemky a Szpvl smíšená zóna zemědělská, přírodní, vodohospodářská a lesní; dle územního plánu tento pozemek leží částečně v záplavovém území Q100; kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 15 z 34

16 - parc. č nachází v území vymezeném jako Suz smíšená zóna výhledově urbanizovatelná, zemědělská; dle územního plánu tento pozemek leží v záplavovém území Q100; - parc. č. 1120, 1206, 1207, 1224 nachází v území vymezeném jako Z plochy zemědělské; kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 16 z 34

17 7.4. Povodňový plán ČR Dle dálkového náhledu do povodňových map ČR (www.dppcr.cz) se pozemky parc. č a 1090 nachází v záplavové oblasti 100-leté vody říčky Litávka. Ostatní oceňované pozemky se nachází mimo záplavové území. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 17 z 34

18 7.5. Shrnutí Rekapitulace oceňovaných pozemků zapsaných na LV č podíl id. 1/4 Parcela Druh pozemku Územní plán Skutečné / nejlepší využití Výměry 1083 plochy zemědělské / trvalý travní porost smíšená zóna orná půda / orná půda m orná půda orná půda / orná půda; potenciál smíšená zóna - zemědělská, na změnu využití pro komerční výhledově urbanizovatelná zástavbu m orná půda plochy zemědělské trvalý travní porost / trvalý travní porost m orná půda plochy zemědělské orná půda / orná půda m orná půda plochy zemědělské orná půda / orná půda m orná půda plochy zemědělské orná půda / orná půda m orná půda plochy zemědělské orná půda / orná půda m 2 Výměra pozemků celkem m 2 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 18 z 34

19 C. Posudek 8. URČENÍ OBVYKLÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENY 8.1. srovnávacím způsobem Srovnávací kritéria V porovnávací hodnotě nemovitých věcí byly použity nabídkové ceny porovnatelných nemovitých věcí v obdobných lokalitách. Informace o cenách byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Takto zjištěné ceny byly upraveny následujícími koeficienty: K 1 - Koeficient polohy v sobě odráží rozdíl v umístění nemovitých věcí především z hlediska občanské vybavenosti, dopravní dostupnosti, možnosti dalšího rozvoje a atraktivitě okolí. K 2 - Koeficient pozemku zohledňuje rozdíl ve velikosti výměry, orientaci, stavu a využitelnosti porovnávaných a oceňovaných pozemků. K 3 - Koeficient stavu v sobě odráží porostů, pastvy. K 4 - Koeficient vybavení v sobě odráží standard další možné vybavení nacházející se na pozemcích; např. vybavení IS a stavbami. K 5 - Koeficient zdroje vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou po nemovitých věcí daného typu, úpravu dle kvality informace o reprezentantech. U nabídkových cen se bude cena redukovat koeficientem 0,7 až 0,9, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizační ceny u nemovitých věcí tohoto typu bývají zpravidla nižší než ceny nabídkové. K 6 Koeficient ostatní v sobě odráží ostatní skutečnosti výše neuvedené, mj. celkový dojem, rozvojové možnosti. Stanovení hodnoty koeficientů Hodnota koeficientu = 1 odpovídá shodnosti oceňovaných nemovitých věcí se zvoleným reprezentantem v daném hledisku. V případě, že je zvolený reprezentant v daném hledisku lepší než oceňovaná nemovitá věc (např. má lepší polohu, lepší tvar pozemku, větší výměru, lepší stav či vybavení atp.), odpovídá koeficient < 1. V případě, že je zvolený reprezentant v daném hledisku horší než oceňovaná nemovitá věc, odpovídá koeficient > 1. Závady právní povahy Závadami jsou věcná břemena uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne (viz. příloha). Ocenění a popis věcných břemen je provedeno v bodě 8.2. tohoto znaleckého posudku. Oceňování spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech Prodejnost spoluvlastnického podílu je dle zkušeností výrazně nižší, než pouhé procentuální vyčíslení podílu z celkové ceny nemovitých věcí. Reálnou prodejnost takovéhoto podílu odhaduji na 90 % obvyklé ceny, vzhledem k tomu, že spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 je pro kupujícího výrazně méně atraktivní z důvodu možných komplikací při užívání s dalšími spoluvlastníky. Jedná se však o zemědělské pozemky, které lze rozdělit geometrickým plánem v poměru dle výše oceňovaného spoluvlastnického podílu. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 19 z 34

