Historické středoškolské učebnice českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické středoškolské učebnice českého jazyka"

Transkript

1 1. polovina 19. století. Po dvacetiletí svépomocných a víceméně neoficiálních aktivit byl v roce 1816 vydán výnos, který stanovil, že čeští žáci gymnázií se mají v českém překládání a spisování cvičiti. Čeští vlastenečtí učitelé v reakci na něj okamžitě přistoupili chutě k dílu. Čeština se na gymnáziích vyučovala např. podle slavného Václava Hanky, který přepracoval gramatiku svého ještě slavnějšího učitele Josefa Dobrovského, mimořádně populární byla i Slovesnost Josefa Jungmanna. Čeština zatím neexistuje jako povinný vyučovací předmět a její pěstování se stále potýká s mocenskými překážkami. 1. [Č.záznamu: [ ] Hanka, Václav, Prawopis český podlé Základu Gramatyky Dobrowského od geho žáka Wáclawa Hanky. -- Praha : Háze, s., [2] listy tab. ; 21 x 14,4 cm F [Č.záznamu: [ ] Dobrovský, Josef, Grammatika, čili, Mluwnice Českého Gazyka podlé Dobrowského / djlem skrácena, djlem rozmnožena od Wáclawa Hanky. -- Praha : Pospíšil, XXVI, 287 s. F [Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči opr. a rozmn. wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XXX, 836 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) - Rejstř. F5663c 4. Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XIX, 834 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) (Spisy musejní ; č. 18)- Registřík. F5663

2 Po roce Od školního roku je zaveden český jazyk jako obligátní předmět na českých gymnáziích v Praze, Hradci Králové, Jičíně, Jindřichově Hradci, Písku, Mladé Boleslavi, Německém Brodě, Klatovech, Litomyšli a Rychnově. Jako vyučovací jazyk byl jazyk český zaveden do vyučování náboženství, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V reakci na to vzniká množství učebnic českého jazyka, a to jak mluvnic, tak tzv. slovesností učebnic pro vyučování slohu. Na dlouhou dobu ovlivnily vyučování prvořadě učebnice Jana Gebauera ( ), dalšími výraznými autory jsou moravští středoškolští učitelé a bohemisté František Bartoš ( ) a jeho žák František Bílý ( ). Učebnice češtiny-mluvnice mají stále podobu zjednodušených vědeckých gramatik. 5. Formánek, J.Č. Mluvnice česká pro žáky nižších tříd na středních školách. 4. Vydání. V Českých Budějovicích : L-E- Hansen s. 6. Kovář, Matěj, Mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / sepsal M. Kovář vyd.. -- Praha : Mourek, s. 7. Č.záznamu: [ ] Kunz, Karel, Česká mluvnice pro nižší třídy gymnasialních a realních škol / Karel Kunz opr. vyd.. -- Praha : Kober, s. F Č.záznamu: [ ] Česká čítací kniha : pro druhou třídu nižšího gymnasia / sestavil F.L. Čelakovský. -- Vyd Praha : Tempský, s. 9. Blažek, Matyáš, Mluvnice jazyka českého. Díl 1, Nauka o slově (Tvarosloví) / Matiáš Blažek. 2.vyd. -- Brno : Winkler, s. : tab.. Nezměněný otisk prvního vydání. -- (Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské) 10. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl 2, Skladba / sepsal František Bartoš přehlédnuté vyd.. -- Brno : Winiker, viii, 196 s. Rejstř. Přívazek k: Česká mluvnice pro školy střední a ústavy učitelské. Nauka o slově. F [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 2, Skladba / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/2

3 12. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 1, Nauka o slově / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/1 13. Novák, Karel, Cvičebnice jazyka českého. K 3. Vydání Krátké mluvnice české Dra. J. Gebauera sestavil Karel Novák. Praha : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. 14. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leandr Čech vyd., zcela přepr.. -- Brno : Winiker, VIII, 445 s. Schváleno ku všeobecné potřebě na školách středních... Ar Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan, Krátká mluvnice česká / Jan Gebauer. -- Vyd. 4., poopravené. -- V Praze : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. ; 8 -- Výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 8. října 1906, č všeobecně schváleno. F41994

