Zhotovení marketingové strategie a související služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhotovení marketingové strategie a související služby"

Transkript

1

2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel: Náměstí 1, Mikulov Zadávací dokumentace strana 1 z 29

3 Obsah: 1 Preambule Identifikace zadavatele Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/ Doba a místo plnění veřejné zakázky Kritéria pro hodnocení nabídek Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Obchodní podmínky návrh smlouvy termín a způsob realizace platební podmínky Smluvní pokuty podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Ostatní obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a místo pro podání nabídek Místo a datum otevírání obálek Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Práva zadavatele Variantní řešení...25 Přílohy: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle 53 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace strana 2 z 29

4 1 Preambule Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne vyzvednutí zadávací dokumentace, a to v souladu s odst zákona o veřejných zakázkách. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit k zadavateli v písemné podobě nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem. V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku. Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu 49 odst. 2 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a musí být v souladu s ustanovením 149 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících Zadávací dokumentace strana 3 z 29

5 z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení vyloučeny. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 2 Identifikace zadavatele Název zadavatele: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Náměstí 1, Mikulov Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Rostislav Koštial, starosta Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Korandová Telefon, fax: Vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení marketingové strategie a souvisejících služeb. Specifikace předmětu je obsažena v následujícím textu: Zadávací dokumentace strana 4 z 29

6 Specifikace předmětu zakázky Výstup 1. Založení organizace pro řízení TD v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 2. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 Závazný Začátek Závazný Začátek termín aktivity termín aktivity dodání dodání Začátek aktivity 01/ / Desk research pro marketingové plánování 01/ Závazný termín dodání 4. Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 01/ Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů Poskytování regionálních informačních služeb turistům / Workshop pracovníků v CR (2x) Školení manažerů pro řízení turistické destinace (2x) 01/ Konference partnerů v CR v regionu (2x) 01/ Monitoring účinnosti projektu Zadávací dokumentace strana 5 z 29

7 1. Založení organizace pro řízení turistické destinace (TD) v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 1.1 Charakteristika: Jde o klíčovou aktivitu vzhledem ke střednědobému a dlouhodobému rozvoji destinačního managementu na Mikulovsku. Partneři projektu Mikulovsko profesionální partner v CR směřují k založení organizace pro řízení turistické oblasti Mikulovska, jako součásti oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. K procesu založení nové organizace pro řízení turistické destinace budou vedle partnerů projektu přizváni další aktéři v CR na Mikulovsku a blízkém okolí. Vedle obcí a měst to budou rovněž subjekty podnikatelské a také subjekty neziskové působící v regionu, jejichž činnost se pojí s cestovním ruchem, čímž bude vytvářeno nezbytné partnerství jako základní předpoklad fungování destinačního managementu. Předpokládané činnosti destinační společnosti: o Kooperační a koordinační činnost o Projektová a koncepční činnost o Informační a výzkumná (monitorovací) činnost o Marketingová činnost o Další manažerské činnosti 1.2. Předmět dodávky: Předmětem dodávky je odborná pomoc při jednání o založení a při založení organizace v otázkách právních a ekonomických, otázkách odborných a dále provedení informační kampaně s cílem vytvořit nezbytná partnerství: o provedení informační kampaně na regionální úrovni - prostřednictvím místního a regionálního tisku o tvorba a tisk informačního letáku (formát A5) o distribuce letáku zejména v regionu poštou a jeho el. podoby em o organizace veřejného projednání záměru založit destinační společnost a provedení dokumentace o konané akci o vytvoření obsahové náplně činnosti organizace, plánu a rozpočtu na první rok činnosti o zpracování zakladatelských dokumentů, kterými budou zakladatelská smlouva, stanovy, návrhy na zápis organizace do povinných registrů 1.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Poslání a vize společnosti: posláním destinační společnosti je pomocí kooperačních a koordinačních aktivit, tedy pomocí procesu destinačního řízení, zabezpečit vhodné podmínky pro Zadávací dokumentace strana 6 z 29

