Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci."

Transkript

1 Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj občanského života v regionu, především posilováním právního vědomí občanů, jejich zapojováním do věcí veřejných, rozvojem dobrovolnictví a širokou podporou neziskových organizací. V roce 2005 se INKANO věnovalo třem hlavním programovým okruhům: Občanská poradna Dobrovolnické centrum Informační centrum pro nestátní neziskové organizace Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Dobrovolnické centrum pokračovalo v aktivní propagaci dobrovolnictví, v získávání a školení dalších dobrovolníků. Informační kancelář pro neziskové organizace se snažila poskytovat informační servis neziskovým organizacím. Ve spolupráci s městem Písek se aktivně zapojila do akcí Jihočeské vítání léta a Den bez aut. Občanské sdružení INKANO je nevládní nezisková organizace, která působí v jihočeském regionu od roku 2000 a která si klade za cíl zvýšit informovanost občanů o jejich právech a povinnostech a zlepšit schopnost formulovat jejich potřeby, zapojit širokou veřejnost do života komunity, informovat občany o neziskovém sektoru a možnosti zapojení do dobrovolnické činnosti, podporovat nových a rozvoj stávajících neziskových organizací a rozvoj dobrovolnictví. Rok 2005 opět potvrdil potřebnost našich sociálních služeb, kterých využívá čím dále více občanů, což nás samozřejmě těší a motivuje k další činnosti. Název: INKANO Písek Sídlo: Píseckého 131, Písek Telefon: , Internetová prezentace:

2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: č.ú /0300 ČSOB pobočka Písek Předsedkyně sdružení: Romana Turnerová Místopředsedkyně: Veronika Trykarová Členové výboru sdružení: Romana Turnerová, Veronika Trykarová, Mgr. Vladimíra Zborníková Členové sdružení: Mgr. Tamara Křivánková, PhD., Mgr. Vladimíra Zborníková, Mgr. Radim Koreš, PhDr. Rostislav Homola, Martin Zborník, Veronika Trykarová, Romana Turnerová, Mgr. Dana Špeldová Člen revizní komise: Martin Zborník DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Dobrovolnické centrum INKANO Písek zprostředkovává dobrovolnická místa lidem se zájmem o dobrovolnickou činnost v neziskových organizacích a v organizacích působících v sociální oblasti, supervizi, propaguje dobrovolnictví, poskytuje metodickou a vzdělávací pomoc organizacím pracujícím s dobrovolníky (výcvik managementu dobrovolnictví) a realizuje vlastní dobrovolnické projekty. V rámci dobrovolnického centra (dále jen DC) jsou realizovány dva dobrovolnické projekty v sociální oblasti Dobrovolníci v nemocnicích a Dobrovolnictví pro zdravotně postižené a seniory. Projekt Dobrovolnictví pro zdravotně postižené a seniory navazuje na projekt Dobrovolná osobní asistence a jeho cílem je větší integrace lidí s postižením do společnosti. K tomu slouží vyplnění jejich volného času aktivitami s přispěním dobrovolníků dobrovolných osobních asistentů. V roce 2005 jsme do této služby zapojili 12 dobrovolníků. V rámci tohoto projektu jsou dobrovolníci proškoleni podobně jako u projektu Dobrovolníci v nemocích. Navíc jsou dobrovolníci proškoleni v manipulaci se zdravotními pomůckami daného klienta, ke kterému dobrovolník dochází.

