2/2010 SLOVO STAROSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček sport SLOVO STAROSTY V áţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět po čtvrt roce seznámil s tím, co se nám podařilo a co ne. Byli jsme úspěšní při získání několika dotací, ale to, co jsme nejvíce očekávali, se pravděpodobně nelíbilo krajským zastupitelům a dotaci na veřejné osvětlení nám odebrali, i kdyţ výbor FROM ji doporučil. Nám nezbývá nic jiného, neţ poopravit stávající osvětlení a pokusit se získat dotaci na podzim znovu. Ani dotace na projekt obnovy veřejné zeleně nebyla podpořena. Získali jsme dotaci na dětské hřiště, které se bude stavět na zahradě obecního úřadu. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele a bychom rádi začali stavět. Také jsme získali dotaci na rekonstrukci mateřské školy, ale i tato byla pokrácena a musíme vynaloţit větší příspěvek z našeho rozpočtu. Na tuto akci budeme vypisovat výběrové řízení a během září října chceme s rekonstrukcí začít. Celkové náklady by neměly překročit 10 mil. Kč a kapacita MŠ se zvýší o 20 míst a doufám, ţe uspokojíme všechny ţadatele o přijetí do MŠ. Také jsme obdrţeli dotaci vylepšení prostředí v obecní knihovně. Akce Společný vodovod Přerov n/l, Semice, Starý Vestec a Bříství pokračuje, i kdyţ byla přesunuta do podzimního kola, nebyli jsme vyřazeni. Konečně jsme také dali dohromady všechna povolení k terénním úpravám na pozemku č.parc. 503/1, kde bude obec připravovat území pro výstavbu RD. Snaţíme se po celý rok udrţovat v obci pořádek a děkujeme touto cestou všem, kteří se o něj spolu s námi přičiňují. Pokud budete sekat travní plochy, můţete odváţet trávu na vyhrazené místo k čistírně odpadních vod. František Novotný starosta Základní škola prošla další etapou rekonstrukce - poslední zlepšení se týkalo zateplení budovy a výměny oken na severní straně. Tento projekt byl realizován v roce 2009 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR. Pasování prvňáčků do stavu čtenářského (více v článku o ZŠ) Volby do Poslanecké sněmovny ČR Ve dnech se uskutečnily také v naší obci volby do Poslanecké sněmovny ČR. ODS v těchto volbách v Semicích zvítězila, získala 29,39% (132 hlasů), dále pak ČSSD 16,70% (75), TOP 09 15,14% (68), VV 11,35% (51), KSČM 10,24% (46), a Suverenita 6,90% (31). Další strany získaly méně neţ 3% hlasů. Celkem přišlo volit 62% obyvatel Semic, 38% se k volbám nedostavilo. Rozpočet obce Semice O rozpočtu obce na rok 2010 se můţete dozvědět na úřední e - desce na stránkách naší obce: (v oddíle Zobrazit dokumenty v archivu). Podrobné informace získáte také přímo na Obecním úřadě v Semicích. Redakce

2 OBECNÍ KNIHOVNA S hezkým jarním počasím k nám do provizorních prostor obecní knihovny našli cestu naši velcí i malí čtenáři. Od ledna jsme uţ zaznamenali 19 nových registrací, 36 návštěv dospělých, kteří si zapůjčili 74 knih a několik periodik. Jedenáctkrát k nám zavítaly děti, odnesly si ke čtení 13 knih. Všichni si mohou vybírat z nabídky naší knihovny i z vyměnitelných souborů knih, které nám dodává Knihovna v Mladé Boleslavi. V těch se objeví vţdy hodně novinek, je tedy z čeho vybírat. Pro děti jsme uspořádali jiţ dvě odpolední setkání s knihou, naposledy jsme hledali rýmy, hráli hry a četli si. Uţili jsme si hodně legrace, nad nově vzniklými básničkami jsme se pořádně zasmáli. Zároveň se děti dozvěděly, ţe byli zvoleni dva skřítci knihovny, kteří se jmenují Čtílek a Knihulík. Ti budou provázet dětské čtenáře na našich akcích. Knihovna bude fungovat i o letních prázdninách a budeme se těšit na plánované podzimní besedy. Nejvíce se ale těšíme na nové prostory, které pracovníci obecního úřadu upravují vedle pošty. Vše o knihovně se můžete dozvědět také na nových stránkách nebo z webových stránek obce. M. Součková, H. Černá v Lidicích, okresní soud v Nymburce, pracoviště Policie ČR, zámek Loučeň, Národní galerii v Praze. Děti z 1. stupně proţily krásný týden na škole v přírodě v Bedřichově, sportovně zaloţení ţáci z 2. stupně propadli kouzlu cyklostezek