4 Období mezi válkami I. Vznik samostatného Československa je spjat s konceptem československého národa a společného československého jazyka. Pro školy je proto napsána např. Stručná mluvnice česko-slovenská, kterou sepsal významný bohemista, později vedoucí redaktor časopisu Naše řeč, původně též učitel Václav Ertl ( ). Tentýž autor zároveň pro školy přepracoval učebnice Jana Gebauera. Ty byly do roku 1926 bezkonkurenčně nejpoužívanější a dodnes se z lingvistického hlediska pokládají za velmi kvalitní. Metodickou stránku učení však na zřeteli dosud neměly. K tomuto období se vztahují také učebnice českého jazyka pro studenty středních škol s jiným vyučovacím jazykem než československým, které představují unikátní typ učebnice češtiny jako jazyka cizího. V katalogu UK PedF tyto vzácné dokumenty bohužel chybějí, přinášíme proto alespoň kopie příslušných částí výročních zpráv z olomouckého gymnázia výběrově od roku 1923 do roku [Č.záznamu: [ ] Stručná mluvnice česko-slovenská / sestavil Václav Ertl. -- Praha : Ústřední nakladatelství, knihkupectví a papírnictví učitelstva českoslovanského, s. F [Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F3329b Kopie výročních zpráv 18. Jahresbericht des Deutschen Staatsgymnasiums in Olmutz 1923/24 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1930/31 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1933/34 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1937/38

5 Období mezi válkami II. Četně byly vydávány učebnice, které se neodchylovaly od autority Jana Gebauera, resp. Václava Ertla. První vlaštovkou v učebnicové literatuře, signalizující odklon od dosavadní koncepce výkladového textu, byla učebnice Jana Mašína ( ) z roku 1926, která kombinovala učebnici s cvičebnicí, a snažila se tak více zdůraznit metodický aspekt. Okamžitě byla kritikou na stránkách odborného tisku takřka rozmetána. Učitelé a studenti ji však měli v oblibě. Přelomová byla až učebnice dnes už legendární čtveřice Bohuslav Havránek ( ) Leontij Kopecký ( ) Eduard Starý (1877?) Alois Získal ( ). Reflektovala zásady Pražského lingvistického kroužku a představuje typ učebnice, z něhož ve velké míře vycházíme dodnes. Také ona zpočátku nebyla odbornou veřejností přijímána s pochopením. 19. Č.záznamu: [ ] Stručná poetika a stilistika se zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské / původně složil Karel Vorovka; 4. vyd. upravil Josef Holub dopl. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství, s. Schvál.... jako učebnice pro ústavy učitelské s českou řečí vyučovací... F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvn ice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 11., přepracované. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. Schvál.... jako učebnice pro střední školy... F3329c 22. [Č.záznamu: [ ] Novák, Karel, Cvičebnice a mluvnice jazyka českého pro třetí až osmou třídu škol středních. [II], podle mluvnic Dra Jana Gebauera složili Karel Novák a Josef Jirásek. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. ; 8 F Cvičebnice jazyka českého pro první třídu středních škol / za vedení B. Havránka sestavili podle nových osnov L. Kopecký, Ed. Starý, Al. Získal vyd.. -- Praha : Česká grafická unie, s. : obr. Schváleno obecně výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 19. Srpna 1933 č /33-II/1, jako Učebnice pro střední školy s vyučovacím jazykem českým. U III-963

