B00009 Star oslověnština a slavistika 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B00009 Star oslověnština a slavistika 1"

Transkript

1 B00009 Star oslověnština a slavistika 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00001 Úvod do studia českého jazyka Vyučující: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. Výuka v předmětu předpokládá průběžnou přípravu studenta do hodin. Její kvalita je systematicky prověřována formou testů, čtení staroslověnských textů, transkripce, řešení příkladů v podobě hláskových rekonstrukcí aj. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vykonání dvou písemných zápočtových testů. Uspěje li student ve dvou po sobě následujících testech, získá automaticky zápočet. Neuspěje li student v obou po sobě následujících testech, nemá na třetí (opravný) test nárok. Uspěje li pouze v jednou ze dvou testů, má nárok na třetí (opravný) test. Je li opravný test úspěšný, student obdrží zápočet. Testy jsou zaměřeny na hláskové rekonstrukce indoevropských a praslovanských slov, vývoj praslovanských forem do současné podoby (zejména české), chronologizaci hláskových změn, zvládnutí teoretické části učiva. Během výuky posluchač získá přehled v oblasti slovanské filologie, který pak může zúročit v dalším ročníku studia, který předpokládá mimo jiné výuku historické gramatice a dialektologii českého jazyka. Anotace: V předmětu se posluchači věnují zejména hláskovému vývoji praslovanštiny společného prajazyka všech Slovanů. Zároveň získají informace o indoevropské a balto slovanské etapě divergentního jazykového vývoje praindoevropštiny, o historickém pozadí velkomoravské mise, o vzniku staroslověnštiny a tradicích slovanského písemnictví a naučí se číst cyrilské texty. Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením: Přednášky a cvičení jsou seřazeny do bloků podle následujících témat: 1. Od nostratické jazykové prarodiny k současným indoevropským jazykům. 2. Slované jako indoevropský národ. Indoevropské jazykové dědictví. 3. Obecné zákony vývoje jazyků. Slovanská jazyková rodina, balkánský jazykový svaz. 4. Balto slovanská jazyková jednota. Slovanština jako jazykový typ. 5. Praslovanština, staroslověnština, církevní slovanština vymezení pojmů.

2 6. Uvedení do praslovanského hláskosloví. Základní tendence vývoje slovanského fonologického systému. 7. Otevírání slabik a jiné sonorizační změny. 8. Palatalizace, její typy, příčiny i následky. 9. Slovanská prozódie. Otázka fonologické opozice. 10. Počátky nářečního štěpení praslovanské jazykové jednoty. Hláskoslovné základy pozdějších národních jazyků. 11. Historické pozadí vzniku staroslověnštiny. Duchovní působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. 12. Počátky křesťanství u Slovanů. Vlivy Východu a Západu na slovanskou kulturu (vč. jazyka). 13. Slovanské písmo. Od protohlaholice přes hlaholici a cyrilici k slovanské latince. Hypotézy a teorie. Literatura k samostatnému studiu: Studenti mají k dispozici aktualizované textové opory k přednáškám (BOGOCZOVÁ). Další literatura je jim doporučena na začátku studia v předmětu (první cvičení) a zahrnuje: 1. učebnice, skripta, monografické práce, edice, sborníky: DAVIDOVÁ, D. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Ostrava : PFO, HORÁLEK, K. Úvod do studia slovanských jazyků. 1. vyd. Praha : ČSAV, JAKOBSON, R. Cyrilo metodějské studie. 1. vyd. Praha : Euroslavica, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie. Red. S. Gajda. Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, KURZ, J. Učebnice jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha : SPN, LAMPRECHT, A. Praslovanština. Brno : UJEP, PETR, J. Základy slavistiky. Praha : SPN, ŠTEC, M. Úvod do staroslovenčiny a církevnej slovančiny. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, VEČERKA, R. Staroslověnština. 1. vyd. Praha : SPN, VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc : Euroslavica, VEČERKA, R. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny (skriptum). 3./4. dotisk 4. vyd. Brno : MU, 1998 (i jiná vydání). VEČERKA, R. Počátky slovanského spisovného jazyka. Studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. stol. Praha : Univerzita Karlova, VONDRÁK, V. Církevněslovanská chrestomatie. Brno : A. Píša, 1925.

