BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS ový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v Evropském společenství: Nouzový telefon: ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE BioPlex 2200 Syphilis IgM Control Set BioPlex 2200 Syphilis IgM Control Set je určen k použití jako analyzovaná kontrola kvality celkové funkce přístroje BioPlex 2200 a funkce BioPlex 2200 Syphilis IgM Reagent Pack v klinické laboratoři. Funkce BioPlex 2200 Syphilis IgM Control Set nebyla zjišťována žádným jiným testem na syfilis. Bio-Rad Laboratories, Inc th Avenue NE Redmond, WA , USA BIORAD ( ) nebo (během dne, Pacifický sčas) Bio-Rad provozuje bezplatnou linku pro technickou podporu, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ve Spojených státech amerických a Portoriku volejte bezplatně BIORAD ( ). Pro podporu mimo území USA kontaktujte, prosím, Vaše místní zastoupení firmy Bio-Rad. Česká republika, Bio-Rad spol. s r.o., Nad ostrovem 1119/7, Prague 4 Phone Telefax FRANCIE: Bio-Rad 3 boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette Phone: +33 (0) / Fax: +33 (0) Tento bezpečnostní list je registrován u CHEMTREC / Použijte pouze v případě CHEMICKÉ HAVÁRIE, pokud v souvislosti s tímto výrobkem dojde k ROZLITÍ, ÚNIKU, OHNI, VÝBUCHU nebo NEHODĚ. Viz kapitola 16 s non-us místní Bio-Rad informace kontaktujte zástupce. ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ NEBEZPEČNÉ SLOŽKY S touto testovací soupravou smí zacházet pouze kvalifikovaní pracovníci vyškolení v laboratorních procesech, kteří byli seznámeni s jejich možným nebezpečím. Konkrétní varování jsou poskytnuta v návodu k použití. Pokud chybí konkrétní varování, nesmí se to považovat za známku bezpečnosti. Viz 16 s plným zněním textu jakéhokoli rizika (R) a bezpečnosti (S) prohlášení uvedené níže. Složka Negativní kontrolu BioPlex 2200 Syphilis IgM dvě (2) 1,5 ml lahviček Obsah - Negativní kontrola se dodává v matrici lidského séra připravené z defibrinované plazmy. rmální lidské sérum/plazma, která je nereaktivní s HBsAg, HIV-1 Ag a protilátkami HIV a HCV. - Konzervováno 0,3 % ProClin 300 ( 0,009 % aktivní přísada), EC Index č s CAS# [1272/2008/EC / GHS klasifikace: VAROVÁNÍ; GHS07; H317; P280; P302 + P352, P333 + P313; P501.] [EU klasifikace podle 2001/59/EC a 1999/45/EC: Iritant: Xi; R 43; S ] - Konzervováno 0,1 % benzoátem sodným [C 7 H 5 O 2 Na], CAS# , EC č (Naředění nepodléhá požadavkům předpisů EU 2008/1272/EC a GHS). VAROVÁNÍ SDScz Revize A (říjen 2013) 1 z 11

2 Složka Pozitivní kontrolu BioPlex 2200 Syphilis IgM čtyři (4) 1,5 ml lahvičky VAROVÁNÍ Obsah - Pozitivní kontroly jsou dodávány v matrici z lidského séra, vyrobené z defibrinované plazmy s přidanými známými koncentracemi Treponema pallidum 17-kDa IgM a 47-kDa IgM, pocházejícími z lidské plazmy nemocných pacientů. - Hver human donorenhed anvendt til at fremstille dette produkt er testet med metoder godkendt af FDA (USAs regeringskontor for fødevare- og medicinkontrol), og fandtes at være non-reaktiv over for hepatitis B overfladeantigen (HBsAg), antistof mod hepatitis C (HCV) og antistof mod HIV-1/HIV-2. - Konzervováno 0,3 % ProClin 300 ( 0,009 % aktivní přísada), EC Index č s CAS# [1272/2008/EC / GHS klasifikace: VAROVÁNÍ; GHS07; H317; P280; P302 + P352, P333 + P313; P501.] [EU klasifikace podle 2001/59/EC a 1999/45/EC: Iritant: Xi; R 43; S ] - Konzervováno 0,1 % benzoátem sodným [C 7 H 5 O 2 Na], CAS# , EC č (Naředění nepodléhá požadavkům předpisů EU 2008/1272/EC a GHS). Označení podle pokynů Globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů (OSN), Komunikačních standardů pro nebezpečí (HCS) USA a směrnice Evropského společenství (ES) 2008/1272/ES: Tento produkt byl konzervativně klasifikován a označen v souladu s příslušnými pokyny Globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů (OSN), Komunikačních standardů pro nebezpečí (HCS) USA a související směrnice Evropského společenství (ES) 2008/1272/ES. 0,3% ProClin 300 [ 0,009% aktivní přísada Reakce hmotnost: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C 4 H 4 ClNOS; CAS# , EC č ) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (C 4 H 5 NOS; CAS# , EC č ) (3:1)], indexu s CAS# Klasifikace GHS \ 2008/1272/EC [* Degraduje bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě výrobku]: Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 Štítek (štítky): GHS07 Signální slovo: VAROVÁNÍ Označení nebezpečí na štítku: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dodatečné označení nebezpečí: Není známo Upozornění prevence: P261: Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. * Upozornění odpověď: P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. * P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. * Upozornění skladování: Není známo Upozornění likvidace: P501: Zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými místními, oblastními a státními předpisy. * ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O PŘÍSADÁCH NEBEZPEČNÉ SLOŽKY Následující informace se poskytují pro nebezpečné složky soupravy, které jsou v soupravě v koncentracích, pro které se vyžaduje úřední kontrola nebo poskytnutí informací. Upozorňujeme, že tyto informace jsou často založeny na datech chemické suroviny (LD 50, omezení vystavení atd.) a že výrobek obvykle obsahuje podstatně zředěnou koncentraci ve vodním roztoku, a proto toto hodnocení bere pokud možno v úvahu snižování nebezpečí zpracováním. Klasifikace EU a GHS byly provedeny podle aktuálního vydání a rozšířeny na základě dat získaných firmou a z literatury. Klíč / legenda ke zkratkám a akronymům viz část 16. SDScz Revize A (říjen 2013) 2 z 11

