PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden v oblasti zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ V SOUVISLOSTI S VÝDEJEM LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 5 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zlegalizovala nadstandardní zdravotní péči 6 NOVINKY V OBLASTI LÉKOVÉ POLITIKY 8 kontakty Havel, Holásek & Partners ( ) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2010) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010)

2 úvod Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s premiérovým vydáním našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie, které jsme připravili u příležitosti přijetí legislativního balíčku, představujícího jednu z prvních fází reformy systému zdravotní péče v ČR. Rádi bychom jejich prostřednictvím shrnuli několik významných změn, které s sebou tato část reformy přinesla. Komentovaná témata byla vybírána tak, aby se čtenáři z řad podnikatelů nebo zdravotnických zařízení financovaných z veřejných prostředků mohli seznámit s širším spektrem změn v sektoru zdravotnictví a farmacie. Jejich obsah je však určen také pro zástupce jiných sektorů, neboť poskytuje přehledné shrnutí vybraných změn, které se dotknou každého z nás jako pacienta. Nad rámec českých legislativních změn informuje toto číslo našich právních novinek také o novele dvou významných slovenských zákonů, která souvisí se změnou lékové politiky slovenské vlády. Jedním z hlavních témat těchto právní novinek je nově přijatý zákon o zdravotních službách, který nahradil zákony upravující činnost státních i nestátních zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější změnu zavedenou tímto zákonem patří povinnost přeregistrace státních i nestátních zdravotnických zařízení. Zákon současně stanoví striktní časový rámec průběhu této přeregistrace a její nezbytné náležitosti. Není tajemstvím, že nová pravidla pro přeregistraci s sebou přinášejí řadu otázek, na které zákon o zdravotních službách zatím nepřináší jasné odpovědi. Mezi další významné změny řadíme tzv. legalizaci nadstandardní zdravotní péče, která byla zavedena novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Díky této novele mohou být počínaje rokem 2012 zdravotní služby poskytovány dvěma způsoby v základní či v ekonomicky náročnější variantě. Přestože seznam zákroků, které mohou být v rámci tzv. nadstandardu poskytnuty, zatím není rozsáhlý, minimálně první krok k výrazné změně byl uskutečněn a poskytovatelé zdravotních služeb se tak musejí dobře seznámit s novými povinnostmi, za jejichž nedodržení jim hrozí postihy. Dalším tématem, kterého se v těchto novinkách dotýkáme, je dočasné zavedení zákazu bonusů v souvislosti s prodejem léčivých přípravků, který byl velmi intenzivně diskutován na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Kontroverzní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavedla s účinností k absolutní zákaz poskytování výše uvedených bonusů. Již v době nabytí účinnosti této novely nabyla platnosti další novela stejného zákona, kterou byl tento zákaz částečně prolomen. K výkladu zákazu poskytování bonusů se oficiálně vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svého výkladového stanoviska z konce listopadu Toto stanovisko však nevzalo v úvahu etablované principy a ustálenou rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu ohledně správního trestání, čímž přispělo k nejistotě při prodeji léčivých přípravků v době od do V posledním článku těchto právních novinek jsou stručně popsány dvě novely slovenských zákonů - zákona o léčivech a zákona o rozsahu a podmínkách úhrady, jejichž ambicí je omezit korupční jednání a přesněji regulovat poskytování bonusů při prodeji léčivých přípravků a jejich propagaci. Také v České republice vyvstala potřeba omezit korupční jednání, a to formou novely zákona o regulaci reklamy. O tom ale již v některém z příštích vydání našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie. Věříme, že se naše novinky setkají s Vaším ohlasem a zájmem. Uvítáme z Vaší strany jakékoli náměty, které nám budou inspirací pro další vydání zdravotnických právních novinek, i dotazy nebo podněty ohledně témat diskutovaných v tomto čísle. S úctou, Václav Audes, partner 2

