PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA"

Transkript

1 PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1: Registr závad a střetů Příklad: s S1 x LK s n z Silnice I. třídy křižuje lokální Stav Návrh Záměr KE Koridor zásobování elektrickou energií KP Koridor zásobování plynem KT Koridor zásobování teplem KV Koridor zásobování vodou PRO Produktovod S1 Silnice I. třídy S2 Silnice II. třídy SD Dálnice UP Územně plánovací dokumentace VO Vodovod ZE Železniční trať ZU Zastavěné nebo zastavitelné území o Zasahuje do - Prochází x Křižuje / Zatěžuje exhalacemi E2 Evropsky významná lokalita NATURA 2000 HOD Hodnoty v území KP Krajinná památková zóna LC Lokální biocentrum LE Les LK Lokální LO Ložisko nerostných surovin LU Chráněné ložiskové území NK Nadregionální biokorido P2 Ptačí oblast NATURA 2000 PU Poddolované území RC Regionální biocentrum RK Regionální S1 Silnice I. třídy S2 Silnice II. třídy VZ Ochranné pásmo vodního zdroje ZAS Zásobovací objekt ZE Železniční trať ZQ Záplavové území Q 100 ZU Zastavěné nebo zastavitelné území ZUR Zásady územního rozvoje JčK Problémy Nedílnou součástí díla je textová část, ve které jsou popsány další střety a závady, jenž není možno zobrazit v grafické části. Další součástí je tabulka kódů nadmístních střetů a závad. zxzur zs1-rc nzuovz ss1xrk ss1xlk Vyznačení obce se střety záměrů ze ZÚR Střety nadmístního významu Střety místního významu Závady nadmístního významu Závady místního významu Věcný obsah výkresu, podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního obvodu ORP České Budějovice v rozsahu části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (stav k ) Mapový podklad, vybrané vrstvy ze ZABAGED 1: ČÚZK 2010 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Pořizovatel: Magistrát města Odbor územního plánování Zhotovitel: GEFOS a.s., Atelier Charvát, s.r.o.

2 PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1: Limity v území Voda koridor vodovodu - ZÚR ( vodovod - oborové záměry OP vodního zdroje 1. stupně OP vodního zdroje 2. stupně OP vodního zdroje stupně 2a OP vodního zdroje stupně 2b OP vodního zdroje blíže neurčené záplavové území Q100 Geologie chráněné ložiskové území ložisko nerostných surovin poddolovaná území Příroda krajinná památková zóna Natura evropsky významná lokalita Natura ptačí rezervace Technická infrastruktura trafostanice s transformovnou - ZÚR koridor vedení VVN - ZÚR koridor VTL plynovodu - ZÚR koridor horkovodu - ZÚR koridor VTL plynovodu - územní rezerva - ZÚR OP produktovodu OP zásobovacího objektu Doprava - záměry ze ZÚR vodní cesta železnice pozemní komunikace cyklostezka pozemní komunikace - územní rezerva Plochy změn ze ZÚR veřejná infrastruktura sportovně rekreační smíšené obytné komerční a průmyslové asanace Územní rezervy dle ZÚR těžby nerostů Plochy změn dle ÚP bydlení smíšené obytné občanského vybavení smíšená nezastavěného území rekreace veřejných prostranství systému sídelní zeleně smíšená výrobní výroby a skladování technické infrastruktury Doprava - stav silnice I.třídy silnice II. třidy silnice III. třídy místní a účelové komunikace trať celostátní trať regionální železniční vlečka Současné využití území budova, blok budov zastavěné území plochy výroby plochy občanského vybavení lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské vodní toky vodní plocha Hranice hranice území ORP hranice obce hranice katastrálního území Lišov název obce Litvínovice název katastru ÚSES nadregionální biocentrum - dle ZÚR - dle ZÚR regionální biocentrum - dle ZÚR - dle ZÚR lokální biocentrum - dle ÚP dopravní infrastruktury těžby nerostů zemědělské lesní vodní a vodohospodářské specifické Věcný obsah výkresu, podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního obvodu ORP České Budějovice v rozsahu části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (stav k ) Mapový podklad, vybrané vrstvy ze ZABAGED 1: ČÚZK 2010 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE lokální - dle ÚP Pořizovatel: Magistrát města Odbor územního plánování Nedílnou součástí díla je textová část, ve které jsou popsány další střety a závady, jenž není možno zobrazit v grafické části. Další součástí je tabulka kódů nadmístních střetů a závad. Zhotovitel: GEFOS a.s., Atelier Charvát, s.r.o.

