Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád"

Transkript

1 Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád I. Zmocnění k vydání školního řádu a vymezení jeho platnosti Školní řád Jazykové školy A.H.O.J. a všech jejích organizačních součástí AKAPOS, HAJAZA, OFIKOM a JAZNAM, které jsou zřizovány společností Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jazyková škola ) je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní řád jazykové školy je platný pro všechny účastníky kurzů, ať již vystupují jako fyzické osoby (fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba nepodnikatel) nebo jako právnické osoby. II. Objednání výuky a úplata za vzdělávání Objednání výuky jazyková škola nabízí svým žákům prostřednictvím následujících forem v závislosti na právním postavení objednatele (žáka) a typu kurzu (výuky), kterou si vybere. Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz může mít podobu individuální a skupinovou, maximální počet žáků ve skupině je 18. Způsoby závazného objednání výuky jsou následující: a) formou přihlášky, která je povinným způsobem objednání výuky v případě všech veřejných skupinových kurzů, které jazyková škola pořádá, b) formou smlouvy o výuce dle 269 obch. zákoníku. Tento typ ujednání jazyková škola požaduje v případě, kdy je objednatelem fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba a objednává si privátní individuální nebo skupinovou výuku. Úhrada za vzdělávání se provádí v termínu stanoveném jazykovou školou na základě měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo celoroční fakturace za reálně uskutečněnou výuku na vrub objednatele kurzu, případně úhradou celé výše kurzovného před započetím výuky v daném kurzu. III. Organizace vzdělávání v jazykové škole Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz může mít podobu individuální a skupinovou, maximální počet žáků ve skupině je 18. Obsah a provádění výuky je v souladu s přípravou na vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

2 V jazykové škole lze zřizovat: a) pomaturitní kurz k osvojení jazyka s kariérním poradenstvím v celkovém rozsahu 700 vyučovacích hodin, b) semestrální kurz k prohloubení a rozšíření znalosti jazyka v celkovém rozsahu 18 až 180 vyučovacích hodin, c) přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám, d) konverzační kurzy, e) speciální kurzy, f) hravé kurzy pro děti a mládež od 6 do 18 let. Výuka se realizuje na základě pevně stanoveného rozvrhu hodin. Platnost rozvrhu je stanovena u všech kurzů na dobu neurčitou s tím, že jednotlivá rozvrhová plnění přecházejí z jednoho školního roku do druhého. V průběhu školního roku dochází ke změnám rozvrhového plnění u stávající výuky pouze z vážných důvodů, které musí být ze strany školy náležitě zdůvodněny a veřejně oznámeny na úřední desce. Pouze v případech ukončení výuky (kurz se nerealizuje z důvodu nezájmu na základě výsledku zápisu, smluvní vztah byl s objednatelem výuky ukončen nebo jiné relevantní důvody) se výuka nerealizuje. IV. Zápis Zápisy do jazykových kurzů jsou členěny na hlavní zápis, vnitřní zápis a doplňkové zápisy. Vnitřní zápis je určen jen pro stávající posluchače školy a probíhá vždy od druhého týdne v měsíci květnu do konce června. Hlavní zápis do odpoledních a večerních kurzů je určen nejširší veřejnosti. Koná se celý červenec, a srpen. Doplňkové zápisy probíhají zpravidla v září a říjnu, v lednu a únoru. Zimní doplňkový zápis je určen především k doplnění již probíhajících kurzů zájemci o studium pouze v 2. pololetí příslušného školního roku. Nezbytnou podmínkou přijetí do kurzu je řádně vyplněná přihláška a dodržení termínu úhrady kurzovného (do 30. června v případě vnitřního a hlavního zápisu a do 5 dnů od podání přihlášky v případě doplňkového zápisu). V případě nezaplacení kurzovného do stanoveného termínu bude přihláška vyřazena a místo v kurzu bude poskytnuto jinému zájemci. Zájemci o studium jazyků se mohou hlásit ke studiu rovněž v průběhu celého školního roku, volná místa v jednotlivých kurzech budou pravidelně aktualizována na webové stránce školy nebo jedné z přidružených webových prezentací. Součástí zápisu jsou vstupní testy sloužící k orientaci vyučujícího i posluchače, zda posluchač zvládne učivo příslušného kurzu. Součástí zahájení studia jsou rozřazovací testy pro zařazení studenta (posluchače) do kurzu. V. Časový harmonogram provozu školy

