Přibyslavský. ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3"

Transkript

1 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 4 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových opatření str. 5 Putování za minulostí Soutěž pro čtenáře Přibyslavského občasníku str. 13 Výsledky Tříkrálové sbírky str. 15 Přibyslavský sport Dvanáctiboj Dvanáctiboj Junior Fotbal Hokej str. 19 Kulturní a společenská inzerce str. 21 Uzávěrka příštího čísla je do hod.

2 Str. 2 Dění v Přibyslavi v obraze ÚNOR 2015 PŘIBYSLAVSKÝ KALEIDOSKOP Školní sáňkování, foto: Ivo Havlík Ze zájezdu přibyslavských dětí na představení DEMOKRACIE v pražském divadle Minor Děti z mateřské školky navštívily kostel Narození sv. Jana Křtitele TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Sraz koledníků Tříkrálové sbírky 2015 na faře Vesnická hokejová liga (str. 21) Kouzelná zima v Přibyslavi

3 ÚNOR 2015 Zprávy z radnice Str. 3 Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme Uplynulo 10 měsíců od chvíle, kdy předseda vlády otevřel v Dolní Rožínce téma těžby uranu v Brzkově. Dá se říci, že se od té doby fakticky zase tolik nezměnilo a lze také říci, že se změnilo mnoho. První věc, která se změnila, je fakt, že byl schválen v aktualizaci Politiky územního rozvoje bod č. 206 úkol pro Kraj Vysočina, který zní Vymezí plochu a stanoví územní podmínky těžby uranu v oblasti jižně od Přibyslavi. Na základě podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu zpracuje záměr Kraj Vysočina do ZÚR. Proti tomuto bodu vystupovaly a podaly námitku obce z okolí dolu. Je mi líto, že musím konstatovat, že v radě našeho kraje prošla tato věc jednomyslně a bez připomínek. Druhá věc, která se změnila, je informovanost obcí. Bohužel na ní nemá zásluhu ani Kraj Vysočina ani vláda, nýbrž některé neziskové organizace. Také díky jim máme už poslední měsíce k dispozici Studii proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov. Třetí věcí, kterou můžeme označit za novou, jsou obavy plynoucí z faktů uvedených v této studii. Připomeňme pouze zkráceně, že studie počítá s tím, že už v roce 2019 budou zahájeny investiční práce na Otevírce uranového dolu Brzkov. Jim bude předcházet povolovací řízení, které začíná už v tomto roce zpracováním EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), následovat má projektování a územní řízení. V roce 2020 se počítá s výstavbou povrchového areálu a v zásadě se zahájením těžby (2023). Počítá se s přepravou rudniny v ocelových kontejnerech (zakryté plachtami, na delší vzdálenosti v uzavřených kontejnerech) na nádraží do Přibyslavi. Zde mají být kontejnery překládány na vagóny a vlakem převezeny do stanice Rožná. Počítá se s rozptylem unikajícího radonu větráním s konstatováním, že místa s trvalým osídlením jsou v dostatečné vzdálenosti. Vyčištěné vody (předpokládají se kontaminanty Ra) mají být vypouštěny do toku Bystřice. Počítá se, že bude čištěno v biologické čistírně m 3 za rok a v čistírně důlních vod m 3 za rok. Radium bude vysráženo chloridem barnatým a následným odfiltrováním. Z celkového výpočtu zásob lze konstatovat, že je počítáno na úsecích Brzkov a Věžnice se zdrojem 4.993,9 t U. Zarážející je, jak se studie vyrovnává v kapitole 4.1 Sociální vztahy s důsledky těžby na tuto oblast. V zásadě se tato kapitola omezuje na konstatování, jaký bude mít těžba vliv na zaměstnanost v okolí Brzkova a v okolí Dolní Rožínky a na objem mzdových prostředků, které budou vyplaceny na mzdách. Dopady na obce v nejbližším sousedství těžby Českou Jablonnou, Brzkov zde nejsou vůbec zmíněny, natož pak dopady na Přibyslav (Přibyslavsko) a Polensko. Čtvrtou věcí, která se změnila v měsíci prosinci, je skutečnost, že s námi začal komunikovat hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který nám napsal, že máme jeho dopis brát jako plnění usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina. V tomto dopise starostům obcí nám pan hejtman sděluje, že Kraj Vysočina nemá doposud Studii proveditelnosti k dispozici od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dále nám sděluje, že je lokalita Brzkov chráněna již od 90. let 20. století a že již v lednu bude zorganizována schůzka se zástupci MPO, mimo jiné za naší účasti. Dovolil jsem si pana hejtmana upozornit dopisem na to, že naše obce již Studií proveditelnosti disponují a máme k ní výhrady. Požádal jsem ho proto o schůzku na půdorysu dotčených obcí a Kraje Vysočina ještě před schůzkou se zástupci MPO, jelikož považuji za důležité objasnit panu hejtmanovi naše obavy plynoucí z faktů uvedených ve studii proveditelnosti a zdůvodnit mu, proč minimálně kapitoly, které dokážeme jako starostové obcí posoudit, považujeme za tendenční a zkreslené. Odpovědí na tuto moji výzvu měl být zřejmě dopis (opět adresovaný starostům) ze dne 14. ledna, kde nám pan hejtman sděluje, že vláda schválila, mimo jiné, zahájení schvalovacího procesu k exploataci ložiska Brzkov Horní