č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat."

Transkript

1 č prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku. Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

2 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2011 popřáli hodně pracovních i osobních úspěchů. Za radu města Jiří Dytrt, starosta PROVOZNÍ DOBA Městského úřadu Žamberk od do pondělí: úřední den úterý: středa: úřední den čtvrtek: pátek: ZAVŘENO sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: úřední den úterý: středa: úřední den čtvrtek: pátek: ZAVŘENO sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: úřední den Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka PARKOVACÍ KARTY 2011 VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK Upozorňujeme, že parkovací karty na kalendářní rok 2011, určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku JSOU V PRODEJI. Parkovací karty jsou k prodeji na Městském úřadu Žamberk (budova radnice), u pí H. Matějíčkové, č. dveří 201. Jsou přenosné, cena 500,- Kč/ks. H. Matějíčková, finanční odbor NABÍDKA PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 109/2010-RADA ze dne NABÍZÍ K PRONÁJMU novinový stánek včetně vybavení na části pozemku parc.č. 783 o výměře 8 m 2 v Nádražní ulici v Žamberku před budovou městského úřadu a České pošty. Bližší informace Vám poskytneme na tel.č , Bc. Ivana Hečková, majetkové oddělení Město Žamberk převzalo dekret na dotaci z ROP Severovýchod Dne 10. listopadu převzal starosta města Jiří Dytrt dekret na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod z rukou předsedy Regionální rady a pardubického hejtmana Mgr. Radko Martínka. Projekt je zaměřen na rozšíření stávajícího sportovně- rekreačního areálu Pod Černým lesem v Žamberku. Postaví se nové srubové chatky apartmánového typu s celoročním provozem, vybuduje se outdoorová horolezecká stěna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zmodernizuje se stávající masážní vana a přírodní koupaliště v areálu. Součástí projektu je i výstavba příjezdové komunikace mezi fotbalovým stadionem a nově budovanou víceúčelovou sportovní plochou s parkovištěm s 35 místy. Město Žamberk vynaloží v průběhu tří let částku ve výši 10 milionů a společně s dotací ve výši 7,4 milionů korun použije finanční prostředky na plánovanou druhou etapu rozšíření stávajícího areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem. Jsem rád, že město bylo úspěšné u tohoto projektu, který navazuje na I. etapu, ve které jsme vytvořili dvě nové srubové chatky apartmánového typu s celoročním provozem, vybudovali jsme nové dětské hřiště a vyhřívaný bazének pro batolata v areálu koupaliště řekl Jiří Dytrt. mgn- VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Vážení řidiči, přestože držitelé řidičských průkazů, vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, měli na výměnu těchto řidičských průkazů dobu tří let, tak si ke dni tento doklad nevyměnilo celkem 988 osob, a to ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk. V tomto období dochází ke zvýšené výměně řidičských průkazů, ale i tak je zřejmé, že několik stovek řidičů již nestihne svůj řidičský průkaz vyměnit. Opět se ukázalo, že velká část řidičů nechala splnění svých povinností na poslední chvíli a musí počítat s tím, že pokud si tito podají žádost o výměnu řidičského průkazu po 10. prosinci roku 2010, tak již neobdrží nový řidičský průkaz do konce roku 2010 a budou tudíž od 1. ledna 2011 držiteli neplatného řidičského průkazu. Nakonec Vás chci upozornit, že další, a to již třetí etapa výměny řidičských průkazů, proběhne do , kdy se jedná o řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do Ing. Marcel Klement, zást. ved. odb. správního a dopravy Městský úřad Žamberk Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk sociálně potřebným občanům. 1. Adresa bytu: Žamberk, ul. Revoluční 794 číslo bytu: 1, velikost bytu: 0+1, nadzemní podlaží: 1, podlahová plocha vč. sklepa: 33,27 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1.410,- Kč/měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí 10. ledna 2010 od 13:30 do 14:00 hod. Poslední možnost podání žádosti: středa 12. ledna 2010 do 17:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska města) Finanční příspěvky z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2011 Zájemci o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na podporu spolkového života a volnočasových aktivit již mohou podávat žádosti na rok Podmínky jsou stejné jako v minulém roce: Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace především občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Žamberka. Žádost se podává na předepsaném formuláři (stejném jako loňský rok). V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnost žadatele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek města, sekce Městský úřad - Formuláře, odbor finanční ( Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberk - sportovní činnost pro sportovní organizace nebo Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka - mimosportovní činnost pro ostatní organizace), příp. požádat o zaslání na Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. Žádost o příspěvek se podává písemně ve dvojím vyhotovení do 31. prosince 2010 (v kategorii mládežnických projektů až do 31. ledna 2011 ve třech vyhotoveních). Vyplněnou žádost lze odevzdat na podatelně MěÚ nebo přímo na příslušném odboru MěÚ, případně může být zaslána poštou. Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci Pravidla. Je ve vlastním zájmu každého subjektu, aby žádost o příspěvek podal včas, protože žádosti zasílané během roku, tj. po schválení rozpočtu města na rok 2011, nebude již možné uspokojit. Vyúčtování příspěvku poskytnutého na rok 2010 se odevzdávají do 31. ledna 2011 odboru finančnímu MěÚ a oddělení kultury, vzdělávání a sportu MěÚ (mládežnické projekty). Robert Charfreitag, referent finančního odboru

3 MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY EKOLOGICKÉ PRO ROK 2011 Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberka na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 31. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tématických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu. Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tématických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: případně ji lze získat na www. zamberk.cz, sekce Městský úřad, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu města na rok 2010 se odevzdávají do 31.ledna Formulář je možné také získat na, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 31. ledna 2011 žádosti o příspěvky na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na rok Podmínky účasti jsou obdobné jako v minulém roce: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na www. zamberk.cz v sekci Pravidla, případně je lze získat na MěÚ, Kultura, vzdělávání a sport (Nádražní 833, 3. poschodí, číslo dveří 47), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 31. ledna 2011 na MěÚ, Kultura, vzdělávání a sport (Nádražní 833, 3. poschodí, číslo dveří 47), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence. Předložené žádosti jsou hodnoceny podle těchto základních kritérií: účel, cíl a přínos projektu členská základna, z toho mládež do 19 let aktivní hráči v soutěžích, z toho mládež do 19 let u sportovních činností se uvádí také rozpis tréninků, rozpis utkání a datum a popis jednorázových akcí výběr členských příspěvků celoroční soustavná práce s dětmi rozpočet oddílu v minulém roce partnerské vztahy oddílu propagace a reprezentace města finanční náročnost podíl vlastních prostředků. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: případně ho lze stáhnout z webu města, sekce Formuláře Kultura, vzdělávání a sport. Upozorňujeme, že jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro ostatní činnost. Ve stejném termínu, tj. do konce ledna 2011, je nutno předložit vyúčtování příspěvku za rok 2010 (v jednom vyhotovení). Pro zamezení chybného podání vyúčtování projektů z předešlého roku a chybného vyplnění žádostí o příspěvek na příslušný kalendářní rok a možného vyloučení žádosti je žadateli poskytnuta možnost konzultace a kontroly v období od 17. ledna do 31. ledna 2010 v kanceláři příjemce. Termín a čas konzultace si žadatel zajistí individuálně s příjemcem žádosti (Zuzana Žváčková: , Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. pozdě podané, chybně vyplněné žádosti nebo neodevzdané vyúčtování z předešlého roku), budou vyřazeny!!! Zuzana Žváčková, referentka MěÚ pro kulturu, vzdělávání a sport REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM KRÁSNĚ PROŽITÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU Našim spolupracovníkům, dopisovatelům, doručovatelům, prodejcům, Radě města, inzerentům zkrátka všem, kteří se na vydávání ŽL jakýmkoli způsobem podílejí, vyjadřujeme za dobrou spolupráci poděkování a naše uznání. Za RR Vlasta Pavlousková, odp.redaktorka upozornění ZIMNÍ STADION Pod Černým lesem v Žamberku bude slavnostně otevřen 22. prosince 2010 v 17 hodin. Přijměte gratulaci ke zvolení do funkce starostky či starosty obce... Tak zněl úvod pozvánky na první společnou poradu starostů a starostek v rámci PO III, která se, pod vedením starosty města Žamberka Jiřího Dytrta, uskutečnila v sále zastupitelstva města Žamberka. Na programu jednání bylo vzájemné seznámení se a představení činnosti jednotlivých odborů MěÚ. Následovaly dotazy a krátká diskuze. S přáním krásně prožitých vánočních svátků se účastníci rozloučili a my jim přejeme hodně úspěchů a pevné zdraví do nového roku 2011 a let dalších. pavvl.- TERMÍNY SVOZŮ PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ROCE 2011 VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 4. ledna 4. července (výjimečně pondělí) 1. února 2. srpna 1. března 6. září 5. dubna 4. října 3. května 1. listopadu 7. června 6. prosince Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková IS ŽAMBERK NABÍZÍ V PRODEJI: Žamberské listy, nové knihy Orlických hor a Podorlicka, autobusové jízdní řády Letohradska, vlakové jízdní řády pro Pardubický kraj, mapy lyžařských běžeckých tras, zimní průvodce, historický kalendář Žamberka, NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY: v 19:00 hod. Pavel Bobek: Víc nehledám, Hradec Králové, Adalbertinum, na tomto koncertě vystoupí také Robert Křesťan a Druhá tráva, 290,- Kč JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou, hudební festival, 330,- Kč, NABÍZÍ ZDARMA: Místní infostránky 2010/2011, zimní Turistické noviny východních Čech, brožurky s doporučenými jednodenními a dvoudenními lyžařskými výlety Na běžkách Orlickem,.. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků. Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS 3

