B00009 Star oslověnština a slavistika 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B00009 Star oslověnština a slavistika 1"

Transkript

1 B00009 Star oslověnština a slavistika 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00001 Úvod do studia českého jazyka Vyučující: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. Výuka v předmětu předpokládá průběžnou přípravu studenta do hodin. Její kvalita je systematicky prověřována formou testů, čtení staroslověnských textů, transkripce, řešení příkladů v podobě hláskových rekonstrukcí aj. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vykonání dvou písemných zápočtových testů. Uspěje li student ve dvou po sobě následujících testech, získá automaticky zápočet. Neuspěje li student v obou po sobě následujících testech, nemá na třetí (opravný) test nárok. Uspěje li pouze v jednou ze dvou testů, má nárok na třetí (opravný) test. Je li opravný test úspěšný, student obdrží zápočet. Testy jsou zaměřeny na hláskové rekonstrukce indoevropských a praslovanských slov, vývoj praslovanských forem do současné podoby (zejména české), chronologizaci hláskových změn, zvládnutí teoretické části učiva. Během výuky posluchač získá přehled v oblasti slovanské filologie, který pak může zúročit v dalším ročníku studia, který předpokládá mimo jiné výuku historické gramatice a dialektologii českého jazyka. Anotace: V předmětu se posluchači věnují zejména hláskovému vývoji praslovanštiny společného prajazyka všech Slovanů. Zároveň získají informace o indoevropské a balto slovanské etapě divergentního jazykového vývoje praindoevropštiny, o historickém pozadí velkomoravské mise, o vzniku staroslověnštiny a tradicích slovanského písemnictví a naučí se číst cyrilské texty. Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením: Přednášky a cvičení jsou seřazeny do bloků podle následujících témat: 1. Od nostratické jazykové prarodiny k současným indoevropským jazykům. 2. Slované jako indoevropský národ. Indoevropské jazykové dědictví. 3. Obecné zákony vývoje jazyků. Slovanská jazyková rodina, balkánský jazykový svaz. 4. Balto slovanská jazyková jednota. Slovanština jako jazykový typ. 5. Praslovanština, staroslověnština, církevní slovanština vymezení pojmů.

2 6. Uvedení do praslovanského hláskosloví. Základní tendence vývoje slovanského fonologického systému. 7. Otevírání slabik a jiné sonorizační změny. 8. Palatalizace, její typy, příčiny i následky. 9. Slovanská prozódie. Otázka fonologické opozice. 10. Počátky nářečního štěpení praslovanské jazykové jednoty. Hláskoslovné základy pozdějších národních jazyků. 11. Historické pozadí vzniku staroslověnštiny. Duchovní působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. 12. Počátky křesťanství u Slovanů. Vlivy Východu a Západu na slovanskou kulturu (vč. jazyka). 13. Slovanské písmo. Od protohlaholice přes hlaholici a cyrilici k slovanské latince. Hypotézy a teorie. Literatura k samostatnému studiu: Studenti mají k dispozici aktualizované textové opory k přednáškám (BOGOCZOVÁ). Další literatura je jim doporučena na začátku studia v předmětu (první cvičení) a zahrnuje: 1. učebnice, skripta, monografické práce, edice, sborníky: DAVIDOVÁ, D. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Ostrava : PFO, HORÁLEK, K. Úvod do studia slovanských jazyků. 1. vyd. Praha : ČSAV, JAKOBSON, R. Cyrilo metodějské studie. 1. vyd. Praha : Euroslavica, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie. Red. S. Gajda. Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, KURZ, J. Učebnice jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha : SPN, LAMPRECHT, A. Praslovanština. Brno : UJEP, PETR, J. Základy slavistiky. Praha : SPN, ŠTEC, M. Úvod do staroslovenčiny a církevnej slovančiny. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, VEČERKA, R. Staroslověnština. 1. vyd. Praha : SPN, VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc : Euroslavica, VEČERKA, R. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny (skriptum). 3./4. dotisk 4. vyd. Brno : MU, 1998 (i jiná vydání). VEČERKA, R. Počátky slovanského spisovného jazyka. Studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. stol. Praha : Univerzita Karlova, VONDRÁK, V. Církevněslovanská chrestomatie. Brno : A. Píša, 1925.

