Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký"

Transkript

1 Reforma zahraniční rozvojové pomoci zpráva Výzkumné služby Kongresu Autor: Luděk Plachký

2 1. Úvod Zahraniční rozvojová pomoc Spojených států amerických (USA) tvoří jednu z velmi důležitých kapitol americké zahraniční politiky, protože představuje jednu z nejlepších možností, jak ve světě šířit základní americké hodnoty jako je svoboda a demokracie. Každoročně na ni jsou vynakládány nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu USA, které jsou primárně administrovány Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID). 2. Historie Poskytování moderní zahraniční rozvojové pomoci pozorujeme především po II. světové válce, kdy se začalo upouštět od poskytování pomoci vojenské a stále většího významu nabývala pomoc ekonomická a 60. léta Od roku 1947 do roku 1949, kdy byl státním tajemníkem George C. Marshall, se pomoci v poválečné Evropě věnoval tzv. Marshallův plán, který státům zdecimovaným válkou poskytoval jak finanční, tak technickou pomoc směřující k co nejrychlejšímu obnovení infrastruktury, posílení vyčerpané poválečné ekonomiky a k celkové stabilizaci regionu. 1 Vzhledem k úspěchu Marshallova plánu pokračoval v poskytování zahraniční rozvojové pomoci prezident Harry S. Truman. Navrhl nový program mezinárodní rozvojové pomoci všeobecně známý jako Point Four Program. Jednalo se o program zaměřený především na technické a investiční projekty, který byl realizován v letech 1952 až Tento program se stal primární formou poskytované pomoci USA a klíčovou složkou americké zahraniční politiky. Jako takový měl dva hlavní cíle: Snížením chudoby a zvýšením produkce rozvíjejících se zemí zajistit pro USA nové trhy Snížit hrozbu vzestupu komunismu v rozvíjejících se zemích tím, že jim pomáhal prosperovat jako kapitalistickým. V této době bylo také zřízeno několik organizací, předchůdců USAID. 2 1 USAID, USAID history: Early International Development Effort. 2 USAID, USAID history: International aid becomes foreign policy. 1

3 Všechny dosavadní programy, které poskytovaly zahraniční rozvojovou pomoc, zastřešila v roce 1961 Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID vzniknuvší na základě zákona Foreign Assistance Act, podepsaným prezidentem J. F. Kennedym. Tento krok vedl k výraznému zjednodušení administrace rozvojové pomoci, a tím pádem i k větší efektivitě. 3 Funkční období prezidenta Kennedyho a Johnsona se stalo známé jako dekáda rozvoje léta V 70. letech minulého století se začal měnit cíl rozvojové pomoci. Upouštělo se od podpory technických a investičních projektů a do popředí zájmů se dostaly projekty zaměřené na základní lidské potřeby, např. výživa, zdraví, vzdělání a další. 5 V roce 1970 byla také Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) přijata rezoluce č. A/RES/2626 (XXV) 6, kde se v článku 43 této rezoluce zavázaly rozvinuté země OSN poskytovat finanční pomoc ve výší 0,7 % HDP. Tohoto cíle nebylo v případě USA dosáhnuto do dnešního dne, ale i přesto mají USA největší podíl na množství peněz investovaných do zahraniční rozvojové pomoci lét 80. léta minulého století byla ve znamení podpory rozvíjejících se trhů. Hlavními cíli byla stabilizace měn a finančních systémů rozvojových států. USAID znovu potvrdila svoje cíle - dosažení ekonomického růstu založeného na zaměstnanosti a přijetí možností, které přinášela revitalizace zemědělství a rozšiřování domácích trhů. Tato dekáda s sebou přinesla také řadu změn. Hlavními kanály poskytované pomoci se staly soukromé dobrovolnické organizace a většina pomoci se přesunula z individuálních projektů do velkých programů. 7 3 Došlo k sjednocení úsilí mezi organizacemi International Cooperation Administration, Development Loan Fund, Export-Import Bank a programu Food for Peace 4 USAID, USAID history: International Aid in the 1960s: An Agency is Born. 5 USAI,. USAID history: International Aid in the 1970s: A Shift to Basic Human Needs. 6 Valné shromáždění OSN. Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 7 USAID, USAID history: InInternational Aid in the 1980s: A Turn to Free Markets. 2