3 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace Nový zákon o zdravotních službách přináší všem zdravotnickým zařízením, která chtějí nadále poskytovat zdravotní péči, povinnost požádat krajský úřad o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zákon udává nejen striktní časový rámec průběhu přeregistrace, ale také nezbytné náležitosti žádostí o udělení oprávnění. Právě nejednotný výklad nezbytných náležitostí žádostí pak v poslední době působí nejedno nedorozumění. Dne nabude účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (ZZS), který nahradí dosavadní dualistickou úpravu poskytování zdravotní péče v České republice, tj. úpravu státních zdravotnických zařízení (obsaženou v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), a tzv. soukromých zdravotnických zařízeních (dle zákona č. 160/1992 Sb., o péči v nestátních zdravotnických zařízeních). Nový zákon přináší celou řadu změn a povinností, včetně povinnosti získat k poskytování zdravotních služeb oprávnění příslušného správního orgánu. Tato povinnost se přitom nebude týkat pouze nově vznikajících zdravotnických zařízení, ale také zařízení, která jsou již v provozu a mají zájem poskytovat zdravotní péči i nadále. Lhůty pro (pře)registraci Přechodná ustanovení nového ZZS zakotvují jasná pravidla. V současnosti fungující státní zdravotnická zařízení budou moci poskytovat zdravotní péči v dosavadním rozsahu bez nového oprávnění maximálně do Po tomto datu budou moci poskytovat zdravotní služby pouze v případě, že do podají žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle ZZS a příslušný správní orgán jim následně toto oprávnění udělí. Dodrží- -li provozovatel zdravotnického zařízení výše uvedenou lhůtu pro podání žádosti, je správní orgán povinen o této žádosti rozhodnout do , tj. do doby kdy nejpozději skončí možnost zdravotnického zařízení poskytovat zdravotní péči dle dosavadního právního předpisu. Stávající registrace nestátních zdravotnických zařízení zanikne nejpozději (v případě zařízení zdravotnické záchranné služby platí kratší lhůta). Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb i po tomto datu pak musí být soukromými zařízeními podána nejpozději do Doloží-li poskytovatel náležitosti, nutné k udělení registrace dle ZZS, má na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze zákona nárok. V případě, že zařízení lhůtu dodrží a správní orgán nesplní svou povinnost vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději , ZZS přímo stanoví, že registrace takovéhoto zařízení pozbývá platnosti až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti. Pokud existující zdravotnická zařízení nezískají ve stanovené lhůtě oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle nového ZZS a přesto budou dál poskytovat zdravotní služby, bude takové jednání považováno za přestupek a správní delikt, za něž bude možné uložit pokutu až do výše 1 miliónu korun. Náležitosti žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb musí dle ZZS obsahovat základní identifikační údaje o žadateli, případně o organizační složce státu či územního samosprávného celku, která poskytování zdravotních služeb bude zajišťovat, či odborného zástupce, dále časový rámec, v němž hodlá žadatel zdravotní služby poskytovat, označení místa poskytování zdravotních služeb a formu, obory, příp. druh zdravotní péče či název poskytované zdravotní služby, a to vždy jednotlivě pro každé místo poskytování zdravotních služeb (povinně uváděné údaje). Dále musí být k žádosti doloženy povinné přílohy, které se liší v závislosti na druhu žadatele. Je-li žadatelem fyzická osoba, bude povinna k žádosti přiložit doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a bezúhonnosti žadatele či příp. odborného zástupce, jakož i souhlas odborného zástupce s ustanovením do funkce a jeho prohlášení, že může tuto funkci vykonávat. Dále je zapotřebí doložit seznam zdravotnických pracovníků žadatele s uvedením oborů, v nichž mají způsobilost vykonávat zdravotnické povolání, týdenní pracovní doby a pracovního zařazení vedoucích zaměstnanců, prohlášení o technické a věcné vybavenosti zdravotnického zařízení pro poskytování zdravotních služeb, rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád. Doložit bude nutné též doklad o oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb a prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění. V závislosti na situaci pak může být žadatel povinen přiložit také doklad prokazující povolení k pobytu žadatele či odborného zástupce, souhlasné závazné stanovisko Státního úřadu pro kontrolu léčiv k vybavení zařízení lékárenské péče, povolení k činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (při užívání prostředků 3