3 WEINGART, M. Rukověť jazyka staroslověnského. Praha : Didaktický kruh Klubu moderních filologů, čítanky a cvičebnice: BAUEROVÁ, H. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. 2. vyd. Olomouc : UP, DAVIDOVÁ, D. BOGOCZOVÁ, I. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. 1. a 2. vyd. Ostrava : OU, 11995, KURZ, J. ŘEHÁČEK, L. VEČERKA, R. Čítanka staroslověnských textů se slovníčkem. 2. vyd. Praha : SPN, PALLASOVÁ, E. Texty ke studiu jazyka staroslověnského. Brno : MU, VEČERKA, R. Staroslověnské texty. 2. vyd. (dotisk). Brno : MU, slovník VONDRÁK, V. BARTOŇ, J. Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha : Koniasch Latin Press, 2003.

4 B00010 Morfologie a tvoření slov Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zpracování seminární práce, úspěšné zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Cílem předmětu je poskytnout základní přehled poznání morfologického a slovotvorného plánu jazyka a rozvoj schopností jeho uživatele při komunikativním využití. Výklad základních pojmů z oblasti slova. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, tvaroslovného systému češtiny a jejich pravidel, nepravidelností a odchylek, úplných a dílčích paradigmat, stavby a tvoření slovních tvarů. Procvičování způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, slovotvorné struktury slov, slovotvorné interpretace jazykového materiálu. Morfologická, morfematická a slovotvorná analýza slov a jejich systémové zobecnění. Literatura k samostatnému studiu: Odborná literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství ČECHOVÁ, M. Komplexní jazykové rozbory. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ČERMÁK, F. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Morfologie a tvoření slov. Praha: Univerzita Karlova DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s HRBÁČEK, J. HRDLIČKOVÁ, H. MAREŠ, P. SERVÍTOVÁ, J. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha: Univerzita Karlova HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

5 MALIŠ, O. MACHOVÁ, S. Současný český jazyk.nauka o tvoření slov. Lexikografie. Praha: Univerzita Karlova 1992 KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Další doporučená literatura: BOZDĚCHOVÁ, I. Tvoření slov skládáním. Praha: Institut sociálních vztahů, rok vydání neuveden. ČMEJRKOVÁ, S. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. SaS 63, 2002, s DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita PETR, Jan a kol. Mluvnice češtiny. I. Tvoření slov. Praha : Academia PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny. II. díl. Tvarosloví. Praha: Academia 1986 RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. In: Linguistica Brunensia SPFFBU, 51, Brno 2003, s ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita 2004.

6 B Historická mluvnice 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00014 Staroslověnština a slavistika 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zvládnutí zápočtové písemky Anotace: První část třídílného cyklu Historické mluvnice je věnována vývoji a současnému stavu českých teritoriálních dialektů jako jednoho z možných pramenů k poznání vývoje jazyka. Na konkrétním materiálu se analyzují nářeční jevy různých jazykových plánů, pozornost je zaměřena především na jevy roviny hláskoslovné. Při práci v seminářích se využívá písemných a zvukových záznamů autentických projevů, jazykových map a slovníků. Literatura k samostatnému studiu: BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 3. Praha BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 1. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 2. Praha BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha BOGOCZOVÁ, I. aj. Tvářečeštiny. Ostrava CUŘÍN, F. aj. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha DAVIDOVÁ, D. aj. Mluvená čeština na Moravě. Ostrava Encyklopedický slovník češtiny. Praha České nářeční texty. Praha 1976.

