Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma zahraniční rozvojové pomoci. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Luděk Plachký"

Transkript

1 Reforma zahraniční rozvojové pomoci zpráva Výzkumné služby Kongresu Autor: Luděk Plachký

2 1. Úvod Zahraniční rozvojová pomoc Spojených států amerických (USA) tvoří jednu z velmi důležitých kapitol americké zahraniční politiky, protože představuje jednu z nejlepších možností, jak ve světě šířit základní americké hodnoty jako je svoboda a demokracie. Každoročně na ni jsou vynakládány nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu USA, které jsou primárně administrovány Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID). 2. Historie Poskytování moderní zahraniční rozvojové pomoci pozorujeme především po II. světové válce, kdy se začalo upouštět od poskytování pomoci vojenské a stále většího významu nabývala pomoc ekonomická a 60. léta Od roku 1947 do roku 1949, kdy byl státním tajemníkem George C. Marshall, se pomoci v poválečné Evropě věnoval tzv. Marshallův plán, který státům zdecimovaným válkou poskytoval jak finanční, tak technickou pomoc směřující k co nejrychlejšímu obnovení infrastruktury, posílení vyčerpané poválečné ekonomiky a k celkové stabilizaci regionu. 1 Vzhledem k úspěchu Marshallova plánu pokračoval v poskytování zahraniční rozvojové pomoci prezident Harry S. Truman. Navrhl nový program mezinárodní rozvojové pomoci všeobecně známý jako Point Four Program. Jednalo se o program zaměřený především na technické a investiční projekty, který byl realizován v letech 1952 až Tento program se stal primární formou poskytované pomoci USA a klíčovou složkou americké zahraniční politiky. Jako takový měl dva hlavní cíle: Snížením chudoby a zvýšením produkce rozvíjejících se zemí zajistit pro USA nové trhy Snížit hrozbu vzestupu komunismu v rozvíjejících se zemích tím, že jim pomáhal prosperovat jako kapitalistickým. V této době bylo také zřízeno několik organizací, předchůdců USAID. 2 1 USAID, USAID history: Early International Development Effort. 2 USAID, USAID history: International aid becomes foreign policy. 1

3 Všechny dosavadní programy, které poskytovaly zahraniční rozvojovou pomoc, zastřešila v roce 1961 Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID vzniknuvší na základě zákona Foreign Assistance Act, podepsaným prezidentem J. F. Kennedym. Tento krok vedl k výraznému zjednodušení administrace rozvojové pomoci, a tím pádem i k větší efektivitě. 3 Funkční období prezidenta Kennedyho a Johnsona se stalo známé jako dekáda rozvoje léta V 70. letech minulého století se začal měnit cíl rozvojové pomoci. Upouštělo se od podpory technických a investičních projektů a do popředí zájmů se dostaly projekty zaměřené na základní lidské potřeby, např. výživa, zdraví, vzdělání a další. 5 V roce 1970 byla také Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) přijata rezoluce č. A/RES/2626 (XXV) 6, kde se v článku 43 této rezoluce zavázaly rozvinuté země OSN poskytovat finanční pomoc ve výší 0,7 % HDP. Tohoto cíle nebylo v případě USA dosáhnuto do dnešního dne, ale i přesto mají USA největší podíl na množství peněz investovaných do zahraniční rozvojové pomoci lét 80. léta minulého století byla ve znamení podpory rozvíjejících se trhů. Hlavními cíli byla stabilizace měn a finančních systémů rozvojových států. USAID znovu potvrdila svoje cíle - dosažení ekonomického růstu založeného na zaměstnanosti a přijetí možností, které přinášela revitalizace zemědělství a rozšiřování domácích trhů. Tato dekáda s sebou přinesla také řadu změn. Hlavními kanály poskytované pomoci se staly soukromé dobrovolnické organizace a většina pomoci se přesunula z individuálních projektů do velkých programů. 7 3 Došlo k sjednocení úsilí mezi organizacemi International Cooperation Administration, Development Loan Fund, Export-Import Bank a programu Food for Peace 4 USAID, USAID history: International Aid in the 1960s: An Agency is Born. 5 USAI,. USAID history: International Aid in the 1970s: A Shift to Basic Human Needs. 6 Valné shromáždění OSN. Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 7 USAID, USAID history: InInternational Aid in the 1980s: A Turn to Free Markets. 2

