Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002"

Transkript

1 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému. Dále jsou použity údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Podkladem pro mezinárodní srovnání byla databáze OECD Health Data. Trend of macroeconomic and health indicators till 2002 The aim of the publication is to present information on the economic situation in health care and its trends, in the form of time series, in context with of the development of the overall economic environment, and provide it to health professionals as well as to the wide public. The present issue contains a digest of available economic information from various sources. Macroeconomic information from Czech Statistical Office, information on expenditure on health and on health insurance first of all from Ministry of Health, and from General Health Insurance Corporation. The area of health care providers is covered by Institute of Health Information and Statistics using data of the National Health Information System. Further data are obtained from State Institute for Drug Control and Ministry of Labour and Social Affairs. The basis for international comparison is the database OECD Health Data. ÚZIS ČR, 2004 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Úvod... 7 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku Grafy 1. Vývoj HDP v letech 1990 až Vývoj HDP v letech 1990 až 2002 dle směnného kurzu v mld. USD a v paritě kupní síly v mld. USD Vývoj výdajů na zdravotnictví a spotřebitelských cen Index vývoje spotřebitelských cen Výdaje na zdravotnictví v mld. Kč Vývoj veřejných výdajů na zdravotnictví Struktura tržeb lékáren Index vývoje spotřebitelských cen Vývoj HDP a příspěvků na sociální zabezpečení placených státem vyjádřený indexy Tabulky 1. Makroekonomické ukazatele 1.1 Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý domácí produkt dle směnného kurzu a v paritě kupní síly Vývoj HDP a deflátoru Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Index vývoje spotřebitelských cen Střední stav obyvatelstva Index vývoje spotřebitelských cen (1994 = 100) Míra inflace Roční průměrná míra nezaměstnanosti Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců (na fyzické osoby) Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců Průměrné měsíční mzdy (na fyzické osoby) Průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře (na fyzické osoby) Vyplacené sociální dávky a výpomoci (v mil. Kč) Tempo růstu vyplacených sociálních dávek a výpomocí (předchozí rok = 100) Tempo růstu vyplacených sociálních dávek (1990 = 100)

4 1.17 Příspěvky na sociální zabezpečení (v mil. Kč) Tempo růstu příspěvků na sociální zabezpečení Průměrný počet pracovníků v národním hospodářství podle vybraných odvětví OKEČ Finanční ukazatele zdravotnictví 2.1 Výdaje Výdaje na zdravotnictví Srovnání podílu celkových výdajů na zdravotnictví na HDP ve vybraných státech Výdaje na zdravotnictví veřejné a soukromé Rozpočtové neinvestiční výdaje a náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči Meziroční přírůstky výdajů na zdravotnictví celkem Meziroční přírůstky soukromých výdajů na zdravotnictví Meziroční přírůstky veřejných výdajů na zdravotnictví Orientační kvantifikace reálného vývoje celkových výdajů na zdravotnictví Orientační kvantifikace reálného vývoje veřejných výdajů na zdravotnictví Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele Vývoj výdajů na zdravotnictví Vývoj HDP a příspěvků na sociální zabezpečení placených státem Průměrné mzdy Průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví Průměrná měsíční mzda a průměrná tarifní mzda zaměstnanců ve zdravotnictví Zdravotní pojišťovny Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči Vývoj hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění Struktura nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči dle poskytovatelů péče Příjmy z pojistného celkem včetně vlivu přerozdělování a z toho VZP dle plátců Struktura vybraných nákladů VZP na zdravotní péči podle druhu zdravotnických zařízení

