Zhotovení marketingové strategie a související služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhotovení marketingové strategie a související služby"

Transkript

1

2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel: Náměstí 1, Mikulov Zadávací dokumentace strana 1 z 29

3 Obsah: 1 Preambule Identifikace zadavatele Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/ Doba a místo plnění veřejné zakázky Kritéria pro hodnocení nabídek Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Obchodní podmínky návrh smlouvy termín a způsob realizace platební podmínky Smluvní pokuty podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Ostatní obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a místo pro podání nabídek Místo a datum otevírání obálek Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Práva zadavatele Variantní řešení...25 Přílohy: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle 53 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace strana 2 z 29

4 1 Preambule Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne vyzvednutí zadávací dokumentace, a to v souladu s odst zákona o veřejných zakázkách. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit k zadavateli v písemné podobě nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem. V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku. Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu 49 odst. 2 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a musí být v souladu s ustanovením 149 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících Zadávací dokumentace strana 3 z 29

5 z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení vyloučeny. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 2 Identifikace zadavatele Název zadavatele: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Náměstí 1, Mikulov Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Rostislav Koštial, starosta Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Korandová Telefon, fax: Vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení marketingové strategie a souvisejících služeb. Specifikace předmětu je obsažena v následujícím textu: Zadávací dokumentace strana 4 z 29

6 Specifikace předmětu zakázky Výstup 1. Založení organizace pro řízení TD v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 2. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 Závazný Začátek Závazný Začátek termín aktivity termín aktivity dodání dodání Začátek aktivity 01/ / Desk research pro marketingové plánování 01/ Závazný termín dodání 4. Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 01/ Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů Poskytování regionálních informačních služeb turistům / Workshop pracovníků v CR (2x) Školení manažerů pro řízení turistické destinace (2x) 01/ Konference partnerů v CR v regionu (2x) 01/ Monitoring účinnosti projektu Zadávací dokumentace strana 5 z 29

7 1. Založení organizace pro řízení turistické destinace (TD) v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 1.1 Charakteristika: Jde o klíčovou aktivitu vzhledem ke střednědobému a dlouhodobému rozvoji destinačního managementu na Mikulovsku. Partneři projektu Mikulovsko profesionální partner v CR směřují k založení organizace pro řízení turistické oblasti Mikulovska, jako součásti oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. K procesu založení nové organizace pro řízení turistické destinace budou vedle partnerů projektu přizváni další aktéři v CR na Mikulovsku a blízkém okolí. Vedle obcí a měst to budou rovněž subjekty podnikatelské a také subjekty neziskové působící v regionu, jejichž činnost se pojí s cestovním ruchem, čímž bude vytvářeno nezbytné partnerství jako základní předpoklad fungování destinačního managementu. Předpokládané činnosti destinační společnosti: o Kooperační a koordinační činnost o Projektová a koncepční činnost o Informační a výzkumná (monitorovací) činnost o Marketingová činnost o Další manažerské činnosti 1.2. Předmět dodávky: Předmětem dodávky je odborná pomoc při jednání o založení a při založení organizace v otázkách právních a ekonomických, otázkách odborných a dále provedení informační kampaně s cílem vytvořit nezbytná partnerství: o provedení informační kampaně na regionální úrovni - prostřednictvím místního a regionálního tisku o tvorba a tisk informačního letáku (formát A5) o distribuce letáku zejména v regionu poštou a jeho el. podoby em o organizace veřejného projednání záměru založit destinační společnost a provedení dokumentace o konané akci o vytvoření obsahové náplně činnosti organizace, plánu a rozpočtu na první rok činnosti o zpracování zakladatelských dokumentů, kterými budou zakladatelská smlouva, stanovy, návrhy na zápis organizace do povinných registrů 1.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Poslání a vize společnosti: posláním destinační společnosti je pomocí kooperačních a koordinačních aktivit, tedy pomocí procesu destinačního řízení, zabezpečit vhodné podmínky pro Zadávací dokumentace strana 6 z 29

