Historické středoškolské učebnice českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické středoškolské učebnice českého jazyka"

Transkript

1 1. polovina 19. století. Po dvacetiletí svépomocných a víceméně neoficiálních aktivit byl v roce 1816 vydán výnos, který stanovil, že čeští žáci gymnázií se mají v českém překládání a spisování cvičiti. Čeští vlastenečtí učitelé v reakci na něj okamžitě přistoupili chutě k dílu. Čeština se na gymnáziích vyučovala např. podle slavného Václava Hanky, který přepracoval gramatiku svého ještě slavnějšího učitele Josefa Dobrovského, mimořádně populární byla i Slovesnost Josefa Jungmanna. Čeština zatím neexistuje jako povinný vyučovací předmět a její pěstování se stále potýká s mocenskými překážkami. 1. [Č.záznamu: [ ] Hanka, Václav, Prawopis český podlé Základu Gramatyky Dobrowského od geho žáka Wáclawa Hanky. -- Praha : Háze, s., [2] listy tab. ; 21 x 14,4 cm F [Č.záznamu: [ ] Dobrovský, Josef, Grammatika, čili, Mluwnice Českého Gazyka podlé Dobrowského / djlem skrácena, djlem rozmnožena od Wáclawa Hanky. -- Praha : Pospíšil, XXVI, 287 s. F [Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči opr. a rozmn. wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XXX, 836 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) - Rejstř. F5663c 4. Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XIX, 834 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) (Spisy musejní ; č. 18)- Registřík. F5663

2 Po roce Od školního roku je zaveden český jazyk jako obligátní předmět na českých gymnáziích v Praze, Hradci Králové, Jičíně, Jindřichově Hradci, Písku, Mladé Boleslavi, Německém Brodě, Klatovech, Litomyšli a Rychnově. Jako vyučovací jazyk byl jazyk český zaveden do vyučování náboženství, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V reakci na to vzniká množství učebnic českého jazyka, a to jak mluvnic, tak tzv. slovesností učebnic pro vyučování slohu. Na dlouhou dobu ovlivnily vyučování prvořadě učebnice Jana Gebauera ( ), dalšími výraznými autory jsou moravští středoškolští učitelé a bohemisté František Bartoš ( ) a jeho žák František Bílý ( ). Učebnice češtiny-mluvnice mají stále podobu zjednodušených vědeckých gramatik. 5. Formánek, J.Č. Mluvnice česká pro žáky nižších tříd na středních školách. 4. Vydání. V Českých Budějovicích : L-E- Hansen s. 6. Kovář, Matěj, Mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / sepsal M. Kovář vyd.. -- Praha : Mourek, s. 7. Č.záznamu: [ ] Kunz, Karel, Česká mluvnice pro nižší třídy gymnasialních a realních škol / Karel Kunz opr. vyd.. -- Praha : Kober, s. F Č.záznamu: [ ] Česká čítací kniha : pro druhou třídu nižšího gymnasia / sestavil F.L. Čelakovský. -- Vyd Praha : Tempský, s. 9. Blažek, Matyáš, Mluvnice jazyka českého. Díl 1, Nauka o slově (Tvarosloví) / Matiáš Blažek. 2.vyd. -- Brno : Winkler, s. : tab.. Nezměněný otisk prvního vydání. -- (Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské) 10. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl 2, Skladba / sepsal František Bartoš přehlédnuté vyd.. -- Brno : Winiker, viii, 196 s. Rejstř. Přívazek k: Česká mluvnice pro školy střední a ústavy učitelské. Nauka o slově. F [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 2, Skladba / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/2

3 12. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 1, Nauka o slově / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/1 13. Novák, Karel, Cvičebnice jazyka českého. K 3. Vydání Krátké mluvnice české Dra. J. Gebauera sestavil Karel Novák. Praha : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. 14. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leandr Čech vyd., zcela přepr.. -- Brno : Winiker, VIII, 445 s. Schváleno ku všeobecné potřebě na školách středních... Ar Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan, Krátká mluvnice česká / Jan Gebauer. -- Vyd. 4., poopravené. -- V Praze : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. ; 8 -- Výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 8. října 1906, č všeobecně schváleno. F41994

