Metodický pokyn č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn č. 3"

Transkript

1 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, IČO: Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky Číslo předpisu: MP/3 Vydání č.: 2 Výtisk č.: 1 Jméno a příjmení Podpis Datum Vypracoval Ing. Jan Kočí Schválil RNDr.Jiří Stejskal Platnost od: Obsah 1. ÚVOD ÚČEL ODPOVĚDNOSTI POJMY A ZKRATKY 1 2. PRACOVNÍ POSTUP PROVEDENÍ 2 3. ZMĚNY ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 6 1. ÚVOD 1.1. ÚČEL Účelem tohoto dokumentu je zajistit plynulý provoz poradny pro cizince a uprchlíky ODPOVĚDNOSTI Vedoucí poradny zodpovídá za aktualizaci provozního řádu Odborní pracovníci poradny respektují provozní řád a pracují podle jeho pravidel Strana 1 / 6

2 1.3. POJMY A ZKRATKY 2. PRACOVNÍ POSTUP 2.1. PROVEDENÍ Základní údaje a) Název pracoviště: Poradna pro cizince a uprchlíky b) Název zařízení: Diecézní katolická charita Hradec Králové c) Statutární zástupce: RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Jan Kočí, Bc. Jiří Havelka, Ing. Olga Horáková d) Adresa zařízení: Velké náměstí 37, Hradec Králové e) IČO: f) Číslo telefonu: , g) pracoviště: h) i) Jméno vedoucího pracoviště: Ing. Jan Kočí Charakteristika pracoviště, rozsah služeb. Posláním poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity je poskytovat odborně bezplatné poradenské služby cizincům a uprchlíkům bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání. Odborné sociální poradenství a právní poradenství zejména v oblastech: - problematika pobytu v ČR (zákon o pobytu cizinců, zákon o azylu) - pracovněprávní vztahy a zaměstnání cizinců - problematika zdravotní péče pro cizince a nemocenského pojištění - problematika sociálního systému - školský systém a uznávání kvalifikace - atd. Asistence při jednání a vyřizování žáležitostí, zejména: - na úřadech - u zaměstnavatelů - u lékařů - ve školách - u ubytovatelů Zprostředkujeme kontakt na návazné služby např.: poskytování materiální pomoci integrační a vzdělávací aktivity a kurzy vybavení integračních bytů zprostředkování kontaktu na služby Charit v ČR zprostředkování kontaktů na další instituce (Cizinecká policie, Krajské úřady, magistráty, nevládní organizace, partnerské organizace v zahraničí atd.) Strana 2 / 6

3 Organizace může vykonávat na základě ustanovení příslušného orgánu (zpravidla Odbor azylové a migrační politiky MVČR a Cizinecká policie) funkci opatrovníka pro řízení, která se týkají problematiky cizinů a uprchlíků. Zejména se jedná o problematiku pobytových oprávnění. Nabídka služeb pro klienty: Poradna poskytuje základní a odborné sociální poradenství. Tyto služby jsou poskytovány ve formě ambulantní a terénní v následujících časových intervalech: ambulantní terénní Pondělí Dle individuální domluvy 9:00-12:00 13:00-16:00 Úterý 9:00-12:00 Dle individuální domluvy 13:00-16:00 Středa 9:00-12:00 Dle individuální domluvy 13:00-16:00 čtvrtek Dle individuální domluvy Dle individuální domluvy pátek Dle individuální domluvy Dle individuální domluvy Ambulantní služby jsou poskytovány pracovníky poradny v sídle organizace na adrese: Velké náměstí Hradec Králové Terénní služby poskytují pracovníci poradny na základě individuální domluvy s klienty v regionu Královéhradeckého kraje např. ve vlastním sociálním prostředí klienta, ve zdravotnickém zařízení, zařízení pro zajištění cizinců, v zařízeních pro cizince a azylanty atd. V případě výjimečného či dočasného uzavření poradny je o této skutečnosti veřejnost informována oznámením umístěným na webových stránkách organizace a na vývěsce na vstupních dveřích do poradny. Pokud nastane mimořádná situace (např. dlouhodobá nepřítomnost většiny nebo všech pracovníků poradny z důvodu nemoci), přednostně musí být zajištěny případy Strana 3 / 6

4 uživatelů, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení. Jsou jim předávány kontakty na spolupracující organizace, v případě výpadku všech pracovníků poradny zajistí předání informací sekretariát organizace. Služby jsou poskytovány na základě těchto principů: bezplatně nezávisle nestranně diskrétně Poradenské úkony se dělí na intervence a na kontakty: Kontakt ambulantní, kontakt terénní- jednání odborného pracovníka se zájemcem či uživatelem služby kratší než třicet minut Intervence ambulantní, intervence terénní - minimálně třicetiminutové osobní jednání odborného pracovníka se zájemcem či uživatelem služby Kapacita ambulantních služeb činí maximálně 12 intervencí za den. Kapacita terénních služeb činí maximálně 12 intervencí za den. Informace o službách jsou zveřejněny v čekárně Poradny pro cizince a uprchlíky v úplné verzi jako jednotlivé metodické pokyny a ve zkrácené verzi jako Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky. Tyto dokumenty a informace jsou zveřejněny dále na webových stránkách organizace. Ve zkrácené verzi jsou informace o poskytovaných službách uvedeny také v informačních materiálech organizace a Poradny (výroční zpráva, leták, informační panely). Dokumenty a informační materiály jsou přeloženy do několika jazykových mutací, aby byla zajištěna jejich přístupná forma pro zájemce a uživatele. Výběr jazyků se řídí dle aktuální potřeby a složení klientů. Vychází se ze statistických údajů evidence klientů. Zájemcům a uživatelům služby jsou informační materiály zdarma k dispozici v čekárně poradny a na dalších distribučních místech (např. Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, úřady státní správy a samosprávy, ubytovny atd.). Informační leták je předáván zájemcům a uživatelům služby v průběhu poskytování služeb. Distribuci těchto materiálů zajišťují pracovníci poradny ve spolupráci s pracovníkem organizace pro propagaci. Zájemci o služby mohou poradnu kontaktovat telefonicky, em, písemně nebo osobně. Strana 4 / 6

