Historické středoškolské učebnice českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické středoškolské učebnice českého jazyka"

Transkript

1 1. polovina 19. století. Po dvacetiletí svépomocných a víceméně neoficiálních aktivit byl v roce 1816 vydán výnos, který stanovil, že čeští žáci gymnázií se mají v českém překládání a spisování cvičiti. Čeští vlastenečtí učitelé v reakci na něj okamžitě přistoupili chutě k dílu. Čeština se na gymnáziích vyučovala např. podle slavného Václava Hanky, který přepracoval gramatiku svého ještě slavnějšího učitele Josefa Dobrovského, mimořádně populární byla i Slovesnost Josefa Jungmanna. Čeština zatím neexistuje jako povinný vyučovací předmět a její pěstování se stále potýká s mocenskými překážkami. 1. [Č.záznamu: [ ] Hanka, Václav, Prawopis český podlé Základu Gramatyky Dobrowského od geho žáka Wáclawa Hanky. -- Praha : Háze, s., [2] listy tab. ; 21 x 14,4 cm F [Č.záznamu: [ ] Dobrovský, Josef, Grammatika, čili, Mluwnice Českého Gazyka podlé Dobrowského / djlem skrácena, djlem rozmnožena od Wáclawa Hanky. -- Praha : Pospíšil, XXVI, 287 s. F [Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči opr. a rozmn. wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XXX, 836 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) - Rejstř. F5663c 4. Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XIX, 834 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) (Spisy musejní ; č. 18)- Registřík. F5663

2 Po roce Od školního roku je zaveden český jazyk jako obligátní předmět na českých gymnáziích v Praze, Hradci Králové, Jičíně, Jindřichově Hradci, Písku, Mladé Boleslavi, Německém Brodě, Klatovech, Litomyšli a Rychnově. Jako vyučovací jazyk byl jazyk český zaveden do vyučování náboženství, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V reakci na to vzniká množství učebnic českého jazyka, a to jak mluvnic, tak tzv. slovesností učebnic pro vyučování slohu. Na dlouhou dobu ovlivnily vyučování prvořadě učebnice Jana Gebauera ( ), dalšími výraznými autory jsou moravští středoškolští učitelé a bohemisté František Bartoš ( ) a jeho žák František Bílý ( ). Učebnice češtiny-mluvnice mají stále podobu zjednodušených vědeckých gramatik. 5. Formánek, J.Č. Mluvnice česká pro žáky nižších tříd na středních školách. 4. Vydání. V Českých Budějovicích : L-E- Hansen s. 6. Kovář, Matěj, Mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / sepsal M. Kovář vyd.. -- Praha : Mourek, s. 7. Č.záznamu: [ ] Kunz, Karel, Česká mluvnice pro nižší třídy gymnasialních a realních škol / Karel Kunz opr. vyd.. -- Praha : Kober, s. F Č.záznamu: [ ] Česká čítací kniha : pro druhou třídu nižšího gymnasia / sestavil F.L. Čelakovský. -- Vyd Praha : Tempský, s. 9. Blažek, Matyáš, Mluvnice jazyka českého. Díl 1, Nauka o slově (Tvarosloví) / Matiáš Blažek. 2.vyd. -- Brno : Winkler, s. : tab.. Nezměněný otisk prvního vydání. -- (Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské) 10. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl 2, Skladba / sepsal František Bartoš přehlédnuté vyd.. -- Brno : Winiker, viii, 196 s. Rejstř. Přívazek k: Česká mluvnice pro školy střední a ústavy učitelské. Nauka o slově. F [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 2, Skladba / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/2

3 12. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 1, Nauka o slově / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/1 13. Novák, Karel, Cvičebnice jazyka českého. K 3. Vydání Krátké mluvnice české Dra. J. Gebauera sestavil Karel Novák. Praha : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. 14. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leandr Čech vyd., zcela přepr.. -- Brno : Winiker, VIII, 445 s. Schváleno ku všeobecné potřebě na školách středních... Ar Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan, Krátká mluvnice česká / Jan Gebauer. -- Vyd. 4., poopravené. -- V Praze : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. ; 8 -- Výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 8. října 1906, č všeobecně schváleno. F41994