4 Období mezi válkami I. Vznik samostatného Československa je spjat s konceptem československého národa a společného československého jazyka. Pro školy je proto napsána např. Stručná mluvnice česko-slovenská, kterou sepsal významný bohemista, později vedoucí redaktor časopisu Naše řeč, původně též učitel Václav Ertl ( ). Tentýž autor zároveň pro školy přepracoval učebnice Jana Gebauera. Ty byly do roku 1926 bezkonkurenčně nejpoužívanější a dodnes se z lingvistického hlediska pokládají za velmi kvalitní. Metodickou stránku učení však na zřeteli dosud neměly. K tomuto období se vztahují také učebnice českého jazyka pro studenty středních škol s jiným vyučovacím jazykem než československým, které představují unikátní typ učebnice češtiny jako jazyka cizího. V katalogu UK PedF tyto vzácné dokumenty bohužel chybějí, přinášíme proto alespoň kopie příslušných částí výročních zpráv z olomouckého gymnázia výběrově od roku 1923 do roku [Č.záznamu: [ ] Stručná mluvnice česko-slovenská / sestavil Václav Ertl. -- Praha : Ústřední nakladatelství, knihkupectví a papírnictví učitelstva českoslovanského, s. F [Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F3329b Kopie výročních zpráv 18. Jahresbericht des Deutschen Staatsgymnasiums in Olmutz 1923/24 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1930/31 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1933/34 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1937/38

5 Období mezi válkami II. Četně byly vydávány učebnice, které se neodchylovaly od autority Jana Gebauera, resp. Václava Ertla. První vlaštovkou v učebnicové literatuře, signalizující odklon od dosavadní koncepce výkladového textu, byla učebnice Jana Mašína ( ) z roku 1926, která kombinovala učebnici s cvičebnicí, a snažila se tak více zdůraznit metodický aspekt. Okamžitě byla kritikou na stránkách odborného tisku takřka rozmetána. Učitelé a studenti ji však měli v oblibě. Přelomová byla až učebnice dnes už legendární čtveřice Bohuslav Havránek ( ) Leontij Kopecký ( ) Eduard Starý (1877?) Alois Získal ( ). Reflektovala zásady Pražského lingvistického kroužku a představuje typ učebnice, z něhož ve velké míře vycházíme dodnes. Také ona zpočátku nebyla odbornou veřejností přijímána s pochopením. 19. Č.záznamu: [ ] Stručná poetika a stilistika se zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské / původně složil Karel Vorovka; 4. vyd. upravil Josef Holub dopl. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství, s. Schvál.... jako učebnice pro ústavy učitelské s českou řečí vyučovací... F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvn ice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 11., přepracované. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. Schvál.... jako učebnice pro střední školy... F3329c 22. [Č.záznamu: [ ] Novák, Karel, Cvičebnice a mluvnice jazyka českého pro třetí až osmou třídu škol středních. [II], podle mluvnic Dra Jana Gebauera složili Karel Novák a Josef Jirásek. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. ; 8 F Cvičebnice jazyka českého pro první třídu středních škol / za vedení B. Havránka sestavili podle nových osnov L. Kopecký, Ed. Starý, Al. Získal vyd.. -- Praha : Česká grafická unie, s. : obr. Schváleno obecně výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 19. Srpna 1933 č /33-II/1, jako Učebnice pro střední školy s vyučovacím jazykem českým. U III-963

6 24. [Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice pro 1. a 2. třídu středních škol. Díl 1 / složil Jan Mašín vyd., upr. podle nových osnov.. -- Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. Schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. dubna F23210/1 25. Haller, Jiří, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. 1. část, Pro V. a VI. třídu / sestavil Jiří Haller. -V Praze : Bursík & Kohout, s. 26. Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice. Díl třetí, Pro IV. třídu středních škol / složil Jan Mašín. -- Třetí vydání, upravené podle učebných osnov z roku V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. ; 8 F41996/3 27. [Č.záznamu: [ ] Gregor, Alois, Mluvnice jazyka českého pro vyšší třídy středních škol / napsal Al. Gregor vyd., upravené podle Návrhu učebních osnov z r Praha : Bursík & Kohout, s. : 8 obr. Schváleno vynesením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1936, č.j /36-II/1, jako učebnice pro vyšší třídy středních škol s vyučov. jazykem československým ve znění českém -- Rejstřík: s. [335]-367 Bibliografie: s. [331]-334 F41813 Historické středoškolské učebnice českého jazyka Válečné období 28. Č.záznamu: [ ] Nová čítanka. II. -- V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, s. : il. Ar Vítek, František Česká mluvnice pro hlavní školy. S 15 obrázky, 32 diagramy a mapkou nářečí v textu Vyd. Praha : Školní Nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, s. Rejstř. Schváleno výnosem ministrestva školství ze dne 28. Dubna 1944, čís /44-I/2K. 30. Vítek, František Česká mluvnice pro měšťanské školy a pro nižší školy střední. S 15 obrázky, 23 diagramy a mapkou nářečí V textu. 1. Vyd. Praha: Česká grafická unie a.s. v Praze, s. II-14705,1764/47