8 komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na Mikulovsku, a to vzhledem k dostupnému potenciálu cestovního ruchu, a dosáhnout tak konkurenceschopnosti na trhu. Vytváření partnerství je důležitou součástí aktivit projektu zejména proto, že právě kvalitní a průběžná spolupráce veřejných i soukromých subjektů je základním předpokladem fungování destinačního managementu. 1.4 Požadovaný obsah nabídky: o Výčet dodávaného plnění o Stručný popis návrhu informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatelem o Stručný popis a návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost o Stručný návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 1.5 Termín dodání: Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 2.1 Charakteristika: Tento dokument má sloužit jako základní dokument dalšího rozvoje cestovního ruchu na Mikulovsku. 2.2 Předmět dodávky: Dokument má analytickou a návrhovou část, jde o komplexní stanovení střednědobého a dlouhodobého směru rozvoje destinace. Současně bude v této strategii zohledněn i nový způsob řízení destinace a z toho plynoucí omezení a především příležitosti. Při realizaci návrhových výstupů projektu bude využito procesu komunikace s odbornou veřejností regionu prostřednictvím mediální kampaně a pracovních setkání. Pro zajištění maximální využitelnosti výstupů strategie v praxi budou prioritní opatření a aktivity zpracovány do formy konkrétních projektových záměrů. Jednotlivá opatření a aktivity budou finálně zpracovány v čase do podoby akčního plánu platného na období Z této strategie budou vycházet jak následné aktivity začleněné do projektu Mikulovsko profesionální partner v CR tak i aktivity, které se budou realizovat až po jeho ukončení. Strategie rozvoje cestovního ruchu tak bude jedním z nosných prvků celé profesionalizace řízení destinace Zadávací dokumentace strana 7 z 29

9 2.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Předpokládané výstupy strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti: Kapitola 1: Situační analýza stavu cestovního ruchu destinace Kapitola 2: Definování strategické vize rozvoje destinace Kapitola 3: Akční plán realizace aktivit na období Kapitola 4: Katalog projektových záměrů 2.4 Požadovaný obsah nabídky: o Kompletní přehled všech zpracovávaných kapitol a oddílů v rámci jednotlivých kapitol o Jednoduchý návrh SWOT analýzy destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) včetně jmenného seznamu členů řešitelského týmu výstupu s uvedením profese členů 2.5 Termín dodání: Desk research pro marketingové plánování 3.1 Charakteristika: Tzv. výzkum od stolu je efektivním a účelným způsobem získávání potřebných dat v případech, kdy o dané oblasti bylo publikováno již mnoho materiálů. Provádění pravidelných marketingových průzkumů je užitečné nejen pro poskytovatele služeb, ale také pro destinační management při tvorbě (specifických) regionálních turistických produktů a programů. 3.2 Předmět dodávky: Vyhledání a zpracování dostupných informací z již zpracovaných výzkumů v ČR vztahujících se k destinaci, cílovým skupinám, resp. k cílovým trhům (u dvou posledních položek se nevylučuje použití zahraničních zdrojů). 3.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Cílem aktivity je získání relevantních dat tak, aby v rámci zpracovávání analytických materiálů, které jsou součástí projektu, nedocházelo k nehospodárnému vynakládání zdrojů na zkoumání již známých údajů. 3.4 Požadovaný obsah nabídky: o Navrhovaný předmět zkoumání a popis metodiky výzkumu o Navrhovaný výčet zdrojů informací Zadávací dokumentace strana 8 z 29

10 o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 3.5 Termín dodání: Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 4.1 Charakteristika: Tvorba produktů je prováděna na základě poptávky cílových skupin včetně produktů vázaných na události. Jak cílové skupiny, tak tvorba nových produktů budou vycházet z analytické a marketingové části nové Strategie rozvoje CR na Mikulovsku. 4.2 Předmět dodávky: Realizace tvorby produktů: o situační analýza a zpracování nabídky turistických produktů TO o zajištění služeb do produktů, ověření kvality služeb o návrh marketingových aktivit a propagačního mixu pro jednotlivé produkty o návrh realizace nabídky produktů 4.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Společně prováděné marketingové aktivity včetně propagace TD Mikulovsko představuje nižší náklady pro jednotlivé aktéry cestovního ruchu (veřejného i soukromého sektoru) v destinaci. 4.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh klíčových produktů včetně stručné charakteristiky o Popis osnovy produktu (ukázka vzorového produktu) o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 4.5 Termín dodání: Zadávací dokumentace strana 9 z 29