Věžnice. Zároveň jsem se dozvěděl, že má kraj už k dispozici studii proveditelnosti a bude nyní posuzovat její soulad či nesoulad se zájmy kraje. Dále jsem se dozvěděl, že je na únor plánováno jednání se zástupci MPO, na které budeme pozváni. Co napsat na závěr? Dovedu pochopit to, že krajská reprezentace může považovat těžbu uranu v lokalitě Brzkov za zájem Kraje Vysočina a že se v tomto neshodnou s námi, zástupci bezprostředně dotčených obcí. Co ale nedovedu pochopit, že jsou starostové obcí s odpovědností svěřenou jim občany stavěni na roveň kverulantů proti veškerému pokroku. Věřím, že k avizované schůzce mezi námi, starosty, zástupci kraje, dalšími orgány a MPO skutečně dojde, když ne v lednu či únoru tak v jiném termínu. Jenom škoda, že společně s dalšími starosty nabýváme pocitu, že se s námi o našich konkrétních výhradách nechce krajská politická reprezentace bavit. Martin Kamarád starosta města Z činnosti místostarosty Kromě jednání zastupitelstva a rady města se zapojuji do dalších činností, které vyplývají z mých povinností a svěřených kompetencí. Pravidelně se účastním tzv. velkých porad první středu v měsíci a tiskových konferencí. Každé pondělí jsem přítomen na kontrolních dnech akce Rekonstrukce a dostavba Základní školy Přibyslav. Je mi líto, že čas kontrolního dne se nyní částečně překrývá s časem, který jsem si vyhradil pro návštěvy občanů v mé kanceláři na radnici. Přesto je možné mne kdykoliv kontaktovat a dohodnout si čas schůzky. Dne jsme se s panem starostou za přítomnosti paní vedoucí OHS dohodli na jednotlivých paragrafech rozpočtu města, za které budu zodpovědný. Dne jsem předložil do rady města nová Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku a návrh členů na obsazení redakční rady. Dne jsem se na žádost Ředitelství silnic a dálnic účastnil jednání v Ronově nad Sázavou v souvislosti s přípravou rekonstrukce mostu na silnici 1/19. Týž den společně s panem starostou jsme jednali s budoucími stavebníky o podmínkách výstavby RD v Dobré. Schůzka s představiteli osadních výborů místních částí Přibyslavi Dne jsem byl pozván na schůzku s představiteli osadních výborů místních částí Přibyslavi v souvislosti s přípravou analytické části programu rozvoje města, ve kterém budou jednotlivé místní části řešeny samostatně. Schůzku inicioval starosta města Martin Kamarád ve spolupráci s týmem ORP, který zastupovaly paní Marta Vencovská, Olga Kodysová a Karolína Ortová. Předsedkyně a předsedové i členové osadních výborů se zúčastnili v hojném počtu nikdo z pozvaných nechyběl a patří jim poděkování nejenom za účast na této schůzce, ale také za obětavou práci pro svoji obec a zároveň pro celé naše město. Michael Omes místostarosta města MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod. schůzky v jiných termínech jsou možné, můžete volat na tel.: a psát na / Uzávěrka příštího čísla do hod. (předpokládaný termín distribuce březnového čísla )

4 Str. 4 Zprávy z radnice ÚNOR 2015 Z Městského úřadu Přibyslav Město Přibyslav zajišťuje pro své občany ostatní dopravní obslužnost (autobusové spoje o víkendech a svátcích) prostřednictvím dvou dopravních společností. Jsou to ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. a ZDAR, a. s. Každoročně v lednu provádíme vyúčtování nákladů na ostatní dopravní obslužnost, neboť na jejím financování se kromě města Přibyslav podílejí i ostatní obce (Havlíčkova Borová, Dlouhá Ves, Stříbrné Hory, Modlíkov a Žižkovo Pole), jejichž územím příslušné spoje projíždějí. Vyúčtování se provádí podle počtu kilometrů, ujetých dopravci na území jednotlivých obcí. Město Přibyslav vynaložilo v roce 2014 na ostatní dopravní obslužnost 202 tis. Kč. Jak jste si už určitě mnozí všimli, v okně v přízemí přibyslavské radnice byla instalována tabule, která je určena pro zveřejnění parte. V případě, že o tuto službu budete mít zájem, obraťte se na pracovnici v podatelně MÚ. Ing. Josef Moštěk tajemník MÚ Přibyslav Odbor správy a údržby Po období vánoc proběhla demontáž vánoční výzdoby a vánočního stromu před radnicí, u mateřské školky Bezručova a v místní části Dolní Jablonná. Začátek roku 2015 byl z pohledu zimní údržby nenáročný, až na drobné výkyvy v počasí, kdy během dvou dnů napadlo 20 cm sněhu (sněhová nadílka dlouho nevydržela), pak tvorba náledí a silné větrné počasí, které způsobilo na mnoha místech výpadky veřejného osvětlení. I přes závadu na vozidle Alfine ( Alfík pomocník pro shrnování a posyp) jsme tyto stavy zvládli bez problémů. V důsledku větrného počasí byly popadané stromy a větve na cyklostezce, což bylo následně odstraněno a cyklostezka vyčištěna. Řešili jsme závady v bytových a v nebytových domech ve vlastnictví města. V místní části Poříčí pracovníci místního hospodářství opravili část střechy na budově kulturního domu, v bytových domech č. p. 485 a 486 v ulici Příkopy byla na základě revize provedena oprava rozvodu plynu ve společných prostorách domu, v bytovém domě U Lesa