Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2005"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2005 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-04 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2006 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Značky a zkratky v tabulkách... 6 Úvod Grafická část Vývoj nákladů a výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví (v %) Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic všech rezortů Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle zřizovatele v roce Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč)

4 4. Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek, využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Počet lůžek, využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu lůžek, využití lůžek a průměrné ošetřovací doby v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Tržby nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle zřizovatele (v mil. Kč) Tržby nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Tržby nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání jednotlivých nákladových položek nemocnic (v mil. Kč)

5 9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek neuvedený do provozu (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Vybrané ekonomické ukazatele krajských nemocnic Nemocnice, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok

6 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM FRM LDN MZ NZIS NZP OLÚ OZPBD p.o. PP PZP SPBD SZP ÚZIS ZP ZPOD ZZ ZZS dlouhodobý hmotný majetek fond reprodukce majetku léčebna pro dlouhodobě nemocné Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci odborný léčebný ústav ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti příspěvkové organizace přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci všeobecné sestry a porodní asistentky střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná služba PHA Hlavní město Praha HRA Královéhradecký kraj STC Středočeský kraj PAR Pardubický kraj JHC Jihočeský kraj VYS kraj Vysočina PLZ Plzeňský kraj JHM Jihomoravský kraj KAR Karlovarský kraj OLO Olomoucký kraj UST Ústecký kraj ZLI Zlínský kraj LIB Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj 6

7 Úvod Mezi pravidelně vydávané publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se od roku 2000 řadí i Ekonomické výsledky nemocnic. Prezentovaná ekonomická data vycházejí ze statistických výkazů E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04, které se zabývají ekonomikou zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele a formu hospodaření. Vykazovací povinnost se tak vztahuje na příspěvkové, nevýdělečné i podnikatelské subjekty, tzn. nemocnice všech typů a velikostí. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tedy včetně existujících začleněných zařízení stejného i jiného druhu. Pro publikaci byly z výše zmíněných výkazů použity údaje o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o závazcích a pohledávkách z obchodního styku, úvěrovém zatížení a dlouhodobém majetku. Finanční údaje jsou v publikaci doplněny o kapacitní, výkonové a personální ukazatele. Informace o počtu lůžek a jejich využití, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů byly převzaty z výkazu L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a týkají se pouze nemocnic, nikoliv celých právních subjektů. Pro údaje o počtu pracovníků a průměrné mzdě zaměstnanců bylo využito výkazů E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, které jsou vyplňovány za celý právní subjekt. Kapacitní, výkonová a personální data jsou v publikaci uvedena pouze za ta zařízení, která současně odevzdala příslušný ekonomický výkaz. Hodnoty těchto ukazatelů se tak vztahují pouze k vymezenému okruhu zpravodajských jednotek a nemají plnou vypovídací schopnost za celou skupinu nemocnic. Výjimku tvoří kapacitní a personální údaje v úvodu tabulky 1.1, které byly čerpány z úplného celkového zpracování příslušných agend za nemocnice bez návaznosti na současné odevzdání ekonomických výkazů E (MZ) 6-04, E (MZ) Data v této publikaci jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. 7

