Zhotovení marketingové strategie a související služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhotovení marketingové strategie a související služby"

Transkript

1

2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel: Náměstí 1, Mikulov Zadávací dokumentace strana 1 z 29

3 Obsah: 1 Preambule Identifikace zadavatele Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/ Doba a místo plnění veřejné zakázky Kritéria pro hodnocení nabídek Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Obchodní podmínky návrh smlouvy termín a způsob realizace platební podmínky Smluvní pokuty podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Ostatní obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a místo pro podání nabídek Místo a datum otevírání obálek Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Práva zadavatele Variantní řešení...25 Přílohy: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle 53 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace strana 2 z 29

4 1 Preambule Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne vyzvednutí zadávací dokumentace, a to v souladu s odst zákona o veřejných zakázkách. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit k zadavateli v písemné podobě nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem. V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku. Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu 49 odst. 2 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a musí být v souladu s ustanovením 149 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících Zadávací dokumentace strana 3 z 29

5 z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení vyloučeny. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 2 Identifikace zadavatele Název zadavatele: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Náměstí 1, Mikulov Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Rostislav Koštial, starosta Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Korandová Telefon, fax: Vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení marketingové strategie a souvisejících služeb. Specifikace předmětu je obsažena v následujícím textu: Zadávací dokumentace strana 4 z 29

6 Specifikace předmětu zakázky Výstup 1. Založení organizace pro řízení TD v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 2. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 Závazný Začátek Závazný Začátek termín aktivity termín aktivity dodání dodání Začátek aktivity 01/ / Desk research pro marketingové plánování 01/ Závazný termín dodání 4. Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 01/ Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů Poskytování regionálních informačních služeb turistům / Workshop pracovníků v CR (2x) Školení manažerů pro řízení turistické destinace (2x) 01/ Konference partnerů v CR v regionu (2x) 01/ Monitoring účinnosti projektu Zadávací dokumentace strana 5 z 29

7 1. Založení organizace pro řízení turistické destinace (TD) v regionu Mikulovsko, vytváření partnerství 1.1 Charakteristika: Jde o klíčovou aktivitu vzhledem ke střednědobému a dlouhodobému rozvoji destinačního managementu na Mikulovsku. Partneři projektu Mikulovsko profesionální partner v CR směřují k založení organizace pro řízení turistické oblasti Mikulovska, jako součásti oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. K procesu založení nové organizace pro řízení turistické destinace budou vedle partnerů projektu přizváni další aktéři v CR na Mikulovsku a blízkém okolí. Vedle obcí a měst to budou rovněž subjekty podnikatelské a také subjekty neziskové působící v regionu, jejichž činnost se pojí s cestovním ruchem, čímž bude vytvářeno nezbytné partnerství jako základní předpoklad fungování destinačního managementu. Předpokládané činnosti destinační společnosti: o Kooperační a koordinační činnost o Projektová a koncepční činnost o Informační a výzkumná (monitorovací) činnost o Marketingová činnost o Další manažerské činnosti 1.2. Předmět dodávky: Předmětem dodávky je odborná pomoc při jednání o založení a při založení organizace v otázkách právních a ekonomických, otázkách odborných a dále provedení informační kampaně s cílem vytvořit nezbytná partnerství: o provedení informační kampaně na regionální úrovni - prostřednictvím místního a regionálního tisku o tvorba a tisk informačního letáku (formát A5) o distribuce letáku zejména v regionu poštou a jeho el. podoby em o organizace veřejného projednání záměru založit destinační společnost a provedení dokumentace o konané akci o vytvoření obsahové náplně činnosti organizace, plánu a rozpočtu na první rok činnosti o zpracování zakladatelských dokumentů, kterými budou zakladatelská smlouva, stanovy, návrhy na zápis organizace do povinných registrů 1.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Poslání a vize společnosti: posláním destinační společnosti je pomocí kooperačních a koordinačních aktivit, tedy pomocí procesu destinačního řízení, zabezpečit vhodné podmínky pro Zadávací dokumentace strana 6 z 29

