Ekonomické výsledky nemocnic 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2000"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2000 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Nová publikace zařazená do edice zdravotnické statistiky Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E(MZ)1-04 a E(MZ)6-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle metodiky NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR Praha. Publikace vychází z roční sestavy dat za rok Pro možnost sledování vývoje jsou zařazena i některá srovnatelná data let předchozích. ÚZIS ČR, 2001 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN Náklad: 350 2

3 Obsah: Úvod Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví... 8 Vývoj platů ve zdravotnictví v letech Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %)... 9 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví dle druhů zdravotní péče (v %)... 9 Tabulková část 1. Pracovníci nemocnic 1.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Vývoj průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 2.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Vývoj počtu lůžek v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 3.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Vývoj počtu hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 4.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic (v %) Vývoj výnosů nemocnic (v mil. Kč) Tržby nemocnic (v mil. Kč) Vývoj tržeb nemocnic (v mil. Kč) Celkové výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko (v tis. Kč) Výnosy nemocnic připadajících na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 5.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč)

4 5.2 Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče (v %) Náklady nemocnic 6.1 Náklady nemocnic (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic (v %) Vývoj nákladů nemocnic (v mil. Kč) Vývoj struktury nákladů nemocnic (v %) Vývoj nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Struktura nemocnic podle jejich velikosti Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v %) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 7.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 8.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů za lůžkovou část nemocnic rezortu zdravotnictví Nesplacený úvěr a leasing 9.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Vývoj nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 10.1 Vývoj závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Vývoj pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Investiční kapitál 11.1 Hodnota investičního majetku nemocnic (v mil. Kč) Vývoj hodnoty investičního majetku nemocnic k (v mil. Kč) Vývoj hodnoty investičního majetku neuvedeného do provozu (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného HIM nemocnic (v mil. Kč) Vývoj nově zařazeného a nově pořízeného HIM nemocnic (v mil. Kč) Průměrná mzda 12.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Vývoj průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Značky a zkratky v tabulkách

5 Úvod Publikace poskytuje informace o počtu pracovníků, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, údaje o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě investičního majetku, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic. Údaje jsou uvedeny v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření a jsou zpracovány z výkazů E(MZ)1-04 o ekonomice ZZ, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace a E(MZ)6-04 o ekonomice ZZ, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty. 5

6 Nemocnice představují významnou položku v hodnotových tocích zdravotnického systému. Z toho důvodu je jim věnována samostatná publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V roce 2000 se nemocnice podílely na celkových nákladech 78,7 % a na celkových výnosech všech zdravotnických zařízení 77,9 %. Zaměstnávaly 50,3 % pracovníků ve zdravotnictví. V České republice bylo v roce 2000 celkem 211 nemocnic. Sledovaný soubor zahrnuje 202 resp. 203 nemocnic, které vyplnily požadované statistické výkazy, z toho 197 resp. 198 rezortu zdravotnictví a 5 ostatních rezortů tj. rezortu dopravy a obrany. Nemocnice rezortu zdravotnictví jsou členěny podle zřizovatelů do čtyř kategorií; na nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, okresní, obecní a městské, soukromé a církevní. Dále jsou členěny podle velikostní struktury (počtu lůžek) do sedmi kategorií. Nemocnice ostatních rezortů jsou sledovány jako celek, bez dalšího členění. V rámci rezortu zdravotnictví je nejvíce nemocnic okresních (82), mají největší počet lůžek (48,2 %), nejvyšší počet hospitalizovaných (50,1 %) a zaměstnávají nejvíce pracovních sil (42,5 %). Z hlediska hodnotových kategorií - nákladů a výnosů mají největší váhu nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. Je jich 23 resp. 24, podílely se 45,4 % na nákladech i výnosech nemocnic rezortu zdravotnictví. Podle velikosti, měřené počtem lůžek, se nemocnice člení do sedmi kategorií. Nejvíce (60) je malých nemocnic (25,6 %) s počtem lůžek do 99. Největší význam však mají velké nemocnice (14) s kapacitou nad lůžek. Tyto nemocnice disponují 30,4 % lůžek, ošetří 29,5 % hospitalizovaných a zaměstnávají 33,7 % zdravotnického personálu. Podílejí se i největším procentem na nákladech (37,9 %) a výnosech (37,7 %) zdravotnického sektoru. V roce 2000 většina sledovaných ukazatelů zaznamenala mírný nárůst ve srovnání s rokem 1999 event. roky předchozími. Vzrostl počet hospitalizovaných (o necelé 1 %), vzrostlo využití lůžek (o 3 %), zvýšily se mzdy - v nemocnicích rezortu zdravotnictví o 3,6 %, v nemocnicích ostatních rezortů o 5,6 %. Vzrostly výnosy, zejména tržby od zdravotních pojišťoven (poklesly tržby mimo zdravotní pojišťovny), vzrostly náklady nemocnic. Zvýšila se proti loňskému roku nákladová rentabilita, i když má stále zápornou hodnotu, rovněž hospodářský výsledek nemocnic se v roce 2000 zlepšil, ale znamenalo to pouze, že nemocnice snížily v roce 2000 ztráty. V posledních dvou letech se nezměnila průměrná ošetřovací doba (8,6 dne). V souladu se všeobecným trendem klesl počet lůžek (o 2 %), nepatrně klesl počet pracovníků ve zdravotnictví, hlavně ostatního personálu, při mírném nárůstu zejména pomocného zdravotního personálu. Z finančních ukazatelů se snížila v roce 2000 hodnota nesplaceného bankovního úvěru, zvýšila se hodnota nesplacených jiných úvěrů a nesplaceného leasingu. 6

