2/2010 SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček sport SLOVO STAROSTY V áţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět po čtvrt roce seznámil s tím, co se nám podařilo a co ne. Byli jsme úspěšní při získání několika dotací, ale to, co jsme nejvíce očekávali, se pravděpodobně nelíbilo krajským zastupitelům a dotaci na veřejné osvětlení nám odebrali, i kdyţ výbor FROM ji doporučil. Nám nezbývá nic jiného, neţ poopravit stávající osvětlení a pokusit se získat dotaci na podzim znovu. Ani dotace na projekt obnovy veřejné zeleně nebyla podpořena. Získali jsme dotaci na dětské hřiště, které se bude stavět na zahradě obecního úřadu. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele a bychom rádi začali stavět. Také jsme získali dotaci na rekonstrukci mateřské školy, ale i tato byla pokrácena a musíme vynaloţit větší příspěvek z našeho rozpočtu. Na tuto akci budeme vypisovat výběrové řízení a během září října chceme s rekonstrukcí začít. Celkové náklady by neměly překročit 10 mil. Kč a kapacita MŠ se zvýší o 20 míst a doufám, ţe uspokojíme všechny ţadatele o přijetí do MŠ. Také jsme obdrţeli dotaci vylepšení prostředí v obecní knihovně. Akce Společný vodovod Přerov n/l, Semice, Starý Vestec a Bříství pokračuje, i kdyţ byla přesunuta do podzimního kola, nebyli jsme vyřazeni. Konečně jsme také dali dohromady všechna povolení k terénním úpravám na pozemku č.parc. 503/1, kde bude obec připravovat území pro výstavbu RD. Snaţíme se po celý rok udrţovat v obci pořádek a děkujeme touto cestou všem, kteří se o něj spolu s námi přičiňují. Pokud budete sekat travní plochy, můţete odváţet trávu na vyhrazené místo k čistírně odpadních vod. František Novotný starosta Základní škola prošla další etapou rekonstrukce - poslední zlepšení se týkalo zateplení budovy a výměny oken na severní straně. Tento projekt byl realizován v roce 2009 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR. Pasování prvňáčků do stavu čtenářského (více v článku o ZŠ) Volby do Poslanecké sněmovny ČR Ve dnech se uskutečnily také v naší obci volby do Poslanecké sněmovny ČR. ODS v těchto volbách v Semicích zvítězila, získala 29,39% (132 hlasů), dále pak ČSSD 16,70% (75), TOP 09 15,14% (68), VV 11,35% (51), KSČM 10,24% (46), a Suverenita 6,90% (31). Další strany získaly méně neţ 3% hlasů. Celkem přišlo volit 62% obyvatel Semic, 38% se k volbám nedostavilo. Rozpočet obce Semice O rozpočtu obce na rok 2010 se můţete dozvědět na úřední e - desce na stránkách naší obce: (v oddíle Zobrazit dokumenty v archivu). Podrobné informace získáte také přímo na Obecním úřadě v Semicích. Redakce

2 OBECNÍ KNIHOVNA S hezkým jarním počasím k nám do provizorních prostor obecní knihovny našli cestu naši velcí i malí čtenáři. Od ledna jsme uţ zaznamenali 19 nových registrací, 36 návštěv dospělých, kteří si zapůjčili 74 knih a několik periodik. Jedenáctkrát k nám zavítaly děti, odnesly si ke čtení 13 knih. Všichni si mohou vybírat z nabídky naší knihovny i z vyměnitelných souborů knih, které nám dodává Knihovna v Mladé Boleslavi. V těch se objeví vţdy hodně novinek, je tedy z čeho vybírat. Pro děti jsme uspořádali jiţ dvě odpolední setkání s knihou, naposledy jsme hledali rýmy, hráli hry a četli si. Uţili jsme si hodně legrace, nad nově vzniklými básničkami jsme se pořádně zasmáli. Zároveň se děti dozvěděly, ţe byli zvoleni dva skřítci knihovny, kteří se jmenují Čtílek a Knihulík. Ti budou provázet dětské čtenáře na našich akcích. Knihovna bude fungovat i o letních prázdninách a budeme se těšit na plánované podzimní besedy. Nejvíce se ale těšíme na nové prostory, které pracovníci obecního úřadu upravují vedle pošty. Vše o knihovně se můžete dozvědět také na nových stránkách nebo z webových stránek obce. M. Součková, H. Černá v Lidicích, okresní soud v Nymburce, pracoviště Policie ČR, zámek Loučeň, Národní galerii v Praze. Děti z 1. stupně proţily krásný týden na škole v přírodě v Bedřichově, sportovně zaloţení ţáci z 2. stupně propadli kouzlu cyklostezek v okolí Máchova jezera. Vydařil se také dětský den