8 komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na Mikulovsku, a to vzhledem k dostupnému potenciálu cestovního ruchu, a dosáhnout tak konkurenceschopnosti na trhu. Vytváření partnerství je důležitou součástí aktivit projektu zejména proto, že právě kvalitní a průběžná spolupráce veřejných i soukromých subjektů je základním předpokladem fungování destinačního managementu. 1.4 Požadovaný obsah nabídky: o Výčet dodávaného plnění o Stručný popis návrhu informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatelem o Stručný popis a návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost o Stručný návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 1.5 Termín dodání: Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 2.1 Charakteristika: Tento dokument má sloužit jako základní dokument dalšího rozvoje cestovního ruchu na Mikulovsku. 2.2 Předmět dodávky: Dokument má analytickou a návrhovou část, jde o komplexní stanovení střednědobého a dlouhodobého směru rozvoje destinace. Současně bude v této strategii zohledněn i nový způsob řízení destinace a z toho plynoucí omezení a především příležitosti. Při realizaci návrhových výstupů projektu bude využito procesu komunikace s odbornou veřejností regionu prostřednictvím mediální kampaně a pracovních setkání. Pro zajištění maximální využitelnosti výstupů strategie v praxi budou prioritní opatření a aktivity zpracovány do formy konkrétních projektových záměrů. Jednotlivá opatření a aktivity budou finálně zpracovány v čase do podoby akčního plánu platného na období Z této strategie budou vycházet jak následné aktivity začleněné do projektu Mikulovsko profesionální partner v CR tak i aktivity, které se budou realizovat až po jeho ukončení. Strategie rozvoje cestovního ruchu tak bude jedním z nosných prvků celé profesionalizace řízení destinace Zadávací dokumentace strana 7 z 29

9 2.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Předpokládané výstupy strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti: Kapitola 1: Situační analýza stavu cestovního ruchu destinace Kapitola 2: Definování strategické vize rozvoje destinace Kapitola 3: Akční plán realizace aktivit na období Kapitola 4: Katalog projektových záměrů 2.4 Požadovaný obsah nabídky: o Kompletní přehled všech zpracovávaných kapitol a oddílů v rámci jednotlivých kapitol o Jednoduchý návrh SWOT analýzy destinace o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) včetně jmenného seznamu členů řešitelského týmu výstupu s uvedením profese členů 2.5 Termín dodání: Desk research pro marketingové plánování 3.1 Charakteristika: Tzv. výzkum od stolu je efektivním a účelným způsobem získávání potřebných dat v případech, kdy o dané oblasti bylo publikováno již mnoho materiálů. Provádění pravidelných marketingových průzkumů je užitečné nejen pro poskytovatele služeb, ale také pro destinační management při tvorbě (specifických) regionálních turistických produktů a programů. 3.2 Předmět dodávky: Vyhledání a zpracování dostupných informací z již zpracovaných výzkumů v ČR vztahujících se k destinaci, cílovým skupinám, resp. k cílovým trhům (u dvou posledních položek se nevylučuje použití zahraničních zdrojů). 3.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Cílem aktivity je získání relevantních dat tak, aby v rámci zpracovávání analytických materiálů, které jsou součástí projektu, nedocházelo k nehospodárnému vynakládání zdrojů na zkoumání již známých údajů. 3.4 Požadovaný obsah nabídky: o Navrhovaný předmět zkoumání a popis metodiky výzkumu o Navrhovaný výčet zdrojů informací Zadávací dokumentace strana 8 z 29

10 o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 3.5 Termín dodání: Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů 4.1 Charakteristika: Tvorba produktů je prováděna na základě poptávky cílových skupin včetně produktů vázaných na události. Jak cílové skupiny, tak tvorba nových produktů budou vycházet z analytické a marketingové části nové Strategie rozvoje CR na Mikulovsku. 4.2 Předmět dodávky: Realizace tvorby produktů: o situační analýza a zpracování nabídky turistických produktů TO o zajištění služeb do produktů, ověření kvality služeb o návrh marketingových aktivit a propagačního mixu pro jednotlivé produkty o návrh realizace nabídky produktů 4.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Společně prováděné marketingové aktivity včetně propagace TD Mikulovsko představuje nižší náklady pro jednotlivé aktéry cestovního ruchu (veřejného i soukromého sektoru) v destinaci. 4.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh klíčových produktů včetně stručné charakteristiky o Popis osnovy produktu (ukázka vzorového produktu) o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 4.5 Termín dodání: Zadávací dokumentace strana 9 z 29