5 2.3.6 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce a z toho na jednoho pojištěnce VZP dle druhu poskytované péče Průměrné náklady VZP na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věkové struktury Léky Vývoj objemu distribuovaných léčivých přípravků Distribuovaná léčiva podle ATC skupin Distribuovaná léčiva podle ATC skupin - dle počtu balení Průměrná cena 1 balení léčiv Dynamika vývoje objemu distribuovaných léčivých přípravků a výdajů na zdravotnictví celkem Podíl distribuovaných léčiv na celkových výdajích na zdravotnictví Nemocnice Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic v rezortu zdravotnictví Náklady na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví Finanční ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví Kapacitní a výkonové parametry nemocnic rezortu zdravotnictví Ekonomické ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady nemocnic rezortu zdravotnictví dle nákladových položek Lékárny a výdejny Počet lékáren a výdejen (podle registru zdrav. zařízení) Počet obyvatel na 1 lékárnu Lékárenská péče celkem - rezort zdravotnictví Zkratky použité v publikaci Značky v tabulkách Poznámky k tabulkové části

6 6

7 Úvod Publikace Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 sleduje zdravotnictví jako jedno z odvětví národního hospodářství v širších makroekonomických souvislostech. V publikaci jsou uvedeny základní ekonomické informace o výši hrubého domácího produktu, spotřebitelských cenách, inflaci, nezaměstnanosti, mzdách, sociálním zabezpečení a dále informace ze zdravotnictví, stručný přehled o ekonomických výsledcích nemocnic, zdravotních pojišťoven, ukazatele týkající se spotřeby léčiv a lékárenské péče. Údaje jsou uspořádány tak, aby bylo možno sledovat dynamiku vývoje v co nejdelším intervalu. Snahou bylo sestavit aspoň vybrané ukazatele do časových řad od roku Kde to pro nedostupnost dat nebylo možné, jsou časové řady individuálně publikovány od let 1995 případně Předkládaná publikace vychází od roku 1999 a je výsledkem spolupráce týmu pracovníků ÚZIS ČR. Kromě vlastních zdrojů informací ze statistického zjišťování bylo čerpáno z dostupných informací publikovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ), Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Stručný komentář publikovaných grafů a tabulek Růst ekonomiky ČR pokračoval i v roce 2002, vzrostly všechny základní sledované ekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt v běžných cenách dosáhl v roce 2002 podle revidovaných údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem v říjnu 2003 hodnoty 2 408,4 mld. Kč, proti předchozímu roku se zvýšil o 3,7 %. Ve stálých cenách roku 1995 činil růst 1,0 %. Míra inflace činila 1,8 % p.a. a pohybovala se tak na nejnižší úrovni za sledované období od roku Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ČR vzrostla v roce 2002 o 8,3 % a činila ke konci roku Kč. Mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti se meziročně zvýšily o 12,7 % a dosáhly v průměru Kč. Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře v závěru roku 2002 byla Kč. Nezaměstnanost se během roku 2002 vyvíjela nepříznivě, prakticky celoročně bylo v evidenci Úřadů práce více než 450 tis. uchazečů o zaměstnání a průměrná míra nezaměstnanosti byla 9,15 %. Oproti roku 2001 stouply všechny typy vyplácených sociálních dávek a výpomocí. Stouply rovněž placené příspěvky na sociální zabezpečení, tempo jejich růstu i celkový objem však zaostal za vyplacenými sociálními dávkami. 7

