Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, Brno IČ DIČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450"

Transkript

1 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, , tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Představení organizace...4 Poradenské centrum...6 Centrum pro výzkum neziskového sektoru...12 Asistenční a Monitorovací Servis (AMoS)...16 Vzdělávání...20 Festival Co připravujeme...25 Přehled hospodaření...26 Výrok auditora...28 Poděkování...29 Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno IČ DIČ tel.: fax:

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným 4. prosince Ministerstvo vnitra ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R. Orgány organizace 1. Konference, 2. Rada, 3. Ředitel Zakládajícími osobami sdružení jsou: PhDr. Miloslav Kotek, Ing. Petr Láska a František Stehlík, kteří současně tvoří Konferenci. Konference dne na svém zasedání zvolila Radu ve složení: JUDr. Hana Frištenská PhDr. Miloslav Kotek PhDr. Eva Rotreklová Dále jmenovala ředitelem a statutárním zástupcem PhDr. Miloslava Kotka. Posláním institutu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým) sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí k naplnění svého poslání především tyto činnosti: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských (neziskových) organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a fi remního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského (neziskového) sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifi cké aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelskou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem organizacím i jednotlivým osobám, které sympatizují s posláním a záměry Trialogu a jakýmkoliv způsobem podpořili jeho činnost. Jmenovitě je třeba poděkovat za fi nanční podporu, dotace a granty: Podpora institutu: TRANS-TECHNIK, spol. s.r.o. (Brno) Vodárenská akciová společnost, a.s. (Brno) Stavební fi rma Milan Matěj Podpora Poradenského centra: Nadace rozvoje občanské společnosti (z prostředků EU a NIF) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Krajský úřad Jihomoravského kraje Magistrát města Brna Podpora CVNS: Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, prostřednictvím Nadace VIA Velvyslanectví USA v Praze Vzdělávací nadace Jana Husa Popora Festivalu 3+1: APOS AUTO, spol. s r.o. (Letovice), AUTECO BS, spol. s r.o. (Boskovice), AUTOŠKOLA Zdeněk Pernica (Blansko), CARNOVA, spol s. r.o. (Svitavy), DN FORMED Brno, spol.s r.o., DOPAZ s.r.o. (Letovice), EKOTERM spol. s r.o. (Letovice), Hotel DERMOT (Letovice), KERAMIKA Letovice, s.r.o., KOMPLETSTAV Letovice, spol. s r.o., LETOSTAV, spol. s r.o. (Letovice), MITTAG, spol. s r.o. Brno, MUSICDATA, spol. s r.o. (Brno), Nadace města Letovice, Pivovar ČERNÁ HORA, spol. s r.o., STAVKOM, spol. s r.o. (Boskovice), TELURIA, spol. s r. o. (Skrchov), TRANS-TECHNIK, spol. s r.o. (Brno), TYLEX Letovice a.s., VAPIS Boskovice, spol. s r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, ZAMAZAL ml. & spol., s.r.o. (Brno) Zaměstnanci K pracovalo v Trialogu 7 zaměstnanců na plný pracovní úvazek, 3 na částečný úvazek a 2 na mateřské dovolené. S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři najímaní na 4 29

4 VÝROK AUDITORA PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE konkrétní akce. Postupně se tak vytváří tým stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Zaměstnanci a spolupracující osoby (k ) PhDr. Miloslav Kotek ředitel Jana Kubíková - sekretářka Ing. Kateřina Nováková ekonomka, tč. na mateřské dovolené Ing. Hana Jurajdová ekonomka Ing. František Ettler programátor Michaela Harantová koordinátorka programu MUDr. Jana Lásková odborná konzultantka PhDr. Miroslav Pospíšil vedoucí Centra pro výzkum neziskového sektoru Ing. Tomáš Rosenmayer pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru PhDr. Eva Rotreklová vedoucí Poradenského centra Eva Dohnalová, DiS. sociální pracovnice Lenka Varmužová, DiS. sociální pracovnice Šárka Baštánová, DiS. sociální pracovnice, tč. na mateřské dovolené JUDr. Marek Čejka odborný konzultant Mgr. Petra Nováková - odborný konzultant Mgr. Irakli Sokolovski - odborný konzultant Ing. Jaroslav Dvořák - webmaster Dobrovolníci: Lucie Čiháčková Alena Doláková Irena Holá Michaela Kašíková Lucie Rosová Iva Sapáková Jaroslava Svobodová Libor Třeška Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, b. ú. č /0100. Finanční zdroje granty, dotace sponzorské dary vlastní činnost v souladu se stanovami. 28 5