6 24. [Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice pro 1. a 2. třídu středních škol. Díl 1 / složil Jan Mašín vyd., upr. podle nových osnov.. -- Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. Schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. dubna F23210/1 25. Haller, Jiří, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. 1. část, Pro V. a VI. třídu / sestavil Jiří Haller. -V Praze : Bursík & Kohout, s. 26. Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice. Díl třetí, Pro IV. třídu středních škol / složil Jan Mašín. -- Třetí vydání, upravené podle učebných osnov z roku V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. ; 8 F41996/3 27. [Č.záznamu: [ ] Gregor, Alois, Mluvnice jazyka českého pro vyšší třídy středních škol / napsal Al. Gregor vyd., upravené podle Návrhu učebních osnov z r Praha : Bursík & Kohout, s. : 8 obr. Schváleno vynesením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1936, č.j /36-II/1, jako učebnice pro vyšší třídy středních škol s vyučov. jazykem československým ve znění českém -- Rejstřík: s. [335]-367 Bibliografie: s. [331]-334 F41813 Historické středoškolské učebnice českého jazyka Válečné období 28. Č.záznamu: [ ] Nová čítanka. II. -- V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, s. : il. Ar Vítek, František Česká mluvnice pro hlavní školy. S 15 obrázky, 32 diagramy a mapkou nářečí v textu Vyd. Praha : Školní Nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, s. Rejstř. Schváleno výnosem ministrestva školství ze dne 28. Dubna 1944, čís /44-I/2K. 30. Vítek, František Česká mluvnice pro měšťanské školy a pro nižší školy střední. S 15 obrázky, 23 diagramy a mapkou nářečí V textu. 1. Vyd. Praha: Česká grafická unie a.s. v Praze, s. II-14705,1764/47

7 Odborné školy. Tyto učebnice dokumentují bohatou tradici didaktiky českého jazyka pro odborné školy. Kvalitní jazykové vyučování na meziválečných obchodních akademiích je prezentováno jmény Jan Kaňka ( ) a Josef Vachek ( ). Po 2. světové válce se tvorba vzdělávacích koncepcí, učebních osnov a učebnic soustředí do nově založeného Studijního a informačního ústavu odborného školství (později Výzkumný ústav odborného školství). Výraznými osobnostmi v tomto oboru byli zejména Eduard Čech ( ) a Naděžda Kvítková, pozdější pracovnice katedry českého jazyka naší fakulty. Koncem 70. let jsou založeny tzv. studijní učební obory. Byla jim věnována soustředěná pozornost, protože, slovy tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR M. Lúčana, bylo třeba skoncovat s častým podceňováním všeobecného a teoretického vzdělání, neboť co dělníkům stačilo včera, dnes už nestačí. Tato primárně politická motivace by však neměla zastínit skutečnost, že díky ní byly vytvořeny podmínky pro soustředěnou badatelskou a metodickou činnost, usilující o zvyšování kvality všeobecného vzdělávání učňů a jejich vzdělávání v českém jazyce. S učebnicemi pro SOU bylo spjato zejména jméno Antonína Tejnora ( ). 31. Bernášek, Antonín, Přehled československého písemnictví v rámci světových literatur pro obchodní akademie. Díl 3, Pro ctvrtý ročník / Antonín Bernášek, Jan Kaňka, Karel Polák. -- Praha : Československá grafická Unie, s. - Jmený a věcný rejstřík. 32. [Č.záznamu: [ ] Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy / sestavili Jan Kaňka a Jos. Vachek vyd.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. Ukazatel jmený a věcný F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro zdravotnické školy a pro dvouleté školy hospodářské a průmyslové / [zpracovali Eduard Čech... et al.] vyd.. -- Praha : SPN, s. ; 8 U [Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Učebnice českého jazyka pro studium při zaměstnání na odborných školách a pro ekonomické školy / Eduad Čech, Josef V. Bečka, Jan Kaňka nezměn. vyd.. -- Praha, SPN, s.. -- (Učebnice pro odborné školy) U Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Český jazyk pro střední odborná učiliště / Eduard Čech, Antonín Tejnor vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici pro odborná učiliště a učňovské školy. U1256a 36. Čech, Eduard Český jazyk pro experimentální obory SOŠ III (IV. Ročník)/ E.Čech, N. Kvítková, J. Uhlíř. Praha: SPN, s.