4 k lékařskému ozáření) či souhlas ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče. Fyzická osoba, která bude poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem, pak k žádosti musí doložit pouze doklady o odborné způsobilosti a bezúhonnosti, příp. povolení k pobytu a prohlášení o absenci překážek pro udělení oprávnění a také smlouvu s poskytovatelem, v jehož zařízení bude žadatel zdravotní služby poskytovat. Právnické osoby pak kromě příloh uvedených výše u fyzických osob musí doložit také doklad o svém zřízení či založení, doklady o bezúhonnosti osob, které jsou statutárními orgány žadatele či jeho členy, a příp. vedoucího organizační složky státu či územního samosprávného celku, který bude poskytování zdravotních služeb zajišťovat. Specifika přeregistrace existujících zdravotnických zařízení Přechodná ustanovení ZZS se konkrétně věnují také náležitostem žádostí o udělení oprávnění podávaných již existujícími zdravotnickými zařízeními a zatímco státním zařízením nový zákon žádné významné úlevy neposkytuje, zdá se, že nestátní zdravotnická zařízení by měla mít proces přeregistrace značně ulehčen. Jejich žádosti totiž pravděpodobně budou muset obsahovat pouze povinně uváděné údaje, nikoliv již však veškeré výše uvedené povinné přílohy žádosti. Výklad předmětného ustanovení není zcela jednoznačný a vedle názorů, že bude dostačovat pouhé vyplnění formuláře s povinnými údaji, se objevují také názory, že bude nutné doložit všechny zákonem stanovené přílohy. Z dosavadních vyjádření pracovníků ministerstva zdravotnictví se však zdá, že v případě již registrovaných subjektů by měla být žádost skutečně pouze formalitou a pouhá žádost (bez příslušných příloh) by měla být dostačující. Vyplývá to i z informace prezidenta České lékařské komory (ČLK) o jeho dohodě s ministrem zdravotnictví z o přijetí metodického pokynu ministerstva zdravotnictví krajským úřadům o tom, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) držitelů registrací nestátního zdravotnického zařízení. Důvody a cíle přeregistrace zdravotnických zařízení Jedním z deklarovaných přínosů přeregistrace je zrovnoprávnění požadavků nejen pro státní a soukromá zdravotnická zařízení, ale také pro zařízení, která byla registrována před a po účinnosti nového ZZS. Dalším deklarovaným cílem je získání přehledu o všech existujících zdravotnických zařízeních a vyvrácení informací o zdravotnických zařízeních, která jsou sice registrována, ale nikoli již provozována. Mezi argumenty, které zaznívají proti povinné přeregistraci, pak dominuje argument o zbytečné administrativě, která odvede zdravotnické pracovníky od poskytování péče pacientům, a obava z nutnosti předkládat k žádosti veškeré výše uvedené přílohy. ČLK pak také uvádí, že některá ustanovení ZZS poškozují zájmy soukromých lékařů a zasahují do jejich nabytých práv, což je také důvodem, proč na její podnět podala skupina senátorů ústavní stížnost na zrušení některých ustanovení ZZS. Jak vyplývá z vyjádření ČLK, kromě nutnosti přeregistrace zdravotnických zařízení ústavní stížnost napadá také zřízení deseti zdravotních registrů, které podle stěžovatelů nedostatečně zajišťují ochranu osobních údajů pacientů, a také nepřiměřeně vysoké sankce za porušení povinností vyplývajících ze ZZS. Vzhledem k omezené lhůtě nestátních zdravotnických zařízení pro podání žádostí o přeregistraci, obvyklé délce řízení před Ústavním soudem a nejistotě výsledku takového řízení však zdravotnickým zařízením nelze doporučit, aby podání žádosti v očekávání rozhodnutí odkládali. Dagmar Bicková, seniorní právník Eva Klusová, koncipient 4