4 léta V 90. letech 20. století se hlavními prioritami USAID staly trvale udržitelný rozvoj a pomoc zemím zvýšit kvalitu života jejich občanů. V tomto desetiletí byly přizpůsobeny programy ekonomickým podmínkám dané cílové země. 8 Tyto změny vedly k zvýšení efektivity vynakládaných financí na rozvojovou pomoc. USAID sehrála hlavní roli v plánování a implementaci programů po pádu Berlínské zdi v roce Tyto programy pomohly ustanovit nové demokratické země se otevřenými ekonomikami a s citlivými sociálními systémy Nové milénium Po přelomu tisíciletí bylo slyšet volání po reformě USAID. Kvůli válce v Iráku a Afghánistánu byla USAID povolána pomoci těmto zemím k obnově vlády, infrastruktury, občanské společnosti a základních služeb jako je zdravotnictví a vzdělání. Agentura (USAID) začala realizovat své programy tak, aby získala co nejvíce užitku ze svých alokovaných prostředků. V tomto období zesílila také kampaň požadující, aby se na poskytování rozvojové pomoci podílely i další organizace zahrnující soukromý sektor a nadace Definice zahraniční rozvojové pomoci Podle výboru OECD/DAC 11 (Organisation for Economic Co-operation and development/development assistance commitee) se zahraniční rozvojová pomoc (ODA, Official development assistance) definuje jako pomoc, kterou poskytují vlády vyspělých států buď přímo rozvíjejícím se státům, které jsou uvedeny na seznamu příjemců DAC nebo mezinárodním organizacím. 8 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 9 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 10 USAID, USAID history: International Aid in the 2000s: War and Rebuilding. 11 OECD byla založena v roce 1961 a výbor DAC je její součástí od samého počátku. V současnosti sdružuje OECD 34 států světa. 3

5 Za oficiální rozvojovou pomoc (ODA) jsou považovány ty toky peněz, materiálu či technické pomoci do rozvojových zemí, které: jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země (na rozdíl od soukromé pomoci či zahraničních investic) s cílem udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje (na rozdíl od toků, jejichž cíle nejsou rozvojové, ale komerční či bezpečnostní například vojenská pomoc je z ODA vyřazena) mají koncesionální charakter (jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky výhodnější, než půjčka poskytnutá za podmínek tržních). 12 Z ODA je vyloučena: vojenská pomoc s výjimkou nákladů na dopravu humanitární pomoci peacekeepingové mise pokud úzce nesouvisí s rozvojovými aktivitami nukleární programy, pokud nejsou určeny civilistům kulturní programy, pokud nebudují kulturní kapacity v cílových zemích 13 Je také důležité rozlišovat mezi pomoci humanitární a rozvojovou. Humanitární pomoc je poskytována jako rychlé řešení především nečekaných problémů, které mohou způsobit například přírodní katastrofy, válečné konflikty atp. Jako taková, ale je součástí ODA. Zbývající části ODA jsou zaměřeny na dlouhodobé projekty, které pomáhají rozvojovým státům dosáhnout ekonomického růstu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, rozvoji infrastruktury, potlačení chudoby a k celkové stabilizaci poměrů v dané rozvojové zemi. Zásadním rozdílem tedy je, že rozvojová pomoc je pomoc dlouhodobá a dotýká se všech sfér života občanů rozvojové země, mezitím co humanitární pomoc je pomoc krátkodobá a má zažehnat pouze akutní problémy. 12 KAPLAN, M., Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). 13 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. 4