7 B Stylistika 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00022 Stylistika 1 Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednáška), PhDr. Ladislav Binar, Dr. (seminář) Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); uznání seminární práce, přednes 1 2 odborných referátů. Informace týkající se zkoušky viz níže. Anotace semináře: Stylistický seminář (stejně jako jeho první část v ZS) sleduje především rozpracování stylistických rozborů v úzké návaznosti na látku přednášky. V úvodní části semináře je standardně přednesen zadaný odborný referát s následnou diskusí v plénu. V části druhé je realizována transformační úprava základního textu v duchu požadavků autora (viz Queneau, R, 1991). V části další následuje beseda o látce přednášky a posléze kreativní stylizace v návaznosti na aktuální oblast odbornou, společenskou či jinou. Zde se vychází z cvičných textů, jejichž součástí jsou kontrolní otázky a bibliografická poznámka. Literatura k samostatné přípravě na práci v seminářích: Queneau, R : Stylistická cvičení. Brno Hubáček, J.: Učebnice stylistiky pro posluchače P.F.. Praha Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Praha Hájková, E. Müllerová, E.: Cvičení ze stylistiky. Praha Červenka, M.: Styl a význam. Studie o básnících.praha Haman, A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha Sb.: Jazyk a kultura vyjadřování.(m.jelínkovi k pětasedmdesátinám). Brno Jedličková, A.: Ke komu mluví vypravěč? Praha Rozvržení témat přednášek v LS 2005/2006: Přednášky se konají v daných týdnech v rozsahu 4 vyučovacích lekcí:

8 20/2 Příznakovost výrazových prostředků, výrazový prostředek : styl Stálá a kontextová stylová hodnota výrazových prostředků. 6/3 Stylové zákonitosti odborného stylu; vnitřní diferenciace textů odborné komunikace. Administrativní styl a jeho stylové normy. 20/3 Stylové zákonitosti publicistického stylu. Rétorický funkční styl a jeho normy. 3/4 Prostěsdělovací styl, specifika jeho normy; mluvenost jako slohotvorný činitel. Stylizace mluvenosti v umělecké literatuře. 17/4 VELIKONOCE 1/5 1. máj 15/5 Zápočtový týden; obvykle se nepřednáší, ale výuka probíhá doplnění látky přednášek, konzultace, upřesnění okruhů k opakování atd. Ukončení předmětu Stylistika 2 prof. Krčmová Zkouška má dvě složky. Kratší písemnou část, která ověří schopnost stylistické analýzy textu a schopnost stylizace. Na základě správně volených argumentů opřených o materiál z konkrétního textu vysvětlí student písemně některé stylistické pojmy; v ověření schopnosti stylizace a znalosti stylových norem upraví text se stylizačními nedostatky a vysvětlí, co vedlo k úpravám a jeho novému řešení. Oba postupy je průběžně probírají v semináři, teoretické podklady řešení především v přednáškách. Tam se věnuje pozornost také stylistickým rozborům textu, při níž se obecné poznatky aplikují na materiál. Nejde přitom o subjektivní odhady, ale o pokud možno co nejpečlivější analýzu splňující v postupech i prezentaci všechny náležitosti odborného vyjadřování. Text pro rozbor v rozsahu cca 1000 znaků předloží zkoušející. Ústní část zkoušky bude odpoledne téhož dne, ev. ve dni následujícím. Jejím obsahem bude rozprava o předložené psané části zkoušky + zodpovězení teoretické otázky. Pojmosloví oboru, které může sloužit k opakování, je k dispozici buď v podobě rejstříku knihy ČECHOVÁ, M., aj. Současná česká stylistika. Praha : NISV 2003, ev. (nebude li kniha dostupná) ČECHOVÁ, M., aj. Stylistika současné češtiny. Praha : NISV Upozorňuji, že oba soubory pojmů nejsou totožné, ale vcelku vyhovují. Jako otázky pro opakování k ústní zkoušce lze využít obsah některé z uvedených publikací.

