Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9"

Transkript

1 Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2017/2018: Vyučování: (PO) (ST), (ČT) (PÁ) Období, ve kterých neprobíhá výuka Prázdniny: podzimní: (ČT) a (PÁ) vánoční: (SO) (ÚT) pololetní: (PÁ) jarní: velikonoční: (ČT) hlavní prázdniny: (PO) (PÁ) Státní svátky: (ČT), (SO), (PÁ), (NE), (PO), (ÚT), (PO), (PÁ), (PO), (ÚT) a (ÚT) Zimní studijní období: (PO) (ST) Zahájení výuky: (PO), ukončení výuky: (PÁ), zkouškové období: od (ST) (ST) I. Školné a) Úhrada školného Úplatu za vyšší odborné vzdělávání (dále jen školné ) upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání, podrobnější informace poskytne studijní oddělení VOŠ. Školné je student 3. ročníku studia povinen uhradit ve dvou splátkách na základě seznamů zveřejněných na webových stránkách školy zvlášť pro ZO a LO: za zimní studijní období nejpozději do a nejpozději do za letní studijní období. Školné lze uhradit převodem na účet školy. b) Snížení školného Student VOŠ může požádat ředitelku školy prostřednictvím studijního oddělení o snížení školného z prospěchových důvodů studijní průměr do 1,5 za minulý školní rok, který žadatel neopakoval (žádost podává student v měsíci září na celý školní rok), z důvodu těžkého zdravotního postižení nebo z důvodů sociálních (žádost včetně příloh podává student 2x ročně, vždy na počátku studijního období září x leden). Tiskopisy žádostí viz Student nemůže pro snížení školného uplatňovat souběh výše uvedených žádostí. Termíny kontrol úhrad školného Kontrolu úhrad školného provádí pověřený pracovník v součinnosti s referentkou studijního oddělení u studentů 3. ročníků k datu , za letní studijní období a k datu

2 V případě, že student školné do výše uvedeného termínu neuhradí, považuje ředitelka školy tuto skutečnost za zaviněné závažné porušení povinností studenta a zahájí správní řízení ve věci vyloučení studenta ze studia. Způsob úhrady školného, včetně aktuálního seznamu studentů, je zveřejňován na webových stránkách školy. Seznamy studentů zveřejňuje studijní oddělení VOŠ v součinnosti s pracovníkem ICT na každé studijní období školního roku. Rozvrh výuky: zveřejněn v IS/STAG. II. Zápisy do zimního studijního období (forma studia denní, dálková) Studenti 3. ročníků studia, kteří splnili podmínky pro postup do vyššího ročníku, provedou zápis do elektronické databáze STAG pro zimní studijní období šk. r. 2017/18 od do Termín pro odevzdání písemného zápisu předmětů ze STAGu studijní do referentce: Zápis do vyššího ročníku - vyplnění evidenčního listu pro šk. rok 2017/18 a potvrzení zápisu do indexu pro šk. r. 2017/18 provádí pro studenty vyšších ročníků studijní referentka VOŠ do :30 do 13:00 hodin (v případě prodloužení zkouškového a zápočtového období nutné řešit individuálně po domluvě se studijním oddělením VOŠ). III. Výuka denní studium Výuka: Ochrana člověka za mimořádných událostí 3 - denní studium viz rozvrh pro ZO 2017/18. Účast všech studentů na přednáškách je povinná. Předmět se vyučuje pouze ve zveřejněných termínech, náhradní termíny škola nevypisuje. Individuální studijní plán Individuální studijní plán sestavuje student(ka) na zimní studijní období nebo na celý školní rok nejpozději do Na studenty studující v režimu ISP se vztahují termíny zkouškových období daného školního roku. Sestavený studijní plán je součástí matričního spisu studenta VOŠ (zodpovídá studijní oddělení). IV. Zadání absolventských prací Studenti 3. ročníků (PADE, VSDE): Termín pro odevzdání kompletně vyplněné žádosti o schválení tématu absolventské práce (včetně podpisu vedoucího absolventské práce) studijnímu oddělení VOŠ: do V. Odborná praxe denní studium Čtyřtýdenní praxe: 3. ročník PADE: Termín pro odevzdání smlouvy o zajištění odborné praxe studijnímu oddělení do Odbornou praxi řídí vedoucí praxe Ing. Šárka Řepová (viz Stag předmět), která je pro studenty kontaktní osobou (smlouva, náplň praxe, kontrolní činnost, klasifikace). Uzavřená smlouva o odborné praxi je součástí matričního spisu studenta zodpovídá vedoucí praxe a studijní referentka VOŠ. Hodnocení praxe, které student předkládá spolu s dalšími 2