3 V odpoledních a večerních kurzech pro širokou veřejnost probíhá výuka od hod. do hod. v závislosti na organizaci jednotlivých kurzů. Pro veřejnost se budova školy otevírá v hod., uzavírá se ve hod.. Úřední hodiny Studijního oddělení jsou vyvěšeny na informační nástěnce v I. patře pavilonu B u Studijního oddělení. Škola je v provozu i v průběhu letních prázdnin. Pomaturitní studium probíhá podle platné vyhlášky o denním pomaturitním studiu v dopoledním nebo odpoledním cyklu a to v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně. Výuka pomaturitního studia a kurzů pro veřejnost neprobíhá v dny státních svátků a školních prázdnin podle aktuální vyhlášky MŠMT. Ředitel může rovněž udělit až pět ředitelských volný dnů v průběhu školního roku a to dle vlastního uvážení. Výuka, která se v těchto dnech nekonala se nenahrazuje. VI. Povinnosti posluchačů školy Na začátku školního roku seznámí učitel posluchače se školním řádem školy, který je veřejně dostupný na úřední desce v I. patře školy a je rovněž zveřejněn na webové stránce školy A) Povinnosti posluchačů školy, kteří se přihlásili formou přihlášky (čl. IIa) 1. Posluchač je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence je povinen se škole písemně omluvit. Posluchač se omlouvá prostřednictvím ové adresy nebo a to nejpozději do tří pracovních dnů od počátku jeho dílčí absence. Obsahem mailu je jméno a příjmení posluchače, kód kurzu a datum nepřítomnosti. Důvod nepřítomnosti posluchač nemusí škole sdělovat. 2. Ve věcech organizačních (např. rušení výuky) posluchači zásadně nekomunikují s učiteli. Pro účely omlouvání absence a projednávání ostatních organizačních změn je určeno Studijní oddělení vedené odpovědnou vedoucí. 3. Na vlastní žádost je posluchači vydáno na konci školního roku osvědčení o absolvování kurzu pouze pokud jeho absence nepřesáhne 25% délky trvání kurzu kurzu a pokud úspěšně absolvoval všechny předepsané testy a ústní zkoušky. Termíny testů pro jednotlivé kurzy škola oznamuje posluchačům prostřednictvím úřední desky a webové stránky nejméně 7 dnů před termínem testování. Každý test je možné opravit ve dvou opravných termínech. 4. I když posluchač provedl řádně úhradu kurzovného, ale bez řádné omluvy kurz nenavštěvuje, bude z kurzu vyloučen, o čemž bude písemně uvědomen. Vyloučení posluchače z kurzu z důvodu absence je možné pouze tehdy, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky: a) má tři po sobě jdoucí absence b) na absence byl upozorněn písemně (prostřednictvím u) c) na písemnou výzvu nereagoval do pěti pracovních dnů od jejího doručení. 5. Případné žádosti o vracení kurzovného bude vyhověno tehdy, budou-li splněny podmínky vyhlášky MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., 3, odst. 4 a vnitřního předpisu o vrácení kurzovného uvedeného v Reklamačním řádu. 6. Posluchač je povinen dbát pokynů vyučujících i ostatních zaměstnanců školy, přicházet do výuky včas, dodržovat délku přestávky a nenarušovat jakýmkoli