8 Výsadní postavení nemocnic mezi ostatními poskytovateli zdravotní péče je předurčeno množstvím spotřebovaných finančních prostředků v těchto zařízeních. Ze všech sledovaných zdravotnických subjektů (tj. LDN, OLÚ, hospiců, lázeňských léčeben a ostatních lůžkových zařízení, vybraných zařízení ambulantní péče, ZZS, hygienických stanic a ostatních zařízení) tvoří náklady nemocnic zhruba ¾ celkových výdajů. Tento podíl by významně neovlivnily ani údaje nestátních ambulantních zařízení s daňovou evidencí, se kterými není ve srovnání počítáno, jelikož sběr dat za tento typ zařízení probíhá každoročně až v červenci následujícího roku po hodnoceném období. V rámci samotných nemocnic má největší váhu skupina 23 státních nemocnic (řízených MZ a ostatními centrálními orgány), která se v roce 2005 podílela na celkových vynaložených peněžních prostředcích 49 %. Publikované ekonomické údaje byly zpracovány ze všech odevzdaných statistických výkazů, včetně zařízení, která v průběhu sledovaného období ukončila svoji činnost. Do počtu zpravodajských jednotek byla zahrnuta i zařízení, která byla ukončena z důvodu změny formy hospodaření z příspěvkové organizace (p.o.) na obchodní společnost. Nemocnice jsou v publikaci členěny podle zřizovatele do 5 skupin: přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (zahrnující pouze příspěvkové organizace), obecní a městské (s formou hospodaření typu příspěvkové organizace), řízené jinou právnickou osobou a církevní, nemocnice ostatních centrálních orgánů. V průběhu posledních dvou let docházelo v důsledku přeměny příspěvkových organizací na obchodní společnosti k rozšíření kategorie soukromých nemocnic na úkor počtu zejména krajských zařízení. Kromě již zmíněného dělení byly údaje za nemocnice zpracovány do sedmi kategorií podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek). Na závěr publikace byly zařazeny tabulky s vybranými ekonomickými ukazateli za jednotlivé kraje. První část obsahuje údaje za všechny nemocnice (samostatné právní subjekty) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele, druhá část zachycuje pouze nemocnice řízené krajskými úřady bez ohledu na formu hospodaření. Celkové náklady nemocnic dosáhly hodnoty 89,4 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 6 %. Kromě nákladů na krev se všechny další sledované druhy nákladů zvýšily. Nejvyšší růst zaznamenaly položky ostatních nákladů (o 9 %) a náklady na energie (o 8 %). Z hlediska struktury nákladů představují tradičně největší část osobní náklady. Jejich podíl ve výši 44 % zůstal na stejné úrovni jako v roce Meziročně se snížil podíl nákladů na léčiva, služby, zdravotnické prostředky a krev. Naopak více finančních prostředků nemocnic pohltily náklady na energie (jako důsledek zvýšení cen energií) a položka ostatních nákladů, kterou může ovlivňovat například nákup zboží do nemocničních lékáren. 8

9 Výnosy celkem ve výši 89,8 mld. Kč představovaly meziroční zvýšení zhruba o 2 %. Toto poměrně nízké tempo růstu v porovnání s vývojem nákladů lze vysvětlit výrazným zvýšením tohoto ukazatele v roce 2004, kdy se do položky ostatních výnosů promítlo proúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku u příspěvkových organizací (viz vysvětlení v následujícím odstavci). Hlavním zdrojem příjmů pro nemocnice jsou úhrady od zdravotních pojišťoven, které po stagnaci v roce 2003 vykazovaly meziroční nárůst o 7 % v roce 2004 a v roce 2005 o 8 %. V roce 2005 tvořily tržby od zdravotních pojišťoven 80 % všech příjmů nemocnic. Konečná výše nákladů a výnosů může být u příspěvkových organizací od účetní uzávěrky za rok 2004 ovlivněna existencí vyhlášky Ministerstva financí č. 549/2004 Sb., která v paragrafu 34, odstavci 9 stanoví postup při nekrytí fondu reprodukce finančními prostředky z minulých let i v běžném účetním období. V souladu s těmito povolenými úpravami mohou subjekty o finančně nekrytou část snížit odpisy (tzn. náklady), popř. zvýšit úroveň výnosů. Účinnost vyhlášky měla nepochybně vliv i na velikost vykázaného hospodářského výsledku. Takto zlepšený účetní výsledek hospodaření využijí příslušné organizace na úhradu ztráty z minulých let. Celkově hospodaření nemocnic skončilo v černých číslech (+394 mil. Kč). V souvislosti s platností vyhlášky bylo od roku 2005 nově zavedeno sledování položky Zúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku. Hodnota tohoto ukazatele činila 1,2 mld. Kč. Nedílnou součástí hodnocení každého ekonomického subjektu je úroveň pohledávek a závazků. Na základě statistického výkazu jsou u nemocnic sledovány pouze ty pohledávky a závazky, které se týkají obchodního styku. Během posledních 5 let byla výše pohledávek z obchodního styku několikrát ovlivněna mimořádnými opatřeními státu. V letech 2001, 2003 a naposledy v roce 2005 byl nepříznivý vývoj v oblasti pohledávek nemocnic vůči zdravotním pojišťovnám řešen odkoupením pohledávek zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty. Ve sledovaném roce dal stát prostřednictvím České konsolidační agentury zdravotním pojišťovnám 3,8 mld. Kč. Celkový objem pohledávek z obchodního styku se meziročně zvýšil o 9 %, pohledávky po lhůtě splatnosti vzrostly o 20 %. Podíl nesplacených pohledávek ve lhůtě vůči celku se během prvního pololetí 2005 zvedl o 4 % a výsledný podíl 41 % se ani ke konci roku 2005 nezměnil. Ve sledovaném roce připadalo 84 % neuhrazených pohledávek po splatnosti na zdravotní pojišťovny. Převážná část pohledávek nesplacených v termínu (60 %) byla do 30 dnů. Celková hodnota závazků nemocnic z obchodního styku se v meziročním srovnání zvedla o 8 %. Závazky po lhůtě splatnosti se zvýšily oproti roku 2004 o 5 %, když za první polovinu roku 2005 činil jejich nárůst 2 %. Podíl nesplacených závazků vůči celku dosáhl ke konci roku 2005 úrovně 45,4 % a meziročně se snížil o 1,2 %. 9