20 Snižování ceny při oceňování spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech z důvodu spoluvlastnictví nemá výslovný základ v právních předpisech. Městský soud v Praze v usnesení ze dne č. j. 16 Co 53/ rozhodl o změně usnesení o ceně č. j. 067 EX 2340/ tak, že snížil cenu spoluvlastnického podílu z důvodu, že se jedná o menšinový podíl: "Cena tohoto menšinového podílu nemůže být stanovena pouhým vynásobením ceny nemovitosti a menšinového podílu. Odvolacímu soudu je z jeho činnosti známo, že v takovém případě znalci cenu spoluvlastnického podílu obvykle snižují o 10 % až 20 %." Analýza trhu 1.) Nabídka nemovitých věcí v obci Chodouň a okolí do 5 km byly nalezeny 3 zemědělské pozemky nabízené k prodeji za neúměrně vysoké ceny 61 Kč/m 2, 69 Kč/m 2 a 28 Kč/m 2 u pozemku o výměře m 2, který se nejvíce blíží tržní realitě. 2.) Nabídka nemovitých věcí v obci Chodouň a okolí do 10 km byly nalezeny 3 zemědělské pozemky nabízené k prodeji za neúměrně vysoké ceny 61 Kč/m 2, 69 Kč/m 2 a 39 Kč/m 2 u pozemku o výměře m 2, který se nejvíce blíží tržní realitě. 3.) Nabídka zemědělských pozemků v okrese Beroun - bylo nalezeno celkem 37 pozemků s nabídkovou cenou od 12 Kč/m 2 do 191 Kč/m 2. Vyhodnocení nabídky a poptávky: V regionu je nabídka obdobných nemovitých věcí přibližně v rovnováze s poptávkou. Zemědělské pozemky se v posledních letech v průběhu finanční krize stávají žádaným artiklem. Jsou ceněné pro to, že jsou stabilním držitelem hodnoty, dlouhodobě jejich hodnota roste, postupně množství zemědělské půdy ubývá. Co se týče nemovitých věcí, jedná se o jeden z nejméně rizikových segmentů trhu. Obchodovatelnost posuzuji jako průměrnou. Oceňování nemovitých věcí při exekuční dražbě V posledních letech neustále stoupá počet nucených dražeb, přiměřeně k tomuto růstu však nestoupají výnosy. Průměrná dosažená cena vydražením se snižuje, což je částečně způsobeno malou atraktivitou dražených nemovitých věcí, ale také přesyceností trhu. Převážně se jedná o nemovité věci v lokalitách s nízkou koupěschopností obyvatel a v kombinaci s vysokou nezaměstnaností se často daří nemovité věci vydražit až na několikátý pokus za velmi nízkou cenu. Ve vypočtené srovnávací hodnotě nemovitých věcí je také zohledněn fakt, že je znalecký posudek vypracován pro účely exekučního řízení. Tím se rozumí skutečnost, že oceňované nemovité věci by měly být rychle obchodovatelné za určenou cenu. Při exekuční dražbě nemovitých věcí daň z převodu odvádí kupující, samotný způsob prodeje nemovité věci v dražbě a také omezené možnosti financování omezují množství potenciálních kupujících. Nejvyšší soud České republiky uvádí v rozsudku č. 20 Cdo 1083/2005 Pro úplnost je vhodné uzavřít, že smyslem relativně samostatné fáze řízení o určení ceny nemovitosti není určení zjištění takové ceny postihované nemovitosti, za kterou bude prodána, ale stanovení podkladu pro nejnižší podání. Až samotný výsledek dražby může odpovědět na otázku, jakou má nemovitost hodnotu, za níž může být obecně prodána. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 20 z 34

21 Pokud je tedy tržní cena nemovitosti vyšší než cena uvedená v dražební vyhlášce, pak se tato skutečnost projeví při samotné dražbě. Reprezentanti srovnávané nemovité věci Reprezentant č. 1 Adresa: obec Podbrdy Popis: Pozemek 6702 m2 v blízkosti zástavby obce u zpevněné komunikace. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: Cena Kč/m 2 poz.: 29,10 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 2 Adresa: obec Hředle Popis: Zemědělská půda o výměře 4219 m2 v blízkosti obce Žebrák. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: Cena Kč/m 2 poz.: 28,00 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 3 Adresa: obec Chodouň Popis: Zemědělské pozemky bez nájemní smlouvy v k. ú. Chodouň. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: Cena Kč/m 2 poz.: 12,00 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 4 Adresa: obec Chyňava Orná půda m2 v obci Chyňava, skládá se ze 4 parcelních čísel, které se nachází v lokalitě U Popis: Dubu. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: stredo.ceskereality.cz Cena Kč/m 2 poz.: 20,00 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 5 Adresa: obec Olešná Polnosti m2. Jedná se o celek, který se nachází v blízkosti obce Cheznovice. Pozemkem Popis: prochází vysoké napětí, z kterého je možné stáhnout proud k trafostanici. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: stredo.ceskereality.cz Cena Kč/m 2 poz.: 17,00 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 6 Adresa: obec Hořovice, Na Cintlovce Popis: Rovinaté pozemky m² v k. ú. Hořovice, které jsou převážně vedeny jako orná půda. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 21 z 34