3 WEINGART, M. Rukověť jazyka staroslověnského. Praha : Didaktický kruh Klubu moderních filologů, čítanky a cvičebnice: BAUEROVÁ, H. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. 2. vyd. Olomouc : UP, DAVIDOVÁ, D. BOGOCZOVÁ, I. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. 1. a 2. vyd. Ostrava : OU, 11995, KURZ, J. ŘEHÁČEK, L. VEČERKA, R. Čítanka staroslověnských textů se slovníčkem. 2. vyd. Praha : SPN, PALLASOVÁ, E. Texty ke studiu jazyka staroslověnského. Brno : MU, VEČERKA, R. Staroslověnské texty. 2. vyd. (dotisk). Brno : MU, slovník VONDRÁK, V. BARTOŇ, J. Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha : Koniasch Latin Press, 2003.

4 B00010 Morfologie a tvoření slov Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zpracování seminární práce, úspěšné zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Cílem předmětu je poskytnout základní přehled poznání morfologického a slovotvorného plánu jazyka a rozvoj schopností jeho uživatele při komunikativním využití. Výklad základních pojmů z oblasti slova. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, tvaroslovného systému češtiny a jejich pravidel, nepravidelností a odchylek, úplných a dílčích paradigmat, stavby a tvoření slovních tvarů. Procvičování způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, slovotvorné struktury slov, slovotvorné interpretace jazykového materiálu. Morfologická, morfematická a slovotvorná analýza slov a jejich systémové zobecnění. Literatura k samostatnému studiu: Odborná literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství ČECHOVÁ, M. Komplexní jazykové rozbory. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ČERMÁK, F. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Morfologie a tvoření slov. Praha: Univerzita Karlova DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s HRBÁČEK, J. HRDLIČKOVÁ, H. MAREŠ, P. SERVÍTOVÁ, J. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha: Univerzita Karlova HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

5 MALIŠ, O. MACHOVÁ, S. Současný český jazyk.nauka o tvoření slov. Lexikografie. Praha: Univerzita Karlova 1992 KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Další doporučená literatura: BOZDĚCHOVÁ, I. Tvoření slov skládáním. Praha: Institut sociálních vztahů, rok vydání neuveden. ČMEJRKOVÁ, S. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. SaS 63, 2002, s DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita PETR, Jan a kol. Mluvnice češtiny. I. Tvoření slov. Praha : Academia PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny. II. díl. Tvarosloví. Praha: Academia 1986 RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. In: Linguistica Brunensia SPFFBU, 51, Brno 2003, s ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita 2004.

6 B Historická mluvnice 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00014 Staroslověnština a slavistika 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), úspěšné zvládnutí zápočtové písemky Anotace: První část třídílného cyklu Historické mluvnice je věnována vývoji a současnému stavu českých teritoriálních dialektů jako jednoho z možných pramenů k poznání vývoje jazyka. Na konkrétním materiálu se analyzují nářeční jevy různých jazykových plánů, pozornost je zaměřena především na jevy roviny hláskoslovné. Při práci v seminářích se využívá písemných a zvukových záznamů autentických projevů, jazykových map a slovníků. Literatura k samostatnému studiu: BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 3. Praha BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 1. Praha BALHAR, J., JANČÁK, P. a kol. Český jazykový atlas 2. Praha BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha BOGOCZOVÁ, I. aj. Tvářečeštiny. Ostrava CUŘÍN, F. aj. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha DAVIDOVÁ, D. aj. Mluvená čeština na Moravě. Ostrava Encyklopedický slovník češtiny. Praha České nářeční texty. Praha 1976.

