Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem"

Transkript

1 Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní osoba Kontaktní Kontaktní telefon 1.2. Ekonomické údaje za poslední tři účetní období (částky v tis. Kč) 2 Účetní období Celková aktiva Celkové tržby Výsledek hospodaření (zisk před zdaněním) Počet vlastních zaměstnanců Počet externích spolupracovníků 1.3. Adresy Adresa sídla Adresa provozovny, ve které bude projekt realizován Stručná historie podnikání firmy 1 Přiložte jako přílohu žádosti úředně ověřenou kopii výpisu z OR / Fyzická osoba dodá kopii výpisu ze ŽR (ne starší 3. měsíců) 2 Pokud společnost existuje po dobu kratší než 3 roky, vyplní se údaje za všechna uzavřená účetní období. V případě nově založené společnosti uveďte aktuální údaje. Pokud je žadatel OSVČ a nevede účetnictví, na jehož základě předkládá Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty, ale vede daňovou evidenci předloží Výkaz o příjmech a výdajích a Výkaz o majetku. 3 Musí být mimo území hl. m. Prahy. 1/9

2 1.5. Vlastníci firmy 4 Jméno a příjmení, titul Mobilní telefon Statutární zástupci Jméno a příjmení, titul Mobilní telefon Jméno a příjmení, titul Mobilní telefon Klíčové osoby zabývající se vývojem a distribucí produktu/služby 5 Jméno a příjmení, titul Mobilní telefon Pozice ve firmě 1.8. Internetové adresy URL firmy (případně produktů) 2. Produkt 2.1. Produkt/Služba 6 CZ NACE produktu/služby Je nabízený produkt/služba již dokončen(a) a připraven(a) k nabídnutí zákazníkovi? Základní charakteristika produktu/služby (jeho zajímavost a unikátnost) a motiv, který Vás vedl k jeho vývoji. 4 Vyjmenujte všechny vlastníky firmy, včetně případných investorů nebo neaktivních spoluvlastníků. Tabulku zkopírujte dle potřeby. 5 Vyjmenujte všechny klíčové osoby firmy (management, externí poradci, mentoři apod.). Tabulku zkopírujte dle potřeby. Přiložte strukturované životopisy zmíněných osob. 6 Vyplnit číselné označení i slovní. 2/9

3 Pokud produkt/služba ještě není dokončen(a), uveďte plánované kroky vedoucí k jeho dokončení. Základní popis vývoje produktu (doba vývoje, v jaké vývojové fázi se zrovna nachází, existuje již zkušební verze, prototyp, beta?). Uveďte klíčová partnerství firmy, pokud existují. Další relevantní informace Technologie produktu Stručný popis technologického řešení produktu (jaké jsou využity technologie, postupy při vývoji, další informace vysvětlující vývoj produktu). V čem je produkt technologicky výjimečný a zajímavý? Jak a kdy bude produkt realizován v praxi? 2.3. Duševní vlastnictví firmy Uveďte, zda již držíte patenty či další formy ochrany duševního vlastnictví nebo zda si je plánujete zajistit. 3/9

4 3. Podnikatelský záměr 7 Představa o vývoji firmy během příštích 1/3/5 let plány na expanzi na nové trhy, příp. plány na vývoj dalších nových výrobků, počet zaměstnanců, obrat, tržby atd. Výše potřebné investice pro úspěšné uvedení plánovaného produktu na trh (nákup zařízení, licencí apod.). Předpokládaný vývoj následujících ukazatelů (částky v tis. Kč): Účetní období Celková aktiva Celkové tržby Výsledek hospodaření (zisk) Počet vlastních zaměstnanců Počet externích spolupracovníků Jakou máte představu o komerčním vývoji Vašeho záměru (tzn. cena, prodejní a distribuční model)? V jakém časovém období od uvedení na trh očekáváte ziskovost produktu? Vliv projektu na životní prostředí. Další relevantní informace. 4. Marketing 4.1. Cílová skupina Kdo bude koncový zákazník Vašeho produktu a jakým způsobem ho oslovíte? Uveďte hlavní body marketingové strategie, kterou hodláte využít pro propagaci produktu 7 Dokument Podnikatelský záměr je nutnou přílohou žádosti. 4/9