5 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ V SOUVISLOSTI S VÝDEJEM LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Stávající stav Dne nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (zákon o VZP), podle které je zakázáno poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy (bonusy) v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Tento zákaz se vztahuje také na situace, kdy je bonus poskytnut prostřednictvím třetích osob. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, je zdravotní pojišťovna oprávněna příslušnému zdravotnickému zařízení uložit pokutu až do výše Kč, přičemž pokutu může pojišťovna uložit i opakovaně. Zdravotní pojišťovna musí ale při ukládání pokuty přihlížet k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo, a ukládání pokut tedy není ponecháno na její libovůli. Pojišťovna je dále limitována lhůtami, neboť pokutu může uložit pouze do 1 roku ode dne, kdy porušení povinnosti zjistila, a nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pojišťovny by mohly být k ukládání pokut motivovány zejména z toho důvodu, že pokuta představuje příjem té pojišťovny, která ji uložila. nepovažuje poskytnutí bonusu za předpokladu, že současně dojde ke snížením nároku poskytovatele ze zdravotního pojištění. Výjimkou jsou případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku. Praxe ukládání pokut Nelze očekávat, že by zdravotní pojišťovny začaly hromadně udělovat pokuty za poskytování bonusů, a to zejména s ohledem na časovou náročnost celého procesu a nedostatku pracovního kapitálu. Důvodem k liknavému postoji by mohla být i neustálenost legislativy ohledně této problematiky, zejména její změna v krátkodobém časovém úseku a nejistota ohledně dalších případných změn. Slovenská úprava Pokud Vás zajímá, jak je poskytování bonusů upraveno slovenskou legislativou, tak si přečtěte článek Novinky v oblasti lékové politiky, který je celý věnován slovenským novinkám. Václav Audes, partner Eva Klusová, koncipient Blízká budoucnost poskytování bonusů Dne nabude účinnosti další novela zákona o VZP, která výše uvedený zákaz částečně zmírňuje. Podle této novely se za porušení výše uvedeného zákazu 5

