Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký"

Transkript

1 Reforma zahraniční rozvojové pomoci zpráva Výzkumné služby Kongresu Autor: Luděk Plachký

2 1. Úvod Zahraniční rozvojová pomoc Spojených států amerických (USA) tvoří jednu z velmi důležitých kapitol americké zahraniční politiky, protože představuje jednu z nejlepších možností, jak ve světě šířit základní americké hodnoty jako je svoboda a demokracie. Každoročně na ni jsou vynakládány nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu USA, které jsou primárně administrovány Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID). 2. Historie Poskytování moderní zahraniční rozvojové pomoci pozorujeme především po II. světové válce, kdy se začalo upouštět od poskytování pomoci vojenské a stále většího významu nabývala pomoc ekonomická a 60. léta Od roku 1947 do roku 1949, kdy byl státním tajemníkem George C. Marshall, se pomoci v poválečné Evropě věnoval tzv. Marshallův plán, který státům zdecimovaným válkou poskytoval jak finanční, tak technickou pomoc směřující k co nejrychlejšímu obnovení infrastruktury, posílení vyčerpané poválečné ekonomiky a k celkové stabilizaci regionu. 1 Vzhledem k úspěchu Marshallova plánu pokračoval v poskytování zahraniční rozvojové pomoci prezident Harry S. Truman. Navrhl nový program mezinárodní rozvojové pomoci všeobecně známý jako Point Four Program. Jednalo se o program zaměřený především na technické a investiční projekty, který byl realizován v letech 1952 až Tento program se stal primární formou poskytované pomoci USA a klíčovou složkou americké zahraniční politiky. Jako takový měl dva hlavní cíle: Snížením chudoby a zvýšením produkce rozvíjejících se zemí zajistit pro USA nové trhy Snížit hrozbu vzestupu komunismu v rozvíjejících se zemích tím, že jim pomáhal prosperovat jako kapitalistickým. V této době bylo také zřízeno několik organizací, předchůdců USAID. 2 1 USAID, USAID history: Early International Development Effort. 2 USAID, USAID history: International aid becomes foreign policy. 1

3 Všechny dosavadní programy, které poskytovaly zahraniční rozvojovou pomoc, zastřešila v roce 1961 Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID vzniknuvší na základě zákona Foreign Assistance Act, podepsaným prezidentem J. F. Kennedym. Tento krok vedl k výraznému zjednodušení administrace rozvojové pomoci, a tím pádem i k větší efektivitě. 3 Funkční období prezidenta Kennedyho a Johnsona se stalo známé jako dekáda rozvoje léta V 70. letech minulého století se začal měnit cíl rozvojové pomoci. Upouštělo se od podpory technických a investičních projektů a do popředí zájmů se dostaly projekty zaměřené na základní lidské potřeby, např. výživa, zdraví, vzdělání a další. 5 V roce 1970 byla také Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) přijata rezoluce č. A/RES/2626 (XXV) 6, kde se v článku 43 této rezoluce zavázaly rozvinuté země OSN poskytovat finanční pomoc ve výší 0,7 % HDP. Tohoto cíle nebylo v případě USA dosáhnuto do dnešního dne, ale i přesto mají USA největší podíl na množství peněz investovaných do zahraniční rozvojové pomoci lét 80. léta minulého století byla ve znamení podpory rozvíjejících se trhů. Hlavními cíli byla stabilizace měn a finančních systémů rozvojových států. USAID znovu potvrdila svoje cíle - dosažení ekonomického růstu založeného na zaměstnanosti a přijetí možností, které přinášela revitalizace zemědělství a rozšiřování domácích trhů. Tato dekáda s sebou přinesla také řadu změn. Hlavními kanály poskytované pomoci se staly soukromé dobrovolnické organizace a většina pomoci se přesunula z individuálních projektů do velkých programů. 7 3 Došlo k sjednocení úsilí mezi organizacemi International Cooperation Administration, Development Loan Fund, Export-Import Bank a programu Food for Peace 4 USAID, USAID history: International Aid in the 1960s: An Agency is Born. 5 USAI,. USAID history: International Aid in the 1970s: A Shift to Basic Human Needs. 6 Valné shromáždění OSN. Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 7 USAID, USAID history: InInternational Aid in the 1980s: A Turn to Free Markets. 2

