Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, Brno IČ DIČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450"

Transkript

1 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, , tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Představení organizace...4 Poradenské centrum...6 Centrum pro výzkum neziskového sektoru...12 Asistenční a Monitorovací Servis (AMoS)...16 Vzdělávání...20 Festival Co připravujeme...25 Přehled hospodaření...26 Výrok auditora...28 Poděkování...29 Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno IČ DIČ tel.: fax:

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným 4. prosince Ministerstvo vnitra ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R. Orgány organizace 1. Konference, 2. Rada, 3. Ředitel Zakládajícími osobami sdružení jsou: PhDr. Miloslav Kotek, Ing. Petr Láska a František Stehlík, kteří současně tvoří Konferenci. Konference dne na svém zasedání zvolila Radu ve složení: JUDr. Hana Frištenská PhDr. Miloslav Kotek PhDr. Eva Rotreklová Dále jmenovala ředitelem a statutárním zástupcem PhDr. Miloslava Kotka. Posláním institutu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým) sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí k naplnění svého poslání především tyto činnosti: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských (neziskových) organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a fi remního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského (neziskového) sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifi cké aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelskou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem organizacím i jednotlivým osobám, které sympatizují s posláním a záměry Trialogu a jakýmkoliv způsobem podpořili jeho činnost. Jmenovitě je třeba poděkovat za fi nanční podporu, dotace a granty: Podpora institutu: TRANS-TECHNIK, spol. s.r.o. (Brno) Vodárenská akciová společnost, a.s. (Brno) Stavební fi rma Milan Matěj Podpora Poradenského centra: Nadace rozvoje občanské společnosti (z prostředků EU a NIF) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Krajský úřad Jihomoravského kraje Magistrát města Brna Podpora CVNS: Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, prostřednictvím Nadace VIA Velvyslanectví USA v Praze Vzdělávací nadace Jana Husa Popora Festivalu 3+1: APOS AUTO, spol. s r.o. (Letovice), AUTECO BS, spol. s r.o. (Boskovice), AUTOŠKOLA Zdeněk Pernica (Blansko), CARNOVA, spol s. r.o. (Svitavy), DN FORMED Brno, spol.s r.o., DOPAZ s.r.o. (Letovice), EKOTERM spol. s r.o. (Letovice), Hotel DERMOT (Letovice), KERAMIKA Letovice, s.r.o., KOMPLETSTAV Letovice, spol. s r.o., LETOSTAV, spol. s r.o. (Letovice), MITTAG, spol. s r.o. Brno, MUSICDATA, spol. s r.o. (Brno), Nadace města Letovice, Pivovar ČERNÁ HORA, spol. s r.o., STAVKOM, spol. s r.o. (Boskovice), TELURIA, spol. s r. o. (Skrchov), TRANS-TECHNIK, spol. s r.o. (Brno), TYLEX Letovice a.s., VAPIS Boskovice, spol. s r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, ZAMAZAL ml. & spol., s.r.o. (Brno) Zaměstnanci K pracovalo v Trialogu 7 zaměstnanců na plný pracovní úvazek, 3 na částečný úvazek a 2 na mateřské dovolené. S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři najímaní na 4 29

4 VÝROK AUDITORA PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE konkrétní akce. Postupně se tak vytváří tým stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Zaměstnanci a spolupracující osoby (k ) PhDr. Miloslav Kotek ředitel Jana Kubíková - sekretářka Ing. Kateřina Nováková ekonomka, tč. na mateřské dovolené Ing. Hana Jurajdová ekonomka Ing. František Ettler programátor Michaela Harantová koordinátorka programu MUDr. Jana Lásková odborná konzultantka PhDr. Miroslav Pospíšil vedoucí Centra pro výzkum neziskového sektoru Ing. Tomáš Rosenmayer pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru PhDr. Eva Rotreklová vedoucí Poradenského centra Eva Dohnalová, DiS. sociální pracovnice Lenka Varmužová, DiS. sociální pracovnice Šárka Baštánová, DiS. sociální pracovnice, tč. na mateřské dovolené JUDr. Marek Čejka odborný konzultant Mgr. Petra Nováková - odborný konzultant Mgr. Irakli Sokolovski - odborný konzultant Ing. Jaroslav Dvořák - webmaster Dobrovolníci: Lucie Čiháčková Alena Doláková Irena Holá Michaela Kašíková Lucie Rosová Iva Sapáková Jaroslava Svobodová Libor Třeška Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, b. ú. č /0100. Finanční zdroje granty, dotace sponzorské dary vlastní činnost v souladu se stanovami. 28 5