v okolí Máchova jezera. Vydařil se také dětský den počasí přálo a stanoviště v pohádkovém lese nabízela mnohá překvapení. V červnu byl velký den pro naše prvňáčky za zvuku slavnostních fanfár je král s královnou v podání pana ředitele a třídní paní učitelky pasovali do stavu čtenářského. O čtenářích se zmíníme ještě jednou akce Čte celé Česko čtu i já, se také setkala s ohlasem. Vţdyť několik krásných minut před začátkem vyučování sedět nebo leţet na polštářích a poslouchat předčítanou pohádku, to je záţitek! Škola uspořádala pro své členy i veřejnost zájezd na muzikál Děti ráje a kaţdou první sobotu v měsíci jsme otevřeli sběrný dvůr na starý papír. Nezastupitelné místo v mimoškolních činnostech zaujímá aerobik dívek, které se mohou pochlubit mnohými vystoupeními pro školu i mïmo ni. Hodně legrace děvčata zaţila i na soustředěních, na kterých nejen tvrdě nacvičovala své sestavy, ale proţila také hodně veselých společných chvil mimo sál se zrcadly. Knihovní skřítek Čtílek Knihovní skřítek Knihulík ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Grant Jazyky pro ţivot Od listopadu předloňského roku probíhal u nás ve škole grant pod názvem Jazyky pro ţivot. Evropské finanční prostředky byly v naší škole investovány do modernizace vybavení a pomůcek, které zlepšily podmínky pro přípravu našich ţáků. V rámci tohoto grantu jsme plně vybavili naší jazykovou učebnu počítačovou technikou včetně interaktivní tabule. Investice šly ale také přímo do vzdělávacího procesu. Ţáci se zúčastnili studijního zahraničního pobytu v Londýně, pedagogové vycestovali k odborným zahraničním školením. Ve škole probíhala jazyková a počítačová školení. Učitelé také v rámci grantu vytvořili e-learningové moduly a metodiky aktivit, které se zde uskutečňují. Tyto metodiky zapracováváme do našeho školního vzdělávacího programu. Grant úspěšně probíhá, bude ukončen v srpnu. Mgr. Pavel Jareš, ředitel školy 2. pololetí v základní škole Ve středu rozdali třídní učitelé vysvědčení, děti odešly na prázdniny, škola uzavřela na dva letní měsíce své dveře. Co se však odehrálo v 2. pololetí, jakými akcemi ţáci se svými kantory prošli? Na konci dubna jsme spolu s obcí ţili Během Semicemi jeho jubilejním 40. ročníkem. (více viz Sport). Ve sportu jsme byli tento rok opravdu dobří starší ţáci se probojovali do krajského kola atletiky v Poháru rozhlasu. V dopravní soutěţi postoupilo naše druţstvo také do krajského kola v Mělníku. V rámci environmentální výchovy jsme se jiţ třetím rokem podíleli na projektu Svět v pohybu. Kromě soutěţí navštívili ţáci v rámci exkurzí Botanicus v Ostré, pietní místa Děvčata z oddílu aerobiku Nezapomínáme ani na školu dovybavili jsme zbytek tříd novými lavicemi, brzy budeme instalovat moderní tabule. Na školním dvoře vyrostl velký altán zčásti financovaný z výtěţku plesu. Ten, kdo se účastnil v úterý rozloučení se školním rokem, svým dobrovolným vstupným na něj také přispěl. Chceme, aby naše škola byla stále krásná a přitaţlivá pro všechny děti, aby se jim zde líbilo a rády se k nám i po letech vracely. (podrobněji o škole na Vedení základní školy Dětský den pohádkový les 2 S t r á n k a

3 Poděkování škole V e dnech 22. a 23. dubna tohoto roku se tři ţáci 5. třídy základní školy v Semicích zúčastnili přijímacích zkoušek na víceletá Gymnázia. Všichni tři absolvovali přijímací řízení na Gymnázia v Čelákovicích a v Nymburce. Na čelákovické Gymnázium se hlásilo 80 dětí, na nymburské Gymnázium pak 111 dětí z různých základních škol z blízkého i dalekého okolí včetně základních škol v Nymburce, Čelákovicích, Poděbradech, Sadské, Lysé nad Labem ale i například z některých základních škol v Praze. Oproti minulým rokům došlo k velkému nárůstu zájemců o tento typ studia. I to svědčí o faktu, ţe konkurence mezi dětmi byla velmi vysoká a uspět mohli jen ti nejlepší a nejpřipravenější. Hodnocení kaţdé školy můţe být různé. Někdy je více objektivní, jindy méně. Někdy můţeme hodnotit školu podle ekonomických ukazatelů, podle počtu ţáků, podle