7 Odborné školy. Tyto učebnice dokumentují bohatou tradici didaktiky českého jazyka pro odborné školy. Kvalitní jazykové vyučování na meziválečných obchodních akademiích je prezentováno jmény Jan Kaňka ( ) a Josef Vachek ( ). Po 2. světové válce se tvorba vzdělávacích koncepcí, učebních osnov a učebnic soustředí do nově založeného Studijního a informačního ústavu odborného školství (později Výzkumný ústav odborného školství). Výraznými osobnostmi v tomto oboru byli zejména Eduard Čech ( ) a Naděžda Kvítková, pozdější pracovnice katedry českého jazyka naší fakulty. Koncem 70. let jsou založeny tzv. studijní učební obory. Byla jim věnována soustředěná pozornost, protože, slovy tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR M. Lúčana, bylo třeba skoncovat s častým podceňováním všeobecného a teoretického vzdělání, neboť co dělníkům stačilo včera, dnes už nestačí. Tato primárně politická motivace by však neměla zastínit skutečnost, že díky ní byly vytvořeny podmínky pro soustředěnou badatelskou a metodickou činnost, usilující o zvyšování kvality všeobecného vzdělávání učňů a jejich vzdělávání v českém jazyce. S učebnicemi pro SOU bylo spjato zejména jméno Antonína Tejnora ( ). 31. Bernášek, Antonín, Přehled československého písemnictví v rámci světových literatur pro obchodní akademie. Díl 3, Pro ctvrtý ročník / Antonín Bernášek, Jan Kaňka, Karel Polák. -- Praha : Československá grafická Unie, s. - Jmený a věcný rejstřík. 32. [Č.záznamu: [ ] Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy / sestavili Jan Kaňka a Jos. Vachek vyd.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. Ukazatel jmený a věcný F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro zdravotnické školy a pro dvouleté školy hospodářské a průmyslové / [zpracovali Eduard Čech... et al.] vyd.. -- Praha : SPN, s. ; 8 U [Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Učebnice českého jazyka pro studium při zaměstnání na odborných školách a pro ekonomické školy / Eduad Čech, Josef V. Bečka, Jan Kaňka nezměn. vyd.. -- Praha, SPN, s.. -- (Učebnice pro odborné školy) U Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Český jazyk pro střední odborná učiliště / Eduard Čech, Antonín Tejnor vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici pro odborná učiliště a učňovské školy. U1256a 36. Čech, Eduard Český jazyk pro experimentální obory SOŠ III (IV. Ročník)/ E.Čech, N. Kvítková, J. Uhlíř. Praha: SPN, s.

8 Středoškolské učitelské vzdělávání. Učitelé nižších stupňů se do roku 1946 vzdělávali v tzv. učitelských ústavech. O požadavcích kladených na uchazeče si můžeme udělat představu z Rukověti českého jazyka studijní pomůcky pro kandidáty učitelství Tomáše Glose ( ), později několikrát přepracované Aloisem Gregorem ( ), ale i z České mluvnice Jana Gebauera Václava Ertla, která se na učitelských ústavech jako prakticky výhradní učebnice používala až do roku Po 2. světové válce potom středoškolské vzdělávání učitelů procházelo četnými reformami, ale učebnice českého jazyka stále vytvářeli přední bohemisté. 37. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé / Jan Gebauer. -- Praha : Tempský, s. F Č.záznamu: [ ] Speciální methodika jazykového vyučování : pro kandidáty učitelství / Uprav. Engelbert Rufer vyd.. -- Kutná Hora : Holan, s. F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 40. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 1, Doba stará / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, iii, 58 s. F4431/1 41. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 2, Doba střední / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, , iv s. F4431/2 42. Pražák, Albert, Rukověť dějin české literatry. Díl 3, Doba nová : pro vyšší třídy škol středních a obchodní akademie / Albert Pražák opr. vyd.. -- Praha : Bursík & Kohout, s. -- Rejstř. -- Schvál.... pro vyšší školy střední a pro obch. akademie. 43. [Č.záznamu: [ ] Glos, Tomáš, Rukověť českého jazyka : Přehled pravopisu, mluvnice, stilistiky, metriky, poetiky a literatury české : studijní pomůcka pro kandidáty učitelství škol obecných, měšťanských i středních (ke zkoušce z jazyka vyučovacího), jakož i pro maturanty a studující všech škol / zpracovali T. Glos a Al. Gregor vyd., podstatně změněné. -- V Praze :