6 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zlegalizovala nadstandardní zdravotní péči Počínaje rokem 2012 mohou být zdravotní služby poskytovány dvěma způsoby v základní či v ekonomicky náročnější variantě. Přestože seznam zákroků, které mohou být v rámci tzv. nadstandardu poskytnuty, zatím není rozsáhlý, minimálně první krok k výrazné změně byl uskutečněn a poskytovatelé zdravotních služeb se tak musejí dobře seznámit s novými povinnostmi, za jejichž nedodržení jim hrozí postihy. Jedním z nejdiskutovanějších prvků reformy zdravotnictví je uvedení tzv. nadstandardů v poskytování zdravotní péče do české právní úpravy. Ty se s účinností od nacházejí v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP), a to pod označením ekonomicky náročnější varianta zdravotních služeb. Určení ekonomicky náročnější varianty Zákon nově rozlišuje dva způsoby poskytování služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Je-li totiž možné poskytnout hrazenou službu více než jedním způsobem se stejným terapeutickým účinkem, hradí se ze zdravotního pojištění ten ze způsobů, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tzv. základní varianta. Ostatní způsoby, tedy právě ony ekonomicky náročnější varianty, jejichž ceny určuje v souladu s cenovým předpisem ve svém ceníku sám poskytovatel zdravotní služby, se pak z pojištění hradí pouze ve výši stanovené pro úhradu zdravotní služby v základní variantě. Rozdíl zůstává k úhradě samotnému pacientovi. Právě povinnost zaplatit pouze rozdíl v ceně mezi základní variantou a tou ekonomicky náročnější je pak hlavním přínosem oproti stavu před účinností novely ZVZP, kdy v případě volby dražšího způsobu poskytnutí zdravotní péče musel pacient zaplatit celou částku a připravil se tak o možnost čerpat ze zdravotního pojištění alespoň částku odpovídající běžně hrazené variantě. Zdravotní službu je ze zákona možné považovat za ekonomicky náročnější variantu zdravotní služby pouze v případě, že je tato služba uvedena ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví ve formě tzv. seznamu nadstandardů. Do tohoto seznamu se přitom nesmí dostat žádná zdravotní služba, kterou je možné poskytnout pouze jedním způsobem, což zabezpečí, že každá zdravotní péče bude (alespoň v základní variantě) dostupná všem. Služby považované za nadstandard S počátkem roku 2012 pak nabyla účinnosti též výše zmiňovaná vyhláška, respektive novela vyhlášky obsahující seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kterou ministerstvo zdravotnictví v seznamu označilo prvních osmnáct zdravotních služeb, které mohou být poskytnuty také v nadstandardní variantě. Zatím byla ve vyhlášce vyznačena existence ekonomicky náročnější varianty u některých vakcín (tetanus, chřipka, pneumokok, HPV, tuberkulóza, vzteklina), sáder a očních čoček. V budoucnu by pak měly na seznam postupně přibývat nejen jednotlivé zákroky, ale také tzv. organizační nadstandard, tedy služby jako je poskytnutí zdravotní péče mimo ordinační hodiny, výběr konkrétního lékaře apod. Výběr z variant Zákon také upravuje, jakým způsobem musí probíhat výběr mezi základní a ekonomicky náročnější variantou. Před poskytnutím zdravotní služby, která je dostupná v obou variantách, musí zdravotník pacientovi nabídnout základní variantu a informovat jej také o ekonomicky náročnější variantě a o rozdílu v ceně, který by musel pacient při výběru ekonomicky náročnější varianty doplatit. Ceník nadstandardních zdravotních služeb musí poskytovatel zdravotní služby zpřístupnit v prostorách zdravotnického zařízení a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytnutí informací o možnosti výběru mezi základní variantou a nadstandardem musí zdravotník zaznamenat do zdravotnické dokumentace pojištěnce a založit do ní také souhlas pacienta s poskytnutím zdravotní služby ve zvolené variantě. V případě volby nadstandardní péče je nezbytné, aby byl zaznamenán také souhlas se zaplacením rozdílu v ceně, a to s podpisy ošetřujícího lékaře i pojištěnce. Pokud pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav souhlas podepsat sám, podepíše jej spolu s lékařem svědek a v záznamu se uvede způsob, jakým pacient nepochybný souhlasný projev vůle učinil a důvod bránící jeho vlastnoručnímu podpisu. Je samozřejmé, že zákon pamatuje také na situace, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta není vůbec možné souhlas získat a poskytnutí zdravotní služby je otázkou neodkladnou a nutnou k záchraně jeho života či zdraví. Pak se logicky dodržení uvedeného postupu, obdobně jako u informovaného souhlasu, nevyžaduje. Nicméně zatím nezodpově- 6

7 zenou otázkou zůstává, zda v takovém případě má být pacientovi poskytnuta pouze péče v základní variantě či zda bude možné přenést možnost volby varianty (pravděpodobně i se závazkem k úhradě rozdílu v ceně) na osobu pacientu blízkou. zdravotnickému zařízení, které opakovaně upřednostňuje pojištěnce, kteří si zvolí poskytnutí zdravotní služby v ekonomicky náročnější variantě. Závěr Za opakované porušení výše uvedených povinností poskytovatele zdravotní služby uloží příslušná zdravotní pojišťovna pokutu až do výše 1 miliónu korun českých, a to s přihlédnutím k závažnosti porušení, způsobu jeho spáchání, okolnostem a následkům. Tuto sankci může pojišťovna uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy porušení povinností zjistila, avšak nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení došlo. V případě, že je pokuta uložena opakovaně, může to být důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb bez uplatnění jinak vyžadované šestiměsíční výpovědní lhůty. Tytéž sankce pak může pojišťovna uplatnit i vůči Jak bylo již uvedeno výše, seznam zdravotních služeb, které je možné poskytovat v ekonomicky náročnější variantě, zatím není příliš rozsáhlý a směr, kterým se nadstandardy ve zdravotnictví budou ubírat, tak bude v budoucnu udávat zejména ministerstvo zdravotnictví, a to postupným rozšiřováním těchto seznamů. Nezbývá tedy než doufat, že ve spolupráci s odbornou veřejností se tohoto úkolu zhostí se ctí a že se mu podaří vybudovat fungující systém částečných úhrad, který by nediskriminoval ani jednu skupinu pacientů, tedy ani ty kteří si zvolí nákladnější zdravotní péči a ani ty, kteří si zvolí bezplatnou péči v základní variantě. Lenka Teska Arnoštová, externí právní expert Eva Klusová, koncipient 7