7 B Stylistika 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00022 Stylistika 1 Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednáška), PhDr. Ladislav Binar, Dr. (seminář) Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); uznání seminární práce, přednes 1 2 odborných referátů. Informace týkající se zkoušky viz níže. Anotace semináře: Stylistický seminář (stejně jako jeho první část v ZS) sleduje především rozpracování stylistických rozborů v úzké návaznosti na látku přednášky. V úvodní části semináře je standardně přednesen zadaný odborný referát s následnou diskusí v plénu. V části druhé je realizována transformační úprava základního textu v duchu požadavků autora (viz Queneau, R, 1991). V části další následuje beseda o látce přednášky a posléze kreativní stylizace v návaznosti na aktuální oblast odbornou, společenskou či jinou. Zde se vychází z cvičných textů, jejichž součástí jsou kontrolní otázky a bibliografická poznámka. Literatura k samostatné přípravě na práci v seminářích: Queneau, R : Stylistická cvičení. Brno Hubáček, J.: Učebnice stylistiky pro posluchače P.F.. Praha Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Praha Hájková, E. Müllerová, E.: Cvičení ze stylistiky. Praha Červenka, M.: Styl a význam. Studie o básnících.praha Haman, A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha Sb.: Jazyk a kultura vyjadřování.(m.jelínkovi k pětasedmdesátinám). Brno Jedličková, A.: Ke komu mluví vypravěč? Praha Rozvržení témat přednášek v LS 2005/2006: Přednášky se konají v daných týdnech v rozsahu 4 vyučovacích lekcí:

8 20/2 Příznakovost výrazových prostředků, výrazový prostředek : styl Stálá a kontextová stylová hodnota výrazových prostředků. 6/3 Stylové zákonitosti odborného stylu; vnitřní diferenciace textů odborné komunikace. Administrativní styl a jeho stylové normy. 20/3 Stylové zákonitosti publicistického stylu. Rétorický funkční styl a jeho normy. 3/4 Prostěsdělovací styl, specifika jeho normy; mluvenost jako slohotvorný činitel. Stylizace mluvenosti v umělecké literatuře. 17/4 VELIKONOCE 1/5 1. máj 15/5 Zápočtový týden; obvykle se nepřednáší, ale výuka probíhá doplnění látky přednášek, konzultace, upřesnění okruhů k opakování atd. Ukončení předmětu Stylistika 2 prof. Krčmová Zkouška má dvě složky. Kratší písemnou část, která ověří schopnost stylistické analýzy textu a schopnost stylizace. Na základě správně volených argumentů opřených o materiál z konkrétního textu vysvětlí student písemně některé stylistické pojmy; v ověření schopnosti stylizace a znalosti stylových norem upraví text se stylizačními nedostatky a vysvětlí, co vedlo k úpravám a jeho novému řešení. Oba postupy je průběžně probírají v semináři, teoretické podklady řešení především v přednáškách. Tam se věnuje pozornost také stylistickým rozborům textu, při níž se obecné poznatky aplikují na materiál. Nejde přitom o subjektivní odhady, ale o pokud možno co nejpečlivější analýzu splňující v postupech i prezentaci všechny náležitosti odborného vyjadřování. Text pro rozbor v rozsahu cca 1000 znaků předloží zkoušející. Ústní část zkoušky bude odpoledne téhož dne, ev. ve dni následujícím. Jejím obsahem bude rozprava o předložené psané části zkoušky + zodpovězení teoretické otázky. Pojmosloví oboru, které může sloužit k opakování, je k dispozici buď v podobě rejstříku knihy ČECHOVÁ, M., aj. Současná česká stylistika. Praha : NISV 2003, ev. (nebude li kniha dostupná) ČECHOVÁ, M., aj. Stylistika současné češtiny. Praha : NISV Upozorňuji, že oba soubory pojmů nejsou totožné, ale vcelku vyhovují. Jako otázky pro opakování k ústní zkoušce lze využít obsah některé z uvedených publikací.