3 Cílem druhého projektu, realizovaného občanským sdružením INKANO Písek a nazvaného Dobrovolníci v nemocnicích, je přispět ke zkvalitnění psychosociální péče o pacienty nemocnic, odlehčit práci zdravotnickému personálu a zároveň doprovázejícím osobám. INKANO Písek, o.s. přímo realizuje tento projekt v Nemocnici Písek a v současné době se ho účastní 48 dobrovolníků. Činnosti, které lze s hospitalizovanými dělat, jsou hlavně závislé na jejich zdravotním stavu a také na schopnostech a dovednostech pacientů i dobrovolníků (např. lze kreslit, předčítat, zpívat, hrát na hudební nástroj, hrát společenské hry). Dobrovolnické programy v nemocnicích patří mezi ty, u kterých je výcvik a supervize důležitá. Výcvik probíhá formou jednodenního školení, kde je dobrovolník s projektem seznámen, dále se zkoumá motivace dobrovolníka, seznámí se ze základními formálními podmínkami činnosti v nemocnici, jako je smlouva, mlčenlivost, etický kodex a pojištění. Dobrovolníci se seznámí se svými právy právo na kontakt s koordinátorem, právo na činnost, která bude dobrovolníka uspokojovat, právo na supervizi, právo říci ne, pokud mu činnost nebude vyhovovat. Na výcviku je také prostor na probrání jejich obavy, strachu a nejasnosti. Dobrovolníkům je na výcviku poskytnut prostor pro jejich dotazy a ujasnění si, zda tento program je to, co hledají a na co stačí, včetně ujasnění si svých časových možností. Dobrovolníci začali navštěvovat pacienty Nemocnice Písek začátkem prosince Jejich aktivity se podařilo rozšířit na dvě oddělení Nemocnice Písek LDN a dětské oddělení. Projekt Dobrovolníci v nemocnicích probíhá pod záštitou INKANO Písek v nemocnicích Strakonice a Sušice. Zdrojem 85% všech dobrovolníků v obou výše uvedených sociálních projektech je projekt Dělej něco pro druhé, který má za cíl zlepšit orientaci studentů středních a vyšších odborných škol v sociální oblasti a problematice neziskového sektoru. Jedním z výstupů tohoto projektu je snaha získat studenty, kteří by měli zájem vykonávat dobrovolnickou službu v některém zdravotně sociálním zařízení. Vzdělávací část tohoto projektu probíhá v hodinách společenských věd. Po absolvování této vzdělávací části projektu, kdy se studenti seznámí s neziskovým sektorem, navazuje část praktická. Tato část spočívá v exkurzích, kdy studenti navštíví několik neziskových organizací Písecka, nebo sociálních zařízení. Vzhledem k tomu, že jsou studenti rozděleni do několika skupin, prezentují danou neziskovou organizaci nebo sociální zařízení svým spolužákům. V roce 2005 poskytlo DC INKANO 168 konzultací k problematice dobrovolnictví. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Informační centrum pro NNO a poskytovatele sociálních služeb poskytuje informace, poradenství a servis pro nestátní neziskové organizace a poskytovatele

4 sociálních služeb. Informační centrum spravuje stránky na kterých přináší informace o dění v NNO a sociálních službách, aktuální uzávěrky grantů a další informace. Zájemcům z řad NNO a sociálních služeb je k dispozici odborná knihovna i přístup na internet. IC INKANO je členem Asociace poradenských a informačních středisek a plní minimální standardy asociace. Plánované aktivity IC INKANO v roce 2006: poskytování kvalitního poradenství a informačního servisu vydávaní a distribuce aktualizované verze Adresáře neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb Písecka spolupráce s tiskem správa a aktualizace informačních stránek Jihočeské vítání léta Den bez aut OBČANSKÁ PORADNA Občanská poradna je jedním z hlavních předmětů činnosti občanského sdružení INKANO a v Písku funguje již šestým rokem. Je členem Asociace občanských poraden, která sdružuje již 37 poraden v ČR a vykonává odborný dohled nad poradnami. Občanské poradenství je odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací, je charakteristické způsobem práce s klientem a komplexním přístupem ke klientovi a jeho situaci. Je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti: bezplatnost občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence) diskrétnost nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu, klient může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy nestrannost služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti apod. nezávislost občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích Během roku 2005 se na občanskou poradnu v Písku obrátilo 762 klientů, bylo poskytnuto 789 konzultací. Velká část klientů je z okolí Písku, obrací se na nás však lidé z celého Jihočeského kraje. Většina lidí navštěvuje poradnu osobně, časté jsou i ové a telefonické dotazy. Mnoho lidí také využívá našeho internetového poradenství na Používané metody a formy práce, které jsou v souladu s metodami Asociace občanských poraden: - pohovory s klienty - osobní konzultace