10 Záporný výsledek bilance celkových pohledávek a závazků z obchodního styku se na konci roku 2005 zlepšil o 5 % oproti roku Zřejmě jako důsledek opatření státu došlo k výraznějšímu snížení rozdílu mezi pohledávkami a závazky po splatnosti, kdy saldo meziročně kleslo o 40 %. Hospodaření většiny nemocnic skončilo v roce 2005 v kladných číslech nebo vyrovnaným výsledkem. Zásluhu na tom mají nejen přijatá úsporná opatření v jednotlivých nemocnicích a větší kontrola hospodaření ze strany zřizovatelů, ale u příspěvkových organizací k vykázání zlepšeného hospodářského výsledku přispělo i použití vyhlášky MF o zúčtování nekrytého fondu reprodukce. Určitý dopad do hospodaření nemocnic měla i finanční pomoc státu zaměřená ke stabilizaci zdravotnického systému. 10

11 v mil. Kč Vývoj nákladů a výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy v mil. Kč Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Pohledávky z obchodního styku celkem Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku celkem Závazky z obchodního styku po splatnosti 11

12 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k (v %) Léčiva 7,5% Zdravotnické prostředky 14,8% Krev 1,7% Potraviny 1,2% Energie 3,0% Ostatní náklady 14,6% Služby 8,2% Odpisy 5,1% Osobní náklady 44,1% v % Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady 12

13 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví k (v %) Tržby od ZP 80,6% Granty 0,4% Dary 0,8% Ostatní výnosy 13,9% Provozní dotace 1,9% Tržby mimo ZP 2,4% v mil. Kč Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Výnosy celkem Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči 13

14 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic všech rezortů Vyjádřeno Ukazatel v/jako Kapacitní ukazatele 1) Počet nemocnic počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 76,4 78,0 79,0 79,0 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,3 8,3 8,1 8,0 Personální ukazatele 2) Počet nemocnic počet Pracovníci celkem přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SPBD 3) přep. počet OZPBD 4) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SPBD 3) Kč Průměrná mzda OZPBD 4) Kč Ekonomické údaje 5) Počet nemocnic celkem počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 76,7 78,2 79,1 79,0 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,3 8,3 8,1 8,0 Pracovníci celkem přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SPBD 3) přep. počet ) OZPBD 4) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SPBD 3) Kč ) Průměrná mzda OZPBD 4) Kč