8 V rámci daných ekonomických možností se vyvíjelo i zdravotnictví. Celkové výdaje dosáhly mil. Kč, což představuje nárůst oproti předcházejícímu roku o 6,1 %. Rozhodující část financování zdravotnictví nesou zdravotní pojišťovny s podílem 81,6 %, státní a územní rozpočty kryly cca 9,8 % a soukromé výdaje obyvatelstva cca 8,6 %. Poměr těchto jednotlivých složek financování zdravotní péče zůstává v posledních letech zhruba zachován. Zdravotní pojišťovny jako největší zdroj financování se potýkaly s problémy, které nevyřešil ani jednorázový odkup pohledávek za neplatiči pojistného ve výši 4,2 mld. Kč Konsolidační bankou. V důsledku tohoto zásahu ve prospěch zdravotních pojišťoven není možno jednoznačně porovnat příjmy a výdaje zdravotního pojištění v letech V roce 2002 evidovalo 9 zdravotních pojišťoven celkem cca tis.pojištěnců, z toho u VZP bylo registrováno téměř 70 %, přestože meziročně od VZP odešlo cca 200 tisíc pojištěnců. Celkově pojišťovny hospodařily se záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 1,2 mld. Kč. Z důvodu zachování časových řad respektuje ÚZIS ČR strukturu dosavadních tabulek včetně zdrojů dat, tj. ČSÚ i MZ ČR. Obě instituce vedou evidenci hospodaření zdravotních pojišťoven dle svých metodik konzultovaných s MF. Data byla pro tuto publikaci přebírána včetně určitých rozdílů v některých položkách. V roce 2002 pokračovala tendence rostoucích výdajů za léky, ať již absolutně nebo na 1 obyvatele. ÚZIS ČR v této publikaci v příslušných kapitolách respektuje metodiku SÚKL, který ve svých statistikách distribuovaných léčiv používá pro cenové ukazatele maximální povolenou obchodní přirážku pro distributora i lékárnu. Z obchodních a cenově konkurenčních důvodů se může finanční hodnota léků mírně lišit směrem dolů. Lékárenskou síť zajišťovalo lékáren a 190 výdejen (bez detašovaných pracovišť), které za loňský rok přijaly téměř 93 mil. receptů. Na 1 obyvatele ČR za rok tak připadlo cca 9 receptů. Tržby lékáren a výdejen za léky a PZT činily cca 47,6 mld. Kč. Nákladově nejnáročnějším článkem zdravotnického systému jsou nemocnice, z toho jednoznačně nejvýznamnější roli hrají nemocnice rezortu zdravotnictví. Podařilo se snížit průměrnou ošetřovací dobu na 8,3 dne. Počet hospitalizovaných ve sledovaných nemocnicích dosáhl tis. osob, počet ošetřovacích dnů činil tis. Celkové náklady nemocnic v rezortu zdravotnictví dosáhly mil Kč. Výnosy oproti tomu byly jen mil Kč, nemocnice za rezort zdravotnictví celkem vykázaly ztrátu mil. Kč. Pouze cca 45 % nemocnic hospodařilo s kladným výsledkem. Podrobnější informace najde zájemce v publikaci ÚZIS ČR Ekonomické výsledky nemocnic za rok

9 Otázka ekonomiky a financování zdravotnictví zůstává aktuální i nadále, jak o tom svědčí i vývoj v roce Predikce dalšího vývoje přesahují rámec této publikace, nehledě na to, že pravděpodobně budou přijímána rozhodnutí částečně politická a částečně ekonomicky vynucená, nikoli ekonomicky optimální. Pozn.: Údaje ve vztahu k HDP za roky 2000 až 2002 byly přepočítány dle mimořádné revize národních účtů zveřejněné Českým statistickým úřadem v říjnu Tyto údaje budou dále ještě zpřesňovány, a proto i ÚZIS ČR bude v dalších publikacích údaje ve vztahu k HDP průběžně upravovat. 9

10 Vývoj HDP v letech 1990 až 2002 v mld. Kč mld. Kč mld. Kč běžné ceny mld. Kč ceny roku Zdroj dat: ČSÚ Vývoj HDP v letech 1990 až 2002 dle směnného kurzu v mld. USD a v paritě kupní síly v mld. USD mld. USD dle směnného kurzu v mld. USD v paritě kupní síly v mld. USD 0 Zdroj dat: ČSÚ

11 Vývoj výdajů na zdravotnictví a spotřebitelských cen (1995 = 100) Vývoj výdajů na zdravotnictví celkem Vývoj veřejných výdajů na zdravotnictví Vývoj soukromých výdajů na zdravotnictví Vývoj spotřebitelských cen index Zdroj dat: ÚZIS ČR Index vývoje spotřebitelských cen (1994 = 100) Vývoj spotřebitelských cen úhrnem index Vývoj spotřebitelských cen ve zdravotnictví Zdroj dat: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR 11

