ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j /14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. je soukromou školou, a proto si dle svého uvážení určuje smluvní podmínky se svými klienty. - Podmínky studia v Czech Prestige - jazykové škole Natálie Gorbaněvské, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. jsou vymezeny tímto školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce dle ustanovení školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu, práva a povinnosti studentů školy i školy samotné. - Školní řád vymezuje obecné stanovy jazykové školy. Aktuální informace týkající se provozu školu mohou studenti získat na webových stránkách školy či nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na tel , na u: nebo osobně v provozních hodinách kanceláře školy (každý všední den od 9:00 do 17:00). I. PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ - Studenti jsou povinni dodržovat školní řád a ctít zásady slušného chování, občanského soužití. - Během výuky a při pohybu v budově školy je přísně zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky. Tyto látky je také zakázáno v budově školy přechovávat. - V případě, že studenti nedodržují či nerespektují školní řád a výše zmíněné zásady, může je škola

2 bez nároku na náhradu vyloučit ze studia. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. - Studenti jsou povinni se seznámit s obsahem dokumentu - Vstupní bezpečnostní školení pro studenty a pracovníky školy. A jsou povinni tento dokument dodržovat. - Studentem Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. se uchazeč stává po splnění všech podmínek spojených s jeho přijetím ke studiu. - Student má právo na absolvování všech vyučovacích hodin podle příslušného studijního plánu jím zvoleného typu kurzu, využívat konzultací a účastnit se dalších aktivit školy a skládat závěrečné jazykové zkoušky. - Student je povinen zodpovědně přistupovat k plnění všech studijních povinností, pravidelně se účastnit výuky, dodržovat rozvrh hodin, nenarušovat výuku pozdními příchody, dbát pokynů pedagogů a vedení školy. Student má nárok na prázdniny a volno v rozsahu a termínech daných harmonogramem školního roku. - Studenti, kteří jsou ubytováni ve smluvním ubytovacím zařízení školy, jsou povinni dodržovat pravidla ubytovacího řádu. Student, který není ubytován ve smluvním zařízení školy, je povinen sdělit vedení školy adresu pro doručování písemností. - Student má nárok na základní učební materiály, které jsou pro daný typ kurzu určeny a které obdrží na počátku studia za symbolickou úplatu 100 Kč/ 1 ks učebnice. Po domluvě s vyučujícím je možné si ostatní materiály za poplatek nakopírovat v kanceláři školy. V těchto případech jsou studenti povinni dodržovat platný zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. - Student má možnost písemně požádat o přerušení studia. O žádosti rozhodne ředitel školy písemnou formou do 30 dnů ode dne podání žádosti. - Případné zanechání studia z vlastního podnětu oznamuje student písemnou formou řediteli školy. Studentem přestává být dnem, kdy bylo písemné prohlášení o zanechání studia jazykové škole doručeno. Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. u zahraničních posluchačů informuje Odbor azylové a migrační policie MV ČR o důvodu ukončení studia. Student bere na vědomí, že ukončí-li z vlastní vůle nebo z neopodstatněných důvodů sjednanou výuku předčasně, ztrácí nárok na vrácení poměrné části platby za zahájený školní rok. Vrácení poměrné části kurzovného lze provést jen ve zcela výjimečných případech po podání žádosti řediteli školy, který ji posoudí a písemným vyjádřením odpoví. Škola má právo si započítat veškeré náklady, které jí vznikly v souvislosti s předčasným ukončením studia

3 studenta. Na vyřízení žádosti si Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. vyhrazuje lhůtu třiceti dnů. - Student Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. má právo na vrácení kurzovného či části kurzovného v těchto případech: a) v případě dlouhodobého, vážného onemocnění či úrazu, které mu brání v návštěvě školy. b) v případě neotevření kurzu jazykovou školou. - Studentovi, který zanechal studia, se na jeho žádost vydá potvrzení o průběhu studia. - Student je povinen dostavit se na předvolání ředitele školy k projednání otázek týkajících se průběhu nebo ukončení jeho studia. II. PROVOZ BUDOVY - V budově školy je zakázáno kouřit. - Studenti jsou povinni během výuky vypínat si své mobilní telefony a chovat se tak, aby nerušili při výuce ostatní posluchače. - Studenti a vyučující školy jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob. - Při způsobení škody na majetku je student povinen uhradit škole vzniklou škodu. - Škola neručí studentům za odložené věci. - Vyučující jsou během přestávek a po ukončení vyučování povinni uzavírat učebny Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob do těchto prostor. - Vyučující školy jsou povinni udržovat pořádek v učebnách školy a odevzdávat je po ukončení výuky v původním stavu. - Vyučující jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hodin.

4 III. KURZY - Kurz probíhá ve skupině maximálně 15-ti osob. O jakémkoliv navýšení rozhoduje ředitel školy. - Učebny se nachází v budově Bankovního institutu vysoké školy a. s., Nárožní 2600/9, Praha 5 v prostorách Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. - Kurzy jsou uspořádány dle celoevropského rámce pro jazykové vzdělávání a školského vzdělávacího programu. Do školského vzdělávacího programu je možno nahlédnout v kanceláři školy. - Základní podmínkou pro přijetí do kurzu je řádně vyplněná závazná přihláška, která je přístupná na webových stránkách školy. Přihlášku je možné odevzdat jak v písemné, tak i elektronické podobě. Další pravidla přijetí do kurzu pro zahraniční zájemce ze třetích zemí jsou zveřejněna na webových stránkách školy. IV. ABSENCE A DOCHÁZKA V KURZECH - V kurzech, na které se vztahují studentské výhody či vízová povinnost, se sleduje docházka. - Absence a docházka je evidována v třídních knihách. - Absenci omlouvá student předložením lékařského potvrzení, v případě úředního jednání příslušným dokladem, popř. ústně podle rozhodnutí ředitele školy. - Absence bude tolerována do výše 20 % z celkového počtu odučených hodin v období od zahájení výuky. Případy dlouhodobého onemocnění studenta budou řešeny individuálně. - Pokud studentova absence přesáhne 20% celkové docházky v kurzu, může Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. studenta vyloučit, a to bez nároku náhrady školného. - V okamžiku vyloučení studenta, ztrácí student status studenta a veškeré studentské výhody a Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. tuto skutečnost oznamuje vízovým orgánům.