22 Cena Kč/m 2 poz.: 18,76 Kč/m 2 datum: Reprezentant č. 7 Adresa: obec Podluhy Zemědělské pozemky m2 - celkem pět pozemků o výměře m2, 3396 m2, 131 m2, Popis: 3116 m2 a 3207 m2. V současné době je uzavřena smlouva o pronájmu zemědělských pozemků k obhospodařování. Pozemek: m 2 Nabídková cena: Kč zdroj: stredo.ceskereality.cz Cena Kč/m 2 poz.: 20,00 Kč/m 2 datum: Srovnávací metoda R. Výměra m 2 Nabídková Zohlednění hodnototvorných faktorů koeficienty Upravená NC v cena v Kč/m 2 Poloha Velikost Stav Zdroj Ostatní Kč/m ,10 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 18, ,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 17, ,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 10, ,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 16, ,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 12, ,76 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 15, ,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 16,00 Průměrná upravená nabídková cena zemědělského pozemku 15,13 Statistické údaje Směrodatná odchylka [Kč/m 2 ]: 2,62 Minimální upravená cena [Kč/m 2 ]: 10,20 Průměr - směrodatná odchylka [Kč/m 2 ]: 12,51 Aritmetický průměr [Kč/m 2 ]: 15,13 Průměr + směrodatná odchylka [Kč/m 2 ]: 17,75 Maximální upravená cena [Kč/m 2 ]: 18,33 Vyhodnocení srovnávací metody a určení obvyklé ceny pozemků Na obvyklou cenu pozemků má vliv velké množství faktorů, nejdůležitějšími jsou kvalita půdy (BPEJ), podmínky nájemní smlouvy se současnými uživateli, druh půdy uvedený v evidenci katastrálního úřadu, poloha v krajině a atraktivnost dané lokality, celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar a svažitost, možnosti přístupu, průběhu obhospodařování a konkurence v dané lokalitě. Částečným vodítkem pro obvyklou cenu zemědělského pozemku je vyhlášková cena dle BPEJ, která se dle kvality půdy pohybuje nejčastěji v rozmezí od 2 do 15 Kč/m 2. V tomto rozmezí se také pohybují obvykle realizované kupní ceny, v případě velké konkurence a vysoké atraktivnosti se realizovaná kupní cenu může vyšplhat i k 300 % z úřední ceny. Oceňované zemědělské pozemky mají převážně průměrnou bonitu, dle BPEJ se jednotková cena dle oceňovací vyhlášky pohybuje v rozmezí od 2,63 Kč/m 2 (BPEJ 42654) do 10,51 Kč/m 2 (BPEJ 45600). V inzerci na serverech a zapado.ceskereality.cz jsou v okruhu do 25 km od oceňované nemovitosti v nabídce pozemky s nabídkovou cenou od 12 Kč/m 2. Průměrná přepočtená nabídková cena zemědělského pozemku byla indikována pomocí srovnávací metody ve výši 15,13 Kč/m 2. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 22 z 34

23 Vzhledem k množství srovnávaných nemovitostí, obvyklým skutečným realizovaným cenám dle zkušeností znalce a kvalitě oceňovaných pozemků dle BPEJ, je obvyklá cena pozemků určena na základě provedené srovnávací metody. U reprezentantů použitých při výpočtu srovnávací hodnoty nebyla zjištěna kvalita půdy dle BPEJ, bylo však nalezeno dostatečné množství obdobných pozemků, které by mělo rozdíly v bonitě odstranit. Srovnávací hodnota pozemku je určena po zaokrouhlení ve výši 15 Kč/m 2. pozemků podílu id. 1/4 Stanovená srovnávací hodnota [Kč/m 2 ] 15,00 Měrná jednotka - m 2 zemědělského pozemku Předběžná srovnávací hodnota [Kč] Srovnávací hodnota - podíl id. 1/4 na LV č. 122, k. ú. Chodouň Srovnávací hodnota - podíl id. 1/4 na LV č. 122, k. ú. Chodouň Horší obchodovatelnost minoritního spoluvlastnického podílu (odhad 90% z vypočtené srovnávací hodnoty) Obvyklá cena - podíl id. 1/4 na LV č. 122, k. ú. Chodouň bez závad - věcná břemena a nájemní smlouva (upraveno, vzhledem k celkovému zaokrouhlení) Závada - věcné břemeno na parc. č Závada - věcné břemeno na parc. č Závada - věcné břemeno na parc. č ,50 Závada - věcné břemeno na parc. č ,50 Závada - věcné břemeno na parc. č Závada - nájemní smlouva -762 Obvyklá cena - podíl id. 1/4 na LV č. 122, k. ú. Chodouň vč. závad - věcná břemena a nájemní smlouva Vliv závad na obvyklou cenu nemovitých věcí Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne váznou na oceňovaných nemovitých věcech věcná břemena: Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl. plynovod včetně jeho příslušenství, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni V-892/ Dle smlouvy o zřízení věcného břemena se jedná o věcné břemeno, kterému odpovídá právo oprávněného zřídit a provozovat na části pozemku stl. plynovod včetně jeho příslušenství STL plynovod pro obalovnu Stašov a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v geometrickém plánu č /2000 zpracovaném Ing. Lubošem Zemanem, který byl potvrzen katastrálním úřadem v Berouně dne a je součástí této smlouvy. Věcné břemeno je zřízeno na dobu životnosti plynovodu. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 23 z 34

