2/2010 SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček sport SLOVO STAROSTY V áţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět po čtvrt roce seznámil s tím, co se nám podařilo a co ne. Byli jsme úspěšní při získání několika dotací, ale to, co jsme nejvíce očekávali, se pravděpodobně nelíbilo krajským zastupitelům a dotaci na veřejné osvětlení nám odebrali, i kdyţ výbor FROM ji doporučil. Nám nezbývá nic jiného, neţ poopravit stávající osvětlení a pokusit se získat dotaci na podzim znovu. Ani dotace na projekt obnovy veřejné zeleně nebyla podpořena. Získali jsme dotaci na dětské hřiště, které se bude stavět na zahradě obecního úřadu. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele a bychom rádi začali stavět. Také jsme získali dotaci na rekonstrukci mateřské školy, ale i tato byla pokrácena a musíme vynaloţit větší příspěvek z našeho rozpočtu. Na tuto akci budeme vypisovat výběrové řízení a během září října chceme s rekonstrukcí začít. Celkové náklady by neměly překročit 10 mil. Kč a kapacita MŠ se zvýší o 20 míst a doufám, ţe uspokojíme všechny ţadatele o přijetí do MŠ. Také jsme obdrţeli dotaci vylepšení prostředí v obecní knihovně. Akce Společný vodovod Přerov n/l, Semice, Starý Vestec a Bříství pokračuje, i kdyţ byla přesunuta do podzimního kola, nebyli jsme vyřazeni. Konečně jsme také dali dohromady všechna povolení k terénním úpravám na pozemku č.parc. 503/1, kde bude obec připravovat území pro výstavbu RD. Snaţíme se po celý rok udrţovat v obci pořádek a děkujeme touto cestou všem, kteří se o něj spolu s námi přičiňují. Pokud budete sekat travní plochy, můţete odváţet trávu na vyhrazené místo k čistírně odpadních vod. František Novotný starosta Základní škola prošla další etapou rekonstrukce - poslední zlepšení se týkalo zateplení budovy a výměny oken na severní straně. Tento projekt byl realizován v roce 2009 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR. Pasování prvňáčků do stavu čtenářského (více v článku o ZŠ) Volby do Poslanecké sněmovny ČR Ve dnech se uskutečnily také v naší obci volby do Poslanecké sněmovny ČR. ODS v těchto volbách v Semicích zvítězila, získala 29,39% (132 hlasů), dále pak ČSSD 16,70% (75), TOP 09 15,14% (68), VV 11,35% (51), KSČM 10,24% (46), a Suverenita 6,90% (31). Další strany získaly méně neţ 3% hlasů. Celkem přišlo volit 62% obyvatel Semic, 38% se k volbám nedostavilo. Rozpočet obce Semice O rozpočtu obce na rok 2010 se můţete dozvědět na úřední e - desce na stránkách naší obce: (v oddíle Zobrazit dokumenty v archivu). Podrobné informace získáte také přímo na Obecním úřadě v Semicích. Redakce

2 OBECNÍ KNIHOVNA S hezkým jarním počasím k nám do provizorních prostor obecní knihovny našli cestu naši velcí i malí čtenáři. Od ledna jsme uţ zaznamenali 19 nových registrací, 36 návštěv dospělých, kteří si zapůjčili 74 knih a několik periodik. Jedenáctkrát k nám zavítaly děti, odnesly si ke čtení 13 knih. Všichni si mohou vybírat z nabídky naší knihovny i z vyměnitelných souborů knih, které nám dodává Knihovna v Mladé Boleslavi. V těch se objeví vţdy hodně novinek, je tedy z čeho vybírat. Pro děti jsme uspořádali jiţ dvě odpolední setkání s knihou, naposledy jsme hledali rýmy, hráli hry a četli si. Uţili jsme si hodně legrace, nad nově vzniklými básničkami jsme se pořádně zasmáli. Zároveň se děti dozvěděly, ţe byli zvoleni dva skřítci knihovny, kteří se jmenují Čtílek a Knihulík. Ti budou provázet dětské čtenáře na našich akcích. Knihovna bude fungovat i o letních prázdninách a budeme se těšit na plánované podzimní besedy. Nejvíce se ale těšíme na nové prostory, které pracovníci obecního úřadu upravují vedle pošty. Vše o knihovně se můžete dozvědět také na nových stránkách nebo z webových stránek obce. M. Součková, H. Černá v Lidicích, okresní soud v Nymburce, pracoviště Policie ČR, zámek Loučeň, Národní galerii v Praze. Děti z 1. stupně proţily krásný týden na škole v přírodě v Bedřichově, sportovně zaloţení ţáci z 2. stupně propadli kouzlu cyklostezek v okolí Máchova jezera. Vydařil