8 NOVINKY V OBLASTI LÉKOVÉ POLITIKY Dne nabyly v Slovenské republice účinnosti dva zásadní zákony v oblasti lékové politiky, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví, a to zákon č. 362/2011 Z.z. o léčivech a zdravotnických pomůckách a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon o léčivech ) a zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmínkách úhrady léků, zdravotnických pomůcek a dietetických potravin na základě veřejného zdravotního pojištění a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon o rozsahu a podmínkách úhrady ). Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví je cílem těchto zákonů především přinést významné finanční úspory jak pro pacienty, tak i pro zdravotní pojišťovny a zavést významná protikorupční opatření. Mezi nejvýznamnější změny, které zavádějí výše uvedené zákony, patří následující: Zavedení předepisování generických léků Pokud jde o účinnou látku uvedenou v příloze č. 1 zákona o léčivech, zavádí se povinnost lékařů předepisovat léčivé přípravky (léky) s obsahem tohoto léčiva uvedením názvu léčiva (účinné látky), množství léčiva, cesty podání, lékové formy, velikosti a počtu dávek v hmotnostních, objemových nebo kusových jednotkách. Lékař může při předepisování podle věty první uvést na lékařském předpise i název léčivého přípravku, a stejně tak může zakázat ze zdravotních důvodů výdej náhradního léku, přičemž tuto skutečnost uvede ve zdravotní dokumentaci pacienta a na lékařském předpise vyznačí, které léky zakazuje vydat. Povinností lékárníka je vydat pacientovi nejlevnější dostupný lék, jehož léčivá látka je uvedena v příloze č. 1, avšak pacient má možnost vybrat si jiný než nabídnutý nejlevnější dostupný lék. Nejlevnějším lékem se pro tyto účely rozumí lék, který je bez doplatku nebo s nejnižším doplatkem pacienta. S cílem zajistit úplnou informovanost o celém procesu se v zákoně č. 581/2004 Z.z., o zdravotních pojišťovnách a dohledu nad zdravotní péčí, zavádí povinnost zdravotních pojišťoven minimálně jedenkrát měsíčně informovat předepisujícího lékaře o tom, který konkrétní přípravek byl pacientovi vydán. Pokud jde o účinné látky, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 zákona o léčivech, předepisující lékař je povinen předepsat léčivý přípravek uvedením názvu přípravku. Protikorupční opatření Lékařům, lékárníkům nebo jiným zdravotnickým pracovníkům stanoví zákaz účastnit se akcí, které jsou financovány, sponzorovány nebo jinak nepřímo podporovány výrobcem nebo distributorem léků. Lékaři, lékárníci nebo jiní zdravotničtí pracovníci se budou moci zúčastnit jen akcí určených výhradně pro odborné a vědecké účely nebo další vzdělávání. Současně se zákonem č. 147/2001 Z.z. o reklamě zavádí zákaz návštěv obchodních zástupců u lékaře během ordinačních hodin, protože tento čas má být věnován poskytování zdravotní péče, jakož i zákaz přímo distribuovat léky na veřejnosti za účelem reklamy. Propagace a marketing Stanoví se povinnost výrobců a distributorů léků každoročně předložit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 31. ledna zprávu o výši výdajů na propagaci, marketing a nepeněžní plnění poskytnutá přímo nebo nepřímo poskytovateli zdravotní péče za předchozí rok; tuto zprávu Ministerstvo zdravotnictví neprodleně po doručení zveřejní na svých webových stránkách. Kromě výše uvedené povinnosti se výrobcům a distributorům léků ukládá povinnost oznámit Národnímu centru zdravotnických informací seznam zdravotnických pracovníků, s uvedením jména, příjmení a adresy bydliště, kteří se zúčastnili akcí určených výhradně pro odborné a vědecké účely nebo další vzdělávání zdravotnických pracovníků, které byly financovány výrobcem léků, distributorem léků nebo třetí osobou; kterou Národní centrum zdravotnických informací neprodleně po doručení zveřejní na svých webových stránkách. Jako součást nových opatření v zákoně č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů se v kategorii ostatních příjmů doplňuje jako příjem, který se započítává do daně z příjmů fyzické nebo právnické osoby, každé peněžní i nepeněžní plnění, které přijal lékař, lékárník nebo jiný zdravotnický pracovník od držitele povolení k výrobě léků, držitele povolení k velkodistribuci léků, výrobce léků, výrobce zdravotnických prostředků, výrobce dietních potravin anebo prostřednictvím třetí osoby. Úprava věrnostních programů Upravují se přesná a jasná pravidla a podmínky pro dobrovolné poskytování slev a výhod pacientům v lékárnách, v jejichž rámci se zakazuje poskytování slev v naturáliích nebo vyplácení peněz v rámci uplatňovaných podmínek věrnostního systému. Slevy nebo výhody věrnostního systému mohou mít výlučně formu slevy z ceny uskutečněného nákupu nebo budoucího nákupu ve veřejné lékárně nebo ve výdejně zdravotnických prostředků. Po- 8