24 Dle zakreslení v katastrální mapě dle dálkového náhledu do katastru nemovitostí a geometrického plánu se věcné břemeno vztahuje na východní okraj pozemku parc. č Výměra věcného břemene je cca 20 m 2. Věcné břemeno nijak výrazně neovlivňuje současné a nejlepší možné využití pozemku. Vzhledem ke způsobu, možnostem využití a rozsahu omezení pozemku, je věcné břemeno oceněno výnosově. Obvyklé nájemné je s ohledem na poměrně dobrou bonitu odhadnuto ve výši Kč/ha/rok, tj. cca 2% z ceny dle BPEJ. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 20,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 20,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 4,- Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 4,- Kč/rok * 100 % = 4,- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 4,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 4,- Kč * 5 let = 20,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet = 20,- Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 5,- Kč Věcné břemeno vedení plynového potrubí v rozsahu dle GP č /1997, na dobu životnosti plynovodu a právo vstupu právní účinky vkladu ke dni Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 162/1999. POLVZ:36/1999 Dle smlouvy o zřízení věcného břemene se jedná o věcné břemeno spočívající v oprávnění uložení potrubí včetně jeho příslušenství VTKL plynovodu DN 500 PN 40 Čertovy schody Bavoryně v délce 20 bm dle geometrického plánu č /97, zpracovaného dne Progestou družstvem Chotěboř, Krále Jana 259, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno je zřízeno na dobu životnosti plynovodu. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. Dle zakreslení v katastrální mapě dle dálkového náhledu do katastru nemovitostí a geometrického plánu se věcné břemeno vztahuje na severní okraj pozemku parc. č Výměra věcného břemene je cca. 240 m 2. Věcné břemeno nijak výrazně neovlivňuje současné a nejlepší možné využití pozemku. Vzhledem ke způsobu, možnostem využití a rozsahu omezení pozemku, je věcné břemeno oceněno výnosově. Obvyklé nájemné je s ohledem na poměrně dobrou bonitu odhadnuto ve výši Kč/ha/rok, tj. cca. 2% z ceny dle BPEJ. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 24 z 34

25 Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 240,00 m 2 Jednotková cena: 0,13 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 240,00 m 2 * 0,13 Kč/m 2 /rok = 31,20 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 31,20 Kč/rok * 100 % = 31,20 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 31,20 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 31,20 Kč * 5 let = 156,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet = 156,- Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 39,- Kč Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl.plynovod včetně jeho příslušenství, a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v geometrickém plánu č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni V-737/ Dle smlouvy o zřízení věcného břemena se jedná o věcné břemeno, kterému odpovídá právo oprávněného zřídit a provozovat na části pozemku stl. plynovod včetně jeho příslušenství STL plynovod pro obalovnu Stašov a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v geometrickém plánu č /2000 zpracovaném Ing. Lubošem Zemanem, který byl potvrzen katastrálním úřadem v Berouně dne a je součástí této smlouvy. Věcné břemeno je zřízeno na dobu životnosti plynovodu. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. Dle zakreslení v katastrální mapě dle dálkového náhledu do katastru nemovitostí a geometrického plánu se věcné břemeno vztahuje na východní okraj pozemku parc. č Výměra věcného břemene je cca. 58 m 2. Věcné břemeno nijak výrazně neovlivňuje současné a nejlepší možné využití pozemku. Vzhledem ke způsobu, možnostem využití a rozsahu omezení pozemku, je věcné břemeno oceněno výnosově. Obvyklé nájemné je s ohledem na poměrně dobrou bonitu (převažující části pozemka) odhadnuto ve výši Kč/ha/rok, tj. cca. 2% z ceny dle BPEJ. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 25 z 34