7 Investiční majetek celkem se zvýšil o 5,4 % u nemocnic rezortu zdravotnictví, u nemocnic ostatních rezortů jeho objem velmi mírně poklesl. Výrazně se snížila (o 20 %) hodnota investičního majetku neuvedeného do provozu nemocnic rezortu zdravotnictví, naopak více než trojnásobně vzrostla u nemocnic ostatních rezortů. Hodnota nově zařazeného hmotného investičního majetku vzrostla u nemocnic rezortu zdravotnictví, naopak značně klesla u nemocnic ostatních rezortů. Celkově se dá říci, že v roce 2000 nedošlo k žádnému velkému výkyvu základních sledovaných ukazatelů. Ekonomika nemocnic se v daném období vyvíjela vyrovnaně a v souladu s trendy let předchozích. 7

8 v mil. Kč Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Kč Vývoj platů ve zdravotnictví v letech plat lékařů plat SZP průměrný plat 8

9 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) odpisy 7,7% léčiva 8,7% SZM 13,3% krev 1,8% potraviny 1,7% energie 4,1% služby 8,5% ostatní 13,3% osobní náklady 40,9% Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví dle druhů zdravotní péče (v %) nezdravotní výkony 9,0% lůžková péče 52,3% jiná zdravotní péče 18,2% ambulantní péče 20,5% 9

10 1.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet Celkem z toho lékaři SZP NZP PZP Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet Celkem lékaři SZP NZP PZP Všechny rezorty z toho do Celkem Vývoj průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok Pracovníci celkem z toho Lékaři SZP NZP PZP Všechny rezorty Index (1999=100) 99,7 100,2 100,1 100,6 101,3 10

11 2.1 Počet lůžek v nemocnicích Nemocnice Počet Počet lůžek celkem Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Přímo řízené MZ ,3 0,9 38,0 5,1 Okresní ,1 1,2 24,9 6,9 Obecní a městské ,6 1,3 18,9 7,5 Soukromé a církevní ,3 1,5 x x Celkem ,4 1,1 30,1 6,8 Celkem ,8 1,0 85,8 6,7 2.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet Počet lůžek celkem Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Všechny rezorty do ,8 1,1 30,3 12, ,5 1,4 46,4 13, ,4 1,1 29,2 7, ,7 1,1 24,9 7, ,9 1,2 27,4 7, ,5 1,1 25,2 6, ,7 1,0 37,3 5,2 Celkem ,3 1,1 30,6 6,8 2.3 Vývoj počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek celkem Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Všechny rezorty ,4 1,1 31,4 7, ,3 1,1 30,6 6,8 Index (1999=100) x 98,0 97,7 100,0 97,5 95,8 11