se také dětský den počasí přálo a stanoviště v pohádkovém lese nabízela mnohá překvapení. V červnu byl velký den pro naše prvňáčky za zvuku slavnostních fanfár je král s královnou v podání pana ředitele a třídní paní učitelky pasovali do stavu čtenářského. O čtenářích se zmíníme ještě jednou akce Čte celé Česko čtu i já, se také setkala s ohlasem. Vţdyť několik krásných minut před začátkem vyučování sedět nebo leţet na polštářích a poslouchat předčítanou pohádku, to je záţitek! Škola uspořádala pro své členy i veřejnost zájezd na muzikál Děti ráje a kaţdou první sobotu v měsíci jsme otevřeli sběrný dvůr na starý papír. Nezastupitelné místo v mimoškolních činnostech zaujímá aerobik dívek, které se mohou pochlubit mnohými vystoupeními pro školu i mïmo ni. Hodně legrace děvčata zaţila i na soustředěních, na kterých nejen tvrdě nacvičovala své sestavy, ale proţila také hodně veselých společných chvil mimo sál se zrcadly. Knihovní skřítek Čtílek Knihovní skřítek Knihulík ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Grant Jazyky pro ţivot Od listopadu předloňského roku probíhal u nás ve škole grant pod názvem Jazyky pro ţivot. Evropské finanční prostředky byly v naší škole investovány do modernizace vybavení a pomůcek, které zlepšily podmínky pro přípravu našich ţáků. V rámci tohoto grantu jsme plně vybavili naší jazykovou učebnu počítačovou technikou včetně interaktivní tabule. Investice šly ale také přímo do vzdělávacího procesu. Ţáci se zúčastnili studijního zahraničního pobytu v Londýně, pedagogové vycestovali k odborným zahraničním školením. Ve škole probíhala jazyková a počítačová školení. Učitelé také v rámci grantu vytvořili e-learningové moduly a metodiky aktivit, které se zde uskutečňují. Tyto metodiky zapracováváme do našeho školního vzdělávacího programu. Grant úspěšně probíhá, bude ukončen v srpnu. Mgr. Pavel Jareš, ředitel školy 2. pololetí v základní škole Ve středu rozdali třídní učitelé vysvědčení, děti odešly na prázdniny, škola uzavřela na dva letní měsíce své dveře. Co se však odehrálo v 2. pololetí, jakými akcemi ţáci se svými kantory prošli? Na konci dubna jsme spolu s obcí ţili Během Semicemi jeho jubilejním 40. ročníkem. (více viz Sport). Ve sportu jsme byli tento rok opravdu dobří starší ţáci se probojovali do krajského kola atletiky v Poháru rozhlasu. V dopravní soutěţi postoupilo naše druţstvo také do krajského kola v Mělníku. V rámci environmentální výchovy jsme se jiţ třetím rokem podíleli na projektu Svět v pohybu. Kromě soutěţí navštívili ţáci v rámci exkurzí Botanicus v Ostré, pietní místa Děvčata z oddílu aerobiku Nezapomínáme ani na školu dovybavili jsme zbytek tříd novými lavicemi, brzy budeme instalovat moderní tabule. Na školním dvoře vyrostl velký altán zčásti financovaný z výtěţku plesu. Ten, kdo se účastnil v úterý rozloučení se školním rokem, svým dobrovolným vstupným na něj také přispěl. Chceme, aby naše škola byla stále krásná a přitaţlivá pro všechny děti, aby se jim zde líbilo a rády se k nám i po letech vracely. (podrobněji o škole na Vedení základní školy Dětský den pohádkový les 2 S t r á n k a

3 Poděkování škole V e dnech 22. a 23. dubna tohoto roku se tři ţáci 5. třídy základní školy v Semicích zúčastnili přijímacích zkoušek na víceletá Gymnázia. Všichni tři absolvovali přijímací řízení na Gymnázia v Čelákovicích a v Nymburce. Na čelákovické Gymnázium se hlásilo 80 dětí, na nymburské Gymnázium pak 111 dětí z různých základních škol z blízkého i dalekého okolí včetně základních škol v Nymburce, Čelákovicích, Poděbradech, Sadské, Lysé nad Labem ale i například z některých základních škol v Praze. Oproti minulým rokům došlo k velkému nárůstu zájemců o tento typ studia. I to svědčí o faktu, ţe konkurence mezi dětmi byla velmi vysoká a uspět mohli jen ti nejlepší a nejpřipravenější. Hodnocení kaţdé školy můţe být různé. Někdy je více objektivní, jindy méně. Někdy můţeme hodnotit školu podle ekonomických ukazatelů, podle počtu ţáků, podle vybavení školy, podle sloţení pedagogického sboru, jindy