č.p. 717 jsme na požadavek nájemníků instalovali hydraulický zavírač dveří a dveřní zarážky. Dále na základě kontroly odbornou firmou v domě s pečovatelskou službou č. p. 251 byla doporučena výměna lan výtahu. Výměna proběhla koncem měsíce ledna. Na všech nemovitostech ve vlastnictví města Přibyslav proběhly revize elektrické instalace a hromosvodů. Na požadavek ředitelky mateřské školky zhotovujeme zabezpečení proti rozletu papíru, který MŠ sbírá a je umístěn na rampě podél budovy. Bylo zpracováno závěrečné vyhodnocení akce pro poskytnutou dotaci na pořízení komunálního stroje a zasláno zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI na investici Chodník podél silnice I/19 v Dobré. Bytové hospodářství byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 254, v domě č.p. 40 byla ukončena k nájemní smlouva na nebytový prostor v přízemí. Tento nebytový prostor v současné době prochází rekonstrukcí nové rozvody elektřiny. Ing. Ludmila Benešová edoucí OSÚ Odbor životního prostředí Velká změna zákona o odpadech a její důsledky pro občany města Přibyslav. Na konci roku 2014 vešla v platnost novela zákona o odpadech, která upravuje povinnost obcí a měst od zajistit sběrná místa pro celoroční oddělené soustřeďování minimálně papíru, plastů, skla a kovů a dále zajistit sběrná místa pro oddělené shromažďování minimálně bioodpadu rostlinného původu. Město Přibyslav tuto zákonnou povinnost má zabezpečenou rozmístěním hnízd na tříděný sběr papíru, plastů a skla. Kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze bezplatně uložit ve sběrném dvoře Ronov nad Sázavou. Dále biologicky rozložitelný odpad město Přibyslav sváží v sezóně nejméně v době od do nejméně ve velkoobjemových kontejnerech, které jsou umísťovány po celé Přibyslavi a v místních částech. Časový harmonogram rozmístění kontejnerů na zelený odpad je vždy s předstihem uveden v Přibyslavském občasníku. Komunální odpad a jeho svoz v nepříznivých klimatických podmínkách. Město Přibyslav má svoz komunálního odpadu smluvně zabezpečen firmou Miloslav Odvárka ODAS, Žďár nad Sázavou. Bohužel se každoročně při kalamitních situacích objevují stížnosti obyvatel města Přibyslavi a místních částí na nezabezpečení vývozu komunálních odpadů. Odbor životního prostředí chápe, jak jsou obyvatele rozhořčeni, protože jim nebyl vyvezen komunální odpad, ale je nutné s tím při některých, zejména sněhových podmínkách, počítat. Kuka vůz není schopen vyjet některé příkré kopce, které nevyjede ani osobní auto. Pokud občané chtějí při těchto výjimečných případech vyvést komunální odpad, musí popelnici přemístit na místo, kam je pravděpodobnost, že je popelářský vůz schopen zajet. Děkuji všem občanům Přibyslavi a místních částí za spolupráci při těchto výjimečných situacích. Mgr. Ludmila Řezníčková vedoucí OŽP Odbor hospodářsko-správní Rozpočet města Přibyslav na rok 2015 Zastupitelstvo města Přibyslav na 3. veřejném zasedání dne schválilo rozpočet města Přibyslav na rok Rozpočtové příjmy jsou schváleny ve výši ,80 Kč a výdaje ve výši ,71 Kč. Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši Kč, nedaňových Kč, kapitálových Kč a přijatých dotací ,80 Kč. Celková částka výdajů se skládá z výdajů běžných ve výši ,71 Kč (z toho rezerva činí ,91 Kč) a z výdajů investičních ve výši Kč. Financování je schváleno ve výši ,91 Kč. Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny následovně: Mateřská škola Přibyslav Kč, Základní škola Přibyslav Kč, Kulturní zařízení města Přibyslav Kč. Pro Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. byla schválena dotace ve výši Kč. Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2015 výnosy ve výši Kč, náklady Kč a hospodářský výsledek Kč. Ing. Zdeňka Teclová vedoucí OHS Odbor výstavby Pergola, přístřešek. Stavební zákon ani prováděcí předpisy pojem pergola ani pojem přístřešek nedefinují. Definici těchto pojmů lze však najít v odborné literatuře. Pojem pergola, podobně jako pojem přístřešek, je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. Bohužel v praxi často dochází k zaměňování obou pojmů, neboť zejména pojmem pergola bývají nesprávně označovány právě přístřešky. Odborná literatura definuje pojem pergola jako loubí lehké konstrukce; břevnoví na lehkých podporách, laťoví, sloupcích, porostlé popínavými rostlinami, které tvoří perforované zastřešení. Uplatňuje se právě zavěšeným rostlinstvem, jímž vytváří lehký strop a stěny. Naproti tomu pojem přístřešek je definován jako konstrukce omezující prostor pouze shora, ne ze stran. Může stát zcela volně nebo je přimknut ke stěně budovy. Z výše uvedeného je zřejmé, že pergola je lehká konstrukce (sloupy, trámy nebo latě), která slouží jako podpora k pnutí popínavých rostlin. Přístřešek je zastřešenou stavbou bez obvodových svislých konstrukcí (některých nebo všech) a je určen ke konkrétnímu účelu. Ve smyslu ČSN se jedná o objekt poloodkrytý, tj. samostatný pozemní stavební objekt, jehož stavební