počasí přálo a stanoviště v pohádkovém lese nabízela mnohá překvapení. V červnu byl velký den pro naše prvňáčky za zvuku slavnostních fanfár je král s královnou v podání pana ředitele a třídní paní učitelky pasovali do stavu čtenářského. O čtenářích se zmíníme ještě jednou akce Čte celé Česko čtu i já, se také setkala s ohlasem. Vţdyť několik krásných minut před začátkem vyučování sedět nebo leţet na polštářích a poslouchat předčítanou pohádku, to je záţitek! Škola uspořádala pro své členy i veřejnost zájezd na muzikál Děti ráje a kaţdou první sobotu v měsíci jsme otevřeli sběrný dvůr na starý papír. Nezastupitelné místo v mimoškolních činnostech zaujímá aerobik dívek, které se mohou pochlubit mnohými vystoupeními pro školu i mïmo ni. Hodně legrace děvčata zaţila i na soustředěních, na kterých nejen tvrdě nacvičovala své sestavy, ale proţila také hodně veselých společných chvil mimo sál se zrcadly. Knihovní skřítek Čtílek Knihovní skřítek Knihulík ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Grant Jazyky pro ţivot Od listopadu předloňského roku probíhal u nás ve škole grant pod názvem Jazyky pro ţivot. Evropské finanční prostředky byly v naší škole investovány do modernizace vybavení a pomůcek, které zlepšily podmínky pro přípravu našich ţáků. V rámci tohoto grantu jsme plně vybavili naší jazykovou učebnu počítačovou technikou včetně interaktivní tabule. Investice šly ale také přímo do vzdělávacího procesu. Ţáci se zúčastnili studijního zahraničního pobytu v Londýně, pedagogové vycestovali k odborným zahraničním školením. Ve škole probíhala jazyková a počítačová školení. Učitelé také v rámci grantu vytvořili e-learningové moduly a metodiky aktivit, které se zde uskutečňují. Tyto metodiky zapracováváme do našeho školního vzdělávacího programu. Grant úspěšně probíhá, bude ukončen v srpnu. Mgr. Pavel Jareš, ředitel školy 2. pololetí v základní škole Ve středu rozdali třídní učitelé vysvědčení, děti odešly na prázdniny, škola uzavřela na dva letní měsíce své dveře. Co se však odehrálo v 2. pololetí, jakými akcemi ţáci se svými kantory prošli? Na konci dubna jsme spolu s obcí ţili Během Semicemi jeho jubilejním 40. ročníkem. (více viz Sport). Ve sportu jsme byli tento rok opravdu dobří starší ţáci se probojovali do krajského kola atletiky v Poháru rozhlasu. V dopravní soutěţi postoupilo naše druţstvo také do krajského kola v Mělníku. V rámci environmentální výchovy jsme se jiţ třetím rokem podíleli na projektu Svět v pohybu. Kromě soutěţí navštívili ţáci v rámci exkurzí Botanicus v Ostré, pietní místa Děvčata z oddílu aerobiku Nezapomínáme ani na školu dovybavili jsme zbytek tříd novými lavicemi, brzy budeme instalovat moderní tabule. Na školním dvoře vyrostl velký altán zčásti financovaný z výtěţku plesu. Ten, kdo se účastnil v úterý rozloučení se školním rokem, svým dobrovolným vstupným na něj také přispěl. Chceme, aby naše škola byla stále krásná a přitaţlivá pro všechny děti, aby se jim zde líbilo a rády se k nám i po letech vracely. (podrobněji o škole na Vedení základní školy Dětský den pohádkový les 2 S t r á n k a

3 Poděkování škole V e dnech 22. a 23. dubna tohoto roku se tři ţáci 5. třídy základní školy v Semicích zúčastnili přijímacích zkoušek na víceletá Gymnázia. Všichni tři absolvovali přijímací řízení na Gymnázia v Čelákovicích a v Nymburce. Na čelákovické Gymnázium se hlásilo 80 dětí, na nymburské Gymnázium pak 111 dětí z různých základních škol z blízkého i dalekého okolí včetně základních škol v Nymburce, Čelákovicích, Poděbradech, Sadské, Lysé nad Labem ale i například z některých základních škol v Praze. Oproti minulým rokům došlo k velkému nárůstu zájemců o tento typ studia. I to svědčí o faktu, ţe konkurence mezi dětmi byla velmi vysoká a uspět mohli jen ti nejlepší a nejpřipravenější. Hodnocení kaţdé školy můţe být různé. Někdy je více objektivní, jindy méně. Někdy můţeme hodnotit školu podle ekonomických ukazatelů, podle počtu ţáků, podle vybavení školy, podle sloţení pedagogického sboru, jindy podle počtu výletů, zájezdů, sportovních výsledků