podle počtu výletů, zájezdů, sportovních výsledků školy a podobně. Já osobně hodnotím kaţdou školu především podle toho, jak připraví své ţáky k dalšímu studiu. Jaký základ do ţivota jim poskytne, jaké vědomosti a znalosti mají, kdyţ hledají další uplatnění, kdyţ se snaţí uspět u přijímacích zkoušek, nebo jak jsou úspěšní na středních školách, kdyţ školu opustí. Výsledky ţáků letošní 5. třídy jasně ukazují, ţe základní škola v Semicích v tomto měřítku jednoznačně uspěla. Všichni tři ţáci byli u přijímacích zkoušek úspěšní a budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu. Chtěl bych touto cestou pogratulovat k úspěchu nejen našim dětem, ale i celému učitelskému sboru, v čele s panem ředitelem Jarešem. Rád bych touto cestou poděkoval bývalé paní třídní učitelce Čepičkové, která poloţila našim dětem základ vzdělání. Zvláštní poděkování bych pak rád věnoval paní učitelce Brettové a paní třídní učitelce Ševčíkové, které se téměř půl roku a nad rámec svých kaţdodenních povinností, věnovaly přípravě ţáků k těmto přijímacím zkouškám. Ještě jednou děkuji základní škole za přípravu dětí a přeji jí mnoho podobných úspěchů i v následujících letech. Úspěch ţáků je totiţ hlavním ukazatelem úspěšnosti celé školy! S úctou Martin Košnář ŠKOLKA V PŘÍRODĚ P oslední květnový týden jsem vyrazila se svými jedenácti svěřenci do přírody. Čekala nás pruhovaná plavba v Trhové Kamenici u Chrudimi. Předškoláci se proměnili v námořníky a piráty a od pondělí do pátku proplouvali různými hrami, soutěţemi, plnili úkoly a poznávali okolní krajinu. Navštívili jsme nedaleký zatopený lom nebo rozhlednu Zubří. Nechybělo ani hledání pokladu, opékání buřtů a pravá diskotéka. I kdyţ počasí nebylo zrovna ideální, trávili jsme většinu času venku. O to víc nám potom chutnalo v jídelně, kde jsme dostávali samé dobroty (dle slov dětí). Program byl nabitý, a tak dětem ani nezbyl čas na nějaké stýskání po mamince. Musím všechny, jmenovitě Nikolky, Simonku, Marušku, Ivanku, Terezku, Domču, Lukáše, Pepu, Filipa a Péťu pochválit za to, ţe svůj, moţná první výlet bez rodičů zvládli na jedničku. Přesvědčili mě, ţe uţ jsou připraveni na vstup do dalšího ţivota. Tak jim všem přeji šťastnou plavbu, která jim začne po prázdninách ve škole. Zdena Procházková ředitelka MŠ Účastníci Pruhované plavby Školská rada v Semicích Školská rada při ZŠ Semice pracuje ve sloţení devíti členů 3 zástupci školy paní Dvořáková, paní Karlová, paní Čepičková, 3 zástupci rodičů paní Semecká (Velenka), paní Číţková (Semice), paní Lugmajerová (Hradišťko), 3 zástupci OÚ Semice pan T. Semecký, paní Poustková a paní Bodláková. V letošním školním roce se Školská rada sešla celkem třikrát. Schválila výroční zprávu školy, seznámila se, vzala na vědomí a schválila všechny směrnice a dokumenty zabezpečující řádný chod školy, seznámila se s výukovými programy Základní škola a ŠVP - Škola pro tebe. Prostřednictvím zprávy ředitele školy se seznámila s akcemi, projekty a grantem, které se uskutečnily během školního roku Největší akcí byl studijní zájezd 50 dětí a 6 učitelů do Anglie. Školská rada děkuje všem vyučujícím za veškerou práci při vyučovacím procesu, zvláště pak za zdařilý průběh zájezdu a všech exkurzí, které pro děti pořádají. Velký dík patří také řediteli školy panu Pavlu Jarešovi a jeho zástupkyni paní Miroslavě Součkové nejen za zlepšování interiéru a exteriéru školy, ale hlavně za to, ţe škola ţije a ţe se v ní děti cítí dobře. Mgr. A. Dvořáková, předsedkyně Školské rady Semice Studijní zájezd do Anglie V týdnu od do se uskutečnil zájezd se studiem angličtiny, který nesl název Královský Londýn s výukou, univerzitní město Oxford a škola v Etonu. Pobytu se zúčastnilo 50 dětí od 4. do 9. třídy spolu s šesti učiteli. Děti proţily 9 hodin ve školních lavicích a odpoledne kaţdý den je čekal pěkný výlet. Po příjezdu do Anglie i při odjezdu pak celodenní výlet v Londýně. Kaţdý den vyplňovaly pracovní listy deníky zájezdu, aby pak doma mohly navázat na další projekt, který se váţe k našemu hlavnímu městu. Touto akcí vyvrcholil dvouletý projekt Škola pro tebe jazyky pro ţivot, který je pro naši školu velmi přínosný a pro naše ţáky motivací pro další studium cizích jazyků. Miroslava Součková Blanka Mikulová Obecní úřad Semice a redakce Semického zpravodaje přeje všem svým čtenářům krásné léto plné sluníčka, hezkých výletů a nevšedních zážitků z tuzemské i zahraniční dovolené. 3 S t r á n k a