4 Období mezi válkami I. Vznik samostatného Československa je spjat s konceptem československého národa a společného československého jazyka. Pro školy je proto napsána např. Stručná mluvnice česko-slovenská, kterou sepsal významný bohemista, později vedoucí redaktor časopisu Naše řeč, původně též učitel Václav Ertl ( ). Tentýž autor zároveň pro školy přepracoval učebnice Jana Gebauera. Ty byly do roku 1926 bezkonkurenčně nejpoužívanější a dodnes se z lingvistického hlediska pokládají za velmi kvalitní. Metodickou stránku učení však na zřeteli dosud neměly. K tomuto období se vztahují také učebnice českého jazyka pro studenty středních škol s jiným vyučovacím jazykem než československým, které představují unikátní typ učebnice češtiny jako jazyka cizího. V katalogu UK PedF tyto vzácné dokumenty bohužel chybějí, přinášíme proto alespoň kopie příslušných částí výročních zpráv z olomouckého gymnázia výběrově od roku 1923 do roku [Č.záznamu: [ ] Stručná mluvnice česko-slovenská / sestavil Václav Ertl. -- Praha : Ústřední nakladatelství, knihkupectví a papírnictví učitelstva českoslovanského, s. F [Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F3329b Kopie výročních zpráv 18. Jahresbericht des Deutschen Staatsgymnasiums in Olmutz 1923/24 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1930/31 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1933/34 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1937/38

5 Období mezi válkami II. Četně byly vydávány učebnice, které se neodchylovaly od autority Jana Gebauera, resp. Václava Ertla. První vlaštovkou v učebnicové literatuře, signalizující odklon od dosavadní koncepce výkladového textu, byla učebnice Jana Mašína ( ) z roku 1926, která kombinovala učebnici s cvičebnicí, a snažila se tak více zdůraznit metodický aspekt. Okamžitě byla kritikou na stránkách odborného tisku takřka rozmetána. Učitelé a studenti ji však měli v oblibě. Přelomová byla až učebnice dnes už legendární čtveřice Bohuslav Havránek ( ) Leontij Kopecký ( ) Eduard Starý (1877?) Alois Získal ( ). Reflektovala zásady Pražského lingvistického kroužku a představuje typ učebnice, z něhož ve velké míře vycházíme dodnes. Také ona zpočátku nebyla odbornou veřejností přijímána s pochopením. 19. Č.záznamu: [ ] Stručná poetika a stilistika se zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské / původně složil Karel Vorovka; 4. vyd. upravil Josef Holub dopl. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství, s. Schvál.... jako učebnice pro ústavy učitelské s českou řečí vyučovací... F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvn ice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 11., přepracované. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. Schvál.... jako učebnice pro střední školy... F3329c 22. [Č.záznamu: [ ] Novák, Karel, Cvičebnice a mluvnice jazyka českého pro třetí až osmou třídu škol středních. [II], podle mluvnic Dra Jana Gebauera složili Karel Novák a Josef Jirásek. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. ; 8 F Cvičebnice jazyka českého pro první třídu středních škol / za vedení B. Havránka sestavili podle nových osnov L. Kopecký, Ed. Starý, Al. Získal vyd.. -- Praha : Česká grafická unie, s. : obr. Schváleno obecně výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 19. Srpna 1933 č /33-II/1, jako Učebnice pro střední školy s vyučovacím jazykem českým. U III-963

6 24. [Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice pro 1. a 2. třídu středních škol. Díl 1 / složil Jan Mašín vyd., upr. podle nových osnov.. -- Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. Schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. dubna F23210/1 25. Haller, Jiří, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. 1. část, Pro V. a VI. třídu / sestavil Jiří Haller. -V Praze : Bursík & Kohout, s. 26. Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice. Díl třetí, Pro IV. třídu středních škol / složil Jan Mašín. -- Třetí vydání, upravené podle učebných osnov z roku V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. ; 8 F41996/3 27. [Č.záznamu: [ ] Gregor, Alois, Mluvnice jazyka českého pro vyšší třídy středních škol / napsal Al. Gregor vyd., upravené podle Návrhu učebních osnov z r Praha : Bursík & Kohout, s. : 8 obr. Schváleno vynesením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1936, č.j /36-II/1, jako učebnice pro vyšší třídy středních škol s vyučov. jazykem československým ve znění českém -- Rejstřík: s. [335]-367 Bibliografie: s. [331]-334 F41813 Historické středoškolské učebnice českého jazyka Válečné období 28. Č.záznamu: [ ] Nová čítanka. II. -- V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, s. : il. Ar Vítek, František Česká mluvnice pro hlavní školy. S 15 obrázky, 32 diagramy a mapkou nářečí v textu Vyd. Praha : Školní Nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, s. Rejstř. Schváleno výnosem ministrestva školství ze dne 28. Dubna 1944, čís /44-I/2K. 30. Vítek, František Česká mluvnice pro měšťanské školy a pro nižší školy střední. S 15 obrázky, 23 diagramy a mapkou nářečí V textu. 1. Vyd. Praha: Česká grafická unie a.s. v Praze, s. II-14705,1764/47