8 komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na Mikulovsku, a to vzhledem k dostupnému potenciálu cestovního ruchu, a dosáhnout tak konkurenceschopnosti na trhu. Vytváření partnerství je důležitou součástí aktivit projektu zejména proto, že právě kvalitní a průběžná spolupráce veřejných i soukromých subjektů je základním předpokladem fungování destinačního managementu. 1.4 Požadovaný obsah nabídky: o Výčet dodávaného plnění o Stručný popis návrhu informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatelem o Stručný popis a návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost o Stručný návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 1.5 Termín dodání: Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 2.1 Charakteristika: Tento dokument má sloužit jako základní dokument dalšího rozvoje cestovního ruchu na Mikulovsku. 2.2 Předmět dodávky: Dokument má analytickou a návrhovou část, jde o komplexní stanovení střednědobého a dlouhodobého směru rozvoje destinace. Současně bude v této strategii zohledněn i nový způsob řízení destinace a z toho plynoucí omezení a především příležitosti. Při realizaci návrhových výstupů projektu bude využito procesu komunikace s odbornou veřejností regionu prostřednictvím mediální kampaně a pracovních setkání. Pro zajištění maximální využitelnosti výstupů strategie v praxi budou prioritní opatření a aktivity zpracovány do formy konkrétních projektových záměrů. Jednotlivá opatření a aktivity budou finálně zpracovány v čase do podoby akčního plánu platného na období Z této strategie budou vycházet jak následné aktivity začleněné do projektu Mikulovsko profesionální partner v CR tak i aktivity, které se budou realizovat až po jeho ukončení. Strategie rozvoje cestovního ruchu tak bude jedním z nosných prvků celé profesionalizace řízení destinace Zadávací dokumentace strana 7 z 29

9 2.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Předpokládané výstupy strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti: Kapitola 1: Situační analýza stavu cestovního ruchu destinace Kapitola 2: Definování strategické vize rozvoje destinace Kapitola 3: Akční plán realizace aktivit na období Kapitola 4: Katalog projektových záměrů 2.4 Požadovaný obsah nabídky: o Kompletní přehled všech zpracovávaných kapitol a oddílů v rámci jednotlivých kapitol o Jednoduchý návrh SWOT analýzy destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) včetně jmenného seznamu členů řešitelského týmu výstupu s uvedením profese členů 2.5 Termín dodání: Desk research pro marketingové plánování 3.1 Charakteristika: Tzv. výzkum od stolu je efektivním a účelným způsobem získávání potřebných dat v případech, kdy o dané oblasti bylo publikováno již mnoho materiálů. Provádění pravidelných marketingových průzkumů je užitečné nejen pro poskytovatele služeb, ale také pro destinační management při tvorbě (specifických) regionálních turistických produktů a programů. 3.2 Předmět dodávky: Vyhledání a zpracování dostupných informací z již zpracovaných výzkumů v ČR vztahujících se k destinaci, cílovým skupinám, resp. k cílovým trhům (u dvou posledních položek se nevylučuje použití zahraničních zdrojů). 3.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Cílem aktivity je získání relevantních dat tak, aby v rámci zpracovávání analytických materiálů, které jsou součástí projektu, nedocházelo k nehospodárnému vynakládání zdrojů na zkoumání již známých údajů. 3.4 Požadovaný obsah nabídky: o Navrhovaný předmět zkoumání a popis metodiky výzkumu o Navrhovaný výčet zdrojů informací Zadávací dokumentace strana 8 z 29

10 o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 3.5 Termín dodání: Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 4.1 Charakteristika: Tvorba produktů je prováděna na základě poptávky cílových skupin včetně produktů vázaných na události. Jak cílové skupiny, tak tvorba nových produktů budou vycházet z analytické a marketingové části nové Strategie rozvoje CR na Mikulovsku. 4.2 Předmět dodávky: Realizace tvorby produktů: o situační analýza a zpracování nabídky turistických produktů TO o zajištění služeb do produktů, ověření kvality služeb o návrh marketingových aktivit a propagačního mixu pro jednotlivé produkty o návrh realizace nabídky produktů 4.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Společně prováděné marketingové aktivity včetně propagace TD Mikulovsko představuje nižší náklady pro jednotlivé aktéry cestovního ruchu (veřejného i soukromého sektoru) v destinaci. 4.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh klíčových produktů včetně stručné charakteristiky o Popis osnovy produktu (ukázka vzorového produktu) o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 4.5 Termín dodání: Zadávací dokumentace strana 9 z 29