4 Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece. Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím drahota. Lidé se radují létu, včely květu. Červenec Červenec zatopí, aţ obilí na poli praská. Srpen Kdyţ srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme téţ střídavý podzim (24.8.). Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou. Na svatého Jana Stětí hotov ţito k setí (29.8.). Účastníci zájezdu TIP NA VÝLET Výlet do Moravského krasu N áš dnešní výlet se přímo hodí pro letní čas a zavede nás na Moravu, kde se projdeme po turisticky frekventované, nicméně krásné kopcovité trase, která nás zavede do přírodních i historických lokalit Moravského krasu. Putování zahájíme u hotelu Skalní mlýn (na hlavní silnici z Blanska), odkud se vydáme po červené turistické značce silnicí k Punkevním jeskyním nejnavštěvovanějším jeskyním ČR, kde v rámci prohlídky můţeme vidět nejen nádhernou krápníkovou výzdobu, ale můţeme se i projet v podzemí po řece Punkvě a podívat se vzhůru ze dna propasti Macocha. Odtud pokračujeme dále Čertovou brankou k rozcestí v Pustém ţlebu. Opustíme silnici a vystoupáme Salmovskou stezkou serpentinami k turistické chatě na Macoše u horního můstku, kde si můţeme propast, která je hluboká 138,5m a vznikla propadnutím stropu velké podzemní dutiny, prohlédnout i seshora (v případě velké únavy lze k dopravě nahoru pouţít i nově zbudované lanovky). Po malém občerstvení se vydáme po ţluté turistické značce v mírném klesání kolem Křenkova pomníku pod vrchem Chobot ke Kateřinské jeskyni (unikátní krápníková výzdoba s dlouhými hůlkovými stalagmity). A blíţíme se pomalu ke konci dnešního výšlapu, kdy po hlavní silnici procházkovým tempem dojdeme k výchozímu místu výletu. RJ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ D ne 24. dubna 2010 se uskutečnila brigáda na úklid hasičárny, na které se podílelo 5 členů. Další dva členové Martin Mikšovský a Jaroslav Tuzar provedli opravu obou dvou stříkaček a uvedli je do dobrého technického stavu. Pan Jaroslav Tuzar a Jaroslav Dušek jsou jedni z nejstarších členů a nutno říci, ţe jsou stále velmi aktivní. Někteří mladší z našich řad by si z nich mohli vzít příklad. V dubnu čtyři členové našeho spolku provedli dohled nad jiţ tradičním pálením ohňů. Opět jsme se tu setkali s nekázní našich spoluobčanů, kteří rozdělávali ohýnky mimo vyhrazené území. Po jejich odchodu zde zůstaly neuhašené ohně a děti bez dozoru svých rodičů zapalovaly další ohýnky. V květnu jsme se několikrát setkali na přípravě soutěţe. Ta se uskutečnila dne 15. května v Přerově nad Labem, kde za účasti osmi druţstev jsme se umístili na 5. místě. Za sbor dobrovolných hasičů starosta spolku Miloslav Schlossnikl Kouzelný pohled do jedné z jeskyň LETNÍ PRANOSTIKY Léto Kdyţ se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. Nový prapor semického Sboru dobrovolných hasičů (líc a rub) 4 S t r á n k a

5 Z HISTORIE OBCE T ak roku 1266 jej měl v drţení Ranek z Přerova a roku 1279 jeho syn Matouš. Roku 1457 přijímají Jindřich ze Stráţe a jeho synové od kláštera v Břevnově doţivotně tvrz Přerov s přilehlými osadami. Rod Jindřicha ze Stráţe koncem 15. století vymřel, o čemţ svědčí náhrobní kámen v Bříství a i to, ţe břevnovský klášter prodal Přerov Michalu Drţkovi. Po něm přešel prodejem na rod Šellenberků, nepochybně na Jana, jehoţ manţelka byla urozená paní Johanka ze Stráţe. Roku 1495 zemřela a je pohřbena v Bříství. Na náhrobním kameni se jmenuje Johanka ze Stráţe, manţelka Jana ze Šellenberka nejvyššího kancléře českého. Za krále Vladislava II. byl Jan ze Šellenberka posledním drţitelem Přerova, neboť dne 17. února 1524 