26 Výměra: 58,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 58,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 11,60 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 11,60 Kč/rok * 100 % = 11,60 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 11,60 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 11,60 Kč * 5 let = 58,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet = 58,- Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 14,50 Kč Věcné břemeno vedení plynového potrubí v rozsahu dle GP, na dobu životnosti plynovodu a vstup na parcelu právní účinky vkladu ke dni Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 345/1998. POLVZ:54/1998 Dle smlouvy o zřízení věcného břemene se jedná o věcné břemeno spočívající v oprávnění uložení potrubí plynovodu v délce 42 bm dle geometrického plánu zpracovaného Ing. Peškem dne , který je nedílnou součástí smlouvy, a dále v oprávnění k volnému vstupu na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem opravy, údržby, výměny a veškerých dalších prací spojených s provozem plynovodu po dobu jeho životnosti. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. Dle zakreslení v katastrální mapě dle dálkového náhledu do katastru nemovitostí a geometrického plánu křižuje věcné břemeno pozemek ve směru sever-jih v západní části pozemku parc. č Výměra věcného břemene je cca. 130 m 2, šířka je 4,2 m. Věcné břemeno nijak výrazně neovlivňuje současné a nejlepší možné využití pozemku. Vzhledem ke způsobu, možnostem využití a rozsahu omezení pozemku, je věcné břemeno oceněno výnosově. Obvyklé nájemné je s ohledem na poměrně dobrou bonitu odhadnuto ve výši Kč/ha/rok, tj. cca. 2% z ceny dle BPEJ. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 130,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 130,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 26,- Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 26,- Kč/rok * 100 % = 26,- Kč kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 26 z 34

27 Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 26,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 26,- Kč * 5 let = 130,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet = 130,- Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 32,50 Kč Věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat stl.plynovod včetně jeho příslušenství, a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v GP č / Oprávnění pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, RČ/IČO: Povinnost k: Parcela: Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná V-735/2002. Právní účinky vkladu práva ke dni Dle smlouvy o zřízení věcného břemena se jedná o věcné břemeno, kterému odpovídá právo oprávněného zřídit a provozovat na části pozemku stl. plynovod včetně jeho příslušenství STL plynovod pro obalovnu Stašov a to v rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno v geometrickém plánu č /2000 zpracovaném Ing. Lubošem Zemanem, který byl potvrzen katastrálním úřadem v Berouně dne a je součástí této smlouvy. Věcné břemeno je zřízeno na dobu životnosti plynovodu. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. Dle zakreslení v katastrální mapě dle dálkového náhledu do katastru nemovitostí a geometrického plánu se věcné břemeno vztahuje na východní okraj pozemku parc. č Výměra věcného břemene je cca. 128 m 2. Věcné břemeno nijak výrazně neovlivňuje současné a nejlepší možné využití pozemku. Vzhledem ke způsobu, možnostem využití a rozsahu omezení pozemku, je věcné břemeno oceněno výnosově. Obvyklé nájemné je s ohledem na poměrně dobrou bonitu (převažující části pozemka) odhadnuto ve výši Kč/ha/rok, tj. cca. 2% z ceny dle BPEJ. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 128,00 m 2 Jednotková cena: 0,10 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 128,00 m 2 * 0,10 Kč/m 2 /rok = 12,80 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 12,80 Kč/rok * 100 % = 12,80 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 12,80 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 12,80 Kč * 5 let = 64,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = 64,- Kč kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 27 z 34