11 5. Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů 5.1 Charakteristika: Pravidelná aktualizace databáze turistické nabídky v cestovním ruchu (služby v cestovním ruchu a turistické cíle dané oblasti). Ověřování dat jednotlivých subjektů činných v CR probíhá před samotnou aktualizací. 5.2 Předmět dodávky: Realizace kompletní aktualizace sběrné databáze veškerých služeb a turistických cílů za turistickou oblast Mikulovsko (Mikulov +17 obcí). 5.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Tyto zjištěné údaje zpracovány do databází jsou nezbytné pro zajištění dalších aktivit jako je např. poskytování kompletních informačních služeb turistům, direkt mailing, tvorba tiskovin, aj. Vyžadují součinnost s poskytovateli služeb. 5.4 Požadovaný obsah nabídky: o Metodika tvorby výstupu a návrh struktury shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci) o Specifikace práv užití databáze o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 5.5 Termín dodání: , , Poskytování regionálních informačních služeb turistům 6.1 Charakteristika: Bezplatné poskytování informací a služeb ze všech oblastí cestovního ruchu pro návštěvníky turistické destinace Mikulovsko, které je součástí Pálava a Lednicko-valtický areál i místní obyvatele. 6.2 Předmět dodávky: Poskytování informací zejména o: turistické nabídce turistické destinace, veřejné dopravě v dané lokalitě (dopravní spojení bus, vlak), službách (ubytování, stravování, směnárny, obchody, ), turistických atraktivitách včetně provozních dob, poskytovaných službách a cenách. Všeobecně je Zadávací dokumentace strana 10 z 29

12 možné předmět dodávky popsat jako souhrn služeb standardně poskytovaných certifikovaným TIC v rámci ČR (certifikace dle závazných pravidel agentury Czech Tourismu). 6.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Turistická informační centra s nedostatečnou nabídkou informací brání rozvoji cestovního ruchu a mohou navíc poškozovat postavení regionu. Předmětem dodávky je poskytování informačních služeb minimálně dvěma pracovníky po dobu celého kalendářního roku (v letech 2009 a 2010). 6.4 Požadovaný obsah nabídky: o Popis organizačního zajištění poskytování informací včetně uvedení počtu pracovníků, jejich pracovních úvazků, otevírací doby, jazykové a odborné způsobilosti zaměstnanců o Umístění informačních prostor o Popis spolupráce centra s poskytovateli služeb a provozovateli turistických cílů v destinaci při poskytování informací 6.5 Termín dodání: od Workshop pracovníků v CR 7.1 Charakteristika: Cílem workshopů je výměna zkušeností, propagačních materiálů, a ostatních produktů sloužících ke zvyšování kvalifikace a profesionality pracovníků v CR, dále navázání další spolupráce vedoucí k rozvoji cestovního ruchu včetně navázání spolupráce a možnosti rozšíření působnosti destinačního managementu na celé území TD Pálava a LVA. 7.2 Předmět dodávky: Organizace workshopu pro pracovníky CR v turistické destinaci. Výměna praktických zkušeností s provozem TIC, jakožto koncovým článkem CR, realizované projekty v TD na rozvoj cestovního ruchu, sběr informací a práce s informačními a rezervačními systémy, komunikace a spolupráce s poskytovateli služeb, exkurze u poskytovatelů služeb a provozovatelů turistických cílů. Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele Zadávací dokumentace strana 11 z 29