školy a podobně. Já osobně hodnotím kaţdou školu především podle toho, jak připraví své ţáky k dalšímu studiu. Jaký základ do ţivota jim poskytne, jaké vědomosti a znalosti mají, kdyţ hledají další uplatnění, kdyţ se snaţí uspět u přijímacích zkoušek, nebo jak jsou úspěšní na středních školách, kdyţ školu opustí. Výsledky ţáků letošní 5. třídy jasně ukazují, ţe základní škola v Semicích v tomto měřítku jednoznačně uspěla. Všichni tři ţáci byli u přijímacích zkoušek úspěšní a budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu. Chtěl bych touto cestou pogratulovat k úspěchu nejen našim dětem, ale i celému učitelskému sboru, v čele s panem ředitelem Jarešem. Rád bych touto cestou poděkoval bývalé paní třídní učitelce Čepičkové, která poloţila našim dětem základ vzdělání. Zvláštní poděkování bych pak rád věnoval paní učitelce Brettové a paní třídní učitelce Ševčíkové, které se téměř půl roku a nad rámec svých kaţdodenních povinností, věnovaly přípravě ţáků k těmto přijímacím zkouškám. Ještě jednou děkuji základní škole za přípravu dětí a přeji jí mnoho podobných úspěchů i v následujících letech. Úspěch ţáků je totiţ hlavním ukazatelem úspěšnosti celé školy! S úctou Martin Košnář ŠKOLKA V PŘÍRODĚ P oslední květnový týden jsem vyrazila se svými jedenácti svěřenci do přírody. Čekala nás pruhovaná plavba v Trhové Kamenici u Chrudimi. Předškoláci se proměnili v námořníky a piráty a od pondělí do pátku proplouvali různými hrami, soutěţemi, plnili úkoly a poznávali okolní krajinu. Navštívili jsme nedaleký zatopený lom nebo rozhlednu Zubří. Nechybělo ani hledání pokladu, opékání buřtů a pravá diskotéka. I kdyţ počasí nebylo zrovna ideální, trávili jsme většinu času venku. O to víc nám potom chutnalo v jídelně, kde jsme dostávali samé dobroty (dle slov dětí). Program byl nabitý, a tak dětem ani nezbyl čas na nějaké stýskání po mamince. Musím všechny, jmenovitě Nikolky, Simonku, Marušku, Ivanku, Terezku, Domču, Lukáše, Pepu, Filipa a Péťu pochválit za to, ţe svůj, moţná první výlet bez rodičů zvládli na jedničku. Přesvědčili mě, ţe uţ jsou připraveni na vstup do dalšího ţivota. Tak jim všem přeji šťastnou plavbu, která jim začne po prázdninách ve škole. Zdena Procházková ředitelka MŠ Účastníci Pruhované plavby Školská rada v Semicích Školská rada při ZŠ Semice pracuje ve sloţení devíti členů 3 zástupci školy paní Dvořáková, paní Karlová, paní Čepičková, 3 zástupci rodičů paní Semecká (Velenka), paní Číţková (Semice), paní Lugmajerová (Hradišťko), 3 zástupci OÚ Semice pan T. Semecký, paní Poustková a paní Bodláková. V letošním školním roce se Školská rada sešla celkem třikrát. Schválila výroční zprávu školy, seznámila se, vzala na vědomí a schválila všechny směrnice a dokumenty zabezpečující řádný chod školy, seznámila se s výukovými programy Základní škola a ŠVP - Škola pro tebe. Prostřednictvím zprávy ředitele školy se seznámila s akcemi, projekty a grantem, které se uskutečnily během školního roku Největší akcí byl studijní zájezd 50 dětí a 6 učitelů do Anglie. Školská rada děkuje všem vyučujícím za veškerou práci při vyučovacím procesu, zvláště pak za zdařilý průběh zájezdu a všech exkurzí, které pro děti pořádají. Velký dík patří také řediteli školy panu Pavlu Jarešovi a jeho zástupkyni paní Miroslavě Součkové nejen za zlepšování interiéru a exteriéru školy, ale hlavně za to, ţe škola ţije a ţe se v ní děti cítí dobře. Mgr. A. Dvořáková, předsedkyně Školské rady Semice Studijní zájezd do Anglie V týdnu od do se uskutečnil zájezd se studiem angličtiny, který nesl název Královský Londýn s výukou, univerzitní město Oxford a škola v Etonu. Pobytu se zúčastnilo 50 dětí od 4. do 9. třídy spolu s šesti učiteli. Děti proţily 9 hodin ve školních lavicích a odpoledne kaţdý den je čekal pěkný výlet. Po příjezdu do Anglie i při odjezdu pak celodenní výlet v Londýně. Kaţdý den vyplňovaly pracovní listy deníky zájezdu, aby pak doma mohly navázat na další projekt, který se váţe k našemu hlavnímu městu. Touto akcí vyvrcholil dvouletý projekt Škola pro tebe jazyky pro ţivot, který je pro naši školu velmi přínosný a pro naše ţáky motivací pro další studium cizích jazyků. Miroslava Součková Blanka Mikulová Obecní úřad Semice a redakce Semického zpravodaje přeje všem svým čtenářům krásné léto plné sluníčka, hezkých výletů a nevšedních zážitků z tuzemské i zahraniční dovolené. 3 S t r á n k a