6 4. Rozvojové cíle tisíciletí Hlavní cílové kategorie, kam by rozvojová pomoc měla směřovat, byly stanoveny v projektu rozvojových cílů tisíciletí (MDG s, Millennium Development Goals) na tzv. Summitu tisíciletí, 8. března Projekt rozvojových cílů tisíciletí končí v roce 2015 a ještě mnoho cílů ze stanových 8 nebylo naplněno. Rozvojové cíle tisíciletí: odstranit chudobu a hlad dosáhnout základního vzdělání pro všechny prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti snížit dětskou úmrtnost zlepšit zdraví matek bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi zajistit udržitelný stav životního prostředí budovat světové partnerství pro rozvoj 5. Objem zahraniční rozvojové pomoci Spojených států amerických (ODA) Spojené státy americké jsou největším poskytovatelem ODA na světě v absolutních číslech. V roce 2012 na ODA vydaly ze svého rozpočtu 30,69 miliard USD. Ačkoliv tato částka představuje největší investovanou sumu peněz do ODA ve světě, musíme si uvědomit, že v procentuálním vyjádření k hrubému domácímu produktu (HDP) se jedná pouze o 0,19 %, což ani zdaleka nesplňuje cíl, ke kterému se zavázaly vyspělé státy Organizace spojených národů na 25. zasedání Valného shromáždění v rezoluci č. A/RES/2626 (XXV) 14, kde byla míra poskytované ODA stanovena na 0,7 % HDP. Viz grafy č. 1 a 2 níže. 14 Valné shromáždění OSN, Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 5

7 5.1 Graf č. 1 Zobrazení ODA vůči HDP za rok Graf. č. 2 Zobrazení ODA v absolutních číslech za rok

8 Zajímavostí je, že náklady vynaložené na ODA nedosahují ani 1 % celkového federálního rozpočtu USA, ale americká veřejnost si myslí, že tyto náklady představují celých 25 % federálního rozpočtu 15. Tento jev je pravděpodobně způsoben faktem, že mnoho Američanů neví, že se do ODA nepočítají vojenské a další mise zmíněné výše. 5.3 Obr. č. 1 Podíl ODA ve federálním rozpočtu USA v roce USAID, Dollars to results. 7

9 6. Investiční oblasti zahraniční rozvojové pomoci Rozvojová pomoc poskytovaná USA směřuje do různých investičních oblastí, důležitých pro rozvoj daného státu. Mezi tyto oblasti patří např. podpora ekonomického růstu, do které je investováno největší množství finančních prostředků, dále podpora lidských zdrojů, která má za následky rozvoj občanské společnosti, investice do míru a bezpečí, do spravedlivé, demokratické vlády, humanitární pomoc a nakonec řízení (management) celé ODA. Nutno také dodat, že poměrně velké množství investic se prolíná všemi oblastmi a tvoří tzv. multi-sektorovou zahraniční rozvojovou pomoc. Celková ODA se dělí do dvou základních kategorií: bilaterální a multilaterální. Bilaterální pomoc je ta pomoc, která směřuje přímo do státu příjemce. Multiraterální pomoc je zprostředkovávána skrze mezinárodní organizace jako: OSN, World Bank, Regionální rozvojové banky aj. V grafu č. 3 můžete vidět, do jakých sektorů směřovala bilaterální ODA z USA v letech 2011 a Graf č. 3 Bilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), roky 2011, 2012 Pozn.: CY 20XY Calendar Year 20XY 8

10 V tabulce č. 1 můžete vidět, do jakých organizací směřovala multilaterální ODA z USA v roce Tab. č. 1 Multilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), rok

11 7. Rozvojová pomoc USA podle geografických oblastí Další z nabízejících se možností jak dělit ODA je její geografická působnost. Jak vidíte na grafu č. 4, níže největším geografickým regionem, kam směřují finance z ODA, je Subsaharská Afrika, která je následována Asií (kde je největším příjemcem pomoci Afghánistán), Střední a Jižní Amerikou, Blízkým východem, Severní Afrikou a jako poslední Evropou. Velká část, celých 26 % ODA, ale směřuje do blíže nespecifikovaných geografických zón jedná se např. o ostrovy v Tichém Oceánu, Oceánii apod. 7.1 Graf č. 4. Celková ODA dle geografických regionů, rok