4 4 Projekty prevence kriminality Na základě schváleného Programu prevence kriminality v Žamberku informujeme, že je možné předkládat projekty k zařazení do koncepce prevence kriminality na rok Preventivní program ve městě Žamberku by měl směřovat především do čtyř základních oblastí: 1. Podchycení sociálních příčin trestné činnosti - iniciativy k podpoře rodiny, - iniciativy zaměřené na mládež, - programy k rozvoji komunity, - předškolní programy, - programy prevence zneužívání alkoholu a drog, - práce s delikventy a jejich rodinami. 2. Snižování příležitostí k páchání trestných činů - zlepšení zajištění a ochrany domovů, veřejných budov a firem, - zlepšení osvětlení v ulicích a na veřejných prostranstvích, - konstrukční řešení obytných center a parkovišť, - dobré řízení a poskytování místních služeb, - přiměřené úrovně hlídkové činnosti. 3. Podchycení konkrétních problémů zločinnosti - vloupání do domácností, - násilí v rodinách, - automobilová trestná činnosti, - rasově motivované trestné činy, - trestné činy proti dětem, - trestní činy proti starým lidem. 4. Projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže - zlepšování příležitostí pro volný čas a rekreaci v oblastech s vysokým výskytem trestných činů páchaných mladými lidmi, - projektování konkrétních iniciativ k angažovanosti těžko podchytitelných mladých lidí, - prověrka přístupů a činností všech organizací zabývajících se organizováním mladých lidí, - projektování iniciativ podporujících individuální a sociální odpovědnost mezi mladými lidmi, - iniciativy k podchycení konkrétních problémů, jimž čelí mladí lidé (např. zneužívání drog, povalečství), - iniciativy k zacházení s konkrétními trestnými činy, jichž se dopouštějí mladí lidé, např. drobné krádeže v obchodech, automobilová trestná činnost, výtržnictví a vandalismus. Projekt může předložit každý (neziskové organizace, spolky, jednotlivci starší 18 let, sdružení), kdo splní tyto základní požadavky: cíl a zdůvodnění zařazení do systému prevence kriminality ve městě, subjekt odpovídající za jeho realizaci, vymezení cílové skupiny, na kterou se zaměřuje, popis činností, rámcový harmonogram realizace, materiální a personální zabezpečení, finanční rozpočet a ekonomické zdroje (uvést, při jaké nejnižší fin. částce lze projekt realizovat), způsob vyhodnocování a kontroly. Jednotlivé projekty budou předloženy k projednání Komisi pro prevenci kriminality. Po schválení v komisi bude projekt předložen ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města. Projekty přijímáme do 31. ledna Bližší informace podá Mgr. Dagmar Ducháčková, koordinátor prevence kriminality, MěÚ Nádražní ul., 2. patro, č. dv. 22, tel nebo p. Patrik Lauterbach, velitel Městské policie. Mgr. D. Ducháčková, koordinátorka prevence kriminality Městská policie informuje Předvánoční shon to nejsou jen příjemné starosti se sháněním dárků, ale také příležitost pro nenechavce, kteří každým rokem využijí příležitostí v tlačenicích ke svému obohacení. Nejčastěji jsou lidé okradeni o peněženky odložené v nákupních koších, v kabelkách nebo kapsách. Většina poškozených ani netuší, jakým způsobem byli okradeni. Zloději jsou ve většině případů zkušení profesionálové, kteří jsou schopni vám ukrást peněženku doslova z ruky, aniž byste si čehokoliv všimli. Proto dbejte zvýšené ostražitosti, abyste se nestali také jednou z obětí. V období od do eviduje Městská policie Žamberk celkem 70 různých zaznamenaných událostí. Mimo řešených přestupků se jednalo zejména o podněty, stížnosti, oznámení nebo žádosti od občanů, příp. různých institucí. V měsíci listopadu řešili strážníci několik případů krádeží. Přestupku proti majetku se dopustila dne v odpoledních hodinách 36letá žena z Jihočeského kraje, která byla přistižena při krádeži zboží v prodejně Penny marketu. Přes pokladnu se pokusila bez zaplacení pronést zboží v hodnotě 375,-Kč. Strážníci přestupek vyřešili uložením blokové pokuty. O tři týdny později řešila hlídka MP další krádež, tentokrát v marketu Billa, kde se cestou do školy zastavila na nákup 14letá školačka ze Žamberka. Přes pokladnu se pokusila pronést bez zaplacení zboží v hodnotě téměř 800,-Kč. Strážníci vyrozuměli rodiče a vyrozuměli odbor sociálních věcí na Městském úřadě. Další krádež, kterou strážníci řešili, se stala ve škole, kde jedné ze žákyň pravděpodobně někdo ze spolužáků odcizil mobilní telefon. Zloděj se však lekl, a tak byl druhý den odcizený mobilní telefon na světě. V nočních hodinách dne přivedl na služebnu MP správce areálu jedné bývalé továrny 16letého mladíka z Holic a 15letou slečnu z Červené Vody. Oba hodlali přespat v opuštěné hale. Jak strážníci zjistili, jmenovaní měli odjet domů z domova mládeže, ale namísto toho strávili spolu odpoledne v restauraci a večer neměli kde spát. Pro oba nezletilce si do Žamberka přijeli jejich rodiče a strážníci informovali příslušné sociální úřady v místě jejich bydliště. A důvod, proč oba nechtěli jet domů, neinformovali svoje rodiče o místě svého pobytu a chtěli přespat na podlaze opuštěné tovární haly? To je záhadou i pro strážníky, protože oba svorně tvrdili, že se jednalo jen o dobrodružství. V uplynulém měsíci strážníci provedli odchyt 4 toulavých psů, kteří byli umístěni do útulku. Každoročně je odchyceno několik desítek toulavých psů, ale období Vánoc je specifické na ulici končí mnoho nechtěných čtyřnohých dárků, jejichž majitelé se přesvědčili, že pejsek je nejenom radost, ale i spousta starostí a povinností na mnoho let. Noví potencionální majitelé by měli zvážit, zda jsou schopni se o pejsky postarat. Není příliš radostný pohled na zmatené psy vyhozené na ulici, štěňata odložená v krabicích, nebo v lepším případě odhozená přes plot do útulku. Na závěr přejeme všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady, klidu, pohody a životního optimismu. Za MěP Kamil Luňáček UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ ZÁPIS k povinné školní docházce pro škol. rok 2011/2012 do škol: Základní škola Žamberk, 28. října 581 Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468 se koná ve čtvrtek od 14 do 17 hodin (ve Speciální ZŠ do 16 hodin) Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v termínech: Základní škola Žamberk, 28. října od 15 do 17 hodin Základní škola Žamberk, Nádražní od 15 do 17 hodin Speciální základní škola Žamberk, Nádražní od 15 do 17 hodin U zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný dotazník (dotazník a pozvánku k zápisu obdržíte poštou). Ladislava Papáčková, referent odd.školství MěÚ UMÍTE SE UBRÁNIT PODVODNÍKŮM? Město Žamberk, Komise pro prevenci kriminality nabízí osaměle žijícím lidem starším 70 let ZDARMA DODÁNÍ A MONTÁŽ bezpečnostních řetízků či panoramatických kukátek. Zájemci mohou kontaktovat Mgr. Dagmar Ducháčkovou na tel. č do pondělí 20. prosince 2010 do 16:00 hodin. Obec Orličky nabízí PRONÁJEM bytu: Adresa bytu: Orličky 176, velikost bytu 3+1, kategorie I., nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu celkem 92 m 2. Základní nájemné (bez topení,vody): 2.780,- Kč Kontakt: tel Každé úterý na Primě deset minut o kraji, již od prosince Od prvního úterý v prosinci 2010 mohou diváci TV Prima v Pardubickém kraji sledovat nový televizní zpravodajský pořad. Pro Pardubický kraj ho bude až do prosince 2012 připravovat společnost RTA. Součástí desetiminutové relace je zpravodajství z Pardubického kraje, ale také reportáže a rozhovory k aktuálním tématům. Ve zpravodajství by měly zaznívat i kritické hlasy, aby se pořad stal objektivní názorovou platformou, která zaujme diváky a zároveň přiměje občany k podílu na veřejném životě. Při přechodu z analogového na digitální vysílání v Pardubickém kraji se počítá s digitálním vysíláním pořadu Pardubický kraj. Stejný vysílací formát zajišťovaný společností RTA využívají ve Zlínském a Jihočeském kraji, spolupráce s regionálními televizními stanicemi je běžná i v jiných regionech. Ivan Hudeček, oddělení komunikace