28 Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 16,- Kč NÁJEMNÍ SMLOUVA Výpovědní doba je dle nájemní smlouvy jeden rok, a to k kalendářního roku. Důvodem vypovězení je porušení některého ze smluvních bodů, popřípadě ustanoveného vyplývajících ze zákona. V případě prodeje pozemků majitelem je nutno v dostatečně dlouhé době (minimálně po dobu vegetace) předem oznámit nájemci tuto skutečnost. Ten se zavazuje, že dotčené pozemky ihned po nejbližší sklizni uvolní. Doba od oznámení výpovědi z nájmu po uvolnění pozemků je tedy 1 rok. Celková výměra pozemků je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne a dodatku k nájemní smlouvě m 2. Předmětem ocenění je pouze podíl id. 1/4 na těchto pozemcích. Výše nájemného dle nájemní smlouvy je 1.000,- Kč/ha, tj. celkem 3.734,60 Kč. Toto nájemné odpovídá 1,1% ze zjištěné (administrativní) ceny ,36 Kč. Na předmět ocenění (podíl id. 1/4) připadá roční nájemné ve výši 933,65 Kč. Daň z pozemku podle platných daňových předpisů hradí nájemce. Nájemné bude uhrazeno vždy po ukončení zemědělského roku. Dle internetových serverů specializovaných na zemědělskou půdu, jako jsou: ; ; se nájemné v mnohých lokalitách doposud pohybuje na úrovni 1% z ceny dle katastrálního území (doporučená % sazba nájemného uvedená ve vyhlášce pozůstatek z minulosti). Jedná se především o staré smlouvy. U nově sjednaných nájemních smluv se nájemné obvykle pohybuje již ve výši 2% 4% z ceny dle katastrálního území, tj ,- Kč/ha/rok (+ daň z pozemku). Nejvýhodnějších podmínek lze dosáhnout u celistvých pozemků větších výměr. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o ucelené pozemky pozemky jsou rozesety po celém katastru obce, a vzhledem k ostatním pozitivním a negativním faktorům, určuji obvyklé nájemné na spodní hranici obvyklého rozmezí, tj. ve výši cca 2% z ceny zjištěné dle aktuální oceňovací vyhlášky. Obvyklá cena nájemného za oceňované pozemky je tedy určena ve výši 1.816,46 Kč/ha/rok. Ocenění závady - nájemní smlouva Zjištěná cena pozemků dle aktuální oceňovací vyhlášky celkem ,36 Kč Výše obvyklé ceny nájemného z ceny zjištěné dle BPEJ v % 2% Obvyklá cena nájemného za pozemky celkem Obvyklá cena nájemného za pozemky celkem - podíl id. 1/4 Skutečná výše nájemného dle nájemní smlouvy za podíl id. 1/4 Předběžná obvyklá cena závady - nájemní smlouva Obvyklá cena závady - nájemní smlouva po zaokrouhlení 6 783,75 Kč 1 695,94 Kč 933,65 Kč 762,29 Kč 762 Kč REKAPITULACE EXISTUJÍCÍCH PRÁVNÍCH ZÁVAD Věcné břemeno na parc. č Věcné břemeno na parc. č Věcné břemeno na parc. č Věcné břemeno na parc. č Věcné břemeno na parc. č Nájemní smlouva Obvyklá cena závad celkem 5 Kč 39 Kč 14,50 Kč 32,50 Kč 16 Kč 762 Kč 869 Kč kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 28 z 34

29 8.3. Určení administrativní ceny A. Nález 1. Základní informace Adresa předmětu ocenění: Kraj: Středočeský Okres: Beroun Obec: Chodouň Katastrální území: Chodouň Počet obyvatel: Prohlídka nemovitých věcí viz.výše 3. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky 2. Věcná břemena váznoucí na nemovitosti 2.1. Věcné břemeno - parc. č Věcné břemeno - parc. č Věcné břemeno - parc. č Věcné břemeno - parc. č Věcné břemeno - parc. č B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k. ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda ,00 6,25 20,00 7, ,50 orná půda ,00 3,99 20,00 4, , ,00 10,51 20,00 12, ,03 orná půda ,00 10,51 20,00 12, ,36 orná půda ,00 3,99 20,00 4, , ,00 3,61 20,00 4, , ,00 2,63 20,00 3, , ,00 1,20 20,00 1, , ,00 10,51 20,00 12, ,27 orná půda ,00 3,99 20,00 4, ,97 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 29 z 34

30 ,00 3,61 20,00 4, , ,00 10,51 20,00 12, ,68 orná půda ,00 10,51 20,00 12, ,30 orná půda ,00 10,51 20,00 12, ,65 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,34 Pozemky - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,34 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Pozemky - zjištěná cena = ,84 Kč 2. Věcná břemena váznoucí na nemovitosti 2.1. Věcné břemeno - parc. č Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 20,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 20,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 4,- Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 4,- Kč/rok * 100 % = 4,- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 4,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 4,- Kč * 5 let = 20,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického = 20,- Kč podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 5,- Kč 2.2. Věcné břemeno - parc. č Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 240,00 m 2 Jednotková cena: 0,13 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 240,00 m 2 * 0,13 Kč/m 2 /rok = 31,20 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 31,20 Kč/rok * 100 % = 31,20 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 31,20 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 30 z 34

31 31,20 Kč * 5 let = 156,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického = 156,- Kč podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 39,- Kč 2.3. Věcné břemeno - parc. č Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 58,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 58,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 11,60 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 11,60 Kč/rok * 100 % = 11,60 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 11,60 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 11,60 Kč * 5 let = 58,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického = 58,- Kč podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 14,50 Kč 2.4. Věcné břemeno - parc. č Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 130,00 m 2 Jednotková cena: 0,20 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 130,00 m 2 * 0,20 Kč/m 2 /rok = 26,- Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 26,- Kč/rok * 100 % = 26,- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 26,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 26,- Kč * 5 let = 130,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického = 130,- Kč podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 32,50 Kč kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 31 z 34

