PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA"

Transkript

1 PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1: Registr závad a střetů Příklad: s S1 x LK s n z Silnice I. třídy křižuje lokální Stav Návrh Záměr KE Koridor zásobování elektrickou energií KP Koridor zásobování plynem KT Koridor zásobování teplem KV Koridor zásobování vodou PRO Produktovod S1 Silnice I. třídy S2 Silnice II. třídy SD Dálnice UP Územně plánovací dokumentace VO Vodovod ZE Železniční trať ZU Zastavěné nebo zastavitelné území o Zasahuje do - Prochází x Křižuje / Zatěžuje exhalacemi E2 Evropsky významná lokalita NATURA 2000 HOD Hodnoty v území KP Krajinná památková zóna LC Lokální biocentrum LE Les LK Lokální LO Ložisko nerostných surovin LU Chráněné ložiskové území NK Nadregionální biokorido P2 Ptačí oblast NATURA 2000 PU Poddolované území RC Regionální biocentrum RK Regionální S1 Silnice I. třídy S2 Silnice II. třídy VZ Ochranné pásmo vodního zdroje ZAS Zásobovací objekt ZE Železniční trať ZQ Záplavové území Q 100 ZU Zastavěné nebo zastavitelné území ZUR Zásady územního rozvoje JčK Problémy Nedílnou součástí díla je textová část, ve které jsou popsány další střety a závady, jenž není možno zobrazit v grafické části. Další součástí je tabulka kódů nadmístních střetů a závad. zxzur zs1-rc nzuovz ss1xrk ss1xlk Vyznačení obce se střety záměrů ze ZÚR Střety nadmístního významu Střety místního významu Závady nadmístního významu Závady místního významu Věcný obsah výkresu, podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního obvodu ORP České Budějovice v rozsahu části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (stav k ) Mapový podklad, vybrané vrstvy ze ZABAGED 1: ČÚZK 2010 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Pořizovatel: Magistrát města Odbor územního plánování Zhotovitel: GEFOS a.s., Atelier Charvát, s.r.o.

2 PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1: Limity v území Voda koridor vodovodu - ZÚR ( vodovod - oborové záměry OP vodního zdroje 1. stupně OP vodního zdroje 2. stupně OP vodního zdroje stupně 2a OP vodního zdroje stupně 2b OP vodního zdroje blíže neurčené záplavové území Q100 Geologie chráněné ložiskové území ložisko nerostných surovin poddolovaná území Příroda krajinná památková zóna Natura evropsky významná lokalita Natura ptačí rezervace Technická infrastruktura trafostanice s transformovnou - ZÚR koridor vedení VVN - ZÚR koridor VTL plynovodu - ZÚR koridor horkovodu - ZÚR koridor VTL plynovodu - územní rezerva - ZÚR OP produktovodu OP zásobovacího objektu Doprava - záměry ze ZÚR vodní cesta železnice pozemní komunikace cyklostezka pozemní komunikace - územní rezerva Plochy změn ze ZÚR veřejná infrastruktura sportovně rekreační smíšené obytné komerční a průmyslové asanace Územní rezervy dle ZÚR těžby nerostů Plochy změn dle ÚP bydlení smíšené obytné občanského vybavení smíšená nezastavěného území rekreace veřejných prostranství systému sídelní zeleně smíšená výrobní výroby a skladování technické infrastruktury Doprava - stav silnice I.třídy silnice II. třidy silnice III. třídy místní a účelové komunikace trať celostátní trať regionální železniční vlečka Současné využití území budova, blok budov zastavěné území plochy výroby plochy občanského vybavení lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské vodní toky vodní plocha Hranice hranice území ORP hranice obce hranice katastrálního území Lišov název obce Litvínovice název katastru ÚSES nadregionální biocentrum - dle ZÚR - dle ZÚR regionální biocentrum - dle ZÚR - dle ZÚR lokální biocentrum - dle ÚP dopravní infrastruktury těžby nerostů zemědělské lesní vodní a vodohospodářské specifické Věcný obsah výkresu, podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního obvodu ORP České Budějovice v rozsahu části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (stav k ) Mapový podklad, vybrané vrstvy ze ZABAGED 1: ČÚZK 2010 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE lokální - dle ÚP Pořizovatel: Magistrát města Odbor územního plánování Nedílnou součástí díla je textová část, ve které jsou popsány další střety a závady, jenž není možno zobrazit v grafické části. Další součástí je tabulka kódů nadmístních střetů a závad. Zhotovitel: GEFOS a.s., Atelier Charvát, s.r.o.