5 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko Redakční rady a nejsou upravovány. PODĚKOVÁNÍ NOVÉ jednodenní CHIRURGII, která byla v letošním roce otevřena na Poliklinice v Žamberku. 18.listopadu 2010 jsem byl prvním operovaným pacientem na novém chirurgickém oddělení na Poliklinice v Žamberku. Jednalo se o operaci tříselné kýly v celkové anestézii. Doba mého pobytu na tomto oddělení trvala od 13:00 do 20:00 hod. Poté jsem byl propuštěn do domácí péče. Celková doba pobytu na tomto oddělení byla pouhých 7 hod. Vše, co se kolem pacienta děje, se koná v příjemném, komfortním prostředí s nadstandardními službami. Velice si vážím toho, že jsem se mohl potkat se šikovnými lékaři, jakými jsou pánové MUDr.Pavel Čáp, MUDr. Ondřej Hejkrlík, anesteziolog MUDr.Jaromír Prokop, a s nezbytným týmem skvělých zdravotních sestřiček. Všem patří moje velké uznání a poděkování. Na závěr přeji tomuto zařízení (v této nelehké době) mnoho úspěchů a hodně spokojených pacientů. Milan Král, Letohrad VOLBA VEDENÍ MĚSTA ŽAMBERKA Dne proběhla v Divišově divadle volba starosty, místostarostů, členů rady a oddávajících. Přišlo poměrně dost lidí, aby se podívali, jak vše dopadne a jakým směrem bude město kráčet. Původní vedení bylo poměrně velkorysé, řekl bych, že hodně velkorysé, a utrácelo bez ohledu na finanční možnosti města. Odpověď na otázku, kudy se nové vedení bude ubírat, už nabrala tempo v samém začátku, neboť návrh na funkce: uvolněný starosta (jako minule), jeden uvolněný místostarosta a další místopředseda uvolněný na čtvrt úvazku, již naznačil, že úspory budou novému vedení asi dost vzdálené, neboť i když čtvrt úvazku není mnoho, za čtyři roky volebního období s menšími odměnami činí přeci jen zhruba asi ,- Kč, což se mi pro nepříznivý finanční stav města jeví jako přepych. Návrh, aby vše zůstalo při starém, byl budoucí vládní koalicí zamítnut. Nastala vlastní volba, při které došlo k několika administrativním pochybením. Na hlasovacím lísku má být uvedeno jméno toho, kdo má být volen a souhlasí s tím. Žádný lístek nebyl takto upraven (nebyla vyškrtnuta jména těch, kteří nebyli navrženi) a dokonce při volbě 1. místostarosty se navržených kandidátů nikdo ani nezeptal, zda souhlasí se svým navržením. Možné to bylo proto, že s jiným návrhem prostě nikdo nepočítal. Po odvolení si vzala slovo MUDr. Jirešová a promluvila směrem k Mgr. Andrlemu, čemuž jsem vůbec nerozuměl. Ze začátku to vypadalo, jako že pro město bude pracovat zadarmo, i když všichni víme, že to tak není. Prvním místostarostou byl zvolen Ing. P. Novotný, což je patrně velmi dobře, protože v minulosti vehementně kritizoval vedení radnice za nehospodárnost a zbytečné rozhazování peněz. Dnes, když je jedním z členů vedení města, mu přeji, aby se mu dařilo prosazovat řádné hospodaření města a dokázal změnit některá kontroverzní rozhodnutí minulých usnesení. Protože se vítězné straně nepodařilo sestavit vládnoucí koalici, nikdo ji k tomu ani nedal šanci, věřím tomu, že vládnoucí koalice při sestavování nových výborů, tak jak bývá zvykem, svěří této straně alespoň vedoucí místo v kontrolním výboru. Merganc Jiří, Žamberk MILÍ SPOLUOBČANÉ, příjemné prožití vánočních svátků, lásku, štěstí, spokojenost a především pevné zdraví v nadcházejícím roce 2011 Vám přejí Mgr. Tomáš Kalous za SNK Nezávislí, Mgr. Petr Andrle za Starostové a nezávislí, Ing. Pavel Zářecký za KDÚ - ČSL CESTA BOUŘÍ nazval Oldřich Kvapil první díl vzpomínek na svoji bojovou cestu na východní frontě. Po přečtení knihy pochopíte, proč první díl vyšel jako poslední. Autor začíná vzpomínkami na dětská léta a jeho vypravěčský styl zaujme od samého začátku. Pokračuje službou u pěšího pluku v Liberci, mobilizací v roce 1938 a odevzdáním pohraničních opevnění německé armádě. Všechny vzpomínky, včetně těch zahraničních, jsou okořeněny rozpustilými i méně legračními historkami. Cesta bouří končí boji 1. čs. brigády. Pro úplnost dodávám, že druhý díl, Bouře v Karpatech, líčí boje v karpatsko-dukelské operaci a třetí díl Návrat z bouře popisuje boje na území republiky. Výraznou postavou v nich je velitel 2. praporu 1. čs. brigády Josef Knop, jehož zástupcem byl právě Oldřich Kvapil. Cestu bouří vydalo nakladatelství Brána. Všechny tři knihy si můžete vypůjčit v Městské knihovně Žamberk. Pavel Svědiroh Sbor Corale zazářil v zámecké kapli na Žampachu První prosincový pátek vystoupil v Domově pod hradem Žampachem pěvecký sbor ze Žamberka, Corale. Návštěvníky pohladili svým zpěvem v krásných prostorách kaple sv. Bartoloměje již po deváté. Zámecké nádvoří na Žampachu se začalo kolem osmnácté hodiny plnit příznivci žamberského sboru Corale. Všichni se velmi těšili na koncert a čekání si krátili nákupem občerstvení nebo výrobků z aktivizačních center domova. Na výběr bylo z velkého množství ručně tkaných koberců, svíček, keramiky a mnoho dalšího, na jejichž výrobě se podílejí uživatelé služeb. Kromě příznivců sboru na Žampach zavítali významní hosté, jako hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek nebo nově zvolený senátor Ing. Petr Šilar, což organizátory velmi potěšilo. Samotný koncert začal úderem sedmé hodiny a úvodního slova se ujal ředitel domova Luděk Grätz. Především přivítal diváky i soubor a všem popřál krásné Vánoce. Poté již začal samotný koncert. Kaplí se nesly jak klasické vánoční koledy, tak moderně pojaté písně, protože pěvecký repertoár sboru Corale je velmi pestrý. Ředitel Grätz k průběhu koncertu dodává: Každým rokem se na vystoupení těšíme. Velmi si vážíme, že sbor u nás vystupuje bez nároků na honorář, za což patří velký dík všem členům, kteří jsou buď současní, nebo bývalí studenti žamberského gymnázia, a samozřejmě sbormistryni Ivě Mimrové. Kaple při koncertu doslova praskala ve švech a diváci sbor odměnili na konci hlasitým potleskem. Luděk Grätz závěrem říká: V příštím roce chystáme mnoho zajímavých akcí. Kromě tradičních, jako Zámecká slavnost nebo Letní hudební festival či Živý betlém a Vánoční koncerty, se mohou návštěvníci těšit na mnoho inovací. Proto doporučuji sledovat naše internetové stránky. PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poskytováním služby pomáháme lidem při řešení nepříznivé životní situace. Podporovat je při zkvalitňování života, a to s důrazem na pomoc při obnovování či udržování kontaktů s jejich přirozeným sociálním prostředím. Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, také osobám blízkým této cílové skupině klientů. Poradenské služby ( včetně sociálně právního poradenství) jsou poskytovány bezplatně. Úřední hodiny: Pondělí až čtvrtek od 9:00-16:00, pátek dle domluvy OSOBNÍ ASISTENCE Touto službou se snažíme napomáhat lidem se zdravotním postižením a současně v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. Podporování klientů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy. Službu poskytujeme v celém regionu zdravotně postiženým lidem a dětem od 1 roku. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů v rodinách, školách a školkách kvalifikovanými osobními asistenty. Služba se poskytuje bez časového omezení. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Projekt sociální rehabilitace probíhá od do Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednictvím Internetové učebny. Učebna je bezbariérová, k dispozici jsou 4 osobní počítače a 1 tiskárna. Služba Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společného života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení ohroženi vyloučením z běžného života. Podporuje jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít. Služba je poskytována bezplatně. Provozní doba Internetové učebny: Pondělí až pátek od 9:00 16:00 hod. KDE NÁS NAJDETE: Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs.armády 1181, Ústí nad Orlicí tel , Kontakt: tel (pí Jiřincová), (pí Houfová) NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS NOVĚ OTEVÍRÁME V PROSINCI 2010 Zveme Vás do nově otevřeného obchůdku v Hluboké ulici v Žamberku. Co u nás najdete: noviny, časopisy, tabákové výrobky bazar a zastavárnu doplňkový sortiment (krmivo pro zvířata, drogerie a papírnictví) alkohol a cukrovinky OTEVŘENO: po-pá 6:00 17:00 so - ne 7:00 12:00 hod. Upozornění: přijímáme věci do komisního prodeje Kontakt: tel Těšíme se na Vaši návštěvu 5

6 6 O VÁNOČNÍM CUKROVÍ Původ každoročního pečení vánočního cukroví můžeme hledat v dobách křesťanství a oslavách zimního slunovratu, jedné z nejmocnějších nocí roku, kdy bylo potřeba dům a rodinu chránit pomocí magických úkonů před silami temnoty. S tím byla spojena řada obyčejů a příprava ochranných pokrmů a obřadního pečiva, které se rozdávalo členům domácnosti a chase, zavěšovalo se na ovocné stromy v sadu, nad stání dobytka ve chlévech a vchodové dveře do světnic. Jak strach z neznáma pomalu mizel, čarodějné pečivo se proměnilo ve vánoční cukroví pro mlsné jazýčky dětí i dospělých. Vánoční cukroví připravované hospodyňkami v minulém století se však značně lišilo od vánočních laskomin, na které jsme zvyklí dnes. Bylo ho většinou méně a nepřipravovalo se z tak nákladných surovin. Prababičky a pradědečkové zhotovovali pamlsky z ovoce, mezi vánoční cukroví patřily i sladké ovocné hračky. Ve vesnických chalupách a od 19. století i ve městech se připravovalo vánoční cukroví ze škvarků, ještě teplé se obalovalo v cukru. Dělalo se už začátkem prosince, protože se nechávalo v chladu a suchu rozležet, aby změklo a zvláčnělo. Oblíbenou dětskou vánoční pochoutkou byly medové certle, připravované z medu a ořechů. Rychle tuhnoucí medová hmota se nechávala ztuhnout a potom se balila do pestrých papírků. Z vánočkového těsta se připravovaly malé buchtičky nebo bochánky, které se plnily mákem a pekly v troubě. Říkalo se jim kutelky. Před podáním se kutelky polévaly horkým mlékem, v chudších domácnostech horkou oslazenou vodou. Sypaly se strouhaným perníkem, skořicí s cukrem nebo pracharandou (tlučené křížaly z hrušek). Kutelky stejně jako pracharanda z našich domácností zmizely po 2. světové válce. Nejoblíbenější cukroví 19. století, které zdobilo vánoční stůl i stromek, byly karamely. Na pánvi nebo v kastrůlku se rozpustilo asi 30 dkg cukru a zkaramelizovalo se do hněda. Potom se přidaly 2 dcl silné zrnkové kávy, mléko nebo smetana, tlučená vanilka a asi 9 dkg másla. Na mírném ohni a za stálého míchání se hmota nechala zhoustnout. Potom se vylila na máslem vymaštěný plech a nožem se naznačily rýhy, podle nichž se po úplném ztuhnutí hotové karamely ulamovaly. Připravoval se i švestkový salám ze sušených švestek, pocukrovaný a zabalený do pergamenového papíru, který se krájel po ztuhnutí jako jeho příbuzný z masa a koření, nebo zavařeninové cukroví ze šípkové nebo malinové zavařeniny, které se vykrajovalo a sypalo krystalovým cukrem. Z městských kuchyní se rychle rozšířily do vesnických chalup zázvorky a ve 2. polovině 19. století se staly oblíbeným cukrovím, které se připravovalo alespoň týden před Vánocemi. Těsto se dělalo z 25 dkg moučkového cukru, 2 vajec, 1 dkg zázvoru, špetky amonia a 30 dkg polohrubé mouky. Z tenké placky se vykrajovaly nejrůznější tvary, které se nechaly sušit a potom se dopekly v mírně vyhřáté troubě. Cukroví se muselo rozležet. Většina starých tradičních levných pamlsků upadla v poválečných letech v zapomenutí. Byly nahrazeny mnohem nákladnějšími pracnějšími recepty. Přesto zůstalo domácí vánoční cukroví tím nejžádanějším na štědrovečerním stole. Nepsaným zvykem se u nás stala příprava sedmera (devatera, dvanáctera ) druhů cukroví. Mezi nejoblíbenější sladké pochoutky v posledních letech patří linecké cukroví - linecká slepovaná kolečka s marmeládou, vanilkové rohlíčky, upečené a ještě teplé obalované ve vanilkovém cukru, které snad nechybí na Vánoce v žádné české domácnosti, kokosové kuličky, plněné ořechy a sněhové pusinky z bílků, ze kterých se připravovaly i ozdoby nebo řetězy na vánoční stromeček. Podle V.Vavřínové vybrala a sestavila Vlaďka Šulcová Z Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové Jablkové věnečky smažené: oloupej pěkné míšenské jablka, nakrájej kulaté lístky, ohryzek s kulatou formičkou plechovou vypíchej, polej rumem, udělej těsto: dej na mísku lžíci pěkné mouky, lot cukru, 3 lžíce vína, jedno celé vejce, dobře to rozmíchej, husté-li to, ještě vína přidej, věnečky v tom omoč, do rozpáleného přepouštěného másla házej a dozlatova vysmaž, posyp cukrem a skořicí, dej teplé na tabuli. Salát smažený: pokrájej mišenská jablíčka na čtvrtky, z vařených švestek vyndej pecky, udělej těstičko, a to sice: vezmi jedno vajíčko, trochu cukru, několik valčíček pěkné mouky a několik lžíček buď vína, aneb piva, udělej to tak jako řiďoučké ke kapání těsto, omáčej ty čtvrtečky jablek a ty švestky v tom, nech to v horkém másle pěkně dozlatova usmažit, posyp pak cukrem a skořicí a dej tak na stůl. Žamberk se opět po roce oblékl do vánočního V úterý 30. listopadu 2010 se na Masarykově náměstí uskutečnilo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Doprovázel ho Vánoční jarmark, který byl zaměřen hlavně na ručně vyráběné předměty. Počet řemeslníků se opět navýšil a ti zaplnili jak náměstí tak garáže radnice. Nechyběly ukázky řemesel v podobě rytí skla a uměleckého kovářství. Návštěvník tak mohl vidět, jak vzniká např. zvon nebo svícen. Nechybělo ani bohaté občerstvení. Vůně medoviny, svařeného vína, punče, perníků a cukroví navozovala vánoční atmosféru. Jako novinku jsme návštěvníkům nabídli produkty staročeské zabíjačky. Mohli si tak zakoupit teplý ovar, prejt nebo kroupy. Nechyběla ani jelita, jitrnice nebo tlačenka. To vše patří k předvánoční atmosféře a Žamberk ji návštěvníkům nabídl v tradiční staročeské podobě. Připraven byl také bohatý kulturní program. V odpoledních hodinách vystoupil pěvecký sbor Korálky Gymnázium Žamberk, žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk a hudební uskupení Advent Sessions ze Šumperka. V tomto roce zajistila program na slavnostní rozsvícení stromu ZŠ 28. října 581, Žamberk. Proto se po 17:00 hodině ozvalo vánoční vytrubování v podání Jana Stejskala, žáka ZŠ 28. října a strom ozdobený staročeskými ozdobami byl slavnostně rozsvícen. Následovala premiéra písně Vánoční strom v Žamberku v podání pěveckého sboru Viola. Nechybělo ani vánoční a novoroční přání pana starosty Jiřího Dytrta. Závěr večera pak opět patřil ZŠ 28. října 581. Více jnež 40 dětí společně s pedagogy nacvičilo vánoční pásmo. A výsledek byl úžasný. Divák tak mohl vidět krásný živý betlém. To vše doplnila Viola nejen klasickými koledami. Po několika ročnících, kdy nám pršelo a byla akce tzv. na blátě, jsme se letos dočkali sněhu a mrazivého počasí. Ale ani to návštěvníky neodradilo a na náměstí se sešli opravdu ve velkém počtu. Hrubý odhad byl určen asi na 1500 diváků. Snad jsme je dokázali příjemně naladit a připomenout, že se blíží ty nejkrásnější svátky v roce plné lásky, porozumění a klidu. Ráda bych poděkovala lidem v realizačním týmu a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách a realizaci akce. Bez nich by se to neobešlo. Dále děkuji všem účinkujícím, zvukaři, řemeslníkům a hlavně návštěvníkům, kteří přišli načerpat vánoční atmosféru i v tak mrazivém počasí a podpořili svou účastí akce Žamberského adventu. Za realizační tým Zuzana Žváčková Vánoční a povánoční nabídka r I v letošním roce pro Vás Město Žamberk, městská a školská zařízení a občanská sdružení připravily bohatý vánoční program. Nabízíme přehled akcí, které se uskuteční nejen v předvánočním, ale i čase povánočním. Podrobné informace o akcích naleznete na Srdečně Vás tímto zveme. Datum Čas Název akce Místo konání Pořadatel Zahájení 15:00-17:00 h V provozní době knihovny :00 h :00 h XI. vánoční výstava Vánoční dobroty s doprovodným programem Výstava obrázků Zdendy Krejčího Vánoční koncert pěveckého sboru Viola Vánoční koncert Hradišťan a Corale Městské muzeum Městská knihovna Kostel sv. Václava Divišovo divadlo Městské muzeum Žamberk Městská knihovna Žamberk ZŠ 28. října 581, Žamberk Městský kulturní podnik FIDIKO :00 h Free Stage Koncert skupiny Bujabéza Pivnice U Divadla Městský kulturní podnik FIDIKO :00-17:00 h Beseda Ryby na vánočním stole doprovodný program XI. vánoční Městské muzeum Městské muzeum výstavy Žamberk :00-17:00 h Ukázka malování dřevěných betlémových figurek - J. Prokopec, Bystřec 15:00 h Vyhodnocení vánočních soutěží Pohádkové mlsání a Pochlubte se Městské muzeum Městské muzeum Žamberk :30 h Vánoční besídka ZUŠ Petra Ebena Sál ZUŠ Petra Ebena ZUŠ Petra Ebena :30 h Novoroční ohňostroj Masarykovo náměstí Město Žamberk :00 h Koncert pěveckého sboru Corale Kostel CČSH Náboženská obec CČSH v Žamberku Zuzana Žváčková, referentka pro kulturu, vzdělávání a sport