vybavení školy, podle sloţení pedagogického sboru, jindy podle počtu výletů, zájezdů, sportovních výsledků školy a podobně. Já osobně hodnotím kaţdou školu především podle toho, jak připraví své ţáky k dalšímu studiu. Jaký základ do ţivota jim poskytne, jaké vědomosti a znalosti mají, kdyţ hledají další uplatnění, kdyţ se snaţí uspět u přijímacích zkoušek, nebo jak jsou úspěšní na středních školách, kdyţ školu opustí. Výsledky ţáků letošní 5. třídy jasně ukazují, ţe základní škola v Semicích v tomto měřítku jednoznačně uspěla. Všichni tři ţáci byli u přijímacích zkoušek úspěšní a budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu. Chtěl bych touto cestou pogratulovat k úspěchu nejen našim dětem, ale i celému učitelskému sboru, v čele s panem ředitelem Jarešem. Rád bych touto cestou poděkoval bývalé paní třídní učitelce Čepičkové, která poloţila našim dětem základ vzdělání. Zvláštní poděkování bych pak rád věnoval paní učitelce Brettové a paní třídní učitelce Ševčíkové, které se téměř půl roku a nad rámec svých kaţdodenních povinností, věnovaly přípravě ţáků k těmto přijímacím zkouškám. Ještě jednou děkuji základní škole za přípravu dětí a přeji jí mnoho podobných úspěchů i v následujících letech. Úspěch ţáků je totiţ hlavním ukazatelem úspěšnosti celé školy! S úctou Martin Košnář ŠKOLKA V PŘÍRODĚ P oslední květnový týden jsem vyrazila se svými jedenácti svěřenci do přírody. Čekala nás pruhovaná plavba v Trhové Kamenici u Chrudimi. Předškoláci se proměnili v námořníky a piráty a od pondělí do pátku proplouvali různými hrami, soutěţemi, plnili úkoly a poznávali okolní krajinu. Navštívili jsme nedaleký zatopený lom nebo rozhlednu Zubří. Nechybělo ani hledání pokladu, opékání buřtů a pravá diskotéka. I kdyţ počasí nebylo zrovna ideální, trávili jsme většinu času venku. O to víc nám potom chutnalo v jídelně, kde jsme dostávali samé dobroty (dle slov dětí). Program byl nabitý, a tak dětem ani nezbyl čas na nějaké stýskání po mamince. Musím všechny, jmenovitě Nikolky, Simonku, Marušku, Ivanku, Terezku, Domču, Lukáše, Pepu, Filipa a Péťu pochválit za to, ţe svůj, moţná první výlet bez rodičů zvládli na jedničku. Přesvědčili mě, ţe uţ jsou připraveni na vstup do dalšího ţivota. Tak jim všem přeji šťastnou plavbu, která jim začne po prázdninách ve škole. Zdena Procházková ředitelka MŠ Účastníci Pruhované plavby Školská rada v Semicích Školská rada při ZŠ Semice pracuje ve sloţení devíti členů 3 zástupci školy paní Dvořáková, paní Karlová, paní Čepičková, 3 zástupci rodičů paní Semecká (Velenka), paní Číţková (Semice), paní Lugmajerová (Hradišťko), 3 zástupci OÚ Semice pan T. Semecký, paní Poustková a paní Bodláková. V letošním školním roce se Školská rada sešla celkem třikrát. Schválila výroční zprávu školy, seznámila se, vzala na vědomí a schválila všechny směrnice a dokumenty zabezpečující řádný chod školy, seznámila se s výukovými programy Základní škola a ŠVP - Škola pro tebe. Prostřednictvím zprávy ředitele školy se seznámila s akcemi, projekty a grantem, které se uskutečnily během školního roku Největší akcí byl studijní zájezd 50 dětí a 6 učitelů do Anglie. Školská rada děkuje všem vyučujícím za veškerou práci při vyučovacím procesu, zvláště pak za zdařilý průběh zájezdu a všech exkurzí, které pro děti pořádají. Velký dík patří také řediteli školy panu Pavlu Jarešovi a jeho zástupkyni paní Miroslavě Součkové nejen za zlepšování interiéru a exteriéru školy, ale hlavně za to, ţe škola ţije a ţe se v ní děti cítí dobře. Mgr. A. Dvořáková, předsedkyně Školské rady Semice Studijní zájezd do Anglie V týdnu od do se uskutečnil zájezd se studiem angličtiny, který nesl název Královský Londýn s výukou, univerzitní město Oxford a škola v Etonu. Pobytu se zúčastnilo 50 dětí od 4. do 9. třídy spolu s šesti učiteli. Děti proţily 9 hodin ve školních lavicích a odpoledne kaţdý den je čekal pěkný výlet. Po příjezdu do Anglie i při odjezdu pak celodenní výlet v Londýně. Kaţdý den vyplňovaly pracovní listy deníky zájezdu, aby pak doma mohly navázat na další projekt, který se váţe k našemu hlavnímu městu. Touto akcí vyvrcholil dvouletý projekt Škola pro tebe jazyky pro ţivot, který je pro naši školu velmi přínosný a pro naše ţáky motivací pro další studium cizích jazyků. Miroslava Součková Blanka Mikulová Obecní úřad Semice a redakce Semického zpravodaje přeje všem svým čtenářům krásné léto plné sluníčka, hezkých výletů a nevšedních zážitků z tuzemské i zahraniční dovolené. 3 S t r á n k a