12 2.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Počet Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ ,7 75,8 8,9 8,8 Okresní ,6 72,8 8,2 8,2 Obecní a městské ,1 76,2 9,0 9,3 Soukromé a církevní ,1 74,7 8,9 9,5 Celkem ,3 74,3 8,6 8,6 Celkem ,0 75,0 9,2 9,6 2.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek 1999 Využití lůžek v % Všechny rezorty Průměrná ošetřovací doba ve dnech do 99 73,6 80,1 12,1 12, ,2 75,6 9,2 9, ,1 73,5 8,4 8, ,9 72,1 7,6 7, ,2 73,1 8,2 8, ,2 76,5 9,3 9, ,7 74,6 8,8 8,7 Celkem 71,2 74,3 8,6 8,

13 3.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do Celkem Vývoj počtu hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty Index (1999=100) x 100,9 101,6 13

14 4.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet Výnosy celkem od ZP mimo ZP Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem tržby z toho provozní dotace dary ostatní 4.2 Struktura výnosů nemocnic (v %) Nemocnice Počet Výnosy celkem od ZP mimo ZP Přímo řízené MZ ,7 4,6 2,4 0,5 10,8 Okresní ,7 4,1 3,5 0,4 8,3 Obecní a městské ,7 2,9 3,5 1,2 4,7 Soukromé a církevní ,5 3,4 0,2 0,9 9,0 Celkem ,2 4,2 2,7 0,5 9,3 provozní dotace Celkem ,0 8,2 21,7 0,2 8,9 tržby z toho dary ostatní 14

15 4.3 Vývoj výnosů nemocnic (v mil. Kč) Rok Počet Výnosy celkem od ZP tržby mimo ZP z toho provozní dotace dary ostatní Index (1999=100) 104,2 107,4 79,1 77,5 86,5 103, Index (1999=100) 105,2 111,9 97,7 100,0 80,0 87,0 15

16 4.4 Tržby nemocnic (v mil. Kč) Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby mimo zdravotní pojištění Nemocnice Počet celkem lůžková péče z toho ambul. péče jiná celkem ambul. péče z toho lůžková péče jiná Přímo řízená MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Vývoj tržeb nemocnic (v mil. Kč) Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby mimo zdravotní pojištění Nemocnice Počet celkem lůžková péče z toho ambul. péče jiná celkem ambul. péče z toho lůžková péče jiná Index (1999=100) 107,4 105,1 103,2 124,9 79,1 141,6 114,9 65, Index (1999=100) 111,9 113,0 105,5 125,0 135,7 161,8 92,3 115,6 16

17 4.6 Celkové výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko (v tis. Kč) Nemocnice Počet Výnosy celkem Tržby od zdrav. pojišťoven Index (1999=100) Přímo řízená MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Výnosy 102,1 108,0 109,9 114,5 106,3 107,0 Tržby od ZP 105,9 102,6 115,3 118,6 110,7 115,6 4.7 Výnosy nemocnic připadajícich na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Počet Celkové výnosy na 1 lůžko Tržby od ZP na 1 lůžko na 1 zaměstnance na 1 lékaře Všechny rezorty do Celkem

18 5.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Nemocnice Počet Celkové výnosy lůžkové péče ambulantní péče z toho výnosy z jiné zdravotní péče nezdravotních výkonů Přímo řízená MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Nemocnice Počet Celkové výnosy lůžkovou péči z toho výnosy v % za ambulantní péči jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízená MZ ,3 22,4 16,2 9,2 Okresní ,5 18,6 21,7 9,3 Obecní a městské ,1 15,7 16,8 6,4 Soukromé a církevní ,6 23,9 14,4 9,1 Celkem ,3 20,5 18,2 9,0 Celkem ,2 26,8 14,0 23,0 18

19 6.1 Náklady nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet Celkové náklady lůžkovou péči z toho náklady na ambulantní péči jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Struktura nákladů nemocnic Nemocnice Počet Celkové náklady lůžkovou péči z toho náklady v % na ambulantní péči jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ ,4 17,1 21,4 20,1 Okresní ,2 12,7 21,7 20,4 Obecní a městské ,9 13,7 18,3 15,1 Soukromé a církevní ,1 15,3 15,3 23,3 Celkem ,0 15,0 20,9 20,1 Celkem ,0 22,5 20,9 24,6 19