7 7 40. výročí Filmového klubu v Žamberku V letošním roce si připomínáme 40. výročí Filmového klubu v Žamberku a zároveň 10. výročí působení současného Filmového klubu. Při této příležitosti Vám, čtenářům Žamberských listů, přiblížím historii a počátky Filmového klubu. HISTORIE VZNIKU FILMOVÝCH KLUBŮ - 1.část Za počátek historie prvního filmového klubu můžeme považovat rok Tohoto roku francouzský filmový teoretik a režisér avantgardních filmů Louis Delluc zakládá v Paříži Ciné Club, považovaný za první filmový klub vůbec. Od počátku zde byla základní myšlenka vytvoření alternativy ke komerční distribuci a možnosti uvádění starších filmů, které se již v běžné distribuci neobjevují. Dvacátá až třicátá léta dvacátého století patří rozvoji filmových klubů jak ve Francii, tak i v jiných zemích. V Československu lze za předchůdce filmových klubů považovat osvětové projekce levicových organizací jako Levá fronta (Levá fronta byla organizace českých levicově orientovaných intelektuálů. Byla založena v r.1929 a jejím cílem bylo propagovat socialistickou kulturu a organizovat spolupráci pokrokové inteligence s dělnickou třídou. K významným osobnostem patřili Karel Teige, Stanislav Kostka Neumann, Julius Fučík, Ladislav Štoll, Vladislav Vančura a další. Organizace pořádala přednášky, diskusní večery a výstavy, také vydávala časopis Levá fronta. Její působení bylo ukončeno v r Dělnické akademie nebo představení avantgardních filmů. Roku 1947 dochází k založení Mezinárodní federace filmových klubů-ficc. Československo se přihlásilo do organizace až v roce Vlivem únorových událostí roku 1948 dochází ke zrušení Československého filmového ústavu. Panuje zde rovnostářská teorie komunistického vedení Československého státního filmu. Film má působit jako masové, výchovné a všem pochopitelné umění, které nepřipouští existenci elitářských filmových klubů. Mimo oficiální struktury však začíná v Praze promítat Vysokoškolský klub filmového umění. V letech vlivem,,oteplení politické situace vznikají první filmové kluby v Polsku, Maďarsku a NDR. V této době také dochází k živelným pokusům o provozování filmových klubů v naší republice. Vlivem odporu vyšších míst, nepřipraveností distribuční sítě a dalších systémových a organizačních potíží je činnost klubů ukončena. Počátkem šedesátých let však nastává odborná diskuse o možnosti oficiálního vzniku sítě filmových klubů. Jedním z důvodů, proč se tato situace začala řešit, byl značný propad návštěvnosti kin, způsobený nástupem televize. Duben roku 1963 je jakýsi počátek oficiálního klubového hnutí. Vzniká prazákladní organizace filmových klubů Klub přátel filmového umění. Postupně jsou vydávány systémové a organizační pokyny, jako je např. výše ceny legitimací a odvodů. Na podzim r.1963 je zahájena vlastní činnost prvních 87 klubů prvními třemi cykly po deseti filmech: Deset nejlepších filmů světa podle bruselské ankety, Historie československého filmu do roku 1945, Slavní tvůrci světové veselohry. Dále byl připravován Cyklus sovětských filmů, Neorealismus, Československá veselohra, Slavní tvůrci třicátých let. Roku 1964 dochází ke změně názvu Klubu přátel filmového umění na Československou federaci filmových klubů. V létě 1964 se uskutečnil první letní rekreační seminář pro vedoucí, lektory a členy filmových klubů předchůdce letních filmových škol. Koncem šedesátých let je snaha o osamostatnění Československé federace filmových klubů. Vpádem vojsk Varšavské smlouvy je od této snahy upuštěno. V květnu 1974 je vlivem znormalizovaného vedení Československé kinematografie zrušena Československá federace filmových klubů.v červnu 1976 byl proveden další zásah do struktury filmových klubů. Dříve byly orgány federace voleny její členskou základnou a v předsednictvu pracovala minimálně polovina zástupců klubů. Nyní byla nově založená Rada československých filmových klubů složena ze zástupců vedení jiných organizací československé kinematografie, kultury a politiky. Všechny existující filmové kluby musely být podřízeny Radě československých filmových klubů a jejím,,zásadám zřizování, organizace a činnosti. Tímto zásahem byla vážně narušena demokratická struktura složení filmových klubů. Kromě této centrální kontroly zde také existovala kontrola na lokální úrovni zřizovateli se všemi důsledky, jak ukazuje příběh filmového klubu v Žamberku. Do věcí klubového dění zasahovali lidé mnohdy nekompetentní a pouze z politické pozice. Přes tyto restrikce dochází počátkem osmdesátých let k zajímavému jevu, a to nárůstu počtu filmových klubů, jejich členů a návštěvnosti, jak dokládají následující údaje: Koncem 60. let existuje v ČSSR 100 filmových klubů, koncem 80. let 250 filmových klubů. Co se týče členů: v sezóně bylo přibližně členů, v 80. létech členů. Návštěvnost: v roce 1970 přišlo do kin v ČSSR přibližně návštěvníků, v roce návštěvníků. Listopadová revoluce přinesla filmovým klubům kromě nevídané svobody také velké ekonomické problémy. Zahájila se tak nová etapa ve vývoji a existenci filmových klubů. Příště: Stručná historie počátku biografu a filmového promítání v Žamberku Zpracoval Bc. P.Hažmuka Použité prameny a literatura: DVOŘÁKOVÁ,Tereza; KASTNER, Jan. 40 let filmových klubů. Texty k připomenutí 40.výročí existence filmových klubů na XXIX. Letní filmové škole. Vydala Asociace českých film. klubů, Uherské Hradiště, s. v nabídce: v Žamberku v kniha ství Tobišková, v infocentru v Letohrad U Berušky TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 V prvních lednových dnech proběhne již tradičně v našich obcích a městech Tříkrálová sbírka. Tři králové opět přijdou s přáním pokoje Vašemu domu (písmena K+M+B nade dveřmi) a dají Vám také možnost zapojit se prostřednictvím organizací Charit do pomoci potřebným lidem. Jsme rádi, že Tříkrálová sbírka si získala Vaši důvěru, a že také díky ní se nám daří udržovat a rozšiřovat naše služby. Loni se nám např. podařilo otevřít kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě nebo zavést službu domácí hospicové péče. Loňská TS byla použita v souladu se záměry na financování provozních a materiálových nákladů charitních služeb a projektů a na přímou pomoc. Kromě toho bylo 10 % z výtěžku posláno jako humanitární pomoc Indii a Haiti. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 bychom rádi použili na zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou péči, na materiálové vybavení nového charitního centra sociálních služeb v Lanškrouně, na opravy budovy Centra pod střechou v Letohradě, na provozní a materiálové náklady občanské poradny, osobní asistence, RC Horní Sloupnice, na fond rozvoje nových projektů a k přímé pomoci. Děkujeme Vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát. Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, které roznášejí koledníci nebo na V Žamberku se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 8. ledna Informace u asistentky Tříkrálové sbírky Zdislavy Králové, Pod radnicí 159, Žamberk, tel Přejeme Vám hezké Vánoce a klidný, nadějný rok I. Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí Psí útulek Žamberk TS ŽAMBERK, s.r.o., Vás srdečně zve na: PSÍ VÁNOCE V ÚTULKU od 13:30 hod. Přijďte se podívat na naše pejsky, posedět, popovídat... Za poskytnuté dárky, krmivo nebo jakékoliv chovatelské potřeby Vám předem děkujeme. Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí, pac a pusu všem posílají pejsci z útulku! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