3 dokumenty vedoucímu praxe, odevzdává vedoucí praxe k archivaci bezprostředně po ukončení daného školního roku. Zodpovídá: vedoucí praxe a zaměstnanec pro archiválie. VI. Termíny zkoušek V rámci úvodní vyučovací hodiny předmětu v ZO budou studenti seznámeni s podmínkami pro udělení zápočtu nebo zkoušky, které vyučující dále zveřejní v IS/STAG. Termíny zkoušek za ZO zveřejní jednotliví vyučující v IS/Stag do Zodpovídají: vyučující jednotlivých předmětů. Termíny komisionálních zkoušek za ZO zveřejní jednotliví vyučující v IS/Stag v součinnosti s předsedy předmětových komisí vždy nejdéle 7 dní před konáním zkoušky. Student, který má zájem konat komisionální zkoušku, provede přihlášení do IS/STAG. Termíny komisionálních zkoušek konaných mimo zkouškové období viz letní studijní období. VII. Zimní zkouškové období Zimní zkouškové období: Termín pro udělení zápočtů stanoví vedoucí učitelka VOŠ (v posledním týdnu výuky, zpravidla do ). Konání zápočtů po tomto termínu povoluje vedoucí učitelka VOŠ po dohodě s vyučujícím, nejpozději však do Druhé opravné termíny zkoušek probíhají komisionálně a jejich organizace podléhá vyučujícím jednotlivých předmětů. Ke konání komisionální zkoušky se student přihlašuje po dohodě se zkoušejícím do IS/Stag. Vedoucí učitelka VOŠ zodpovídá za dodržení postupu organizace komisionálních zkoušek v souladu s platnými právními předpisy. Protokol o komisionální zkoušce: originál tvoří součást matričního spisu studenta VOŠ, kopie je přílohou příslušného zkouškového katalogu předmětu. VIII. Absolutorium ZÁŘÍ 2017 Náhradní a opravné termíny denní a dálkové studium: Termín konání absolutoria: (PÁ) Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení) do , přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím vyhotovení již studijnímu oddělení odevzdal a vyrovnal závazky vůči VOŠ. IX. Kontrola docházky Vyučující VOŠ evidují docházku studentů denního studia do výuky (přednášky, semináře, cvičení atd.) a v souladu s ustanovením 98 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), provádí oznámení o naplnění skutečností uvedených ve výše uvedeném právním předpisu. Oznámení předává vyučující písemně (interní tiskopis) vedoucí učitelce VOŠ. 3

4 Letní studijní období: Zahájení výuky: (ČT), ( jarní prázdniny), ukončení výuky: VSDE (ČT), PADE zkouškové období: od (PO) (PÁ) I. Školné a) Úhrada školného Nejpozději do studenti denního studia uhradí částku 1.500,- Kč za letní studijní období na základě seznamu zveřejněného pro LO na webových stránkách školy. Bližší informace viz školné zimní studijní období. Způsob úhrady školného, včetně aktuálního seznamu studentů, je zveřejněn na webových stránkách školy. Seznamy studentů zveřejňuje studijní oddělení VOŠ v součinnosti s pracovníkem ICT na každé studijní období školního roku. II. Zápisy do letního studijního období v IS/STAG Termín zápisů: od do Termín odevzdání zápisu předmětů ze STAGu studijní referentce: do III. Výuka Výuka denní studium PADE: ( jarní prázdniny) Výjimka : 3. ročník Právní asistence: odborná praxe 3. ročník Veřejná správa: odborná praxe. Semináře k absolventské práci: za organizaci semináře k absolventské práci pro vzdělávací program Veřejná správa zodpovídá vedoucí učitelka VOŠ. Termíny semináře k AP budou zveřejněny na webových stránkách školy. Individuální studijní plán Termín pro podání žádosti a sestavení ISP pro letní studijní období: nejpozději do Na studenta(ku) studujícím v režimu ISP se vztahují termíny zkouškových období daného školního roku. Studijní plán je součástí matričního spisu studenta VOŠ. IV. Termíny zkoušek V rámci úvodní vyučovací hodiny předmětů v LO budou studenti seznámeni s podmínkami pro udělení zápočtu nebo zkoušky, které vyučující dále zveřejní v IS/STAG. Termíny zkoušek zveřejní jednotliví vyučující v systému Stag do V. Letní zkouškové období 3. ročník VSDE: ročník PADE: Termíny pro udělení zápočtů stanoví vedoucí učitelka VOŠ. 4