4 léta V 90. letech 20. století se hlavními prioritami USAID staly trvale udržitelný rozvoj a pomoc zemím zvýšit kvalitu života jejich občanů. V tomto desetiletí byly přizpůsobeny programy ekonomickým podmínkám dané cílové země. 8 Tyto změny vedly k zvýšení efektivity vynakládaných financí na rozvojovou pomoc. USAID sehrála hlavní roli v plánování a implementaci programů po pádu Berlínské zdi v roce Tyto programy pomohly ustanovit nové demokratické země se otevřenými ekonomikami a s citlivými sociálními systémy Nové milénium Po přelomu tisíciletí bylo slyšet volání po reformě USAID. Kvůli válce v Iráku a Afghánistánu byla USAID povolána pomoci těmto zemím k obnově vlády, infrastruktury, občanské společnosti a základních služeb jako je zdravotnictví a vzdělání. Agentura (USAID) začala realizovat své programy tak, aby získala co nejvíce užitku ze svých alokovaných prostředků. V tomto období zesílila také kampaň požadující, aby se na poskytování rozvojové pomoci podílely i další organizace zahrnující soukromý sektor a nadace Definice zahraniční rozvojové pomoci Podle výboru OECD/DAC 11 (Organisation for Economic Co-operation and development/development assistance commitee) se zahraniční rozvojová pomoc (ODA, Official development assistance) definuje jako pomoc, kterou poskytují vlády vyspělých států buď přímo rozvíjejícím se státům, které jsou uvedeny na seznamu příjemců DAC nebo mezinárodním organizacím. 8 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 9 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 10 USAID, USAID history: International Aid in the 2000s: War and Rebuilding. 11 OECD byla založena v roce 1961 a výbor DAC je její součástí od samého počátku. V současnosti sdružuje OECD 34 států světa. 3

5 Za oficiální rozvojovou pomoc (ODA) jsou považovány ty toky peněz, materiálu či technické pomoci do rozvojových zemí, které: jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země (na rozdíl od soukromé pomoci či zahraničních investic) s cílem udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje (na rozdíl od toků, jejichž cíle nejsou rozvojové, ale komerční či bezpečnostní například vojenská pomoc je z ODA vyřazena) mají koncesionální charakter (jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky výhodnější, než půjčka poskytnutá za podmínek tržních). 12 Z ODA je vyloučena: vojenská pomoc s výjimkou nákladů na dopravu humanitární pomoci peacekeepingové mise pokud úzce nesouvisí s rozvojovými aktivitami nukleární programy, pokud nejsou určeny civilistům kulturní programy, pokud nebudují kulturní kapacity v cílových zemích 13 Je také důležité rozlišovat mezi pomoci humanitární a rozvojovou. Humanitární pomoc je poskytována jako rychlé řešení především nečekaných problémů, které mohou způsobit například přírodní katastrofy, válečné konflikty atp. Jako taková, ale je součástí ODA. Zbývající části ODA jsou zaměřeny na dlouhodobé projekty, které pomáhají rozvojovým státům dosáhnout ekonomického růstu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, rozvoji infrastruktury, potlačení chudoby a k celkové stabilizaci poměrů v dané rozvojové zemi. Zásadním rozdílem tedy je, že rozvojová pomoc je pomoc dlouhodobá a dotýká se všech sfér života občanů rozvojové země, mezitím co humanitární pomoc je pomoc krátkodobá a má zažehnat pouze akutní problémy. 12 KAPLAN, M., Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). 13 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. 4

6 4. Rozvojové cíle tisíciletí Hlavní cílové kategorie, kam by rozvojová pomoc měla směřovat, byly stanoveny v projektu rozvojových cílů tisíciletí (MDG s, Millennium Development Goals) na tzv. Summitu tisíciletí, 8. března Projekt rozvojových cílů tisíciletí končí v roce 2015 a ještě mnoho cílů ze stanových 8 nebylo naplněno. Rozvojové cíle tisíciletí: odstranit chudobu a hlad dosáhnout základního vzdělání pro všechny prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti snížit dětskou úmrtnost zlepšit zdraví matek bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi zajistit udržitelný stav životního prostředí budovat světové partnerství pro rozvoj 5. Objem zahraniční rozvojové pomoci Spojených států amerických (ODA) Spojené státy americké jsou největším poskytovatelem ODA na světě v absolutních číslech. V roce 2012 na ODA vydaly ze svého rozpočtu 30,69 miliard USD. Ačkoliv tato částka představuje největší investovanou sumu peněz do ODA ve světě, musíme si uvědomit, že v procentuálním vyjádření k hrubému domácímu produktu (HDP) se jedná pouze o 0,19 %, což ani zdaleka nesplňuje cíl, ke kterému se zavázaly vyspělé státy Organizace spojených národů na 25. zasedání Valného shromáždění v rezoluci č. A/RES/2626 (XXV) 14, kde byla míra poskytované ODA stanovena na 0,7 % HDP. Viz grafy č. 1 a 2 níže. 14 Valné shromáždění OSN, Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 5