prodal dědictví své Starému a Novému městu Praze za kop grošů. Zde je také naše obec jmenována mezi prodanými osadami. Staré město koupilo Přerov se dvorem a městečkem, Semice, Velenku, Vesce, Bříství, Tatce, Třebestovice, Hořany, Milčice, Mračenice, Černíky a Sedlčánky. Kdyţ města praţská odepřela Ferdinandu I. pomoc proti protestantům německým, tak po vítězné bitvě u Mühlberka potrestal obě města odebráním majetku a přerovský statek s okolím se stává aţ do roku 1631 majetkem české koruny. Tohoto roku byl Přerov a ostatní vsi připojeny k panství brandýskému. Tím, ţe Semice patřily k panství císařskému, nebyla robota lidu zdejšího nikdy tak krutá, jako na panstvích ostatních. Kdyţ cisař Josef II. roku 1775 robotním patentem slevil ruční robotu na polovici, tak se tato úleva na císařských panstvích skutečně dodrţovala. Dvůr přerovský byl však císařem později zrušen a lidé ze Semic a Přerova dostali k uţívání hony pozemků ve výměře 4-6korců výsevů pro jednotlivé rodiny (familie), jimţ se potom říkalo dlouho familianti. Semice patřívaly ke kraji praţskému a podkraji černokosteleckému a později okresu českobrodskému. Proto také většina starých listin a dokladů není uloţena v archivu v Lysé nad Labem, ale právě v archivu v Kolíně a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Tam jsem také zjišťovala podklady pro historii školy v Semicích, zaloţení Sokola a DTJ, Sboru dobrovolných hasičů a další Pro zajímavost uvádím údaje o počtu obyvatel v Semicích: Roku 1882 čítaly Semice 102 čísel popisných, 4 boudy - západně od vsi, obec měla 769 obyvatel, z toho 369 muţů a 400 ţen. 768 obyvatel bylo náboţenství římskokatolického, 1 evangelík, národnost česká. Roku 1921 čítaly Semice 167 čísel popisných, 974 obyvatel, z toho 472 muţů. Mgr. Marie Pokorná, obecní kronikářka ZE VZPOMÍNEK PANA JUNGRA V dobách, kdy vojna opravdu nebyla kojná N a fotografii jsou branci po odvodu na OVS v Českém Brodě, kteří nastoupili základní vojenskou sluţbu 1. října 1950, kdy byla za Čepičky, jak se říkalo, vojna jako řemen. Podle tradice se s ostatní mládeţí rozloučili uspořádáním společenského večera v hostinci u Tichnů. (Dnes se všeobecně říká, ţe to byly ztracené dva roky). Smysl pro pořádek, umět se podřídit, být fyzicky zdatný a odváţný, to dnes mnohým mladým lidem chybí. Zleva stojící: František Kulíšek - předseda MNV, Josef Jungr Ţiţkov, Frantrišek Kavka, František Kurel, Jan Čán Sedící zleva: Josef Jungr, František Macháček, František Jareš ZÁVODY KOŇSKÝCH SPŘEŢENÍ V e dnech května proběhl na Kolbišti Pod Hůrou jiţ 8. ročník Jarních závodů spřeţení Memoriál Viléma Zuvače. Jednalo se jiţ o druhou letošní akci pořádanou Jezdeckým klubem Semice, i kdyţ ta první neproběhla přímo v Semicích. V lednu jsme uspořádali v sousedním Hradištku, v areálu jezdecké školy manţelů Půlpánových, jiţ třetí ročník Halových závodů spřeţení. Nutno říci, ţe 'halovky' se letos mimořádně povedly, i přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu dorazilo do Hradištka úctyhodných 24 spřeţení, coţ bylo nejvíce v celém halovém seriálu pořádaném v Čechách. Přes mráz a sníh byla, díky velkému počtu diváků v hale bouřlivá atmosféra. Ale zpátky k jarním závodům. Letos byly tyto tradiční celorepublikové závody v Semicích poprvé zařazeny do 'Středoevropského poháru spřeţení'. Dorazil k nám rekordní počet spřeţení celkem 46 z celé České republiky a poprvé i ze zahraničí. Reprezentanty ze Slovenska měli doplnit i Maďaři, kteří nakonec bohuţel nedorazily. I přes nepřízeň počasí hlavně před závody díky čemuţ byla trať nesmírně náročná, proběhly závody v příjemné atmosféře a celkové spokojenosti. Za zdárný průběh závodů bych chtěl vedle sponzorů poděkovat i Pavlu Pokornému a firmě Bramko, kteří nám pomohli s úpravou tratě po čtvrtečním lijáku, kdy uţ to vypadalo, ţe trať bude nezpůsobilá, a dále i semickému AFK, za zapůjčení sprch na hřišti, kde se mohla více neţ stovka účastníků závodů od čtvrtka do neděle umýt. V neposlední řadě patří poděkování i obecnímu úřadu a všem semičákům za vstřícný postoj a toleranci k průběhu závodů. Další akce, kterou budeme v Semicích pořádat je naplánována na přelom července a srpna. Českou jezdeckou federací nám bylo svěřeno uspořádat Mistrovství republiky v jízdě spřeţení, které proběhne od 30. července do 1. srpna letošního roku. Nutno říci, ţe je to zatím vrchol našeho snaţení a ocenění organizačních schopností celého Jezdeckého klubu v Semicích ze strany České jezdecké federace. Můţeme očekávat skutečně to nejlepší z vozatajského sportu. Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat do areálu Pod Hůrou, protoţe si myslím, ţe mistrovství republiky, ať uţ je to v jakémkoliv sportu, hned tak v Semicích, nebo i jinde v okolí nebude. Přijďte v sobotu i v neděli fandit nejlepším vozatajcům z celé republiky v boji o mistrovské tituly. Ing. Jaroslav Jandl, předseda Jezdeckého klubu 5 S t r á n k a

6 Z vystoupení Šátečku v Domově důchodců v Roţďalovicích Krásní koně, krásné spřeţení ŠÁTEČEK Dětský folklorní soubor Šáteček ve 2. pololetí školního roku V tomto pololetí svou práci soubor věnoval přípravě nahrávek na nové CD s pracovním názvem V tom polabském kraji. CD vydáme v říjnu 2010 k 25. výročí činnosti. 10. dubna 2010 jsme vystupovali v kostele Svatého Petra v okovech ve Velence. Připravili jsme pro naše posluchače více neţ hodinový pořad o lidové muzice v Polabí. Začátek května byl ve znamení maturitních zkoušek našich muzikantů. Proto jsme si dopřáli krátký oddech od sobotních a nedělních vystoupení jsme na Městském úřadu v Nymburce otvírali vernisáţ výstavy o folkloru jsme po ránu vyrazili na mezinárodní festival do Jablůnkova na severní Moravě. Cestou jsme navštívili hrad Helfštýn. Další víkend byl ve znamení Polabské voničky v Nymburce. Tento jiţ 14. ročník se velice vydařil. Soubory se k nám rády vracejí, protoţe se jedná o malý festival s rodinnou atmosférou vystoupení i vzájemných setkání mimo veřejné produkce. V neděli jsme potěšili svým vystoupením seniory na zámku v Lysé nad Labem. Bylo pro nás velkým potěšením hrát v krásném sále s výtečnou akustikou pro pozorné publikum. V sobotu nás čekal velice prestiţní festival Kmochův Kolín. Podařilo se nám pěkné vystoupení na Malé scéně v bývalém kolínském pivovaru. V odpoledním průvodu městem jsme se jen těţko prosazovali mezi hlučnými dechovkami. To se nám dařilo jen ve chvílích, kdy trumpetisté vylévali sliny ze svých nástrojů. Opravdovým záţitkem však bylo naše večerní patnáctiminutové vystoupení na hlavní scéně na náměstí. Potěšil nás profesionální výkon zvukařů, který dal vyniknout naší muzice. V dobrém jsme zazářili mezi zúčastněnými dechovými kapelami. Potěšily nás i dodatečně došlé příznivě laděné dopisy posluchačů Kmochova Kolína. Teď nás čekají prázdniny a na jejich konci soustředění v Borovici u Mnichova Hradiště. Budeme připravovat program našeho koncertu k 25. výročí souboru. Přijeďte se na nás podívat do Hálkova divadla v Nymburce dne Jan Kusovský vedoucí souboru SPORT Další úspěchy Sabiny Horejcové v aerobiku R ok 2010 je zatím velmi úspěšný pro Sabinu Korejcovou, která trénuje sportovní aerobik pod vedením trenérky Barešové z Čelákovic. Sába přešla ze samostatné kategorie ţen do týmů (tři cvičící), kde záleţí nejen na obtíţnosti, ale zároveň na synchronizaci pohybu. V náročném závodě v Luhačovicích skončil tým z Čelákovic překvapivě na třetím místě a na Mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi dokonce na místě druhém. Nominoval se tak na ME v SA, které letos proběhlo v České republice v Kladně. Děvčata z Čelákovic se umístila na krásném třetím místě, coţ jim zajistilo reprezentaci ČR na mistrovství světa v Holandsku, které proběhne v říjnu. H. Horejcová Úspěšný tým aerobiku Výborná forma našich veslařek D nes vám představujeme Barboru Dvorskou a Terezu Košnářovou z Veslařského klubu Lysá nad Labem, které jiţ druhým rokem veslují a za tu dobu posbíraly spoustu medailí. Největším úspěchem bylo loňské Mistrovství České republiky ţactva a dorostu v Račicích. Zde získala párová čtyřka starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká, M. Novotná a V. Novotná první místo! Dvojskif starších ţákyň - B. Dvorská, I. Hradecká třetí místo! Celkem si tento klub na MČR vybojoval úţasných 10 medailových umístění, včetně 3 mistrovských titulů. Toto byla velká odměna za poctivou práci trenérů a závodníků. Letos uţ proběhla spousta závodů. Letní sezonu odstartovalo Mezinárodní mistrovství ČR na dlouhé trati, kde kaţdý veslař projede dráhu šesti kilometrů! Barbora Dvorská se tvrdě dobojovala k 4. místu a Tereza Košnářová 6 S t r á n k a