12 7.2 Největší příjemci americké rozvojové pomoci Největšími příjemci americké rozvojové pomoci jsou především státy poničené dlouhými válečnými konflikty (Afghánistán, Irák) či státy, které v dekolonizačním období prodělaly zásadní změny v politickém či celospolečenském upořádání. Dále se jedná o země, které trpí náboženskými či etnickými spory. Tyto státy by bez zahraniční rozvojové pomoci nemohly samy plně kontrolovat svou situaci a mohly by se stát potenciálním zdrojem dalších diplomatických či dokonce vojenských sporů. Jedině podpora demokratické a spravedlivé vlády, růst ekonomiky, vzdělanosti aj. může pomoci k zotavení těchto států a posílení jejich pozice v dnešním světě. 7.3 Graf č. 5 a Tab. č. 2 Top 10 příjemců bilaterální ODA z USA, rok Celkový objem rozvojové pomoci plynoucí z USA Do celkového objemu rozvojové pomoci řadíme mimo ODA (poskytována vládou či jejími agenturami) všechny finanční toky, které mají za účel pomáhat v rozvojových zemích. Mezi poskytovatele takovéto pomoci patří různé charitativní organizace, nadace, církve, občanská společnost aj. Důležitými poskytovateli rozvojové pomoci jsou také firmy a korporace. Tyto subjekty byly v minulých letech motivovány k větší aktivitě při poskytování rozvojové pomoci programem Global Development Alliances, 16 který nabízí spolupráci soukromých subjektů a USAID ve sféře, kde se protínají zájmy obou těchto skupin. 16 Více o projektu Global Development Alliances najdete zde: 11

13 Z tabulky č. 3 jasně vyplývá, že ODA tvoří cca. 10 % celkové pomoci, která směřuje do rozvojových zemí. To znamená, že ODA nemůže být jediným měřítkem štědrosti, protože mnohem více peněz, než je poskytováno vládou, je do rozvojových zemí posíláno migranty žijícími v USA (posílání financí zpět do domovské země) či privátními kapitálovými toky, které můžou a většinou i mají jistý komerční charakter. 8.1 Tab. č. 3. Celkové množství peněz plynoucích z USA do rozvojových zemí. Rok

14 9. Závěr Z celé této výzkumné kongresové zprávy vyplývá, že poskytování zahraniční rozvojové pomoci má ve Spojených státech již dlouholetou tradici. Díky financím, které Spojené státy investovali do rozvojových zemí, se nejenom zlepšuje životní úroveň tamějších obyvatel, ale celkově roste ekonomická síla a konkurenceschopnost těchto zemí. Poskytování zahraniční rozvojové pomoci tvoří jeden z velice důležitých nástrojů zahraniční politiky. Díky tomu, že jsou Spojené státy největší poskytovatel této pomoci, získávají ekonomické vazby v jednotlivých zemích a vzniká tak oboustranně výhodná spolupráce. V současnosti působí USAID ve více než 100 zemích světa a snaží se dosahovat cílů, které definoval prezident Kennedy před více než 50 lety prosazovat zahraničně-politické zájmy USA, šířit demokracii a budovat svobodné trhy a zároveň nabízet lidem v rozvojových zemích pomocnou ruku tak, aby i oni dosáhli na lepší životní úroveň, zotavili se z katastrof a mohli žít ve svobodné zemi USAID. USAID history. USAID [online]. 13

15 10. Seznam zdrojů BABICKÝ, Tomáš. Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání přístupů hlavních světových donorů [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Pavel Pšeja. Dostupné z: BLÁHA, Pavel; DJAKOUALNO, Lukáš Hendé. Background report: Valné shromáždění (GA), Oficiální rozvojová pomoc (ODA) s. Dostupné z: <http://www.studentsummit.cz/data/ bgr_ga_oda.pdf>. BLAHUTOVÁ, Zuzana. Americká zahraniční rozvojová spolupráce v Iráku z pohledu vybraných teorií mezinárodních vztahů. Brno, Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Břetislav Dančák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/113185/fss_m_b1>. Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. Str. 8. Dostupné z: <http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1015/2012indexofg lobalphilanthropyandremittances.pdf>. KAPLAN, Michal. Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). Rozvojovka.cz [online] [cit. 13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-oecd-dac>. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [online]. [cit.13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage. htm>. Grafy 5.1 a 5.2: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Compare your country Official development assistance. Obr. 5.3: USAID. Dollars to results.; Graf 6.3: USAID, Disbursements by Sector. Tabulka 6.2: USAID, Multilateral Contributions. Graf 7.1: USAID, Recipients By Geographic Area.; Graf 7.3: USAID, Top Ten Recipients. Tabulka 8.1: Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. 14