5 PORADENSKÉ CENTRUM Projekt: OBČANSKÁ PORADNA PORADENSKÉ CENTRUM Občanská poradna poskytuje od roku 1999 osobám ze znevýhodněných sociálních skupin poradenské služby v obtížných životních situacích, orientaci a informace všem občanům, kteří řeší aktuální problém a dále také dlouhodobou pomoc a doprovázení. Poradna je řádným členem Asociace občanských poraden a v roce 2003 byla zastoupena ve výkonném výboru asociace. Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s Chartou občanských poraden a Minimálními standardy Asociace občanských poraden a Standardy kvality sociálních služeb MPSV. Koncem roku 2002 a počátku roku 2003 prošla občanská poradna Trialog kontrolou, která se zaměřila na dodržování minimálních standardů AOP a Etického kodexu občanského poradce. Kontrola ověřovala procedurální, personální a provozní standardy. Občanská poradna Trialog dosáhla standardní úrovně kvality ve všech kritériích a splnila tak Standardy kvality AOP. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NÁKLADY: v tisících Kč Materiálové náklady Energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky...3 Jiné provozní náklady...45 Odpisy...38 Členské příspěvky...13 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní ztráta v hospodaření za rok 2003 ve výši 376 tis. Kč byla způsobena plánovanou rekonstrukcí budovy sídla organizace a spolufi nancováním projektů EU. Bude pokryta ze zisku hospodaření z minulých let, který činí celkem tis. Kč. V průběhu roku 2003 poradnu navštívilo nových klientů, opakovaně přišlo 599 klientů, celkový počet konzultací (kontaktů) činil 2 189, bylo zodpovězeno dotazů. Občanská poradna dále nabídla klientům pomoc při sepsání nejrůznějších písemností nejčastěji se jednalo o podání či návrhy v občansko-právním soudním řízení (žádost o úpravu poměrů k nezletilým dětem, návrh na rozvod), správním řízení (žádost o přiznání dávky sociální péče, odvolání proti nepřiznání částečného invalidního důchodu) atd. tuto službu v OP zajišťovali studenti právnické fakulty MU nebo právník, který dané písemnosti s klienty sepisoval. Od ledna 2003 pokračovali dobrovolní pracovníci občanské poradny Trialog dle sestaveného vzdělávacího plánu ve svém zaškolování. Na přelomu března a dubna absolvovali dobrovolníci intenzivní týdenní školení Práce s klientem v občanské poradně (realizované OP Trialog a OP Brno v souladu s metodikou AOP). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podpořilo také pilotní projekt občanské poradny Program vzdělávání a supervize v OP Trialog, jehož výsledkem je mimo jiné: 6 27

6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VÝNOSY: v tisících Kč Tržby za vlastní poskytované služby celkem: z toho: vzdělávání poradenství ostatní služby Nadační příspěvky a granty celkem: z toho: nadační příspěvek z Mott Foundation nadační příspěvek Vzdělávací nadace Jana Husa...59 nadační příspěvek z Nadace města Letovice nadační příspěvek z NROS NIF nadační příspěvek z NROS AMoS grant velvyslanectví USA v Praze Finanční dary od právnických osob celkem: z toho: fi rma TRANS-TECHNIK spol. s r.o Ostatní Dotace celkem: z toho: Dotace z rozpočtu MPSV Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje...84 Úroky celkem:...1 Výnosy z reklamy celkem:...48 VÝNOSY CELKEM: PORADENSKÉ CENTRUM zavedení systému supervizí, interních i externích, jejich ověření v praxi a zapojení týmu dobrovolníků a pracovníků partnerských poraden, ověření významu individuálních vzdělávacích plánů v systému celoživotního vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí. Projekt: SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY A PORADNA PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI 1. Poskytování poradenských služeb, podpory a doprovázení rodin - osamělí rodiče pečující o děti, řešení sociální situace, zajištění péče o děti, úprava poměrů nezletilého dítěte, vztahy a kontakty dítěte s druhým rodičem, podíl na výchově dítěte, - rodiny v krizové situaci, - spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi poskytujícími sociální služby, - individuální práce s klientem na stanovení cílového stavu, možnosti a způsoby jeho dosažení, situace dítěte - respektování jeho zájmů a naplňování potřeb s ohledem na věk, - podpora a praktická pomoc při řešení situace, - refl exe změn, praktické kroky k udržení pozitivních změn v rodině, - pomoc při sepisování podání - např. návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte, předběžná opatření - úprava styku dítěte s druhým rodičem atd. - rodiny ohrožené domácím násilím - spolupráce se specializovanými pracovišti, dílčí pomoc, - rodiče - cizí státní příslušníci - životní podmínky v odlišném sociokulturním prostředí, pomoc při získání sociálních dávek, informace o možnostech vzdělávání pro děti, kontakty s cizineckou policií, pomoc při vyřizování žádostí o trvalý pobyt, pomoc při vyřizování žádosti o občanství, praktická pomoc při sepisování podání a návrhů. 2. Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči - refl exe adaptační fáze v rodině, - individuální poradenská práce v problémových situacích, - poradenská práce před přijetím dítěte do rodiny, event. dalšího dítěte do rodiny, 26 7