13 o Dokumentace akce 7.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Workshop pracovníků v CR je důležitým prvkem fáze projektu, neboť právě v kontaktu turista pracovník v CR jsou zhodnoceny či naopak znehodnoceny mnohé výstupy ostatních aktivit projektu (turistické balíčky, propagační materiály, jednotná prezentace, apod.). Velmi proto záleží na profesionalitě pracovníků v CR. 7.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh programu obou workshopů a skupin účastníků o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 7.5 Termín dodání: , Školení manažerů pro řízení turistické destinace 8.1 Charakteristika: Manažer (manažeři) pro řízení TD budou plnit celou řadu specifických úkolů mj.: permanentní komunikace mezi vrcholovým managementem, zakladateli, ostatními zaměstnanci a subjekty pracujícími pro destinační společnost v rámci smluvních vazeb; zastupování zájmů destinační společnosti navenek zajištění komunikace v horizontálním směru (mezi destinačními společnostmi) i ve vertikálním směru (od obcí až po agenturu CzechTourism); koordinace aktivit cestovního ruchu a dohled nad jejich realizací; zajištění administrativních činností destinační společnosti; příprava strategií a plánů rozvoje cestovního ruchu; dohled nad realizací projektů a marketingových plánů; příprava rozpočtu na příslušný rok, dohled nad čerpáním rozpočtu; iniciace akcí; realizace vnitřního PR, spolupráce s odbornou veřejností v rámci destinace. 8.2 Předmět dodávky: o Zajištění a dodávka vybraných vzdělávacích kurzů včetně jazykového o Zajištění odborné stáže o Zajištění a dodávka exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v tuzemsku nebo v zahraničí Zadávací dokumentace strana 12 z 29

14 8.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Vzhledem k náročnosti profese a požadavkům trhu je nezbytně nutné, aby se manažeři současně s výkonem své práce neustále dále vzdělávali. Cílem aktivity je zvýšení odborné úrovně a kvalifikace a osobního rozvoje nezbytného pro zkvalitnění odváděných pracovních výkonů. Je plánováno absolvování vybraných vzdělávacích kurzů a seminářů. Bude také požadováno další vzdělávání pracovníka prostřednictvím jazykového kurzu (konverzace v oblasti CR). Dále se počítá s odbornou stáží v některé z vyšších organizačních struktur řízení turistické destinace ČR, případně v zahraniční. Svoji pozitivní roli sehrávají rovněž exkurse. 8.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh tématu (témat) odborného školení pracovníků pro řízení turistické destinace pro 2-3 osoby, celkem max. 4 dny o Jazykový kurz konverzace v NJ nebo AJ, v oblasti cestovního ruchu, max. 2 hodiny týdně, po dobu max. 3 měsíce o Návrh odborné stáže pro 1-2 osoby návrh organizace umožňující absolvování stáže, rozsah stáže (doba v týdnech), cíl stáže o Návrh exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v zahraničí, dvoudenní exkurse pro 5-10 osob stručný návrh programu exkurse o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 8.5 Termín dodání: , Konference partnerů v CR v regionu 9.1 Charakteristika: Setkání místních aktérů v CR, předávání informací a zkušeností, informace o průběhu realizace projektu Mikulovsko profesionální partner v CR spojené se zajímavou přednáškou experta apod. 9.2 Předmět dodávky: Organizace setkání místních aktérů v CR města, obce, pracovníci TIC, poskytovatelé služeb, zástupci NNO. Tato setkání budou organizována jako workshopy pro vzájemné předávání zkušeností. Předmětem dodávky je: o Pronájem prostor o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) Zadávací dokumentace strana 13 z 29

15 o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele o Dokumentace akce o Požaduje se úzká spolupráce se zadavatelem 9.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. Rámcovým programem každého setkání je: představení realizovaných projektů a aktivit jednotlivými aktéry, představení dosud získaných výstupů z projektu Mikulovsko profesionální partner v CR (například strategie, vizuální styl, ) a výzva aktérům ke spolupráci, dále příspěvek experta na CR (například zástupce CzechTourism, Jihomoravský kraj apod.). 9.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh termínů konání konferencí v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4 o Návrh programu obou konferencí o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 9.5 Termín dodání: dle návrhů uchazeče, výstup musí být realizován nejpozději do Monitoring účinnosti projektu 10.1 Charakteristika: V souvislosti s realizací projektu je nezbytné, aby docházelo k pravidelnému monitoringu efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu Předmět dodávky: Vyhodnocení účinnosti uskutečněných aktivit v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v CR v souvislosti s hlavními a specifickými cíly projektu, kterými jsou: Hlavní cíl: Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Mikulovsko vedoucí ke zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky, její konkurenceschopnosti a zvýšení životní úrovně obyvatel. Specifické cíle: a) Kvalitativní posun způsobu organizace a řízení cestovního ruchu Zadávací dokumentace strana 14 z 29