4 Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece. Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím drahota. Lidé se radují létu, včely květu. Červenec Červenec zatopí, aţ obilí na poli praská. Srpen Kdyţ srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme téţ střídavý podzim (24.8.). Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou. Na svatého Jana Stětí hotov ţito k setí (29.8.). Účastníci zájezdu TIP NA VÝLET Výlet do Moravského krasu N áš dnešní výlet se přímo hodí pro letní čas a zavede nás na Moravu, kde se projdeme po turisticky frekventované, nicméně krásné kopcovité trase, která nás zavede do přírodních i historických lokalit Moravského krasu. Putování zahájíme u hotelu Skalní mlýn (na hlavní silnici z Blanska), odkud se vydáme po červené turistické značce silnicí k Punkevním jeskyním nejnavštěvovanějším jeskyním ČR, kde v rámci prohlídky můţeme vidět nejen nádhernou krápníkovou výzdobu, ale můţeme se i projet v podzemí po řece Punkvě a podívat se vzhůru ze dna propasti Macocha. Odtud pokračujeme dále Čertovou brankou k rozcestí v Pustém ţlebu. Opustíme silnici a vystoupáme Salmovskou stezkou serpentinami k turistické chatě na Macoše u horního můstku, kde si můţeme propast, která je hluboká 138,5m a vznikla propadnutím stropu velké podzemní dutiny, prohlédnout i seshora (v případě velké únavy lze k dopravě nahoru pouţít i nově zbudované lanovky). Po malém občerstvení se vydáme po ţluté turistické značce v mírném klesání kolem Křenkova pomníku pod vrchem Chobot ke Kateřinské jeskyni (unikátní krápníková výzdoba s dlouhými hůlkovými stalagmity). A blíţíme se pomalu ke konci dnešního výšlapu, kdy po hlavní silnici procházkovým tempem dojdeme k výchozímu místu výletu. RJ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ D ne 24. dubna 2010 se uskutečnila brigáda na úklid hasičárny, na které se podílelo 5 členů. Další dva členové Martin Mikšovský a Jaroslav Tuzar provedli opravu obou dvou stříkaček a uvedli je do dobrého technického stavu. Pan Jaroslav Tuzar a Jaroslav Dušek jsou jedni z nejstarších členů a nutno říci, ţe jsou stále velmi aktivní. Někteří mladší z našich řad by si z nich mohli vzít příklad. V dubnu čtyři členové našeho spolku provedli dohled nad jiţ tradičním pálením ohňů. Opět jsme se tu setkali s nekázní našich spoluobčanů, kteří rozdělávali ohýnky mimo vyhrazené území. Po jejich odchodu zde zůstaly neuhašené ohně a děti bez dozoru svých rodičů zapalovaly další ohýnky. V květnu jsme se několikrát setkali na přípravě soutěţe. Ta se uskutečnila dne 15. května v Přerově nad Labem, kde za účasti osmi druţstev jsme se umístili na 5. místě. Za sbor dobrovolných hasičů starosta spolku Miloslav Schlossnikl Kouzelný pohled do jedné z jeskyň LETNÍ PRANOSTIKY Léto Kdyţ se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. Nový prapor semického Sboru dobrovolných hasičů (líc a rub) 4 S t r á n k a

5 Z HISTORIE OBCE T ak roku 1266 jej měl v drţení Ranek z Přerova a roku 1279 jeho syn Matouš. Roku 1457 přijímají Jindřich ze Stráţe a jeho synové od kláštera v Břevnově doţivotně tvrz Přerov s přilehlými osadami. Rod Jindřicha ze Stráţe koncem 15. století vymřel, o čemţ svědčí náhrobní kámen v Bříství a i to, ţe břevnovský klášter prodal Přerov Michalu Drţkovi. Po něm přešel prodejem na rod Šellenberků, nepochybně na Jana, jehoţ manţelka byla urozená paní Johanka ze Stráţe. Roku 1495 zemřela a je pohřbena v Bříství. Na náhrobním kameni se jmenuje Johanka ze Stráţe, manţelka Jana ze Šellenberka nejvyššího kancléře českého. Za krále Vladislava