8 Středoškolské učitelské vzdělávání. Učitelé nižších stupňů se do roku 1946 vzdělávali v tzv. učitelských ústavech. O požadavcích kladených na uchazeče si můžeme udělat představu z Rukověti českého jazyka studijní pomůcky pro kandidáty učitelství Tomáše Glose ( ), později několikrát přepracované Aloisem Gregorem ( ), ale i z České mluvnice Jana Gebauera Václava Ertla, která se na učitelských ústavech jako prakticky výhradní učebnice používala až do roku Po 2. světové válce potom středoškolské vzdělávání učitelů procházelo četnými reformami, ale učebnice českého jazyka stále vytvářeli přední bohemisté. 37. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé / Jan Gebauer. -- Praha : Tempský, s. F Č.záznamu: [ ] Speciální methodika jazykového vyučování : pro kandidáty učitelství / Uprav. Engelbert Rufer vyd.. -- Kutná Hora : Holan, s. F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 40. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 1, Doba stará / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, iii, 58 s. F4431/1 41. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 2, Doba střední / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, , iv s. F4431/2 42. Pražák, Albert, Rukověť dějin české literatry. Díl 3, Doba nová : pro vyšší třídy škol středních a obchodní akademie / Albert Pražák opr. vyd.. -- Praha : Bursík & Kohout, s. -- Rejstř. -- Schvál.... pro vyšší školy střední a pro obch. akademie. 43. [Č.záznamu: [ ] Glos, Tomáš, Rukověť českého jazyka : Přehled pravopisu, mluvnice, stilistiky, metriky, poetiky a literatury české : studijní pomůcka pro kandidáty učitelství škol obecných, měšťanských i středních (ke zkoušce z jazyka vyučovacího), jakož i pro maturanty a studující všech škol / zpracovali T. Glos a Al. Gregor vyd., podstatně změněné. -- V Praze :

9 Šolc a Šimáček, s. ; 8 F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. 4. Vyd., opravené. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 45. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. I, Hláskosloví - nauka o slově / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 8., nezměněné. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. F41811/1 46. Č.záznamu: [ ] Janáček, Gustav, Obecná didaktika mateřského jazyka / Gustav Janáček vyd.. -- Praha : státní nakladatelství, s. Lit. -- Jmený a věcný rejstřík. F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl 1 / red. Bohuslav Havránek, Alois Jedlička vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy) - Rejstř. F9992/1a 48. Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy). - Rejstř. F9992/2a 49. [Č.záznamu: [ ] Cvičebnice českého jazyka pro 1. a 2. ročník pedagogických institutů / [P. Hauser, V. Formánková, L. Klimeš, B. Rulíková, J. Veselková]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické instituty) F10149b