32 2.5. Věcné břemeno - parc. č Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemena počítané z nájemného Ocenění se provede podle 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. VB: Výměra: 128,00 m 2 Jednotková cena: 0,10 Kč/m 2 /rok Obvyklé nájemné: 128,00 m 2 * 0,10 Kč/m 2 /rok = 12,80 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 12,80 Kč/rok * 100 % = 12,80 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 12,80 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 12,80 Kč * 5 let = 64,- Kč Věcné břemeno - parc. č výchozí cena pro výpočet vlastnického = 64,- Kč podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Ocenění věcného břemene činí = 16,- Kč C. REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky ,80 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,80 Kč Celkem Věcná břemena ,80 Kč 2. Věcná břemena váznoucí na nemovitosti 2.1. Věcné břemeno - parc. č ,- Kč 2.2. Věcné břemeno - parc. č ,- Kč 2.3. Věcné břemeno - parc. č ,50 Kč 2.4. Věcné břemeno - parc. č ,50 Kč 2.5. Věcné břemeno - parc. č ,- Kč Hodnota věcného břemene činí: 107,- Kč Cena po odečtení věcného břemene činí celkem: Rekapitulace výsledných cen, celkem ,80 Kč ,80 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Osmdesátčtyřitisícšestsetdevadesát Kč kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 32 z 34

33 D. Závěrečný výrok Výsledné ceny Srovnávací hodnota bez závad - věcná břemena Závady - věcná břemena a nájemní smlouva Srovnávací hodnota vč. závad - věcná břemena Zjištěná cena dle vyhlášky vč. věcných břemen Kč -869 Kč Kč Kč a) Předmětem ocenění jsou veškeré nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví povinného, které jsou zapsané na LV č. 122, tj.: o podíl ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec Chodouň, obec Beroun. Výsledná obvyklá cena nemovitých věcí, příslušenství nemovitých věcí, práv a závad uvedených se určuje na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných použitím srovnávací metody a aktuální oceňovací vyhlášky, se zohledněním rizikových faktorů; podle stavu ke dni , částkou ve výši: b) Příslušenstvím nemovitých věcí se rozumí: o Nemovité věci nemají příslušenství ,- KČ slovy: Stodvacetpěttisíc korun českých c) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými nemovitými věcmi: o Věcné břemeno na parc. č Kč o Věcné břemeno na parc. č Kč o Věcné břemeno na parc. č ,50 Kč o Věcné břemeno na parc. č ,50 Kč o Věcné břemeno na parc. č Kč o Nájemní smlouva 762 Kč d) Výhodu oprávněného z věcných břemen považuji za přiměřenou; nájemné dle nájemní smlouvy považuji za nižší, než je v místě a čase obvyklé zdůvodnění a ocenění je provedeno výše v bodě 8.2. znaleckého posudku Nakládání s obsahem znaleckého posudku a znaleckým posudkem jako celkem se řídí zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; jako obsah ani jeho jednotlivé části nesmí být redukovány, ukládány do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy pro použití v zobrazovacích zařízeních a přístrojích za účelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu podepsaného zhotovitele. V Praze dne Trojská 163/ Praha 8 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 33 z 34

34 E. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. Spr. 2428/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1089/174/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č F. Seznam příloh Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí LV č. 122 ze dne Příloha č. 2: Katastrální mapa dálkový náhled Příloha č. 3: Mapy oblasti Příloha č. 4: Fotodokumentace nemovitosti ze dne kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 34 z 34

35 Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí LV č. 122

36

37

38

39 Příloha č. 2: Katastrální mapa dálkový náhled Červená šipka: parc. č Modrá šipka: parc. č Zelená šipka: parc. č Žlutá šipka: parc. č Červená šipka: parc. č Modrá šipka: parc. č Zelená šipka: parc. č. 1083

40 Pozemky parc. č. 1206, 1207, 1224

41 Pozemek parc. č. 1090

42 Pozemek parc. č. 1120

43 Pozemek parc. č. 1249

44 Pozemek parc. č. 1083

45 Příloha č. 3: Mapy oblasti Letecká fotomapa - pozemky parc. č. 1090, 1206, 1207, 1224, 1249, 1083, 1120 Umístění nemovitých věcí v rámci obce Chodouň

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1078/151/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1078/151/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1078/151/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/12 na pozemcích parc. č. 1181/30, 1544, 1891/32 a 2244/9; to vše v k. ú. Březnice, obec Březnice, okres Příbram. Objednatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 9/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 9/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 9/19/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemků parc. č. 405, 406, 408 a 412/1; to vše v k. ú. Křížlice, obec Jestřabí v Krkonoších, okres Semily. Objednatel: Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167-3212/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1029/11 a 1037 (PK), v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín. Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 135/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 400/32, zapsaných na LV 998, katastrální území Velká Dobrá, obec Velká Dobrá, okres Kladno a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 568/204/2011