16 b) Posílení koncepčního a strategického přístupu k řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu c) Využití potenciálu regionu jeho efektivním marketingem a jednotnou propagací a presentací turistických produktů d) Zkvalitnění informační služby v cestovním ruchu e) Posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu f) Zkvalitnění monitoringu v oblasti cestovního ruchu A dále provedení: o Šetření návštěvnosti turistických cílů a využití ubytovací kapacity vybraného vzorku ubytovacích zařízení 10.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Hodnocení uskutečněných aktivit a jejich dopadů na rozvoj TD a to vždy na konci daného kalendářního roku Požadovaný obsah nabídky: o Popis metodiky výzkumu o Návrh a popis rozsahu vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 10.5 Termín dodání: , Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, to je Kč včetně DPH. 3.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Dodávka CPV Měrná jednotka Rozsah Poradenství v oblasti marketingového řízení Soubor 0,7 Poskytování informací pro turisty Soubor 0,3 Zadávací dokumentace strana 15 z 29

17 4 Doba a místo plnění veřejné zakázky Termíny dokončení jednotlivých výstupů jsou specifikovány v článku 3.1. Předmět veřejné zakázky. Celková doba plnění: Místo plnění: 5 Kritéria pro hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. A) způsobem dle 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria 1. Cena v Kč bez DPH 45 % 2. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupů 1-5, 7-10) 40 % 3. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupu 6): 15 % Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nabídky Pro kritéria, která nelze číselně vyjádřit (kriterium 2 a 3), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100b. a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého kriteria 2 nebo 3 za zjevně nedostatečnou, postup podle předchozího odstavce se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kriteria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Zadávací dokumentace strana 16 z 29

18 Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. V rámci hodnotícího kritéria č. 2 a 3 - Kvalita a rozsah nabízeného plnění bude zadavatel hodnotit zejména: Výstup 1: Návrh informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatele, návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost, návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace Výstup 2: Návrh zpracovávaných kapitol (výčet) a oddílů v rámci jednotlivých kapitol komplexnost strategie), návrh SWOT analýzy destinace, popis organizačního zajištění tvorby výstupu zejména harmonogram plnění Výstup 3: Rozsah předmětu zkoumání, metodiku výzkumu, rozsah navrhovaných zdrojů zdrojů informací Výstup 4: Kreativita návrhu klíčových produktů včetně stručné charakteristiky, obsah navrženého produktu (ukázka vzorového produktu) a jeho realizovatelnost Výstup 5: Metodika tvorby výstupu, struktura shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci), rozsah práv užití vytvořené databáze Výstup 6: Nabízená šíře služeb a celková úroveň kvality poskytování regionálních informačních služeb, umístění centra, kvalita personálního zajištění. Výstup 7: Obsah programu workshopů a návrh skupin účastníků, komplexnost zajištění ze strany dodavatele Výstup 8: Komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele, kreativnost a přínosnost návrhu obsahového zaměření školení, odborné stáže a exkurse Výstup 9: Návrh termínu v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4, obsah návrhu programu konferencí, komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele Výstup 10: Metodika výzkumu, rozsah vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení Zadávací dokumentace strana 17 z 29

19 6 Kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 55 zákona d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51 odst.7. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 zákona. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být, v souladu s 57 odst. 1 zákona předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací dokumentace strana 18 z 29

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane,

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane, MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5072/2011/2060/86 Franc 31.8.2011 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 IČ: 00022179 Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc. Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více