5 PORADENSKÉ CENTRUM Projekt: OBČANSKÁ PORADNA PORADENSKÉ CENTRUM Občanská poradna poskytuje od roku 1999 osobám ze znevýhodněných sociálních skupin poradenské služby v obtížných životních situacích, orientaci a informace všem občanům, kteří řeší aktuální problém a dále také dlouhodobou pomoc a doprovázení. Poradna je řádným členem Asociace občanských poraden a v roce 2003 byla zastoupena ve výkonném výboru asociace. Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s Chartou občanských poraden a Minimálními standardy Asociace občanských poraden a Standardy kvality sociálních služeb MPSV. Koncem roku 2002 a počátku roku 2003 prošla občanská poradna Trialog kontrolou, která se zaměřila na dodržování minimálních standardů AOP a Etického kodexu občanského poradce. Kontrola ověřovala procedurální, personální a provozní standardy. Občanská poradna Trialog dosáhla standardní úrovně kvality ve všech kritériích a splnila tak Standardy kvality AOP. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NÁKLADY: v tisících Kč Materiálové náklady Energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky...3 Jiné provozní náklady...45 Odpisy...38 Členské příspěvky...13 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní ztráta v hospodaření za rok 2003 ve výši 376 tis. Kč byla způsobena plánovanou rekonstrukcí budovy sídla organizace a spolufi nancováním projektů EU. Bude pokryta ze zisku hospodaření z minulých let, který činí celkem tis. Kč. V průběhu roku 2003 poradnu navštívilo nových klientů, opakovaně přišlo 599 klientů, celkový počet konzultací (kontaktů) činil 2 189, bylo zodpovězeno dotazů. Občanská poradna dále nabídla klientům pomoc při sepsání nejrůznějších písemností nejčastěji se jednalo o podání či návrhy v občansko-právním soudním řízení (žádost o úpravu poměrů k nezletilým dětem, návrh na rozvod), správním řízení (žádost o přiznání dávky sociální péče, odvolání proti nepřiznání částečného invalidního důchodu) atd. tuto službu v OP zajišťovali studenti právnické fakulty MU nebo právník, který dané písemnosti s klienty sepisoval. Od ledna 2003 pokračovali dobrovolní pracovníci občanské poradny Trialog dle sestaveného vzdělávacího plánu ve svém zaškolování. Na přelomu března a dubna absolvovali dobrovolníci intenzivní týdenní školení Práce s klientem v občanské poradně (realizované OP Trialog a OP Brno v souladu s metodikou AOP). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podpořilo také pilotní projekt občanské poradny Program vzdělávání a supervize v OP Trialog, jehož výsledkem je mimo jiné: 6 27

6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VÝNOSY: v tisících Kč Tržby za vlastní poskytované služby celkem: z toho: vzdělávání poradenství ostatní služby Nadační příspěvky a granty celkem: z toho: nadační příspěvek z Mott Foundation nadační příspěvek Vzdělávací nadace Jana Husa...59 nadační příspěvek z Nadace města Letovice nadační příspěvek z NROS NIF nadační příspěvek z NROS AMoS grant velvyslanectví USA v Praze Finanční dary od právnických osob celkem: z toho: fi rma TRANS-TECHNIK spol. s r.o Ostatní Dotace celkem: z toho: Dotace z rozpočtu MPSV Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje...84 Úroky celkem:...1 Výnosy z reklamy celkem:...48 VÝNOSY CELKEM: PORADENSKÉ CENTRUM zavedení systému supervizí, interních i externích, jejich ověření v praxi a zapojení týmu dobrovolníků a pracovníků partnerských poraden, ověření významu individuálních vzdělávacích plánů v systému celoživotního vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí. Projekt: SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY A PORADNA PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI 1. Poskytování poradenských služeb, podpory a doprovázení rodin - osamělí rodiče pečující o děti, řešení sociální situace, zajištění péče o děti, úprava poměrů nezletilého dítěte, vztahy a kontakty dítěte s druhým rodičem, podíl na výchově dítěte, - rodiny v krizové situaci, - spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi poskytujícími sociální služby, - individuální práce s klientem na stanovení cílového stavu, možnosti a způsoby jeho dosažení, situace dítěte - respektování jeho zájmů a naplňování potřeb s ohledem na věk, - podpora a praktická pomoc při řešení situace, - refl exe změn, praktické kroky k udržení pozitivních změn v rodině, - pomoc při sepisování podání - např. návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte, předběžná opatření - úprava styku dítěte s druhým rodičem atd. - rodiny ohrožené domácím násilím - spolupráce se specializovanými pracovišti, dílčí pomoc, - rodiče - cizí státní příslušníci - životní podmínky v odlišném sociokulturním prostředí, pomoc při získání sociálních dávek, informace o možnostech vzdělávání pro děti, kontakty s cizineckou policií, pomoc při vyřizování žádostí o trvalý pobyt, pomoc při vyřizování žádosti o občanství, praktická pomoc při sepisování podání a návrhů. 2. Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči - refl exe adaptační fáze v rodině, - individuální poradenská práce v problémových situacích, - poradenská práce před přijetím dítěte do rodiny, event. dalšího dítěte do rodiny, 26 7