15 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic všech rezortů Vyjádřeno Ukazatel v/jako Náklady celkem mil. Kč v tom: léčiva % 8,0 8,0 7,7 7,5 zdravotnické prostředky % 13,7 13,8 14,8 14,7 krev a krevní výrobky % 1,6 1,5 1,6 1,5 osobní náklady % 44,1 45,2 44,0 44,0 potraviny % 1,3 1,3 1,2 1,2 spotřeba energie % 3,6 3,2 3,0 3,1 služby % 8,0 8,2 8,5 8,3 odpisy % 6,8 5,9 5,2 5,2 ostatní náklady % 12,8 12,9 14,0 14,5 Výnosy celkem mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech celkem % 80,7 79,0 75,3 80,0 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 65,3 65,4 65,2 64,5 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 21,7 22,0 22,2 21,3 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu % 0,9 0,8 0,8 0,7 Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 11,9 11,6 11,8 13,4 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech celkem % 2,7 2,8 2,6 2,5 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech celkem % 3,1 4,6 3,5 2,6 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -2,0-3,0 4,5 0,4 Pohledávky z obchodního styku celkem mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 28,6 28,8 36,9 40,7 Závazky z obchodního styku celkem mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 55,4 47,5 46,5 45,4 15

16 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic všech rezortů Vyjádřeno Ukazatel v/jako Nesplacený úvěr mil. Kč Nesplacený leasing mil. Kč Dlouhodobý majetek celkem mil. Kč Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 130,1 132,8 133,8 132,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) Zdrojem dat všechny odevzdané výkazy L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu 2) Zdrojem dat všechny odevzdané výkazy E (MZ) 2-04 a E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách 3) Do roku 2003 údaj za SZP 4) Pouze za nemocnice odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. 5) Kapacitní a personální ukazatele pouze za nemocnice, které odevzdaly výkaz E (MZ) 6-04, popř. E (MZ) 7-04 o ekonomice ZZ 6) Údaj je za SPBD a OZPBD dohromady 16

17 1.2 Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle zřizovatele v roce 2005 Nemocnice Ukazatel Vyjádřeno v/jako státní 1) krajské (p.o.) obecní a městské (p.o.) řízené jinou právnickou osobou, církevní Počet nemocnic celkem počet 2) Náklady celkem mil. Kč v tom: léčiva % 9,4 5,9 4,9 5,8 zdravotnické prostředky % 16,9 12,6 10,6 13,5 krev a krevní výrobky % 1,6 1,4 1,0 1,4 potraviny % 0,8 1,5 2,1 1,7 spotřeba energie % 2,5 3,8 3,6 3,3 služby % 7,5 8,0 8,9 10,9 osobní náklady % 38,5 49,9 51,7 47,4 odpisy % 6,9 3,4 4,2 3,7 ostatní náklady % 16,0 13,5 13,1 12,1 Výnosy celkem mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech celkem % 77,7 82,0 82,8 82,4 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech celkem % 1,9 1,5 4,3 5,2 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech celkem % 3,0 2,6 4,0 1,4 Podíl ostatních výnosů na výnosech celkem % 17,4 13,9 8,9 11,0 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -0,1 0,2 0,2 2,4 Pohledávky z obchodního styku celkem mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 41,7 37,1 46,5 41,4 Závazky z obchodního styku celkem mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 39,5 58,2 48,3 45,1 Nesplacený úvěr mil. Kč Nesplacený leasing mil. Kč Dlouhodobý majetek celkem mil. Kč ) Zřizovatel MZ a ostatní centrální orgány 2) Včetně ZZ ukončených v průběhu sledovaného období 17

18 1.3 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady celkem z toho: náklady na lůžkovou péči náklady na ambulantní péči Výnosy celkem z toho: tržby od ZP z toho: tržby od ZP za lůž. péči tržby od ZP za amb. péči Hospodářský výsledek Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč ) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 18