7 5.1 Graf č. 1 Zobrazení ODA vůči HDP za rok Graf. č. 2 Zobrazení ODA v absolutních číslech za rok

8 Zajímavostí je, že náklady vynaložené na ODA nedosahují ani 1 % celkového federálního rozpočtu USA, ale americká veřejnost si myslí, že tyto náklady představují celých 25 % federálního rozpočtu 15. Tento jev je pravděpodobně způsoben faktem, že mnoho Američanů neví, že se do ODA nepočítají vojenské a další mise zmíněné výše. 5.3 Obr. č. 1 Podíl ODA ve federálním rozpočtu USA v roce USAID, Dollars to results. 7

9 6. Investiční oblasti zahraniční rozvojové pomoci Rozvojová pomoc poskytovaná USA směřuje do různých investičních oblastí, důležitých pro rozvoj daného státu. Mezi tyto oblasti patří např. podpora ekonomického růstu, do které je investováno největší množství finančních prostředků, dále podpora lidských zdrojů, která má za následky rozvoj občanské společnosti, investice do míru a bezpečí, do spravedlivé, demokratické vlády, humanitární pomoc a nakonec řízení (management) celé ODA. Nutno také dodat, že poměrně velké množství investic se prolíná všemi oblastmi a tvoří tzv. multi-sektorovou zahraniční rozvojovou pomoc. Celková ODA se dělí do dvou základních kategorií: bilaterální a multilaterální. Bilaterální pomoc je ta pomoc, která směřuje přímo do státu příjemce. Multiraterální pomoc je zprostředkovávána skrze mezinárodní organizace jako: OSN, World Bank, Regionální rozvojové banky aj. V grafu č. 3 můžete vidět, do jakých sektorů směřovala bilaterální ODA z USA v letech 2011 a Graf č. 3 Bilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), roky 2011, 2012 Pozn.: CY 20XY Calendar Year 20XY 8

10 V tabulce č. 1 můžete vidět, do jakých organizací směřovala multilaterální ODA z USA v roce Tab. č. 1 Multilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), rok

11 7. Rozvojová pomoc USA podle geografických oblastí Další z nabízejících se možností jak dělit ODA je její geografická působnost. Jak vidíte na grafu č. 4, níže největším geografickým regionem, kam směřují finance z ODA, je Subsaharská Afrika, která je následována Asií (kde je největším příjemcem pomoci Afghánistán), Střední a Jižní Amerikou, Blízkým východem, Severní Afrikou a jako poslední Evropou. Velká část, celých 26 % ODA, ale směřuje do blíže nespecifikovaných geografických zón jedná se např. o ostrovy v Tichém Oceánu, Oceánii apod. 7.1 Graf č. 4. Celková ODA dle geografických regionů, rok

12 7.2 Největší příjemci americké rozvojové pomoci Největšími příjemci americké rozvojové pomoci jsou především státy poničené dlouhými válečnými konflikty (Afghánistán, Irák) či státy, které v dekolonizačním období prodělaly zásadní změny v politickém či celospolečenském upořádání. Dále se jedná o země, které trpí náboženskými či etnickými spory. Tyto státy by bez zahraniční rozvojové pomoci nemohly samy plně kontrolovat svou situaci a mohly by se stát potenciálním zdrojem dalších diplomatických či dokonce vojenských sporů. Jedině podpora demokratické a spravedlivé vlády, růst ekonomiky, vzdělanosti aj. může pomoci k zotavení těchto států a posílení jejich pozice v dnešním světě. 7.3 Graf č. 5 a Tab. č. 2 Top 10 příjemců bilaterální ODA z USA, rok Celkový objem rozvojové pomoci plynoucí z USA Do celkového objemu rozvojové pomoci řadíme mimo ODA (poskytována vládou či jejími agenturami) všechny finanční toky, které mají za účel pomáhat v rozvojových zemích. Mezi poskytovatele takovéto pomoci patří různé charitativní organizace, nadace, církve, občanská společnost aj. Důležitými poskytovateli rozvojové pomoci jsou také firmy a korporace. Tyto subjekty byly v minulých letech motivovány k větší aktivitě při poskytování rozvojové pomoci programem Global Development Alliances, 16 který nabízí spolupráci soukromých subjektů a USAID ve sféře, kde se protínají zájmy obou těchto skupin. 16 Více o projektu Global Development Alliances najdete zde: 11