5 - opakované konzultace - poskytnutí rady, praktické pomoci - vedení záznamů o řešených případech klientů - práce s informačními databázemi (ASPI, informační databáze zpracovávané Asociací občanských poraden, literatura) - informování široké veřejnosti prostřednictvím letáků a inzerátů v místním tisku o poskytování této služby Klienti kontaktovali občanskou poradnu osobně, telefonicky, em, dopisem. Poradce klienta během rozhovoru vyslechl a poskytl mu informaci, radu či konkrétní pomoc (pomoc se sepsáním žádostí, formulářů apod.) Občanská poradna nabízí zdravotně postiženým klientům a seniorům návštěvu poradce doma. I této služby využilo několik píseckých občanů. Specifickým druhem pomoci, kterou také OP nabízí je doprovázení. Tuto službu nabízí OP tomu, kdo má potíže při jednání na úřadě nebo v jiné instituci nebo při jednání s konkrétní osobou. Mohou se objevit komunikační bariéry, strach, nejistota, fakt, že klient nerozumí řeči úředníka apod. To, že se jednání účastní třetí osoba, tj. zástupce poradny, má pozitivní vliv ve více směrech. Klient cítí, že je s ním někdo, kdo zasáhne v případě, že to bude třeba, druhá strana naopak vidí, že klient není sám, má někoho, kdo mu pomáhá hájit jeho zájmy. Často jde takto vyřešit věci, které se dlouho vyřešit nedařilo. Poradci při své práci využívali kvalitní informační databáze ASPI automatizovaný systém právních informací, informační databáze zpracovávané Asociací občanských poraden, dostupnou právní literaturu. U složitých případů měli možnost konzultovat problém s právníkem Asociace občanských poraden. Poradce každý kontakt zaznamenal do záznamového archu problém klienta, návrhy řešení a identifikační údaje pouze se souhlasem klienta. Výstupem je statistika. Nejčastějšími dotazy byly v roce 2005 dotazy z oblasti rodinného práva (a to především dotazy týkající se rozvodů, výživného apod.), pracovního práva, majetkoprávních vztahů a bydlení. V roce 2005 rozšířila občanská poradna své poradenství o informace týkající se ekologie v rámci projektu Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji. Pro tuto oblast byl přímo vyškolen 1 poradce. Tento projekt je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dalším z projektů v roce 2005 byl i projekt, který byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem Občanská poradna v Písku s rozšířením služeb pro romskou populaci. V rámci tohoto projektu jsme se snažili službu občanské poradny přinést přímo klientům do romské komunity, především mezi romské rodiny, které jsme nakontaktovali prostřednictvím Občanského sdružení Naděje, které má v Písku tři střediska: Občanské sdružení Naděje Svatoplukova ulice, Občanské sdružení Naděje, komunitní centrum a Občanské sdružení Naděje Purkratice. Do třetího zmíněného střediska docházely dvě poradkyně občanské poradny pravidelně zpočátku každý týden 2 hodiny v týdnu, po získání důvěry v romské komunitě, probíhalo poradenství přímo v prostorách občanské poradny. Vytvořili jsme letáky s nabídkou občanského poradenství, otevíracími hodinami a kontakty, tyto letáky jsme distribuovali mezi klienty všech tří středisek i ostatní veřejnost. Kromě poradenství proběhly v rámci projektu dva semináře, jeden proběhl v prvním pololetí roku 2005 na téma: občanské poradenství, na kterém byly klientům představeny

6 služby občanské poradny + okruhy možného poskytování poradenství, druhý seminář proběhl ve druhém pololetí roku 2005 na téma: pracovně - právní vztahy a zaměstnanost s důrazem: na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy, při rozvázání pracovního poměru apod. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 30 klientů. Cílem občanského poradenství je, aby lidé znali svá práva a povinnosti, aby uměli účinně vyjádřit své potřeby a aby znali dostupné služby. Úkolem poradny je pomoci klientovi zorientovat se v situaci a poskytnout mu takovou pomoc, na jejímž základě bude schopen problém řešit. Pokud poradna nemůže pomoci přímo, podá klientovi informaci, kde může pomoc získat. K tomuto účelu velice dobře slouží Adresář neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku, který INKANO Písek, o.s. každoročně aktualizuje a vydává. FINANCE V ROCE 2005 Příjmy Subjekt MPSV MŠMT Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Krajský úřad Jihočeského kraje - OP Krajský úřad Jihočeského kraje - DC ESF Město Písek - OP Město Písek - DC Město Písek Dražíč ÚP Písek Finance rok 2004 Celkem Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč Výdaje Položka Mzdové náklady Soc. a zdr. Pojištění Ostatní mzdové náklady Materiálové náklady Nemateriálové náklady Celkem Rozdíl určený na příští období Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč

7 Za podporu v roce 2005 děkujeme následujícím subjektům: Město Písek Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí Evropský sociální fond Úřad práce Písek Asociace občanských poraden Nadace Vltava Dále patří poděkování všem dobrovolníkům a spolupracujícím neziskovým organizacím.

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Občanské sdruţení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s.

Občanské sdruţení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. V ý r o č n í 2009 z p r á v a Občanské sdruţení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 1 OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více