11 5. Aktualizace databáze služeb v CR a turistických cílů 5.1 Charakteristika: Pravidelná aktualizace databáze turistické nabídky v cestovním ruchu (služby v cestovním ruchu a turistické cíle dané oblasti). Ověřování dat jednotlivých subjektů činných v CR probíhá před samotnou aktualizací. 5.2 Předmět dodávky: Realizace kompletní aktualizace sběrné databáze veškerých služeb a turistických cílů za turistickou oblast Mikulovsko (Mikulov +17 obcí). 5.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Tyto zjištěné údaje zpracovány do databází jsou nezbytné pro zajištění dalších aktivit jako je např. poskytování kompletních informačních služeb turistům, direkt mailing, tvorba tiskovin, aj. Vyžadují součinnost s poskytovateli služeb. 5.4 Požadovaný obsah nabídky: o Metodika tvorby výstupu a návrh struktury shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci) o Specifikace práv užití databáze o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 5.5 Termín dodání: , , Poskytování regionálních informačních služeb turistům 6.1 Charakteristika: Bezplatné poskytování informací a služeb ze všech oblastí cestovního ruchu pro návštěvníky turistické destinace Mikulovsko, které je součástí Pálava a Lednicko-valtický areál i místní obyvatele. 6.2 Předmět dodávky: Poskytování informací zejména o: turistické nabídce turistické destinace, veřejné dopravě v dané lokalitě (dopravní spojení bus, vlak), službách (ubytování, stravování, směnárny, obchody, ), turistických atraktivitách včetně provozních dob, poskytovaných službách a cenách. Všeobecně je Zadávací dokumentace strana 10 z 29

12 možné předmět dodávky popsat jako souhrn služeb standardně poskytovaných certifikovaným TIC v rámci ČR (certifikace dle závazných pravidel agentury Czech Tourismu). 6.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Turistická informační centra s nedostatečnou nabídkou informací brání rozvoji cestovního ruchu a mohou navíc poškozovat postavení regionu. Předmětem dodávky je poskytování informačních služeb minimálně dvěma pracovníky po dobu celého kalendářního roku (v letech 2009 a 2010). 6.4 Požadovaný obsah nabídky: o Popis organizačního zajištění poskytování informací včetně uvedení počtu pracovníků, jejich pracovních úvazků, otevírací doby, jazykové a odborné způsobilosti zaměstnanců o Umístění informačních prostor o Popis spolupráce centra s poskytovateli služeb a provozovateli turistických cílů v destinaci při poskytování informací 6.5 Termín dodání: od Workshop pracovníků v CR 7.1 Charakteristika: Cílem workshopů je výměna zkušeností, propagačních materiálů, a ostatních produktů sloužících ke zvyšování kvalifikace a profesionality pracovníků v CR, dále navázání další spolupráce vedoucí k rozvoji cestovního ruchu včetně navázání spolupráce a možnosti rozšíření působnosti destinačního managementu na celé území TD Pálava a LVA. 7.2 Předmět dodávky: Organizace workshopu pro pracovníky CR v turistické destinaci. Výměna praktických zkušeností s provozem TIC, jakožto koncovým článkem CR, realizované projekty v TD na rozvoj cestovního ruchu, sběr informací a práce s informačními a rezervačními systémy, komunikace a spolupráce s poskytovateli služeb, exkurze u poskytovatelů služeb a provozovatelů turistických cílů. Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele Zadávací dokumentace strana 11 z 29

