B00009 Star oslověnština a slavistika 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B00009 Star oslověnština a slavistika 1"

Transkript

1 B00009 Star oslověnština a slavistika 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00001 Úvod do studia českého jazyka Vyučující: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. Výuka v předmětu předpokládá průběžnou přípravu studenta do hodin. Její kvalita je systematicky prověřována formou testů, čtení staroslověnských textů, transkripce, řešení příkladů v podobě hláskových rekonstrukcí aj. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vykonání dvou písemných zápočtových testů. Uspěje li student ve dvou po sobě následujících testech, získá automaticky zápočet. Neuspěje li student v obou po sobě následujících testech, nemá na třetí (opravný) test nárok. Uspěje li pouze v jednou ze dvou testů, má nárok na třetí (opravný) test. Je li opravný test úspěšný, student obdrží zápočet. Testy jsou zaměřeny na hláskové rekonstrukce indoevropských a praslovanských slov, vývoj praslovanských forem do současné podoby (zejména české), chronologizaci hláskových změn, zvládnutí teoretické části učiva. Během výuky posluchač získá přehled v oblasti slovanské filologie, který pak může zúročit v dalším ročníku studia, který předpokládá mimo jiné výuku historické gramatice a dialektologii českého jazyka. Anotace: V předmětu se posluchači věnují zejména hláskovému vývoji praslovanštiny společného prajazyka všech Slovanů. Zároveň získají informace o indoevropské a balto slovanské etapě divergentního jazykového vývoje praindoevropštiny, o historickém pozadí velkomoravské mise, o vzniku staroslověnštiny a tradicích slovanského písemnictví a naučí se číst cyrilské texty. Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením: Přednášky a cvičení jsou seřazeny do bloků podle následujících témat: 1. Od nostratické jazykové prarodiny k současným indoevropským jazykům. 2. Slované jako indoevropský národ. Indoevropské jazykové dědictví. 3. Obecné zákony vývoje jazyků. Slovanská jazyková rodina, balkánský jazykový svaz. 4. Balto slovanská jazyková jednota. Slovanština jako jazykový typ. 5. Praslovanština, staroslověnština, církevní slovanština vymezení pojmů.

2 6. Uvedení do praslovanského hláskosloví. Základní tendence vývoje slovanského fonologického systému. 7. Otevírání slabik a jiné sonorizační změny. 8. Palatalizace, její typy, příčiny i následky. 9. Slovanská prozódie. Otázka fonologické opozice. 10. Počátky nářečního štěpení praslovanské jazykové jednoty. Hláskoslovné základy pozdějších národních jazyků. 11. Historické pozadí vzniku staroslověnštiny. Duchovní působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. 12. Počátky křesťanství u Slovanů. Vlivy Východu a Západu na slovanskou kulturu (vč. jazyka). 13. Slovanské písmo. Od protohlaholice přes hlaholici a cyrilici k slovanské latince. Hypotézy a teorie. Literatura k samostatnému studiu: Studenti mají k dispozici aktualizované textové opory k přednáškám (BOGOCZOVÁ). Další literatura je jim doporučena na začátku studia v předmětu (první cvičení) a zahrnuje: 1. učebnice, skripta, monografické práce, edice, sborníky: DAVIDOVÁ, D. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Ostrava : PFO, HORÁLEK, K. Úvod do studia slovanských jazyků. 1. vyd. Praha : ČSAV, JAKOBSON, R. Cyrilo metodějské studie. 1. vyd. Praha : Euroslavica, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie. Red. S. Gajda. Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, KURZ, J. Učebnice jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha : SPN, LAMPRECHT, A. Praslovanština. Brno : UJEP, PETR, J. Základy slavistiky. Praha : SPN, ŠTEC, M. Úvod do staroslovenčiny a církevnej slovančiny. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, VEČERKA, R. Staroslověnština. 1. vyd. Praha : SPN, VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc : Euroslavica, VEČERKA, R. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny (skriptum). 3./4. dotisk 4. vyd. Brno : MU, 1998 (i jiná vydání). VEČERKA, R. Počátky slovanského spisovného jazyka. Studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. stol. Praha : Univerzita Karlova, VONDRÁK, V. Církevněslovanská chrestomatie. Brno : A. Píša, 1925.