8 8 KINO- část II. 18. prosince sobota ve 20:00 hod. 19. prosince neděle ve 20:00 hod. Habermannův mlýn ČR, Něm., Rak. Z Městské knihovny S blížícím se koncem roku bych ráda poděkovala všem, kteří mají podíl na tom, že knihovna má v žamberské kulturní sféře své nezastupitelné místo: děkuji především vedení města Žamberka za veškerou podporu, nejen finanční a materiální, ale i lidskou, dále patří poděkování úředníkům Městského úřadu, firmám, organizacím i jednotlivcům tj. všem, se kterými spolupracujeme, za vstřícnou a zodpovědnou spolupráci,díky patří také kolegyním knihovnicím za odvedenou práci a v neposlední řadě i návštěvníkům knihovny za zájem o knihy a četbu.za kolektiv Městské knihovny Žamberk přeji všem výše uvedeným, všem čtenářům a příznivcům knihovny mnoho štěstí a pohody po celý rok Rádi se s Vámi budeme během celého roku 2011 v knihovně setkávat a budeme potěšeni, pokud četba knih z žamberské knihovny k Vaší životní pohodě také přispěje. Provozní doba Městské knihovny Žamberk je v době Vánoc nezměněna, pouze je knihovna pro veřejnost uzavřena. Pééfku 2011 pro Městskou knihovnu namaloval výtvarník Zdenda Krejčí, jehož obrázky, pohlednice, kalendáříky, keramiku i jiné ukázky tvorby si můžete prohlédnout na výstavě instalované v nově upravené čítárně Městské knihovny. Za Městskou knihovnu Žamberk Ing. Jana Hlaváčová, ředitelka drama Příběh, který se stal před 60 lety a přesto dodnes nepozbyl naléhavosti, ukazuje jednu z nejčernějších kapitol českých dějin poválečný odsun Němců. Krutosti, které provázely vyhnání, zůstávají dodnes tabu. Mnoho Čechů nechce, aby jim byly připomínány, mnoho Němců je považuje za příkoří, které nebylo nikdy odčiněno. Snímek jistě vzbudí řadu diskusí i odmítavých reakcí. Režie Juraj Herz, hrají Mark Waschke, Karel Roden, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský a další. česky / 104 min. / od 12 let / 60,- Kč 22. prosince středa ve 20:00 hod. Jíst, meditovat, milovat USA romantický Elizabeth (Julia Roberts) si celý život myslela, že má vše, co by mohla chtít. Časem si ale uvědomí, že to, co od života očekává, jí celou dobu chybí. Rozvede se, hodí za hlavu spokojený domácí život a s touhou po změně se vydá na cestu do exotických míst. titulky / 140 min. / přístupný / 70,- Kč PŘIPRAVUJEME NA LEDEN: Přežít svůj život; Já padouch; Ondine; Hlava-ruce-srdce; Občanský průkaz. Zaměstnanci Divišova divadla přejí všem divákům a příznivcům kultury příjemné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví. Oznamujeme divákům, že ve dnech bude DIVIŠOVO DIVADLO UZAVŘENO. Daniel Kubelka, ředitel Z Městského muzea Odpoledne 5. prosince je vždycky plné příprav, ale zároveň i obav, zejména v dětských očích, z nadcházejícího večera, který patří sv. Mikuláši, andělovi a čertům. I k nám, do Městského muzea, zavítala početná skupina pekelných zaměstnanců. Netropili ale neplechu, jak by se mohlo zdát, byli totiž pod bedlivým dohledem nejen svatého muže, ale i téměř dvou set návštěvníků. Všichni se přišli podívat na zahájení už XI. ročníku vánoční výstavy, tentokrát na téma vánoční dobroty. I přes obrovskou snahu čertů všechny dobroty z výstavní síně odnést s sebou do pekla, se nám ji pro vás podařilo zachránit. Máte tak jedinečnou možnost využít posledních dní její existence. Bude na vás čekat až do neděle Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku hodně zdraví a osobních úspěchů! Těšíme se na další setkání s Vámi! pracovníci Městského muzea V ánoční V KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA ZŠ Žamberk Flétnový kvartet ZUŠ PROGRAM: Věroslav Neumann: Vánoce malých zpěváčků a mnoho dalších českých i zahraničních vánočních písní a koled Kostel sv. Václava Žamberk čtvrtek 16. prosince 2010 v hodin Vstupné dobrovolné. 17. prosince pátek v 19:00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT Hradišťan a Corale Vstupné v předprodeji 330,- Kč, na místě 350,- 17. prosince pátek ve 22:00 hod. Pivnice u Divadla Free Stage no.9 (Hradišťan afterparty) Bujabéza (Olomouc)... a možná přijdou i Corale... Vstupné dobrovolné. 16. VÁNOČNÍ BIGBÍT od 19 hod. SVITAVY - místo konání Fabrika Hrají: BRASS BAND, MONROE, Z PAPÍRU ČERTŮF PUNK, KILT, HASHBERRY, MONTHERS ANGELS, OBOROH Vstupné: 120 Kč do 20 hod., 150 Kč po 20 hod. JAŠETO + hosté POSLEDNÍ PIVO Restaurace Na Kopečku v Žamberku 27.prosince 2010 od 20:00 hod. Sokol Kunvald Vás srdečně zve na tradiční PŘEDSILVESTROVSKOU ZÁBAVU Začátek v Sokolovně v Kunvaldě je ve 20:00 hod. Hraje skupina Lerion Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku Vás již nyní srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se uskuteční od 20:00hod. v restauraci Na Kopečku v Žamberku. K tanci a poslechu hraje: LETRANDO, Předprodej vstupenek od v prodejně MODE v pasáži Panský dům. Očerstvení zajištěno.

9 Dámský klub RosaLie Poslední listopadovou sobotu nás přivítala v uměleckém ateliéru v Helvíkovicích Bára Hubená. Pod jejím odborným dohledem jsme si vyrobili andílky, rybičky a další drobné dřevěné dekorace. Ateliér byl provoněný nejen dřevem, ale také vůní kávy a buchet, které pro nás připravila majitelka ateliéru. Začínající čas adventu umocnil příjemnou a tvůrčí atmosféru. Rok 2010 jsme ukončili vánočním setkáním v Líšnici u paní Kaplanové s jejími dětmi. Společně jsme si zazpívali koledy, ochutnali vánoční punč a dětem předali drobné dárky. POZVÁNKA NA LEDEN ledna 2011 ASTROLOGICKÉ ODPOLEDNE - ČÍNSKÝ HOROSKOP Zveme vás do prostor prodejny Kandela v Žamberku, kde se dozvíte zajímavé informace z čínské kultury a věštby s ochutnávkou orientálních čajů, které ve svých názvech nesou symboly zvířat asijského horoskopu hodin zdarma ochutnávka čajů, obslouží vás čajový tovaryš Hubert Hátle (již znáte z našich akcí), možnost nákupu čajů a léčivých bylin hodin Individuální analytické sezení, zkušený astroterapeut Jaroslav Vydržel vám sestaví kombinaci 4 základních zvířat vašeho horoskopu a sdělí další informace. Nutno předem objednat u paní Tobiškové na tel.: , cena 110,- Kč. 18 hodin Astrologický horoskop na rok 2011, přednáška Jaroslava Vydržela pro všechny. Dozvíte se přehled konstelací ve vztahu k různým znamením a svátkům. Prostor bude pro diskusi a praktické dotazy. Během přednášky bude možná neomezená konzumace orientálních čajů. Cena 140,-Kč. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). za občanské sdružení RosaLie Zdenka Kroulíková, ), Proběhne ve dvou lekcích v termínech a od 19:15 21:15 hod. v sále sokolovny v Líšnici, cena : 300,-Kč/pár Zájemci hlaste se na č.tel Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A V NOVÉM ROCE Vážení spoluobčané, sestry a bratři, náboženská obec CČSH v Žamberku Vás srdečně zve do Husova sboru v ulici Českých bratří v Žamberku na společné Vánoční rozjímání při oslavě narození našeho Pána Ježíše Krista. Letos se sejdeme v pátek na Štědrý den ve 22:00 hod., v sobotu na Hod Boží vánoční v 9:15 hod., v neděli na přivítání občanského Nového roku v 9:15 hod a ve stejný den odpoledne ve 14:00 hod. na Tříkrálovém koncertu pěveckého sboru CORALE. Při všech bohoslužbách zpívá Ženský pěvecký sbor s varhanním doprovodem. Srdečně zve Rada starších a farář Ervín Kukuczka POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2010 Žamberk Písečná Slatina n.zd. Líšnice Pátek Štědrý den 24:00 hod. 16:30 hod. 22:00 hod. 15:00 hod. Sobota Boží hod 09:15 hod. 11:15 hod. 17:30 hod. Neděle sv. Rodiny 09:15 hod. 11:15 07:30 hod. Pondělí sv. Jana evangelisty 18:00 hod. Úterý sv. Mláďátka betlémská 07:30 hod. Pátek sv. Silvestr 17:30 hod. 16:00 hod. (ukončení občanského roku) Sobota Nový rok 09:15 hod. 11:15 hod hod. 2. Neděle po Narození Páně 09:15 hod hod. 07:30 hod. Přejeme a vyprošujeme pokojné a šťastné prožití svátků vánočních a požehnaný rok Děkuji Vám všem za vše dobré, co jsme zatím společně prožili. Děkuji všem dárcům za pomoc, kterou poskytli na opravy a údržbu našich chrámů. Boží požehnání ať Vás provází. Vyprošuje P. Oldřich Kučera KŘESŤANSKÉ SBORY ČESKÉ REPUBLIKY NA POČÁTKU STVOŘIL BŮH NEBE A ZEMI... Od ledna 2011 každý čtvrtek od 20:00 do 21:00 hod. pro vás připravila církev Křesťanské sbory České republiky v nových prostorách modlitebny v Orlických kasárnách v Žamberku (v budově jídelny) VEŘEJNÉ ČTENÍ Z BIBLE. Všichni jste srdečně zváni k návštěvě. Daniel Podzemný, starší sboru Ze společnosti VÍTÁME Včera se Vám narodilo lidem děťátko, mělo chmýří na hlavičce jako kuřátko. Co může být krásnějšího, než-li dětské oči, jako potůček se lesknou, jako hvězdy v noci. 4. prosince 2010 jsme přivítali v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Daniela Krejsu, Arinu Čaplyginu, Jiřího Smrčka, Pavla Doskočila, Veroniku Kopeckou, Sashu Drost, Víta Voříška, Melánii Maťo, Martina Prokopce, Jana Šafáře. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdraví, lásky a radosti. 9 Za SPOZ Zuzana Žváčková BLAHOPŘEJEME oslavil své narozeniny pan Jaromír Petr, člen výboru Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku. V měsíci lednu 2011 oslaví také své narozeniny členky výboru Svazu diabetiků v Žamberku pí Marie Hovádková, pí Marie Plívová a pí Miluška Severinová. Přejeme všem hodně zdraví a osobní pohody do dalších let a děkujeme za jejich dosavadní práci pro organizaci. Za výbor organizace Vondřich Miroslav, předseda PODĚKOVÁNÍ V listopadu t.r. jsme se naposledy rozloučili s panem Jaroslavem Mitvalským ze Žamberka. Děkujeme všem, kteří nám pomohli zmírnit náš žal nad ztrátou milovaného člověka. Děkujeme panu MUDr.Danielu Mudroňovi a zaměstnancům LÚ Albertinum v Žamberku za péči, kterou mu v jeho posledních dnech věnovali. Děkujeme také Pohřební službě pana Daniela Janaty za citlivý a profesionální přístup k nám, pozůstalým. Manželka Věra a syn Jaroslav s manželkou VZPOMÍNÁME Dne 4. prosince 2010 jsme vzpomenuli 15. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana Jiřího Sedloně. Synové Jiří a Petr s rodinami Dne si připomeneme 1. výročí úmrtí naší maminky, paní Růženy Filipové ze Žamberka. Kdo jste jí znali, věnujte ji společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Dr.Zdeněk Hirš, syn s rodinou Dne uplyne 100 let od narození mého tchána, p. Miloslava Jireše. V letech byl vězněn v komunistických lágrech na Jáchymovsku. Kdo jste ho znali ať jako Žamberáka nebo pečlivého zubaře vzpomeňte na něho s námi. Za rodinu Vlastimil Říha zeť