II. byl Jan ze Šellenberka posledním drţitelem Přerova, neboť dne 17. února 1524 prodal dědictví své Starému a Novému městu Praze za kop grošů. Zde je také naše obec jmenována mezi prodanými osadami. Staré město koupilo Přerov se dvorem a městečkem, Semice, Velenku, Vesce, Bříství, Tatce, Třebestovice, Hořany, Milčice, Mračenice, Černíky a Sedlčánky. Kdyţ města praţská odepřela Ferdinandu I. pomoc proti protestantům německým, tak po vítězné bitvě u Mühlberka potrestal obě města odebráním majetku a přerovský statek s okolím se stává aţ do roku 1631 majetkem české koruny. Tohoto roku byl Přerov a ostatní vsi připojeny k panství brandýskému. Tím, ţe Semice patřily k panství císařskému, nebyla robota lidu zdejšího nikdy tak krutá, jako na panstvích ostatních. Kdyţ cisař Josef II. roku 1775 robotním patentem slevil ruční robotu na polovici, tak se tato úleva na císařských panstvích skutečně dodrţovala. Dvůr přerovský byl však císařem později zrušen a lidé ze Semic a Přerova dostali k uţívání hony pozemků ve výměře 4-6korců výsevů pro jednotlivé rodiny (familie), jimţ se potom říkalo dlouho familianti. Semice patřívaly ke kraji praţskému a podkraji černokosteleckému a později okresu českobrodskému. Proto také většina starých listin a dokladů není uloţena v archivu v Lysé nad Labem, ale právě v archivu v Kolíně a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Tam jsem také zjišťovala podklady pro historii školy v Semicích, zaloţení Sokola a DTJ, Sboru dobrovolných hasičů a další Pro zajímavost uvádím údaje o počtu obyvatel v Semicích: Roku 1882 čítaly Semice 102 čísel popisných, 4 boudy - západně od vsi, obec měla 769 obyvatel, z toho 369 muţů a 400 ţen. 768 obyvatel bylo náboţenství římskokatolického, 1 evangelík, národnost česká. Roku 1921 čítaly Semice 167 čísel popisných, 974 obyvatel, z toho 472 muţů. Mgr. Marie Pokorná, obecní kronikářka ZE VZPOMÍNEK PANA JUNGRA V dobách, kdy vojna opravdu nebyla kojná N a fotografii jsou branci po odvodu na OVS v Českém Brodě, kteří nastoupili základní vojenskou sluţbu 1. října 1950, kdy byla za Čepičky, jak se říkalo, vojna jako řemen. Podle tradice se s ostatní mládeţí rozloučili uspořádáním společenského večera v hostinci u Tichnů. (Dnes se všeobecně říká, ţe to byly ztracené dva roky). Smysl pro pořádek, umět se podřídit, být fyzicky zdatný a odváţný, to dnes mnohým mladým lidem chybí. Zleva stojící: František Kulíšek - předseda MNV, Josef Jungr Ţiţkov, Frantrišek Kavka, František Kurel, Jan Čán Sedící zleva: Josef Jungr, František Macháček, František Jareš ZÁVODY KOŇSKÝCH SPŘEŢENÍ V e dnech května proběhl na Kolbišti Pod Hůrou jiţ 8. ročník Jarních závodů spřeţení Memoriál Viléma Zuvače. Jednalo se jiţ o druhou letošní akci pořádanou Jezdeckým klubem Semice, i kdyţ ta první neproběhla přímo v Semicích. V lednu jsme uspořádali v sousedním Hradištku, v areálu jezdecké školy manţelů Půlpánových, jiţ třetí ročník Halových závodů spřeţení. Nutno říci, ţe 'halovky' se letos mimořádně povedly, i přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu dorazilo do Hradištka úctyhodných 24 spřeţení, coţ bylo nejvíce v celém halovém seriálu pořádaném v Čechách. Přes mráz a sníh byla, díky velkému počtu diváků v hale bouřlivá atmosféra. Ale zpátky k jarním závodům. Letos byly tyto tradiční celorepublikové závody v Semicích poprvé zařazeny do 'Středoevropského poháru spřeţení'. Dorazil k nám rekordní počet spřeţení celkem 46 z celé České republiky a poprvé i ze zahraničí. Reprezentanty ze Slovenska měli doplnit i Maďaři, kteří nakonec bohuţel nedorazily. I přes nepřízeň počasí hlavně před závody díky čemuţ byla trať nesmírně náročná, proběhly závody v příjemné atmosféře a celkové spokojenosti. Za zdárný průběh závodů bych chtěl vedle sponzorů poděkovat i Pavlu Pokornému a firmě Bramko, kteří nám pomohli s úpravou tratě po čtvrtečním lijáku, kdy uţ to vypadalo, ţe trať bude nezpůsobilá, a dále i semickému AFK, za zapůjčení sprch na hřišti, kde se mohla více neţ stovka účastníků závodů od čtvrtka do neděle umýt. V neposlední řadě patří poděkování i obecnímu úřadu a všem semičákům za vstřícný postoj a toleranci k průběhu závodů. Další akce, kterou budeme v Semicích pořádat je naplánována na přelom července a srpna. Českou jezdeckou federací nám bylo svěřeno uspořádat Mistrovství republiky v jízdě spřeţení, které proběhne od 30. července do 1. srpna letošního roku. Nutno říci, ţe je to zatím vrchol našeho snaţení a ocenění organizačních schopností celého Jezdeckého klubu v Semicích ze strany České jezdecké federace. Můţeme očekávat skutečně to nejlepší z vozatajského sportu. Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat do areálu Pod Hůrou, protoţe si myslím, ţe mistrovství republiky, ať uţ je to v jakémkoliv sportu, hned tak v Semicích, nebo i jinde v okolí nebude. Přijďte v sobotu i v neděli fandit nejlepším vozatajcům z celé republiky v boji o mistrovské tituly. Ing. Jaroslav Jandl, předseda Jezdeckého klubu 5 S t r á n k a

6 Z vystoupení Šátečku v Domově důchodců v Roţďalovicích Krásní koně, krásné spřeţení ŠÁTEČEK Dětský folklorní soubor Šáteček ve 2. pololetí školního roku V tomto pololetí svou práci soubor věnoval přípravě nahrávek na nové CD s pracovním názvem V tom polabském kraji. CD vydáme v říjnu 2010 k 25. výročí činnosti. 10. dubna 2010 jsme vystupovali v kostele Svatého Petra v okovech ve Velence. Připravili jsme pro naše posluchače více neţ hodinový pořad o lidové muzice v Polabí. Začátek května byl ve znamení maturitních zkoušek našich muzikantů. Proto jsme si dopřáli krátký oddech od sobotních a nedělních vystoupení jsme na Městském úřadu v Nymburce otvírali vernisáţ výstavy o folkloru jsme po ránu vyrazili na mezinárodní festival do Jablůnkova na severní Moravě. Cestou jsme navštívili hrad Helfštýn. Další víkend byl ve znamení Polabské voničky v Nymburce. Tento jiţ 14. ročník se velice vydařil. Soubory se k nám rády vracejí, protoţe se jedná o malý festival s rodinnou atmosférou vystoupení i vzájemných setkání mimo veřejné produkce. V neděli jsme potěšili svým vystoupením seniory na zámku v Lysé nad Labem. Bylo pro nás velkým potěšením hrát v krásném sále s výtečnou akustikou pro pozorné publikum. V sobotu nás čekal velice prestiţní festival Kmochův Kolín. Podařilo se nám pěkné vystoupení na Malé scéně v bývalém kolínském pivovaru. V odpoledním průvodu městem jsme se jen těţko prosazovali mezi hlučnými dechovkami. To se nám dařilo jen ve chvílích, kdy trumpetisté vylévali sliny ze svých nástrojů. Opravdovým záţitkem však bylo naše večerní patnáctiminutové vystoupení na hlavní scéně na náměstí. Potěšil nás profesionální výkon zvukařů, který dal vyniknout naší muzice. V dobrém jsme zazářili mezi zúčastněnými dechovými kapelami. Potěšily nás i dodatečně došlé příznivě laděné dopisy posluchačů Kmochova Kolína. Teď nás čekají prázdniny a na jejich konci soustředění v Borovici u Mnichova Hradiště. Budeme připravovat program našeho koncertu k 25. výročí souboru. Přijeďte se na nás podívat do Hálkova divadla v Nymburce dne Jan Kusovský vedoucí souboru SPORT Další úspěchy Sabiny Horejcové v aerobiku R ok 2010 je zatím velmi úspěšný pro Sabinu Korejcovou, která trénuje sportovní aerobik pod vedením trenérky Barešové z Čelákovic. Sába přešla ze samostatné kategorie ţen do týmů (tři cvičící), kde záleţí nejen na obtíţnosti, ale zároveň na synchronizaci pohybu. V náročném závodě v Luhačovicích skončil tým z Čelákovic překvapivě na třetím místě a na Mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi dokonce na místě druhém. Nominoval se tak na ME v SA, které letos proběhlo v České republice v Kladně. Děvčata z Čelákovic se umístila na krásném třetím místě, coţ jim zajistilo reprezentaci ČR na mistrovství světa v Holandsku, které proběhne v říjnu. H. Horejcová Úspěšný tým aerobiku Výborná forma našich veslařek D nes vám představujeme Barboru Dvorskou a Terezu Košnářovou z Veslařského klubu Lysá nad Labem, které jiţ druhým rokem veslují a za tu dobu posbíraly spoustu medailí. Největším úspěchem