3 Chemická přísada ProClin 300 [0,3% ( 0,009% aktivní přísada)] VAROVÁNÍ Údaje / informace Nebezpečná koncentrace přísady v surovině: Podle výrobce, firmy Supelco, je tato koncentrovaná konzervační látka směs 4 přísad: 2,1-2,9 % 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-one (C 4 H 4 ClNOS; CAS# , EC č.: ), 0,6-1,1 % 2-metyl-4-isothiazolin-3-one (C 4 H 5 NOS; CAS# , EC č.: ), % glykol a 2,1-2,9 % modifikovaný alkyl-karboxylát (pro poslední dva neuvedeno CAS# ani formule). Upozorňujeme, že tento poměr aktivních přísad je uveden v 2001/59/EC pod číslem indexu s CAS# RTECS#: NE Bod vznícení: 118 C / 244 F (100 %) + LD 50 (orálně-krysa): 862 mg/kg (100 %) + LD 50 (kůže králík): mg/kg (100 %) + PEL/TLV: NE IATA/DOT ID: UN3265, Třída 8 (nenaředěný, 100 %) + / IATA/DOT ID: NE (naředění) ++ HMIS kódy: H=2, F=0, R=0 ++ RCRA kód: Non-RCRA ++ EU klasifikace podle 1999/45/EC a 2001/59/EC: Dráždivý: Xi, R 43; S ( 0,06 % a > 0,0015 % aktivní přísada) /2008/EC / GHS klasifikace: VAROVÁNÍ; GHS07; H317; P261, P280; P312, P363, P302 + P352, P333 + P313; P Chemické, fyzické a toxikologické vlastnosti nebyly důkladně prozkoumány. Při této koncentraci tato biocidální konzervační látka dráždí oči a pokožku. Může způsobit újmu při spolknutí dostatečného množství (obvykle ve větším množství, než se nalézá v soupravě). ProClin 300 je kožní senzitizátor [H317]; Dlouhodobé nebo opakované vystavení může u některých citlivých osob způsobit alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít [P280]. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. [P302 + P352]. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření [P333 + P313]. Potenciální nežádoucí účinky vysoce naředěného malého množství ProClin 300 v této soupravě nejsou známy, ale jsou nepravděpodobné při správném zacházení a dodržování zásad všeobecných bezpečnostních opatření a správné laboratorní praxe. Tuto látku a její nádobu je nutno zlikvidovat bezpečným způsobem a v souladu s místními, oblastními a státními předpisy [P501]. EU Označení Přípravek na 100% koncentrace na chemické tabulky /1272/EC - z přílohy I směrnice 67/548/EHS: Toxický: T, Nebezpečný pro životní prostředí: N R 23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R 34: Způsobuje poleptání R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S (2-): Uchovávejte mimo dosah dětí. S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečnýodpad. S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokynynebo bezpečnostní listy. SDScz Revize A (říjen 2013) 3 z 11