7 Odborné školy. Tyto učebnice dokumentují bohatou tradici didaktiky českého jazyka pro odborné školy. Kvalitní jazykové vyučování na meziválečných obchodních akademiích je prezentováno jmény Jan Kaňka ( ) a Josef Vachek ( ). Po 2. světové válce se tvorba vzdělávacích koncepcí, učebních osnov a učebnic soustředí do nově založeného Studijního a informačního ústavu odborného školství (později Výzkumný ústav odborného školství). Výraznými osobnostmi v tomto oboru byli zejména Eduard Čech ( ) a Naděžda Kvítková, pozdější pracovnice katedry českého jazyka naší fakulty. Koncem 70. let jsou založeny tzv. studijní učební obory. Byla jim věnována soustředěná pozornost, protože, slovy tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR M. Lúčana, bylo třeba skoncovat s častým podceňováním všeobecného a teoretického vzdělání, neboť co dělníkům stačilo včera, dnes už nestačí. Tato primárně politická motivace by však neměla zastínit skutečnost, že díky ní byly vytvořeny podmínky pro soustředěnou badatelskou a metodickou činnost, usilující o zvyšování kvality všeobecného vzdělávání učňů a jejich vzdělávání v českém jazyce. S učebnicemi pro SOU bylo spjato zejména jméno Antonína Tejnora ( ). 31. Bernášek, Antonín, Přehled československého písemnictví v rámci světových literatur pro obchodní akademie. Díl 3, Pro ctvrtý ročník / Antonín Bernášek, Jan Kaňka, Karel Polák. -- Praha : Československá grafická Unie, s. - Jmený a věcný rejstřík. 32. [Č.záznamu: [ ] Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy / sestavili Jan Kaňka a Jos. Vachek vyd.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. Ukazatel jmený a věcný F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro zdravotnické školy a pro dvouleté školy hospodářské a průmyslové / [zpracovali Eduard Čech... et al.] vyd.. -- Praha : SPN, s. ; 8 U [Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Učebnice českého jazyka pro studium při zaměstnání na odborných školách a pro ekonomické školy / Eduad Čech, Josef V. Bečka, Jan Kaňka nezměn. vyd.. -- Praha, SPN, s.. -- (Učebnice pro odborné školy) U Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Český jazyk pro střední odborná učiliště / Eduard Čech, Antonín Tejnor vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici pro odborná učiliště a učňovské školy. U1256a 36. Čech, Eduard Český jazyk pro experimentální obory SOŠ III (IV. Ročník)/ E.Čech, N. Kvítková, J. Uhlíř. Praha: SPN, s.

8 Středoškolské učitelské vzdělávání. Učitelé nižších stupňů se do roku 1946 vzdělávali v tzv. učitelských ústavech. O požadavcích kladených na uchazeče si můžeme udělat představu z Rukověti českého jazyka studijní pomůcky pro kandidáty učitelství Tomáše Glose ( ), později několikrát přepracované Aloisem Gregorem ( ), ale i z České mluvnice Jana Gebauera Václava Ertla, která se na učitelských ústavech jako prakticky výhradní učebnice používala až do roku Po 2. světové válce potom středoškolské vzdělávání učitelů procházelo četnými reformami, ale učebnice českého jazyka stále vytvářeli přední bohemisté. 37. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé / Jan Gebauer. -- Praha : Tempský, s. F Č.záznamu: [ ] Speciální methodika jazykového vyučování : pro kandidáty učitelství / Uprav. Engelbert Rufer vyd.. -- Kutná Hora : Holan, s. F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 40. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 1, Doba stará / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, iii, 58 s. F4431/1 41. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 2, Doba střední / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, , iv s. F4431/2 42. Pražák, Albert, Rukověť dějin české literatry. Díl 3, Doba nová : pro vyšší třídy škol středních a obchodní akademie / Albert Pražák opr. vyd.. -- Praha : Bursík & Kohout, s. -- Rejstř. -- Schvál.... pro vyšší školy střední a pro obch. akademie. 43. [Č.záznamu: [ ] Glos, Tomáš, Rukověť českého jazyka : Přehled pravopisu, mluvnice, stilistiky, metriky, poetiky a literatury české : studijní pomůcka pro kandidáty učitelství škol obecných, měšťanských i středních (ke zkoušce z jazyka vyučovacího), jakož i pro maturanty a studující všech škol / zpracovali T. Glos a Al. Gregor vyd., podstatně změněné. -- V Praze :