5 V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU - U intenzivních jazykových kurzů, jež připravují cizince ke studiu na českých školách, je výuka prezenční. Probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny jazyka denně. Začátek výuky, začátek zkouškového období a další podrobnosti týkající se dělení školního roku stanoví ředitel Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. harmonogramem příslušného školního roku. - Studijní program pro daný typ kurzu je konkretizován ve studijních plánech Školního vzdělávacího programu Czech Prestige jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. - Výuka probíhá podle pravidelného týdenního rozvrhu. - Veškeré prázdniny jsou uspořádány dle Organizace školního roku, vydané MŠMT ČR. - Ředitel školy má právo vyhlásit ředitelské volno v případě, že je to z technických či organizačních důvodů nutné. VI. FORMY UKONČENÍ KURZU. OSVĚDČENÍ. - Průběh a výsledky studia jsou kontrolovány těmito formami: - průběžná kontrola písemnou či ústní formou prováděná kmenovým vyučujícím - kontrola písemnou či ústní formou prováděná ředitelem školy či jím pověřeným zástupcem - závěrečná zkouška na maximální úroveň B1 s vydáním osvědčení o absolvování kurzu - státní jazyková zkouška základní (B2) s vydáním vysvědčení o absolvování SJZ - Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem. Ředitel školy může v odůvodněných případech učinit výjimku a prominout splnění některých studijních povinností. - Absolvent kurzu obdrží v případě splnění všech studijních povinností osvědčení o jeho absolvování s uvedením výsledků dosažených při závěrečných zkouškách na maximální úroveň B1. Škola si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání osvědčení. - Požadavky na závěrečné zkoušky a způsob jejich hodnocení stanoví ředitel školy po konzultaci

6 s vyučujícími. - Termíny závěrečných zkoušek určuje ředitel školy nejpozději týden před prvním dnem zkouškového období. - Složení zkušební komise závěrečných zkoušek určuje ředitel školy. - Student má právo na jeden opravný termín; jeho datum určí ředitel školy. V případě, že ani u opravné zkoušky neuspěje, může se přihlásit k další opravné zkoušce, která je zpoplatněna. - Student, který se bez řádné omluvy k závěrečné zkoušce nedostaví, je klasifikován známkou "neprospěl" a ztrácí nárok na všechny opravné termíny. - Nejlepší absolventi ročního jazykového kurzu s celkovou dotací 720 vyučovacích hodin, kteří splnili docházku na 80 % a veškerou nepřítomnost delší 3 dnů mají omluvenou předložením lékařského potvrzení, v případě úředního jednání příslušným dokladem, popř. ústně podle rozhodnutí ředitele školy, mají právo se přihlásit ke státní jazykové zkoušce základní (B2) v jarním termínu. O připuštění studenta ke státní jazykové zkoušce základní (B2) rozhoduje ředitel školy po poradě s kmenovým vyučujícím. - Průběh státní jazykové zkoušky z ákladní s e řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. ze dne 6. ledna 2005 a jí stanoveným Zkušebním řádem. - Studentovi, který nesplní všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem, nebude vydáno osvědčení, ale potvrzení o absolvování kurzu. - Absolventi jazykových kurzů kratších než jeden semestr dostanou potvrzení, na němž je uvedeno, kolik hodin z celkového počtu student absolvoval. VII. CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY - Aktuální ceník Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. nalezne uchazeč na webových stránkách - Poplatek za kurz je nutné uhradit min. 3 dny před zahájením kurzu a u cizinců do podání žádosti o vízum. - Studenti mohou využívat slevové poukazy a slevové akce, které Czech Prestige - jazyková škola

7 Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. nabízí. Slevy nelze kombinovat. - Ceny kurzů zahrnují učební materiály pouze částečně. Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu. V Praze dne 22. září 2014 Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., ředitel Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád

Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád Janua linguarum reserata, s.r.o. (dále jen jako jazyková škola ) Školní řád I. Zmocnění k vydání školního řádu a vymezení jeho platnosti Školní řád Jazykové školy A.H.O.J. a všech jejích organizačních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Lonkova 510, Pardubice-Polabiny 530 09 část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZUŠP 190/2014/ 4 1.1.3 A10 Vypracoval: Mgr. Naděžda Gregorová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah Š K O LNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Jihlava, příspěvková organizace, vydává ředitel školy na

Více

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává tento Školní řád Základní umělecké školy Zlín Jižní svahy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno 15. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno Školní řád Základní umělecké školy Kladno, 5. května 1870, Kladno 272 01. Kladno, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. Zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, příspěvková organizace se sídlem Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: MgA. Petr Fiala Část 25. ŠKOLNÍ ŘÁD ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Praha 10, Bajkalská 11 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více