4 léta V 90. letech 20. století se hlavními prioritami USAID staly trvale udržitelný rozvoj a pomoc zemím zvýšit kvalitu života jejich občanů. V tomto desetiletí byly přizpůsobeny programy ekonomickým podmínkám dané cílové země. 8 Tyto změny vedly k zvýšení efektivity vynakládaných financí na rozvojovou pomoc. USAID sehrála hlavní roli v plánování a implementaci programů po pádu Berlínské zdi v roce Tyto programy pomohly ustanovit nové demokratické země se otevřenými ekonomikami a s citlivými sociálními systémy Nové milénium Po přelomu tisíciletí bylo slyšet volání po reformě USAID. Kvůli válce v Iráku a Afghánistánu byla USAID povolána pomoci těmto zemím k obnově vlády, infrastruktury, občanské společnosti a základních služeb jako je zdravotnictví a vzdělání. Agentura (USAID) začala realizovat své programy tak, aby získala co nejvíce užitku ze svých alokovaných prostředků. V tomto období zesílila také kampaň požadující, aby se na poskytování rozvojové pomoci podílely i další organizace zahrnující soukromý sektor a nadace Definice zahraniční rozvojové pomoci Podle výboru OECD/DAC 11 (Organisation for Economic Co-operation and development/development assistance commitee) se zahraniční rozvojová pomoc (ODA, Official development assistance) definuje jako pomoc, kterou poskytují vlády vyspělých států buď přímo rozvíjejícím se státům, které jsou uvedeny na seznamu příjemců DAC nebo mezinárodním organizacím. 8 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 9 USAID, USAID history: International Aid in the 1990s: Sustainability and Democracy. 10 USAID, USAID history: International Aid in the 2000s: War and Rebuilding. 11 OECD byla založena v roce 1961 a výbor DAC je její součástí od samého počátku. V současnosti sdružuje OECD 34 států světa. 3

5 Za oficiální rozvojovou pomoc (ODA) jsou považovány ty toky peněz, materiálu či technické pomoci do rozvojových zemí, které: jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země (na rozdíl od soukromé pomoci či zahraničních investic) s cílem udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje (na rozdíl od toků, jejichž cíle nejsou rozvojové, ale komerční či bezpečnostní například vojenská pomoc je z ODA vyřazena) mají koncesionální charakter (jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky výhodnější, než půjčka poskytnutá za podmínek tržních). 12 Z ODA je vyloučena: vojenská pomoc s výjimkou nákladů na dopravu humanitární pomoci peacekeepingové mise pokud úzce nesouvisí s rozvojovými aktivitami nukleární programy, pokud nejsou určeny civilistům kulturní programy, pokud nebudují kulturní kapacity v cílových zemích 13 Je také důležité rozlišovat mezi pomoci humanitární a rozvojovou. Humanitární pomoc je poskytována jako rychlé řešení především nečekaných problémů, které mohou způsobit například přírodní katastrofy, válečné konflikty atp. Jako taková, ale je součástí ODA. Zbývající části ODA jsou zaměřeny na dlouhodobé projekty, které pomáhají rozvojovým státům dosáhnout ekonomického růstu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, rozvoji infrastruktury, potlačení chudoby a k celkové stabilizaci poměrů v dané rozvojové zemi. Zásadním rozdílem tedy je, že rozvojová pomoc je pomoc dlouhodobá a dotýká se všech sfér života občanů rozvojové země, mezitím co humanitární pomoc je pomoc krátkodobá a má zažehnat pouze akutní problémy. 12 KAPLAN, M., Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). 13 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. 4

6 4. Rozvojové cíle tisíciletí Hlavní cílové kategorie, kam by rozvojová pomoc měla směřovat, byly stanoveny v projektu rozvojových cílů tisíciletí (MDG s, Millennium Development Goals) na tzv. Summitu tisíciletí, 8. března Projekt rozvojových cílů tisíciletí končí v roce 2015 a ještě mnoho cílů ze stanových 8 nebylo naplněno. Rozvojové cíle tisíciletí: odstranit chudobu a hlad dosáhnout základního vzdělání pro všechny prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti snížit dětskou úmrtnost zlepšit zdraví matek bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi zajistit udržitelný stav životního prostředí budovat světové partnerství pro rozvoj 5. Objem zahraniční rozvojové pomoci Spojených států amerických (ODA) Spojené státy americké jsou největším poskytovatelem ODA na světě v absolutních číslech. V roce 2012 na ODA vydaly ze svého rozpočtu 30,69 miliard USD. Ačkoliv tato částka představuje největší investovanou sumu peněz do ODA ve světě, musíme si uvědomit, že v procentuálním vyjádření k hrubému domácímu produktu (HDP) se jedná pouze o 0,19 %, což ani zdaleka nesplňuje cíl, ke kterému se zavázaly vyspělé státy Organizace spojených národů na 25. zasedání Valného shromáždění v rezoluci č. A/RES/2626 (XXV) 14, kde byla míra poskytované ODA stanovena na 0,7 % HDP. Viz grafy č. 1 a 2 níže. 14 Valné shromáždění OSN, Rezoluce Valného shromáždění 2626 (XXV). 5