7 PORADENSKÉ CENTRUM - spolupráce s pěstounskými rodinami a rodinami, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu na zachování kontaktů a vazeb dětí a jejich rodičů, - poradenská činnost pro rodiny, které se rozhodují o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, 3. Spolupráce s OSPOD - při řešení situace klientů, konzultace, příp. zajištění následné péče dle požadavků a návrhů OSPOD, - pracovní setkání se sociálními pracovnicemi OSPOD pověřených obcí k aktuálním otázkám sociálně právní ochrany dětí, především náhradní rodinné péče (2x ročně). 4. III. celostátní seminář Náhradní rodinné péče Brno, Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Téma: AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - Profesionální pěstounská péče - Podpora a pomoc rodinám s dětmi v ústavní výchově - Specifi cké otázky přípravy budoucích pěstounů - Systém celoživotního vzdělávání pěstounů - Rodina v SOS dětské vesničce - Přímá adopce - Mezinárodní osvojení - Spolupráce kojeneckých ústavů a dětských domovů s náhradní rodinou - Náhradní rodinná péče a reforma veřejné správy Již potřetí se uskutečnil celostátní seminář k aktuálním otázkám náhradní rodinné péče. CO PŘIPRAVUJEME CO PŘIPRAVUJEME 1. Založení občanského sdružení Trialog - Poradenské centrum Z iniciativy zakladatelů a pracovníků občanského sdružení TRIALOG (Br..) bylo založeno v zájmu rozšíření občanských aktivit v oblasti sociálních služeb další obč. sdru. s názvem TR-PC. Registrváno na Ministe vnitra ČR byxlo dne od č.j. VS /1-1/55 713/03 - R, IČ ˇ-Cinnost zahájilo k a pokračuje v realizaci programů obč. poradenství, soc.- služeb pro rodiny a dalších aktivit v oblasti ochrany lidských a občanských práv a sociálně právní ochrany dětí. 2. Adaptace konferenčního sálu v budově Orlí 20 Postupně se daří realizovat 2. etapu stavebních úprav nových prostor v budově sídla Trialogu. Prostory budou využívány jako konferenční sál pro aktivity Trialogu a budou nabízeny neziskovým organizacím i komerčním subjektům pro přednáškovou a prezentační činnost. 3. Konferenční servis Trialog bude v roce 2004 postupně rozvíjet novou aktivitu Konferenční servis. Bude využívat nově adaptovaný přednáškový sál, který bude nabízet veřejnosti. Aktivně bude nabízet organizační zajištění konferencí, seminářů, prezentací fi rem apod. Nabídka a informace budou uveřejněny na webových stránkách. 4. Klub přátel Trialogu Během roku 2004 se bude formovat Klub přátel Trialogu. Spolupracující partnerské organizace z řad podnikatelských i neziskových subjektů mají zájem zapojit se do aktivit Trialogu a přispět k jejich realizaci nápadem, vlastními silami, materiálně, fi nančně. Úvodní slovo pronesl JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce práv v ČR. Dále pak více než 200 účastníků semináře vyslechlo 20 příspěvků na uvedená témata. Závěry a návrhy dalšího rozpracování aktuálních otázek náhradní rodinné péče může zájemce najít na webových stránkách Trialogu a ve vydaném sborníku (k dispozici je v Trialogu). 8 25

8 FESTIVAL 3+1 se staly symbolem letošního ročníku. Kvízy a hry po celé odpoledne přitahovaly malé i starší děti. Sobotní večer patřil 8 hudebním skupinám (místní začínající kapela, Hoochie Coochie Band, Chorchestr, Oskar Petr, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Workshop, Ivan Hlas a Růžový brejle, Žáha), jejichž vystoupení se setkalo s velmi příznivou kritikou v odborných hudebních časopisech. Počet návštěvníků, spolupracujících organizací, podnikatelů: Každoročně stoupá počet návštěvníků jednotlivých částí programu Letní školy, doprovodného zábavného programu pro veřejnost, prezentací regionálních neziskových organizací, místních podnikatelů, návštěvníků hudebního programu. V letošním roce prošlo festivalovými programy více než 2500 osob. Každoročně vzrůstá i počet zájemců z řad občanských neziskových organizací a drobných místních podnikatelů na prezentaci svých aktivit v regionu. Účast starostů obcí a měst regionu je stabilně vysoká. Podrobné informace zájemce najde na webových stránkách. Kontakt: PhDr. Miloslav Kotek PORADENSKÉ CENTRUM Projekt: PRÁVNÍ PROGRAM PORADENSTVÍ, PRÁVNÍ POMOC A PREVENCE (OCHRANA PRÁV SOCIÁLNĚ DISKRIMINOVANÝCH SKUPIN) Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků NIF. Činnosti a realizované výstupy: 1. Letní škola občanské poradny Trialog Zvyšování kvalifi kace poradců a pracovníků občanské poradny je nezbytnou podmínkou pro udržení kvality poskytovaných poradenských služeb a naplnění jejich poslání a cílů. Proto byla uskutečněna další série tematických seminářů (navazují na Letní školu 2002). Cílem bylo prohlubování základního pramene informací a především jeho praktické využití v poradenské práci. Tématy těchto setkání nazvaných souhrnně Letní škola občanské poradny Trialog 2003 byla: správní řízení ( přednášející Mgr. Nováková) řízení soudů na prvním stupni ( přednášející Mgr. Irakli Sokolovski) Evropská unie ( přednášející JUDr. Marek Čejka) Setkání se účastnili poradci a pracovníci z dalších občanských poraden sdružených v Asociaci občanských poraden. Tato témata byla zvolena v souvislosti s praktickými požadavky poradců - vzhledem k aktuálnosti témat pro klienty občanské poradny. Výstupy z přednášek uvedených na Letní škole byly zpracovány jako příspěvky do informačního bulletinu, který byly zaslány všem poradnám, které jsou členy Asociace občanských poraden. 2. Public relations Další součástí public relations je prezentace poradny v Českém rozhlase Brno. Dne vystoupila v Českém rozhlase Brno vedoucí občanské poradny PhDr. Eva Rotreklová, příspěvek se týkal tématu, který byl v době prázdnin aktuální a to: zaměstnávání mladistvích, brigády apod. Klienti mají dále v čekárně i v hovornách informační panely, kde jsou pro ně umístěny letáky s důležitými informacemi (informační letáky zpracovala Asociace občanských poraden), dále si mohou přečíst Chartu občanských poraden, na nástěnkách se pravidelně objevují aktuality ve změnách zákonů (momentálně jsou informační panely zaměřeny na témata: 24 9