3 Závady nadmístního významu: Závady vyplývající ze záměrů ze ZÚR JčK Název závady Kód ZÚR Kód Výpis obcí Koridor zásobování plynem prochází zastavěným územím Koridor zásobování plynem prochází zastavěným územím zxzur23 zkpozu Strážkovice zxzur25 zkpozu Ševětín Urbanistické, dopravní, hygienické a jiné závady Název Záměr koridoru zásobování plynem zasahuje do zastavěného území Silnice II. třídy křižuje nadregionální Silnice I. třídy křižuje nadregionální Silnice I. třídy křižuje regionální Silnice II. třídy křižuje regionální Kód Počet obcí % Výpis obcí zkpozu 2 2,5 Strážkovice, Ševětín ss2xnk ss1xnk 5 6.3, Dívčice, Doubravice, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Komařice, Srubec Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Hosín, Lišov, Planá ss1xrk 3 3.8, Úsilné, Vitín ss2xrk Lišov, Římov, Vitín

4 Střety záměrů na provedení změn (nadmístního významu): Střety záměrů ze ZÚR JčK s limity využití území Název střetu Kód ZÚR Kód Výpis obcí Koridor zásobování plynem křižuje Ep13 x RBK3039 zxzur1 zkpxrk Římov Koridor zásobování vodou křižuje V5 x RBK3039 Koridor zásobování plynem křižuje Ep13 x NBK169 D1/6 x NBK117 D3/6 x NBK117 regionální biocentrum D3/6 x RBC602 D1/6 x NBK117 D3/6 x NBK117 zxzur2 zxzur3 zxzur4 zxzur5 zkvxrk zkpxnk Komařice zsdxnk Včelná zzexnk zzexnk zsdxnk Plav zzexnk Kamenný Újezd D1/6 x NBK169 zxzur6 zsdxnk Roudné D3/6 x NBK169 zzexnk regionální biocentrum D/H x RBC603 zs1xrc

5 D1/6 x NBK169 zxzur7 zsdxnk Vidov D3/6 x NBK169 zzexnk D/H x NBK117 zs1xnk regionální biocentrum D/H x RBC603 D42/1 x NBK117 Koridor silniční dopravy křižuje D43/2 x NBK117 D14/1 x NBK119 D/R x RBK3036 D/R x NBK118 D14/1 x NBK118 Koridor zásobování elektrickou energií křižuje nadregionální Ee31, Ee33 x NKB60 Koridor zásobování teplem křižuje Et1 x NBK119 Koridor zásobování teplem křižuje Et1 x NBC26 (neřešitelné v ÚPD) zs1xrc zxzur8 zs2xnk Doubravice zxzur9 zs2xnk Srubec zxzur10 zzexnk Hluboká nad Vltavou zs1xrk zs1xrk zzexnk zkexnk zktxnk zktxnc

6 D57 x NBK118 D12/1 x NBK117 D1/6 x RBK3038 D36 x NBK117 Koridor zásobování plynem křižuje Ep10 x NBK119 a koridor zásobování plynem D1/5 x RBK382 Koridor zásobování plynem křižuje Ep7 x RBK382 D3/4 x RBK382 Koridor zásobování vodou křižuje V2 x RBK382 D1/8 x RBK3038 D/H x NBK117 regionální biocentrum D/H x RBC604 regionální biocentrum D/H x RBC604 zxzur12 zs2xnk Planá zxzur13 zs1xnk Lišov zxzur14 zsdxrk Úsilné zxzur15 zs2xnk Hosín zxzur16 zkpxnk Dříteň zxzur18 zsdxrk Vitín zkpxrk zzexrk zkvxrk zxzur19 zsdxrk Libníč zxzur21 zs1xnk Heřmaň zs1xrc zxzur22 zs1xrc Nedabyle