11 5. Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů 5.1 Charakteristika: Pravidelná aktualizace databáze turistické nabídky v cestovním ruchu (služby v cestovním ruchu a turistické cíle dané oblasti). Ověřování dat jednotlivých subjektů činných v CR probíhá před samotnou aktualizací. 5.2 Předmět dodávky: Realizace kompletní aktualizace sběrné databáze veškerých služeb a turistických cílů za turistickou oblast Mikulovsko (Mikulov +17 obcí). 5.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Tyto zjištěné údaje zpracovány do databází jsou nezbytné pro zajištění dalších aktivit jako je např. poskytování kompletních informačních služeb turistům, direkt mailing, tvorba tiskovin, aj. Vyžadují součinnost s poskytovateli služeb. 5.4 Požadovaný obsah nabídky: o Metodika tvorby výstupu a návrh struktury shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci) o Specifikace práv užití databáze o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 5.5 Termín dodání: , , Poskytování regionálních informačních služeb turistům 6.1 Charakteristika: Bezplatné poskytování informací a služeb ze všech oblastí cestovního ruchu pro návštěvníky turistické destinace Mikulovsko, které je součástí Pálava a Lednicko-valtický areál i místní obyvatele. 6.2 Předmět dodávky: Poskytování informací zejména o: turistické nabídce turistické destinace, veřejné dopravě v dané lokalitě (dopravní spojení bus, vlak), službách (ubytování, stravování, směnárny, obchody, ), turistických atraktivitách včetně provozních dob, poskytovaných službách a cenách. Všeobecně je Zadávací dokumentace strana 10 z 29

12 možné předmět dodávky popsat jako souhrn služeb standardně poskytovaných certifikovaným TIC v rámci ČR (certifikace dle závazných pravidel agentury Czech Tourismu). 6.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Turistická informační centra s nedostatečnou nabídkou informací brání rozvoji cestovního ruchu a mohou navíc poškozovat postavení regionu. Předmětem dodávky je poskytování informačních služeb minimálně dvěma pracovníky po dobu celého kalendářního roku (v letech 2009 a 2010). 6.4 Požadovaný obsah nabídky: o Popis organizačního zajištění poskytování informací včetně uvedení počtu pracovníků, jejich pracovních úvazků, otevírací doby, jazykové a odborné způsobilosti zaměstnanců o Umístění informačních prostor o Popis spolupráce centra s poskytovateli služeb a provozovateli turistických cílů v destinaci při poskytování informací 6.5 Termín dodání: od Workshop pracovníků v CR 7.1 Charakteristika: Cílem workshopů je výměna zkušeností, propagačních materiálů, a ostatních produktů sloužících ke zvyšování kvalifikace a profesionality pracovníků v CR, dále navázání další spolupráce vedoucí k rozvoji cestovního ruchu včetně navázání spolupráce a možnosti rozšíření působnosti destinačního managementu na celé území TD Pálava a LVA. 7.2 Předmět dodávky: Organizace workshopu pro pracovníky CR v turistické destinaci. Výměna praktických zkušeností s provozem TIC, jakožto koncovým článkem CR, realizované projekty v TD na rozvoj cestovního ruchu, sběr informací a práce s informačními a rezervačními systémy, komunikace a spolupráce s poskytovateli služeb, exkurze u poskytovatelů služeb a provozovatelů turistických cílů. Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele Zadávací dokumentace strana 11 z 29