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky Zuzana Hlavičková MZV ČR Aktuální změny v rozvojové agendě Od roku 2000 došlo ve světě k mnoha zásadním změnám: - přibyla miliarda lidí

Více

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 IV. Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 Dle usnesení vlády č. 248 z roku 2003 k materiálu Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

Klíčová slova regionální rozvoj, rozvojová pomoc, Srbsko, zahraniční rozvojová spolupráce

Klíčová slova regionální rozvoj, rozvojová pomoc, Srbsko, zahraniční rozvojová spolupráce Regionální rozvoj a rozvojová pomoc na příkladu vybrané země z oblasti Balkánu - Srbsko Regional development and development assistance on example selected country of the Balkan - Serbia Bc. Lenka Tomšíková,

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Dagmar Kubínová zástupkyně ČR v PS Rady pro AKT Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu O čem bude prezentace Právní

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Rozvojová pomoc I. Cíle rozvojové pomoci Mix pragmatických a altruistických zájmů Některé země mají specifické motivy:

Rozvojová pomoc I. Cíle rozvojové pomoci Mix pragmatických a altruistických zájmů Některé země mají specifické motivy: Rozvojová pomoc I. Tato prezentace je určena výhradně pro studenty kurzu Úvod do rozvojových studií MVZ178 na FSS MU. Jakékoliv nakládání s prezentací pro jiné než studijní účely v tomto kurzu je zakázáno.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky Statistická příloha Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) zpracované dle metodiky Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA)

Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Výbor - Téma Valné shromáždění (GA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) Úvod Ačkoli ve vyspělých zemích žije pouze pětina obyvatel planety, spotřebovávají více jak 80% zdrojů.

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Financování udržitelného rozvoje se zapojením soukromého kapitáluve financování

Financování udržitelného rozvoje se zapojením soukromého kapitáluve financování HOSPODÁŘSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ REPUBLIKY Financování udržitelného rozvoje se zapojením soukromého kapitáluve financování Ivan Voleš rozvojové Konzultant odboru pomoci legislativy,

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Nadace a fondy obecně u nás nejvíce podporují oblast zdravotní, následuje oblast vzdělávání a oblast sociální a humanitární. (viz Graf č.

Nadace a fondy obecně u nás nejvíce podporují oblast zdravotní, následuje oblast vzdělávání a oblast sociální a humanitární. (viz Graf č. Nadační sektor v České republice v roce 2015 Klíčové výstupy a informace Svojí povahou je nadace a nadační fond správce majetku a zejména dárce, který podporuje třetí osoby, respektive veřejně prospěšné

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci Martin Juroška 1 Abstrakt Mezinárodní hospodářská pomoc je specifickým systémem mezinárodních ekonomických vztahů. Za dobu

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2015

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2015 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2015 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je významnou součástí zahraniční politiky České republiky, která se zasazuje o bezpečnost, stabilitu, prosperitu

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Ing. Petr Ondráček, CSc. prof. Ing. Boris Šimák, CSc. Zapojení FEL ČVUT do programů ehealth Mezinárodní telekomunikační unie

Ing. Petr Ondráček, CSc. prof. Ing. Boris Šimák, CSc. Zapojení FEL ČVUT do programů ehealth Mezinárodní telekomunikační unie Ing. Petr Ondráček, CSc. prof. Ing. Boris Šimák, CSc. Zapojení FEL ČVUT do programů ehealth Mezinárodní telekomunikační unie Větruše - 24. 5. 2013 O čem budu mluvit ITU - mise, organizační struktura, aktivity,

Více

Exportní konference. Nigérie, Maroko, Egypt , MPO. Andrea Heverlová Ministerstvo průmyslu a obchodu NIGÉRIE, MAROKO, EGYPT

Exportní konference. Nigérie, Maroko, Egypt , MPO. Andrea Heverlová Ministerstvo průmyslu a obchodu NIGÉRIE, MAROKO, EGYPT Exportní konference Nigérie, Maroko, Egypt rady a tipy pro český export 7. 2. 2017, MPO ČR vs. AFRIKA Hospodářské zájmy ČR na třetích trzích: Odbytiště ZB, SL vývoz, prodej Investice, výroba, joint venture

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. října 2014 č. 875 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více