9 Poznatky z přednášek jsou samozřejmostí. Další vybraná literatura ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná česká stylistika, Praha: ISV JELÍNEK, M.: Stylistika, in Příruční mluvnice češtiny. KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.). 2., doplněné vyd. NLN, Praha 1996, s Další knižní práce: BEČKA, J. V.: Česká stylistika. Academia, Praha MATHESIUS, V.: Jazyk, kultura, slovesnost. Odeon, Praha 1982, zvl. s (Řeč a sloh). HAUSENBLAS, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. FF UK, Praha 1996; 2. vyd HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a Současná situace stylistiky. Trizonia, Praha DANEŠ, F.: Jazyk a text. Výbor z lingvistického díla F. Daneše. FF UK, Praha Hesla o stylistice v Encyklopedický slovník češtiny, Praha: NLN Kromě toho vznikala a vznikají na jednotlivých vysokých školách skripta stylistického zaměření. Jsou výběrem až citací prací výše uvedených nebo jsou spíše cvičebnicí. Jejich zaměření souvisí s charakterem školy a oborů, jimž slouží. Ostatní novější literaturu včetně časopisecké hledejte v knížce Čechová, M. a kol., 2003.

10 B Historická mluvnice 3 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 6 kreditů Předpoklad: B00023 Historická mluvnice 2 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet; zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno v Historické mluvnici 1 a v Historické mluvnici 2. Anotace: Předmět bezprostředně navazuje na Historickou mluvnici 2. Třetí část třídílného cyklu, skládající se z přednášky a semináře, je zaměřena na vývoj češtiny od období pračeského do současnosti v jazykové rovině tvaroslovné, pozornost je věnována také vybraným tématům z oblasti slovotvorby a syntaxe. Teoretické poznatky získané na přednáškách a studiem doporučené literatury jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků staročeských památek. Literatura k samostatnému studiu: Základní literatura BĚLIČ, J. KAMIŠ, A. KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha ŠAUR, V. Česká historická morfologie. Opava Doporučená literatura BAUER, J. Vývoj českého souvětí. Praha DVOŘÁK, E. Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/1, Tvarosloví skloňování. 2. vyd. Praha GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého III/2, Tvarosloví časování. 3. vyd. Praha 1958.

11 GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého IV, Skladba. Praha HOŇOVÁ, E. K vývoji české syntaxe. Praha Encyklopedický slovník češtiny. Praha KOMÁREK, K. Osobní jména v českých biblích. Olomouc KOMÁREK, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha NĚMEC, I. Genese slovanského systému vidového. Praha PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno PORÁK, J. Vývoj infinitivních vět v češtině. Praha RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření staročeských adverbií. Brno ŠLOSAR, D. Česká kompozita diachronně. Brno ŠLOSAR, D. Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno 1981.

12 B00030 Vývoj češtiny 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00019 Historická mluvnice 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů); zpracování a přednes referátu (seznam témat referátů bude předložen v úvodním semináři) Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na vývoj českého jazyka a jeho kontaktů s latinou a staroslověnštinou od 9. století přes rozmach spisovné češtiny ve 14. století až po dobu husitskou. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transliterovaných a transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha HAVRÁNEK, B. Výbor z české literatury husitské doby I, II.. Praha 1963, HOST, R. Cesty ke spisovné češtině prvních tisíc let ( ): malý průvodce dějinami české jazykové mysli. Ústí nad Labem LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha 1979.

13 B00044 Slovenština Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, kolokvium Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: Vyučující: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Přednáška : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí Slovenština samostatný jazyk; z dějin slovenštiny, vztah č sl. Kde se poučit? Zvuková stavba slovenštiny; kodifikace slovenské výslovnosti Morfologie slovenštiny Lexikum současné slovenštiny; puristické tendence v hodnocení lexémů. 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj Zápočtový týden možnost odevzdání písemné práce k ukončení předmětu, konzultace, ev. i přednáška dle průběhu semestru. Seminář : koná se v daných týdnech v rozsahu 2 vyučovacích lekcí 20/2 Základ konfrontačního studia blízce příbuzných jazyků. Slovenský text, identifikace rysů slovenštiny. 6/3 Kultivované čtení slovenského textu; slovenský rytmický zákon a jeho aplikace, transkripce slovenštiny!!! 20/3 Cvičení z morfologie slovenštiny, práce s materiály orientujícími ve spisovnosti. 3/4 Lexikum současné slovenštiny, cvičení (se zaměřením na paronyma a výrazy cizího původu)

14 17/4 1/5 VELIKONOCE 1. máj 15/5 Zápočtová písemka ověřující praktickou znalost slovenštiny (diktát, rozbor textu, překlad mezi jazyky) zvládnutí s minimem chyb je nutné pro absolvování předmětu.