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 568/204/2011 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 568/204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemků parc.č. 2133/23, 2133/25, 2133/26, 2133/27, 2133/28, 2133/29, 2133/30, 2133/31; to vše v k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, okres Chomutov.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4148-98-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parcel.č. 8226, orná půda, obec a k.ú. Hovorany, okres Hodonín, kraj Jihomoravský Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2469-68/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 2601/65 orná půda, katastrální území Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Znalecký posudek č. ZP-4119

Znalecký posudek č. ZP-4119 Znalecký posudek č. ZP-4119 o ceně obvyklé na pozemcích st. parc. č. 108/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 43/25 ( orná půda ), pozemek parc.č. 43/32 ( zahrada ), pozemek parc.č. 43/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3916/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1404/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo /14

Znalecký posudek číslo /14 Znalecký posudek číslo 4504-44/14 O ceně nemovité věci: Pozemek zapsaný na LV č. 7 Lipník nad Bečvou Katastrální území: Loučka Okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 943/280/2013

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 943/280/2013 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 943/280/2013 stanovení obvyklé ceny všech nemovitostí a jejich příslušenství: - zapsaných na LV: 654, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště: Ostrava a okres:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1079/152/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1079/152/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1079/152/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 642/9509 na jiném nebytovém prostoru č. 338/18 vč. spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 338 (stojící na pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-3745/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-2732

Znalecký posudek č. ZP-2732 Znalecký posudek č. ZP-2732 o ceně obvyklé pozemku parc. č. 249/10 ( orná půda ) v kat. území Suchodol, obec Suchodol, okres Příbram, zapsáno na LV 122. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2546-145/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 467/1 PK a p.č. 467/2 PK, katastrální území Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek číslo /16

Znalecký posudek číslo /16 Znalecký posudek číslo 4630-20/16 O ceně nemovité věci: Pozemek zapsaný na LV č. 531 Kobeřice Katastrální území: Kobeřice ve Slezsku Okres: Opava O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2971-283/2016 a) o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 893/60, v katastrálním území Dražůvky, obci Dražůvky, okrese Hodonín (LV č.181) b) o odhadu ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek číslo /16

Znalecký posudek číslo /16 Znalecký posudek číslo 4658-48/16 O ceně nemovitých věcí: Pozemky zapsané na LV č. 15 Chotoviny Katastrální území: Jeníčkova Lhota Okres: Tábor O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6 2436 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 561, 562, 570, 660, v k.ú. Podolí u Přerova, obec Podolí, okres Přerov a pozemku parc.č. 598 parcela zjednodušené evidence,

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 209-13/2015 o ceně nemovitostí: spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p. č. KN 1412 orná půda, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Karlín (kód 663263) na LV 406 a spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/6 k celku zemědělského pozemku p.č.475/1 v katastrálním území a v obci Ratboř. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22122

Odhad tržní hodnoty č. 22122 Odhad tržní hodnoty č. 22122 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00428/04-059

Více

Znalecký posudek číslo /16

Znalecký posudek číslo /16 Znalecký posudek číslo 4632-22/16 O ceně nemovitých věcí: Pozemky zapsané na LV č. 1510 Černilov Katastrální území: Černilov Okres: Hradec Králové O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 245/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 245/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 245/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - pozemku p.č. 6185/2 - PK, 644 - PK, LV číslo 410, katastrální území Molenburk, obec Vysočany, okres Blansko a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

ZNALECKÝ POSUDEK. č /09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 219-2649/09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 143, 144, 215, 216, 225/27, 351/33, 502 a 532/1, v k.ú. Lazníky, obec Lazníky, okres Přerov a spoluvlastnického podílu o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2331-68/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 1402/64 a 1405/86 ostatní plocha a p.č. 4265 a 4391 vinice, katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 33/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 27/13, LV číslo 45, podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 27/14 a 838, LV číslo 310, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Trboušany, obec Trboušany, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 387/31, 387/32, 454/107, 454/110 Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 136-4325/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Syrovice, obec Syrovice, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 4980, 4981 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0109 B /2014 o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr. Martina Jinochová

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 142-2882/10 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích parc.č. 1811/4 a 3208/4 v k.ú. Vítkov, obec Vítkov, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-3159/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2364

Odhad tržní hodnoty č. 2364 Odhad tržní hodnoty č. 2364 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065Ex 00140/11-027

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitostech - pozemku p.č. 180 - GP, LV číslo 698, katastrální území Zderaz u Kolešovic, obec Kolešovice, okres Rakovník a ocenění jednotlivých

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-427/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 355/9, parc.č. 413/5, parc..č 413/6, parc.č. 413/8, parc.č. 413/32, parc.č. 413/33, parc.č. 413/34, parc.č. 413/35, parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

Znalecký posudek číslo /15

Znalecký posudek číslo /15 Znalecký posudek číslo 4587-77/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 324 a 342 Všestary Katastrální území: Lípa u Hradce Králové Okres: Hradec Králové O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého

Více