10 10 DDM ANIMO TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK ZÁJEZD K MOŘI (na požádání vystavíme dárkový poukaz)!!! ITÁLIE Palmová riviéra, Martinsicuro Palmová riviéra dlouhé aleje palem, azurové moře, prostorné pláže, panorama Apenin Ubytování rezidence Tuttomare hned v první linii u moře, apartmány pro 2 6 osob. Pláž písčitá, možnost vlastních slunečníků, sprcha s teplou vodou. Stravování - polopenze z českých surovin. Možnosti vyžití - výlety Řím, San Marino, San Benedetto, Ascoli Piceno, Colonella, orientální tance, výtvarné činnosti, soutěže a hry Cena od 6.500,- Kč do 7.700,- Kč dle obsazení apartmánu CHORVATSKO Pelješac, Orebic Pelješac proslulá turistická oblast s písečnými i oblázkovými plážemi, průzračným mořem a zajímavou architekturou ve stínu borovic a majestátních hor Ubytování Hotel Komodor, zrenovované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Pláž oblázková s pozvolným vstupem m od ubytování. Stravování polopenze (snídaně švédský stůl, večeře výběr s menu). Možnost výletu Korčula Cena 7.200,- Kč (možnost různých slev pro děti i dospělé) V PŘÍPADĚ ZÁJMU OBRATEM KONTAKTUJTE DDM ANIMO ŽAMBERK TELEFON , ZMĚNA NÁZVU A ZŘIZOVATELE K se zřizovatelem DDM ANIMO Žamberk stane Město Žamberk. Také se změní název organizace na Středisko volného času ANIMO. Náplň činnosti se nemění, dále budeme organizovat zájmové kroužky pro děti, mládež a dospělé, akce pro veřejnost, tábory a pobytové akce, výukové programy a spontánní činnosti pro neorganizované děti. Krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů přeje za všechny kolegy z DDM ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Nádražní 22, Žamberk, tel , Herna Rodinného centra bude otevřena do středy Maceška bude otevřena ve dnech od 7:00 do 15:30 hod. Znovu pak otevíráme v novém roce od pondělí Úspěšné vykročení do nového roku, hodně štěstí a spokojenosti přeje Občanské sdružení CEMA Žamberk. Vážení čtenáři Žamberských listů! Během listopadu jsem měl možnost poznat další stránku wisconsinské kultury. Jedná se, jak jsem pochopil, o významnou tradici mnoha místních rodin. Tzv. HUNTING začíná druhou sobotu v listopadu a trvá dva týdny. Některé z těch čtrnácti dní dokonce patří do skupiny tzv. nepsaných prázdnin. Tady musím odbočit, abych tento pojem objasnil. Existuje několik dní v roce, kdy si místní, z důvodů mně ne zcela pochopitelných, zřejmě vezmou dovolenou a prostě nejdou do práce. To se stane, když buď wisconsinští Packers (jedná se o tým zde velmi populárního amerického fotbalu) prohrají domácí zápas se svým rivalem - Vikingi z Minnesoty, nebo když Vikingové na svém hřišti porazí Packers. Někteří fanoušci pak i další den trpí depresemi a bolestmi hlavy a srdce, a nemohou tak přijít do zaměstnání. Ale to už odbočuji příliš. Takovéto nepsané prázdniny bývají samozřejmé hlavně právě během lovecké sezóny (výše uvedeného huntingu). Pro mě už všechno začalo na konci září, kdy jsem se zapsal do kurzu lovecké bezpečnosti, abych si mohl koupit licenci potřebnou k samotnému lovu a mohl pak sdílet se svou novou americkou rodinou jejich tradiční lovecký svátek. Den před začátkem sezóny mužská (často ale i ženská) část rodiny odjede na loveckou chatu. Taková chata je malinký domeček uprostřed lesů, většinou bez elektřiny a tekoucí vody. Večer probíhá většinou podle ryze pánských pravidel. Ráno však lovci vstanou okolo půl páté, aby už s východem slunce čekali v úkrytu na svou kořist. Pravděpodobnost, že vůbec uvidí jelence běloocasého, nebývá moc velká. Já měl ale kliku, mně se to opravdu poštěstilo. Při nevěřícném pohledu na to ohromné zvíře mi hlavou běžel výčet všech typických chyb lovců začátečníků, a tak jsem se snažil přemýšlet a být trpělivý. A když se asi po 45 minutách pečlivého sledování jelenec dostal do tzv. učebnicové pozice, zmáčkl jsem spoušť. Okamžitě zmizel. O patnáct minut později jsme se ho vydali hledat. Nedostal se daleko a stopování se tak nekonalo. Ani ne po dvaceti metrech jsme našli jeho nehybné ležící tělo. To byla ta zajímavější a zábavnější část. Teď jsme museli odtáhnout asi osmdesátikilový úlovek na vozíku určeném přesně pro tyto účely z lesa ven. A i když se teplota blížila až k mínus patnácti stupňům celsia, věřte mi, že jsme se pěkně zapotili. Nemůžu popřít, že jsem té lovecké vášni taky na chvíli propadl. Ale velkou radost jsem cítil hlavně ve chvíli, kdy se společně se mnou z mého nevšedního úlovku radovala má skvělá hostitelská rodina Genereaux a já se na chvíli stal jejich hrdinou, na kterého jsou pyšní. Od spolužáků slýchávám, kolikateráka kdo skolil, a tak mi přišlo jako samozřejmost, že i já prostě něco ulovit musím. Ale teď už vím, že to samozřejmost vůbec nebyla. Když teď na vše vzpomínám, uvědomuju si, jaké jsem měl vlastně štěstí, a tak si toho vážím. Hned mě pak napadlo, kolik věcí vlastně považuji za běžné a nevěnuji jim žádnou pozornost. Že jich ale je! Dal jsem si proto za úkol všímat si i všech těch nepatrností všedních dní a víc si jich vážit. A co to přineslo? Denně víc drobných radostí, proto doporučuju : zkuste to taky. Veselé Vánoce z Rice Lake vám přeje Vít Verner VIOLA OPĚT NA ADVENTNÍCH ZPĚVECH V PRAZE Poslední víkend v listopadu strávil dětský pěvecký sbor Viola v našem hlavním městě,v Praze. Vyjeli jsme v sobotu v 9.30 hodin ráno a doufali, že se dostaneme do Prahy včas, protože téměř hned po příjezdu nás čekal první koncert se dvěma sbory v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Poté následoval krátký rozchod a procházka po večerní Praze, ze Staroměstského náměstí přes Karlův most a Malou Stranu na Pražský hrad, kde jsme zazpívali nočním návštěvníkům před chrámem sv. Víta. Sklidili jsme velký úspěch, dokonce nás natáčela i televize. Pak už stačilo jen dojít k autobusu, který nás odvezl do Top hotelu, kde jsme byli ubytovaní. Dobrá večeře, dlouhý spánek, samozřejmě i dobrá snídaně se jistě zasloužily o to, že se nám v hotelu líbilo. Když jsme se rozezpívali v jedné z kongresových hal hotelu, vydali jsme se do nákupního centra Chodov. Po všech nákupech už zbývalo jen dojet opět na Staroměstské náměstí a zazpívat jako každoročně na Adventních zpěvech u rozsvíceného vánočního stromu. Tentokrát jsme si v předpremiéře zazpívali i naši novou písničku o vánočním stromu v Žamberku od pana sbormistra Jaromíra Žejdlíka. Byla nám velká zima, takže jsme spěchali zpátky do autobusu. Po třech hodinách jsme plni krásných dojmů dorazili do Žamberka. Za PS Viola Pavla Šulcová MOŠTÁRNA v Žamberku, Albertova čp.270 vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. nabízí K PRODEJI VOLNÝ MOŠT