9 PORADENSKÉ CENTRUM domácí násilí, rovnost příležitostí mužů a žen v zaměstnání, změna záruční doby a problémy s tím související). Informační panely jsou v rámci projektu využívány k prezentaci nejčastějších problémů klientů a k výchově občanů k lidským právům. V rámci projektu jsme se více zaměřili na pravidelné prezentování občanské poradny široké veřejnosti a to prostřednictvím informací ve Zpravodajích městských částí, v měsíci červnu 2003 jsme rozeslali informaci ohledně služeb občanské poradny Trialog a také otázky a odpovědi (konkrétní otázky našich klientů a odpověď na ni) jak úřadům městských částí, tak také pověřeným obcím Jihomoravského kraje. 3. Prohloubení spolupráce s veřejnou správou Občanská poradna uspořádala supervizní setkání na pracovišti MMB evidence obyvatel. Vedoucí tohoto oddělení jsme požádali o supervizi ohledně tématu trvalého pobytu (trvalé bydliště, odhlášení z trvalého bydliště). Vzhledem k tomu, že jde o jeden z velmi častých dotazů našich klientů, probrali jsme veškeré otázky ohledně správního řízení týkajícího se zejména zrušení údaje trvalého pobytu. Dále byla pracovnice informována o nejčastějších problémech našich klientů s tímto spojených. Setkání se zúčastnili pracovníci OP Trialog, dobrovolníci OP a také pracovníci IQ Roma servis. Pracovnice MMB paní Mičková nabídla i další spolupráci, je možné uspořádat další supervizní setkání v naší poradně na další případná témata. 4. Další rozvoj spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv V rámci poradenství v občanské poradně jsou poskytovány kontakty na Kancelář veřejného ochránce práv (dále KVOP) těm klientům, kteří by mohli jeho služeb využít. Často vysvětlujeme klientům jaké kompetence KVOP má a nemá. Poskytujeme klientům zpracované informace ohledně možností tohoto pracoviště, konkrétně materiál: Veřejný ochránce práv a soudy, Jak Vám může veřejný ochránce práv pomoci?. Mnoho klientů naopak přichází do naší poradny po doporučení pracovníky KVOP a to z toho důvodu, že KVOP nemá v kompetenci řešit jejich problém a my bychom mohli v této věci poradit. FESTIVAL 3+1 z obcí letovicka. Vystoupení každé triády bylo zakončeno vystoupením jedné hudební skupiny. Odtud původně jen pracovní název 3+1. Hlavní program byl doprovázen prezentacemi dalších neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy způsobem, jaký sami uznají za vhodný (výstavky, prezentace propagačních materiálů, fotografi í z akcí, prodej výrobků chráněných dílen, případně workshopy, doprovodné programy pro děti apod.) Myšlenku festivalu se podařilo úspěšně realizovat hned v 1. ročníku v roce V dalších ročnících trvale vzrůstá zájem veřejnosti o tuto akci. Pro regionální neziskové organizace i pro podnikatele se stává prestižní záležitostí podílet se na této akci. V roce 2003 tedy proběhl již 4. ročník. Přípravy jubilejního 5. ročníku v roce 2004 s výrazně rozšířeným programem hudebním i doprovodným probíhají ve spolupráci s neziskovými organizacemi, podnikateli a zástupci obcí v regionu Trialog již není jediným a hlavním realizátorem této akce. Dnes sehrává spíše roli iniciátora a koordinátora. Důležitý je též fi nanční aspekt. V 1. ročníku bylo nutné akci fi nančně podpořit ze zdrojů, které zajistil Trialog. Ve 2. ročníku vznikl malý zisk, který zůstal v regionu na podporu rozvoje neziskových organizací. Ve 3. a 4. ročníku byl festival fi nančně zajištěn jen z místních zdrojů. Zisk přes 100 tisíc Kč vše bylo použito k odstranění následků povodní v regionu. Každým rokem se rozšiřuje doprovodný program i trvání festivalu. V roce 2003 samotný festival předcházela Letní škola nestátních neziskových organizací. Na programu byly přednášky a workshopové programy: Stát, kraje a obce poskytování podpory NNO, Dobrovolnictví v práci neziskových organizací, Nestátní neziskové organizace, regiony ČR a Evropská unie, Trvale udržitelný rozvoj regionu spolupráce 3 sektorů, Závěrečné sobotní dopoledne se již tradičně uskutečnila beseda s krajským hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem, 20 starosty obcí a měst z regionu, místními podnikateli a zástupci občanských neziskových organizací. Program Letní školy byl každým večerem provázen veřejným promítáním zajímavých fi lmů prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků. Během sobotního odpoledne vystoupilo 23 neziskových organizací se svými zábavnými programy pro rodiny s dětmi, fotografi ckými prezentacemi činnosti, případně prodejem výrobků dílen. Vznášející se žluté balónky s logem festivalu 10 23