7 PORADENSKÉ CENTRUM - spolupráce s pěstounskými rodinami a rodinami, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu na zachování kontaktů a vazeb dětí a jejich rodičů, - poradenská činnost pro rodiny, které se rozhodují o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, 3. Spolupráce s OSPOD - při řešení situace klientů, konzultace, příp. zajištění následné péče dle požadavků a návrhů OSPOD, - pracovní setkání se sociálními pracovnicemi OSPOD pověřených obcí k aktuálním otázkám sociálně právní ochrany dětí, především náhradní rodinné péče (2x ročně). 4. III. celostátní seminář Náhradní rodinné péče Brno, Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Téma: AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - Profesionální pěstounská péče - Podpora a pomoc rodinám s dětmi v ústavní výchově - Specifi cké otázky přípravy budoucích pěstounů - Systém celoživotního vzdělávání pěstounů - Rodina v SOS dětské vesničce - Přímá adopce - Mezinárodní osvojení - Spolupráce kojeneckých ústavů a dětských domovů s náhradní rodinou - Náhradní rodinná péče a reforma veřejné správy Již potřetí se uskutečnil celostátní seminář k aktuálním otázkám náhradní rodinné péče. CO PŘIPRAVUJEME CO PŘIPRAVUJEME 1. Založení občanského sdružení Trialog - Poradenské centrum Z iniciativy zakladatelů a pracovníků občanského sdružení TRIALOG (Br..) bylo založeno v zájmu rozšíření občanských aktivit v oblasti sociálních služeb další obč. sdru. s názvem TR-PC. Registrváno na Ministe vnitra ČR byxlo dne od č.j. VS /1-1/55 713/03 - R, IČ ˇ-Cinnost zahájilo k a pokračuje v realizaci programů obč. poradenství, soc.- služeb pro rodiny a dalších aktivit v oblasti ochrany lidských a občanských práv a sociálně právní ochrany dětí. 2. Adaptace konferenčního sálu v budově Orlí 20 Postupně se daří realizovat 2. etapu stavebních úprav nových prostor v budově sídla Trialogu. Prostory budou využívány jako konferenční sál pro aktivity Trialogu a budou nabízeny neziskovým organizacím i komerčním subjektům pro přednáškovou a prezentační činnost. 3. Konferenční servis Trialog bude v roce 2004 postupně rozvíjet novou aktivitu Konferenční servis. Bude využívat nově adaptovaný přednáškový sál, který bude nabízet veřejnosti. Aktivně bude nabízet organizační zajištění konferencí, seminářů, prezentací fi rem apod. Nabídka a informace budou uveřejněny na webových stránkách. 4. Klub přátel Trialogu Během roku 2004 se bude formovat Klub přátel Trialogu. Spolupracující partnerské organizace z řad podnikatelských i neziskových subjektů mají zájem zapojit se do aktivit Trialogu a přispět k jejich realizaci nápadem, vlastními silami, materiálně, fi nančně. Úvodní slovo pronesl JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce práv v ČR. Dále pak více než 200 účastníků semináře vyslechlo 20 příspěvků na uvedená témata. Závěry a návrhy dalšího rozpracování aktuálních otázek náhradní rodinné péče může zájemce najít na webových stránkách Trialogu a ve vydaném sborníku (k dispozici je v Trialogu). 8 25

8 FESTIVAL 3+1 se staly symbolem letošního ročníku. Kvízy a hry po celé odpoledne přitahovaly malé i starší děti. Sobotní večer patřil 8 hudebním skupinám (místní začínající kapela, Hoochie Coochie Band, Chorchestr, Oskar Petr, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Workshop, Ivan Hlas a Růžový brejle, Žáha), jejichž vystoupení se setkalo s velmi příznivou kritikou v odborných hudebních časopisech. Počet návštěvníků, spolupracujících organizací, podnikatelů: Každoročně stoupá počet návštěvníků jednotlivých částí programu Letní školy, doprovodného zábavného programu pro veřejnost, prezentací regionálních neziskových organizací, místních podnikatelů, návštěvníků hudebního programu. V letošním roce prošlo festivalovými programy více než 2500 osob. Každoročně vzrůstá i počet zájemců z řad občanských neziskových organizací a drobných místních podnikatelů na prezentaci svých aktivit v regionu. Účast starostů obcí a měst regionu je stabilně vysoká. Podrobné informace zájemce najde na webových stránkách. Kontakt: PhDr. Miloslav Kotek PORADENSKÉ CENTRUM Projekt: PRÁVNÍ PROGRAM PORADENSTVÍ, PRÁVNÍ POMOC A PREVENCE (OCHRANA PRÁV SOCIÁLNĚ DISKRIMINOVANÝCH SKUPIN) Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků NIF. Činnosti a realizované výstupy: 1. Letní škola občanské poradny Trialog Zvyšování kvalifi kace poradců a pracovníků občanské poradny je nezbytnou podmínkou pro udržení kvality poskytovaných poradenských služeb a naplnění jejich poslání a cílů. Proto byla uskutečněna další série tematických seminářů (navazují na Letní školu 2002). Cílem bylo prohlubování základního pramene informací a především jeho praktické využití v poradenské práci. Tématy těchto setkání nazvaných souhrnně Letní škola občanské poradny Trialog 2003 byla: správní řízení ( přednášející Mgr. Nováková) řízení soudů na prvním stupni ( přednášející Mgr. Irakli Sokolovski) Evropská unie ( přednášející JUDr. Marek Čejka) Setkání se účastnili poradci a pracovníci z dalších občanských poraden sdružených v Asociaci občanských poraden. Tato témata byla zvolena v souvislosti s praktickými požadavky poradců - vzhledem k aktuálnosti témat pro klienty občanské poradny. Výstupy z přednášek uvedených na Letní škole byly zpracovány jako příspěvky do informačního bulletinu, který byly zaslány všem poradnám, které jsou členy Asociace občanských poraden. 2. Public relations Další součástí public relations je prezentace poradny v Českém rozhlase Brno. Dne vystoupila v Českém rozhlase Brno vedoucí občanské poradny PhDr. Eva Rotreklová, příspěvek se týkal tématu, který byl v době prázdnin aktuální a to: zaměstnávání mladistvích, brigády apod. Klienti mají dále v čekárně i v hovornách informační panely, kde jsou pro ně umístěny letáky s důležitými informacemi (informační letáky zpracovala Asociace občanských poraden), dále si mohou přečíst Chartu občanských poraden, na nástěnkách se pravidelně objevují aktuality ve změnách zákonů (momentálně jsou informační panely zaměřeny na témata: 24 9