7 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Název do nadregionálního u do evropsky významné lokality NATURA 2000 do regionálního u do ptačí oblasti NATURA 2000 do regionálního biocentra do krajinné památkové zóny Stav produktovodu zasahuje do zastavitelného území Kód Počet obcí nzuonk nzuoe nzuork nzuop % Výpis obcí nzuorc Planá, nzuokp Římov sproozu Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Doubravice, Doudleby, Dříteň, Dubičné, Heřmaň, Hluboká nad Vltavou, Jivno, Komařice, Litvínovice, Plav, Roudné, Srubec, Strážkovice, Vidov, Lišov, Včelná, Habří, Hluboká nad Vltavou, Jankov, Kvítkovice, Vlkov, Vrábče, Záboří, Čakov Doudleby, Hrdějovice, Římov, Úsilné, Vitín Bošilec, Dynín, Dívčice, Sedlec, Pištín, Zliv, Dasný, Hluboká nad Vltavou, Čejkovice,, Dubné Boršov nad Vltavou, Doubravice, Drahotěšice, Jivno, Libníč, Lišov, Plav, Roudné, Srubec, Staré Hodějovice, Třebotovice, Včelná, Vidov, Vitín, Zvíkov Střety dopravních záměrů s limity využití území Název Záměr dálnice prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice I. třídy křižuje Záměr dálnice křižuje Záměr železniční tratě křižuje Záměr dálnice křižuje regionální Záměr železniční tratě křižuje Záměr železniční tratě prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem Kód Počet obcí zsd-zq % Výpis obcí, Doubravice, Roudné, Staré Hodějovice, Vidov zs1xrk 3 3.8, Hrdějovice, Lišov zsdxnk Hosín, Plav, Roudné, Vidov zzexnk Hosín, Kamenný Újezd, Roudné, Vidov zsdxrk Borek, Libníč, Vitín zzexrk 6 7.6, Hrdějovice, Vitín, Hosín, Bošilec, Hluboká nad Vltavou zze-zq Doubravice, Roudné zs1-rc Úsilné, Vidov

8 Střety záměrů na provedení změn s hodnotami v území (nadmístního významu): OZNAČENÍ POPIS OBEC střet dopravních záměrů ze ZUR (koridor D1, koridor železnice) s zxhod03 Bošilec biosférickou rezervací UNESCO střet rozvojových ploch s funkcí bydlení jižně a východně od sídla s ochranou urbanistické struktury sídla, vesnické památkové zóny, zxhod04 Bošilec biosférické rezervace UNESCO zxhod07 střet přírodní rezervace s koridorem TI VVN ze ZÚR Dříteň střet rozv. ploch na S okraji sídla s ochranou pam. UNESCO, ochr. kraj. rázu, zxhod10 Jankov reg. lid. arch., VPR Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: Střety se záměry dopravními Označení Popis střetu Střet koridoru silnice D7/5 s zastavit. plochami fcí obč. vybavení, zupxzur1 bydlení Střet koridoru silnice D7/5,6 s zastavit. pl. fcí obč. vybavení, bydlení, zupxzur2 veř. prostranství, SO Střet koridoru silnice D7/6 s zastavit. plochami fcí bydení, rekreace, zupxzur3 veř. prostranství zupxzur4 Střet koridoru silnice D7/6 s zastavit. plochami fcí obč. vybavení Střet železnič. koridoru D14/1 se zastavit. pl. fcí bydlení, obč. zupxzur5 vybavení zupxzur6 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur7 Střet koridoru železnice D3/3 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur8 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení zupxzur9 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení zupxzur10 Střet koridoru železnice D3/3,4 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení, rekreace, zupxzur11 veř. prostranství Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení, dopravní zupxzur12 (letiště Hosín) zupxzur13 Střet koridoru silnice D81 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur14 bydení, obč. vybavenost zupxzur15 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur16 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur17 bydení, obč. vybavenost Obec Sedlec Pištín Dasný Hluboká nad Vltavou Zliv Bošilec Bošilec Dynín Ševětín Ševětín Vitín Hosín Hůry Vráto Hlinsko Dobrá voda u Českých Budějovic Srubec