15 B00035 Vývoj češtiny 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 1/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet, zkouška Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00030 Vývoj četiny 1 Vyučující: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Podmínky pro získání zápočtu: účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), průběžná příprava na semináře podle pokynů vyučujícího. Podmínky ke zkoušce: udělený zápočet. Zkouší se látka z celého oboru, tj. včetně toho, co bylo probráno ve Vývoji češtiny 1; forma zkoušky je písemná. Anotace: Předmět se skládá z přednášky a semináře; je zaměřen na rozvoj spisovné češtiny v epoše humanistické, na dobu úpadku českého spisovného jazyka v době baroka, na vývoj češtiny od období národního obrození přes 2. polovinu 19. století až do 20. století. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru transkribovaných úryvků písemných památek pocházejících ze zmíněného období. Pozornost je rovněž věnována charakteristickým jevům dnešní češtiny a jejím vývojovým tendencím. Literatura k samostatnému studiu: CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha CUŘÍN, F., NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. 3. vyd. Praha Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Wałbrzych Ostrava DANEŠ, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. 2., upr. vyd., Praha HAVRÁNEK, B. Studie o spisovném jazyce. Praha KALISTA, Z. České baroko. Praha Kultura českého jazyka. Liberec LEHÁR, J., STICH, A. Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha NEBESKÁ, I. Jazyk norma spisovnost. Praha 1996.

16 NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století). Praha Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha Spisovná čeština a jazyková kultura , 2. díl. Praha Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Brno 2004.

17 B Rétorika Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/1 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 1 kredit Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes odborného referátu, zpracování řečnického vystoupení Anotace: Seminář poskytuje základní teoretické a praktické informace o biologicko fyziologických a řečových podmínkách mluvního aktu a základná praktické návyky řečových činností různého typu. Toto poučení vychází z historických souvislostí vzniku a vývoje disciplíny a je doplněno strukturou vývoje druhů řeči v historické perspektivě. Literatura k samostatnému studiu: Lotko, E. : Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc Havlová, I. a kol.: Kapitoly z rétoriky. Praha Hubáček, J.: Rétorické minimum. Ostrava Krčmová,M.: Fonetika a fonologie. Brno Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno 1992.

18 B00075 Kapitoly z morfologie Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: zkouška Kreditové ohodnocení: 2 kredity Předpoklad: B00010 Morfologie a tvoření slov Vyučující: Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Podmínka ke zkoušce: zápočet z B Forma zkoušky: ústní; součástí zkoušky je komentář chyb ze zápočtového testu předmětu B Rozvržení témat přednášek: DATUM TÉMA PŘEDNÁŠKY 16. února I. Morfologie mezi lingvistickými disciplínami. Forma a funkce slovních tvarů. Základní morfologické pojmy. II. Tvoření slov a morfologie: vztahy a souvislosti. Slovotvorné procesy a postupy. Členění slovního tvaru slovotvorné a tvarotvorné formanty. 2. března I. Gramatické kategorie vyššího řádu (kritéria třídění slovních druhů, slovnědruhové transpozice). II. Gramatické kategorie nižšího řádu (jmenné a slovesné). Syntetické a analytické slovní tvary. 16. března I. Základní slovní druhy jmenné (substantiva, adjektiva utvářenost, funkce, tvarosloví). II. Nástavbové slovní druhy jmenné (numeralia, pronomina utvářenost, funkce, třídění, tvarosloví). 30. března I. Verba z hlediska funkčního. II. Formální soustava českých sloves. 27. dubna Neohebné slovní druhy. Autosémantické a synsémantické slovní druhy. Funkční a sémantická charakteristika adverbií, prepozicí, konjunkcí, partikulí a interjekcí. Synsémantické slovní druhy v mluveném projevu. 11. května I. Vývojové tendence v české morfologii. II. Metody lingvistického výzkumu se zaměřením na morfologické jevy (možnosti ČNK).