19 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Počet nemocnic Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené ,0 MZ , , , ,1 Krajské (p.o.) , , , , ,2 Okresní , ,0 Obecní ,4 a městské (p.o.) , , , ,2 Řízené jinou práv ,9 osobou, církevní , , , ,4 Řízené ostatními ,5 centrálními ,2 orgány , , ,2 Celkem , , , , ,4 19

20 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 1/2 Nemocnice Rok Léčiva Zdravot. prostředky Krev Potraviny Energie Služby Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Okresní Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem

21 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 2/2 Nemocnice Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Okresní Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem

22 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet nemocnic Pracovníci celkem lékaři a zubní lékaři z toho SPBD OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Počet nemocnic Pracovníci celkem lékaři a zubní lékaři z toho SPBD OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok Počet nemocnic Pracovníci celkem lékaři a zubní lékaři z toho SPBD + OZPBD ZPOD Index (2004=100) x 100,3 100,5 99,3 100,0 22

23 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD ZPOD Index (2004=100) x 104,3 104,2 104,3 104,5 23

24 4.1 Počet lůžek, využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Počet lůžek celkem Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ ,9 7,9 Krajské (p.o.) ,3 7,6 Obecní a městské (p.o.) ,6 8,8 Řízené jinou práv. osobou, církevní ,1 8,1 Řízené ostatními centrálními orgány ,0 9,0 Celkem ,0 8,0 4.2 Počet lůžek, využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet lůžek celkem Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech do ,8 10, ,6 11, ,9 8, ,3 7, ,1 7, ,9 7, ,1 7,7 Celkem ,0 8,0 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek, využití lůžek a průměrné ošetřovací doby v nemocnicích Rok Počet lůžek celkem Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech ,1 8, ,0 8,0 Index (2004=100) 98,9 99,9 98,8 24

25 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů do Celkem Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Index (2004=100) 99,8 98,5 25

26 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) z toho Výnosy Nemocnice Počet tržby celkem provozní od ZP mimo ZP dotace dary granty ostatní Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Struktura výnosů nemocnic z toho v % Výnosy Nemocnice Počet tržby celkem provozní od ZP mimo ZP dotace dary granty ostatní Přímo řízené MZ ,6 1,9 1,5 0,4 0,8 16,9 Krajské (p.o.) ,0 1,5 2,6 0,3 0,0 13,6 Obecní a městské (p.o.) ,8 4,3 4,0 3,3 0,0 5,6 Řízené jinou práv. osobou, církevní ,4 5,2 1,4 2,0 0,0 9,0 Řízené ostatními centrálními orgány ,8 3,1 27,1 0,2-5,8 Celkem ,0 2,5 2,6 0,8 0,4 13,7 26

27 6.3 Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) z toho Výnosy Rok Počet tržby celkem provozní od ZP mimo ZP dotace dary granty ostatní Index (2004=100) x 101,5 107,9 97,7 76,3 147,5 154,9 78,0 6.4 Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic z toho v % Výnosy Rok Počet tržby celkem provozní od ZP mimo ZP dotace dary granty ostatní ,3 2,6 3,5 0,6 0,3 17, ,0 2,5 2,6 0,8 0,4 13,7 27

28 6.5 Tržby nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle zřizovatele (v tis. Kč) Tržby od ZP Nemocnice Počet na 1 zaměstnance na 1 lékaře a zubního lékaře na SPBD Přímo řízené MZ 19 Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Tržby nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Počet na 1 zaměstnance Tržby od ZP na 1 lékaře a zubního lékaře na SPBD do Celkem

29 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Nemocnice Počet 1) Celkové výnosy 2) lůžkové péče ambulantní péče z toho výnosy z zdravotní dopravy jiné zdravotní péče nezdravotních výkonů Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv.osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem ) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly výnosy v členění na jednotlivé druhy péče 2) Není součtem jednotlivých položek 7.2 Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Nemocnice Počet 1) Celkové výnosy lůžkovou péči ambulantní péči z toho výnosy za (v %) zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ ,7 16,6 0,2 14,2 10,5 Krajské (p.o.) ,1 17,5 0,9 14,4 3,0 Obecní a městské (p.o.) ,0 19,2 1,6 9,1 5,9 Řízené jinou práv.osobou, církevní ,3 21,8 1,0 10,4 3,5 Řízené ostatními centrálními orgány ,3 24,1 0,2 7,6 2,2 Celkem ,3 18,1 0,6 13,2 6,6 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly výnosy v členění na jednotlivé druhy péče 29