4 Biologických složek Lidské sérum [reaktivní a nereaktivní] Údaje / informace Materiál z lidských zdrojů použitý pro vytvoření pozitivních kontrol byl testován a bylo ověřeno, že není reaktivní na HBsAg a protilátky HCV a HIV-1/HIV-2, ale nebylo ověřeno, že neobsahuje Syphilis antigeny. Lidská séra ve složkách tohoto výrobku byla testována v testech licencovaných FDA a shledána nereaktivními pro hepatitis B povrchový antigen (HBsAg) a protilátky viru hepatitis C (HCV) a viru selhání lidské imunity (HIV-1 a HIV-2). Žádná známá metoda testování neposkytuje naprosté ujištění o nepřítomnosti virů HIV, hepatitidy B nebo C nebo jiných infekčních agencií. Navíc vzorky pacientovy krve testované touto soupravou představují neznámé zvýšené nebezpečí. Při zacházení s těmito reagencemi a veškerou lidskou krví nebo vzorky dodržujte standardní a univerzální bezpečnostní předpisy. S tímto výrobkem zacházejte, jako by byl schopen přenést infekční chorobu, v laboratoři 2. stupně biologické ochrany a řiďte se pokyny aktuálního CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích vydané institucemi Centers for Disease Control/National Institutes of Health) nebo WHO Laboratory Biosafety Manual (Příručka Světové zdravotnické organizace o biologické bezpečnosti v laboratořích). Zamezte vystříknutí, rozlití a tvorbě aerosolů. Zabezpečte v druhotném uzavření s řádným označením biologického nebezpečí. Nevdechujte rozstřik nebo aerosoly, zamezte kontaktu s pokožkou, očima, sliznicemi a oděvem. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Použijte dekontaminační procesy s vhodnou dekontaminační agencií nebo dezinfektantem (obvykle roztok 1:10 bělidla pro domácnost, % etanol nebo isopropanol, jodofor jako 0,5 % Wescodyne Plus (EPA Reg. # ), o-fenylfenol/amyfenol jako 0,8 % Vesphene (EPA Reg. # ), nebo ekvivalent) před likvidací použitých materiálů nebo navrácením použitého zařízení do běžného užívání. Tuto látku zlikvidujte v souladu s místními, oblastními a státními předpisy. Zacházejte s touto látkou vhodně a v souladu se zásadami správné laboratorní praxe a standardní a univerzální bezpečnostními předpisy. Osobám, které zacházejí se vzorky krve, je třeba nabídnout možnost očkování proti hepatitidě B. + Koncentrace soupravy nebyla testována, hodnoty se vztahují k testované koncentraci roztoku, uvedené v procentech v závorce. ++ Koncentrace soupravy byla testována nebo byly uvedené hodnoty odhadnuty pro všeobecné použití naředění reagentu soupravy v diagnostické laboratoři. NE: Nezjištěno nebo není známo (data nejsou dostupná), obvykle pro formu koncentrátu, pokud není uvedeno jinak. Zkratky pro hodnocení nebezpečnosti složek HMIS jsou následující: H=zdraví, F=hořlavost, R=reaktivita. Související informace o výrobku: Viz 2 na plné znění všech GHS / 2008/1272/EC prohlášení výše. Viz kapitola 16 s plným zněním textu jakéhokoli rizika (R) a bezpečnosti (S) prohlášení o výše koncentrace část soupravy. Podle zásady všeobecných bezpečnostních předpisů (29 CFR ) se s veškerou lidskou krví a určitými lidskými tělními tekutinami musí zacházet, jako by bylo známo, že jsou infekční HIV, HBV a jinými patogeny přenášenými krví. Žádná známá metoda testování neposkytuje naprostou záruku, že výrobky odvozené z lidské krve nepřenesou infekci. Proto je třeba s nimi zacházet, jako by obsahovaly infekční látky. Dále potom testované individuální vzorky pacientů představují zvýšené neznámé nebezpečí. Během zacházení se vzorkem a se soupravou je třeba se vyhnout aerosolizaci/inhalaci, kontaktu a vystavení sliznic. Zařízení, které může přijít do styku s látkami lidského původu, považujte za kontaminované, dokud není vhodným způsobem dekontaminováno. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. ODDÍL 4: PRVNÍ POMOC V NUTNÝCH PŘÍPADECH Vliv na zdraví: Příznaky nadměrného vystavení mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, překrvení a obtíže s dýcháním. Při opakovaném vystavení může způsobit alergické reakce pokožky. Obvykle při koncentracích a objemech, které daleko přesahují koncentrace a objemy této soupravy. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Zajistěte dostatečné propláchnutí oddělením očních víček prsty během proplachování vodou. VYHLEDEJTE LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ. Zasažení pokožky: Vdechnutí: Odložte znečištěný oděv. Opláchnějte pokožku velkým množstvím vody a zasaženou oblast omyjte vodou a mýdlem. Pokud dojde ke kontaktu krve s krví nebo pokud vzniknou vážnější příznaky, poraďte se s lékařem. Přemístěte zasaženého z oblasti zasažení na čerstvý vzduch. Pokud nastanou dýchací obtíže, okamžitě zavolejte rychlou lékařskou pomoc. Poskytněte symptomatické a podpůrné ošetření. Tento výrobek na vodní bázi obvykle nepředstavuje závažné nebezpečí při vdechnutí v přítomných objemech nebo koncentracích soupravy. SDScz Revize A (říjen 2013) 4 z 11

5 Spolknutí: Poznámky pro lékaře: V případě spolknutí vypláchněte ústa důkladně vodou, pokud je zasažený při vědomí, a VYHLEDEJTE LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ. Zavolejte lékaře nebo místní středisko záchranné služby. Poskytněte symptomatické a podpůrné ošetření. V případě zvracení udržujte hlavu níž než kyčle, aby se předešlo vdechnutí. Podle Standardu pro patogeny přenášené krví OSHA (29 CFR ) platí všeobecné bezpečnostní předpisy. Osobám, které zacházejí se vzorky pocházejícími z lidské krve, je před zahájením práce s lidským materiálem třeba nabídnout očkování proti žloutence typu B. ODDÍL 5: PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ Hasicí prostředky: Nebezpečné hořlavé produkty: Zvláštní protipožární postupy: Použijte hasicí prostředky vhodné pro obklopující oheň. Při zahřátí až k dekompozici se mohou tvořit oxidy uhlíku nebo dusíku. Konvenční protipožární plné ochranné vybavení (s nezávislým dýchacím přístrojem schváleným NIOSH) a postupy vhodné pro okolní oheň by měly být dostačující. ODDÍL 6: OPATŘENÍ PRO NÁHODNÉ VYPUŠTĚNÍ Zamezte přímému styku s pokožkou, očima, sliznicí a oděvem nošením vhodných laboratorních osobních ochranných prostředků (PPE) včetně rukavic, laboratorního pláště a ochrany očí/obličeje. V případě úniku nebezpečných látek únik zastavte, pokud je to bezpečné udělat, a okamžitě se přemístěte do bezpečné oblasti mimo dosah případných rozstřiků, abyste se podle potřeby dekontaminovali nebo bezpečně svlékli kontaminovaný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Izolujte oblast nebezpečí a podle potřeby větrejte. Zajistěte, aby byly k dispozici vhodné materiály pro úklid úniku a osobní ochranné prostředky a aby se používaly. Jednejte podle zavedených předpisů své laboratoře a příslušných směrnic CDC/NIH týkajících se biologické bezpečnosti nebo OSHA/WISHA týkajících se úniku nebezpečných látek nebo NFPA/Fire Code týkajících se vhodných reakcí na únik nebezpečných chemických nebo biologických látek a úklidu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Oblečte si vhodné osobní ochranné prostředky. Okamžitě a pokud možno na místě: Dekontaminujte uniklé biologicky nebezpečné/lidské látky, se kterými je vždy třeba zacházet jako s potenciálně infekčními, včetně oblasti, uniklých látek a všech kontaminovaných ploch nebo zařízení. Použijte vhodný chemický dekontaminační prostředek nebo dezinfektant, který je efektivní pro známé nebo potenciální patogeny týkající se zasažených vzorků (obecně roztok louhu 1:10, % etanol nebo isopropanol, jodoform, jako například Wescodyne Plus, nebo fenolový prostředek atd.). Očistěte oblast úniku vodou a utřete dosucha. Úniky lze také absorbovat vhodnou inertní látkou (např. polštáře pro úniky, absorpční polštářky atd.), která je uložena ve vhodné označené uzavřené nádobě. Látka použitá pro absorpci úniku může vyžadovat likvidaci jako nebezpečný odpad. S infekčním, chemickým a laboratorním odpadem je nutno zacházet a likvidovat ho podle všech místních, oblastních a státních předpisů. Další podrobnosti viz Oddíl 8 a 13. ODDÍL 7: INFORMACE O ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení: S touto testovací soupravou smějí zacházet pouze kvalifikovaní pracovníci vyškolení v laboratorních procesech, kteří byli seznámeni s jejich možným nebezpečím. Při zacházení s chemicky, biologicky a laboratorně nebezpečnými látkami se řiďte zásadami správné laboratorní praxe a bezpečnostními předpisy. V prostorách, kde se manipuluje se vzorky pacientů a reagenciemi soupravy, nekuřte, nejezte a nepijte. Umyjte si ruce po použití. Noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE) včetně rukavic, laboratorního pláště nebo jeho ekvivalentu a ochrany očí/obličeje. Nádoby udržujte těsně uzavřené, zamezte vystříknutí, vylití a vzniku aerosolů. Všechny vzorky a materiály lidského původu a zařízení použité k provádění činností považujte za schopné přenosu infekčního onemocnění podle standardních a všeobecných bezpečnostních opatření. Před odchodem z pracovní oblasti je třeba odložit veškeré osobní ochranné pomůcky. Další podrobnosti viz Oddíl 8. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nesmí se dostat nezředěný nebezpečné chemické látky nebo ve větším množství do spodní vody nebo vodního toku. Požádejte o pomoc a radu svůj úřad ochrany zdraví a životního prostředí. SDScz Revize A (říjen 2013) 5 z 11