12 mld. Kč Výdaje na zdravotnictví v mld. Kč 134,9 129,9 110,7 118,9 100,7 86,4 73,0 141,9 158,8 168, ,3 39,5 45, Zdroj dat: MZ, ČSÚ, ÚZIS ČR index 1995 = Vývoj veřejných výdajů na zdravotnictví (1995 = 100) Index veřejných výdajů v běžných cenách Index veřejných výdajů v cenách rok 1995 Zdroj: MZ, ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR 12

13 Struktura tržeb lékáren Léčiva PZT Volný prodej Zdroj dat: ÚZIS ČR

14 1. Makroekonomické ukazatele 1.1 Hrubý domácí produkt (HDP) Rok V běžných cenách Ve stálých cenách rok 1995 mld. Kč index 1990 = 100 mld. Kč index 1990 = ,2 100, ,4 100, ,8 120, ,1 88, ,6 134, ,5 87, ,3 162, ,3 88, ,8 188, ,6 89, ,0 220, ,0 95, ,0 250, ,4 99, ,9 268, ,3 98, ,1 293, ,4 97, ,3 303, ,0 98, ,2 342, ,6 109, ,1 371, ,4 111, ,4 384, ,2 112,6 Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR HDP upraven dle revize ČSÚ z října Hrubý domácí produkt dle směnného kurzu a v paritě kupní síly Rok Dle směnného kursu V paritě kupní síly v mld. USD kurz v mld. USD kurz ,89 17,95 116,70 5, ,56 29,49 106,90 7, ,78 28,29 112,21 7, ,99 29,16 111,63 9, ,10 28,78 116,48 10, ,02 26,55 126,09 10, ,74 27,14 134,05 11, ,98 31,71 135,61 12, ,92 32,27 135,64 13, ,55 34,60 139,36 13, ,61 38,59 160,16 13, ,07 38,04 166,89 13, ,56 32,74 170,57 14,12 Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR HDP upraven dle revize ČSÚ z října

15 1.3 Vývoj HDP a deflátoru (v %, předchozí rok = 100) Rok HDP v běžných cenách ve stálých cenách rok 1995 Deflátor ,4 88,4 136, ,8 99,5 112, ,1 100,1 121, ,9 102,2 115, ,8 105,9 110, ,5 104,3 108, ,2 99,2 108, ,5 99,0 110, ,4 100,5 103, ,8 111,6 101, ,2 101,8 106, ,7 101,0 102,6 Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR HDP upraven dle revize ČSÚ z října Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Rok V běžných cenách v tis. Kč Ve stálých cenách rok 1995 v tis. Kč Dle směnného kurzu v USD V paritě kupní síly v USD ,4 139, ,1 124, ,7 123, ,8 123, ,4 126, ,7 133, ,9 139, ,0 138, ,6 137, ,0 138, ,9 154, ,2 158, ,1 160, Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR HDP upraven dle revize ČSÚ z října

16 1.5 Index vývoje spotřebitelských cen Rok 1990 = 100 Předchozí rok = 100 Průměr roku 2000 = ,0 109, ,6 156, ,1 111, ,3 120, ,3 110,0 66, ,5 109,1 72, ,7 108,8 78, ,9 108,5 85, ,7 110,7 94, ,7 102,1 96, ,8 103,9 100, ,2 104,7 104, ,8 101,8 106,6 Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS 400 Index vývoje spotřebitelských cen v % = 100 Předchozí rok = Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR 16

17 1.6 Střední stav 1.7 Index vývoje spotřebitelských obyvatelstva cen (1994 = 100) Rok Počet obyvatel Rok Úhrn Zdraví ,0 100, ,2 112, ,8 126, ,9 150, ,5 171, ,5 178, ,3 183, ,4 189, ,3 198, Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR Zdroj: ČSÚ 1.9 Roční průměrná míra 1.8 Míra inflace nezaměstnanosti Rok % Rok % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ 17