30 7.3 Tržby nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet 1) celkem Tržby od zdravotních pojišťoven ambulantní péče lůžková péče Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem ) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly tržby v členění na jednotlivé druhy péče z toho doprava jiná zdravotní péče 7.4 Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet 1) celkem Tržby od zdravotních pojišťoven ambulantní péče lůžková péče Index (2004=100) x 107,9 103,4 106,8 94,9 123,3 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly tržby v členění na jednotlivé druhy péče z toho doprava jiná zdravotní péče 30

31 celkem ambulantní péče Tržby mimo zdravotní pojištění lůžková péče z toho doprava jiná zdravotní péče 7.3 Tržby nemocnic (v mil. Kč) nezdrav. výkony Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Nemocnice Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem celkem ambulantní péče 7.4 Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Tržby mimo zdravotní pojištění lůžková péče z toho doprava jiná zdravotní péče nezdrav. výkony Nemocnice ,8 84,6 89,3 66,7 121,3 106,6 Index (2004=100) 31

32 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Nemocnice Náklady celkem léčiva zdravot. prostředky krev potraviny z toho náklady na energii služby osobní náklady odpisy ostatní náklady Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Nemocnice Náklady celkem léčiva zdravot. prostředky krev z toho náklady na (v %) potraviny energii služby osobní náklady odpisy ostatní náklady Přímo řízené MZ ,5 17,1 1,6 0,8 2,4 7,4 38,2 6,7 16,3 Krajské (p.o.) ,9 12,6 1,4 1,5 3,8 8,0 49,9 3,4 13,5 Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní ,9 10,6 1,0 2,1 3,6 8,9 51,7 4,2 13, ,8 13,5 1,4 1,7 3,3 10,9 47,4 3,7 12,1 Řízené ostatními centrálními orgány ,8 12,7 1,1 1,0 4,5 10,6 42,2 9,0 11,1 Celkem ,5 14,7 1,5 1,2 3,1 8,3 44,0 5,2 14,5 32

33 8.3 Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Nemocnice Počet 1) Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem ) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče z toho náklady na zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony 8.4 Struktura nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Nemocnice Počet 1) Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči Přímo řízené MZ ,6 15,2 0,4 20,9 24,0 Krajské (p.o.) ,3 15,4 1,0 16,3 15,0 Obecní a městské (p.o.) ,6 19,4 1,4 9,2 15,4 Řízené jinou práv. osobou, církevní ,8 20,0 1,0 11,1 12,2 Řízené ostatními centrálními orgány ,0 23,9 0,7 5,3 7,0 Celkem ,5 16,5 0,7 16,9 18,4 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče z toho náklady na (v %) zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony 33

34 8.5 Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) z toho náklady na Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Index (2004=100) x 105,7 102,6 102,3 99,5 110,4 113,5 8.6 Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče z toho náklady na (v %) Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony ,9 17,1 0,8 16,1 17, ,5 16,5 0,7 16,9 18,4 8.7 Meziroční porovnání jednotlivých nákladových položek nemocnic (v mil. Kč) Náklady na Rok léčiva zdravot. prostředky a krev potraviny energii služby osobní náklady ostatní náklady a odpisy Index (2004=100) 103,5 104,5 102,5 107,9 102,6 105,6 108,5 34

35 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Počet Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené MZ ,1 Krajské (p.o.) ,2 Obecní a městské (p.o.) ,2 Řízené jinou práv. osobou, církevní ,4 Řízené ostatními centrálními orgány ,2 Celkem ,4 9.2 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Počet Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % do , , , , , , ,5 Celkem ,4 35