20 6.3 Vývoj nákladů nemocnic (v mil. Kč) Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči z toho náklady na jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Index (1999=100) 103,8 104,5 100,0 102,7 106, Index (1999=100) 103,6 108,6 122,3 110,8 82,8 6.4 Vývoj struktury nákladů nemocnic Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči z toho náklady v % na ambulantní péči jinou zdravotní péči nezdravotní výkony ,7 15,6 21,1 19, ,0 15,0 20,9 20, ,6 19,1 19,5 30, ,0 22,5 20,9 24,6 20

21 6.5 Vývoj nákladové rentability nemocnic (v %) Nemocnice Přímo řízené MZ -0,8-1,6 Okresní -4,3-2,3 Obecní a městské -1,7-0,8 Soukromé a církevní 4,3 2,5 Celkem -1,9-1,5 Celkem -4,9-3,4 21

22 6.6 Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nákladová rentabilita v % Počet nemocnic % Počet nemocnic % Všechny rezorty 10 a více 13 6,4 17 8,4 5 až 9,9 % 11 5,4 14 6,9 0 až 4,9 % 72 35, ,0-2 až -0,1% 39 19, ,2-5 až -2,1 % 31 15, ,8-10 až -5,1 % 17 8,4 19 9,4-15 až -10,1 % 9 4,4 5 2,5-20 až -15,1 % 6 3,0 4 2,0 < -20 % 5 2,5 4 2,0 Celkem , ,0 6.7 Struktura nemocnic podle jejich velikosti Počet lůžek Počet nemocnic % Počet nemocnic % Všechny rezorty do , , , , , , , , , , ,9 7 3, a více 14 6,9 14 6,9 Celkem , ,0 22

23 6.8 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Nemocnice Náklady celkem léčiva SZM krev potraviny z toho náklady na energii služby osobní náklady ostatní náklady odpisy Přímo řízená MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek Nemocnice Náklady celkem léčiva SZM krev potraviny z toho náklady v % na energii služby osobní náklady ostatní náklady odpisy Přímo řízená MZ ,0 15,6 2,0 1,2 3,9 8,0 36,3 13,7 8,3 Okresní ,9 11,6 1,9 2,1 4,3 7,7 44,8 13,0 7,9 Obecní a městské ,1 9,5 1,4 2,6 4,4 9,6 49,1 10,5 6,8 Soukromé a církevní ,8 11,1 1,1 2,1 3,9 15,6 41,6 3,7 15,1 Celkem ,7 13,3 1,9 1,7 4,1 8,5 40,9 13,3 7,7 Celkem ,1 9,5 0,8 1,5 5,9 17,5 38,4 8,9 8,3 23

24 6.10 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Nemocnice Rok Léčiva SZM Krev Potraviny Energie Služby Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem *) Do roku 1998 včetně odpisů 24

25 6.10 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Osobní náklady Ostatní Odpisy Náklady celkem Rok náklady *) Nemocnice Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem

26 7.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené MZ ,5 Okresní ,3 Obecní a městské ,8 Soukromé a církevní ,5 Celkem ,5 Celkem ,4 7.2 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % , , , , ,5 26

27 7.3 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic rezortu zdravotnictví v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem

28 8.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Ukazatel Vyjádřeno v/jako ) ) Počet nemocnic celkem počet v tom: Nemocnice provozované veřejnými orgány počet Nemocnice soukromé počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 75,7 73,3 71,2 74,3 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 9,1 8,8 8,6 8,6 Pracovníci celkem přep. počet z toho: lékaři přep. počet SZP přep. počet Náklady celkem mil. Kč v tom: léčiva % 9,6 8,9 8,4 8,7 prostředky ZT % 13,0 13,4 12,5 13,1 krev a krevní výrobky % 2,3 2,2 2,0 1,8 osobní náklady % 39,3 39,5 40,6 40,8 potraviny % 2,1 2,0 1,7 1,7 spotřeba energie % 4,0 4,5 4,3 4,1 služby % 8,9 8,9 9,0 8,8 odpisy 2) % - - 7,6 7,7 ostatní náklady % 20,9 20,6 13,9 13,1 Průměrný měsíční plat celkový Kč Průměrný plat lékařů Kč Průměrný plat SZP Kč Výnosy celkem mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech celkem % 79,7 82,5 80,7 82,5 Podíl na tržbách od ZP za hospitalizaci celkem % 64,3 63,8 61,7 60,2 Podíl na tržbách od ZP za ambulantní činnost celkem % 35,7 26,2 23,9 23,3 Podíl na tržbách od ZP za jiné činnosti % 0,0 9,8 14,0 16,3 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech celkem % 4,0 3,1 4,5 3,4 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -1,8-0,2-1,9-1,6 28