19 Studijní literatura: Základní: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV, 1996, HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys, 1996 (Opava: Vade mecum, 1998, Opava: Vade mecum bohemiae, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN, 1995, Doporučená: Mluvnice češtiny (1, 2). Praha: Academia, KARLÍK, P. NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002.

20 B00103 Dějiny jazykovědy Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/0 Způsob ukončení předmětu: kolokvium Kreditové ohodnocení: 3 kredity Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. přednes 1 2 opakovacích referátů, možnost průběžného písemného přezkoušení Anotace: Jádrem historizujícího pohledu na jazykovědné zkoumání je zevrubnější poučení o široce pojatém proudu strukturální jazykovědy, jejích hlavních představitelích, především v evropském kontextu. Druhou stěžejní sférou, které je věnována pozornost, je oblast moderních navazujících disciplín, snad možno říci, pomocných a pomezních. Přednáška se také bude snažit o pohled do perspektivy jazykovědných disciplín a rozvinout diskusi o jejich potřebnosti v moderní informační společnosti. Literatura k samostatnému studiu: Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha 1994, s Jelínek, J. Styblík,V.: Čtení o českém jazyce. Praha 1974, s Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998, s Erhart, A.: Základy jazykovědy. Praha 1984, s Chloupek, J,: Knížka o češtině. Praha 1974, s Čermák, F.: Základy lingvistické metodologie. Praha Šlosar, D.: Tisíciletá. Praha Oliverius, Z a kol.: Úvod do jazykovědy. Praha 1879, s Palek, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989, s , s

21 B00110 Seminář z novočeské mluvnice 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 3 kredity Předpoklad: B00109 Seminář z novočeské mluvnice 1 Vyučující: PhDr. Vladimír Pfeffer aktivní účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), zvládnutí písemného + ústního zápočtu Anotace: Prohloubení poznání vybraných otázek morfonologického, morfologického, slovotvorného a syntaktického plánu jazyka. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, stavby a tvoření slovních tvarů, způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, syntaktického plánu jazyka, syntaxe věty a výpovědi, pojmosloví syntaktických vztahů a způsobů jejich vyjadřování. Morfologická, morfematická,slovotvorná a syntaktická analýza slov a jejich systémové zobecnění. Odborná literatura: A) Základní ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia DOKULIL, M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV DOKULIL, M. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia DOKULIL, M. K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.sas, 43, 1982, s KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny B) Doporučená ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství GREPL, M. KARLÍK, P. Učte se s námi skladbě češtiny. Praha HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny PETR, J. (eds.) MLUVNICE češtiny1,2, 3 Praha: Academia 1987.

22 DOKULIL, M. Obsah Výraz Význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I, II. Praha: FF UK KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství KRČMOVÁ, M., Příznakovost a její specifika v morfologii. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: MU FF ZIKOVÁ, M. Morfologie a vnitřní struktura slova. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita Monografická k jednotlivým tématům doporučená BĚLIČOVÁ H. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Praha DANEŠ, F. HLAVSA, Z. Větné vzorce v češtině. Praha DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia HOŠNOVÁ, I. K vývoji české syntaxe Praha: UK KARLÍK, P. Hypotéza modifikované valenční teorie. SaS 61, 2000, s KARLÍK, P. Studie o českém souvětí. Brno: Masarykova universita NOVOTNÝ, J. Nástin syntaktického popisu češtiny na základě valenční teorie. Praha PANEVOVÁ, J. Formy a funkce ve stavbě české věty. Studie a práce lingvistické 13, Praha: Academia1980. PANEVOVÁ, J. Valence a její univerzální a specifické projevy. In: Čeština univerzália a specifika 1999, s SGALL, P. Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha SGALL, P. HAJIČOVÁ, E. BURÁŇOVÁ, E. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia SVOZILOVÁ, N., PROUZOVÁ, H., JIRSOVÁ, A. Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: Academia ŠTĚPÁN, Josef: Složité souvětí s řetězcovou závislostí, Praha: Univ. Karlova UHLÍŘOVÁ, Ludmila: Knížka o slovosledu. Praha 1987.