3 WEINGART, M. Rukověť jazyka staroslověnského. Praha : Didaktický kruh Klubu moderních filologů, čítanky a cvičebnice: BAUEROVÁ, H. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. 2. vyd. Olomouc : UP, DAVIDOVÁ, D. BOGOCZOVÁ, I. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. 1. a 2. vyd. Ostrava : OU, 11995, KURZ, J. ŘEHÁČEK, L. VEČERKA, R. Čítanka staroslověnských textů se slovníčkem. 2. vyd. Praha : SPN, PALLASOVÁ, E. Texty ke studiu jazyka staroslověnského. Brno : MU, VEČERKA, R. Staroslověnské texty. 2. vyd. (dotisk). Brno : MU, slovník VONDRÁK, V. BARTOŇ, J. Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha : Koniasch Latin Press, 2003.

4 B00010 Morfologie a tvoření slov Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zpracování seminární práce, úspěšné zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Cílem předmětu je poskytnout základní přehled poznání morfologického a slovotvorného plánu jazyka a rozvoj schopností jeho uživatele při komunikativním využití. Výklad základních pojmů z oblasti slova. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, tvaroslovného systému češtiny a jejich pravidel, nepravidelností a odchylek, úplných a dílčích paradigmat, stavby a tvoření slovních tvarů. Procvičování způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, slovotvorné struktury slov, slovotvorné interpretace jazykového materiálu. Morfologická, morfematická a slovotvorná analýza slov a jejich systémové zobecnění. Literatura k samostatnému studiu: Odborná literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství ČECHOVÁ, M. Komplexní jazykové rozbory. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ČERMÁK, F. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Morfologie a tvoření slov. Praha: Univerzita Karlova DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s HRBÁČEK, J. HRDLIČKOVÁ, H. MAREŠ, P. SERVÍTOVÁ, J. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha: Univerzita Karlova HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

5 MALIŠ, O. MACHOVÁ, S. Současný český jazyk.nauka o tvoření slov. Lexikografie. Praha: Univerzita Karlova 1992 KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Další doporučená literatura: BOZDĚCHOVÁ, I. Tvoření slov skládáním. Praha: Institut sociálních vztahů, rok vydání neuveden. ČMEJRKOVÁ, S. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. SaS 63, 2002, s DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita PETR, Jan a kol. Mluvnice češtiny. I. Tvoření slov. Praha : Academia PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny. II. díl. Tvarosloví. Praha: Academia 1986 RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. In: Linguistica Brunensia SPFFBU, 51, Brno 2003, s ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita 2004.

6 B Historická mluvnice 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00014 Staroslověnština a slavistika 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zvládnutí zápočtové písemky Anotace: První část třídílného cyklu Historické mluvnice je věnována vývoji a současnému stavu českých teritoriálních dialektů jako jednoho z možných pramenů k poznání vývoje jazyka. Na konkrétním materiálu se analyzují nářeční jevy různých jazykových plánů, pozornost je zaměřena především na jevy roviny hláskoslovné. Při práci v seminářích se využívá písemných a zvukových záznamů autentických projevů, jazykových map a slovníků. Literatura k samostatnému studiu: BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 3. Praha BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 1. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 2. Praha BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha BOGOCZOVÁ, I. aj. Tvářečeštiny. Ostrava CUŘÍN, F. aj. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha DAVIDOVÁ, D. aj. Mluvená čeština na Moravě. Ostrava Encyklopedický slovník češtiny. Praha České nářeční texty. Praha 1976.