6 Skladování: Součásti soupravy skladujte podle specifikací na štítku výrobku / v návodu k použití výrobku dodaném s testovací soupravou. Pozor, viz přiložené dokumenty. Další informace o výrobku viz návod k použití / příbalový leták. Přečtěte si a dodržujte pokyny v Příručce k systému BioPlex Tento výrobek je určen pro použití pouze se systémem Bio-Rad BioPlex ODDÍL 8: KONTROLA VYSTAVENÍ / OPATŘENÍ PRO OSOBNÍ OCHRANU Kontrolní parametry Chemické složky s mezními hodnotami, které vyžadují sledování na pracovišti: Výrobek neobsahuje žádné relevantní množství látek s kritickými hodnotami, které se musí kontrolovat na theworkplace. Další informace: seznamy, které byly při zhotovení platné byly použity jako základ. Následující osobní ochranné pomůcky (PPE) se doporučují pro zamezení styku krve nebo jiných potenciálně infekčních nebo nebezpečných látek s pracovním nebo vycházkovým oděvem, pokožkou, ústy, sliznicemi a očima uživatele nebo vdechnutí nebezpečných látek za podmínek normálního používání a po dobu, po kterou jsou osobní ochranné pomůcky používány: Větrání: Ochrana očí / obličeje: Ochranné rukavice: Ochranný oděv: Respirační ochrana: Další: Poznámka: Přiměřené větrání laboratoře je nutné. Doporučuje se, aby uživatelé zacházeli s potenciálně infekčními látkami lidského původu / vzorky pacientů v biologickém bezpečnostním boxu (BSC), zejména pokud by mohly vzniknout aerosoly. Noste bezpečnostní nebo pracovní brýle nebo obličejový štít s bezpečnostními nebo pracovními brýlemi schválené ANSI. Při zacházení s nebezpečnými laboratorními látkami se nesmějí nosit kontaktní čočky. Při zacházení s reagenty soupravy nebo vzorky pacientů je nutno vždy nosit vhodné rukavice pro ochranu pokožky před vystříknutím a bezprostředním stykem. Doporučují se syntetické rukavice, například nitrilové, neoprénové a vinylové, protože jsou pevné, efektivní a neobsahují přísady přírodního latexu, které jsou spojené s alergickými reakcemi na latexové rukavice. Rukavice na jedno použití je třeba často měnit a nesmějí se používat znovu. Po stáhnutí rukavic si důkladně umyjte ruce. Noste laboratorní plášť, klinický kabátek, košili, zástěru nebo šaty. Při zacházení s biologicky nebezpečnými látkami se důrazně doporučuje oblečení na jedno použití. Pokud používáte oblečení na opakované použití, je nutno dodržet postupy pro zacházení s potenciálně infekčním prádlem podle standardu OSHA pro patogeny přenášené krví (29 CFR ). Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Před odchodem z pracovní oblasti je třeba odložit veškeré osobní ochranné pomůcky a uložit je ve vhodně určeném prostoru nebo nádobě pro skladování, zpracování, dekontaminaci nebo likvidaci. Hodnoty limitu pracovního vystavení a data nebezpečí pro zdraví byly uvedeny v oddíle 3. Kontroly ochrany životního prostředí jsou zahrnuty v následujících oddílech. ODDÍL 9: FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhled: Amber / žlutá kapalina. Pach: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Pach práh: Nezjištěn. ph: Tekuté chemické složky jsou mezi ph 6 a 8. Bod varu: Neurčen. Bod tání: Neurčen. Bod vznícení: Nehodí se. Hranice hořlaviny: LEL/LFL je Nehodí se; UEL/UFL je Nehodí se. Rychlost odpařování: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Nebezpečí požáru: Složky sice nebyly testovány pro data nebezpečí požáru a výbuchu, ale neočekává se, že by představovaly nebezpečí požáru, při požáru se ovšem mohou vznítit některé balicí materiály soupravy. Tlak plynu: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Hustota plynu: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. SDScz Revize A (říjen 2013) 6 z 11