9 Poznatky z přednášek jsou samozřejmostí. Další vybraná literatura ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná česká stylistika, Praha: ISV JELÍNEK, M.: Stylistika, in Příruční mluvnice češtiny. KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.). 2., doplněné vyd. NLN, Praha 1996, s Další knižní práce: BEČKA, J. V.: Česká stylistika. Academia, Praha MATHESIUS, V.: Jazyk, kultura, slovesnost. Odeon, Praha 1982, zvl. s (Řeč a sloh). HAUSENBLAS, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. FF UK, Praha 1996; 2. vyd HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a Současná situace stylistiky. Trizonia, Praha DANEŠ, F.: Jazyk a text. Výbor z lingvistického díla F. Daneše. FF UK, Praha Hesla o stylistice v Encyklopedický slovník češtiny, Praha: NLN Kromě toho vznikala a vznikají na jednotlivých vysokých školách skripta stylistického zaměření. Jsou výběrem až citací prací výše uvedených nebo jsou spíše cvičebnicí. Jejich zaměření souvisí s charakterem školy a oborů, jimž slouží. Ostatní novější literaturu včetně časopisecké hledejte v knížce Čechová, M. a kol., 2003.

10 B Historická mluvnice 3 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00023 Historická mluvnice 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet; zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno v Historické mluvnici 1 a v Historické mluvnici 2. Anotace: Předmět bezprostředně navazuje na Historickou mluvnici 2. Třetí část třídílného cyklu, skládající se z přednášky a semináře, je zaměřena na vývoj češtiny od období pračeského do současnosti v jazykové rovině tvaroslovné, pozornost je věnována také vybraným tématům z oblasti slovotvorby a syntaxe. Teoretické poznatky získané na přednáškách a studiem doporučené literatury jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků staročeských památek. Literatura k samostatnému studiu: Základní literatura BĚLIČ, J. KAMIŠ, A. KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha ŠAUR, V. Česká historická morfologie. Opava Doporučená literatura BAUER, J. Vývoj českého souvětí. Praha DVOŘÁK, E. Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/1, Tvarosloví skloňování. 2. vyd. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/2, Tvarosloví časování. 3. vyd. Praha 1958.

11 GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého IV, Skladba. Praha HOŇOVÁ, E. K vývoji české syntaxe. Praha Encyklopedický slovník češtiny. Praha KOMÁREK, K. Osobní jména v českých biblích. Olomouc KOMÁREK, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha NĚMEC, I. Genese slovanského systému vidového. Praha PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno PORÁK, J. Vývoj infinitivních vět v češtině. Praha RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření staročeských adverbií. Brno ŠLOSAR, D. Česká kompozita diachronně. Brno ŠLOSAR, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno 1981.

12 B00030 Vývoj češtiny 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00019 Historická mluvnice 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); zpracování a přednes referátu (seznam témat referátů bude předložen v úvodním semináři) Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na vývoj českého jazyka a jeho kontaktů s latinou a staroslověnštinou od 9. století přes rozmach spisovné češtiny ve 14. století až po dobu husitskou. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transliterovaných a transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury husitské doby I, II.. Praha 1963, HOST, R. Cesty ke spisovné češtině prvních tisíc let ( ): malý průvodce dějinami české jazykové mysli. Ústí nad Labem LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha 1979.

13 B00044 Slovenština Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, kolokvium Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Přednáška : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí Slovenština samostatný jazyk; z dějin slovenštiny, vztah č sl. Kde se poučit? Zvuková stavba slovenštiny; kodifikace slovenské výslovnosti Morfologie slovenštiny Lexikum současné slovenštiny; puristické tendence v hodnocení lexémů. 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj Zápočtový týden možnost odevzdání písemné práce k ukončení předmětu, konzultace, ev. i přednáška dle průběhu semestru. Seminář : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí 20/2 Základ konfrontačního studia blízce příbuzných jazyků. Slovenský text, identifikace rysů slovenštiny. 6/3 Kultivované čtení slovenského textu; slovenský rytmický zákon a jeho aplikace, transkripce slovenštiny!!! 20/3 Cvičení z morfologie slovenštiny, práce s materiály orientujícími ve spisovnosti. 3/4 Lexikum současné slovenštiny, cvičení (se zaměřením na paronyma a výrazy cizího původu)

14 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj 15/5 Zápočtová písemka ověřující praktickou znalost slovenštiny (diktát, rozbor textu, překlad mezi jazyky) zvládnutí s minimem chyb je nutné pro absolvování předmětu.