konstrukce nejen vytvářejí nosnou soustavu, ale částečně jej i ohraničují; objekt se pak svým charakterem blíží budově, neboť má zastřešení a popřípadě i některou ze stěnových konstrukcí. Miloš Šimek vedoucí OV Pečovatelská služba Přibyslav Po celý měsíc leden probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážných komplikací, které by měly vliv na kvalitu jejich poskytování. S dovolením se ještě vrátíme k událostem na konci roku, které se vzhledem k uzávěrce Přibyslavského občasníku udály po odeslání příspěvku do lednového čísla. V pátek proběhlo za asistence policie otevření jednoho bytu, kdy nájemnice vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyla schopna pohybu a komunikace. Obyvatelce byla okamžitě volána rychlá záchranná služba. Vše dopadlo dobře, paní se po svátcích vrátila domů. Dále bychom rádi poděkovali kuchařkám školní jídelny, které nám nad rámec svého vaření obědů na večeři s uživateli přichystaly řízky a výborný bramborový salát. Také děkujeme panu V. Henzlovi za sponzorský dar. Vzhledem k tomu, že v poslední době přibývá krádeží v bytových domech, důrazně žádáme všechny seniory i z řad veřejnosti, aby si k sobě do bytů a domů pouštěli pouze lidi, které znají, nebo které si sami pozvali. Jako tradičně v únoru proběhnou v domě s pečovatelkou službou mše a monitoring ČČK. V příštím čísle Přibyslavské občasníku vám předložíme statistický přehled činnosti PS Přibyslav za uplynulý rok Závěrem děkujeme příslušníkům policie a členům záchranné služby za pomoc, ochotu a skvělý profesionální přístup při zásahu v DPS. Bc. Karel Březina vedoucí PS

5 ÚNOR 2015 Zprávy z radnice Str. 5 Přibyslavská média - Přibyslavský čtvrtletník Na rozdíl od Přibyslavského občasníku má Přibyslavský čtvrtletník charakter vlastivědného sborníku. Město Přibyslav jej začalo vydávat před čtrnácti lety pod záštitou tehdejšího starosty ak. sochaře Romana Podrázského. Posláním Přibyslavského čtvrtletníku bylo publikovat články odbornějšího charakteru, které byly zaměřeny zejména na historii města a pro svůj širší obsah vyžadovaly samostatný prostor. První číslo bylo vydáno na jaře roku 2001 a po dobu pěti let byl pravidelně vydáván pod redakčním vedením PhDr. Oldřicha Málka. V roce 2007 vyšlo pouze jedno číslo a pak pan šéfredaktor ze zdravotních důvodů rezignoval. Tím se Přibyslavský čtvrtletník na téměř dva roky odmlčel. Další etapa vydávání Přibyslavského čtvrtletníku nastala v roce 2009, kdy byla ustanovena nová redakční rada, jejíž jádro tvoří redakci dodnes. Čtvrtletník získal svoje ISSN (Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací), a tak se zařadil mezi oficiální odborné periodikum, které je kromě povinné registrace na Ministerstvu kultury ČR evidované Českým národním střediskem ISSN. Přibyslavský čtvrtletník se svým obsahem zaměřuje na oblasti kultury, historie a přírody. Časopis je určen nejenom pro Přibyslav, ale pro celý mikroregion, který je vymezen obcemi v rámci Svazku obcí Přibyslavska. Toto prostorové vymezení slouží k udržení regionálního charakteru časopisu a zároveň nabízí poměrně širokou oblast, kde je možné čerpat náměty a příspěvky. Pro vydávání každého periodického tisku je zcela zásadní určitý okruh autorů, kteří jsou ochotni psát příspěvky. Příprava každého příspěvku, zejména pro oblast historie a přírody, je doprovázena hledáním a získáváním všech dostupných zdrojů k danému tématu. Jedná se o časově náročnou činnost a to je pravděpodobně také příčina skutečnosti, že se téměř nedaří získávat nové autory zejména ze sousedních obcí. Všem autorům a dopisovatelům, zejména těm pravidelně píšícím, patří velký dík za jejich práci. Přibyslavský čtvrtletník můžeme chápat jako určitou pokladnici pro ukládání cenných a nadčasových informací, které by jinak padly v zapomnění. Věřme tomu, že se najdou ochotní autoři, kteří budou i nadále naplňovat obsah našeho vlastivědného časopisu zajímavými články a umožní tak jeho vydávání. Za redakci Přibyslavského čtvrtletníku Michael Omes Zveřejňování usnesení Zastupitelstva a Rady MĚSTA PŘIBYSLAV Usnesení Zastupitelstva a Rady města Přibyslav, zveřejňovaná v Přibyslavském občasníku, obsahují mj. osobní údaje fyzických osob ve vztahu k převodům majetku. Abychom zajistili ochranu těchto citlivých osobních dat (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, čl. 10 Listiny práv a svobod), rozhodli jsme se tyto údaje ve zveřejňovaných usneseních neuvádět. Občané obce starší 18 let mají právo nahlížet do originálů usnesení zastupitelstva a rady uložených na sekretariátu MÚ ( 16 zák. č. 128/2000 Sb, o obcích). Ing. Josef Moštěk tajemník MÚ Přibyslav Usnesení Rady města Přibyslav ze dne PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR *** Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, IČ nabízí od k pronájmu nebytové prostory, tj. prodejnu, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 60 m 2 v přízemí na adrese: Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav (bývalá sběrna šatstva a obuvi) 264/2014 Rada města Přibyslav, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje členy zastupitelstva města Přibyslav Mgr. Annu Šnýdlovou a Mgr. Otu Bence k provádění sňatečných obřadů dle ustanovení 11a odst. 1 písmeno a) zákona číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost: Marie Pokorná Termín: 1/ /2014 Rada města Přibyslav stanoví, dle ustanovení 108 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech pro místostarostu města Přibyslav pana Michaela Omese a při provádění sňatečných obřadů pro Mgr. Annu Šnýdlovou a Mgr. Otu Bence. Odpovědnost: Marie Pokorná Termín: 1/ /2014 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Havlíčkův kraj o. p. s., Školní 500, Ždírec nad Doubravou, IČO a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, IČO Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: /2014 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 18 schválené usnesením č. 143/2008 ze dne mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, IČO a Českou republikou Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO , kterým bude snížena výše nájemného za užívání veškerých prostor v budově Bechyňovo náměstí 18, Přibyslav na 1 Kč za rok. Dodatek č. 8 bude uzavřen s Českou republikou Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina se sídlem Jihlava, Vrchlického 2627/46, Jihlava, IČO Rada města Přibyslav pověřuje starostu města k jednání o výši nájemného na rok Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková Termín: 1/ /2014 Rada města Přibyslav povoluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Základní škola Přibyslav, Česká 31, Přibyslav, IČO převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši Kč do investičního fondu z důvodu úhrady faktur za práce investičního charakteru při přestavbě základní školy. Odpovědnost: Mgr. Petr Adam Kontrola: Ing. Zdeňka Teclová Termín: 12/ /2014 Rada města Přibyslav schvaluje pacht části pozemku parc. č. 951/25 o výměře 1,1070 ha v k. ú. Přibyslav společnosti OSIVA a. s., Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod, IČO na dobu určitou od do za cenu Kč/ha/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku od do ve výši Kč. Odpovědnost: Jana Krejčová Termín: 1/2015 Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0. Pokračování tabulky na další straně *** Své žádosti zasílejte nejpozději do 28. února 2015 na adresu: Městský úřad Přibyslav odbor správy a údržby Ing. Ivana Hladíková

6 Str. 6 Zprávy z radnice ÚNOR 2015 Pokračování tabulky z předchozí strany 270/2014 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv vůči příspěvkovým organizacím. Odpovědnost: Mgr. Petr Adam Mgr. Naděžda Štouračová Zdeňka Valnerová Termín: 2/ /2014 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2014 ředitelce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, ředitelce Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. Bc. Veronice Vošické Buráňové, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi. Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk Termín: /2014 Rada města Přibyslav jmenuje, v souladu s 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona na funkční období od do jako zástupce zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy Přibyslav členy Školské rady při Základní škole Přibyslav Mgr. Annu Doubkovou st. a Mgr. Annu Šnýdlovou. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: /2014 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok Příloha: Rozpočtové opatření č. 9/2014 Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová Termín: 12/ /2014 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor č. 1 v domě č. p. 40, Bechyňovo náměstí, Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů. Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková Termín: 1/2015 Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Usnesení Rady města Přibyslav ze dne /2015 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku s platností od ledna Odpovědnost: Michael Omes Termín: 1/2015 2/2015 Rada města Přibyslav jmenuje členy redakční rady Přibyslavského občasníku: Michaela Omese, Zdeňku Valnerovou, Emilii Veselou, Mgr. Annu Šnýdlovou a Mgr. Bc. Annu Doubkovou. Předsedou redakční rady jmenuje Michaela Omese. Odpovědnost: Martin Kamarád, Michael Omes Termín: 1/2015 Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2. 3/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje vyřadit z majetku města radiomagnetofon Panasonic CD, inventární číslo ke dni Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk Termín: 01/2015 4/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí věcného daru 2 m³ smrkové kulatiny Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav za účelem oprav překážek a hangáru na hasičském cvičišti. Odpovědnost: Josef Hamerník Termín: 03/2015 5/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav v době jarních prázdnin od pondělí do pátku Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová Termín: /2015 Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od domovní řád platný pro nájemce domu s pečovatelskou službou a domovní řád pro nájemce ostatních bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Přibyslav. Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková, Martin Kamarád Termín:1/2015 7/2015 Rada města Přibyslav schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 1 na adrese Ronov nad Sázavou 17, Přibyslav panu Josefu Ouvínovi ke dni Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková Termín: 3/2015 Pokračování tabulky z vedlejšího sloupce 8/2015 Rada města Přibyslav schvaluje závazný ukazatel nákladů na energie (voda, elektřina, plyn) pro Základní školu Přibyslav, Česká 31, Přibyslav, IČO ve výši Kč. Odpovědnost: Mgr. Petr Adam Ing. Zdeňka Teclová Termín: 12/2015 9/2015 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období jako svůj iniciativní a poradní orgán: Komisi sociální a zdravotní, jmenuje předsedkyní Ing. Marii Málkovou, členy Marcelu Stejskalovou, Mgr. Ludmilu Kachlíkovou, Romana Prnku, Mgr. Lenku Thomayerovou, Ilonu Loužeckou DiS., Helenu Klementovou a určuje počet členů v komisi na 7. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: 01/ /2015 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období jako svůj iniciativní a poradní orgán: Komisi stavební, dopravní a ekologickou, jmenuje předsedu Ing. Josefa Pelikána, členy Jiřího Hintnause, Ing. Ladislav Hladíka, Vladimíra Doláka, Petra Málka st., Zdeňka Kerbra, Zdeňku Bártovou, Bc. Petra Jajtnera, Jana Krejčího, Ondřeje Havlíčka, Miroslava Štěpána a určuje počet členů v komisi na 11. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: 01/2015 Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 11/2015 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období jako svůj iniciativní a poradní orgán: Komisi zahraniční, jmenuje předsedkyní Mgr. Annu Šnýdlovou, členy Ing. Ladislava Hladíka, Bc. Jindřicha Macka, Ing. Miroslavu Mošťkovou, Ing. Zdeňku Teclovou, Mgr. et Mgr. Jana Málka, Ing. Pavla Jajtnera, Mgr. Ivo Macha, Bc. Helenu Hrnčířovou, Mgr. Bc. Annu Doubkovou, Mgr. Petra Adama, Ing. Stanislava Culku, Josefa Hamerníka, Bc. Karla Řezníčka, Josefa Sobotku, Bc. Hanu Srbovou, Radka Křesťana a určuje počet členů v komisi na 17. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: 01/ /2015 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období jako svůj iniciativní a poradní orgán: Spolek pro občanské záležitosti, jmenuje předsedkyní Annu Dvořákovou, členy Marcelu Stejskalovou, Annu Šauerovou, Marii Horskou, Emilii Veselou, Miloslavu Pospíchalovou a určuje počet členů v komisi na 6. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: 01/ /2015 Rada města Přibyslav určuje a jmenuje na volební období : Pracovní skupinu programu regenerace městské památkové zóny předsedu Martina Kamaráda členy Michaela Omese, Zdeňku Vodovou, Věru Jiráskovou, Petra Mášu, PhDr. Ladislava Macka, Ing. Davida Pavlatu, Miloslavu Melounovou, Mgr. Janu Zadražilovou. Redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku šéfredaktora Michaela Omese členy Růženu Ročkovou, RNDr. Kláru Bezděčkovou, Ph.D. Pavla Bezděčku, Ing. Pavla Jajtnera. Redakční radu TV Přibyslav předsedu Michaela Omese členy Vojtěcha Venzhőfera, Editu Ouvínovou, Jiřího Koudelu, Libora Jaroše, Jiřího Večeřu. Poradní sbor TKR Přibyslav předsedu Martina Kamaráda členy Ing. Bc. Ludmilu Benešovou, Petru Holubovou, Jiřího Koudelu, Ing. Leoše Bláhu, Vlastimila Vejvodu, z obce Olešenka Martina Holcmana, z obce Stříbrné Hory Janu Pazderkovou, z obce Žižkovo Pole Janu Peřinovou. Odpovědnost: Martin Kamarád Termín: 01/ /2015 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok Příloha: Rozpočtové opatření č. 10/2014 Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová Termín: 1/2015 Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

7 ÚNOR 2015 Školka Str. 7 Jak to jde v novém roce Po více než čtrnácti dnech vánočního odpočinku se ztichlá Mateřská škola v Přibyslavi opět rozezněla hlasy jejích malých svěřenců. První pracovní dny nového roku 2015 se nesly ve znamení překotného svěřování se s radostnými momenty ze světa dětí s popisem báječných dárků od Ježíška, líčení vánoční pohody, rodinných návštěv a výletů. Drobná dětská zklamání, která k životu patří, už byla dávno zapomenuta. Příjemným dozvukem vánoc byla novoroční návštěva kostela Narození sv. Jana Křtitele, kde si mohly všechny děti společně zazpívat známé koledy a prohlédnout si krásné jesličky. Odměnou všem zúčastněným byla příjemná religiózní atmosféra a poutavý výklad pana faráře. Keramické tvoření u Rybiček Návštěva přibyslavského kostela Zasněná zimní krajina lákala ke kratším, ale o to radostnějším vycházkám do okolí MŠ, stejný prožitek dětem umožnilo řádění na zasněžené školní zahradě, která se