5 Termíny ukončení tříletého studia (poslední ročníky) viz absolutoria. Termíny komisionálních zkoušek zveřejní jednotliví vyučující v IS/Stag nejdéle 7 dní před konáním zkoušky. Student, který má zájem konat komisionální zkoušku, musí provést, po dohodě se zkoušejícím, přihlášení do IS/STAG. Komisionální zkoušky mimo zkouškové období (pouze po dohodě se zkoušejícím): Květen 2018 druhé opravné termíny za ZO daného školního roku Srpen 2018 druhé opravné termíny za LO daného školního roku. VI. Odborná praxe denní studium 3. ročník vzdělávacího programu PADE: (4 týdny) 3. ročník vzdělávacího programu VSDE: (15 týdnů) Termín pro odevzdání smlouvy o zajištění odborné praxe studijnímu oddělení do VII. Absolutorium ČERVEN 2018 Řádné a opravné termíny denní a dálkové studium a) Řádné termíny vzdělávací program Veřejná správa Termín konání absolutoria: 18. a Termín uzavření posledního ročníku studia ve školním roce 2017/18: Student odevzdá studijnímu oddělení do : - registraci k absolutoriu, - výkaz o studiu k uzavření ročníku, - absolventskou práci ve trojím vyhotovení (1x pevná vazba, 2x kroužková vazba) - dokumentaci k odborné praxi (hodnocení odborné praxe studentem a organizací, pracovní deník, plán aktivity a zprávu z praxe) - průkaz studenta, potvrzený tiskopis vyrovnání závazků (knihovna, čip apod.). Vyrovnat závazky lze nejpozději k datu konání řádného termínu absolutoria, v němž mělo být vzdělávání řádně ukončeno. b) Řádné termíny vzdělávací program Právní asistence Termín konání absolutoria: 20. a Termín uzavření posledního ročníku studia ve školním roce 2017/18: Student odevzdá studijnímu oddělení do : - registraci k absolutoriu, - výkaz o studiu k uzavření ročníku, - absolventskou práci ve trojím vyhotovení (1x pevná vazba, 2x kroužková vazba) - dokumentaci k odborné praxi (hodnocení odborné praxe studentem a organizací, pracovní deník, plán aktivity a zprávu z praxe) - průkaz studenta, potvrzený tiskopis vyrovnání závazků (knihovna, čip apod.). Vyrovnat závazky lze nejpozději k datu konání řádného termínu absolutoria, v němž mělo být vzdělávání řádně ukončeno. c) Opravné termíny Termín konání absolutoria: 18. a Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení) do , přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím vyhotovení již studijnímu oddělení odevzdal a vyrovnal závazky vůči VOŠ. Slavnostní předání dokladů o ukončení studia: 28. června 2017* (ČT), budova Konzervatoře v Českých Budějovicích, koncertní síň. 5

6 *změna termínu a místa konání vyhrazena VIII. Kontrola docházky Vyučující VOŠ evidují docházku studentů denního studia do výuky (přednášky, semináře, cvičení atd.) a v souladu s ustanovením 98 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), provádí oznámení o naplnění skutečností uvedených ve výše uvedeném právním předpisu. Oznámení předává vyučující písemně (interní tiskopis) vedoucí učitelce VOŠ. IX. Mezní termíny pro vložení studijních výsledků vyučujícími VOŠ do studentské databáze IS/STAG Vyučující VOŠ jsou povinni vložit do studentské databáze STAG: - výsledky studia za zimní období školního 2017/18: do výsledky studia za letní období školního roku 2017/18: do X. Archiválie VOŠ Třídní knihy včetně docházky: za ZO do , za LO do Klasifikační protokoly (zkouškové a zápočtové listy): za ZO do , za LO do Protokoly o komisionálních zkouškách: bezprostředně po jejich konání originál do matričního spisu, kopie k příslušnému klasifikačnímu archu do Tematické plány: pro ZO do , pro LO do V Českých Budějovicích dne Zpracovala: Ing. Šárka Řepová 6