36 9.3 Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Hospodářský výsledek v mil. Kč počet nemocnic % počet nemocnic % 0 až 1, , ,9 2 až 4, , ,2 5 až 9,9 11 8, ,0 10 až 49, , ,6 50 a více 22 16,5 3 2,3 Celkem , ,0 9.4 Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Hospodářský výsledek v mil. Kč počet nemocnic % počet nemocnic % do , ,0-2,1 až ,5 8 13,3-5,1 až , ,7-10,1 až , ,3 nad ,9 1 1,7 Celkem , ,0 36

37 9.5 Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Nemocnice Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem ,8 8,2 9,0-0,1 0,2 0,2 0,5 2,4 1,1-0,2 4,5 0,4 9.6 Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nákladová rentabilita v % počet nemocnic % počet nemocnic % 10 a více 31 16,8 14 7,4 5 až 9,9 % 19 10,3 13 6,8 0 až 4,9 % 83 45, ,2-2 až -0,1% 16 8, ,7-5 až -2,1 % 18 9,8 18 9,5-10 až -5,1 % 13 7,1 9 4,7-15 až -10,1 % 2 1,1 3 1,6-20 až -15,1 % 2 1,1 2 1,1 < -20 % Celkem , ,0 37

38 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Nemocnice Nesplacený úvěr celkem bankovní jiný Nesplacený leasing Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Stav k Nesplacený úvěr celkem bankovní jiný Nesplacený leasing Index (2004=100) 111,6 123,9 73,4 118,5 38

39 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Celkem x x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů , , dnů , , dnů , , dnů , ,9 nad 360 dnů 332 5, ,3 Celkem po splatnosti , ,0 Index (2004=100) 108,1 94,1 112,0 97,7 113,6 131,9 105, Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) po prošlé lhůtě splatnosti Nemocnice Celkem do 30 dnů dnů dnů dnů nad 360 dnů Celkem po splatnosti Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem

40 11.3 Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Celkem x x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů , , dnů , , dnů 136 2, , dnů 147 3, ,5 nad 360 dnů , ,7 Celkem po splatnosti , ,0 Index (2004=100) 109,1 119,0 124,4 115,4 100,0 124,5 120, Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) po prošlé lhůtě splatnosti Nemocnice Celkem do 30 dnů dnů dnů dnů nad 360 dnů Celkem po splatnosti Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem

41 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Dlouhodobý majetek celkem 1) Dlouhodobý hmotný majetek 2) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Zdravotnická technika 2) Míra amortizace v % Přímo řízené MZ ,0 Krajské (p.o.) ,4 Obecní a městské (p.o.) ,1 Řízené jinou práv. osobou, církevní ,8 Řízené ostatními centrálními orgány ,1 Celkem ,6 1) V účetní hodnotě 2) V pořizovacích cenách 12.2 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Dlouhodobý majetek celkem 1) Dlouhodobý hmotný majetek 2) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Zdravotnická technika 2) Míra amortizace v % , ,6 Index (2004=100) 100,4 105,9 104,8 112,7 x 1) V účetní hodnotě V pořizovacích cenách 41

42 12.3 Dlouhodobý hmotný majetek neuvedený do provozu (v mil. Kč) Nemocnice Hodnota DHM neuvedeného do provozu celkem zdravotnická technika Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Rok Hodnota DHM neuvedeného do provozu celkem zdravotnická technika Index (2004=100) 67,6 135,7 42

43 12.5 Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Nemocnice Hodnota DHM nově zařazeného celkem z vlastních zdrojú Hodnota nově pořízeného DHM z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele z darů a sbírek Přímo řízené MZ Krajské (p.o.) Obecní a městské (p.o.) Řízené jinou práv. osobou, církevní Řízené ostatními centrálními orgány Celkem Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Hodnota DHM nově zařazeného celkem z vlastních zdrojů Hodnota nově pořízeného DHM z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele z darů a sbírek Index (2004=100) 98,5 89,1 89,8 125,0 65,6 97,5 67,8 43