4 Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece. Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím drahota. Lidé se radují létu, včely květu. Červenec Červenec zatopí, aţ obilí na poli praská. Srpen Kdyţ srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme téţ střídavý podzim (24.8.). Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou. Na svatého Jana Stětí hotov ţito k setí (29.8.). Účastníci zájezdu TIP NA VÝLET Výlet do Moravského krasu N áš dnešní výlet se přímo hodí pro letní čas a zavede nás na Moravu, kde se projdeme po turisticky frekventované, nicméně krásné kopcovité trase, která nás zavede do přírodních i historických lokalit Moravského krasu. Putování zahájíme u hotelu Skalní mlýn (na hlavní silnici z Blanska), odkud se vydáme po červené turistické značce silnicí k Punkevním jeskyním nejnavštěvovanějším jeskyním ČR, kde v rámci prohlídky můţeme vidět nejen nádhernou krápníkovou výzdobu, ale můţeme se i projet v podzemí po řece Punkvě a podívat se vzhůru ze dna propasti Macocha. Odtud pokračujeme dále Čertovou brankou k rozcestí v Pustém ţlebu. Opustíme silnici a vystoupáme Salmovskou stezkou serpentinami k turistické chatě na Macoše u horního můstku, kde si můţeme propast, která je hluboká 138,5m a vznikla propadnutím stropu velké podzemní dutiny, prohlédnout i seshora (v případě velké únavy lze k dopravě nahoru pouţít i nově zbudované lanovky). Po malém občerstvení se vydáme po ţluté turistické značce v mírném klesání kolem Křenkova pomníku pod vrchem Chobot ke Kateřinské jeskyni (unikátní krápníková výzdoba s dlouhými hůlkovými stalagmity). A blíţíme se pomalu ke konci dnešního výšlapu, kdy po hlavní silnici procházkovým tempem dojdeme k výchozímu místu výletu. RJ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ D ne 24. dubna 2010 se uskutečnila brigáda na úklid hasičárny, na které se podílelo 5 členů. Další dva členové Martin Mikšovský a Jaroslav Tuzar provedli opravu obou dvou stříkaček a uvedli je do dobrého technického stavu. Pan Jaroslav Tuzar a Jaroslav Dušek jsou jedni z nejstarších členů a nutno říci, ţe jsou stále velmi aktivní. Někteří mladší z našich řad by si z nich mohli vzít příklad. V dubnu čtyři členové našeho spolku provedli dohled nad jiţ tradičním pálením ohňů. Opět jsme se tu setkali s nekázní našich spoluobčanů, kteří rozdělávali ohýnky mimo vyhrazené území. Po jejich odchodu zde zůstaly neuhašené ohně a děti bez dozoru svých rodičů zapalovaly další ohýnky. V květnu jsme se několikrát setkali na přípravě soutěţe. Ta se uskutečnila dne 15. května v Přerově nad Labem, kde za účasti osmi druţstev jsme se umístili na 5. místě. Za sbor dobrovolných hasičů starosta spolku Miloslav Schlossnikl Kouzelný pohled do jedné z jeskyň LETNÍ PRANOSTIKY Léto Kdyţ se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. Nový prapor semického Sboru dobrovolných hasičů (líc a rub) 4 S t r á n k a

5 Z HISTORIE OBCE T ak roku 1266 jej měl v drţení Ranek z Přerova a roku 1279 jeho syn Matouš. Roku 1457 přijímají Jindřich ze Stráţe a jeho synové od kláštera v Břevnově doţivotně tvrz Přerov s přilehlými osadami. Rod Jindřicha ze Stráţe koncem 15. století vymřel, o čemţ svědčí náhrobní kámen v Bříství a i to, ţe břevnovský klášter prodal Přerov Michalu Drţkovi. Po něm přešel prodejem na rod Šellenberků, nepochybně na Jana, jehoţ manţelka byla urozená paní Johanka ze Stráţe. Roku 1495 zemřela a je pohřbena v Bříství. Na náhrobním kameni se jmenuje Johanka ze Stráţe, manţelka Jana ze Šellenberka nejvyššího kancléře českého. Za krále Vladislava II. byl Jan ze Šellenberka posledním drţitelem Přerova, neboť dne 17. února 1524 prodal dědictví své Starému a Novému městu Praze za kop grošů. Zde je také naše obec jmenována mezi prodanými