7 Relativní hustota: Přibližně 1. Rozpustnost: Rozmíchatelný ve vodě. Rozdělovací koeficient Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. (n-oktanol/voda): Samovznícení: O výrobku je známo, že je samovznětlivý. Teplota rozkladu: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Viskozita: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Nebezpečí výbuchu: O výrobku není známo, že představuje nebezpečí výbuchu. Nejsou známy žádné jiné standardní charakteristiky pro identifikaci nebezpečí spojených s výrobkem. ODDÍL 10: INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ POZNÁMKA: Chemické reakce, které by mohly vyústit v nebezpečnou situaci (např. vznik hořlavých nebo jedovatých chemikálií, požáru nebo detonace) jsou vyjmenovány zde. Přehled důležitých reakcí zahrnujících běžné chemikálie, který ovšem není úplný, je uveden pro pomoc při vytvoření bezpečných pracovních postupů. Chemická Stabilita reaktivita: Vyhněte se těmto situacím nebo materiálům: Nebezpečné Produkty dekompozice: Nebezpečná polymerizace: Složky jsou stabilní a není známa žádná inherentní významná reaktivita. Nejsou známy při určeném použití. Při zahřátí až k dekompozici se mohou tvořit oxidy uhlíku nebo dusíku. Výskyt nebyl hlášen. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE -- VŠEOBECNÝ KOMPOZIT Koncentrace složek soupravy viz oddíly 2 a 3. Toxikologické informace pro kompozit tohoto výrobku jsou: Akutní zdravotní účinky Toxicita: Může způsobit újmu při spolknutí dostatečného množství (obvykle ve větším množství, než se nalézá v soupravě). Primární dráždivý účinek: Může mírně podráždit dýchací cesty, oči nebo pokožku v závislosti na množství a době kontaktu. Vážné poškození očí / podráždění: Může mírně dráždit oči v závislosti na množství a době kontaktu. STOT-Jednorázová expozice: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. STOT-Opakovaná expozice: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Nebezpečnost při vdechnutí: Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Další akutní zdravotní účinky: Nejsou známé žádné další závažné akutní zdravotní účinky. Potenciální biologické nebezpečí: Materiál z lidských zdrojů použitý pro vytvoření pozitivních kontrol byl testován a bylo ověřeno / zjištěno, že není reaktivní na HBsAg a protilátky HCV a HIV-1/HIV-2, ale nebylo ověřeno, že neobsahuje Syphilis antigeny. Hver human donorenhed anvendt til at fremstille dette produkt er testet med metoder godkendt af FDA (USAs regeringskontor for fødevare- og medicinkontrol), og fandtes at være non-reaktiv over for hepatitis B overfladeantigen (HBsAg), antistof mod hepatitis C (HCV) og antistof mod HIV-1/HIV-2. Dette produkt kan desuden indeholde andre stoffer af human oprindelse, som er potentielt smittefarlige. I overensstemmelse med god laboratoriepraksis skal alt materiale af human oprindelse anses som potentielt smittefarligt og håndteres med de samme forholdsregler som ved patientpræparater. Zaměstnávají standardní a univerzální bezpečnostní opatření, s těmito reagenty, veškerou lidskou krví a vzorky zacházejte jako by byly schopné přenášet infekční choroby, a to v laboratoři 2. stupně biologické ochrany, a řiďte se pokyny aktuálního CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích vydané institucemi Centers for Disease Control/National Institutes of Health), WHO Laboratory Biosafety Manual (Příručka Světové zdravotnické organizace o biologické bezpečnosti v laboratořích) nebo ekvivalentu. Osobám, které zacházejí se vzorky krve, je třeba nabídnout možnost očkování proti hepatitidě B. SDScz Revize A (říjen 2013) 7 z 11

8 Chronická toxicita Senzitizace: Karcinogenost: Mutagenita v zárodečných buňkách: Nebezpečí poškození reprodukčních schopností: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje malé množství velmi naředěné senzitizační konzervační látky (ProClin 300); do velké míry snížena naředěním, ale práh senzitizace není znám, proto s látkou zacházejte příslušným způsobem. Nejsou známé žádné karcinogenní účinky. Žádná složka, směs ani přísada není klasifikovaná jako karcinogen NTP, IARC ani OSHA. Nebyly nalezeny žádné relevantní informace. Nejsou známé žádné reprodukčně toxické účinky. Další toxikologické informace: Chemické, fyzické a toxikologické vlastnosti nebyly důkladně prozkoumány. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE Tento produkt nebyl testován. Následující hodnocení je založeno na informacích pro přísady. Ekotoxicita: Informace nenalezeny. Perzistence a degradabilita: Informace nenalezeny. Potenciál bioakumulace: Informace nenalezeny. Mobilita v půdě: Informace nenalezeny. PBT a vpvb hodnocení: Informace nenalezeny. Jiné nežádoucí účinky: V případě neprofesionálního zacházení nebo likvidace nelze vyloučit nebezpečí pro životní prostředí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 1 (německý předpis) (Self-Assessment): slabě nebezpečný pro vodu. ODDÍL 13: PŘI LIKVIDACI BERTE NA ZŘETEL Likvidaci nebezpečných a laboratorních odpadů, produktů nebo obalů je nutné provádět v souladu se všemi platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Tento oddíl specifikuje všeobecné požadavky a požadavky RCRA Spojených států. Zpracování, používání nebo kontaminace složek soupravy může změnit požadavky na zacházení s odpadem a možnosti. Pro informace o vašich konkrétních likvidačních postupech se obraťte na svůj úřad hygienika. Doporučená likvidace výrobku:všechny látky z lidských zdrojů a jiné potenciálně infekční látky musí být příslušně dekontaminovány nebo zlikvidovány jako infekční látky. Viz vaše příslušné místní, oblastní a státní předpisy. Nesmí se dostat nezředěný nebezpečné chemické látky nebo ve větším množství do spodní vody nebo vodního toku. Doporučená likvidace nevyčištěného balení: Zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými místními, oblastními a státními předpisy. ODDÍL 14: INFORMACE O PŘEPRAVĚ Přepravu produktů, obalů a odpadů je nutné provádět v souladu se všemi platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Zpracování, používání nebo kontaminace složek soupravy může změnit požadavky na přepravu a možnosti. Pro informace o vašich konkrétních přepravních postupech se obraťte na svůj úřad hygienika. Doporučená vícesložková přeprava nepoužitých výrobků: Podle Ministerstva dopravy USA, IATA a Modelových předpisů OSN se produkt musí přepravovat takto: Žádná známa přepravní omezení. Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC: Nehodí se. SDScz Revize A (říjen 2013) 8 z 11