3 Závady nadmístního významu: Závady vyplývající ze záměrů ze ZÚR JčK Název závady Kód ZÚR Kód Výpis obcí Koridor zásobování plynem prochází zastavěným územím Koridor zásobování plynem prochází zastavěným územím zxzur23 zkpozu Strážkovice zxzur25 zkpozu Ševětín Urbanistické, dopravní, hygienické a jiné závady Název Záměr koridoru zásobování plynem zasahuje do zastavěného území Silnice II. třídy křižuje nadregionální Silnice I. třídy křižuje nadregionální Silnice I. třídy křižuje regionální Silnice II. třídy křižuje regionální Kód Počet obcí % Výpis obcí zkpozu 2 2,5 Strážkovice, Ševětín ss2xnk ss1xnk 5 6.3, Dívčice, Doubravice, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Komařice, Srubec Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Hosín, Lišov, Planá ss1xrk 3 3.8, Úsilné, Vitín ss2xrk Lišov, Římov, Vitín

4 Střety záměrů na provedení změn (nadmístního významu): Střety záměrů ze ZÚR JčK s limity využití území Název střetu Kód ZÚR Kód Výpis obcí Koridor zásobování plynem křižuje Ep13 x RBK3039 zxzur1 zkpxrk Římov Koridor zásobování vodou křižuje V5 x RBK3039 Koridor zásobování plynem křižuje Ep13 x NBK169 D1/6 x NBK117 D3/6 x NBK117 regionální biocentrum D3/6 x RBC602 D1/6 x NBK117 D3/6 x NBK117 zxzur2 zxzur3 zxzur4 zxzur5 zkvxrk zkpxnk Komařice zsdxnk Včelná zzexnk zzexnk zsdxnk Plav zzexnk Kamenný Újezd D1/6 x NBK169 zxzur6 zsdxnk Roudné D3/6 x NBK169 zzexnk regionální biocentrum D/H x RBC603 zs1xrc

5 D1/6 x NBK169 zxzur7 zsdxnk Vidov D3/6 x NBK169 zzexnk D/H x NBK117 zs1xnk regionální biocentrum D/H x RBC603 D42/1 x NBK117 Koridor silniční dopravy křižuje D43/2 x NBK117 D14/1 x NBK119 D/R x RBK3036 D/R x NBK118 D14/1 x NBK118 Koridor zásobování elektrickou energií křižuje nadregionální Ee31, Ee33 x NKB60 Koridor zásobování teplem křižuje Et1 x NBK119 Koridor zásobování teplem křižuje Et1 x NBC26 (neřešitelné v ÚPD) zs1xrc zxzur8 zs2xnk Doubravice zxzur9 zs2xnk Srubec zxzur10 zzexnk Hluboká nad Vltavou zs1xrk zs1xrk zzexnk zkexnk zktxnk zktxnc

6 D57 x NBK118 D12/1 x NBK117 D1/6 x RBK3038 D36 x NBK117 Koridor zásobování plynem křižuje Ep10 x NBK119 a koridor zásobování plynem D1/5 x RBK382 Koridor zásobování plynem křižuje Ep7 x RBK382 D3/4 x RBK382 Koridor zásobování vodou křižuje V2 x RBK382 D1/8 x RBK3038 D/H x NBK117 regionální biocentrum D/H x RBC604 regionální biocentrum D/H x RBC604 zxzur12 zs2xnk Planá zxzur13 zs1xnk Lišov zxzur14 zsdxrk Úsilné zxzur15 zs2xnk Hosín zxzur16 zkpxnk Dříteň zxzur18 zsdxrk Vitín zkpxrk zzexrk zkvxrk zxzur19 zsdxrk Libníč zxzur21 zs1xnk Heřmaň zs1xrc zxzur22 zs1xrc Nedabyle