osadami. Staré město koupilo Přerov se dvorem a městečkem, Semice, Velenku, Vesce, Bříství, Tatce, Třebestovice, Hořany, Milčice, Mračenice, Černíky a Sedlčánky. Kdyţ města praţská odepřela Ferdinandu I. pomoc proti protestantům německým, tak po vítězné bitvě u Mühlberka potrestal obě města odebráním majetku a přerovský statek s okolím se stává aţ do roku 1631 majetkem české koruny. Tohoto roku byl Přerov a ostatní vsi připojeny k panství brandýskému. Tím, ţe Semice patřily k panství císařskému, nebyla robota lidu zdejšího nikdy tak krutá, jako na panstvích ostatních. Kdyţ cisař Josef II. roku 1775 robotním patentem slevil ruční robotu na polovici, tak se tato úleva na císařských panstvích skutečně dodrţovala. Dvůr přerovský byl však císařem později zrušen a lidé ze Semic a Přerova dostali k uţívání hony pozemků ve výměře 4-6korců výsevů pro jednotlivé rodiny (familie), jimţ se potom říkalo dlouho familianti. Semice patřívaly ke kraji praţskému a podkraji černokosteleckému a později okresu českobrodskému. Proto také většina starých listin a dokladů není uloţena v archivu v Lysé nad Labem, ale právě v archivu v Kolíně a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Tam jsem také zjišťovala podklady pro historii školy v Semicích, zaloţení Sokola a DTJ, Sboru dobrovolných hasičů a další Pro zajímavost uvádím údaje o počtu obyvatel v Semicích: Roku 1882 čítaly Semice 102 čísel popisných, 4 boudy - západně od vsi, obec měla 769 obyvatel, z toho 369 muţů a 400 ţen. 768 obyvatel bylo náboţenství římskokatolického, 1 evangelík, národnost česká. Roku 1921 čítaly Semice 167 čísel popisných, 974 obyvatel, z toho 472 muţů. Mgr. Marie Pokorná, obecní kronikářka ZE VZPOMÍNEK PANA JUNGRA V dobách, kdy vojna opravdu nebyla kojná N a fotografii jsou branci po odvodu na OVS v Českém Brodě, kteří nastoupili základní vojenskou sluţbu 1. října 1950, kdy byla za Čepičky, jak se říkalo, vojna jako řemen. Podle tradice se s ostatní mládeţí rozloučili uspořádáním společenského večera v hostinci u Tichnů. (Dnes se všeobecně říká, ţe to byly ztracené dva roky). Smysl pro pořádek, umět se podřídit, být fyzicky zdatný a odváţný, to dnes mnohým mladým lidem chybí. Zleva stojící: František Kulíšek - předseda MNV, Josef Jungr Ţiţkov, Frantrišek Kavka, František Kurel, Jan Čán Sedící zleva: Josef Jungr, František Macháček, František Jareš ZÁVODY KOŇSKÝCH SPŘEŢENÍ V e dnech května proběhl na Kolbišti Pod Hůrou jiţ 8. ročník Jarních závodů spřeţení Memoriál Viléma Zuvače. Jednalo se jiţ o druhou letošní akci pořádanou Jezdeckým klubem Semice, i kdyţ ta první neproběhla přímo v Semicích. V lednu jsme uspořádali v sousedním Hradištku, v areálu jezdecké školy manţelů Půlpánových, jiţ třetí ročník Halových závodů spřeţení. Nutno říci, ţe 'halovky' se letos mimořádně povedly, i přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu dorazilo do Hradištka úctyhodných 24 spřeţení, coţ bylo nejvíce v celém halovém seriálu pořádaném v Čechách. Přes mráz a sníh byla, díky velkému počtu diváků v hale bouřlivá atmosféra. Ale zpátky k jarním závodům. Letos byly tyto tradiční celorepublikové závody v Semicích poprvé zařazeny do 'Středoevropského poháru spřeţení'. Dorazil k nám rekordní počet spřeţení celkem 46 z celé České republiky a poprvé i ze zahraničí. Reprezentanty ze Slovenska měli doplnit i Maďaři, kteří nakonec bohuţel nedorazily. I přes nepřízeň počasí hlavně před závody díky čemuţ byla trať nesmírně náročná, proběhly závody v příjemné atmosféře a celkové spokojenosti. Za zdárný průběh závodů bych chtěl vedle sponzorů poděkovat i Pavlu Pokornému a firmě Bramko, kteří nám pomohli s úpravou tratě po čtvrtečním lijáku, kdy uţ to vypadalo, ţe trať bude nezpůsobilá, a dále i semickému AFK, za zapůjčení sprch na hřišti, kde se mohla více neţ stovka účastníků závodů od čtvrtka do neděle umýt. V neposlední řadě patří poděkování i obecnímu úřadu a všem semičákům za vstřícný postoj a toleranci k průběhu závodů. Další akce, kterou budeme v Semicích pořádat je naplánována na přelom července a srpna. Českou jezdeckou federací nám bylo svěřeno uspořádat Mistrovství republiky v jízdě spřeţení, které proběhne od 30. července do 1. srpna letošního roku. Nutno říci, ţe je to zatím vrchol našeho snaţení a ocenění organizačních schopností celého Jezdeckého klubu v Semicích ze strany České jezdecké federace. Můţeme očekávat skutečně to nejlepší z vozatajského sportu. Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat do areálu Pod Hůrou, protoţe si myslím, ţe mistrovství republiky, ať uţ je to v jakémkoliv sportu, hned tak v Semicích, nebo i jinde v okolí nebude. Přijďte v sobotu i v neděli fandit nejlepším vozatajcům z celé republiky v boji o mistrovské tituly. Ing. Jaroslav Jandl, předseda Jezdeckého klubu 5 S t r á n k a

6 Z vystoupení Šátečku v Domově důchodců v Roţďalovicích Krásní koně, krásné spřeţení ŠÁTEČEK Dětský folklorní soubor Šáteček ve 2. pololetí školního roku V tomto pololetí svou práci soubor věnoval přípravě nahrávek na nové CD s pracovním názvem V tom polabském kraji. CD vydáme v říjnu 2010 k 25. výročí činnosti. 10. dubna 2010 jsme vystupovali v kostele Svatého Petra v okovech ve Velence. Připravili jsme pro naše posluchače více neţ hodinový pořad o lidové muzice v Polabí. Začátek května byl ve znamení maturitních zkoušek našich muzikantů. Proto jsme si dopřáli krátký oddech od sobotních a nedělních vystoupení jsme na Městském úřadu v Nymburce otvírali vernisáţ výstavy o folkloru jsme po ránu vyrazili na mezinárodní festival do Jablůnkova na severní Moravě. Cestou jsme navštívili hrad Helfštýn. Další víkend byl ve znamení Polabské voničky v Nymburce. Tento jiţ 14. ročník se velice vydařil. Soubory se k nám rády vracejí, protoţe se jedná o malý festival s rodinnou atmosférou vystoupení i vzájemných setkání mimo veřejné produkce. V neděli jsme potěšili svým vystoupením seniory na zámku v Lysé nad Labem. Bylo pro nás velkým potěšením hrát v krásném sále s výtečnou akustikou pro pozorné publikum. V sobotu nás čekal velice prestiţní festival Kmochův Kolín. Podařilo se nám pěkné vystoupení na Malé scéně v bývalém kolínském pivovaru. V odpoledním průvodu městem jsme se jen těţko prosazovali mezi hlučnými dechovkami. To se nám dařilo jen ve chvílích, kdy trumpetisté vylévali sliny ze svých nástrojů. Opravdovým záţitkem však bylo naše večerní patnáctiminutové vystoupení na hlavní scéně na náměstí. Potěšil nás profesionální výkon zvukařů, který dal vyniknout naší muzice. V dobrém jsme zazářili mezi zúčastněnými dechovými kapelami. Potěšily nás i dodatečně došlé příznivě laděné dopisy posluchačů Kmochova Kolína. Teď nás čekají prázdniny a na jejich konci soustředění v Borovici u Mnichova Hradiště. Budeme připravovat program našeho koncertu k 25. výročí souboru. Přijeďte se na nás podívat do Hálkova divadla v Nymburce dne Jan Kusovský vedoucí souboru SPORT Další úspěchy Sabiny Horejcové v aerobiku R ok 2010 je zatím velmi úspěšný pro Sabinu Korejcovou, která trénuje sportovní aerobik pod vedením trenérky Barešové z Čelákovic. Sába přešla ze samostatné kategorie ţen do týmů (tři cvičící), kde záleţí nejen na obtíţnosti, ale zároveň na synchronizaci pohybu. V náročném závodě v Luhačovicích skončil tým z Čelákovic překvapivě na třetím místě a na Mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi dokonce na místě druhém. Nominoval se tak na ME v SA, které letos proběhlo v České republice v Kladně. Děvčata z Čelákovic se umístila na krásném třetím místě, coţ jim zajistilo reprezentaci ČR na mistrovství světa v Holandsku, které proběhne v říjnu. H. Horejcová Úspěšný tým aerobiku Výborná forma našich veslařek D nes vám představujeme Barboru Dvorskou a Terezu Košnářovou z Veslařského klubu Lysá nad Labem, které jiţ druhým rokem veslují a za tu dobu posbíraly spoustu medailí. Největším úspěchem bylo loňské Mistrovství České republiky ţactva a dorostu v Račicích. Zde získala párová čtyřka starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká, M. Novotná a V. Novotná první místo! Dvojskif starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká třetí místo! Celkem si tento klub na MČR vybojoval úţasných 10 medailových umístění, včetně 3 mistrovských titulů. Toto byla velká odměna za poctivou práci trenérů a závodníků. Letos uţ proběhla spousta závodů. Letní sezonu odstartovalo Mezinárodní mistrovství ČR na dlouhé trati, kde kaţdý veslař projede dráhu šesti kilometrů! Barbora Dvorská se tvrdě dobojovala k 4. místu a Tereza Košnářová 6 S t r á n k a