9 ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Hodnocení kompozitu HMIS: Zdravotní: 2 Hořlavost: 0 Reaktivita: 0 Návrh zákona Kalifornie 65: Výrobek neobsahuje látky na seznamu. Kategorie karcinogenicity: Žádná složka, směs ani přísada není klasifikovaná jako karcinogen následujícími NTP (Národní toxikologický program), IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), TLV-CAR (mezní prahová hodnota stanovená ACGIH) nebo OSHA poddíl Z (Úřad zdraví a bezpečnosti práce, Ministerstvo práce USA). Vnitrostátních právních předpisů: Klasifikace WHMIS: Tento bezpečnostní list obsahuje informace požadované kanadským standardem Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) pro kritéria klasifikace nebezpečí spojených s tímto produktem. Mexický standard: Tento bezpečnostní list obsahuje požadované informace pro přípravu podle mexického standardu (NMX-R-019-SCFI-2011) SISTEMA ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS). Australský kód: Tento bezpečnostní list obsahuje požadované informace pro přípravu podle australské kodexem na přípravu z bezpečnostních listů pro nebezpečné chemické látky podle oddílu 274 pracovního zdraví a bezpečnosti Act. Australský seznam chemických látek: Veškerá relevantní složky jsou uvedeny. Třída ohrožení vody: Třída ohrožení vody 1 (německý předpis) (vlastní hodnocení): slabě nebezpečné pro vodu. Označení podle Směrnic Evropského společenství 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC, 2006/102/EC: Tento výrobek byl klasifikován a označen v souladu se Směrnicemi Evropského společenství (EC) 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC a 2006/102/EC. Označení nebezpečnosti kompozitního výrobku: IRITANT: Xi, Látka (látky) označení určující nebezpečnost: 0,3 % ProClin 300, EC Index č s CAS# ; Iritant: Xi; R 43; S ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE Věty označující riziko: R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Upozornění Obsahuje materiál z lidských zdrojů. S látkou zacházejte, jako by byla schopna přenášet potenciálně infekční agencie (všeobecné bezpečnostní předpisy). Bezpečnostní věty: S 24 Zamezte styku s kůží. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S touto testovací soupravou smějí zacházet pouze kvalifikovaní pracovníci vyškolení v laboratorních postupech, kteří byli seznámeni s jejich možným nebezpečím. Konkrétní varování jsou poskytnuta v návodu k použití. Pokud chybí konkrétní varování, nesmí se to považovat za známku bezpečnosti. Tento výrobek je určen pro použití pouze se systémem Bio-Rad BioPlex Zdroje klíčových dat použitých k sestavení bezpečnostního listu: Materiál dodavatele bezpečnostní list Globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů (UN) Spojené státy informování o nebezpečnosti Standardní (HCS) SDScz Revize A (říjen 2013) 9 z 11