7 B Stylistika 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00022 Stylistika 1 Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednáška), PhDr. Ladislav Binar, Dr. (seminář) Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); uznání seminární práce, přednes 1 2 odborných referátů. Informace týkající se zkoušky viz níže. Anotace semináře: Stylistický seminář (stejně jako jeho první část v ZS) sleduje především rozpracování stylistických rozborů v úzké návaznosti na látku přednášky. V úvodní části semináře je standardně přednesen zadaný odborný referát s následnou diskusí v plénu. V části druhé je realizována transformační úprava základního textu v duchu požadavků autora (viz Queneau, R, 1991). V části další následuje beseda o látce přednášky a posléze kreativní stylizace v návaznosti na aktuální oblast odbornou, společenskou či jinou. Zde se vychází z cvičných textů, jejichž součástí jsou kontrolní otázky a bibliografická poznámka. Literatura k samostatné přípravě na práci v seminářích: Queneau, R : Stylistická cvičení. Brno Hubáček, J.: Učebnice stylistiky pro posluchače P.F.. Praha Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Praha Hájková, E. Müllerová, E.: Cvičení ze stylistiky. Praha Červenka, M.: Styl a význam. Studie o básnících.praha Haman, A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha Sb.: Jazyk a kultura vyjadřování.(m.jelínkovi k pětasedmdesátinám). Brno Jedličková, A.: Ke komu mluví vypravěč? Praha Rozvržení témat přednášek v LS 2005/2006: Přednášky se konají v daných týdnech v rozsahu 4 vyučovacích lekcí:

8 20/2 Příznakovost výrazových prostředků, výrazový prostředek : styl Stálá a kontextová stylová hodnota výrazových prostředků. 6/3 Stylové zákonitosti odborného stylu; vnitřní diferenciace textů odborné komunikace. Administrativní styl a jeho stylové normy. 20/3 Stylové zákonitosti publicistického stylu. Rétorický funkční styl a jeho normy. 3/4 Prostěsdělovací styl, specifika jeho normy; mluvenost jako slohotvorný činitel. Stylizace mluvenosti v umělecké literatuře. 17/4 VELIKONOCE 1/5 1. máj 15/5 Zápočtový týden; obvykle se nepřednáší, ale výuka probíhá doplnění látky přednášek, konzultace, upřesnění okruhů k opakování atd. Ukončení předmětu Stylistika 2 prof. Krčmová Zkouška má dvě složky. Kratší písemnou část, která ověří schopnost stylistické analýzy textu a schopnost stylizace. Na základě správně volených argumentů opřených o materiál z konkrétního textu vysvětlí student písemně některé stylistické pojmy; v ověření schopnosti stylizace a znalosti stylových norem upraví text se stylizačními nedostatky a vysvětlí, co vedlo k úpravám a jeho novému řešení. Oba postupy je průběžně probírají v semináři, teoretické podklady řešení především v přednáškách. Tam se věnuje pozornost také stylistickým rozborům textu, při níž se obecné poznatky aplikují na materiál. Nejde přitom o subjektivní odhady, ale o pokud možno co nejpečlivější analýzu splňující v postupech i prezentaci všechny náležitosti odborného vyjadřování. Text pro rozbor v rozsahu cca 1000 znaků předloží zkoušející. Ústní část zkoušky bude odpoledne téhož dne, ev. ve dni následujícím. Jejím obsahem bude rozprava o předložené psané části zkoušky + zodpovězení teoretické otázky. Pojmosloví oboru, které může sloužit k opakování, je k dispozici buď v podobě rejstříku knihy ČECHOVÁ, M., aj. Současná česká stylistika. Praha : NISV 2003, ev. (nebude li kniha dostupná) ČECHOVÁ, M., aj. Stylistika současné češtiny. Praha : NISV Upozorňuji, že oba soubory pojmů nejsou totožné, ale vcelku vyhovují. Jako otázky pro opakování k ústní zkoušce lze využít obsah některé z uvedených publikací.