18 1.10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců (na fyzické osoby) Rok Zdroj: Statistická ročenka ČSÚ 2003, průměrná hrubá mzda v civilním sektoru NH ,7 103,0 106, ,4 116,5 120, ,5 121,0 119, ,3 122,6 125, ,5 116,9 117, ,5 118,3 116, ,4 117,7 120, ,5 111,9 106, ,4 110,7 103, ,3 106,7 113, ,5 107,1 103, ,5 107,1 113, ,3 105,5 112,7 Zdroj: ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR Celkem průmysl 1.11 Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců (v %, předchozí rok = 100) Rok Celkem průmysl z toho zdravotnictví, veterinární a soc. činnost z toho zdravotnictví, veterinární a soc. činnost 18

19 1.12 Průměrné měsíční mzdy (na fyzické osoby) Rok Kč Index nominálních mezd Index reálných mezd předch. rok = = 100 předch. rok = = x 100,0 x 100, ,4 115,4 73,7 73, ,5 141,3 110,3 81, ,3 177,0 103,7 84, ,5 209,8 107,7 90, ,5 248,7 108,6 98, ,4 294,5 108,8 107, ,5 325,3 101,8 109, ,4 355,8 98,8 107, ,3 385,5 106,0 114, ,5 410,5 102,6 117, ,5 445,6 103,7 121, ,1 478,1 105,2 127,9 Výpočet ÚZIS ČR: index reálných mezd = ind. nominálních mezd / ind. spotř. cen * 100 Zdroj: ČSÚ 1.13 Průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře (na fyzické osoby) Rok Kč Index nominálních mezd Index reálných mezd předch. rok = = 100 předch. rok = = x 100,0 x 100, ,1 121,1 77,3 77, ,2 150,4 111,8 86, ,9 189,3 104,2 90, ,8 226,8 108,9 98, ,0 265,4 107,2 105, ,7 320,3 110,9 116, ,8 339,0 97,5 113, ,9 352,3 93,9 106, ,1 398,4 110,8 118, ,8 409,5 98,9 117, ,1 446,9 104,2 122, ,0 491,5 108,1 131,8 Zdroj: ČSÚ Výpočet ÚZIS ČR 19

20 1.14 Vyplacené sociální dávky a výpomoci (v mil. Kč) Rok Zdroj: ČSÚ Rok ,1 104,4 101,5 x x 108, ,1 123,3 117, ,7 229,1 56, ,2 117,8 110,1 82,9 69,8 174, ,6 115,8 110,4 99,6 95,1 111, ,0 115,0 127,3 130,1 81,3 123, ,0 124,7 104,2 96,6 68,6 102, ,3 118,9 63,9 118,2 345,5 126, ,9 118,1 86,6 159,0 108,5 147, ,5 111,0 93,7 122,7 98,2 137, ,0 107,9 104,0 136,4 103,7 128, ,9 106,2 147,9 101,4 100,8 121, ,7 106,9 109,0 90,7 99,8 104, ,7 106,8 110,4 119,2 104,7 111,5 Zdroj: ČSÚ Sociální dávky celkem Sociální dávky celkem dávky důchodového pojištění dávky důchodového pojištění dávky nemoc. pojištění dávky nemoc. pojištění z toho dávky v nezaměstnanosti 1.15 Tempo růstu vyplacených sociálních dávek a výpomocí (v %, předchozí rok = 100) z toho dávky v nezaměstnanosti dávky státní soc. podpory dávky státní soc. podpory ostatní dávky a výpomoci soc. zabezpečení ostatní dávky a výpomoci soc. zabezpečení 20

21 1.16 Tempo růstu vyplacených sociálních dávek (v %, 1990 = 100) Rok Sociální dávky celkem dávky důchodového pojištění dávky nemoc. pojištění z toho dávky v nezaměstnanosti dávky státní soc. podpory ostatní dávky a výpomoci soc. zabezpečení ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,1 123,3 117, ,7 229,1 56, ,7 145,3 129, ,2 159,8 98, ,7 168,2 143, ,0 152,1 109, ,4 193,5 182, ,8 123,7 135, ,3 241,2 190, ,8 84,9 139, ,3 286,8 121, ,6 293,4 176, ,1 338,8 105, ,5 318,2 259, ,4 376,2 98, ,2 312,6 356, ,5 405,9 102, ,8 324,3 457, ,1 431,1 151, ,4 326,9 554, ,7 460,8 165, ,2 326,4 578, ,5 492,1 182, ,9 341,6 645,3 Zdroj: ČSÚ - výpočet ÚZIS ČR 1.17 Příspěvky na sociální zabezpečení *) (v mil. Kč) Rok Placené celkem v tom placené zaměstnavateli zaměstnanci samoplátci státem *) Od roku 1997 nezahrnují penále Zdroj: ČSÚ 21