7 získala úţasné 12. místo z celkových 30 děvčat z celé republiky! Po tomto závodě se VKL zúčastnil kontrolních závodů na dráze dvou kilometrů, kde prvně jmenovaná Bára získala 1. místo a Tereza 9. místo opět z celé republiky! V minulém týdnu se závodilo na Mezinárodní regatě v Brně, kde párová čtyřka obsadila třetí místo s mezinárodní účastí 6 států. První místo si vybojovala posádka z Rumunska, která si bezchybnou jízdou dojela pro zlatou medaili. Naše děvčata porazila jen jedna česká posádka, a to o pouhé tři vteřiny! Poslední týden v červnu proběhne opět Mistrovství České republiky v Račicích, kde budou naše dvě děvčata závodit v dorostenecké kategorii ve třech disciplínách - skif, dvojskif a párová čtyřka. Všichni jim budeme drţet palce a doufáme, ţe také navštívíte náš klub, který se nachází za Litolským mostem u řeky Labe. VKL Veslování vyţaduje usilovnou práci. Pro úspěch je třeba vydat se ze všech sil. Hodnocení A muţstva v jarní části soutěţe krajského přeboru J ak jistě všichni víte, po mnoha a mnoha letech nebude naše A muţstvo hrát od příští sezony nejvyšší krajskou soutěţ (nebo soutěţ vyšší). Bohuţel jsme skončili na 13. místě, které bylo jako poslední sestupové. Uţ první utkání na jaře jsme bohuţel nezvládli a s Milínem pouze bezbrankově remizovali. Nakonec se ukázalo, ţe to byl jediný bod, který Milín na jaře vybojoval a nám ty 2 ztracené body ve finiši zoufale chyběly. Nato jsme nešťastně o gól prohráli s Polepy. Poté sice přišel velmi dobrý výkon v derby s Litolí a následně i,povinná výhra s posledními Sedlčany, ale poté nastala šňůra nevýrazných výkonů a hlavně špatných výsledků. Prostřední část jara nás stála nejspíš sestup, nedokázali jsme vyhrávat ani doma, kdy se nepodařilo porazit v důleţitých zápasech ani Úvaly ani Benátky. Konec soutěţe a poslední zápasy (vyjma derby s Nymburkem v posledním kole) se tým velmi snaţil, bojoval a dokonce i podával výtečné výkony. Nejspíš nejlepší zápas předvedl proti rezervě Vlašimi, kdy jsme dokázali otočit výsledek zápasu a dokonce přehrát tým, který byl posílen o několik hráčů druholigové Vlašimi. Bohuţel však někteří naši hráči tyto dobré výkony začali předvádět aţ příliš pozdě na to, aby se soutěţ v tak velké konkurenci týmů bojujících o sestup zachránila, někdy bohuţel i díky jiným vlivům. Nicméně přiznejme, za sestup můţeme jen my a nikdo jiný. Je jen na hráčích a na novém výboru jak se bude ubírat další cesta a zda se třeba do krajského přeboru ať uţ příští, nebo za několik sezon opět vrátíme. Závěrem chceme poděkovat divákům, kteří nás i přes ne vţdy dobré výkony podporovali. Opět, jako kaţdou z předcházejících 6 sezon v přeboru, jsme byli mezi trojicí nejnavštěvovanějších týmů soutěţe. Doufáme, ţe i v budoucnu nám zachováte přízeň. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. FK Kolín : ( 20) 2. Vlašim B : ( 14) 3. Úvaly : ( 8) 4. Polepy : ( 6) 5. Litol : ( 4) 6. Libiš : ( 3) 7. Beroun : ( 2) 8. Zápy : ( 1) 9. Benátky : ( 1) 10. Brandýs-Boleslav A : ( -4) 11. Neratovice : ( -4) 12. N. Strašecí : ( -5) 13. Semice : (-10) 14. Nymburk : (-18) 15. Milín : (-34) 16. Sedlčany : (-34) Nejlepší střelci Koštíř Michal 14 gólů Horejc Filip 10 gólů Holan Tomáš 8 gólů Beach fotbal V jarním čísle Semického zpravodaje (SZ) jsme mohli číst o činnosti druţstev muţů a ţen beach fotbalu Polabí. Opět jsme se zašli zeptat osoby nejpovolanější - pana J. Horvátha (JH) - co se od té doby změnilo. JH:Předně jsme vylepšili přípravu, to znamená, angaţovali jsme do našich (spíš bych měl říci do dívčích) řad trenérku paní Urbánkovou, která se bude starat o výkonnostní růst děvčat. SZ: Odehráli jste nějaký zápas v poslední době? JH: Ano, Bylo to Mistrovství České republiky v Chebu ve dnech 3. a 4. července (tam hráli jak chlapi, tak i děvčata). SZ: Dobře, ale to je pro nás dost daleko. Můţeme vás vidět hrát někde blíţ? JH: Jasně, závěrečný turnaj v srpnu se hraje právě tady v Semicích, přesně 7. srpna. Přijďte se podívat, je příjemné hrát před diváky, kteří nám fandí. SZ: To věřím. A jaké jsou další plány v tomto období? 7 S t r á n k a