proměnila v některých svých částech ve tvořivou sněhuláckou dílnu. Děti ze třídy Motýlci slavily tzv. Bílý den ve svojí třídě a konec ledna si stejné děti zpestřily návštěvou přibyslavské knihovny, kde luštily pohádkové kvízy. Předškoláci z oddělení Berušky (MŠ Tyršova) pod vedením paní učitelek Ivy Homolkové a Marie Linhartové si připravili vkusnou a zároveň zábavnou hudební pohádku, kterou společně představili nejen ostatním třídám mateřské školy, ale i dětem z MŠ v Žižkově Poli. Je znát, že citlivý výběr, zaujetí pro práci, správná motivace a chuť udělat něco pro druhé přináší svoje ovoce. Předškolní děti se již těšily na konec ledna, kdy navštívily zdejší ZŠ, seznámily se s její budovou, prvními třídami a jídelnou. Nedílnou součástí rozvoje estetického cítění bylo pravidelné divadelní představení v kulturním domě, které umožnilo dětem rozvíjet jejich fantazii, cit pro hudbu a v neposlední řadě poskytlo dětem radostné zážitky a situace sdílené s loutkou. Letošní leden byl také ve znamení neobvyklého zážitku v podobě mobilního planetária, které přiblížilo dětem ve sportovní hale neotřelý pohled na hvězdy a planetu Zemi. Poděkování dětí a učitelek z oddělení Rybičky patří paní Březkové za vstřícnou spolupráci v rámci keramického tvoření. Berušky posílají touto formou svůj dík panu Henzlovi z prodejny COOP za drobný sponzorský dar. O tom, že pedagogické pracovnice MŠ nezaostávají ve svém dalším odborném vzdělávání, svědčí účast několika z nich v ročním projektu dotovaném EU s názvem Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání. V rámci této aktivity navštěvují učitelky jednotlivé semináře zaměřené na zkvalitnění jejich dovedností a také v říjnu 2014 a v lednu 2015 absolvovaly stáže v obdobných zařízeních na Slovensku a v Anglii. Slova jedné z dětských písní hudebního skladatele Pavla Jurkoviče hovoří o lednu jako o měsíci ledu a o únoru, který přivolá skřivánka. O letošních prvních zimních měsících se to až tak říci nedá, ale to nebrání nám všem z mateřské školy užívat si rozmarů počasí, trochu toho sněhu a různorodých činností, aby doba strávená ve školce byla, stejně jako pro děti v anglických školách, tzv. Incredible Years tedy úžasnými roky. Mgr. Jitka Nováková, MŠ Pomozte nám v soutěži s panem Popelou! Zimní radovánky v MŠ Mateřská škola v Přibyslavi se zapojila tento školní rok do 14. ročníku ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin pod názvem Soutěž s panem Popelou. Přineste svůj nashromážděný netříděný papír od pondělí do pátku v době od 6.30 do 16. hodin (doba provozu MŠ) a přispějte díky výtěžku za sběr na potřebné pomůcky a vybavení pro děti z MŠ! Při této příležitosti bychom rádi poděkovali zaměstnancům města Přibyslav za odvoz vybraného papíru z prodejny COOP. Prostřednictvím médií vás také budeme včas informovat o termínech a místě svozu. Všem spoluobčanům předem děkujeme za spolupráci!

8 Str. 8 Škola ÚNOR 2015 Zápis do 1. ročníku Základní školy Přibyslav Zápis do 1. ročníku Základní školy Přibyslav proběhne v pátek 13. února 2015 od do hod. K zápisu si nezapomeňte s sebou vzít: rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu případná odborná či lékařská doporučení Bližší informace naleznete na webových stránkách školy (www.zspribyslav.cz). Těšíme se na Vás. Třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami S ohledem na množící se dotazy oznamuji, že práce na otevření třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od stále pokračují. V nejbližších dnech bude škola vyhlašovat výběrové řízení na pozici učitele speciálního pedagoga tak, aby bylo možné vše zorganizovat jak po stránce legislativní, tak po stránce materiálového vybavení třídy. Střípky z historie základní školy Vážení čtenáři, předně bych rád poděkoval všem zájemcům a podporovatelům, kteří školu v minulých měsících kontaktovali s námětem, co by v připravované publikaci k historii školství v Přibyslavi mohlo nebo mělo být. Rovněž děkuji všem, kteří nám poskytli historické dokumenty (fotografie, vysvědčení, žákovské knížky, ). Je příjemné zjištění, že se našlo tolik našich absolventů, kterým na škole stále záleží a svým způsobem s ní žijí. Koncem ledna dochází k dostavbě resp. rekonstrukci celého areálu školy. Ještě chvíli budou dobíhat návazné činnosti, zejména ty, které se týkají dovybavení prostor školy, zprovoznění systémů apod. Abychom předešli zbytečným úvahám, kdy a jak bude oficiálně škola otevřena pro veřejnost, rozhodli jsme se, že oficiální oslavy dostavby školy uskutečníme v měsíci červnu, v měsíci, kdy už budeme zabydlení a kdy bude absolutní většina všech prostor dovybavena. Přesný termín oslav zveřejníme včas nejen prostřednictvím občasníku. V rámci oslav bychom rádi uspořádali srazy absolventů, výstavu k historii školy i k průběhu přestavby. Dále připravujeme zmiňovanou publikaci. Pokusím se každý měsíc zveřejnit několik zajímavostí ze sebraných informací. V tomto čísle se zaměřím na trochu