11 Škola nanečisto Milí předškoláčci a vážení rodiče, velmi nás potěšil Váš zájem o dnes již tradiční ŠKOLU NANEČISTO, jejíž první setkání proběhlo 25. listopadu na naší škole. Po úvodním přivítání a rozdělení dětí do tříd jste se mohli při malém pohoštění blíže seznámit s naší školou formou prezentace na PC, na Vaše dotazy byl připraven odpovídat ředitel naší školy Mgr.Roman Pospíšil. A co zatím dělali Vaši budoucí prvňáčkové? Nejprve jsme si povídali o pejskovi a kočičce, kteří v pohádce pekli dort, který jsme společně ozdobili. Pochvala patří všem dětem za opravdovou snahu při plnění tohoto úkolu. Také jsme se naučili novou písničku o žabičce, kterou Vám děti na závěr předvedly i s tanečním doprovodem. Nechyběly ani uvolňovací cviky při psaní a další matematické úkoly. Děti byly aktivní a velmi pěkně spolupracovaly. To, zda jsou schopny samostatně plnit dané úkoly pod vedením učitele, je první známka toho, že jsou připraveny stát se opravdovými školáky. Z tohoto důvodu tuto ŠKOLU NANEČISTO organizujeme, aby děti překonaly počáteční obavy ze vstupu do školy. Děkujeme Vám tedy za Váš zájem a už dnes bychom Vás a Vaše děti chtěli pozvat na příští setkání, jehož termín se včas dozvíte. Kolektiv učitelek 1. stupně na ZŠ Nádražní 743 Co nového na Speciální základní škole... HAMET 2 Správná volba Naše škola je zařazena do projektu Hamet 2. Projekt je realizován Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Financován je z Evropských strukturálních fondů. Hlavním cílem projektu je ověřování a zavádění nového diagnostického nástroje pro kariérové poradenství žáků s tělesným, intelektovým či jiným zdravotním postižením či znevýhodněním. V ČR dosud chybí vhodný diagnostický materiál určený pro diagnostiku kariérové volby se zaměřením na praktické dovednosti a schopnosti žáků. Projekt jim umožní výběr vhodného učebního oboru na základě nového diagnostického materiálu Hamet 2., který byl vyvinut společností BBW Wailblingen ( SRN ) a je aktuálně používán ve Slovenské republice v rámci Odborného učiliště Ladce. V rámci projektu budou vyškoleni pracovníci z každé školy, kteří se naučí techniku Hamet 2 používat. Postupně ověří svoje znalosti při diagnostice žáků. Výsledky diagnostiky Hamet 2 budou předány a interpretovány rodičům. Lektoři jsou pedagogičtí pracovníci OU Ladce, Slovenská republika, kteří ověřovali Hamet 2 v SR a mají s technikou zkušenosti. Partnerem projektu je Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk. Bc.Petr Žitný, Bc.Petra Hubálková, Speciální základní škola Žamberk Úspěch instalatérů Cech instalatérů ČR uspořádal 13. ročník soutěže žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť v oboru instalatér. Regionální kolo proběhlo v rámci výstavy STAVOTECH v Olomouci. Za účasti škol, především z krajů Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského, se žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk umístili na skvělém 2. místě se ziskem 305 bodů, a to pouze o jeden bod za vítězem. Školu reprezentovali žáci 3. ročníku oboru instalatér, Ladislav Šikl a Jakub Kopecký, pod vedením učitele odborného výcviku Stanislava Kouckého. Ing. Eduard Dvořák, ředitel školy MIKULÁŠI, MIKULÁŠI,KDO TO TADY DĚTI STRAŠÍ, KDO TU ŘINČÍ ŘETĚZEM A PROČ S TEBOU PŘIŠEL SEM... Tato ale i jiné písničky a básničky byly slyšet po celé naší mateřské škole v pátek 3. prosince. Důvodem byla velmi vzácná návštěva Mikuláše a jeho dvou pomocníků - andílka a čerta. Děti se zatajeným dechem poslouchaly všechno, co Mikuláš předčítal ze své kouzelné knihy. A protože byly děti po celý rok hodné,dostaly od Mikuláše sladkou odměnu, za kterou hezky poděkovaly. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Bělohlávkovi, který se velmi dobře zhostil role Mikuláše, a zároveň děkujeme zaměstnancům školní jídelny za balíčky plné dobrot. Za kolektiv mateřské školy Sluníčko Romana Grófová 11 Stejně jako v předešlých letech se obracíme na ředitele škol a představitele zájmových a sportovních oddílů s žádostí o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež do 19 let, jimž se v letošním roce podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních znalostí, sportu či kultury. Protože si těchto úspěchů podložených pílí, talentem a houževnatostí představitelé města velmi váží, chtějí tyto úspěšné děti vyznamenat předáním oficiálního ocenění za jejich mimořádné výsledky. Do přípravy se můžete zapojit i vy a sdělit své návrhy splňující tyto podmínky: jedná se o děti a mladé lidi žijící v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol, ve věku do19 let, kteří v roce 2010 dosáhli v některé z oblastí, jako je kultura, sport, školní olympiáda či soutěž, výrazného úspěchu a umístění v krajské či celostátní soutěži. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak skupiny. Návrhy sdělte v termínu do 7. ledna 2011 na případně písemně předejte na MěÚ Žamberk Kultura, vzdělávání a sport. U navrhovaných dětí uveďte věk, adresu, jméno trenéra (či osoby, která je na soutěž připravovala) a popište několika větami, za jaký mimořádný výsledek je navrhujete. Slavnostní akt předání ocenění za účasti rodičů, pedagogů, trenérů a dalších pozvaných hostů se bude konat v pondělí 21. února 2011 v 18:00 hod. v Divišově divadle v Žamberku. Zuzana Žváčková, MěÚ Žamberk ADVENT V MŠ ČTYŘLÍSTEK Již tradičně jsme advent zahájili rozsvícením vánočního stromu. Ten se rozzářil za zvuku koled v podání malých zpěváčků. Dětem byla odměnou kouzelná cestička, po které je světýlka dovedla až k Betlému Nakonec jsme se všichni v mrazivém večeru zahřáli horkým čajem a vánočkou. Děkujeme tatínkům, kteří nám hrou na trubku pomohli vykouzlit pohádkovou atmosféru, a všem, kteří obohatili svými dary vánoční nadílku. Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým neohlášen. Zazvonil a povídal, že by se rád podíval. Nebyl nikdy v naší školce, kde se líbí každé holce i každému klukovi, Honzovi i Kubovi! a tak nás v pátek navštívil Mikuláš i se svou andělskou a čertovskou družinou. Čerti vysypali plné pytle nadílky pro děti, ale do pekla odcházeli s prázdnou máme totiž samé hodné děti. Tak uvidíme za rok! Děkujeme ZŠ Nádražní za krásnou Mikulášskou skupinku! Za MŠ Čtyřlístek Markéta Charfreitagová

12 12 Blíží se konec roku, s tím i vánoční svátky, a tak přejeme všem známým, přátelům i našim příznivcům, kteří nás navštěvují, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti jak o Vánocích, tak i v novém roce. Na přání některých z Vás uvádím, co připravujeme na LEDEN v roce 2011 SPECIALITY O VÍKENDU: bramboráčky řízečky speciality z různých masíček gulášky Samozřejmě jste zváni na SILVESTROVSKÉ posezení u dobrého jídla i pití. Těšíme se na Vás v PENZIONU U LIPY V KUNVALDU. Informace a objednávky osobně nebo na č.tel Krásné Vánoce všem přejí manželé Borkovi Zpráva SK Žamberk Tessuti sport za rok 2010 Rok 2010 byl rokem, od kterého jsme čekali hodně.v několika věcech byl jiný než roky minulé, ale i když se očekávání v některých fázích nedostavilo, můžeme tento rok hodnotit pozitivně. V zimní přípravě kluci najeli 800 až 1200km na lyžích, které kombinovali s dalšími sportovními aktivitami. Po kvalitní zimní přípravě jsme první kilometry v sedle začali polykat na ostrově Mallorca po dobu 11 dní. Příprava pokračovala až do půlky dubna, kdy začaly první závody. Reprezentačního soustředění v Chorvatsku se zúčastnil Pavel Skalický člen reprezentačního družstva juniorů. Závodní sezóna 2010 začala v půlce dubna a skončila v půli října. V sezóně 2010 nastupovalo na startovní čáru 11 členů klubu v 7 kategoriích. Závodníci našeho teamu se prezentovali na více než 45 závodech i v zahraničí, např. Polsku, Slovensku, Belgii, Maďarsku a Švýcarsku. V této sezóně byl naším nejlepším závodníkem člen reprezentačního družstva juniorů Pavel Skalický. V sérii nominačních závodů na ME a MS byl vždy těsně pod čarou, ale i při neúčasti na těchto závodech se může pochlubit několika pěknými výsledky, např. 3.místo MČR XCO, 3.místo v celkovém hodnocení ČP XCO, 3.místo na Středoevropském poháru, 11.místo a zisk trikotu nejlepšího vrchaře na silničním etapovém závodu Regionem Orlicka, účast na silničním etapáku ve Švýcarsku v dresu české reprezentace. V kategorii kadet závodil prvním rokem Daniel Štancl. Tento mladý závodník sbírá neustále zkušenosti od svých starších kolegů. 16.místem na MČR XCO překvapil sám sebe a nás ujistil o svých schopnostech. V kategorii žáků nastupoval Tomáš Fabián a v ČP XCO se pohyboval ve dvacítce nejlepších. V regionálních závodech patřil k nejlepším. V kategorii muži pod 23let jezdili 3 závodníci. David Vostrčil, Jakub Fabián a Karel Mádr. Davidu Vostrčilovi se ve sprintu na Merida Bike Vysočina, který přenášela v přímém přenosu ČT, podařilo nominovat do televizních rozjížděk. Jakub Fabián se prezentoval několika pěknými výsledky na horském kole, ale v silničních závodech byl na tom o poznání lépe. V závodech Moravského poháru dvakrát vystoupil na bednu. Karel Mádr po slibném úvodu sezóny, kdy byl schopen jezdit s kvalitními soupeři, se vlivem zranění připravil o pěkné výsledky. Hobby závodníky zastupoval Petr Liebich, Jakub Syrovátka a Jaroslav Cabalka. Petr Liebich se účastnil hlavně maratonů, v kterých si připsal hned několik pěkných výsledků s umístěním na stupních vítězů. Podrobnější výsledky a úspěchy závodníků teamu SK Žamberk Tessuti sport najdete na Děkujeme všem našim sponzorům a partnerům za podporu v roce Sponzoři: Tessuti sport Žamberk, Stabyt, s.r.o., Ústí nad Orlicí, Nutrend, Rabat stavebniny Kladno, Nikmar Invest, Lamar Invest, KTM bike industries, Kastar, Provod, s.r.o., KUPKOLO.cz, Partneři: Město Žamberk Za SK Žamberk Tessuti sport Doleček Martin VODÁCKÝ BĚH PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ V sobotu 4. prosince se konal poslední běh letošního roku na trati Pardubice - Hradec Králové. Běželo se při teplotě -6 C na sněhové pokrývce po vedlejších silnicích z Pardubic. Cíl byl před tělocvičnou Sokola Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Výsledky: mladší žactvo 4. Vencl Viktor 0:17,47 starší žactvo 4. Stejskal Jakub 0:14,34 dorost 4. Procházka Ondřej 0:24,07 5. Prachař Daniel 0:32,43 muži 3. Mařík Jiří 1:32, Strnad Tomáš 1:38,55 (v hodnocení vodáků 3. místo) -vkal- ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ leden-březen 2011 foto: archiv Sokol Hr.Králové Na foto vpravo Jiří Mařík na stupních vítězů Zveme Vás na předvánoční ZVĚŘINOVÉ HODY v restauraci Jamaica v Žamberku, které se uskuteční ve dnech prosince 2010 prodej i přes ulici. Objednávky na tel.č , Přejeme všem našim návštěvníkům pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku Na Vaši návštěvu se těší manželé Mrázkovi Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku pokračuje v sérii zájezdů na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové a tímto zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání vždy v sobotu v termínech: , , , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD a Dlouhoňovicích.Cena: člen 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Miroslav Vondřich, předseda organizací DIA a SPCCH a Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku

13 UŽ JE TU OPRAVDU ZIMA Při pohledu z okna nelze konstatovat nic jiného, než: Už je tu opravdu zima. Někteří z nás toto období očekávali s obavami. Zimní nadšenci však při pohledu na sněhovou nadílku kontrolují a doplňují svou lyžařskou výbavu a těší se, že konečně vyrazí na svahy a běžkařské tratě. Pokud se zrovna nedostanete do některého z center našich Orlických hor, můžete jako alternativní možnost zimních sportů zvolit například bruslení. Pokud nevíte, co s načatým dnem a nechce se Vám trávit čas před televizní obrazovkou, zkuste, třeba i s dětmi navštívit veřejné bruslení. V okolí tuto možnost nabízí například zimní stadiony v Rychnově nad Kněžnou, Chocni, Opočně, Ústí nad Orlicí, Třebechovicích, České Třebové nebo Lanškrouně. Pokud dáváte přednost spíše pohybu na čerstvém vzduchu, lze využít také venkovních kluzišť, například v Ličně, Lukavici nebo Dlouhoňovicích. Časy veřejného bruslení jsou obvykle pravidelné a lehce je zjistíte na internetu, nebo v místním informačním centru. Ceny vstupného se pohybují okolo 30 Kč a pro Vaše ratolesti bývá cena poloviční. Na většině míst Vám brusle zkontrolují a podle potřeby také nabrousí, abyste si jízdu opravdu užili. Nejen, že zažijete příjemné odpoledne, ale bruslení má příznivý vliv jak na náš psychický, tak fyzický stav. Přejeme jen příjemné zážitky. Kontakty: Hala B. Modrého Lanškroun Zimní stadion Opočno Zimní stadion Česká Třebová Zimní stadion Ústí nad Orlicí Zimní stadion Rychnov nad Kněžnou Zimní stadion Choceň ww.hcchocen.cz/klub/stadion.html Obec Lukavice Venkovní kluziště TJ Sokol Lično Skiareál Dlouhoňovice PROVOZ V LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ OBLASTI BUKOVÁ HORA SUCHÝ VRCH V SEZÓNĚ Technika na úpravu tratí je v pohotovosti, frekvence úpravy je jednou týdně před víkendem a před svátky v celém rozsahu (všechny lyžařské tratě), jednou týdně, zpravidla ve středu, pak zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa Červenovodské sedlo Suchý vrch bude upravována častěji díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu. Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy (sedlo od silnice před Suchým vrchem) nad Červenou Vodou a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě (U třech pánů). Od by mělo být opět v provozu Informační centrum a sociální zázemí na Červenovodském sedle. Provoz předpokládáme až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování podmínek dotace na výstavbu objektu bude omezen sortiment podávaného občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje a z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, která bude trvat až do konce r.2015 a nemá, pokud nechceme vrátit dotaci (9 mil.kč), jiné řešení. Další novinkou provozu běžkařských tratí je rozšiřování informovanosti o lyžařských běžeckých trasách a o stavu jejich úpravy. Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádění informací o úpravě běžeckých tratí jak na webech ( např. nebo tak na teletextu ČT 1 a ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat nové mapy a směrovky, vydáme novou mapu běžkařských tratí a zejména nabídneme nový systém v on-line sledování úpravy tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na hlavních informačních webech a na kamerách sledovat aktuální informace, které tratě a v jaké době byly upraveny. Poslední novinkou letošní sezóny je zpoplatnění parkoviště na Červenovodském sedle, a to 30,- Kč/den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit po letech hledání možných zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo souvisejících s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto náklady se ročně pohybují okolo 500 tis.kč a jsou z větší části hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení obcí Orlicko. Menší část pak pokrývají příspěvky z reklamy firem Česká spořitelna, a.s., Eurovia Vinci,a.s., VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., nebo VAKSTAV, s.r.o. Věříme, že parkovné bude pochopeno ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras jako jejich příspěvek na udržení a rozvoje této významné zimní aktivity v regionu Orlicka. V závěru ještě informace o provozu skibusů, které začnou jezdit opět koncem prosince, a to na dvou linkách. Jedna tradičně z České Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo a druhá ze Žamberka přes Letohrad a Jablonné na sedlo a dále, což je novinka této sezóny, do Červené Vody a na Mlýnický dvůr do nově otevřeného lyžařského centra Skipark Červená Voda. Otevření nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických horách zároveň otevírá, díky nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce, další možnost nástupu do lyžařských stop. Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko Miroslav Wágner, předseda Orlicka, RNDr. Antonín Fiala, manažer Orlicka T.J. SOKOL ŽAMBERK, oddíl stolního tenisu pořádá vánoční turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů MEMORIÁL JIŘÍHO KUBÍČKA ve středu :30 hod.(žákovský turnaj) a ve 13:00 hod. (turnaj dospělých) Startovné : 60,- (turnaj dospělých), 30,- (žákovský turnaj) SOKOLOVNA V ŽAMBERKU, nutná sálová obuv. Občerstvení zajištěno. Ing.Břetislav Havel RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL THE WINTER TRIAL V LEDNU OPĚT V NOVÉM DVOŘE V LETOHRADĚ 13 V úterý 25. ledna 2011 přijede do Letohradu do Nového dvora asi 100 posádek historických vozidel již 11. ročníku náročné zimní rally historických automobilů THE WINTER TRIAL organizované holandskými pořadateli. Na nádvoří Nového dvora začnou posádky postupně přijíždět od 12:30 hodin a zdrží se zde asi jednu hodinu. Všechny posádky opustí Nový dvůr do 15:00 hodin. Rally startuje 23.ledna 2011 ve Wolfsburgu v Německu a cíl je 28. ledna 2011 v Karlových Varech, kde je i slavnostní závěr rally spojený s vyhlášením vítězů v hotelu Pupp. Tato rally nemá uzavřené úseky rychlostních zkoušek a jede se po otevřené trati za běžného silničního provozu. Jezdci jsou hodnoceni za přesné dodržování stanoveného času průjezdu mezi jednotlivými časovými kontrolami. Pořadatel do soutěže připustí maximálně 100 posádek. Vzhledem k délce a značné obtížnosti trati rally se na startu pravidelně objevují kvalitní posádky, mnohdy bývalí vrcholní jezdci a spolujezdci automobilových rally. Víc než atraktivní je také zastoupení soutěžních vozidel. Vesměs se jedná o vozy, které byly v minulosti úspěšné na vrcholných automobilových evropských soutěžích. Na vlastní oči tak budete mít možnost vidět krásná sportovní vozidla BENTLEY, ALVIS, PORSCHE, MG, AUS- TIN HEALEY JAGUAR a mnoho dalších, které se účastnily závodů v letech Parkoviště v Novém dvoře bude od 11:00 hodin pro veřejnost uzavřeno a bude sloužit výhradně pro parkování vozidel rally. Také restaurace na sýpce bude reservována pro závodníky, veřejnost může využít restauraci AZYL. SCND Letohrad

14 14 AXA pojišťovna PŘIJME: regionální obchodní zástupce (rekvalifikační školení zdarma zajištěno, vhodné i pro absolventy) manažéra obchodní skupiny (příspěvek na auto, kancelář,telefon atd.) životopis s průvodním dopisem zašlete na pod značkou 276BD mobil: MASÉRSKÉ SLUŽBY klasické masáže relaxaèní, sportovní manuální lymfodrenáž KONTAKT: tel , mob Jaroslav Støeda, Na Výsluní 1240, Žamberk řádková inzerce KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Kontakt: tel PRODÁM kompletní zimní kola na Š-Favorit (pneu Barum Polaris), velmi málo jetá (cca 400 km). Kontakt: tel PRODÁM dětský nábytek, skleněný jídelní stůl + 4ks židlí, dvoupostel s matracemi a jiný nábytek. Kontakt: tel PRONAJMU byt 1+1 v Žamberku na sídlišti. Kontakt: tel PRONAJMU zděnou garáž v Žamberku na ul.28.října. Volná od Kontakt: tel Otevřeno denně dle telefonických objednávek slevy pro rodiny PRONAJMU v Žamberku v ul.polní (za Kasárny) 350m 2 zateplených ploch m manipulačních ploch. Kontakt: tel s dětmi PRONAJMU (dlouhodobě) byt 3+1 na sídlišti U Žirafy v Žamberku. 5.patro s výtahem, nová plastová okna. Kontakt: tel nebo PRONAJMU zděný byt 1+1 v Žamberku. Kontakt: tel slevy až 50 % pro rodiny s dětmi do 18 let registrace rodin ZDARMA slevy na území ČR, Slovenska a Dolního Rakouska na volný čas, kulturu, sport i nákupy soutěže, akce internetový portál Tento projekt je financován Pardubickým krajem. VÁNOČNÍ SLEVY 20% NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ koberce se slevou od m 2 lina od 176 m m 2, š.2,3,4,5 m značkové kusové koberce běhouny Najdete nás na adrese: KOBERCE - ČSA čp. 747 Žamberk, informace na tel Otevírací doba po-pa so 9-11 hod.

15 15 malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce Nově otevřená pobočka Raiffeisen spořitelny v Žamberku na Masarykově náměstí, 1. patro nad restaurací IMRVERE. Otevřeno: po 9-16, út 9-14, stř.9-16, čt. 9-14, pá 9-14 hod. nebo na tel a PROVOZ VLEKU: sobota + neděle, svátky + prázdniny 9:00-16:30 hod. pátek 13:00-16:30 hod. délka vleku Poma 550 m sjezdovku upravujeme vlastní rolbou RESTAURACE V PROVOZU INFO TEL Parkování zdarma přímo u vleku Přeji Vám spokojené prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví po celý rok Kadeřnictví Arnoštka Kovářová, Albertova 357, Žamberk tel

16 16... i pro vás bychom rádi pracovali Jsme prosperující, dynamicky se rozvíjející společnost, která se zabývá prodejem a servisem sněžných pásových vozidel a horské techniky. Do našeho týmu hledáme pracovníky na následující pozici: SERVISNÍ MECHANIK POŽADUJEME: ÚSO nebo SŠ opravárenského zaměření řidičský průkaz sk. B podmínkou, ostatní skupiny včetně oprávnění na obsluhu vysokozdvižného vozíku výhodou znalost NJ výhodou znalost PC výhodou svářecí průkaz, vazačské oprávnění výhodou loajalitu, komunikativní a příjemné vystupování Hledáme grafika Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , (znalost graf. programů, DTP, web) Pstruhařství Žamberk, s.r.o., Albertova 293 Vás zve od do na VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ prodejní doba: od 9:00 do 12:00 hod od 9:00 do 17:00 hod. Upozorňujeme, že každou sobotu probíhá od 9-12 h prodej pstruhů. Informace na tel.č NABÍZÍME: zajímavou práci v mladém kolektivu odpovídající platové ohodnocení zaměstnanecké výhody Své životopisy zasílejte na mail: nebo nás kontaktujte na adrese: TopKarMoto, s. r. o., Dlouhoňovice 22, Žamberk, tel > <dz Havlíčkovo nábřeží Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY NABÍZÍME Dárkový PRODEJ poukaz s EK E1, Z<Ks, 1000,- Kč WKh< p > <dz,> < Ɛ ƌ Ž Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk tel.: , na zboží v hodnotě ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , PŘIJMEME OBSLUHU do nově otevřené prodejny nábytku v Žamberku. Podmínkou SŠ, nejlépe technického zaměření, zájem v oboru, vstřícné vystupování, flexibilita a ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání. Informace na č.tel.: Uzávěrka č. 1/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více