9 Šolc a Šimáček, s. ; 8 F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. 4. Vyd., opravené. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 45. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. I, Hláskosloví - nauka o slově / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 8., nezměněné. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. F41811/1 46. Č.záznamu: [ ] Janáček, Gustav, Obecná didaktika mateřského jazyka / Gustav Janáček vyd.. -- Praha : státní nakladatelství, s. Lit. -- Jmený a věcný rejstřík. F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl 1 / red. Bohuslav Havránek, Alois Jedlička vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy) - Rejstř. F9992/1a 48. Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy). - Rejstř. F9992/2a 49. [Č.záznamu: [ ] Cvičebnice českého jazyka pro 1. a 2. ročník pedagogických institutů / [P. Hauser, V. Formánková, L. Klimeš, B. Rulíková, J. Veselková]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické instituty) F10149b

10 Středoškolské učitelské vzdělávání. Po roce Učebnice českého jazyka vzniklé po roce 1948 dobře vystihují střídání koncepcí a školských zákonů v následujícím čtyřicetiletí. V poválečném období byla vydána učebnice Mateřský jazyk Jiřího Hallera ( ) a Jaroslava Jelínka ( ), pozdějšího propagátora vědecké disciplíny teorie vyučování českému jazyku. I to je pro období po roce 1948 typické, že tento titul byl počátkem 50. let zastaven. Nalezneme zde učebnice pro dobíhající gymnázia počátku 50. let, pro tzv. střední školu z roku 1950, pokusné učebnice konce 50. let pro tzv. jedenáctiletky a konečně Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy výtečných bohemistů a didaktiků Karla Svobody ( ), Eduarda Čecha ( ) a Karla Hausenblase ( ) z roku Z této učebnice se učilo téměř pět generací středoškolských studentů a učitelé na ni dodnes rádi vzpomínají. Její postupné nahrazování je dokumentováno tzv. pokusnou učebnicí Český jazyk (1. díl z roku 1979), mezi jejímiž autory se nově objevuje jméno Marie Čechové. Kruh se uzavírá tzv. integrovanou učebnicí, která vznikla na podkladě nové koncepce Český jazyk 1-4 pro střední školy Antonína Tejnora a kolektivu. Zde vystavený exemplář je autentická učební pomůcka autorky výstavy. Metodické příručky. Pro střední školy se začaly vydávat až v 50. letech, neboť do té doby by byly pokládány za hrubé podcenění znalostí a dovedností středoškolských profesorů češtiny. Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. postupný ročník z roku 1956 je vůbec první z nich. 50. Jelínek, Jaroslav Jazyk mateřský: vydání čtyřdílné: díl. 1., pro první třídu/ napsal Jaroslav Jelínek za spolupráce Jiřího Hallera. Praha: Státní nakladatelství v Praze, s. Scuváleno ministerstvem školství a osvěty ze dne 18. Února 1946, č. A-68547/46-II-1, jako učebnice pro 1. Třídu měšťanských škol a výnosem ze dne 14. Června 1946, č. A /46-III/2, jako učebnice pro 1. Třídu škol středních. 51. Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro I. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství s. : tab. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 1. třídu škol středních 52. Č.záznamu: [ ] Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro II. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd. -- Praha : Státní nakladatelství s. : il. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 2. třídu škol středních Ar Učebnice jazyka českého pro II. Třídu gymnasií / B. Havránek, J.V. Bečka, M. Dokulil [et al.]. 2.vyd. -- Praha: Státní pedagogické nykladatelství, s. Schváleno výnosem monistrestva školství, věd a umění ze dne 19- listopadu 1952, č /52-III-1, v druhém vydání jako učebnice pro gymnasia Č.záznamu: [ ] Helcl, Miloš,