15 B00035 Vývoj češtiny 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00030 Vývoj četiny 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet. Zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno ve Vývoji češtiny 1; forma zkoušky je písemná. Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na rozvoj spisovné češtiny v epoše humanistické, na dobu úpadku českého spisovného jazyka v době baroka, na vývoj češtiny od období národního obrození přes 2. polovinu 19. století až do 20. století. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Pozornost je rovněž věnována charakteristickým jevům dnešní češtiny a jejím vývojovým tendencím. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Wałbrzych Ostrava DANEŠ, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha KALISTA, Z. České baroko. Praha Kultura českého jazyka. Liberec LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha NEBESKÁ, I. Jazyk norma spisovnost. Praha 1996.

16 NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha Spisovná čeština a jazyková kultura , 2. díl. Praha Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Brno 2004.

17 B Rétorika Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 1 kredit Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes odborného referátu, zpracování řečnického vystoupení Anotace: Seminář poskytuje základní teoretické a praktické informace o biologicko fyziologických a řečových podmínkách mluvního aktu a základná praktické návyky řečových činností různého typu. Toto poučení vychází z historických souvislostí vzniku a vývoje disciplíny a je doplněno strukturou vývoje druhů řeči v historické perspektivě. Literatura k samostatnému studiu: Lotko, E. : Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc Havlová, I. a kol.: Kapitoly z rétoriky. Praha Hubáček, J.: Rétorické minimum. Ostrava Krčmová,M.: Fonetika a fonologie. Brno Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno 1992.

18 B00075 Kapitoly z morfologie Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: zkouška Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00010 Morfologie a tvoření slov Vyučující: Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Podmínka ke zkoušce: zápočet z B Forma zkoušky: ústní; součástí zkoušky je komentář chyb ze zápočtového testu předmětu B Rozvržení témat přednášek: DATUM TÉMA PŘEDNÁŠKY 16. února I. Morfologie mezi lingvistickými disciplínami. Forma a funkce slovních tvarů. Základní morfologické pojmy. II. Tvoření slov a morfologie: vztahy a souvislosti. Slovotvorné procesy a postupy. Členění slovního tvaru slovotvorné a tvarotvorné formanty. 2. března I. Gramatické kategorie vyššího řádu (kritéria třídění slovních druhů, slovnědruhové transpozice). II. Gramatické kategorie nižšího řádu (jmenné a slovesné). Syntetické a analytické slovní tvary. 16. března I. Základní slovní druhy jmenné (substantiva, adjektiva utvářenost, funkce, tvarosloví). II. Nástavbové slovní druhy jmenné (numeralia, pronomina utvářenost, funkce, třídění, tvarosloví). 30. března I. Verba z hlediska funkčního. II. Formální soustava českých sloves. 27. dubna Neohebné slovní druhy. Autosémantické a synsémantické slovní druhy. Funkční a sémantická charakteristika adverbií, prepozicí, konjunkcí, partikulí a interjekcí. Synsémantické slovní druhy v mluveném projevu. 11. května I. Vývojové tendence v české morfologii. II. Metody lingvistického výzkumu se zaměřením na morfologické jevy (možnosti ČNK).

19 Studijní literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV, 1996, HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys, 1996 (Opava: Vade mecum, 1998, Opava: Vade mecum bohemiae, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN, 1995, Doporučená: Mluvnice češtiny (1, 2). Praha: Academia, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002.