9 zupxzur18 Střet koridoru silnice D43/1 se zastavit. pl. fcí bydení Srubec Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydlení, smíšené zupxzur19 obytné Staré Hodějovice zupxzur20 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Staré Hodějovice zupxzur21 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice zupxzur22 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur23 obč. vybavenost Roudné zupxzur24 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Roudné zupxzur25 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení, obč. vybavení Vidov zupxzur26 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Vidov zupxzur27 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Plav zupxzur28 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Kamenný Újezd zupxzur29 Střet koridoru silnice D56/4 se zastavit. pl. fcí bydení Kamenný Újezd zupxzur30 Střet koridoru silnice D42/2 se zastavit. pl. fcí bydení Strážkovice zupxzur31 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Nová Ves zupxzur32 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Nedabyle zupxzur33 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice zupxzur34 Střet koridoru silnice D43/2 se zastavit. pl. fcí smíšenou obytnou Ledenice zupxzur36 Střet koridoru silnice D12/1 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Jivno Střet koridoru silnice D81 se zastavit. pl. fcí smíš. obytnou, obč. zupxzur37 vybavení Rudolfov zupxzur38 Střet koridoru silnice D12/1 se zastavit. pl. fcí bydlení, rekreace Štěpánovice zupxzur39 Střet koridoru železnice 3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení Hrdějovice Boršov nad zupxzur40 Střet koridoru silnice D26, D57 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Vltavou Boršov nad zupxzur41 Střet koridoru silnice D26 se zastavit. pl. fcí výroby a skladování Vltavou Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí smíš. obytnou, obč. zupxzur42 vybavení Planá zupxzur43 Střet koridoru letiště D20 se zastavit. pl. fcí bydlení, obč. vybavení Homole zupxzur44 Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Litvínovice zupxzur45 Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí bydlení Střet koridoru silnice D7/7b a plochy KP21 ze ZÚR se zastavit. pl. fcí zupxzur46 smíš. obyt. zupxzur47 Střet koridoru silnice D7/7a,b se zastavit. pl. fce výroby a skladování zupxzur48 Střet koridoru silnice D7/7b se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur49 Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur50 Střet plochy KP22 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur51 Střet koridoru silnice D7/8 se zastavit. pl. fce smíš. obyt. Střet koridoru železnice D3/5 se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt., zupxzur52 obč. vybavení Střet koridoru silnice D63/2 se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt., zupxzur53 obč. vybavení Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fce bydlení, obč. zupxzur54 vybavení, smíš. obyt.

10 Střety se záměry technické infrastruktury Označení Popis střetu zupxzur55 Střet koridoru Ep/E ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur56 Střet koridoru Et1 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. zupxzur57 Střet koridoru Ep7 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur58 Střet koridoru V2 ze ZÚR se zastavit. pl. smíš. obyt., bydlení zupxzur59 Střet koridoru V3 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur60 Střet koridoru V2 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur61 Střet koridoru V3 ze ZÚR se zastavit. pl. fce rekreace zupxzur62 Střet koridoru Ep13 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur63 Střet koridoru Ep13 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur64 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur65 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, rekreace zupxzur66 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, obč. vybavení zupxzur67 Střet koridoru Ee12 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur68 Střet koridoru Ee12 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. zupxzur69 Střet koridoru Ee34 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. Obec Sedlec Ševětín Drahotěšice Dynín Vitín Lišov Strážkovice Komařice Římov Doudleby Plav Závraty Čejkovice Střety se záměry ochrany přírody Označení Popis střetu Územní rezerva pro těžbu zasahuje do zastavitelného území fce zupxzur35 bydlení Obec Ledenice

Jihočeský kraj Okres České Budějovice

Jihočeský kraj Okres České Budějovice Okres Adamov k.ú. Adamov ÚPN SÚ MěÚ Bečice k.ú. Bečice ÚPO Borek k.ú. Borek ÚPO Borovany ÚPN SÚ MěÚ u Borovan Borovany Borovany, Vrcov, Radostice u Trocnova Borovnice k.ú. Borovnice Boršov všechna k.ú.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

11-3. Přehled územních jednotek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

11-3. Přehled územních jednotek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice 544256 České Budějovice 403865 České Budějovice 1 621919 České Budějovice 1 0219110 České Budějovice-střed 26 4 081 2 050 370 01 544256 České Budějovice 403865 České Budějovice 1 621919 České Budějovice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zliv

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zliv Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zliv Vypracoval: Městský úřad Zliv ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod listopad 2011 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vidov. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Obchod Dětské hřiště Hřiště

Vidov. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Obchod Dětské hřiště Hřiště Vidov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚPLNÁ AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚPLNÁ AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE GEFOS a.s. Atelier Charvát, s. r. o. Plánská 6 Dukelských hrdinů 20 České Budějovice Praha SVAZEK B 10/2012

Více

Roudné. Vybavenost obce Požární zbrojnice Mateřská škola (dvě třídy) Sběrný dvůr Hřiště Restaurace Knihovna Obchod

Roudné. Vybavenost obce Požární zbrojnice Mateřská škola (dvě třídy) Sběrný dvůr Hřiště Restaurace Knihovna Obchod Roudné zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Návrh zadání Změny č.10 Územního plánu obce - města Lišov

Návrh zadání Změny č.10 Územního plánu obce - města Lišov Návrh zadání Změny č.10 Územního plánu obce - města Lišov Konečné znění zadání po projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky bude schváleno Zastupitelstvem obce Lišov Dne :... Usnesením č.:...

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 370,7 ha ,3 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 370,7 ha ,3 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více