13 o Dokumentace akce 7.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Workshop pracovníků v CR je důležitým prvkem fáze projektu, neboť právě v kontaktu turista pracovník v CR jsou zhodnoceny či naopak znehodnoceny mnohé výstupy ostatních aktivit projektu (turistické balíčky, propagační materiály, jednotná prezentace, apod.). Velmi proto záleží na profesionalitě pracovníků v CR. 7.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh programu obou workshopů a skupin účastníků o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 7.5 Termín dodání: , Školení manažerů pro řízení turistické destinace 8.1 Charakteristika: Manažer (manažeři) pro řízení TD budou plnit celou řadu specifických úkolů mj.: permanentní komunikace mezi vrcholovým managementem, zakladateli, ostatními zaměstnanci a subjekty pracujícími pro destinační společnost v rámci smluvních vazeb; zastupování zájmů destinační společnosti navenek zajištění komunikace v horizontálním směru (mezi destinačními společnostmi) i ve vertikálním směru (od obcí až po agenturu CzechTourism); koordinace aktivit cestovního ruchu a dohled nad jejich realizací; zajištění administrativních činností destinační společnosti; příprava strategií a plánů rozvoje cestovního ruchu; dohled nad realizací projektů a marketingových plánů; příprava rozpočtu na příslušný rok, dohled nad čerpáním rozpočtu; iniciace akcí; realizace vnitřního PR, spolupráce s odbornou veřejností v rámci destinace. 8.2 Předmět dodávky: o Zajištění a dodávka vybraných vzdělávacích kurzů včetně jazykového o Zajištění odborné stáže o Zajištění a dodávka exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v tuzemsku nebo v zahraničí Zadávací dokumentace strana 12 z 29

14 8.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Vzhledem k náročnosti profese a požadavkům trhu je nezbytně nutné, aby se manažeři současně s výkonem své práce neustále dále vzdělávali. Cílem aktivity je zvýšení odborné úrovně a kvalifikace a osobního rozvoje nezbytného pro zkvalitnění odváděných pracovních výkonů. Je plánováno absolvování vybraných vzdělávacích kurzů a seminářů. Bude také požadováno další vzdělávání pracovníka prostřednictvím jazykového kurzu (konverzace v oblasti CR). Dále se počítá s odbornou stáží v některé z vyšších organizačních struktur řízení turistické destinace ČR, případně v zahraniční. Svoji pozitivní roli sehrávají rovněž exkurse. 8.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh tématu (témat) odborného školení pracovníků pro řízení turistické destinace pro 2-3 osoby, celkem max. 4 dny o Jazykový kurz konverzace v NJ nebo AJ, v oblasti cestovního ruchu, max. 2 hodiny týdně, po dobu max. 3 měsíce o Návrh odborné stáže pro 1-2 osoby návrh organizace umožňující absolvování stáže, rozsah stáže (doba v týdnech), cíl stáže o Návrh exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v zahraničí, dvoudenní exkurse pro 5-10 osob stručný návrh programu exkurse o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 8.5 Termín dodání: , Konference partnerů v CR v regionu 9.1 Charakteristika: Setkání místních aktérů v CR, předávání informací a zkušeností, informace o průběhu realizace projektu Mikulovsko profesionální partner v CR spojené se zajímavou přednáškou experta apod. 9.2 Předmět dodávky: Organizace setkání místních aktérů v CR města, obce, pracovníci TIC, poskytovatelé služeb, zástupci NNO. Tato setkání budou organizována jako workshopy pro vzájemné předávání zkušeností. Předmětem dodávky je: o Pronájem prostor o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) Zadávací dokumentace strana 13 z 29

15 o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele o Dokumentace akce o Požaduje se úzká spolupráce se zadavatelem 9.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. Rámcovým programem každého setkání je: představení realizovaných projektů a aktivit jednotlivými aktéry, představení dosud získaných výstupů z projektu Mikulovsko profesionální partner v CR (například strategie, vizuální styl, ) a výzva aktérům ke spolupráci, dále příspěvek experta na CR (například zástupce CzechTourism, Jihomoravský kraj apod.). 9.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh termínů konání konferencí v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4 o Návrh programu obou konferencí o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 9.5 Termín dodání: dle návrhů uchazeče, výstup musí být realizován nejpozději do Monitoring účinnosti projektu 10.1 Charakteristika: V souvislosti s realizací projektu je nezbytné, aby docházelo k pravidelnému monitoringu efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu Předmět dodávky: Vyhodnocení účinnosti uskutečněných aktivit v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v CR v souvislosti s hlavními a specifickými cíly projektu, kterými jsou: Hlavní cíl: Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Mikulovsko vedoucí ke zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky, její konkurenceschopnosti a zvýšení životní úrovně obyvatel. Specifické cíle: a) Kvalitativní posun způsobu organizace a řízení cestovního ruchu Zadávací dokumentace strana 14 z 29