7 5.1 Graf č. 1 Zobrazení ODA vůči HDP za rok Graf. č. 2 Zobrazení ODA v absolutních číslech za rok

8 Zajímavostí je, že náklady vynaložené na ODA nedosahují ani 1 % celkového federálního rozpočtu USA, ale americká veřejnost si myslí, že tyto náklady představují celých 25 % federálního rozpočtu 15. Tento jev je pravděpodobně způsoben faktem, že mnoho Američanů neví, že se do ODA nepočítají vojenské a další mise zmíněné výše. 5.3 Obr. č. 1 Podíl ODA ve federálním rozpočtu USA v roce USAID, Dollars to results. 7

9 6. Investiční oblasti zahraniční rozvojové pomoci Rozvojová pomoc poskytovaná USA směřuje do různých investičních oblastí, důležitých pro rozvoj daného státu. Mezi tyto oblasti patří např. podpora ekonomického růstu, do které je investováno největší množství finančních prostředků, dále podpora lidských zdrojů, která má za následky rozvoj občanské společnosti, investice do míru a bezpečí, do spravedlivé, demokratické vlády, humanitární pomoc a nakonec řízení (management) celé ODA. Nutno také dodat, že poměrně velké množství investic se prolíná všemi oblastmi a tvoří tzv. multi-sektorovou zahraniční rozvojovou pomoc. Celková ODA se dělí do dvou základních kategorií: bilaterální a multilaterální. Bilaterální pomoc je ta pomoc, která směřuje přímo do státu příjemce. Multiraterální pomoc je zprostředkovávána skrze mezinárodní organizace jako: OSN, World Bank, Regionální rozvojové banky aj. V grafu č. 3 můžete vidět, do jakých sektorů směřovala bilaterální ODA z USA v letech 2011 a Graf č. 3 Bilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), roky 2011, 2012 Pozn.: CY 20XY Calendar Year 20XY 8

10 V tabulce č. 1 můžete vidět, do jakých organizací směřovala multilaterální ODA z USA v roce Tab. č. 1 Multilaterální ODA (čisté transakce v miliónech USD), rok

11 7. Rozvojová pomoc USA podle geografických oblastí Další z nabízejících se možností jak dělit ODA je její geografická působnost. Jak vidíte na grafu č. 4, níže největším geografickým regionem, kam směřují finance z ODA, je Subsaharská Afrika, která je následována Asií (kde je největším příjemcem pomoci Afghánistán), Střední a Jižní Amerikou, Blízkým východem, Severní Afrikou a jako poslední Evropou. Velká část, celých 26 % ODA, ale směřuje do blíže nespecifikovaných geografických zón jedná se např. o ostrovy v Tichém Oceánu, Oceánii apod. 7.1 Graf č. 4. Celková ODA dle geografických regionů, rok

12 7.2 Největší příjemci americké rozvojové pomoci Největšími příjemci americké rozvojové pomoci jsou především státy poničené dlouhými válečnými konflikty (Afghánistán, Irák) či státy, které v dekolonizačním období prodělaly zásadní změny v politickém či celospolečenském upořádání. Dále se jedná o země, které trpí náboženskými či etnickými spory. Tyto státy by bez zahraniční rozvojové pomoci nemohly samy plně kontrolovat svou situaci a mohly by se stát potenciálním zdrojem dalších diplomatických či dokonce vojenských sporů. Jedině podpora demokratické a spravedlivé vlády, růst ekonomiky, vzdělanosti aj. může pomoci k zotavení těchto států a posílení jejich pozice v dnešním světě. 7.3 Graf č. 5 a Tab. č. 2 Top 10 příjemců bilaterální ODA z USA, rok Celkový objem rozvojové pomoci plynoucí z USA Do celkového objemu rozvojové pomoci řadíme mimo ODA (poskytována vládou či jejími agenturami) všechny finanční toky, které mají za účel pomáhat v rozvojových zemích. Mezi poskytovatele takovéto pomoci patří různé charitativní organizace, nadace, církve, občanská společnost aj. Důležitými poskytovateli rozvojové pomoci jsou také firmy a korporace. Tyto subjekty byly v minulých letech motivovány k větší aktivitě při poskytování rozvojové pomoci programem Global Development Alliances, 16 který nabízí spolupráci soukromých subjektů a USAID ve sféře, kde se protínají zájmy obou těchto skupin. 16 Více o projektu Global Development Alliances najdete zde: 11