7 získala úţasné 12. místo z celkových 30 děvčat z celé republiky! Po tomto závodě se VKL zúčastnil kontrolních závodů na dráze dvou kilometrů, kde prvně jmenovaná Bára získala 1. místo a Tereza 9. místo opět z celé republiky! V minulém týdnu se závodilo na Mezinárodní regatě v Brně, kde párová čtyřka obsadila třetí místo s mezinárodní účastí 6 států. První místo si vybojovala posádka z Rumunska, která si bezchybnou jízdou dojela pro zlatou medaili. Naše děvčata porazila jen jedna česká posádka, a to o pouhé tři vteřiny! Poslední týden v červnu proběhne opět Mistrovství České republiky v Račicích, kde budou naše dvě děvčata závodit v dorostenecké kategorii ve třech disciplínách - skif, dvojskif a párová čtyřka. Všichni jim budeme drţet palce a doufáme, ţe také navštívíte náš klub, který se nachází za Litolským mostem u řeky Labe. VKL Veslování vyţaduje usilovnou práci. Pro úspěch je třeba vydat se ze všech sil. Hodnocení A muţstva v jarní části soutěţe krajského přeboru J ak jistě všichni víte, po mnoha a mnoha letech nebude naše A muţstvo hrát od příští sezony nejvyšší krajskou soutěţ (nebo soutěţ vyšší). Bohuţel jsme skončili na 13. místě, které bylo jako poslední sestupové. Uţ první utkání na jaře jsme bohuţel nezvládli a s Milínem pouze bezbrankově remizovali. Nakonec se ukázalo, ţe to byl jediný bod, který Milín na jaře vybojoval a nám ty 2 ztracené body ve finiši zoufale chyběly. Nato jsme nešťastně o gól prohráli s Polepy. Poté sice přišel velmi dobrý výkon v derby s Litolí a následně i,povinná výhra s posledními Sedlčany, ale poté nastala šňůra nevýrazných výkonů a hlavně špatných výsledků. Prostřední část jara nás stála nejspíš sestup, nedokázali jsme vyhrávat ani doma, kdy se nepodařilo porazit v důleţitých zápasech ani Úvaly ani Benátky. Konec soutěţe a poslední zápasy (vyjma derby s Nymburkem v posledním kole) se tým velmi snaţil, bojoval a dokonce i podával výtečné výkony. Nejspíš nejlepší zápas předvedl proti rezervě Vlašimi, kdy jsme dokázali otočit výsledek zápasu a dokonce přehrát tým, který byl posílen o několik hráčů druholigové Vlašimi. Bohuţel však někteří naši hráči tyto dobré výkony začali předvádět aţ příliš pozdě na to, aby se soutěţ v tak velké konkurenci týmů bojujících o sestup zachránila, někdy bohuţel i díky jiným vlivům. Nicméně přiznejme, za sestup můţeme jen my a nikdo jiný. Je jen na hráčích a na novém výboru jak se bude ubírat další cesta a zda se třeba do krajského přeboru ať uţ příští, nebo za několik sezon opět vrátíme. Závěrem chceme poděkovat divákům, kteří nás i přes ne vţdy dobré výkony podporovali. Opět, jako kaţdou z předcházejících 6 sezon v přeboru, jsme byli mezi trojicí nejnavštěvovanějších týmů soutěţe. Doufáme, ţe i v budoucnu nám zachováte přízeň. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. FK Kolín : ( 20) 2. Vlašim B : ( 14) 3. Úvaly : ( 8) 4. Polepy : ( 6) 5. Litol : ( 4) 6. Libiš : ( 3) 7. Beroun : ( 2) 8. Zápy : ( 1) 9. Benátky : ( 1) 10. Brandýs-Boleslav A : ( -4) 11. Neratovice : ( -4) 12. N. Strašecí : ( -5) 13. Semice : (-10) 14. Nymburk : (-18) 15. Milín : (-34) 16. Sedlčany : (-34) Nejlepší střelci Koštíř Michal 14 gólů Horejc Filip 10 gólů Holan Tomáš 8 gólů Beach fotbal V jarním čísle Semického zpravodaje (SZ) jsme mohli číst o činnosti druţstev muţů a ţen beach fotbalu Polabí. Opět jsme se zašli zeptat osoby nejpovolanější - pana J. Horvátha (JH) - co se od té doby změnilo. JH:Předně jsme vylepšili přípravu, to znamená, angaţovali jsme do našich (spíš bych měl říci do dívčích) řad trenérku paní Urbánkovou, která se bude starat o výkonnostní růst děvčat. SZ: Odehráli jste nějaký zápas v poslední době? JH: Ano, Bylo to Mistrovství České republiky v Chebu ve dnech 3. a 4. července (tam hráli jak chlapi, tak i děvčata). SZ: Dobře, ale to je pro nás dost daleko. Můţeme vás vidět hrát někde blíţ? JH: Jasně, závěrečný turnaj v srpnu se hraje právě tady v Semicích, přesně 7. srpna. Přijďte se podívat, je příjemné hrát před diváky, kteří nám fandí. SZ: To věřím. A jaké jsou další plány v tomto období? 7 S t r á n k a