16 b) Posílení koncepčního a strategického přístupu k řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu c) Využití potenciálu regionu jeho efektivním marketingem a jednotnou propagací a presentací turistických produktů d) Zkvalitnění informační služby v cestovním ruchu e) Posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu f) Zkvalitnění monitoringu v oblasti cestovního ruchu A dále provedení: o Šetření návštěvnosti turistických cílů a využití ubytovací kapacity vybraného vzorku ubytovacích zařízení 10.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Hodnocení uskutečněných aktivit a jejich dopadů na rozvoj TD a to vždy na konci daného kalendářního roku Požadovaný obsah nabídky: o Popis metodiky výzkumu o Návrh a popis rozsahu vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 10.5 Termín dodání: , Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, to je Kč včetně DPH. 3.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Dodávka CPV Měrná jednotka Rozsah Poradenství v oblasti marketingového řízení Soubor 0,7 Poskytování informací pro turisty Soubor 0,3 Zadávací dokumentace strana 15 z 29

17 4 Doba a místo plnění veřejné zakázky Termíny dokončení jednotlivých výstupů jsou specifikovány v článku 3.1. Předmět veřejné zakázky. Celková doba plnění: Místo plnění: 5 Kritéria pro hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. A) způsobem dle 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria 1. Cena v Kč bez DPH 45 % 2. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupů 1-5, 7-10) 40 % 3. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupu 6): 15 % Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nabídky Pro kritéria, která nelze číselně vyjádřit (kriterium 2 a 3), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100b. a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého kriteria 2 nebo 3 za zjevně nedostatečnou, postup podle předchozího odstavce se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kriteria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Zadávací dokumentace strana 16 z 29

18 Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. V rámci hodnotícího kritéria č. 2 a 3 - Kvalita a rozsah nabízeného plnění bude zadavatel hodnotit zejména: Výstup 1: Návrh informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatele, návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost, návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace Výstup 2: Návrh zpracovávaných kapitol (výčet) a oddílů v rámci jednotlivých kapitol komplexnost strategie), návrh SWOT analýzy destinace, popis organizačního zajištění tvorby výstupu zejména harmonogram plnění Výstup 3: Rozsah předmětu zkoumání, metodiku výzkumu, rozsah navrhovaných zdrojů zdrojů informací Výstup 4: Kreativita návrhu klíčových produktů včetně stručné charakteristiky, obsah navrženého produktu (ukázka vzorového produktu) a jeho realizovatelnost Výstup 5: Metodika tvorby výstupu, struktura shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci), rozsah práv užití vytvořené databáze Výstup 6: Nabízená šíře služeb a celková úroveň kvality poskytování regionálních informačních služeb, umístění centra, kvalita personálního zajištění. Výstup 7: Obsah programu workshopů a návrh skupin účastníků, komplexnost zajištění ze strany dodavatele Výstup 8: Komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele, kreativnost a přínosnost návrhu obsahového zaměření školení, odborné stáže a exkurse Výstup 9: Návrh termínu v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4, obsah návrhu programu konferencí, komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele Výstup 10: Metodika výzkumu, rozsah vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení Zadávací dokumentace strana 17 z 29

19 6 Kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 55 zákona d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51 odst.7. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 zákona. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být, v souladu s 57 odst. 1 zákona předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací dokumentace strana 18 z 29

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA INOVACI BEZDRÁTOVÉ A PÁTEŘNÍ SÍTĚ ZČU (v souladu s 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění) I. Identifikační

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro české

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více