10 FESTIVAL 3+1 FESTIVAL 3+1 Trialog je iniciátorem rozvíjejícího se projektu komunitní spolupráce 15 obcí a města Letovice (mikroregion Letovicko, v okrese Blansko). Jde o partnerskou spolupráci státní správy, místní samosprávy, místních podnikatelů a občanských iniciativ na rozvoji daného regionu. Festival již 4. rokem uspořádal Brněnský institut rozvoje občanské společnosti TRIALOG Brno spolu s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Základním mottem komunitního festivalu je Partnerství, komunitní spolupráce, regionální rozvoj. Myšlenka partnerství a spolupráce 3 sektorů společnosti (občanského, podnikatelského a správního) se promítá do všech programů festivalu. Z historie festivalu Počátkem roku 2000 se v diskusi pracovníků Trialogu zrodila myšlenka zorganizovat akci, která by dále povzbudila život místní komunity letoviska a napomohla těsnější spolupráci občanů (a občanských organizací), orgánů místní samosprávy a podnikatelů na rozvoji regionu. Konkrétní podobu dal této myšlence nápad uspořádat v srpnu 2000 ve městě Letovice první ročník víkendového letního setkání neziskových organizací (především regionálních), podnikatelů a zástupců místní samosprávy určeného pro nejširší veřejnost z celého regionu. Účelem setkání bylo vytvořit příležitost nejen pro prezentaci činnosti neziskových organizací, ale zároveň i pro zviditelnění dárcovských aktivit jejich sponzorů a pro představení aktivit místní samosprávy v oblasti regionálního rozvoje. Setkání mělo umožnit navázání nových kontaktů a zahájení, popř. rozšíření vzájemné spolupráce. Ta by se neměla zaměřovat pouze dovnitř zmíněných skupin, ale měla by se obracet i k široké veřejnosti, jako zásobárně potenciálních dobrovolných spolupracovníků neziskových organizací i sponzorů. Předpokládali jsme, že spolupráce všech tří sektorů na přípravě a průběhu takové akce bude podnětem pro další spolupráci během roku na rozvoji regionu a bude tak pozitivně ovlivňovat soužití všech sektorů v rámci města a obce. PORADENSKÉ CENTRUM 5. Spolupráce s organizacemi zabývajícími se problematikou cizinců, uprchlíků a migrantů Na půdě občanské poradny Trialog proběhlo informační setkání pracovníků OP Trialog a pracovníků o.s. IQ Roma servis (terénní sociální pracovníci zabývající se především problémy Rómů). Šlo o první vzájemné seznámení se službami poskytujícími jak naší poradnou, tak IQ Roma servis. Smluvena další spolupráce - vzájemné případové supervize (zejména problematika bydlení) 6. S občany do EU V rámci cyklu seminářů Letní škola 2003 byla jedna z přednášek zaměřena na Evropskou unii. Téma zpracoval a odpřednášel JUDr. Marek Čejka, v rámci semináře byla probrána témata: stručná historie EU, evropské instituce (evropský parlament, evropská komise, rada EU, evropská rada, rada Evropy, evropský účetní dvůr, hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, evropský ombudsman, evropská cenová banka, evropská investiční banka, soudní dvůr EU ), ekonomické hodnoty (volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb kapitálu, volný pohyb služeb ) atp. Kontakt: PhDr. Eva Rotreklová, vedoucí Poradenského centra Jako nejvhodnější se nám pro tuto úvodní akci dlouhodobé komunitní spolupráce jevila forma hudebního festivalu, protože je atraktivní pro veřejnost a je schopna přitáhnout širší a především mladší publikum. Základní kostru hudební části festivalu v 1. ročníku tvořilo sedm půlhodinových bloků, v nichž se postupně představilo 7 triád tvořených vždy jednou neziskovou organizací, jedním podnikatelem či fi rmou a starostou některé 22 11