9 PORADENSKÉ CENTRUM domácí násilí, rovnost příležitostí mužů a žen v zaměstnání, změna záruční doby a problémy s tím související). Informační panely jsou v rámci projektu využívány k prezentaci nejčastějších problémů klientů a k výchově občanů k lidským právům. V rámci projektu jsme se více zaměřili na pravidelné prezentování občanské poradny široké veřejnosti a to prostřednictvím informací ve Zpravodajích městských částí, v měsíci červnu 2003 jsme rozeslali informaci ohledně služeb občanské poradny Trialog a také otázky a odpovědi (konkrétní otázky našich klientů a odpověď na ni) jak úřadům městských částí, tak také pověřeným obcím Jihomoravského kraje. 3. Prohloubení spolupráce s veřejnou správou Občanská poradna uspořádala supervizní setkání na pracovišti MMB evidence obyvatel. Vedoucí tohoto oddělení jsme požádali o supervizi ohledně tématu trvalého pobytu (trvalé bydliště, odhlášení z trvalého bydliště). Vzhledem k tomu, že jde o jeden z velmi častých dotazů našich klientů, probrali jsme veškeré otázky ohledně správního řízení týkajícího se zejména zrušení údaje trvalého pobytu. Dále byla pracovnice informována o nejčastějších problémech našich klientů s tímto spojených. Setkání se zúčastnili pracovníci OP Trialog, dobrovolníci OP a také pracovníci IQ Roma servis. Pracovnice MMB paní Mičková nabídla i další spolupráci, je možné uspořádat další supervizní setkání v naší poradně na další případná témata. 4. Další rozvoj spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv V rámci poradenství v občanské poradně jsou poskytovány kontakty na Kancelář veřejného ochránce práv (dále KVOP) těm klientům, kteří by mohli jeho služeb využít. Často vysvětlujeme klientům jaké kompetence KVOP má a nemá. Poskytujeme klientům zpracované informace ohledně možností tohoto pracoviště, konkrétně materiál: Veřejný ochránce práv a soudy, Jak Vám může veřejný ochránce práv pomoci?. Mnoho klientů naopak přichází do naší poradny po doporučení pracovníky KVOP a to z toho důvodu, že KVOP nemá v kompetenci řešit jejich problém a my bychom mohli v této věci poradit. FESTIVAL 3+1 z obcí letovicka. Vystoupení každé triády bylo zakončeno vystoupením jedné hudební skupiny. Odtud původně jen pracovní název 3+1. Hlavní program byl doprovázen prezentacemi dalších neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy způsobem, jaký sami uznají za vhodný (výstavky, prezentace propagačních materiálů, fotografi í z akcí, prodej výrobků chráněných dílen, případně workshopy, doprovodné programy pro děti apod.) Myšlenku festivalu se podařilo úspěšně realizovat hned v 1. ročníku v roce V dalších ročnících trvale vzrůstá zájem veřejnosti o tuto akci. Pro regionální neziskové organizace i pro podnikatele se stává prestižní záležitostí podílet se na této akci. V roce 2003 tedy proběhl již 4. ročník. Přípravy jubilejního 5. ročníku v roce 2004 s výrazně rozšířeným programem hudebním i doprovodným probíhají ve spolupráci s neziskovými organizacemi, podnikateli a zástupci obcí v regionu Trialog již není jediným a hlavním realizátorem této akce. Dnes sehrává spíše roli iniciátora a koordinátora. Důležitý je též fi nanční aspekt. V 1. ročníku bylo nutné akci fi nančně podpořit ze zdrojů, které zajistil Trialog. Ve 2. ročníku vznikl malý zisk, který zůstal v regionu na podporu rozvoje neziskových organizací. Ve 3. a 4. ročníku byl festival fi nančně zajištěn jen z místních zdrojů. Zisk přes 100 tisíc Kč vše bylo použito k odstranění následků povodní v regionu. Každým rokem se rozšiřuje doprovodný program i trvání festivalu. V roce 2003 samotný festival předcházela Letní škola nestátních neziskových organizací. Na programu byly přednášky a workshopové programy: Stát, kraje a obce poskytování podpory NNO, Dobrovolnictví v práci neziskových organizací, Nestátní neziskové organizace, regiony ČR a Evropská unie, Trvale udržitelný rozvoj regionu spolupráce 3 sektorů, Závěrečné sobotní dopoledne se již tradičně uskutečnila beseda s krajským hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem, 20 starosty obcí a měst z regionu, místními podnikateli a zástupci občanských neziskových organizací. Program Letní školy byl každým večerem provázen veřejným promítáním zajímavých fi lmů prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků. Během sobotního odpoledne vystoupilo 23 neziskových organizací se svými zábavnými programy pro rodiny s dětmi, fotografi ckými prezentacemi činnosti, případně prodejem výrobků dílen. Vznášející se žluté balónky s logem festivalu 10 23