10 Kanadský Standard - Souladu s pracovištěm nebezpečných materiálů informační systém (WHMIS) Evropské společenství (EC) 2008/1272/EC, 2010/453/EC, 2006/1907/EC nařízení Mexický standard (NMX-R-019-SCFI-2011) Australský Kodex o přípravě bezpečnostních listů pro nebezpečné chemické látky ( 274 pracovního zdraví a bezpečnosti zákon) EU Směrnice 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC, 2006/102/EC Registru toxických účinků chemických sloučenin (RTECS) Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Americkou konferencí vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) Úřad zdraví a bezpečnosti práce, Ministerstvo práce USA (OSHA) Národní toxikologický program (NTP) Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví (NIOSH) Světová zdravotnická organizace. Laboratory Biosafety Manual (Příručka biologické bezpečnosti v laboratořích) CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích) Světová zdravotnická organizace. Laboratory Biosafety Manual CDC / NIH Biosafety v mikrobiologických a biomedicínské laboratoře Australian Inventory of Chemical Substances (ACIS) [ ] (Australský seznam chemických látek) Návrh zákona Kalifornie 65 Hodnocení chemické bezpečnosti: Pokud není uvedeno jinak, směsi popsané v tomto bezpečnostním listu byly klasifikovány s použitím Směrnice EU 1272/2008/ES nebo systému GHS OSN (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií), čtvrté vydání. Klíč / legenda ke zkratkám a akronymům použitým v tomto bezpečnostním listu: ACGIH Americká konference vládních průmyslových hygieniků (USA) ACIS Australský seznam chemických látek ANSI American National Standards Institute (Americký národní institut pro normalizaci) CAS Chemical Abstracts Service (Služba pro chemická shrutí) CDC Centers for Disease Control, USA (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí USA) CNS Central Nervous System (centrální nervový systém) DOT Department of Transportation, USA (Ministerstvo dopravy USA) EC 50 half maximal effective concentration (střední maximální účinná koncentrace) EU European Union (Evropská unie) GHS Globálně harmonizovaný systém HCS Hazard Communication Standard, USA IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IATA International Air Transport Association (Mezinárodní asociace letecké přepravy) ICAO - International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace civilního letectví) IDLH Bezprostředně ohrožující život nebo zdraví IMDG International Maritime Dangerous Goods (nebezpečné zboží Mezinárodní námořní organizace) IPCS International Programme on Chemical Safety (Mezinárodní program chemické bezpečnosti) LC 50 median lethal concentration, 50 % (průměrná smrtelná koncentrace) LD 50 median lethal dose, 50 % (průměrná smrtelná dávka) NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (Národní institut pro bezpečnost a zdraví na pracovišti) NTP National Toxicity Program (Národní program toxicity) OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovišti) OSN Organizace spojených národů PEL Permissible Exposure Limit (povolený limit expozice) ppm parts per million (částic na milión) RTECS Registru toxických účinků chemických sloučenin SDS Safety Data Sheet (bezpečnostní list) STEL Limit krátkodobé expozice TLV/TWA Hodnota prahového limitu / Časově vážený průměr US EPA United States Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) US OSHA Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor (Správa pro bezpečnost a zdraví na pracovišti, Ministerstvo práce USA) WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (kanadským) WHO World Health Organization (United Nations) (Světová zdravotnická organizace OSN) Další informace: seznamy, které byly při zhotovení platné byly použity jako základ. Tato revize: Aktualizoval, přeformátoval a přidal nové informace GHS. SDScz Revize A (říjen 2013) 10 z 11

11 Bio-Rad Laboratories: Obor, vydávající bezpečnostní list: Environmentální zdraví a bezpečnost. Kontakt pro obecné SDS informace: Bio-Rad Laboratories, Redmond Operations, Environmental Health & Safety, th Ave. NE, Redmond, WA 98052, USA, Telefon: (8:00 až 17:00 pacifického času), Zákaznická podpora kontakty: Clinical Diagnostics Group, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547, USA Telefon: , Kontakt Místní Bio-Rad zmocněnci pro všeobecné informace: Česká republika, Bio-Rad spol. s r.o., Nad ostrovem 1119/7, Prague 4 Phone Telefax Francie, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, Marnes-la-Coquette Phone Telefax Tento dokumnet byl vytvořen z informací získaných z důvěryhodných zdrojů, ale nemá se považovat za vyčerpávající. Údaje zde obsažené jsou založené na našich současných vědomostech a jsou určena pouze pro informaci. Nepředstavují záruku pro vlastnosti žádného konkrétního výrobku a nezakládají právně platný smluvní vztah. Požadavky předpisů se mění a liší se od místa k místu, je proto na kupujícím, aby se přesvědčil, že jeho činnosti jsou v souladu s mezinárodními, státními, oblastními a místními zákony a předpisy. Firma Bio-Rad Laboratories neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou nebo implikovanou, týkající se správnosti nebo úplnosti těchto údajů nebo výsledků získaných jejich použitím. Jelikož použití těchto informací a podmínky užívání výrobku nejsou pod kontrolou firmy Bio-Rad Laboratories, je povinností uživatele zjistit vhodnost těchto informací pro zamýšlenou aplikaci a použití vhodných bezpečnostních opatření. SDScz Revize A (říjen 2013) 11 z 11

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: 663-1300 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v Evropském společenství:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 25-OH Vitamin D Calibrator Set Číslo výrobku: 663-3700 Výrobce: BioPlex 2200 25-OH Vitamin D Calibrator

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set Číslo výrobku: 663-3230 Výrobce: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set je určen k

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1):

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): Název výrobku: BioPlex 2200 ANA Screen Calibrator Set Číslo výrobku: 663-1101 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon:

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 HIV Ag-Ab Control Set Číslo výrobku: 663-3430 Výrobce: Souprava BioPlex 2200 HIV Ag-Ab Control Set

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1):

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): Název výrobku: BioPlex 2200 EBV IgG Calibrator Set Číslo výrobku: 663-1200 Výrobce: BioPlex 2200 EBV IgG Calibrator Set je určen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění GLADE SOLID GEL-RELAXING ZEN 350000011802 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 3. 10. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Autan Protect Aerosol 350000007940 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 25. 3. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění SHOE FRESHENER 38121 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 1. 4. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack 665-1750 (100 testů) Výrobce: Souprava BioPlex 2200 ToRC IgM je

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Oust Aerosol Outdoor Scent 350000009494 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 30. 11. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Glade Automatic Aerosol Relaxation-TR 350000020603 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 21. 10. 2013 Verze: 0.0 Datum revize: ODDÍL 1:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list pro D Lipidový kalibrátor BV Podle evropských nařízení č.1907/2006 (ES) a 453/2010 (EU)

Bezpečnostní list pro D Lipidový kalibrátor BV Podle evropských nařízení č.1907/2006 (ES) a 453/2010 (EU) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : D Lipodový kalibrátor Katalogové číslo : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Toilet Duck Fresh Patch Lime/Citrus EU Gel 350000019571 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 2. 7. 2013 Verze: 1.1 Datum revize: 12. 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: Číslo výrobku: Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Pyrel Antimoth Sachet (Green Tea) 350000021612 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 11. 10. 2012 Verze: 1.1 Datum revize: 9. 7. 2014 ODDÍL

Více

Bezpečnostní list. Magic Cleaner - Tiskový elektrolyt. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Fronius International GmbH