5 4.2. Konkurence a tržní uplatnění produktu Stručně a jednoduše definujte příležitost na trhu, které se snaží firma využít. Jak velký bude trh pro Váš produkt? Plánujete expanzi na zahraniční trhy, a pokud ano, na které? Uveďte hlavní konkurenty a jmenujte konkurenční výhody Vašeho produktu Marketingový rozpočet v tis. Kč (pro neuzavřené roky odhad) Účetní období Náklady na marketing firmy Náklady na marketing produktu 5. Celková SWOT analýza produktu (heslovitě) Silné stránky Slabé stránky Příležitosti projektu Hrozby projektu 6. Financování firmy Jak v současnosti probíhá financování firmy? (z vlastních zdrojů, bankovní úvěr, vnitropodniková půjčka atd.) Hledáte v současné době finančního investora? Pokud ano, uveďte dosavadní výsledky tohoto hledání. Máte již zkušenosti s financováním pomocí rizikového kapitálu? Pokud ano, jaké a s kým? Jaká je Vše představa o výši kapitálového vstupu investora? Uveďte rozmezí v Kč a % z celkového kapitálu. 5/9

6 Míra spoluúčasti Žadatele na ceně poradenství je 20 %. Z jakých zdrojů budete tuto spoluúčast financovat? 7. Koučink a poradenství Uveďte požadovaný počet hodin spolupráce s koučem za dobu účasti v projektu a problematiku, které s ním budete řešit. Jak by měla vypadat Vaše firma a prezentace Vašeho produktu po ukončení účasti v projektu ve srovnání se současným stavem? Předpokládaná doba realizace projektu (uveďte termín předpokládaného zahájení a ukončení spolupráce s koučem popř. poradcem) 8. Žádost zpracoval skaut / poradenská firma 8 Název IČ Kontaktní osoba Kontaktní 9. Ostatní Doplňte další případné informace k projektu 10. Podpora poskytnutá v rámci de minimis Žadatel prohlašuje, že spadá do kategorie mikropodniku, malého nebo středního podniku dle definice uvedené v Příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 8 V případě, že se žádný z těchto subjektů na zpracování nepodílel, nevyplňujte. 6/9

7 Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu de minimis v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis žadatel prohlašuje, že mu nebyla v období uplynulých tří let poskytnuta žádná podpora de minimis. byla v období uplynulých tří let poskytnuta podpora de minimis v celkové výši, tj. EUR. Obdržená podpora de minimis v průběhu posledních 3 účetních období: Poskytovatel Datum poskytnutí podpory Poskytnutá částka v eurech Celkem suma za 3 účetní období v eurech 7/9

8 11. Prohlášení žadatele o účast v projektu CzechEkoSystem Žadatel si je vědom, že 1. jím požadovaná podpora splňuje podmínky uvedené v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie číslo L 379 dne 28. prosince 2006, je slučitelná se společným trhem EU a nepodléhá oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství; 2. v případě získání podpory v režimu de minimis, je Agentura CzechInvest povinna dle Zákona č. 109/2009 Sb. zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím příjemci do Centrálního registru de minimis; 3. CzechInvest si vyhrazuje právo ověřit správnost a pravdivost všech výše uvedených informací. Žadatel souhlasí 1. aby CzechInvest (poskytovatelem pověřená osoba) zpracovával všemi potřebnými a vhodnými způsoby veškerá data (včetně veškerých osobních údajů) uvedená v žádosti či sdělená CzechInvestu v souvislosti s jejím zpracováním, a to po dobu trvání závazků žadatele, vyplývajících z poskytnutí podpory, případně po dobu do uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy došlo k rozhodnutí o zamítnutí projektu u žadatelů, kterým podpora nebyla udělena, za účelem posouzení a správy žádosti, jejího vyhodnocení, zpracování, rozhodování o případném udělení podpory, posuzování, kontroly a monitorování projektu, na něž byla podpora udělena, zajištění informovanosti veřejnosti a publicity projektu a za účelem výkonu ostatních práv a povinností poskytovatele a zprostředkujícího subjektu souvisejících s udělením podpory a posuzováním projektu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti poskytovatele podpory a zprostředkujících subjektů vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o archivnictví). Totéž platí pro údaje o žadateli, které vzejdou z činností vykonávaných CzechInvestem, zprostředkujícím subjektem či jinou osobou podílející se na činnostech na realizaci projektu CzechEkoSystem a projektu žadatele; 2. aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt sděloval údaje třetím osobám, které se účastní na implementaci CzechEkoSystem, jejichž informování je nezbytné pro řádný výkon těchto činností, a osobám, jejichž informovanost je nutná pro řádnou realizaci projektu. Uvedené třetí osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu k takto poskytnutým údajům; 3. aby si poskytovatel nebo zprostředkující subjekt vyžádal podle potřeby provedení externí expertízy předložené žádosti; 4. aby u něj byla poskytovatelem podpory nebo zprostředkujícím subjektem provedena podle potřeby kontrola před zahájením realizace, v průběhu realizace a kontrola výsledků realizace projektu, účetní evidence a efektivnosti použití účelových finančních prostředků. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy ČR a kontrolních orgánů EU. Žadatel prohlašuje, že 1. splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008; 2. je 100% držitel vlastnických práv k nabízenému Produktu. Pokud tomu tak není, dodá v nejkratší možné lhůtě po domluvě s agenturou CzechInvest plný souhlas ostatních vlastníků práv. V případě nesplnění této podmínky bude z výběrového řízení vyloučen; 3. ke dni podání žádosti není na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci, není evidován jako dlužník v databázi dlužníků, nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti; 4. ke dni zpracování této žádosti má vypořádány všechny splatné závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí; 5. není podnikatelem, který je k datu podání žádosti o podporu příjemcem podpory podle Pokynů Evropských společenství č. 2004/C244/02 na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích; 6. není podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008); 7. má uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 8. veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. žadatel si je rovněž vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta podpora na základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů; 9. seznámil se s textem a podmínkami projektu CzechEkoSystem, je si vědom všech práv, povinností a právních následků vyplývajících z porušení povinností, které jsou s poskytnutím podpory spojeny, a není si vědom, že by mu něco bránilo ve splnění některé z uvedených povinností; 10. má zájem o vstup rizikového kapitálu do společnosti a je ochoten pro tento cíl učinit veškeré kroky požadované v informaci o vyhlášení projektu; 8/9