20 B00103 Dějiny jazykovědy Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: kolokvium Kreditové ohodnocení: 3 kredity Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. přednes 1 2 opakovacích referátů, možnost průběžného písemného přezkoušení Anotace: Jádrem historizujícího pohledu na jazykovědné zkoumání je zevrubnější poučení o široce pojatém proudu strukturální jazykovědy, jejích hlavních představitelích, především v evropském kontextu. Druhou stěžejní sférou, které je věnována pozornost, je oblast moderních navazujících disciplín, snad možno říci, pomocných a pomezních. Přednáška se také bude snažit o pohled do perspektivy jazykovědných disciplín a rozvinout diskusi o jejich potřebnosti v moderní informační společnosti. Literatura k samostatnému studiu: Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha 1994, s Jelínek, J. Styblík,V.: Čtení o českém jazyce. Praha 1974, s Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998, s Erhart, A.: Základy jazykovědy. Praha 1984, s Chloupek, J,: Knížka o češtině. Praha 1974, s Čermák, F.: Základy lingvistické metodologie. Praha Šlosar, D.: Tisíciletá. Praha Oliverius, Z a kol.: Úvod do jazykovědy. Praha 1879, s Palek, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989, s , s

21 B00110 Seminář z novočeské mluvnice 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00109 Seminář z novočeské mluvnice 1 Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Prohloubení poznání vybraných otázek morfonologického, morfologického, slovotvorného a syntaktického plánu jazyka. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, stavby a tvoření slovních tvarů, způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, syntaktického plánu jazyka, syntaxe věty a výpovědi, pojmosloví syntaktických vztahů a způsobů jejich vyjadřování. Morfologická, morfematická,slovotvorná a syntaktická analýza slov a jejich systémové zobecnění. Odborná literatura: A) Základní ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny B) Doporučená ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Učte se s námi skladbě češtiny. Praha HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny PETR, J. (eds.) MLUVNICE češtiny1,2, 3 Praha: Academia 1987.

22 DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita Monografická k jednotlivým tématům doporučená BĚLIČOVÁ H. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Praha DANEŠ, F. HLAVSA, Z. Větné vzorce v češtině. Praha DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia HOŠNOVÁ, I. K vývoji české syntaxe Praha: UK KARLÍK, P. Hypotéza modifikované valenční teorie. SaS 61, 2000, s KARLÍK, P. Studie o českém souvětí. Brno: Masarykova universita NOVOTNÝ, J. Nástin syntaktického popisu češtiny na základě valenční teorie. Praha PANEVOVÁ, J. Formy a funkce ve stavbě české věty. Studie a práce lingvistické 13, Praha: Academia1980. PANEVOVÁ, J. Valence a její univerzální a specifické projevy. In: Čeština univerzália a specifika 1999, s SGALL, P. Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha SGALL, P. HAJIČOVÁ, E. BURÁŇOVÁ, E. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia SVOZILOVÁ, N., PROUZOVÁ, H., JIRSOVÁ, A. Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: Academia ŠTĚPÁN, Josef: Složité souvětí s řetězcovou závislostí, Praha: Univ. Karlova UHLÍŘOVÁ, Ludmila: Knížka o slovosledu. Praha 1987.

23 B Seminář z novočeské stylistiky 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00111 Seminář z novočeské stylistiky 1 Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes 1 2 odborných referátů Anotace: Pokračování volitelného semináře ze ZS, jehož náplní je (vzhledem k rozsahu textové báze uměleckého textu) plynulé navázání na tuto činnost v nové stylové oblasti, a to na teoretickém i praktickém stupni zastřešující především problematiku běžně dorozumívacího modelu, dialogických sekvencí a obrazného vyjadřování. Literatura k samostatnému studiu: Kořenský.J a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice Sgall, P. Hronek,J.: Čeština bez příkras. Praha Kořenský, J.: Komunikace a čeština. Praha Čermák, F. Hronek, J. Machač, J.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. In: Styl a význam Praha Časopisecké studie (při zadávání OR).

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2.

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více