10 Středoškolské učitelské vzdělávání. Po roce Učebnice českého jazyka vzniklé po roce 1948 dobře vystihují střídání koncepcí a školských zákonů v následujícím čtyřicetiletí. V poválečném období byla vydána učebnice Mateřský jazyk Jiřího Hallera ( ) a Jaroslava Jelínka ( ), pozdějšího propagátora vědecké disciplíny teorie vyučování českému jazyku. I to je pro období po roce 1948 typické, že tento titul byl počátkem 50. let zastaven. Nalezneme zde učebnice pro dobíhající gymnázia počátku 50. let, pro tzv. střední školu z roku 1950, pokusné učebnice konce 50. let pro tzv. jedenáctiletky a konečně Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy výtečných bohemistů a didaktiků Karla Svobody ( ), Eduarda Čecha ( ) a Karla Hausenblase ( ) z roku Z této učebnice se učilo téměř pět generací středoškolských studentů a učitelé na ni dodnes rádi vzpomínají. Její postupné nahrazování je dokumentováno tzv. pokusnou učebnicí Český jazyk (1. díl z roku 1979), mezi jejímiž autory se nově objevuje jméno Marie Čechové. Kruh se uzavírá tzv. integrovanou učebnicí, která vznikla na podkladě nové koncepce Český jazyk 1-4 pro střední školy Antonína Tejnora a kolektivu. Zde vystavený exemplář je autentická učební pomůcka autorky výstavy. Metodické příručky. Pro střední školy se začaly vydávat až v 50. letech, neboť do té doby by byly pokládány za hrubé podcenění znalostí a dovedností středoškolských profesorů češtiny. Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. postupný ročník z roku 1956 je vůbec první z nich. 50. Jelínek, Jaroslav Jazyk mateřský: vydání čtyřdílné: díl. 1., pro první třídu/ napsal Jaroslav Jelínek za spolupráce Jiřího Hallera. Praha: Státní nakladatelství v Praze, s. Scuváleno ministerstvem školství a osvěty ze dne 18. Února 1946, č. A-68547/46-II-1, jako učebnice pro 1. Třídu měšťanských škol a výnosem ze dne 14. Června 1946, č. A /46-III/2, jako učebnice pro 1. Třídu škol středních. 51. Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro I. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství s. : tab. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 1. třídu škol středních 52. Č.záznamu: [ ] Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro II. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd. -- Praha : Státní nakladatelství s. : il. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 2. třídu škol středních Ar Učebnice jazyka českého pro II. Třídu gymnasií / B. Havránek, J.V. Bečka, M. Dokulil [et al.]. 2.vyd. -- Praha: Státní pedagogické nykladatelství, s. Schváleno výnosem monistrestva školství, věd a umění ze dne 19- listopadu 1952, č /52-III-1, v druhém vydání jako učebnice pro gymnasia Č.záznamu: [ ] Helcl, Miloš,

11 Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník / Miloš Helcl... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) - Rejstřík Ar Č.záznamu: [ ] Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 1 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, František Cuřín... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 1. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol Ar23/1 56. Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 2 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, Miloš Dokulil... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 2. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol 57. C.zaznamu: [ ] Cesky jazyk pro jedenacty rocnik : pokusna ucebnice / [zpracovali Vladimir Zenaty, Milada Brumerova, Frantisek Curin... [et al.]]. -- Vyd Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, s.. -- (Ucebnice pro vseobecne vzdelavaci skoly) Vydano se souhlasem... v prvnim vydani jako pokusna ucebnice pro 11. rocnik vseobecne vzdelavacich skol. Ar Č.záznamu: [ ] Svoboda, Karel, Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy / Karel Svoboda, Eduard Čech, Karel Hausenblas vyd.. -- Praha : SPN, , [1] s. : il. ; (Učebnice pro školy střední všeobecně vzdělávací a střední odborné) - Obálka: Mirek Juna -- Pozn. Odkazy na lit. Ar Svoboda, Karel Český jazyk : pro 1. ročník gymnázií / Karel Svoboda, Marie Čechová, František Daneš [et al.]. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 60. Č.záznamu: [ ] Český jazyk 1-4 pro střední školy / [Antonín Tejnor, Marie Čechová, František Daneš... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici českého jazyka pro ročník gymnázií, středních odborných škol [Č.záznamu: [ ] Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. post. ročník / Jaromír Spal, Marie Bergmannová, Milada Brümerová... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pomocné knihy pro učitele) - Schvál.... jako pomocná kniha pro učitele. Ar Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 1 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím)

12 Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - pro 1. ročník. U780/1b 63. Č. záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 2 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Karel Hausenblas... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku - 2. díl k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. -- Dotisk U780/2b 64. Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 3 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 3. díl. U780/3b