13 o Dokumentace akce 7.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Workshop pracovníků v CR je důležitým prvkem fáze projektu, neboť právě v kontaktu turista pracovník v CR jsou zhodnoceny či naopak znehodnoceny mnohé výstupy ostatních aktivit projektu (turistické balíčky, propagační materiály, jednotná prezentace, apod.). Velmi proto záleží na profesionalitě pracovníků v CR. 7.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh programu obou workshopů a skupin účastníků o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 7.5 Termín dodání: , Školení manažerů pro řízení turistické destinace 8.1 Charakteristika: Manažer (manažeři) pro řízení TD budou plnit celou řadu specifických úkolů mj.: permanentní komunikace mezi vrcholovým managementem, zakladateli, ostatními zaměstnanci a subjekty pracujícími pro destinační společnost v rámci smluvních vazeb; zastupování zájmů destinační společnosti navenek zajištění komunikace v horizontálním směru (mezi destinačními společnostmi) i ve vertikálním směru (od obcí až po agenturu CzechTourism); koordinace aktivit cestovního ruchu a dohled nad jejich realizací; zajištění administrativních činností destinační společnosti; příprava strategií a plánů rozvoje cestovního ruchu; dohled nad realizací projektů a marketingových plánů; příprava rozpočtu na příslušný rok, dohled nad čerpáním rozpočtu; iniciace akcí; realizace vnitřního PR, spolupráce s odbornou veřejností v rámci destinace. 8.2 Předmět dodávky: o Zajištění a dodávka vybraných vzdělávacích kurzů včetně jazykového o Zajištění odborné stáže o Zajištění a dodávka exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v tuzemsku nebo v zahraničí Zadávací dokumentace strana 12 z 29

14 8.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Vzhledem k náročnosti profese a požadavkům trhu je nezbytně nutné, aby se manažeři současně s výkonem své práce neustále dále vzdělávali. Cílem aktivity je zvýšení odborné úrovně a kvalifikace a osobního rozvoje nezbytného pro zkvalitnění odváděných pracovních výkonů. Je plánováno absolvování vybraných vzdělávacích kurzů a seminářů. Bude také požadováno další vzdělávání pracovníka prostřednictvím jazykového kurzu (konverzace v oblasti CR). Dále se počítá s odbornou stáží v některé z vyšších organizačních struktur řízení turistické destinace ČR, případně v zahraniční. Svoji pozitivní roli sehrávají rovněž exkurse. 8.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh tématu (témat) odborného školení pracovníků pro řízení turistické destinace pro 2-3 osoby, celkem max. 4 dny o Jazykový kurz konverzace v NJ nebo AJ, v oblasti cestovního ruchu, max. 2 hodiny týdně, po dobu max. 3 měsíce o Návrh odborné stáže pro 1-2 osoby návrh organizace umožňující absolvování stáže, rozsah stáže (doba v týdnech), cíl stáže o Návrh exkurse u vybrané organizace zabývající se destinačním managementem v zahraničí, dvoudenní exkurse pro 5-10 osob stručný návrh programu exkurse o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu sběru dat (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 8.5 Termín dodání: , Konference partnerů v CR v regionu 9.1 Charakteristika: Setkání místních aktérů v CR, předávání informací a zkušeností, informace o průběhu realizace projektu Mikulovsko profesionální partner v CR spojené se zajímavou přednáškou experta apod. 9.2 Předmět dodávky: Organizace setkání místních aktérů v CR města, obce, pracovníci TIC, poskytovatelé služeb, zástupci NNO. Tato setkání budou organizována jako workshopy pro vzájemné předávání zkušeností. Předmětem dodávky je: o Pronájem prostor o Zajištění veškerých organizačních záležitostí (rozeslání pozvánek, potvrzení účasti) Zadávací dokumentace strana 13 z 29

15 o Sestavení programu o Zajištění příspěvku experta dle požadavků zadavatele o Dokumentace akce o Požaduje se úzká spolupráce se zadavatelem 9.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Setkání budou uspořádána v průběhu projektu dvakrát. Rámcovým programem každého setkání je: představení realizovaných projektů a aktivit jednotlivými aktéry, představení dosud získaných výstupů z projektu Mikulovsko profesionální partner v CR (například strategie, vizuální styl, ) a výzva aktérům ke spolupráci, dále příspěvek experta na CR (například zástupce CzechTourism, Jihomoravský kraj apod.). 9.4 Požadovaný obsah nabídky: o Návrh termínů konání konferencí v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4 o Návrh programu obou konferencí o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 9.5 Termín dodání: dle návrhů uchazeče, výstup musí být realizován nejpozději do Monitoring účinnosti projektu 10.1 Charakteristika: V souvislosti s realizací projektu je nezbytné, aby docházelo k pravidelnému monitoringu efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu Předmět dodávky: Vyhodnocení účinnosti uskutečněných aktivit v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v CR v souvislosti s hlavními a specifickými cíly projektu, kterými jsou: Hlavní cíl: Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Mikulovsko vedoucí ke zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky, její konkurenceschopnosti a zvýšení životní úrovně obyvatel. Specifické cíle: a) Kvalitativní posun způsobu organizace a řízení cestovního ruchu Zadávací dokumentace strana 14 z 29