8 JH: Určitě něco pro děti. O prázdninách bychom rádi uspořádali dětský turnaj pod záštitou brankáře pana Kostelníka a firmy Annes Real. A další akcí, kterou podpořil obecní úřad a pan starosta, byl v září minulého roku turnaj mezi školami z okolí v rámci Evropského týdne mobility. To bychom rádi zopakovali i letos. SZ: To se hodí letos je tento týden ve znamení aktivního odpočinku a to je přesně to, co vy děláte. Myslím, ţe beach fotbal je přitaţlivý jak pro kluky, tak pro sportovně zaloţená děvčata. Přeji vám tedy hodně nadšenců i fanoušků okolo hřiště. MS Běh Semicemi - výsledky Chlapci do 5 let (50 m) Rozlivek L. 11,0 s Dívky do 5 let (50 m) Milerová V. 10,9 s Chlapci do 7 let (100 m) Kulíšek M. (ZŠ Semice) 18,1 s Dívky do 7 let (100 m) Čepelová K. 17,6 s Chlapci do 9 let (200 m) Koudela K. 37,0 s Dívky do 9 let (200 m) Semecká E. (ZŠ Semice) 35,4 s Chlapci do 11 let (250 m) Martínek T. 44,9 s Dívky do 11 let (250 m) Bielaková L. 48,6 s ml.ţáci (400 m ) Šimon D. 1:17,6 min ml.ţákyně (400 m) Králová B. 1:13,4 min st.ţáci (800 m) Domín T. 2:35,2 min st. ţákyně (800 m) Grospičová N. 3:02,5 min dorostenci (2000 m) Millinevskyy (ZŠ Semice) 7:19,8 min hlavní závod m absolutní vítěz Miler J. (AC Mladá Boleslav) 34:04 min Zapomenuté fotografie - nezapomenutelní lidé? Do redakce přišla tato stará školní fotografie. Napište nám, kdo koho poznal, nebo jste to snad Vy sám? Jestliţe máte doma nějaké rodinné fotografie, na kterých uţ dnes někoho nepoznáte, chcete se s nějakými obrázky a vzpomínkami podělit, napište nám, pošlete nám fotografii. Budeme společně pátrat po dávno jiţ zapomenutých tvářích, po době, kdy jsme byli malí nebo mladí. Jedním snímkem se vracíme k úspěšné školní akademii Start hlavního závodu Pohár rozhlasu 25. května se mladší ţáci naší školy účastnili krajského finále Poháru rozhlasu v atletice. Toto sportovní klání se konalo v Brandýse nad Labem v areálu Houštka. Do tohoto finále chlapci postoupili z okresního kola, kdyţ v Nymburce obsadili první místo a zapsali se tak do historie naší školy. V obrovské konkurenci městských a specializovaných škol se neztratili ani v tomto finále a z okresních zástupců dopadli nejlépe. Přestoţe patří atletika u všech chlapců pouze k doplňkovým sportům, předvedli obdivuhodné výkony a vylepšili si tak své osobní rekordy. Krásného umístění dosáhl Michal Vinduška v hodu míčkem, kdyţ obsadil výkonem 49,54m dělené první místo. Štěpán Jareš ve skoku vysokém překonal laťku ve výšce 152cm a obsadil druhé místo a Ladislav Motl v dálce dolétl na značku ukazující 461cm a skončil tak na celkovém třetím místě. V Brandýse nás reprezentovali tito ţáci: V. Shtuka, R. Novotný, M. Vinduška, L. Motl, Š. Jareš, L. Lugmajer, M. Kejha, D. Prášil, D. Čapek. Chlapcům děkujeme za reprezentaci a přejeme jim mnoho dalších krásných sportovních úspěchů a záţitků. J. Pavliš Informace k ordinačním hodinám MUDr. Ivana Kitzbergera: Pan doktor neordinuje ve dnech a Dále pak V tyto dny nebude zajištěn ani ţádný zástup. SEMICKÝ ZPRAVODAJ Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde na konci září S t r á n k a

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1 4/2011 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 www.obecsemice.cz S lovo starosty obce Czech POINT Zápis do 1. ročníku ZŠ Vzpomínka na Ing. Josefa Jungra Změny v jízním řádu ROPID Halloween Nábor do AFK Semice Aerobic

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červenec 2011 č. 13 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město spustilo farmářské trhy Zájem předčil veškerá očekávání. Tak by se dala stručně shrnout

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více