22 1.18 Tempo růstu příspěvků na sociální zabezpečení *) (v %, předchozí rok = 100) Rok Placené celkem v tom placené zaměstnavateli zaměstnanci samoplátci státem ,5 118,7 116,6 161,9 86, ,0 117,5 109,1 116,2 124, ,7 104,7 115,2 108,8 113, ,4 103,4 105,5 106,7 125, ,8 104,8 105,2 104,6 117, ,4 105,3 103,6 118,5 100, ,6 107,7 108,2 120,0 105, ,9 106,8 103,7 105,5 105,3 *) Od roku 1997 nezahrnují penále Zdroj: ČSÚ 1.19 Průměrný počet pracovníků v NH podle vybraných odvětví OKEČ (tis. osob) Rok ) ) Předběžné údaje Zdroj: ČSÚ Celkem průmysl z toho zdravotnické, veterinární a sociální činnosti 22

23 2. Finanční ukazatele zdravotnictví 2.1 Výdaje Výdaje na zdravotnictví *) Rok ) ) ) Celkem v mil. Kč V % z HDP , , , , , , , , , , , , ,00 *) Zahrnují veřejné výdaje (ze státního rozpočtu a výdaje zdravotních pojišťoven) a soukromé výdaje obyvatel dle statistiky rodinných účtů. Nezahrnují výdaje státního rozpočtu mimo rezort zdravotnictví a ostatní soukromé výdaje 1) Podíl z HDP upraven dle revize HDP zveřejněné ČSÚ Zdroj: MZ ČR, ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR 23

24 2.1.2 Srovnání podílu celkových výdajů na zdravotnictví na HDP ve vybraných státech (v %) Stát Česká republika 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 1) 6,8 1) Austrálie 8,2 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3 Belgie 8,7 8,8 8,5 8,5 8,7 8,7 9,0 Dánsko 8,2 8,3 8,2 8,4 8,5 8,3 8,6 Finsko 7,5 7,7 7,3 6,9 6,9 6,6 7,0 Francie 9,6 9,6 9,4 9,3 9,4 9,5 9,5 Irsko 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,5 Island 8,2 8,2 8,0 8,3 8,7 8,9 9,2 Itálie 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 8,1 8,4 Japonsko 7,0 7,0 7,2 7,1 7,4 7,8 7,7 Kanada 9,1 8,9 8,9 9,1 9,2 9,1 9,7 Korea 4,7 4,9 5,0 5,1 5,6 5,9 5,6 Lucembursko 6,4 6,4 5,9 5,8 6,0 5,6. Maďarsko 7,5 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 Mexiko 5,6 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 6,6 Německo 10,6 10,9 10,7 10,6 10,7 10,6 10,7 Nizozemsko 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 8,9 Norsko 8,0 8,0 7,9 8,6 8,8 7,8 8,0 Nový Zéland 7,2 7,2 7,5 7,9 7,9 8,0 8,1 Polsko 6,0 6,4 6,1 6,4 6,2 6,0 6,3 Portugalsko 8,3 8,5 8,6 8,3 8,4 8,2 9,2 Rakousko 8,6 8,7 8,0 8,0 8,1 8,0 7,7 Řecko 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,3 9,4 Slovensko.. 6,1 5,9 5,8 5,9 5,7 Spojené království 7,0 7,0 6,8 6,8 7,1 7,3 7,6 Španělsko 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,7 7,5 Švédsko 8,1 8,4 8,1 7,9 8,4 8,4 8,7 Švýcarsko 10,0 10,4 10,4 10,6 10,7 10,7 10,9 Turecko 3,4 3,9 4,2 4,8 3,9 4,3. USA 13,3 13,2 13,0 12,9 13,0 13,0 13,9 Zdroj: OECD Health Data ) Přepočteno dle revize HDP zveřejněné ČSÚ v říjnu