9 Poznatky z přednášek jsou samozřejmostí. Další vybraná literatura ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná česká stylistika, Praha: ISV JELÍNEK, M.: Stylistika, in Příruční mluvnice češtiny. KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.). 2., doplněné vyd. NLN, Praha 1996, s Další knižní práce: BEČKA, J. V.: Česká stylistika. Academia, Praha MATHESIUS, V.: Jazyk, kultura, slovesnost. Odeon, Praha 1982, zvl. s (Řeč a sloh). HAUSENBLAS, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. FF UK, Praha 1996; 2. vyd HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a Současná situace stylistiky. Trizonia, Praha DANEŠ, F.: Jazyk a text. Výbor z lingvistického díla F. Daneše. FF UK, Praha Hesla o stylistice v Encyklopedický slovník češtiny, Praha: NLN Kromě toho vznikala a vznikají na jednotlivých vysokých školách skripta stylistického zaměření. Jsou výběrem až citací prací výše uvedených nebo jsou spíše cvičebnicí. Jejich zaměření souvisí s charakterem školy a oborů, jimž slouží. Ostatní novější literaturu včetně časopisecké hledejte v knížce Čechová, M. a kol., 2003.

10 B Historická mluvnice 3 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00023 Historická mluvnice 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet; zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno v Historické mluvnici 1 a v Historické mluvnici 2. Anotace: Předmět bezprostředně navazuje na Historickou mluvnici 2. Třetí část třídílného cyklu, skládající se z přednášky a semináře, je zaměřena na vývoj češtiny od období pračeského do současnosti v jazykové rovině tvaroslovné, pozornost je věnována také vybraným tématům z oblasti slovotvorby a syntaxe. Teoretické poznatky získané na přednáškách a studiem doporučené literatury jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků staročeských památek. Literatura k samostatnému studiu: Základní literatura BĚLIČ, J. KAMIŠ, A. KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha ŠAUR, V. Česká historická morfologie. Opava Doporučená literatura BAUER, J. Vývoj českého souvětí. Praha DVOŘÁK, E. Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/1, Tvarosloví skloňování. 2. vyd. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/2, Tvarosloví časování. 3. vyd. Praha 1958.

11 GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého IV, Skladba. Praha HOŇOVÁ, E. K vývoji české syntaxe. Praha Encyklopedický slovník češtiny. Praha KOMÁREK, K. Osobní jména v českých biblích. Olomouc KOMÁREK, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha NĚMEC, I. Genese slovanského systému vidového. Praha PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno PORÁK, J. Vývoj infinitivních vět v češtině. Praha RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření staročeských adverbií. Brno ŠLOSAR, D. Česká kompozita diachronně. Brno ŠLOSAR, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno 1981.

12 B00030 Vývoj češtiny 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00019 Historická mluvnice 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); zpracování a přednes referátu (seznam témat referátů bude předložen v úvodním semináři) Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na vývoj českého jazyka a jeho kontaktů s latinou a staroslověnštinou od 9. století přes rozmach spisovné češtiny ve 14. století až po dobu husitskou. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transliterovaných a transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury husitské doby I, II.. Praha 1963, HOST, R. Cesty ke spisovné češtině prvních tisíc let ( ): malý průvodce dějinami české jazykové mysli. Ústí nad Labem LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha 1979.

13 B00044 Slovenština Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, kolokvium Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Přednáška : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí Slovenština samostatný jazyk; z dějin slovenštiny, vztah č sl. Kde se poučit? Zvuková stavba slovenštiny; kodifikace slovenské výslovnosti Morfologie slovenštiny Lexikum současné slovenštiny; puristické tendence v hodnocení lexémů. 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj Zápočtový týden možnost odevzdání písemné práce k ukončení předmětu, konzultace, ev. i přednáška dle průběhu semestru. Seminář : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí 20/2 Základ konfrontačního studia blízce příbuzných jazyků. Slovenský text, identifikace rysů slovenštiny. 6/3 Kultivované čtení slovenského textu; slovenský rytmický zákon a jeho aplikace, transkripce slovenštiny!!! 20/3 Cvičení z morfologie slovenštiny, práce s materiály orientujícími ve spisovnosti. 3/4 Lexikum současné slovenštiny, cvičení (se zaměřením na paronyma a výrazy cizího původu)

14 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj 15/5 Zápočtová písemka ověřující praktickou znalost slovenštiny (diktát, rozbor textu, překlad mezi jazyky) zvládnutí s minimem chyb je nutné pro absolvování předmětu.