10 FESTIVAL 3+1 FESTIVAL 3+1 Trialog je iniciátorem rozvíjejícího se projektu komunitní spolupráce 15 obcí a města Letovice (mikroregion Letovicko, v okrese Blansko). Jde o partnerskou spolupráci státní správy, místní samosprávy, místních podnikatelů a občanských iniciativ na rozvoji daného regionu. Festival již 4. rokem uspořádal Brněnský institut rozvoje občanské společnosti TRIALOG Brno spolu s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Základním mottem komunitního festivalu je Partnerství, komunitní spolupráce, regionální rozvoj. Myšlenka partnerství a spolupráce 3 sektorů společnosti (občanského, podnikatelského a správního) se promítá do všech programů festivalu. Z historie festivalu Počátkem roku 2000 se v diskusi pracovníků Trialogu zrodila myšlenka zorganizovat akci, která by dále povzbudila život místní komunity letoviska a napomohla těsnější spolupráci občanů (a občanských organizací), orgánů místní samosprávy a podnikatelů na rozvoji regionu. Konkrétní podobu dal této myšlence nápad uspořádat v srpnu 2000 ve městě Letovice první ročník víkendového letního setkání neziskových organizací (především regionálních), podnikatelů a zástupců místní samosprávy určeného pro nejširší veřejnost z celého regionu. Účelem setkání bylo vytvořit příležitost nejen pro prezentaci činnosti neziskových organizací, ale zároveň i pro zviditelnění dárcovských aktivit jejich sponzorů a pro představení aktivit místní samosprávy v oblasti regionálního rozvoje. Setkání mělo umožnit navázání nových kontaktů a zahájení, popř. rozšíření vzájemné spolupráce. Ta by se neměla zaměřovat pouze dovnitř zmíněných skupin, ale měla by se obracet i k široké veřejnosti, jako zásobárně potenciálních dobrovolných spolupracovníků neziskových organizací i sponzorů. Předpokládali jsme, že spolupráce všech tří sektorů na přípravě a průběhu takové akce bude podnětem pro další spolupráci během roku na rozvoji regionu a bude tak pozitivně ovlivňovat soužití všech sektorů v rámci města a obce. PORADENSKÉ CENTRUM 5. Spolupráce s organizacemi zabývajícími se problematikou cizinců, uprchlíků a migrantů Na půdě občanské poradny Trialog proběhlo informační setkání pracovníků OP Trialog a pracovníků o.s. IQ Roma servis (terénní sociální pracovníci zabývající se především problémy Rómů). Šlo o první vzájemné seznámení se službami poskytujícími jak naší poradnou, tak IQ Roma servis. Smluvena další spolupráce - vzájemné případové supervize (zejména problematika bydlení) 6. S občany do EU V rámci cyklu seminářů Letní škola 2003 byla jedna z přednášek zaměřena na Evropskou unii. Téma zpracoval a odpřednášel JUDr. Marek Čejka, v rámci semináře byla probrána témata: stručná historie EU, evropské instituce (evropský parlament, evropská komise, rada EU, evropská rada, rada Evropy, evropský účetní dvůr, hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, evropský ombudsman, evropská cenová banka, evropská investiční banka, soudní dvůr EU ), ekonomické hodnoty (volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb kapitálu, volný pohyb služeb ) atp. Kontakt: PhDr. Eva Rotreklová, vedoucí Poradenského centra Jako nejvhodnější se nám pro tuto úvodní akci dlouhodobé komunitní spolupráce jevila forma hudebního festivalu, protože je atraktivní pro veřejnost a je schopna přitáhnout širší a především mladší publikum. Základní kostru hudební části festivalu v 1. ročníku tvořilo sedm půlhodinových bloků, v nichž se postupně představilo 7 triád tvořených vždy jednou neziskovou organizací, jedním podnikatelem či fi rmou a starostou některé 22 11

11 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Nové pracoviště Škálu aktivit Trialogu obohatilo v roce 2003 nové pracoviště - Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS). CVNS je společným projektem Trialogu a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně (ESF MU). Poslání Posláním CVNS je trvalé a systematické zkoumání ekonomiky a fungování neziskových organizací v České republice, šíření znalostí a iniciování veřejné a odborné diskuse o neziskovém sektoru. CVNS je prvním výzkumným a analytickým pracovištěm v ČR, které si klade za cíl trvale a systematicky studovat neziskový sektor a jeho organizace. Činnost K uskutečnění svého poslání CVNS zejména: identifi kuje témata výzkumu a vytváří a řeší vlastní výzkumné projekty; řeší rovněž výzkumné úkoly a zakázky od externích zadavatelů, vytváří na základě zjištěných dat syntetické a analytické materiály a publikuje je pro potřeby neziskového, státního a podnikatelského sektoru, pro akademické bádání a výuku, a pro mezinárodní srovnání, vytváří a publikuje vlastní diskusní dokumenty, veřejně politické studie a strategické návrhy a iniciuje fundovanou veřejnou a politickou debatu o neziskovém sektoru a občanské společnosti, organizuje konference, kolokvia, fóra a symposia s cílem rozvíjet relevantní otázky a podporovat dialog mezi teorií a praxí, rozvíjí spolupráci s obdobnými institucemi u nás i v zahraničí. Orgány a pracovníci CVNS Výbor koordinátorů: Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., proděkan Ekonomicko-správní fakulty MU a vedoucí Katedry veřejné ekonomie PhDr. Miloslav Kotek, ředitel Brněnského institutu rozvoje občanské společnosti TRIALOG. Poradní sbor: MUDr. Josef Drbal, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihomoravského kraje VZDĚLÁVÁNÍ pracovnic z pracovišť (pověřených obcí) pořádajících přípravu. Časový rozvrh přípravy pěstounů a osvojitelů Řazení jednodenních (D) a vícedenních víkendových setkání (V): D, V, D, D, V Jedná se celkem o 18 hodin programu během tří jednodenních setkání a 30 hodin programu během dvou víkendových setkání celkem 48 hodin přípravy. 2. Vzdělávací programy na míru. Trialog pořádá a lektorsky zajišťuje prostřednictvím vlastních a externích pracovníků vzdělávací programy tzv. na míru pro zájemce z řad nestátních neziskových organizací, malých podnikatelských subjektů a pracovníků veřejné správy. V roce 2003 bylo realizováno 12 takových programů témata např.: Sebepoznání zdroj porozumění druhým, Asertivita trochu jinak, Práce s obtížnými klienty, Jak se bránit vyhoření v pomáhajících profesích, Práce s dobrovolníky v NNO, aj. 3. Letní škola nestátních neziskových organizací Součástí Festivalu 3+1 (viz dále) je Letní škola nestátních neziskových organizací, která se v roce 2003 uskutečnila v Letovicích ve dnech Témata přednášek: Stát, kraje a obce poskytování podpory NNO, Dobrovolnictví v práci neziskových organizací, Nestátní neziskové organizace, regiony ČR a Evropská unie, Trvale udržitelný rozvoj regionu spolupráce tří sektorů, Programu se zúčastnilo 30 stálých účastníků a přibližně stejný počet jich přišlo jen na některou část programu letní školy. Kontakt: Jana Kubíková, sekretářka Ing. Hana Jurajdová, koordinátora programu 12 21