8 JH: Určitě něco pro děti. O prázdninách bychom rádi uspořádali dětský turnaj pod záštitou brankáře pana Kostelníka a firmy Annes Real. A další akcí, kterou podpořil obecní úřad a pan starosta, byl v září minulého roku turnaj mezi školami z okolí v rámci Evropského týdne mobility. To bychom rádi zopakovali i letos. SZ: To se hodí letos je tento týden ve znamení aktivního odpočinku a to je přesně to, co vy děláte. Myslím, ţe beach fotbal je přitaţlivý jak pro kluky, tak pro sportovně zaloţená děvčata. Přeji vám tedy hodně nadšenců i fanoušků okolo hřiště. MS Běh Semicemi - výsledky Chlapci do 5 let (50 m) Rozlivek L. 11,0 s Dívky do 5 let (50 m) Milerová V. 10,9 s Chlapci do 7 let (100 m) Kulíšek M. (ZŠ Semice) 18,1 s Dívky do 7 let (100 m) Čepelová K. 17,6 s Chlapci do 9 let (200 m) Koudela K. 37,0 s Dívky do 9 let (200 m) Semecká E. (ZŠ Semice) 35,4 s Chlapci do 11 let (250 m) Martínek T. 44,9 s Dívky do 11 let (250 m) Bielaková L. 48,6 s ml.ţáci (400 m ) Šimon D. 1:17,6 min ml.ţákyně (400 m) Králová B. 1:13,4 min st.ţáci (800 m) Domín T. 2:35,2 min st. ţákyně (800 m) Grospičová N. 3:02,5 min dorostenci (2000 m) Millinevskyy (ZŠ Semice) 7:19,8 min hlavní závod m absolutní vítěz Miler J. (AC Mladá Boleslav) 34:04 min Zapomenuté fotografie - nezapomenutelní lidé? Do redakce přišla tato stará školní fotografie. Napište nám, kdo koho poznal, nebo jste to snad Vy sám? Jestliţe máte doma nějaké rodinné fotografie, na kterých uţ dnes někoho nepoznáte, chcete se s nějakými obrázky a vzpomínkami podělit, napište nám, pošlete nám fotografii. Budeme společně pátrat po dávno jiţ zapomenutých tvářích, po době, kdy jsme byli malí nebo mladí. Jedním snímkem se vracíme k úspěšné školní akademii Start hlavního závodu Pohár rozhlasu 25. května se mladší ţáci naší školy účastnili krajského finále Poháru rozhlasu v atletice. Toto sportovní klání se konalo v Brandýse nad Labem v areálu Houštka. Do tohoto finále chlapci postoupili z okresního kola, kdyţ v Nymburce obsadili první místo a zapsali se tak do historie naší školy. V obrovské konkurenci městských a specializovaných škol se neztratili ani v tomto finále a z okresních zástupců dopadli nejlépe. Přestoţe patří atletika u všech chlapců pouze k doplňkovým sportům, předvedli obdivuhodné výkony a vylepšili si tak své osobní rekordy. Krásného umístění dosáhl Michal Vinduška v hodu míčkem, kdyţ obsadil výkonem 49,54m dělené první místo. Štěpán Jareš ve skoku vysokém překonal laťku ve výšce 152cm a obsadil druhé místo a Ladislav Motl v dálce dolétl na značku ukazující 461cm a skončil tak na celkovém třetím místě. V Brandýse nás reprezentovali tito ţáci: V. Shtuka, R. Novotný, M. Vinduška, L. Motl, Š. Jareš, L. Lugmajer, M. Kejha, D. Prášil, D. Čapek. Chlapcům děkujeme za reprezentaci a přejeme jim mnoho dalších krásných sportovních úspěchů a záţitků. J. Pavliš Informace k ordinačním hodinám MUDr. Ivana Kitzbergera: Pan doktor neordinuje ve dnech a Dále pak V tyto dny nebude zajištěn ani ţádný zástup. SEMICKÝ ZPRAVODAJ Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde na konci září S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Základní škola a Mateřská škola Verneřice Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV 2015 Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil 10.2.2015 Účel a poslání spolku: Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a kulturních

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více