25 2.1.3 Výdaje na zdravotnictví veřejné a soukromé (v mil Kč) Rok x 4, ) x 5, ) ) , ) , ) , , , , , , , , , ) 2) 3) 4) celkem 1) Veřejné výdaje v tom ze státního a místních rozpočtů Zahrnuje výdaje ze státního a místních rozpočtů a výdaje zdravotních pojišťoven, nezahrnuje výdaje ze st. rozpočtu prostřednictvím rezortů mimo rezort zdravotnictví V roce 1992 kryto ze státního rozpočtu prostřednictvím Všeobecné zdravotní pojišťovny Výpočet ÚZIS ČR na základě statistiky rodinných účtů ČSÚ zdravotní pojišťovny Odhad ÚZIS ČR Zdroj: MZ ČR, ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR Podíl na HDP upraven dle revize HDP zveřejněné ČSÚ v říjnu 2003 v % z HDP Soukromé výdaje celkem 3) 25

26 2.1.4 Rozpočtové neinvestiční výdaje a náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči (v mil. Kč) Rok Neinvestiční výdaje a náklady na zdrav. péči celkem neinvestiční výdaje zdravotní péče prov. nákl. a investice ) ) Prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím VZP Zdroj: MZ ČR, ČSÚ, výpočet ÚZIS ČR Veřejné výdaje na zdravotnictví z rozpočtů náklady zdrav. pojišťoven investice 26

27 2.1.5 Meziroční přírůstky výdajů Meziroční přírůstky soukromých na zdravotnictví celkem výdajů na zdravotnictví Rok mil. Kč % Rok mil. Kč % 1990 x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR Meziroční přírůstky veřejných výdajů na zdravotnictví v tom Celkem Rok ze státního rozpočtu zdrav. pojišťovny mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 1) V roce 1992 kryto ze státního rozpočtu prostřednictvím Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR 27

28 2.1.8 Orientační kvantifikace reálného vývoje celkových výdajů na zdravotnictví Meziroční přírůstek celkových výdajů na zdravotnictví Rozdíl bodů oproti nárustu inflace Rok spotřebitelských abs. v mld. Kč v % cen v % ,3 26,5 56,6-30, ,1 15,5 11,1 4, ,4 60,0 20,8 39, ,4 18,3 10,0 8, ,3 16,5 9,1 7, ,0 9,9 8,8 1, ,3 7,5 8,5-1, ,0 9,2 10,7-1, ,1 3,9 2,1 1, ,9 5,1 3,9 1, ,9 11,9 4,7 7, ,7 6,1 1,8 4,3 Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR Orientační kvantifikace reálného vývoje veřejných výdajů na zdravotnictví Meziroční přírůstek celkových veřejných výdajů na zdravotnictví Rozdíl bodů oproti nárustu inflace Rok spotřebitelských abs. v mld. Kč v % cen v % ,2 27,2 56,6-29, ,3 13,9 11,1 2, ,7 59,0 20,8 38, ,9 17,1 10,0 7, ,2 15,0 9,1 5, ,1 9,7 8,8 0, ,6 6,5 8,5-2, ,2 9,4 10,7-1, ,2 3,5 2,1 1, ,2 5,0 3,9 1, ,5 11,9 4,7 7, ,0 6,2 1,8 4,4 Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR 28

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice 214 Volume 16 Issue 1 ISSN 1212-4117 (print) ISSN 184-7122 (on-line) právní a ekonomické obory v lékařských a sociálních vědách KONTAKT 3 (214) 221 228 Available online at www.sciencedirect.com journal

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více