11 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Nové pracoviště Škálu aktivit Trialogu obohatilo v roce 2003 nové pracoviště - Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS). CVNS je společným projektem Trialogu a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně (ESF MU). Poslání Posláním CVNS je trvalé a systematické zkoumání ekonomiky a fungování neziskových organizací v České republice, šíření znalostí a iniciování veřejné a odborné diskuse o neziskovém sektoru. CVNS je prvním výzkumným a analytickým pracovištěm v ČR, které si klade za cíl trvale a systematicky studovat neziskový sektor a jeho organizace. Činnost K uskutečnění svého poslání CVNS zejména: identifi kuje témata výzkumu a vytváří a řeší vlastní výzkumné projekty; řeší rovněž výzkumné úkoly a zakázky od externích zadavatelů, vytváří na základě zjištěných dat syntetické a analytické materiály a publikuje je pro potřeby neziskového, státního a podnikatelského sektoru, pro akademické bádání a výuku, a pro mezinárodní srovnání, vytváří a publikuje vlastní diskusní dokumenty, veřejně politické studie a strategické návrhy a iniciuje fundovanou veřejnou a politickou debatu o neziskovém sektoru a občanské společnosti, organizuje konference, kolokvia, fóra a symposia s cílem rozvíjet relevantní otázky a podporovat dialog mezi teorií a praxí, rozvíjí spolupráci s obdobnými institucemi u nás i v zahraničí. Orgány a pracovníci CVNS Výbor koordinátorů: Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., proděkan Ekonomicko-správní fakulty MU a vedoucí Katedry veřejné ekonomie PhDr. Miloslav Kotek, ředitel Brněnského institutu rozvoje občanské společnosti TRIALOG. Poradní sbor: MUDr. Josef Drbal, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihomoravského kraje VZDĚLÁVÁNÍ pracovnic z pracovišť (pověřených obcí) pořádajících přípravu. Časový rozvrh přípravy pěstounů a osvojitelů Řazení jednodenních (D) a vícedenních víkendových setkání (V): D, V, D, D, V Jedná se celkem o 18 hodin programu během tří jednodenních setkání a 30 hodin programu během dvou víkendových setkání celkem 48 hodin přípravy. 2. Vzdělávací programy na míru. Trialog pořádá a lektorsky zajišťuje prostřednictvím vlastních a externích pracovníků vzdělávací programy tzv. na míru pro zájemce z řad nestátních neziskových organizací, malých podnikatelských subjektů a pracovníků veřejné správy. V roce 2003 bylo realizováno 12 takových programů témata např.: Sebepoznání zdroj porozumění druhým, Asertivita trochu jinak, Práce s obtížnými klienty, Jak se bránit vyhoření v pomáhajících profesích, Práce s dobrovolníky v NNO, aj. 3. Letní škola nestátních neziskových organizací Součástí Festivalu 3+1 (viz dále) je Letní škola nestátních neziskových organizací, která se v roce 2003 uskutečnila v Letovicích ve dnech Témata přednášek: Stát, kraje a obce poskytování podpory NNO, Dobrovolnictví v práci neziskových organizací, Nestátní neziskové organizace, regiony ČR a Evropská unie, Trvale udržitelný rozvoj regionu spolupráce tří sektorů, Programu se zúčastnilo 30 stálých účastníků a přibližně stejný počet jich přišlo jen na některou část programu letní školy. Kontakt: Jana Kubíková, sekretářka Ing. Hana Jurajdová, koordinátora programu 12 21

12 VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Významnou částí vzdělávacích aktivit institutu TRIALOG jsou tzv. přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Od roku 2000 provádí Trialog vzdělávací kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny ze 4 krajů ČR. V roce 2003 se těchto programů zúčastnilo celkem 74 manželských párů (148 osob). Lektorsky se z Trialogu zúčastňují: PhDr. Miloslav Kotek, PhDr. Eva Rotreklová, MUDr. Jana Lásková. Externě spolupracují další 4 odborní pracovníci. Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifi ckých problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Tématické okruhy programů přípravy: 1. Rodina a náhradní rodinná péče rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP, úskalí. 2. Sociálně-právní problematika NRP. 3. Vývojová psychologie potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifi ka potřeb dětí žijících mimo vlastní rodinu. 4. Psychologie rodičovství biologické versus psychologické rodičovství. 5. Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče. Forma přípravy: Příprava obsahuje kombinaci jednodenních setkání (seminářů) a vícedenních (víkendových) setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího charakteru. Vícedenní (víkendová) setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované psychologické programy, zaměřené na silné i rizikové osobnostní stránky účastníků a možnosti změn. Je vhodné takováto vícedenní setkání realizovat v klidném prostředí rekreačního střediska či penzionu mimo bydliště účastníků. Součástí vícedenních programů je setkání se zkušenými pěstouny a osvojiteli, kteří v diskusi sdělí své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Mimo program přípravy lze nabídnout a zprostředkovat návštěvu v kojeneckém ústavu či dětském domově a tam se seznámit s problematikou náhradní péče o děti v ústavním prostředí. V průběhu vícedenního programu se osvědčila návštěva příslušných sociálních 20 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU JUDr. Hana Frištenská, vedoucí sekretariátu a tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace partnerství Ing. Vítězslav Ondruš, CSc., ředitel Odboru ročních národních účtů, Český statistický úřad Ing. Marek Šedivý, výkonný ředitel Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. Výzkumný tým: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. PhDr. Miroslav Pospíšil Ing. Tomáš Rosenmayer Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Vznik CVNS podpořili: Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, prostřednictvím Nadace VIA Velvyslanectví USA v Praze Vzdělávací nadace Jana Husa Historie vzniku Vznik CVNS byl připravován od podzimu 2002, přípravné práce započaly v prosinci Celý proces vzniku CVNS byl rozdělen do tří etap: Přípravné studie, prosinec leden 2003: Analýza potřeb Studie proveditelnosti Dohoda o partnerství mezi ESF MU a Trialogem. Určení organizační podoby CVNS První návrh obecného dlouhodobého strategického plánu a strategického plánu na 3 roky Plán přípravných prací Přípravné práce, únor září 2003: Vypracování strategického plánu, plánu rozvoje a získávání fi nančních prostředků a podrobného plánu práce pro první rok. Identifi kace cílových skupin, strategie práce s cílovými skupinami, navazování kontaktů. 13