13 Z tabulky č. 3 jasně vyplývá, že ODA tvoří cca. 10 % celkové pomoci, která směřuje do rozvojových zemí. To znamená, že ODA nemůže být jediným měřítkem štědrosti, protože mnohem více peněz, než je poskytováno vládou, je do rozvojových zemí posíláno migranty žijícími v USA (posílání financí zpět do domovské země) či privátními kapitálovými toky, které můžou a většinou i mají jistý komerční charakter. 8.1 Tab. č. 3. Celkové množství peněz plynoucích z USA do rozvojových zemí. Rok

14 9. Závěr Z celé této výzkumné kongresové zprávy vyplývá, že poskytování zahraniční rozvojové pomoci má ve Spojených státech již dlouholetou tradici. Díky financím, které Spojené státy investovali do rozvojových zemí, se nejenom zlepšuje životní úroveň tamějších obyvatel, ale celkově roste ekonomická síla a konkurenceschopnost těchto zemí. Poskytování zahraniční rozvojové pomoci tvoří jeden z velice důležitých nástrojů zahraniční politiky. Díky tomu, že jsou Spojené státy největší poskytovatel této pomoci, získávají ekonomické vazby v jednotlivých zemích a vzniká tak oboustranně výhodná spolupráce. V současnosti působí USAID ve více než 100 zemích světa a snaží se dosahovat cílů, které definoval prezident Kennedy před více než 50 lety prosazovat zahraničně-politické zájmy USA, šířit demokracii a budovat svobodné trhy a zároveň nabízet lidem v rozvojových zemích pomocnou ruku tak, aby i oni dosáhli na lepší životní úroveň, zotavili se z katastrof a mohli žít ve svobodné zemi USAID. USAID history. USAID [online]. 13

15 10. Seznam zdrojů BABICKÝ, Tomáš. Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání přístupů hlavních světových donorů [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Pavel Pšeja. Dostupné z: BLÁHA, Pavel; DJAKOUALNO, Lukáš Hendé. Background report: Valné shromáždění (GA), Oficiální rozvojová pomoc (ODA) s. Dostupné z: <http://www.studentsummit.cz/data/ bgr_ga_oda.pdf>. BLAHUTOVÁ, Zuzana. Americká zahraniční rozvojová spolupráce v Iráku z pohledu vybraných teorií mezinárodních vztahů. Brno, Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Břetislav Dančák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/113185/fss_m_b1>. Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. Str. 8. Dostupné z: <http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1015/2012indexofg lobalphilanthropyandremittances.pdf>. KAPLAN, Michal. Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). Rozvojovka.cz [online] [cit. 13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-oecd-dac>. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [online]. [cit.13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage. htm>. Grafy 5.1 a 5.2: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Compare your country Official development assistance. Obr. 5.3: USAID. Dollars to results.; Graf 6.3: USAID, Disbursements by Sector. Tabulka 6.2: USAID, Multilateral Contributions. Graf 7.1: USAID, Recipients By Geographic Area.; Graf 7.3: USAID, Top Ten Recipients. Tabulka 8.1: Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. 14

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky Statistická příloha Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) zpracované dle metodiky Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA)

Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Výbor - Téma Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Úvod Ačkoli ve vyspělých zemích žije pouze pětina obyvatel planety, spotřebovávají více jak 80% zdrojů.

Více

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci Martin Juroška 1 Abstrakt Mezinárodní hospodářská pomoc je specifickým systémem mezinárodních ekonomických vztahů. Za dobu

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí Přehled Financování životního prostředí. Finanční strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí Overview Environmental Finance. Financing Strategies for Water and Environmental

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 20. Letní geografická škola Brno 2012 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Jiří Pánek 1 e-mail: jirkapanek@gmail.com Rostislav Nétek 2 e-mail: rostislav.netek@gmail.com 1 Katedra rozvojových

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

Development Co-operation Report 2010

Development Co-operation Report 2010 Development Co-operation Report 2010 Summary in Czech Zpráva o rozvojové spolupráci za rok 2010 Přehled v českém jazyce Zpráva o rozvojové spolupráci vydaná Výborem OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) je klíčovým

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek 69. Valné shromáždění OSN začne 16. září v New Yorku Hned druhý týden 69. zasedání se budou konat akce na vysoké úrovni s účastí nejvyšších představitelů států a vlád.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha. Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth

Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha. Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth ihealth Day 2014 - IKEM 18. 2. 2014 O čem budu mluvit ITU a členství FEL ČVUT v Praze Sektor rozvoje telekomunikací -

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ POHLED NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH VE FORS ČESKÉM FÓRU PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI AIDWATCH BRIEFING

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017

STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017 STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017 Úvod: Základním rámcem pro činnost ČRA je zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Moderní zdravotnictví i obchodní centrum Péče o stárnoucí populaci mění strukturu zdravotních služeb Rozvoj soukromého zdravotnictví láká investory Minimální domácí

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více