9 11. je schopen a ochoten vynaložit dostatek finančních prostředků pro zálohové uhrazení části nákladů na poradenské služby ve výši 20 % celkových nákladů, a to prostřednictvím zálohových plateb provedených před samotným poskytnutím poradenských služeb; 12. bezvýhradně přijímá všechny podmínky účasti v projektu CzechEkoSystem stanovené agenturou CzechInvest; 13. veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a v případě předkládání přílohy v papírové či elektronické podobě data v papírových přílohách souhlasí s daty v elektronických přílohách. Žadatel se zavazuje 1. že bude v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně. Žadatel si je vědom, že pokud on či osoba jím pověřená naváže kontakt se členy hodnotitelské komise či externími hodnotiteli projektu za účelem ovlivnění procesu hodnocení či administrace projektu, nebo za účelem získání informací, které nejsou žadatelům sdělovány, zakládá toto zjištění důvod k zamítnutí žádosti. Kontaktním místem pro podávání informací je agentura CzechInvest, která je zodpovědná za administraci tohoto programu; 2. že v případě, kdy bude poskytnuta podpora, zabezpečí pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace k projektu po dobu 10 let od vyplacení poslední části podpory; 3. že v případě, kdy bude poskytnuta podpora, bude vést účetnictví o nákladech projektu jednoznačně odděleně pomocí zvláštních analytických účtů nebo vést účetní subsystém na zakázku, projekt nebo hospodářské středisko a zajistí jednoznačnou prokazatelnost, zda konkrétní náklad je vykazován na podporovaný projekt a odpovídá charakteru projektu. Náklady projektu budou doloženy písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichž jsou výdaje rozepsané na jednotlivé položky; 4. sledovat, zda u něj nedochází po sečtení hodnot všech přijatých podpor de minimis v období tří po sobě jdoucích účetních období k překročení limitu ,- EUR. V případě, že by vyplacením poskytované podpory hrozilo překročení daného limitu, se zavazuje tuto skutečnost oznámit Agentuře CzechInvest; 5. poskytovat poskytovateli podpory nebo zprostředkujícímu subjektu v průběhu hodnocení žádosti maximální součinnost, zejména na výzvu poskytovatele podpory doplnit údaje potřebné k posouzení žádosti. Žadatel si je vědom, že v případě neposkytnutí vyžádaných dodatečných údajů poskytovatel podpory žádost zamítne. V... Dne:.. Podpis statutárního zástupce žadatele Přílohy žádosti doplňte Název přílohy Způsob předání k hodnocení 9/9

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více