13 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Organizační zajištění činnosti CVNS: specifi kace partnerské spolupráce a návrh smlouvy mezi ESF MU a Trialogem, návrh organizační struktury, vytvoření organizačních podmínek pro vznik a činnost CVNS. Materiální zajištění činnosti: identifi kace potřeb, vyčlenění místností a inventáře pro CVNS, nákup zařízení a vybavení, vytvoření PR materiálů, příprava webové stránky. Personální zajištění: vytvoření personální struktury a obsazení, vytvoření a personální obsazení správních a poradních orgánů. Odborné zajištění: rešerše literatury, studium teorie, vyhodnocení stávajících zdrojů dat a dosavadního výzkumu, ustavení teoretických základů a metodiky práce CVNS, budování knihovny, akvizice publikací, zajištění předplatného. Finanční zajištění: identifi kace zdrojů fi nancování, plán získávání fi nančních prostředků, jednání s vybranými fi nančními zdroji, příprava a podání 1. vlny grantových žádostí. Příprava výzkumných projektů. Zahájení pravidelné činnosti - od 1. října 2003: Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university a Trialogem Veřejná prezentace CVNS při příležitosti oslav 5. výročí založení Trialogu Zahájení provozu webových stránek CVNS Ustavující schůze správních a poradních orgánů CVNS Zahájení pravidelné činnosti a realizace prvních výzkumných projektů Projekty realizované nebo zahájené v roce 2003 Projekt zmapování neziskového sektoru v České republice Projekt je základním dlouhodobým výzkumným úkolem CVNS, plánovaným na tři roky ( ). Kromě toho bude CVNS uskutečňovat další výzkumné projekty, doplňující a rozšiřující poznatky ze základního výzkumného programu, a bude také řešit výzkumné úkoly a zakázky od externích zadavatelů. Ekonomika nadačních subjektů v České republice Projekt je první etapou mapování českého neziskového sektoru. Jeho cílem je provést základní empirický ekonomický výzkum nadací a nadačních fondů v České republice, publikovat výsledky a výstupy výzkumu, získat první zkušenosti s ekonomickým výzkumem neziskových organizací v ČR a využít je při ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) Realizace AMoS v roce 2003 pro komerční fi rmu: Soutěž pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v Brně, společně s Trialogem vyhlásila pro rok 2003 již 4. ročník soutěže pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. Cílem soutěže je podpořit neziskové organizace fi nanční částkou 100 tisíc Kč v jejich aktivitách zaměřených na zviditelnění vlastní činnosti a seznámení veřejnosti s působením spolků a občanských sdružení ve společnosti. Získat tak nové příznivce, případně sponzory a dárce. Podmínkou účasti v soutěži je spolupráce s druhou neziskovou organizací a společně vypracovat projekt zviditelnění obou organizací. Nežádá se fi nanční spoluúčast neziskových organizací na realizaci projektu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. každým rokem pověřuje TRIALOG asistenčním a monitorovacím servisem realizace soutěže tj. od vyhlášení soutěže, zajištění medializace dárce, až po vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování fi nanční podpory. Ocenění a fi nanční příspěvek v soutěži v roce 2003 získaly tyto organizace: 1. Projekt: VĚTŘÁK Pozořice středisko ekologické výchovy a volného času. (realizátoři: Český svaz ochránců přírody, ZO Pozořice; Junák, středisko Pozořice). 2. Projekt: Spolky a sdružení základ občanské společnosti. (realizátoři: Kolpingovo dílo ČR; Orel jednota Blansko). Využití AMoS pro širší spektrum dárců Připravujeme využití AMoS pro širší spektrum dárců ze sféry podnikatelské i neziskové. Na programu AMoS se v roce 2003 ze zaměstnanců Trialogu podíleli: Miloslav Kotek, Kateřina Štegmannová, Kateřina Nováková, Pavlína Pekárková, František Ettler. Externě Vladimír Kotala a 12 terénních asistentů. Kontakt: PhDr. Miloslav Kotek, garant AMoS Michaela Harantová, koordinátorka AMoS 14 19