12 VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Významnou částí vzdělávacích aktivit institutu TRIALOG jsou tzv. přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Od roku 2000 provádí Trialog vzdělávací kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny ze 4 krajů ČR. V roce 2003 se těchto programů zúčastnilo celkem 74 manželských párů (148 osob). Lektorsky se z Trialogu zúčastňují: PhDr. Miloslav Kotek, PhDr. Eva Rotreklová, MUDr. Jana Lásková. Externě spolupracují další 4 odborní pracovníci. Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifi ckých problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Tématické okruhy programů přípravy: 1. Rodina a náhradní rodinná péče rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP, úskalí. 2. Sociálně-právní problematika NRP. 3. Vývojová psychologie potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifi ka potřeb dětí žijících mimo vlastní rodinu. 4. Psychologie rodičovství biologické versus psychologické rodičovství. 5. Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče. Forma přípravy: Příprava obsahuje kombinaci jednodenních setkání (seminářů) a vícedenních (víkendových) setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího charakteru. Vícedenní (víkendová) setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované psychologické programy, zaměřené na silné i rizikové osobnostní stránky účastníků a možnosti změn. Je vhodné takováto vícedenní setkání realizovat v klidném prostředí rekreačního střediska či penzionu mimo bydliště účastníků. Součástí vícedenních programů je setkání se zkušenými pěstouny a osvojiteli, kteří v diskusi sdělí své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Mimo program přípravy lze nabídnout a zprostředkovat návštěvu v kojeneckém ústavu či dětském domově a tam se seznámit s problematikou náhradní péče o děti v ústavním prostředí. V průběhu vícedenního programu se osvědčila návštěva příslušných sociálních 20 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU JUDr. Hana Frištenská, vedoucí sekretariátu a tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace partnerství Ing. Vítězslav Ondruš, CSc., ředitel Odboru ročních národních účtů, Český statistický úřad Ing. Marek Šedivý, výkonný ředitel Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. Výzkumný tým: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. PhDr. Miroslav Pospíšil Ing. Tomáš Rosenmayer Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Vznik CVNS podpořili: Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, prostřednictvím Nadace VIA Velvyslanectví USA v Praze Vzdělávací nadace Jana Husa Historie vzniku Vznik CVNS byl připravován od podzimu 2002, přípravné práce započaly v prosinci Celý proces vzniku CVNS byl rozdělen do tří etap: Přípravné studie, prosinec leden 2003: Analýza potřeb Studie proveditelnosti Dohoda o partnerství mezi ESF MU a Trialogem. Určení organizační podoby CVNS První návrh obecného dlouhodobého strategického plánu a strategického plánu na 3 roky Plán přípravných prací Přípravné práce, únor září 2003: Vypracování strategického plánu, plánu rozvoje a získávání fi nančních prostředků a podrobného plánu práce pro první rok. Identifi kace cílových skupin, strategie práce s cílovými skupinami, navazování kontaktů. 13