9 skytování slev je dobrovolné a v případě, že se lékárna rozhodne poskytovat slevy pacientům, tak 50% z výše slevy poskytnuté pacientovi musí poskytnout zdravotní pojišťovně; tato povinnost se týká léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Vytvoření sítí lékáren Vypouští se ustanovení, podle něhož bylo možné držiteli povolení k poskytování lékárenské péče ve veřejné lékárně vydat povolení pouze na jednu lékárnu a jednu pobočku veřejné lékárny. Vytvářejí se tak jasná pravidla pro vytváření sítí veřejných lékáren. Tímto se zavádí pravidlo, že provozovny veřejných lékáren mohou na základě jednoho povolení vznikat pouze na úrovni jednoho vyššího územního celku a pokud mají být provozovny jednoho provozovatele umístěny na území různých samosprávných krajů, musí tento provozovatel podat samostatné žádosti každému ze samosprávných krajů. Nová pravidla cenové regulace Významnou změnou, kterou zavádí zákon o rozsahu a podmínkách úhrady, je zpřísnění regulace cen léků, zdravotnických prostředků a dietních potravin. Zákon o rozsahu a podmínkách úhrady mění pravidla pro regulaci úředně určených cen léků, zdravotnických prostředků a dietních potravin tak, že cena dotyčného produktu od výrobce nebo dovozce nemůže překročit druhou nejnižší cenu produktu z úředně určených cen produktů v jiných členských státech Evropské unie, zatímco podle předchozí legislativní úpravy cena nemohla překročit průměr šesti nejnižších cen v rámci států Evropské unie. Držitelé registrace léků ve Slovenské republice měli poprvé povinnost stanovit ceny a oznámit je Ministerstvu zdravotnictví ve smyslu nového pravidla do 9. ledna tohoto roku. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zahájit řízení ve věci srovnávání cen z vlastního podnětu dvakrát v průběhu kalendářního roku. Dagmar Bicková, seniorní právník Kamila Turčanová, koncipient 9

10 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, z toho 21 partnerů, několika desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků, včetně 100 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 700 klientům, z toho více než 30 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Partner odpovědný za vydání Právních novinek: Václav Audes, Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

e- recept (e-health), očekávání a praxe u nás a v zahraničí PharmDr. Stanislav Havlíček XXVII. Lékárnické dny Plzeň, 16. 10. 2011

e- recept (e-health), očekávání a praxe u nás a v zahraničí PharmDr. Stanislav Havlíček XXVII. Lékárnické dny Plzeň, 16. 10. 2011 e- recept (e-health), očekávání a praxe u nás a v zahraničí PharmDr. Stanislav Havlíček XXVII. Lékárnické dny Plzeň, 16. 10. 2011 Obsah sdělení Smysl e health a jeho rozvoj e preskribce, e- Rx Zahraniční

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( PŘEREGISTRACE )

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( PŘEREGISTRACE ) KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor zdravotnictví, oddělení správních činností Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle ust.

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 30.8.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více