Bezpečnostní list. Magic Cleaner - Tiskový elektrolyt. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Fronius International GmbH Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0411,8021 42,0411,8022 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Longshine DTV 35000002114 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 23. 1. 2013 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Albumin (moč, likvor) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Glade Brise Candle Country Spice Maca & Canela Frosted Apple & Cinnamon Pomme Givree Apfel & Zimt Senteur Pomme & Cannelle-EU 350000021296 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

Bezpečnostní list pro D Lp(a)21 kontrola Level BV 31005, BV 31006

Bezpečnostní list pro D Lp(a)21 kontrola Level BV 31005, BV 31006 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : D Lp(a) 21 kontrola Level 1 + 2 Katalogové číslo : BV 31005 Level 1 BV 31006 Level 2 1.2 Příslušná určená

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Imunočástice (R2) 1014, 8014 1101, 1100, A52761, B08179, B08178

Imunočástice (R2) 1014, 8014 1101, 1100, A52761, B08179, B08178 Informace o produktu Analyt: Cystatin C Komponenty, na něž se vztahuje BL: Název Kódy výrobku K dispozici jako součást soupravy Pufr pro stanovení 1007, 8007 1101, 1100, A52761, B08179, B08178 assay buffer

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Glade svíčka Luminous Apple Spice 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: Číslo výrobku: Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 HSV-1 & HSV-2 IgG Calibrator Set Číslo výrobku: 663-3330 Výrobce: Kalibrační souprava BioPlex 2200

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC Pufr o ph 7.0 - prášek 361600 Počet revizí: 6 Datum poslední revize: 23.01.2013 1. Identifikace látky/směsi,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30482 / PFTBA MS TUNING

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

R320 Real profi - čistič s bělícím účinkem

R320 Real profi - čistič s bělícím účinkem Strana 1 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS): směs neuvádí se 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

COYOTE KONKOR 101 NETLAKOVÝ

COYOTE KONKOR 101 NETLAKOVÝ Název výrobku: COYOTE KONKOR 101 NETLAKOVÝ Strana: 1/5 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: COYOTE KONKOR 101 NETLAKOVÝ registrační číslo: není aplikováno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1):

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE VÝROBKU (PŘÍPRAVA) A DODAVATELE (1): Název výrobku: BioPlex 2200 ANA Screen Control Set Číslo výrobku: 663-1131 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. k.č. BV Reagent 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE OBCHODNÍ NÁZEV :

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. k.č. BV Reagent 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE OBCHODNÍ NÁZEV : Podle ES nařízení č 1907/2006 a 453/2010 kč BV 30020 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE OBCHODNÍ NÁZEV : L CRP U us KATALOGOVÉ ČÍSLO : BV 30020 VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína as Sídlo: Tůmova

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 19.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 100237E Použití látky nebo směsi : Čisticí přípravek pro sanitární zařízení Druh látky :

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie Den prípravy 08-IV-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Cat No. Synonyma Doporucená oblast použití CN0025 Laboratorní chemikálie Firma Oxoid Ltd Wade

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 OXID CHROMITÝ. Datum vydání: Strana: 1 /5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 OXID CHROMITÝ. Datum vydání: Strana: 1 /5. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 29.11.2010 1 /5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 35056 / Methyl arachidate

Více

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 3.01.2011 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Vosk včelí Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 114500E Použití látky nebo směsi : Přípravek pro strojové mytí nádobí Druh látky : Směs Pouze

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Bezpečnostní list. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Narízení (EU) c. 453/2010. 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku

Bezpečnostní list. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Narízení (EU) c. 453/2010. 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku Datum vydání: 29.07.2011 strana:1 / 6 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátory produktů: Číslo položky (výrobce / dodavatel): Identifikace látky nebo přípravku: 4961ALKO

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silica Gel für Exsikkator, 500 g

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silica Gel für Exsikkator, 500 g Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: Silica-Gel für Exsikkator, 500 g 112926-00-8 231-545-4 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Normální kontrola (6xN) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: Orphée S.A., Francie DOVOZCE: BioVendor -Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

OUTBUG REPELENT. Extrémně hořlavý. R 12 Extrémně hořlavý.

OUTBUG REPELENT. Extrémně hořlavý. R 12 Extrémně hořlavý. Název výrobku: OUTBUG REPELENT Strana: 1/5 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: OUTBUG REPELENT registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5 Datum revize: leden 2012 strana 1/5 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi Obchodní název : 1.2 Určené použití směsi: je omítková směs pastovité konzistence určená pro vnitřní omítky.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Conalor plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo A 3030 Další názvy směsi A 3030 PLASTIC BONDER 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

EC bezpečnostní list. 128 08 Praha 2 ČÁST 2: Identifikace rizik. 1.1 Identifikátor produktu

EC bezpečnostní list. 128 08 Praha 2 ČÁST 2: Identifikace rizik. 1.1 Identifikátor produktu ČÁST 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodní název PRESEPT dezinfekční tablety PRESEPT dezinfekční granule 1.2 Významné identifikované použití látky nebo směsi

Více

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz Datum poslední revize: 4. 6. 2014 Strana 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Dr. House na rez a vodní kámen Číslo výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list pro L Immunoglobulin A BV 40030

Bezpečnostní list pro L Immunoglobulin A BV 40030 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L IgA KATALOGOVÉ ČÍSLO : 150 ml VÝROBCE: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno Telefon:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 ToRC IgM Control Set Číslo výrobku: 663-1730 Výrobce: BioPlex 2200 ToRC IgM Control Set je určen k

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10000753, 10040690, 10001729 Číslo CAS: 7732-18-5 Číslo ES (EINECS): 231-791-2 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Komise (EU) č.453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Impregnace minerálních povrchů - kámen, beton, fasáda atd. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více