29 8.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Ukazatel Vyjádřeno v/jako ) ) Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 138,0 130,1 130,1 129,6 Průměrné tržby od ZP za 1 ošetř. den Kč Průměrné tržby od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) Vztahuje se k rezortu zdravotnictví 2) V letech 1997 a 1998 zahrnuto v ostatních nákladech Pozn: Údaje o počtech nemocnic se mírně liší v závislosti na skupinách sledovaných ukazatelů. 29

30 8.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady celkem Výnosy celkem z toho: tržby přísp. organizací od ZP z toho: tržby od ZP za hospitalizaci tržby od ZP za amb. činnost Hospodářský výsledek Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Počet lékařů (PP) v lůžkové části Počet SZP (PP) v lůžkové části Průměrný počet lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Průměrná délka hospitalizace 9,6 9,1 8,8 8,6 8,6 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 241,9 246,8 251,2 246,4 244,7 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 57,0 56,9 55,5 54,8 55,5 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 321, , , , ,1 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 547,4 518,6 485,8 469,8 478,4 8.4 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů za lůžkovou část nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Výnosy na 1 lékaře v lůžkové části v tis. Kč Průměrné "tržby za hospitalizaci od ZP" za 1 ošetřovací den Průměrné "tržby za hospitalizaci od ZP" za 1 hospitalizaci

31 9.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Nemocnice Nesplacený úvěr celkem bankovní jiný Nesplacený leasing Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem ,3 9.2 Vývoj nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Stav k Nesplacený úvěr celkem bankovní jiný Nesplacený leasing Index (1999=100) 95,7 89,8 133,6 106, , ,3 Index (1999=100) 65,9 35,0 95,2 23,1 31

32 10.1 Vývoj závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Index (1999=100) Celkem x x 104,4 z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů , ,4 99, dnů , ,7 101, dnů , ,1 123, dnů 405 8, ,1 82,0 nad 360 dnů 315 6, ,7 85,1 Celkem po splatnosti , ,7 101,4 Celkem 66 x 83 x 125,8 z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 5 71, ,6 960, dnů 2 28,6 4 5,7 200, dnů 1 14,3 5 7,1 500, dnů 0,3 4,3 9 12, ,0 nad 360 dnů 0,2 2,9 5 7, ,0 Celkem po splatnosti 7 10, , ,0 32

33 10.2 Vývoj pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Index (1999=100) Celkem x x 107,7 z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů , ,7 99, dnů 352 9, ,0 134, dnů 144 3, ,6 70, dnů 121 3,1 94 2,4 77,7 nad 300 dnů , ,3 100,2 Celkem po splatnosti , ,4 101,0 Celkem 191 x 152 x 79,6 z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 47 43, ,9 195, dnů 3 2,8 3 2,7 100, dnů 2 1,9 3 2,7 150, dnů 39 36,4 1 0,9 2,6 nad 300 dnů 17 15, ,8 70,6 Celkem po splatnosti , ,0 103,7 33

34 11.1 Hodnota investičního majetku nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Investiční majetek celkem 1) Hmotný investiční majetek 2) Nehmotný investiční majetek 2) Zdravotnická technika 2) Objem odpisů HIM Přímo řízené MZ ,1 Okresní ,0 Obecní a městské ,2 Soukromé a církevní ,5 Celkem ,5 Celkem ,4 1) V účetní hodnotě V pořizovacích cenách 11.2 Vývoj hodnoty investičního majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Investiční majetek celkem 1) Hmotný investiční majetek 2) Nehmotný investiční majetek 2) Zdravotnická technika 2) Objem odpisů HIM , ,5 Index 105,4 108,9 117,7 110,3 x (1999=100) , ,4 Index 99,2 104,0 216,7 101,5 x (1999=100) 1) V účetní hodnotě 2) V pořizovacích cenách 34

35 11.3 Vývoj hodnoty investičního majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Nemocnice Počet Hodnota investičního majetku neuvedeného do provozu Index (1999=100) Přímo řízené MZ ,8 Okresní ,9 Obecní a městské ,3 Soukromé a církevní ,0 Celkem ,8 Celkem ,9 35