15 B00035 Vývoj češtiny 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00030 Vývoj četiny 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet. Zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno ve Vývoji češtiny 1; forma zkoušky je písemná. Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na rozvoj spisovné češtiny v epoše humanistické, na dobu úpadku českého spisovného jazyka v době baroka, na vývoj češtiny od období národního obrození přes 2. polovinu 19. století až do 20. století. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Pozornost je rovněž věnována charakteristickým jevům dnešní češtiny a jejím vývojovým tendencím. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Wałbrzych Ostrava DANEŠ, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha KALISTA, Z. České baroko. Praha Kultura českého jazyka. Liberec LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha NEBESKÁ, I. Jazyk norma spisovnost. Praha 1996.

16 NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha Spisovná čeština a jazyková kultura , 2. díl. Praha Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Brno 2004.

17 B Rétorika Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 1 kredit Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes odborného referátu, zpracování řečnického vystoupení Anotace: Seminář poskytuje základní teoretické a praktické informace o biologicko fyziologických a řečových podmínkách mluvního aktu a základná praktické návyky řečových činností různého typu. Toto poučení vychází z historických souvislostí vzniku a vývoje disciplíny a je doplněno strukturou vývoje druhů řeči v historické perspektivě. Literatura k samostatnému studiu: Lotko, E. : Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc Havlová, I. a kol.: Kapitoly z rétoriky. Praha Hubáček, J.: Rétorické minimum. Ostrava Krčmová,M.: Fonetika a fonologie. Brno Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno 1992.

18 B00075 Kapitoly z morfologie Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: zkouška Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00010 Morfologie a tvoření slov Vyučující: Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Podmínka ke zkoušce: zápočet z B Forma zkoušky: ústní; součástí zkoušky je komentář chyb ze zápočtového testu předmětu B Rozvržení témat přednášek: DATUM TÉMA PŘEDNÁŠKY 16. února I. Morfologie mezi lingvistickými disciplínami. Forma a funkce slovních tvarů. Základní morfologické pojmy. II. Tvoření slov a morfologie: vztahy a souvislosti. Slovotvorné procesy a postupy. Členění slovního tvaru slovotvorné a tvarotvorné formanty. 2. března I. Gramatické kategorie vyššího řádu (kritéria třídění slovních druhů, slovnědruhové transpozice). II. Gramatické kategorie nižšího řádu (jmenné a slovesné). Syntetické a analytické slovní tvary. 16. března I. Základní slovní druhy jmenné (substantiva, adjektiva utvářenost, funkce, tvarosloví). II. Nástavbové slovní druhy jmenné (numeralia, pronomina utvářenost, funkce, třídění, tvarosloví). 30. března I. Verba z hlediska funkčního. II. Formální soustava českých sloves. 27. dubna Neohebné slovní druhy. Autosémantické a synsémantické slovní druhy. Funkční a sémantická charakteristika adverbií, prepozicí, konjunkcí, partikulí a interjekcí. Synsémantické slovní druhy v mluveném projevu. 11. května I. Vývojové tendence v české morfologii. II. Metody lingvistického výzkumu se zaměřením na morfologické jevy (možnosti ČNK).

19 Studijní literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV, 1996, HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys, 1996 (Opava: Vade mecum, 1998, Opava: Vade mecum bohemiae, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN, 1995, Doporučená: Mluvnice češtiny (1, 2). Praha: Academia, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002.

20 B00103 Dějiny jazykovědy Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: kolokvium Kreditové ohodnocení: 3 kredity Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. přednes 1 2 opakovacích referátů, možnost průběžného písemného přezkoušení Anotace: Jádrem historizujícího pohledu na jazykovědné zkoumání je zevrubnější poučení o široce pojatém proudu strukturální jazykovědy, jejích hlavních představitelích, především v evropském kontextu. Druhou stěžejní sférou, které je věnována pozornost, je oblast moderních navazujících disciplín, snad možno říci, pomocných a pomezních. Přednáška se také bude snažit o pohled do perspektivy jazykovědných disciplín a rozvinout diskusi o jejich potřebnosti v moderní informační společnosti. Literatura k samostatnému studiu: Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha 1994, s Jelínek, J. Styblík,V.: Čtení o českém jazyce. Praha 1974, s Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998, s Erhart, A.: Základy jazykovědy. Praha 1984, s Chloupek, J,: Knížka o češtině. Praha 1974, s Čermák, F.: Základy lingvistické metodologie. Praha Šlosar, D.: Tisíciletá. Praha Oliverius, Z a kol.: Úvod do jazykovědy. Praha 1879, s Palek, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989, s , s