14 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) pracují s aktuálními daty dárce má aktuální informace a přehled o stavu realizace projektů; má možnost číst zprávy prakticky hned po návštěvách asistentů v podpořených organizacích a sleduje aktuální přehled akcí a aktivit, které se v rámci projektů realizují ušetří se nemalé prostředky na komunikaci klasickou poštou Bezpečnost všechny informace o projektech a dárci jsou dobře zabezpečeny proti zneužití, jak díky systému iamos, tak díky vyškoleným spolupracovníkům Trialogu pro AMoS. Realizace AMoS v roce 2003 pro nadaci NROS a Delegaci Evropské komise v ČR: Projekt Asistenční a monitorovací servis /AMoS/ projektů programu Dživas Jekhetane. Projekt byl podpořen nadací NROS z programu Phare EU. Dokončen byl v červnu Asistováno a monitorováno bylo celkem 103 projektů podpořených v různých neziskových organizacích v České republice. Na zakázku Delegace Evropské komise Trialog dokončil v roce 2003 asistenci a monitoring projektů neziskových organizací v ČR podpořených z programů ACCESS a Phare EU. Tato práce byla realizována v přímém kontraktu Trialogu s Delegací Evropské Komise v ČR jako zakázka. Celkem se jednalo o 163 projektů. Na asistenci a monitoringu se podílelo 12 externích spolupracovníků Trialogu speciálně vyškolených pro AMoS. Prezentace AMoS V říjnu 2003 byl AMoS prezentován pracovníkům Delegace Evropské komise, kteří byli pověřeni využít poznatky ze systému AMoS při zavádění monitoringu podpořených projektů v Maďarsku. CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU tvorbě metodiky trvalého statistického sledování neziskového sektoru. (Projekt byl zahájen v říjnu 2003, bude ukončen v roce 2004.) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 Na zakázku vlády ČR zpracovalo CVNS ekonomické podklady a připravilo analytickou část Rozboru, který je každoročně předkládán vládě ČR. (březen-květen 2003.) Revize zadání a metodiky rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů Na základě zkušeností z dosud uskutečněných výzkumů, vzhledem ke změnám vyvolaných reformou veřejné správy a vzhledem k přijetí nových rozpočtových pravidel, konstatovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) na svém zasedání , že dosavadní metodiku Rozboru je nutno revidovat. Pro zpracování revize zadání a metodiky sledování fi nancování NNO za rok 2003 bylo vybráno CVNS. Projekt byl realizován v období říjen-listopad 2003 a jeho výstupem byl návrh nového zadání a metodiky, který RNNO schválila na svém zasedání dne 18. prosince Zpráva o neziskovém sektoru v České republice CVNS se od prosince 2003 zúčastňuje jednání pracovní skupiny pro přípravu Zprávy o neziskovém sektoru, jejíž vypracování uložila vláda ČR Radě vlády pro nestátní neziskové organizace svým usnesením č. 807 z 6. srpna CVNS bylo v projektu vybráno jako garant zpracování autorské studie o zdrojích a výstupech nestátních neziskových organizací. Projekt byl zahájen v prosinci 2003, termín dokončení: duben Kontakt: PhDr. Miroslav Pospíšil, ředitel CVNS Centrum pro výzkum neziskového sektoru TRIALOG, Orlí 20, Brno Tel.: , fax:

15 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) Co je AMoS AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) je služba určená všem dárcům z podnikatelské a neziskové sféry, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili, a jak je s jejich darovanými penězi hospodařeno. Službu AMoS mohou využít nadace, grantující agentury, úřady státní správy i samosprávy, akciové společnosti, podnikatelé či fyzické osoby. Co AMoS dárci nabízí Poradenství orientace v oblasti neziskového sektoru, vytipování oblastí, které je možno podpořit stanovení pravidel pro poskytnutí daru vypracování kritérií pro posouzení žádostí výběrové řízení (výběr vhodných příjemců, medializace) příprava a podpis smlouvy s příjemcem Monitoring vypracování indikátorů pro věcný i fi nanční monitoring projektů přidělení vyškolených asistentů k podpořeným projektům vhodné nastavení internetového systému iamos jako nástroje monitoringu sběr a sledování informací a dat o projektu podle určených indikátorů nepřetržitý kontrolní proces průběhu řešení a plnění stanovených cílů projektu evidence rozdílů realizace projektu oproti původnímu plánu nepřetržité informování dárce o stavu a průběhu realizace projektu zpětná vazba pro řešitele podpořených projektů Evaluaci zpracování sledovaných dat a informací o projektu ocenění efektů a výstupů projektu a jejich srovnání s cíly, které byly na počátku stanoveny vyhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na projekt zpětná vazba pro dárce i realizátory projektů Asistenci vytipování projektů vhodných pro asistenci (většinou začínající nebo malé organizace) zajištění konzultací v průběhu realizace projektu (otázky obecné 16 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) administrace a účetnictví) pomoc v rozvoji a prohloubení potenciálu a kapacity podpořené organizace tak, aby projekt plnil vytyčené cíle přispět podpořené organizaci v řešení problémů vzniklých při realizaci projektu poskytnout takové informace, aby organizace byla v budoucnu schopna efektivně využívat darované prostředky Cíle AMoS poskytnout dárci maximum informací pro to, aby prostředky, které jsou věnovány na veřejně prospěšné účely, byly využity efektivně, a to jak pro samotného dárce, tak pro obdarovanou stranu pomoc při zviditelnění dárce tak, aby dárcovství tvořilo jeho nedělitelnou součást při prezentaci na veřejnosti napomáhat monitorovaným organizacím k jejich profesionálnímu růstu prostřednictvím zpětné vazby, kterou jim může monitoring a následná evaluace poskytnout Přednosti AMoS Zkušenost a znalost problematiky několikaleté působení Trialogu v oblasti neziskového sektoru zkušenosti s monitorováním a asistencí projektů podpořených z programů Phare a Access Evropské unie využití AMoS Vodárenskou akciovou společností databáze proškolených a osvědčených asistentů s prací v asistenčních týmech propracovaný internetový systém iamos Flexibilita službu AMoS je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům a přáním zadavatele. zařadit složku poradenskou, monitorování, asistenci či evaluaci. zvolit vhodné nástroje monitorování (asistenti a jejich způsob práce a přizpůsobit systém iamos) a indikátory monitoringu i evaluace. Aktuálnost a rychlost díky systému iamos jsou informace o projektech uloženy na jednom místě, jejich změny se mohou provádět odkudkoli z Internetu (dárce, koordinátor, asistenti) komunikace mezi jednotlivými složkami AMoS je velmi rychlá, všichni 17

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více