13 Z tabulky č. 3 jasně vyplývá, že ODA tvoří cca. 10 % celkové pomoci, která směřuje do rozvojových zemí. To znamená, že ODA nemůže být jediným měřítkem štědrosti, protože mnohem více peněz, než je poskytováno vládou, je do rozvojových zemí posíláno migranty žijícími v USA (posílání financí zpět do domovské země) či privátními kapitálovými toky, které můžou a většinou i mají jistý komerční charakter. 8.1 Tab. č. 3. Celkové množství peněz plynoucích z USA do rozvojových zemí. Rok

14 9. Závěr Z celé této výzkumné kongresové zprávy vyplývá, že poskytování zahraniční rozvojové pomoci má ve Spojených státech již dlouholetou tradici. Díky financím, které Spojené státy investovali do rozvojových zemí, se nejenom zlepšuje životní úroveň tamějších obyvatel, ale celkově roste ekonomická síla a konkurenceschopnost těchto zemí. Poskytování zahraniční rozvojové pomoci tvoří jeden z velice důležitých nástrojů zahraniční politiky. Díky tomu, že jsou Spojené státy největší poskytovatel této pomoci, získávají ekonomické vazby v jednotlivých zemích a vzniká tak oboustranně výhodná spolupráce. V současnosti působí USAID ve více než 100 zemích světa a snaží se dosahovat cílů, které definoval prezident Kennedy před více než 50 lety prosazovat zahraničně-politické zájmy USA, šířit demokracii a budovat svobodné trhy a zároveň nabízet lidem v rozvojových zemích pomocnou ruku tak, aby i oni dosáhli na lepší životní úroveň, zotavili se z katastrof a mohli žít ve svobodné zemi USAID. USAID history. USAID [online]. 13

15 10. Seznam zdrojů BABICKÝ, Tomáš. Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání přístupů hlavních světových donorů [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Pavel Pšeja. Dostupné z: BLÁHA, Pavel; DJAKOUALNO, Lukáš Hendé. Background report: Valné shromáždění (GA), Oficiální rozvojová pomoc (ODA) s. Dostupné z: <http://www.studentsummit.cz/data/ bgr_ga_oda.pdf>. BLAHUTOVÁ, Zuzana. Americká zahraniční rozvojová spolupráce v Iráku z pohledu vybraných teorií mezinárodních vztahů. Brno, Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Břetislav Dančák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/113185/fss_m_b1>. Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. Str. 8. Dostupné z: <http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1015/2012indexofg lobalphilanthropyandremittances.pdf>. KAPLAN, Michal. Rozvojová politika vyspělých zemí (OECD/DAC). Rozvojovka.cz [online] [cit. 13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-oecd-dac>. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Official development assistance definition and coverage. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [online]. [cit.13. března 2014]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage. htm>. Grafy 5.1 a 5.2: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Compare your country Official development assistance. Obr. 5.3: USAID. Dollars to results.; Graf 6.3: USAID, Disbursements by Sector. Tabulka 6.2: USAID, Multilateral Contributions. Graf 7.1: USAID, Recipients By Geographic Area.; Graf 7.3: USAID, Top Ten Recipients. Tabulka 8.1: Hudson Institute. The Index of Global Philanthropy and Remittances. 14

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 PRAHA, PROSINEC 2001 OBSAH, VYSVETLIVKY Obsah Úvod... 1 Analýza systému a

Více

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Bc. Radek Feix Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní,

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Jiří Cveček MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Mikrofinancování Microfinance Jan Barcal 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mikrofinancování vypracoval

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Srovnání rozvoje mikrofinančního trhu v zemích Venezuely, Peru a Kolumbie Bakalářská práce Praha 2014 Vedoucí

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více