21 B00110 Seminář z novočeské mluvnice 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00109 Seminář z novočeské mluvnice 1 Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Prohloubení poznání vybraných otázek morfonologického, morfologického, slovotvorného a syntaktického plánu jazyka. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, stavby a tvoření slovních tvarů, způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, syntaktického plánu jazyka, syntaxe věty a výpovědi, pojmosloví syntaktických vztahů a způsobů jejich vyjadřování. Morfologická, morfematická,slovotvorná a syntaktická analýza slov a jejich systémové zobecnění. Odborná literatura: A) Základní ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny B) Doporučená ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Učte se s námi skladbě češtiny. Praha HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny PETR, J. (eds.) MLUVNICE češtiny1,2, 3 Praha: Academia 1987.

22 DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita Monografická k jednotlivým tématům doporučená BĚLIČOVÁ H. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Praha DANEŠ, F. HLAVSA, Z. Větné vzorce v češtině. Praha DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia HOŠNOVÁ, I. K vývoji české syntaxe Praha: UK KARLÍK, P. Hypotéza modifikované valenční teorie. SaS 61, 2000, s KARLÍK, P. Studie o českém souvětí. Brno: Masarykova universita NOVOTNÝ, J. Nástin syntaktického popisu češtiny na základě valenční teorie. Praha PANEVOVÁ, J. Formy a funkce ve stavbě české věty. Studie a práce lingvistické 13, Praha: Academia1980. PANEVOVÁ, J. Valence a její univerzální a specifické projevy. In: Čeština univerzália a specifika 1999, s SGALL, P. Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha SGALL, P. HAJIČOVÁ, E. BURÁŇOVÁ, E. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia SVOZILOVÁ, N., PROUZOVÁ, H., JIRSOVÁ, A. Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: Academia ŠTĚPÁN, Josef: Složité souvětí s řetězcovou závislostí, Praha: Univ. Karlova UHLÍŘOVÁ, Ludmila: Knížka o slovosledu. Praha 1987.

23 B Seminář z novočeské stylistiky 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00111 Seminář z novočeské stylistiky 1 Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes 1 2 odborných referátů Anotace: Pokračování volitelného semináře ze ZS, jehož náplní je (vzhledem k rozsahu textové báze uměleckého textu) plynulé navázání na tuto činnost v nové stylové oblasti, a to na teoretickém i praktickém stupni zastřešující především problematiku běžně dorozumívacího modelu, dialogických sekvencí a obrazného vyjadřování. Literatura k samostatnému studiu: Kořenský.J a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice Sgall, P. Hronek,J.: Čeština bez příkras. Praha Kořenský, J.: Komunikace a čeština. Praha Čermák, F. Hronek, J. Machač, J.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. In: Styl a význam Praha Časopisecké studie (při zadávání OR).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první předmět u Rozsah 1 / cvičení I úroveň A2 B1) Úvod do studia NJ Fonetika a fonologie Didaktika německého jazyka pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

Bakalářská zkouška z ČJL

Bakalářská zkouška z ČJL Bakalářská zkouška z ČJL Bakalářská zkouška probíhá pouze ústní formou a skládá se ze dvou částí (jazykové a literární). Jejím posláním je ověřit schopnost posluchačů syntetizovat znalosti a dovednosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010 Mluvnice současné češtiny Dominika Kováříková ÚČNK FF UK JTP, 6. listopadu 2010 Obsah přednášky O čem bude přednáška 1 Autorský tým MSČ 2 Potřebujeme novou mluvnici? 3 Základní informace o MSČ 4 Jak se

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého)

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Předmět: Český jazyk a literatura Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více