44 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Území, kraj Ukazatel PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB Počet nemocnic 1) Náklady nemocnic celkem v mil. Kč léčiva v % 8,6 6,1 7,0 9,3 5,5 5,5 6,6 - zdravotnické prostředky v % 17,4 11,1 13,5 15,6 13,1 12,3 17,2 - krev a krevní výrobky v % 1,7 1,4 2,1 1,5 1,4 1,1 1,3 - potraviny v % 0,8 1,5 1,4 0,9 2,0 1,9 1,5 - spotřeba energie v % 2,2 3,6 2,8 3,1 3,1 4,4 4,1 - služby v % 9,5 8,2 6,1 8,0 9,5 6,9 8,2 - osobní náklady v % 37,9 49,6 47,1 43,9 46,8 51,8 46,8 - odpisy v % 7,2 4,3 6,7 6,1 3,6 2,9 3,4 - ostatní náklady v % 14,8 14,0 13,3 11,6 14,9 13,2 11,0 Výnosy nemocnic celkem v mil. Kč tržby nemocnic od ZP v % 77,7 82,7 76,4 81,8 80,4 82,8 86,7 Hospodářský výsledek v mil. Kč Nákladová rentabilita v % 0,1-0,7 1,7 0,3 1,1 2,7 0,5 Zúčtování nekrytého FRM v mil. Kč 2) Pohledávky z obchodního styku - celkem v mil. Kč po lhůtě splatnosti v % 42,1 45,2 39,9 55,3 28,0 43,2 31,3 Závazky z obchodního styku - celkem v mil. Kč po lhůtě splatnosti v % 42,3 53,8 37,4 17,6 58,8 44,9 59,4 Nesplacené úvěry v mil. Kč Nesplacený leasing v mil. Kč Dlouhodobý majetek celkem v mil. Kč 3) Dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč 4) z toho zdr. technika v mil. Kč 4) DHM nově zařazený v mil. Kč 4) ) Včetně ZZ ukončených v průběhu sledovaného období 2) Podle vyhlášky č. 549/2004 Sb., 34, odst. 9 3) V účetní hodnotě 4) V pořizovacích cenách 44

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic 2006 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2000

Ekonomické výsledky nemocnic 2000 Ekonomické výsledky nemocnic 2000 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Nová publikace zařazená do edice zdravotnické statistiky Publikace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2003 Ekonomické výsledky nemocnic 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 5 26.8.2003 Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002 Pardubický

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 20 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k

Ekonomické výsledky nemocnic k Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2004 60 Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004 Tato aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů ze statistického

Více

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2007 9 Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006 Economical results of hospitals in the Czech Republic for the

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 10. 2011 54 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 52 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 10. 8. 2007 Salaries in the Health Services in the region Praha in 2006

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 7.6.2005 Salaries in the health services in the Jihomoravský region in 2004 Souhrn Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 1.9.2006 Salaries in the Health Services in the Karlovarský Region in 2005 Souhrn

Více

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 74 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Tato aktuální informace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.10.2002 51 Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 V souboru zpracovaných jednotek

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 6 7.7.25 Salaries in the Health Services in the Liberecký Region in 24 Souhrn Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 29.6.2005 Salaries in the health services in the region Praha in 2004 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 30.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005 Salaries in the Health Services

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 34 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 22.9.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Surgical

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics ÚZIS R 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 3. 9. 21 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 18.8.2005 Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 29.7.2004 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007 HOSPODAŘENÍ FTNsP Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele FTNsP dosáhla v roce 27 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 13.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji v roce 2004 Salaries

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 19.9.2003 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2011 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2010 Informace

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více

3. Pracovníci ve zdravotnictví

3. Pracovníci ve zdravotnictví 3. Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které

Více

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 115/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2019. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní

Více

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 28 37 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 27 Activity of health

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.9.2006 46 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2005 Wages in health services in 2005 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 7 7.7.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.7.2006 30 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 20.7.2006 Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2005 Souhrn Informace

Více