23 B Seminář z novočeské stylistiky 2 Rozsah týdenní hodinové výuky: 0/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00111 Seminář z novočeské stylistiky 1 Vyučující: PhDr. Ladislav Binar, Dr. účast na seminářích (povolena absence max. dvou seminářů), přednes 1 2 odborných referátů Anotace: Pokračování volitelného semináře ze ZS, jehož náplní je (vzhledem k rozsahu textové báze uměleckého textu) plynulé navázání na tuto činnost v nové stylové oblasti, a to na teoretickém i praktickém stupni zastřešující především problematiku běžně dorozumívacího modelu, dialogických sekvencí a obrazného vyjadřování. Literatura k samostatnému studiu: Kořenský.J a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice Sgall, P. Hronek,J.: Čeština bez příkras. Praha Kořenský, J.: Komunikace a čeština. Praha Čermák, F. Hronek, J. Machač, J.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. In: Styl a význam Praha Časopisecké studie (při zadávání OR).

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1.

Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1. Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1. října 2014 A DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA (doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu.

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Jaroslav David & Radek Čech jaroslav.david@osu.cz radek.cech@osu.cz Cíle předmětu KCJ/PSATE je: - předmět,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 Robert Adam, 2015

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 Robert Adam, 2015 Morfologie Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL Robert Adam Grafická úprava Jan Šerých Sazba DTP Nakladatelství Karolinum Vydání první Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

OBSAH. Úvodem Obsah 5

OBSAH. Úvodem Obsah 5 OBSAH Úvodem Obsah 5 1. Zahájeni a pozdravné projevy - Projev prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc. 13 - Pozdravný projev vedoucího Kanceláře prezidenta České republiky Luboše Dobrovského 16 - Projev prof.

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Maturitní otázky Český jazyk

Maturitní otázky Český jazyk Maturitní otázky Český jazyk také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Maturitní otázky Literatura e-kniha Maturitní otázky Matematika e-kniha Maturitní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

DOKULIL, M.: Slovesa odvozená ze jmen přídavných označujících barvy. Naše řeč 55, 1972, s DOKULIL, M.: K jednomu typu slovesných

DOKULIL, M.: Slovesa odvozená ze jmen přídavných označujících barvy. Naše řeč 55, 1972, s DOKULIL, M.: K jednomu typu slovesných literatura BACHMANN, L.: Nářečí na Vysokomýtsku. Academia, Praha 2001. BALHAR, J.: Zanikající složky nářeční slovní zásoby. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 30, 1982, s. 143 148.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Jazyk jako prostředek komunikace Český jazyk a literatura Alexandra Vokřálová 01 -

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Adresa: nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 Pracovna a příruční knihovna finštiny: místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK) Garant přijímacího řízení:

Více

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Mgr. Lenka Dvořáková Český jazyk Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slovní zásoba pracovní list Ročník: 1. 4. Datum

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé výuky: 45 minut. Mgr.Lábus PhDr. Veselý Teorie a praxe českého pravopisu

Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé výuky: 45 minut. Mgr.Lábus PhDr. Veselý Teorie a praxe českého pravopisu Studijní program: Studijní obor: Filologie Český jazyk a literatura Časový plán OBOROVÝ MODUL Povinné předměty Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé : 45 minut Jazykový proseminář 1 JP1-B 0+2 z, 2 kr Mgr.Lábus

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11

1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11 OBSAH 1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11 1.1 Vlastní jméno jako výsledek interakce...12 1.1.1 Rovina objektů, jevů a vztahů (tzv. onymický objekt)...12

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více