13 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Organizační zajištění činnosti CVNS: specifi kace partnerské spolupráce a návrh smlouvy mezi ESF MU a Trialogem, návrh organizační struktury, vytvoření organizačních podmínek pro vznik a činnost CVNS. Materiální zajištění činnosti: identifi kace potřeb, vyčlenění místností a inventáře pro CVNS, nákup zařízení a vybavení, vytvoření PR materiálů, příprava webové stránky. Personální zajištění: vytvoření personální struktury a obsazení, vytvoření a personální obsazení správních a poradních orgánů. Odborné zajištění: rešerše literatury, studium teorie, vyhodnocení stávajících zdrojů dat a dosavadního výzkumu, ustavení teoretických základů a metodiky práce CVNS, budování knihovny, akvizice publikací, zajištění předplatného. Finanční zajištění: identifi kace zdrojů fi nancování, plán získávání fi nančních prostředků, jednání s vybranými fi nančními zdroji, příprava a podání 1. vlny grantových žádostí. Příprava výzkumných projektů. Zahájení pravidelné činnosti - od 1. října 2003: Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university a Trialogem Veřejná prezentace CVNS při příležitosti oslav 5. výročí založení Trialogu Zahájení provozu webových stránek CVNS Ustavující schůze správních a poradních orgánů CVNS Zahájení pravidelné činnosti a realizace prvních výzkumných projektů Projekty realizované nebo zahájené v roce 2003 Projekt zmapování neziskového sektoru v České republice Projekt je základním dlouhodobým výzkumným úkolem CVNS, plánovaným na tři roky ( ). Kromě toho bude CVNS uskutečňovat další výzkumné projekty, doplňující a rozšiřující poznatky ze základního výzkumného programu, a bude také řešit výzkumné úkoly a zakázky od externích zadavatelů. Ekonomika nadačních subjektů v České republice Projekt je první etapou mapování českého neziskového sektoru. Jeho cílem je provést základní empirický ekonomický výzkum nadací a nadačních fondů v České republice, publikovat výsledky a výstupy výzkumu, získat první zkušenosti s ekonomickým výzkumem neziskových organizací v ČR a využít je při ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) Realizace AMoS v roce 2003 pro komerční fi rmu: Soutěž pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v Brně, společně s Trialogem vyhlásila pro rok 2003 již 4. ročník soutěže pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. Cílem soutěže je podpořit neziskové organizace fi nanční částkou 100 tisíc Kč v jejich aktivitách zaměřených na zviditelnění vlastní činnosti a seznámení veřejnosti s působením spolků a občanských sdružení ve společnosti. Získat tak nové příznivce, případně sponzory a dárce. Podmínkou účasti v soutěži je spolupráce s druhou neziskovou organizací a společně vypracovat projekt zviditelnění obou organizací. Nežádá se fi nanční spoluúčast neziskových organizací na realizaci projektu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. každým rokem pověřuje TRIALOG asistenčním a monitorovacím servisem realizace soutěže tj. od vyhlášení soutěže, zajištění medializace dárce, až po vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování fi nanční podpory. Ocenění a fi nanční příspěvek v soutěži v roce 2003 získaly tyto organizace: 1. Projekt: VĚTŘÁK Pozořice středisko ekologické výchovy a volného času. (realizátoři: Český svaz ochránců přírody, ZO Pozořice; Junák, středisko Pozořice). 2. Projekt: Spolky a sdružení základ občanské společnosti. (realizátoři: Kolpingovo dílo ČR; Orel jednota Blansko). Využití AMoS pro širší spektrum dárců Připravujeme využití AMoS pro širší spektrum dárců ze sféry podnikatelské i neziskové. Na programu AMoS se v roce 2003 ze zaměstnanců Trialogu podíleli: Miloslav Kotek, Kateřina Štegmannová, Kateřina Nováková, Pavlína Pekárková, František Ettler. Externě Vladimír Kotala a 12 terénních asistentů. Kontakt: PhDr. Miloslav Kotek, garant AMoS Michaela Harantová, koordinátorka AMoS 14 19

14 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) pracují s aktuálními daty dárce má aktuální informace a přehled o stavu realizace projektů; má možnost číst zprávy prakticky hned po návštěvách asistentů v podpořených organizacích a sleduje aktuální přehled akcí a aktivit, které se v rámci projektů realizují ušetří se nemalé prostředky na komunikaci klasickou poštou Bezpečnost všechny informace o projektech a dárci jsou dobře zabezpečeny proti zneužití, jak díky systému iamos, tak díky vyškoleným spolupracovníkům Trialogu pro AMoS. Realizace AMoS v roce 2003 pro nadaci NROS a Delegaci Evropské komise v ČR: Projekt Asistenční a monitorovací servis /AMoS/ projektů programu Dživas Jekhetane. Projekt byl podpořen nadací NROS z programu Phare EU. Dokončen byl v červnu Asistováno a monitorováno bylo celkem 103 projektů podpořených v různých neziskových organizacích v České republice. Na zakázku Delegace Evropské komise Trialog dokončil v roce 2003 asistenci a monitoring projektů neziskových organizací v ČR podpořených z programů ACCESS a Phare EU. Tato práce byla realizována v přímém kontraktu Trialogu s Delegací Evropské Komise v ČR jako zakázka. Celkem se jednalo o 163 projektů. Na asistenci a monitoringu se podílelo 12 externích spolupracovníků Trialogu speciálně vyškolených pro AMoS. Prezentace AMoS V říjnu 2003 byl AMoS prezentován pracovníkům Delegace Evropské komise, kteří byli pověřeni využít poznatky ze systému AMoS při zavádění monitoringu podpořených projektů v Maďarsku. CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU tvorbě metodiky trvalého statistického sledování neziskového sektoru. (Projekt byl zahájen v říjnu 2003, bude ukončen v roce 2004.) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 Na zakázku vlády ČR zpracovalo CVNS ekonomické podklady a připravilo analytickou část Rozboru, který je každoročně předkládán vládě ČR. (březen-květen 2003.) Revize zadání a metodiky rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů Na základě zkušeností z dosud uskutečněných výzkumů, vzhledem ke změnám vyvolaných reformou veřejné správy a vzhledem k přijetí nových rozpočtových pravidel, konstatovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) na svém zasedání , že dosavadní metodiku Rozboru je nutno revidovat. Pro zpracování revize zadání a metodiky sledování fi nancování NNO za rok 2003 bylo vybráno CVNS. Projekt byl realizován v období říjen-listopad 2003 a jeho výstupem byl návrh nového zadání a metodiky, který RNNO schválila na svém zasedání dne 18. prosince Zpráva o neziskovém sektoru v České republice CVNS se od prosince 2003 zúčastňuje jednání pracovní skupiny pro přípravu Zprávy o neziskovém sektoru, jejíž vypracování uložila vláda ČR Radě vlády pro nestátní neziskové organizace svým usnesením č. 807 z 6. srpna CVNS bylo v projektu vybráno jako garant zpracování autorské studie o zdrojích a výstupech nestátních neziskových organizací. Projekt byl zahájen v prosinci 2003, termín dokončení: duben Kontakt: PhDr. Miroslav Pospíšil, ředitel CVNS Centrum pro výzkum neziskového sektoru TRIALOG, Orlí 20, Brno Tel.: , fax:

15 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) Co je AMoS AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) je služba určená všem dárcům z podnikatelské a neziskové sféry, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili, a jak je s jejich darovanými penězi hospodařeno. Službu AMoS mohou využít nadace, grantující agentury, úřady státní správy i samosprávy, akciové společnosti, podnikatelé či fyzické osoby. Co AMoS dárci nabízí Poradenství orientace v oblasti neziskového sektoru, vytipování oblastí, které je možno podpořit stanovení pravidel pro poskytnutí daru vypracování kritérií pro posouzení žádostí výběrové řízení (výběr vhodných příjemců, medializace) příprava a podpis smlouvy s příjemcem Monitoring vypracování indikátorů pro věcný i fi nanční monitoring projektů přidělení vyškolených asistentů k podpořeným projektům vhodné nastavení internetového systému iamos jako nástroje monitoringu sběr a sledování informací a dat o projektu podle určených indikátorů nepřetržitý kontrolní proces průběhu řešení a plnění stanovených cílů projektu evidence rozdílů realizace projektu oproti původnímu plánu nepřetržité informování dárce o stavu a průběhu realizace projektu zpětná vazba pro řešitele podpořených projektů Evaluaci zpracování sledovaných dat a informací o projektu ocenění efektů a výstupů projektu a jejich srovnání s cíly, které byly na počátku stanoveny vyhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na projekt zpětná vazba pro dárce i realizátory projektů Asistenci vytipování projektů vhodných pro asistenci (většinou začínající nebo malé organizace) zajištění konzultací v průběhu realizace projektu (otázky obecné 16 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) administrace a účetnictví) pomoc v rozvoji a prohloubení potenciálu a kapacity podpořené organizace tak, aby projekt plnil vytyčené cíle přispět podpořené organizaci v řešení problémů vzniklých při realizaci projektu poskytnout takové informace, aby organizace byla v budoucnu schopna efektivně využívat darované prostředky Cíle AMoS poskytnout dárci maximum informací pro to, aby prostředky, které jsou věnovány na veřejně prospěšné účely, byly využity efektivně, a to jak pro samotného dárce, tak pro obdarovanou stranu pomoc při zviditelnění dárce tak, aby dárcovství tvořilo jeho nedělitelnou součást při prezentaci na veřejnosti napomáhat monitorovaným organizacím k jejich profesionálnímu růstu prostřednictvím zpětné vazby, kterou jim může monitoring a následná evaluace poskytnout Přednosti AMoS Zkušenost a znalost problematiky několikaleté působení Trialogu v oblasti neziskového sektoru zkušenosti s monitorováním a asistencí projektů podpořených z programů Phare a Access Evropské unie využití AMoS Vodárenskou akciovou společností databáze proškolených a osvědčených asistentů s prací v asistenčních týmech propracovaný internetový systém iamos Flexibilita službu AMoS je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům a přáním zadavatele. zařadit složku poradenskou, monitorování, asistenci či evaluaci. zvolit vhodné nástroje monitorování (asistenti a jejich způsob práce a přizpůsobit systém iamos) a indikátory monitoringu i evaluace. Aktuálnost a rychlost díky systému iamos jsou informace o projektech uloženy na jednom místě, jejich změny se mohou provádět odkudkoli z Internetu (dárce, koordinátor, asistenti) komunikace mezi jednotlivými složkami AMoS je velmi rychlá, všichni 17

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

PODĚKOVÁNÍ. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti

PODĚKOVÁNÍ. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti PODĚKOVÁNÍ Poděkování: Děkujeme všem organizacím i jednotlivým osobám, které sympatizují s posláním a záměry Trialogu a jakýmkoliv způsobem podpořili jeho činnost. Jmenovitě je třeba poděkovat za finanční

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 TRIALOG / Brněnský institut rozvoje občanské společnosti / sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno kancelář: Colova 17, 616 00 Brno - Žabovřesky IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450 tel.: +420 542

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

TRIADA - Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Rok 2008 završil 5 let činnosti neziskové organizace TRIADA - Poradenské centrum, o.s. pokračující dalším rozvojem programů zahájených v letech 1999-2003 v rámci organizace TRIALOG.

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK Úvodní konference k projektům 24. 5. 2017 Krajský úřad LK Prezentace projektu Nastavení systémové podpory rodin v Libereckém kraji Individuální projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2014 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecně prospěšná společnost 22.12.1998 transformací

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více