9 Šolc a Šimáček, s. ; 8 F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. 4. Vyd., opravené. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 45. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. I, Hláskosloví - nauka o slově / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 8., nezměněné. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. F41811/1 46. Č.záznamu: [ ] Janáček, Gustav, Obecná didaktika mateřského jazyka / Gustav Janáček vyd.. -- Praha : státní nakladatelství, s. Lit. -- Jmený a věcný rejstřík. F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl 1 / red. Bohuslav Havránek, Alois Jedlička vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy) - Rejstř. F9992/1a 48. Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy). - Rejstř. F9992/2a 49. [Č.záznamu: [ ] Cvičebnice českého jazyka pro 1. a 2. ročník pedagogických institutů / [P. Hauser, V. Formánková, L. Klimeš, B. Rulíková, J. Veselková]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické instituty) F10149b

10 Středoškolské učitelské vzdělávání. Po roce Učebnice českého jazyka vzniklé po roce 1948 dobře vystihují střídání koncepcí a školských zákonů v následujícím čtyřicetiletí. V poválečném období byla vydána učebnice Mateřský jazyk Jiřího Hallera ( ) a Jaroslava Jelínka ( ), pozdějšího propagátora vědecké disciplíny teorie vyučování českému jazyku. I to je pro období po roce 1948 typické, že tento titul byl počátkem 50. let zastaven. Nalezneme zde učebnice pro dobíhající gymnázia počátku 50. let, pro tzv. střední školu z roku 1950, pokusné učebnice konce 50. let pro tzv. jedenáctiletky a konečně Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy výtečných bohemistů a didaktiků Karla Svobody ( ), Eduarda Čecha ( ) a Karla Hausenblase ( ) z roku Z této učebnice se učilo téměř pět generací středoškolských studentů a učitelé na ni dodnes rádi vzpomínají. Její postupné nahrazování je dokumentováno tzv. pokusnou učebnicí Český jazyk (1. díl z roku 1979), mezi jejímiž autory se nově objevuje jméno Marie Čechové. Kruh se uzavírá tzv. integrovanou učebnicí, která vznikla na podkladě nové koncepce Český jazyk 1-4 pro střední školy Antonína Tejnora a kolektivu. Zde vystavený exemplář je autentická učební pomůcka autorky výstavy. Metodické příručky. Pro střední školy se začaly vydávat až v 50. letech, neboť do té doby by byly pokládány za hrubé podcenění znalostí a dovedností středoškolských profesorů češtiny. Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. postupný ročník z roku 1956 je vůbec první z nich. 50. Jelínek, Jaroslav Jazyk mateřský: vydání čtyřdílné: díl. 1., pro první třídu/ napsal Jaroslav Jelínek za spolupráce Jiřího Hallera. Praha: Státní nakladatelství v Praze, s. Scuváleno ministerstvem školství a osvěty ze dne 18. Února 1946, č. A-68547/46-II-1, jako učebnice pro 1. Třídu měšťanských škol a výnosem ze dne 14. Června 1946, č. A /46-III/2, jako učebnice pro 1. Třídu škol středních. 51. Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro I. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství s. : tab. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 1. třídu škol středních 52. Č.záznamu: [ ] Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro II. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd. -- Praha : Státní nakladatelství s. : il. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 2. třídu škol středních Ar Učebnice jazyka českého pro II. Třídu gymnasií / B. Havránek, J.V. Bečka, M. Dokulil [et al.]. 2.vyd. -- Praha: Státní pedagogické nykladatelství, s. Schváleno výnosem monistrestva školství, věd a umění ze dne 19- listopadu 1952, č /52-III-1, v druhém vydání jako učebnice pro gymnasia Č.záznamu: [ ] Helcl, Miloš,