4 způsobem průběh vyučování, bez dovolení vyučujícího využívat pomůcky školy pro svou vlastní potřebu. Vyučující má právo upozornit posluchače na nevhodné chování a vystupování, případně jej vykázat z učebny. Opakované, případně hrubé narušování výuky posluchačem řeší Ředitel školy, který má právo učinit rozhodnutí o vyloučení posluchače z kurzu. 7. Za nezletilé posluchače jednají jejich zákonní zástupci. 8. Používání mobilních telefonů v průběhu vyučování a jazykových zkoušek není dovoleno. 9. Posluchačům je zakázáno odkládat jízdní kola v budově školy, jezdit v budově školy na kolečkových bruslích, vodit do budovy školy zvířata, žádat pracovníky školy o úschovu předmětů, hlídání dětí apod. Jazyková škola nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které posluchač utrpí v prostorech jazykové školy či na parkovišti. 10. Kouření je v celém objektu školy zakázáno. 11. Vyučující má právo doporučit posluchači přestup do vyšší nebo nižší úrovně v případě, že znalosti posluchače přesahují požadovanou úroveň pro daný kurz, případně této úrovně nedosahují. Opakování kurzu doporučí vyučující zaostávajícím posluchačům ještě před zahájením vnitřního zápisu. Posluchač má rovněž právo z výše uvedených důvodů požádat Studijní oddělení školy o přestup do jiného odpovídajícího kurzu. Přeřazení posluchače do jiného kurzu se provádí výhradně na Studijním oddělení školy za předpokladu, že v kurzu, do kterého chce posluchač přestoupit, je volné místo. Není-li tomu tak a je-li možnost výběru, je posluchači nabídnut jiný odpovídající kurz. Pokud ani pak posluchač nesouhlasí s nabídnutými možnostmi, je mu doporučeno kurz ukončit. B) Povinnosti posluchačů[1] školy, kteří absolvují výuku na základě smlouvy o výuce dle 269 obch. zákoníku 1. Posluchač je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence je povinen se škole písemně omluvit. Posluchač se omlouvá prostřednictvím ové adresy nebo Je-li výuka zrušena nejméně 24 hodin před jejím konáním, není tato výuka posluchači fakturována. Zruší-li však posluchač výuku v časovém horizontu kratším než 24 hodin před konáním výuka, považuje se tato výuka za řádně provedenou a fakturaci podléhá v plné sazbě. Obsahem mailu je jméno a příjmení posluchače, číslo příslušné smlouvy o výuce a datum nepřítomnosti. Důvod nepřítomnosti posluchač nemusí škole sdělovat. Přijetí písemné elektronické dispozice o zrušení výuky škola obratem posluchači potvrdí em. 2. Ve věcech organizačních (např. rušení výuky) posluchači zásadně nekomunikují s učiteli. Pro účely omlouvání absence a projednávání ostatních organizačních změn je určen sekretariát školy vedený asistentkou. Smlouva o výuce stanovuje jmenovitě osoby, které jsou zodpovědné za komunikaci v rámci obou smluvních stran ve věcech organizačních. Zejména v případě právnických osob a velkých

5 korporací, pro které provádí jazyková škola výuku, platí, že rušení výuky nebo jiné organizační změny provádí výlučně osoba, která je ve věcech organizačních oprávněna za objednatele jednat. 3. Písemná elektronická forma rušení výuky je jedinou formou komunikace, kterou školní řád jazykové školy připouští. Tímto způsobem však může být omluvena pouze taková výuka, která nepřesáhne dobu tří po sobě jdoucích týdnů. Je-li předvídaná absence delší než tři po sobě jdoucí týdny, je povinnosti objednatele tuto skutečnost písemně jazykové škole oznámit, která situaci vyřeší vyhotovením dodatku ke smlouvě o výuce. Pokud objednatel nebude postupovat v souladu s tímto ustanovením školního řádu nebo neprovede zrušení výuky v souladu s čl. C1), považuje se tato výuka v celém rozsahu za uskutečněnou a podléhající fakturaci. 4. Veškeré další změny, které mají jakýmkoli způsobem změnit podobu původně sjednaných podmínek výuky, podléhají rovněž povinnosti písemného oznámení. Patří k nim zejména: omezení či rozšíření rozsahu plnění výuky, změna místa plnění výuky, žádost o změnu lektora (s relevantním zdůvodněním změny), provedení nadstandardních examinací nad rámec smlouvy a jiné skutečnosti. Písemné oznámí je podkladem pro vyhotovení dodatku ke smlouvě o výuce. 5. Posluchač je povinen dbát pokynů vyučujících i ostatních zaměstnanců školy, přicházet do výuky včas, dodržovat délku přestávky a nenarušovat jakýmkoli způsobem průběh vyučování. Vyučující má právo upozornit posluchače na nevhodné chování a vystupování, případně jej vykázat z učebny. Opakované, případně hrubé narušování výuky posluchačem řeší ředitel školy, která má právo učinit rozhodnutí o vyloučení posluchače z kurzu. Jazyková škola nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které posluchač utrpí v prostorech jazykové školy či na parkovišti. Obsah tohoto ustanovení se použije přiměřeně, koná-li se výuka mimo prostory jazykové školy. 6. Používání mobilních telefonů v průběhu vyučování není dovoleno. 7. Ostatní náležitosti jsou upraveny smlouvou o výuce. Ostatní náležitosti, které neupravuje tento školní řád či reklamační řád, se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 33/2005 Sb.. Tento dokument vstupuje v platnost dne 1.srpna 2014 a je závazný pro všechny posluchače. Vydáno v Praze dne 31. července Za Janua linguarum reserata, s.r.o. Linda Hurdová, jednatelka.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty,

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Všeobecné obchodní podmínky spol. ABECEDA s.r.o. Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Akreditované kurzy, Firemní kurzy, Individuální kurzy. Jazykovou

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více