7 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Název do nadregionálního u do evropsky významné lokality NATURA 2000 do regionálního u do ptačí oblasti NATURA 2000 do regionálního biocentra do krajinné památkové zóny Stav produktovodu zasahuje do zastavitelného území Kód Počet obcí nzuonk nzuoe nzuork nzuop % Výpis obcí nzuorc Planá, nzuokp Římov sproozu Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Doubravice, Doudleby, Dříteň, Dubičné, Heřmaň, Hluboká nad Vltavou, Jivno, Komařice, Litvínovice, Plav, Roudné, Srubec, Strážkovice, Vidov, Lišov, Včelná, Habří, Hluboká nad Vltavou, Jankov, Kvítkovice, Vlkov, Vrábče, Záboří, Čakov Doudleby, Hrdějovice, Římov, Úsilné, Vitín Bošilec, Dynín, Dívčice, Sedlec, Pištín, Zliv, Dasný, Hluboká nad Vltavou, Čejkovice,, Dubné Boršov nad Vltavou, Doubravice, Drahotěšice, Jivno, Libníč, Lišov, Plav, Roudné, Srubec, Staré Hodějovice, Třebotovice, Včelná, Vidov, Vitín, Zvíkov Střety dopravních záměrů s limity využití území Název Záměr dálnice prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice I. třídy křižuje Záměr dálnice křižuje Záměr železniční tratě křižuje Záměr dálnice křižuje regionální Záměr železniční tratě křižuje Záměr železniční tratě prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem Kód Počet obcí zsd-zq % Výpis obcí, Doubravice, Roudné, Staré Hodějovice, Vidov zs1xrk 3 3.8, Hrdějovice, Lišov zsdxnk Hosín, Plav, Roudné, Vidov zzexnk Hosín, Kamenný Újezd, Roudné, Vidov zsdxrk Borek, Libníč, Vitín zzexrk 6 7.6, Hrdějovice, Vitín, Hosín, Bošilec, Hluboká nad Vltavou zze-zq Doubravice, Roudné zs1-rc Úsilné, Vidov

8 Střety záměrů na provedení změn s hodnotami v území (nadmístního významu): OZNAČENÍ POPIS OBEC střet dopravních záměrů ze ZUR (koridor D1, koridor železnice) s zxhod03 Bošilec biosférickou rezervací UNESCO střet rozvojových ploch s funkcí bydlení jižně a východně od sídla s ochranou urbanistické struktury sídla, vesnické památkové zóny, zxhod04 Bošilec biosférické rezervace UNESCO zxhod07 střet přírodní rezervace s koridorem TI VVN ze ZÚR Dříteň střet rozv. ploch na S okraji sídla s ochranou pam. UNESCO, ochr. kraj. rázu, zxhod10 Jankov reg. lid. arch., VPR Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: Střety se záměry dopravními Označení Popis střetu Střet koridoru silnice D7/5 s zastavit. plochami fcí obč. vybavení, zupxzur1 bydlení Střet koridoru silnice D7/5,6 s zastavit. pl. fcí obč. vybavení, bydlení, zupxzur2 veř. prostranství, SO Střet koridoru silnice D7/6 s zastavit. plochami fcí bydení, rekreace, zupxzur3 veř. prostranství zupxzur4 Střet koridoru silnice D7/6 s zastavit. plochami fcí obč. vybavení Střet železnič. koridoru D14/1 se zastavit. pl. fcí bydlení, obč. zupxzur5 vybavení zupxzur6 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur7 Střet koridoru železnice D3/3 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur8 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení zupxzur9 Střet koridoru dálnice D1/4 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení zupxzur10 Střet koridoru železnice D3/3,4 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení, rekreace, zupxzur11 veř. prostranství Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení, dopravní zupxzur12 (letiště Hosín) zupxzur13 Střet koridoru silnice D81 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur14 bydení, obč. vybavenost zupxzur15 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné zupxzur16 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur17 bydení, obč. vybavenost Obec Sedlec Pištín Dasný Hluboká nad Vltavou Zliv Bošilec Bošilec Dynín Ševětín Ševětín Vitín Hosín Hůry Vráto Hlinsko Dobrá voda u Českých Budějovic Srubec