16 b) Posílení koncepčního a strategického přístupu k řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu c) Využití potenciálu regionu jeho efektivním marketingem a jednotnou propagací a presentací turistických produktů d) Zkvalitnění informační služby v cestovním ruchu e) Posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu f) Zkvalitnění monitoringu v oblasti cestovního ruchu A dále provedení: o Šetření návštěvnosti turistických cílů a využití ubytovací kapacity vybraného vzorku ubytovacích zařízení 10.3 Odůvodnění a specifikace poptávky: Hodnocení uskutečněných aktivit a jejich dopadů na rozvoj TD a to vždy na konci daného kalendářního roku Požadovaný obsah nabídky: o Popis metodiky výzkumu o Návrh a popis rozsahu vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení o Popis organizačního zajištění tvorby výstupu (např. harmonogram plnění, součinnost se zadavatelem) 10.5 Termín dodání: , Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, to je Kč včetně DPH. 3.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Dodávka CPV Měrná jednotka Rozsah Poradenství v oblasti marketingového řízení Soubor 0,7 Poskytování informací pro turisty Soubor 0,3 Zadávací dokumentace strana 15 z 29

17 4 Doba a místo plnění veřejné zakázky Termíny dokončení jednotlivých výstupů jsou specifikovány v článku 3.1. Předmět veřejné zakázky. Celková doba plnění: Místo plnění: 5 Kritéria pro hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. A) způsobem dle 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria 1. Cena v Kč bez DPH 45 % 2. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupů 1-5, 7-10) 40 % 3. Kvalita a rozsah nabízeného plnění (hodnocení výstupu 6): 15 % Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nabídky Pro kritéria, která nelze číselně vyjádřit (kriterium 2 a 3), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100b. a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého kriteria 2 nebo 3 za zjevně nedostatečnou, postup podle předchozího odstavce se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kriteria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Zadávací dokumentace strana 16 z 29

18 Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. V rámci hodnotícího kritéria č. 2 a 3 - Kvalita a rozsah nabízeného plnění bude zadavatel hodnotit zejména: Výstup 1: Návrh informační kampaně včetně rozsahu prací zajišťovaných dodavatele, návrh programu veřejného projednání záměru založit destinační společnost, návrh na variantní řešení založení organizace ve vazbě na aktuální stav destinace Výstup 2: Návrh zpracovávaných kapitol (výčet) a oddílů v rámci jednotlivých kapitol komplexnost strategie), návrh SWOT analýzy destinace, popis organizačního zajištění tvorby výstupu zejména harmonogram plnění Výstup 3: Rozsah předmětu zkoumání, metodiku výzkumu, rozsah navrhovaných zdrojů zdrojů informací Výstup 4: Kreativita návrhu klíčových produktů včetně stručné charakteristiky, obsah navrženého produktu (ukázka vzorového produktu) a jeho realizovatelnost Výstup 5: Metodika tvorby výstupu, struktura shromažďovaných informací, garance % zajištění z celku (služeb a cílů CR v destinaci), rozsah práv užití vytvořené databáze Výstup 6: Nabízená šíře služeb a celková úroveň kvality poskytování regionálních informačních služeb, umístění centra, kvalita personálního zajištění. Výstup 7: Obsah programu workshopů a návrh skupin účastníků, komplexnost zajištění ze strany dodavatele Výstup 8: Komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele, kreativnost a přínosnost návrhu obsahového zaměření školení, odborné stáže a exkurse Výstup 9: Návrh termínu v souladu s ostatními výstupy zakázky, zejména s výstupy č. 1,2,3 a 4, obsah návrhu programu konferencí, komplexnost zajištění výstupu ze strany dodavatele Výstup 10: Metodika výzkumu, rozsah vzorku při šetření návštěvnosti turistických cílů a ubytovacích zařízení Zadávací dokumentace strana 17 z 29

19 6 Kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 55 zákona d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51 odst.7. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 zákona. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být, v souladu s 57 odst. 1 zákona předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací dokumentace strana 18 z 29

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více