11 Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník / Miloš Helcl... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) - Rejstřík Ar Č.záznamu: [ ] Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 1 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, František Cuřín... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 1. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol Ar23/1 56. Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 2 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, Miloš Dokulil... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 2. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol 57. C.zaznamu: [ ] Cesky jazyk pro jedenacty rocnik : pokusna ucebnice / [zpracovali Vladimir Zenaty, Milada Brumerova, Frantisek Curin... [et al.]]. -- Vyd Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, s.. -- (Ucebnice pro vseobecne vzdelavaci skoly) Vydano se souhlasem... v prvnim vydani jako pokusna ucebnice pro 11. rocnik vseobecne vzdelavacich skol. Ar Č.záznamu: [ ] Svoboda, Karel, Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy / Karel Svoboda, Eduard Čech, Karel Hausenblas vyd.. -- Praha : SPN, , [1] s. : il. ; (Učebnice pro školy střední všeobecně vzdělávací a střední odborné) - Obálka: Mirek Juna -- Pozn. Odkazy na lit. Ar Svoboda, Karel Český jazyk : pro 1. ročník gymnázií / Karel Svoboda, Marie Čechová, František Daneš [et al.]. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 60. Č.záznamu: [ ] Český jazyk 1-4 pro střední školy / [Antonín Tejnor, Marie Čechová, František Daneš... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici českého jazyka pro ročník gymnázií, středních odborných škol [Č.záznamu: [ ] Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. post. ročník / Jaromír Spal, Marie Bergmannová, Milada Brümerová... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pomocné knihy pro učitele) - Schvál.... jako pomocná kniha pro učitele. Ar Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 1 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím)

12 Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - pro 1. ročník. U780/1b 63. Č. záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 2 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Karel Hausenblas... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku - 2. díl k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. -- Dotisk U780/2b 64. Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 3 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 3. díl. U780/3b

13 Učební osnovy a plány. Také ony dokumentují historické zlomy a změny vzdělávacích koncepcí. Za pozornost stojí např. experimentální dvanáctileté střední školy, které byly koncem 50. let zřízeny v intencích usnesení ÚV KSČ o spojení školy se životem a s výrobní prací a představovaly typ všeobecně vzdělávací polytechnické školy spojené s výrobou. Vznikly i učební osnovy a učebnice, charakteristické zejména deintelektualizací výuky, projevující se mj. v úplném odstranění systematické výuky mluvnice. Z mladších dokumentů je důležitý projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který v úplnosti ovlivnil výuku češtiny v 80. letech 20. století. 65. a /1929/ Č.záznamu: [ ] Věstník Ministerstva školství a národní osvěty / redakcí, administraci a nákladem Ministerstva školství a narodní osvěty. -- Praha : Ministerstvo školství a národní osvěty, 1919, 1929, 1x měsíčně Souběžný název: Zákony a nařízení : příloha k "Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty", roč , sešitu A26 Dále jako: Věstník Ministerstva školství a osvěty Tiskem a expedicí školního nakladatelství. V r.1939 tiskem a expedicí školního nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze 67. [Č.záznamu: [ ] Čeněk, Jan, K reformě střední školy : návrh učebné osnovy jednotné střední školy v republice Československé / napsal Jan Čeněk ; za pomoci Přemysla Hájka. -- Praha : Státní nakladatelství, s. F Č.záznamu: [ ] Zatímní učebné osnovy českých veřejných obchodních učilišť podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. prosince 1939, čís /II a poznámky k učebným osnovám. -- Praha : Studijní ústav obchodního školství, s. - Rejstř. F Č.záznamu: [ ] Učební plán a učební osnovy pro gymnasia : výnos ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července Praha : Státní nakladatelství, s. F Návrh učebních osnov pro národní a střední školy : střední škola : jazyk český a ruský / kolektivy pracovníků a spolupracovníků výzkumných ústavů pedagogických vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Dědictví Komenského ; kn. 514) 71. Český jazyk: Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství s. Výnos ministerstva školství ze dne , č. 4370/54-A-I/1 72.

14 Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol) AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník / [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pokusné a přechodné učební osnovy dvanáctileté střední školy) AOs [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura (povinný předmět) ; Seminář českého jazyka (volitelný předmět) ; Literární seminář (volitelný předmět) ; Umělecký přednes (nepovinný předmět) vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy gymnasia) AOs5 75. [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 3. a 4. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy pro gymnázia) - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : projekt a důvodová zpráva / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Zájmové náklady) DT Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : dílčí projekty / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. pro vniřtní potřebu ministerstva školství ČSR.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Příklady k didaktikám ekonomiky a účetnictví,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více