bylo loňské Mistrovství České republiky ţactva a dorostu v Račicích. Zde získala párová čtyřka starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká, M. Novotná a V. Novotná první místo! Dvojskif starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká třetí místo! Celkem si tento klub na MČR vybojoval úţasných 10 medailových umístění, včetně 3 mistrovských titulů. Toto byla velká odměna za poctivou práci trenérů a závodníků. Letos uţ proběhla spousta závodů. Letní sezonu odstartovalo Mezinárodní mistrovství ČR na dlouhé trati, kde kaţdý veslař projede dráhu šesti kilometrů! Barbora Dvorská se tvrdě dobojovala k 4. místu a Tereza Košnářová 6 S t r á n k a

7 získala úţasné 12. místo z celkových 30 děvčat z celé republiky! Po tomto závodě se VKL zúčastnil kontrolních závodů na dráze dvou kilometrů, kde prvně jmenovaná Bára získala 1. místo a Tereza 9. místo opět z celé republiky! V minulém týdnu se závodilo na Mezinárodní regatě v Brně, kde párová čtyřka obsadila třetí místo s mezinárodní účastí 6 států. První místo si vybojovala posádka z Rumunska, která si bezchybnou jízdou dojela pro zlatou medaili. Naše děvčata porazila jen jedna česká posádka, a to o pouhé tři vteřiny! Poslední týden v červnu proběhne opět Mistrovství České republiky v Račicích, kde budou naše dvě děvčata závodit v dorostenecké kategorii ve třech disciplínách - skif, dvojskif a párová čtyřka. Všichni jim budeme drţet palce a doufáme, ţe také navštívíte náš klub, který se nachází za Litolským mostem u řeky Labe. VKL Veslování vyţaduje usilovnou práci. Pro úspěch je třeba vydat se ze všech sil. Hodnocení A muţstva v jarní části soutěţe krajského přeboru J ak jistě všichni víte, po mnoha a mnoha letech nebude naše A muţstvo hrát od příští sezony nejvyšší krajskou soutěţ (nebo soutěţ vyšší). Bohuţel jsme skončili na 13. místě, které bylo jako poslední sestupové. Uţ první utkání na jaře jsme bohuţel nezvládli a s Milínem pouze bezbrankově remizovali. Nakonec se ukázalo, ţe to byl jediný bod, který Milín na jaře vybojoval a nám ty 2 ztracené body ve finiši zoufale chyběly. Nato jsme nešťastně o gól prohráli s Polepy. Poté sice přišel velmi dobrý výkon v derby s Litolí a následně i,povinná výhra s posledními Sedlčany, ale poté nastala šňůra nevýrazných výkonů a hlavně špatných výsledků. Prostřední část jara nás stála nejspíš sestup, nedokázali jsme vyhrávat ani doma, kdy se nepodařilo porazit v důleţitých zápasech ani Úvaly ani Benátky. Konec soutěţe a poslední zápasy (vyjma derby s Nymburkem v posledním kole) se tým velmi snaţil, bojoval a dokonce i podával výtečné výkony. Nejspíš nejlepší zápas předvedl proti rezervě Vlašimi, kdy jsme dokázali otočit výsledek zápasu a dokonce přehrát tým, který byl posílen o několik hráčů druholigové Vlašimi. Bohuţel však někteří naši hráči tyto dobré výkony začali předvádět aţ příliš pozdě na to, aby se soutěţ v tak velké konkurenci týmů bojujících o sestup zachránila, někdy bohuţel i díky jiným vlivům. Nicméně přiznejme, za sestup můţeme jen my a nikdo jiný. Je jen na hráčích a na novém výboru jak se bude ubírat další cesta a zda se třeba do krajského přeboru ať uţ příští, nebo za několik sezon opět vrátíme. Závěrem chceme poděkovat divákům, kteří nás i přes ne vţdy dobré výkony podporovali. Opět, jako kaţdou z předcházejících 6 sezon v přeboru, jsme byli mezi trojicí nejnavštěvovanějších týmů soutěţe. Doufáme, ţe i v budoucnu nám zachováte přízeň. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. FK Kolín : ( 20) 2. Vlašim B : ( 14) 3. Úvaly : ( 8) 4. Polepy : ( 6) 5. Litol : ( 4) 6. Libiš : ( 3) 7. Beroun : ( 2) 8. Zápy : ( 1) 9. Benátky : ( 1) 10. Brandýs-Boleslav A : ( -4) 11. Neratovice : ( -4) 12. N. Strašecí : ( -5) 13. Semice : (-10) 14. Nymburk : (-18) 15. Milín : (-34) 16. Sedlčany : (-34) Nejlepší střelci Koštíř Michal 14 gólů Horejc Filip 10 gólů Holan Tomáš 8 gólů Beach fotbal V jarním čísle Semického zpravodaje (SZ) jsme mohli číst o činnosti druţstev muţů a ţen beach fotbalu Polabí. Opět jsme se zašli zeptat osoby nejpovolanější - pana J. Horvátha (JH) - co se od té doby změnilo. JH:Předně jsme vylepšili přípravu, to znamená, angaţovali jsme do našich (spíš bych měl říci do dívčích) řad trenérku paní Urbánkovou, která se bude starat o výkonnostní růst děvčat. SZ: Odehráli jste nějaký zápas v poslední době? JH: Ano, Bylo to Mistrovství České republiky v Chebu ve dnech 3. a 4. července (tam hráli jak chlapi, tak i děvčata). SZ: Dobře, ale to je pro nás dost daleko. Můţeme vás vidět hrát někde blíţ? JH: Jasně, závěrečný turnaj v srpnu se hraje právě tady v Semicích, přesně 7. srpna. Přijďte se podívat, je příjemné hrát před diváky, kteří nám fandí. SZ: To věřím. A jaké jsou další plány v tomto období? 7 S t r á n k a

8 JH: Určitě něco pro děti. O prázdninách bychom rádi uspořádali dětský turnaj pod záštitou brankáře pana Kostelníka a firmy Annes Real. A další akcí, kterou podpořil obecní úřad a pan starosta, byl v září minulého roku turnaj mezi školami z okolí v rámci Evropského týdne mobility. To bychom rádi zopakovali i letos. SZ: To se hodí letos je tento týden ve znamení aktivního odpočinku a to je přesně to, co vy děláte. Myslím, ţe beach fotbal je přitaţlivý jak pro kluky, tak pro sportovně zaloţená děvčata. Přeji vám tedy hodně nadšenců i fanoušků okolo hřiště. MS Běh Semicemi - výsledky Chlapci do 5 let (50 m) Rozlivek L. 11,0 s Dívky do 5 let (50 m) Milerová V. 10,9 s Chlapci do 7 let (100 m) Kulíšek M. (ZŠ Semice) 18,1 s Dívky do 7 let (100 m) Čepelová K. 17,6 s Chlapci do 9 let (200 m) Koudela K. 37,0 s Dívky do 9 let (200 m) Semecká E. (ZŠ Semice) 35,4 s Chlapci do 11 let (250 m) Martínek T. 44,9 s Dívky do 11 let (250 m) Bielaková L. 48,6 s ml.ţáci (400 m ) Šimon D. 1:17,6 min ml.ţákyně (400 m) Králová B. 1:13,4 min st.ţáci (800 m) Domín T. 2:35,2 min st. ţákyně (800 m) Grospičová N. 3:02,5 min dorostenci (2000 m) Millinevskyy (ZŠ Semice) 7:19,8 min hlavní závod m absolutní vítěz Miler J. (AC Mladá Boleslav) 34:04 min Zapomenuté fotografie - nezapomenutelní lidé? Do redakce přišla tato stará školní fotografie. Napište nám, kdo koho poznal, nebo jste to snad Vy sám? Jestliţe máte doma nějaké rodinné fotografie, na kterých uţ dnes někoho nepoznáte, chcete se s nějakými obrázky a vzpomínkami podělit, napište nám, pošlete nám fotografii. Budeme společně pátrat po dávno jiţ zapomenutých tvářích, po době, kdy jsme byli malí nebo mladí. Jedním snímkem se vracíme k úspěšné školní akademii Start hlavního závodu Pohár rozhlasu 25. května se mladší ţáci naší školy účastnili krajského finále Poháru rozhlasu v atletice. Toto sportovní klání se konalo v Brandýse nad Labem v areálu Houštka. Do tohoto finále chlapci postoupili z okresního kola, kdyţ v Nymburce obsadili první místo a zapsali se tak do historie naší školy. V obrovské konkurenci městských a specializovaných škol se neztratili ani v tomto finále a z okresních zástupců dopadli nejlépe. Přestoţe patří atletika u všech chlapců pouze k doplňkovým sportům, předvedli obdivuhodné výkony a vylepšili si tak své osobní rekordy. Krásného umístění dosáhl Michal Vinduška v hodu míčkem, kdyţ obsadil výkonem 49,54m dělené první místo. Štěpán Jareš ve skoku vysokém překonal laťku ve výšce 152cm a obsadil druhé místo a Ladislav Motl v dálce dolétl na značku ukazující 461cm a skončil tak na celkovém třetím místě. V Brandýse nás reprezentovali tito ţáci: V. Shtuka, R. Novotný, M. Vinduška, L. Motl, Š. Jareš, L. Lugmajer, M. Kejha, D. Prášil, D. Čapek. Chlapcům děkujeme za reprezentaci a přejeme jim mnoho dalších krásných sportovních úspěchů a záţitků. J. Pavliš Informace k ordinačním hodinám MUDr. Ivana Kitzbergera: Pan doktor neordinuje ve dnech a Dále pak V tyto dny nebude zajištěn ani ţádný zástup. SEMICKÝ ZPRAVODAJ Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde na konci září S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Vladimír Vyplelík

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy.

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci

Více