11 Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník / Miloš Helcl... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) - Rejstřík Ar Č.záznamu: [ ] Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 1 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, František Cuřín... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 1. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol Ar23/1 56. Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 2 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, Miloš Dokulil... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 2. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol 57. C.zaznamu: [ ] Cesky jazyk pro jedenacty rocnik : pokusna ucebnice / [zpracovali Vladimir Zenaty, Milada Brumerova, Frantisek Curin... [et al.]]. -- Vyd Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, s.. -- (Ucebnice pro vseobecne vzdelavaci skoly) Vydano se souhlasem... v prvnim vydani jako pokusna ucebnice pro 11. rocnik vseobecne vzdelavacich skol. Ar Č.záznamu: [ ] Svoboda, Karel, Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy / Karel Svoboda, Eduard Čech, Karel Hausenblas vyd.. -- Praha : SPN, , [1] s. : il. ; (Učebnice pro školy střední všeobecně vzdělávací a střední odborné) - Obálka: Mirek Juna -- Pozn. Odkazy na lit. Ar Svoboda, Karel Český jazyk : pro 1. ročník gymnázií / Karel Svoboda, Marie Čechová, František Daneš [et al.]. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 60. Č.záznamu: [ ] Český jazyk 1-4 pro střední školy / [Antonín Tejnor, Marie Čechová, František Daneš... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici českého jazyka pro ročník gymnázií, středních odborných škol [Č.záznamu: [ ] Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. post. ročník / Jaromír Spal, Marie Bergmannová, Milada Brümerová... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pomocné knihy pro učitele) - Schvál.... jako pomocná kniha pro učitele. Ar Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 1 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím)

12 Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - pro 1. ročník. U780/1b 63. Č. záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 2 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Karel Hausenblas... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku - 2. díl k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. -- Dotisk U780/2b 64. Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 3 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 3. díl. U780/3b

13 Učební osnovy a plány. Také ony dokumentují historické zlomy a změny vzdělávacích koncepcí. Za pozornost stojí např. experimentální dvanáctileté střední školy, které byly koncem 50. let zřízeny v intencích usnesení ÚV KSČ o spojení školy se životem a s výrobní prací a představovaly typ všeobecně vzdělávací polytechnické školy spojené s výrobou. Vznikly i učební osnovy a učebnice, charakteristické zejména deintelektualizací výuky, projevující se mj. v úplném odstranění systematické výuky mluvnice. Z mladších dokumentů je důležitý projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který v úplnosti ovlivnil výuku češtiny v 80. letech 20. století. 65. a /1929/ Č.záznamu: [ ] Věstník Ministerstva školství a národní osvěty / redakcí, administraci a nákladem Ministerstva školství a narodní osvěty. -- Praha : Ministerstvo školství a národní osvěty, 1919, 1929, 1x měsíčně Souběžný název: Zákony a nařízení : příloha k "Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty", roč , sešitu A26 Dále jako: Věstník Ministerstva školství a osvěty Tiskem a expedicí školního nakladatelství. V r.1939 tiskem a expedicí školního nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze 67. [Č.záznamu: [ ] Čeněk, Jan, K reformě střední školy : návrh učebné osnovy jednotné střední školy v republice Československé / napsal Jan Čeněk ; za pomoci Přemysla Hájka. -- Praha : Státní nakladatelství, s. F Č.záznamu: [ ] Zatímní učebné osnovy českých veřejných obchodních učilišť podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. prosince 1939, čís /II a poznámky k učebným osnovám. -- Praha : Studijní ústav obchodního školství, s. - Rejstř. F Č.záznamu: [ ] Učební plán a učební osnovy pro gymnasia : výnos ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července Praha : Státní nakladatelství, s. F Návrh učebních osnov pro národní a střední školy : střední škola : jazyk český a ruský / kolektivy pracovníků a spolupracovníků výzkumných ústavů pedagogických vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Dědictví Komenského ; kn. 514) 71. Český jazyk: Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství s. Výnos ministerstva školství ze dne , č. 4370/54-A-I/1 72.

14 Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol) AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník / [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pokusné a přechodné učební osnovy dvanáctileté střední školy) AOs [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura (povinný předmět) ; Seminář českého jazyka (volitelný předmět) ; Literární seminář (volitelný předmět) ; Umělecký přednes (nepovinný předmět) vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy gymnasia) AOs5 75. [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 3. a 4. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy pro gymnázia) - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : projekt a důvodová zpráva / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Zájmové náklady) DT Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : dílčí projekty / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. pro vniřtní potřebu ministerstva školství ČSR.

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Diplomová práce Bc. Lucie Chumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor:

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2010 Cena: 24 Kč Část normativní OBSAH Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více