5 Prostorové vybavení poradny: Prostory poradny se nacházejí v sídle organizace v 1. a 2. patře budovy Diecézní katolické charity, Velké náměstí 37, Hradec Králové. Jsou čisté, upravené, bez biologických a chemických zápachů. Vlastní prostory poradny umožňují poskytovat službu diskrétně. Konkrétně se jedná o následující prostory: čekárna se stolem a židlemi kancelář poradny zasedací místnost Sociální zařízení přístupné klientům poradny v 1. a 2. patře budovy Prostorové umístění naší poradny umožňuje poskytovat setkání s více klienty. Máme vytvořeny konzultační prostory v každém patře - v případě potřeby je možno využít zasedací místnost. Všechny prostory pro vlastní poskytování poradenských služeb zajišťují soukromí a zvukovou izolaci tak, aby služby mohly být poskytovány diskrétně. Vzhledem ke stavební dispozici budovy, kde sídlí poradna, není možné zajistit bezbariérovost. V případě potřeby bezbariérovosti jsou služby poskytovány i mimo prostory poradny na základě individuální domluvy pracovníka poradny se zájemcem o službu či uživatelem služby. Personální zajištění služeb poradny Personální obsazení poradny: - vedoucí poradny - sociální pracovníci Pro případ nepřítomnosti všech pracovníků (např. z důvodů nemoci) má sekretariát organizace k dispozici seznam náhradních kontaktů na obdobné poskytovatele služeb, které zájemcům o službu poskytne, případně je dohodnut jiný termín pro poskytování služby. Vedoucí pracovník poradny koordinuje činnost poradny a zajišťuje metodické vedení. Vedoucí poradny zastupuje sociální pracovníky v případě jejich nepřítomnosti. Je podřízen řediteli organizace. Minimální požadovaná kvalifikace na pozici vedoucího poradny je vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti. Sociální pracovníci vykonávají vlastní poradenskou činnost a pracují se zájemci a uživateli služeb. Jsou podřízeni vedoucímu poradny. jejich postavení a konkrétní oblast činnosti jsou upraveny v pracovních náplních. Vzájemně se zastupují. Minimální požadovaná kvalifikace na pozici sociálního pracovníka je vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti. Poradna spolupracuje s Advokátní kanceláří, která poskytuje odborné právní služby a poradenství v rámci poskytování sociální služby. Jedná se o odkup služby. Strana 5 / 6

6 V poradně je možno vykovávat studentskou praxi a stáže. Podmínky konání praxe jsou upraveny samostatným vnitřním předpisem organizace. V případě potřeby zajišťuje poradna v souvislosti s poskytováním sociální služby tlumočnické a překladatelské služby. Aktuální seznam tlumočníků s kontakty je k dispozici pracovníkům poradny v sídle organizace. Tlumočníci pouze zprostředkovávají komunikaci mezi zájemcem či uživatelem služby a pracovníkem poradny, případně mezi uživatelem služby a dalším subjektem (např. úřady). Sami neposkytují poradenské služby. Jsou vázáni mlčenlivostí. Seznámení s podmínkami poskytování tlumočnických a překladatelských služeb potvrzují písemným souhlasem. Na základě spolupráce s oddělením pro dobrovolnictví mohou některé činnosti v Poradně pro cizince a uprchlíky vykonávat dobrovolníci. Dobrovolníci neposkytují poradenské služby, zajišťují pouze pomocné činnosti a návazné služby jako např.: distribuci informačních materiálů, doučování dětí cizinců atd. Podmínky jejich činnosti jsou upraveny samostatným vnitřním předpisem organizace. Vedoucí pracovník vede porady pracovníků poradny, které se konají zpravidla 1x měsíčně. Termíny a čas porady stanovuje vedoucí poradny. V případě mimořádných událostí nebo stavu nouze je svolána operativní porada. Z porad jsou pořizovány vedoucím poradny, písemné zápisy, které jsou uloženy v kanceláři vedoucího a pracovníkům poradny jsou přístupné v elektronické podobě. Úklid Úklid poradny zajišťuje uklizečka, která tuto činnost vykonává pro celou organizaci. V případě vzniku obtíží biologického charakteru a potřeby okamžitého řešení situace zajistí pracovníci poradny přivolání uklizečky nebo úklid provedou vlastními silami podle aktuální situace. Hygienické prostředky a pomůcky na úklid vydají v tomto případě pracovníci sekretariátu. Na vzniklou situaci je potom ještě upozorněna uklizečka. Rozsah činnosti uklizečky je stanoven v její pracovní náplni. 3. ZMĚNY Za změny tohoto metodického pokynu zodpovídá vedoucí poradny ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ Provedena revize dokumentu k , dokument vydán v nové verzi. První vydání dne Druhé vydání dne: Záznam o aktualizaci Strana 6 / 6

7 Záznam o seznámení Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s aktuálním obsahem Metodického materiálu č. MP/3 verze 2 Příjmení a jméno Datum Podpis Příloha č. 1 k MP/3 1/1