13 Učební osnovy a plány. Také ony dokumentují historické zlomy a změny vzdělávacích koncepcí. Za pozornost stojí např. experimentální dvanáctileté střední školy, které byly koncem 50. let zřízeny v intencích usnesení ÚV KSČ o spojení školy se životem a s výrobní prací a představovaly typ všeobecně vzdělávací polytechnické školy spojené s výrobou. Vznikly i učební osnovy a učebnice, charakteristické zejména deintelektualizací výuky, projevující se mj. v úplném odstranění systematické výuky mluvnice. Z mladších dokumentů je důležitý projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který v úplnosti ovlivnil výuku češtiny v 80. letech 20. století. 65. a /1929/ Č.záznamu: [ ] Věstník Ministerstva školství a národní osvěty / redakcí, administraci a nákladem Ministerstva školství a narodní osvěty. -- Praha : Ministerstvo školství a národní osvěty, 1919, 1929, 1x měsíčně Souběžný název: Zákony a nařízení : příloha k "Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty", roč , sešitu A26 Dále jako: Věstník Ministerstva školství a osvěty Tiskem a expedicí školního nakladatelství. V r.1939 tiskem a expedicí školního nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze 67. [Č.záznamu: [ ] Čeněk, Jan, K reformě střední školy : návrh učebné osnovy jednotné střední školy v republice Československé / napsal Jan Čeněk ; za pomoci Přemysla Hájka. -- Praha : Státní nakladatelství, s. F Č.záznamu: [ ] Zatímní učebné osnovy českých veřejných obchodních učilišť podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. prosince 1939, čís /II a poznámky k učebným osnovám. -- Praha : Studijní ústav obchodního školství, s. - Rejstř. F Č.záznamu: [ ] Učební plán a učební osnovy pro gymnasia : výnos ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července Praha : Státní nakladatelství, s. F Návrh učebních osnov pro národní a střední školy : střední škola : jazyk český a ruský / kolektivy pracovníků a spolupracovníků výzkumných ústavů pedagogických vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Dědictví Komenského ; kn. 514) 71. Český jazyk: Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství s. Výnos ministerstva školství ze dne , č. 4370/54-A-I/1 72.

14 Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol) AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník / [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pokusné a přechodné učební osnovy dvanáctileté střední školy) AOs [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura (povinný předmět) ; Seminář českého jazyka (volitelný předmět) ; Literární seminář (volitelný předmět) ; Umělecký přednes (nepovinný předmět) vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy gymnasia) AOs5 75. [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 3. a 4. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy pro gymnázia) - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : projekt a důvodová zpráva / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Zájmové náklady) DT Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : dílčí projekty / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. pro vniřtní potřebu ministerstva školství ČSR.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 03 UČEBNICE V CHEMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ č{st 2. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 3. tématu

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Slovník anglicko-český, česko-anglický

Slovník anglicko-český, česko-anglický Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2017/2018 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM. Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola

UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM. Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM Předmět Učebnice, které si žáci kupují Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola Doporučené učebnice Doporučené webové stránky (popř. další zdroje) VŠEOBECNĚVZDĚLÁVACÍ

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

současně ale zkracoval dosavadní devítiletou základní školu na osm roků (první stupeň byl zkrácen na čtyři roky)

současně ale zkracoval dosavadní devítiletou základní školu na osm roků (první stupeň byl zkrácen na čtyři roky) v roce 1968 dochází k přeměně a rozšíření tříletých SVVŠ (střední všeobecná vzdělávací škola) na čtyřletá gymnázia 1970 čtyřletá gymnázia celkem mají celkem 4 hodiny týdně na přírodovědné větvi a humanitní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová

Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová Aplikovaná lingvistika Příručka pro studenty Bc. studia ČJL KAROLINUM Aplikovaná lingvistika Příručka pro studenty Bc. studia ČJL Karel

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 527/2008-23 V Praze dne 15. července 2008 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 23.04.1987 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1208 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Teologický seminář církve adventistů sedmého dne Adresa: Radvanice 29, 285 06 Sázava Identifikátor školy: 600 020 223 Zřizovatel:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 24 904/2005-14 V Praze dne 20. července 2005 OPATŘENÍ ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy Zrušuji

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM Předmět Učebnice, které si žáci kupují Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola Doporučené učebnice Doporučené webové stránky (popř. další zdroje) VŠEOBECNĚVZDĚLÁVACÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

EL NAD č.: AP č.: 555

EL NAD č.: AP č.: 555 Státní okresní archiv Klatovy Učňovská škola zemědělská Sušice 1958-1959 Inventář EL NAD č.: 2465 AP č.: 555 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více