36 11.4 Hodnota nově zařazeného hmotného investičního majetku nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Hodnota HIM nově zařazeného celkem z rozpočtu investičních výdajů Hodnota nově pořízeného HIM z vlastních zdrojú z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Vývoj nově zařazeného a nově pořízeného hmotného investičního majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Hodnota HIM nově zařazeného celkem z rozpočtu investičních výdajů Hodnota nově pořízeného HIM z vlastních zdrojů z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele Index (1999=100) 173,3 107,0 x 115,2 46,4 114,8 107, Index (1999=100) 19,5 346,0 x 182,0 x x 5 925,0 36

37 12.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Celkem Lékaři SZP Přímo řízené MZ Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Vývoj průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Celkem Lékaři SZP Index (1999=100) 103,6 105,0 103, Index (1999=100) 105,6 106,3 105,9 37

38 Značky v tabulkách: Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. Nula (0; 0,0; 0,00) znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce. Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů. Zkratky v tabulkách: HIM hmotný investiční majetek MZ Ministerstvo zdravotnictví NZIS Národní zdravotnický informační systém NZP nižší zdravotničtí pracovníci PP přepočtený počet PZP pomocní zdravotničtí pracovníci SZM speciální zdravotnický materiál SZP střední zdravotničtí pracovníci ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ZP zdravotní pojišťovna ZT zdravotnická technika ZZ zdravotnické zařízení 38

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2003 Ekonomické výsledky nemocnic 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2005 Ekonomické výsledky nemocnic 2005 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 5 26.8.2003 Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002 Pardubický

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic 2006 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k

Ekonomické výsledky nemocnic k Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2004 60 Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004 Tato aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů ze statistického

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.10.2002 51 Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 V souboru zpracovaných jednotek

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 25.3.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003 V roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 17.6.2003 Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002 Informace o mzdách

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 29.7.2004 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 14 6.11.00 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.7.2003 41 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 19.9.2003 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském

Více

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 115/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2019. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 11 2.1.23 Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 22 Informace o mzdách jsou rozděleny

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 74 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Tato aktuální informace

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12 2.10.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007 HOSPODAŘENÍ FTNsP Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele FTNsP dosáhla v roce 27 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Ekonomika zdravotnického zařízení

Ekonomika zdravotnického zařízení Ekonomika zdravotnického zařízení Hospodaření konkrétní instituce nezáleží jenom na čistě ekonomických faktorech úspěšnosti, ale i na: - právní formě podnikání - vnějším okolí a míře regulace (zvyšování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 7.6.2005 Salaries in the health services in the Jihomoravský region in 2004 Souhrn Informace

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802542 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Zlínského

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 24.9.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 (chirurgie,

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2000

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2000 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2000 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 22.9.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Surgical

Více

Ekonomické výsledky průmyslu ČR 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Ekonomické výsledky průmyslu ČR 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Ekonomické výsledky průmyslu ČR 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Počet aktivních subjektů počet 7 859 8 469 9 518 8 932 8 949 8 954 8 687 8 730

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2000 Pardubice Ústí nad Orlicí Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2013 40 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2012 Consumption of Health Services in the years 2007 2012

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 6 7.7.25 Salaries in the Health Services in the Liberecký Region in 24 Souhrn Informace

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 1 11.6.24 Oční péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 23 Podkladem pro zpracování dat

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802437 1 Obsah: Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 Poznámky... 5 Tabulková

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 29.6.2005 Salaries in the health services in the region Praha in 2004 Souhrn

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802461 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Přehled počtu lůžek k 31.12.2002

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280247X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 23.9.2004 Podkladem pro zpracování dat o činnosti očního oboru v kraji je roční výkaz

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2000 Trutnov Jičín Náchod Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2007 9 Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006 Economical results of hospitals in the Czech Republic for the

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801082 1 Obsah: Úvod...3 Přehled počtu lůžek k 31.12.2001 v jednotlivých

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

49 Domovy pro seniory

49 Domovy pro seniory Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 49 Domovy pro seniory Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 41 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Rezorty celkem K 30. 6. 2002 existovalo v České republice

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 20 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 10. 8. 2007 Salaries in the Health Services in the region Praha in 2006

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více