9 zupxzur18 Střet koridoru silnice D43/1 se zastavit. pl. fcí bydení Srubec Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydlení, smíšené zupxzur19 obytné Staré Hodějovice zupxzur20 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Staré Hodějovice zupxzur21 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice zupxzur22 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí smíšené obytné, zupxzur23 obč. vybavenost Roudné zupxzur24 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Roudné zupxzur25 Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fcí bydení, obč. vybavení Vidov zupxzur26 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Vidov zupxzur27 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Plav zupxzur28 Střet koridoru železnice D3/6 se zastavit. pl. fcí bydení Kamenný Újezd zupxzur29 Střet koridoru silnice D56/4 se zastavit. pl. fcí bydení Kamenný Újezd zupxzur30 Střet koridoru silnice D42/2 se zastavit. pl. fcí bydení Strážkovice zupxzur31 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Nová Ves zupxzur32 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Nedabyle zupxzur33 Střet koridoru silnice D42/1 se zastavit. pl. fcí bydení Doubravice zupxzur34 Střet koridoru silnice D43/2 se zastavit. pl. fcí smíšenou obytnou Ledenice zupxzur36 Střet koridoru silnice D12/1 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Jivno Střet koridoru silnice D81 se zastavit. pl. fcí smíš. obytnou, obč. zupxzur37 vybavení Rudolfov zupxzur38 Střet koridoru silnice D12/1 se zastavit. pl. fcí bydlení, rekreace Štěpánovice zupxzur39 Střet koridoru železnice 3/4 se zastavit. pl. fcí bydlení Hrdějovice Boršov nad zupxzur40 Střet koridoru silnice D26, D57 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Vltavou Boršov nad zupxzur41 Střet koridoru silnice D26 se zastavit. pl. fcí výroby a skladování Vltavou Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí smíš. obytnou, obč. zupxzur42 vybavení Planá zupxzur43 Střet koridoru letiště D20 se zastavit. pl. fcí bydlení, obč. vybavení Homole zupxzur44 Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí obč. vybavení Litvínovice zupxzur45 Střet koridoru silnice D57 se zastavit. pl. fcí bydlení Střet koridoru silnice D7/7b a plochy KP21 ze ZÚR se zastavit. pl. fcí zupxzur46 smíš. obyt. zupxzur47 Střet koridoru silnice D7/7a,b se zastavit. pl. fce výroby a skladování zupxzur48 Střet koridoru silnice D7/7b se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur49 Střet koridoru železnice D3/4 se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur50 Střet plochy KP22 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur51 Střet koridoru silnice D7/8 se zastavit. pl. fce smíš. obyt. Střet koridoru železnice D3/5 se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt., zupxzur52 obč. vybavení Střet koridoru silnice D63/2 se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt., zupxzur53 obč. vybavení Střet koridoru dálnice D1/6 se zastavit. pl. fce bydlení, obč. zupxzur54 vybavení, smíš. obyt.

10 Střety se záměry technické infrastruktury Označení Popis střetu zupxzur55 Střet koridoru Ep/E ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur56 Střet koridoru Et1 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. zupxzur57 Střet koridoru Ep7 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur58 Střet koridoru V2 ze ZÚR se zastavit. pl. smíš. obyt., bydlení zupxzur59 Střet koridoru V3 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur60 Střet koridoru V2 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur61 Střet koridoru V3 ze ZÚR se zastavit. pl. fce rekreace zupxzur62 Střet koridoru Ep13 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur63 Střet koridoru Ep13 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur64 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení zupxzur65 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, rekreace zupxzur66 Střet koridoru V5 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, obč. vybavení zupxzur67 Střet koridoru Ee12 ze ZÚR se zastavit. pl. fce smíš. obyt. zupxzur68 Střet koridoru Ee12 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. zupxzur69 Střet koridoru Ee34 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, smíš. obyt. Obec Sedlec Ševětín Drahotěšice Dynín Vitín Lišov Strážkovice Komařice Římov Doudleby Plav Závraty Čejkovice Střety se záměry ochrany přírody Označení Popis střetu Územní rezerva pro těžbu zasahuje do zastavitelného území fce zupxzur35 bydlení Obec Ledenice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice Rudolfov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Muzeum

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV. zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV. zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Katastrální území:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace Hůry Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce: Knihovna

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

T e x t o v á č á s t

T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro společné jednání T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa 1 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 1 Objednatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Postřelmov 789 69 Pořizovatel: Ing. Markéta Drobná Slunečná 428 Žebrák 267 53 Zpracovatel. Ing. Arch. Ivan Vavřík

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog Dříteň Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřbitov

Více