statistiky. Součástí knihy bude mimo jiné seznam všech absolventů základní školy od roku 1895, kdy zde byla ustanovena měšťanská škola. Bylo to dosti komplikované přepisování a dohledávání. V seznamu budou uvedeni pouze ti, kteří opouštěli naši školu s výstupním vysvědčením. Nenaleznete zde jména těch, kteří školu navštěvovali jen krátce v nižších ročnících. Z takto vytvořeného seznamu absolventů se dají vyčíst zajímavé údaje, jako například: celkem všech absolventů naší školy (od prvních v roce 1898 po letošní absolventy) bylo téměř nejčastějších dívčích jmen: Marie (535x), Jana (184x), Anna (130x), Ludmila (117x) a Věra (109x) 5 nejčastějších chlapeckých jmen: Josef (317x), Jan (324x), František (240x), Jaroslav (218x) a Jiří (186x) 5 nejčastějších dívčích příjmení: Novotná (74x), Musilová (63x), Němcová (60x), Sobotková (48x) a Smejkalová (35x) 5 nejčastějších chlapeckých příjmení: Novotný (90x), Musil (73x), Němec (65x), Smejkal (44x) a Benc (40x) V příštím čísle zveřejníme další střípky z příprav publikace. Nová školská rada K 31. prosinci 2014 skončilo tříleté funkční období školské rady ve složení Anna Doubková, Jaroslav Sedlák (oba za zřizovatele), Jana Augustinová, Ilona Loužecká (oba za rodiče), Marcela Kasalová a David Šeda (oba za pedagogické pracovníky školy). Rád bych touto cestou všem poděkoval za práci v radě. Zároveň oznamuji, že proběhly volby nové školské rady. Do školské rady byli jmenováni zřizovatelem školy paní Anna Doubková a Anna Šnýdlová, rodiče si zvolili svými zástupci Lucii Benešovou a Lukáše Fikara, pedagogičtí pracovníci potvrdili volbou své zástupce z minulého období, Marcelu Kasalovou a Davida Šedu. Ustavující zasedání školské rady bylo svoláno na středu 28. ledna. Přeji nové školské radě odhodlání k práci, a aby se nám společnými silami podařilo rozvíjet naši školu. Petr ADAM ředitel školy Zprávy z měsíce ledna Zima, která si konečně oblékla bílý kabátek, potěšila třpytivou sněhovou nadílkou děti školou povinné. Učitelky z I. stupně také nemohly sněhu odolat, a tak hodiny tělesné výchovy probíhaly venku a žáci si do sytosti užívali zimních radovánek. Žáci obou osmých tříd absolvovali exkurzi do střední školy stavební v Jihlavě. Seznámili se nejen s budovou v centru města, kde sídlí maturitní obory, ale zájemci měli možnost navštívit i nový komplex v Heleníně, kde studenti absolvují praxi a kde jsou soustředěny obory učební. V úterý 27. ledna byl zahájen plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy. Ve středu proběhl ve škole Pruhovaný den. Ve čtvrtek dostali žáci pololetní vysvědčení. Ke slavnostní atmosféře tohoto dne přispělo také filmové představení v kulturním domě, které postupně navštívil I. i II. stupeň naší školy. Vysvědčení je shrnutím a oceněním půlroční práce žáků a je třeba je pochválit, protože nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. Vždyť i u dospělých platí totéž. za ZŠ Přibyslav Monika Linková Z představení DEMOKRACIE v pražském divadle Minor Děti s rodiči v divadle MINOR v Praze! Po úspěšném představení A cirkus bude v květnu 2014 jsme se rozhodli, že zájezd do Prahy s návštěvou divadla Minor zopakujeme. Náš kulturní výlet byl zorganizován pro děti z prvního stupně základní školy. Vybrali jsme si představení DEMOKRACIE. Co je to demokracie? K čemu je dobrá? Dá se sníst? Dá se na ní v zimě sjíždět kopec? Dá se zmuchlat do koule a nacpat spolužákovi za krk? Nebo k čemu ji máme? Šest stran, každá se svým programem, soupeří s ostatními o přízeň voličů. Jedna chce cvičit, druhá se chce učit, třetí by ráda tančila, čtvrtá chce neřešit, pátá si chce hrát a šestá v klidu dožít. Po volbách se strany, které vyhrály, musí domluvit na programu a ten prosazovat zatímco strany, které se nedostaly do vlády, tvoří opozici. Tak to jde až do dalších voleb, kdy se znovu rozdají karty, a hra může pokračovat. (vybráno z programu představení DEMOKRACIE) Autobus plný přibyslavských dětí a rodičů v sobotu 17. ledna 2015 v poledne vyjel do hlavního města. Každý si mohl v Praze naplánovat individuální program prohlídku památek, navštívit Muzeum Lega nebo Muzeum Policie ČR, projet se metrem nebo tramvají, zajít se občerstvit do Mc Donaldu či si prohlédnout svůj oblíbený stadion Juliska. V dětské pasáži před divadlem Minor se děti ještě před představením vyřádily v herně s různými prolézačkami a v 18 hodin už jsme všichni seděli na svých místech velkého sálu divadla Minor. V první polovině jsme byli seznámeni s principy demokracie v praxi volby, povolební vyjednávání, vytvoření vlády, opozice, prosazování programu, avšak i pád vlády a podání demise premiéra. O přestávce, když nás začali na chodbách oslovovat představitelé stran v rámci své předvolební kampaně, jsme začali tušit, že v další polovině to bude ještě zajímavější. Před vstupem do sálu každý obdržel elektronické hlasovací zařízení, které směl jako volič používat při hlasování pro svoji stranu. Napjatě jsme pak sledovali, jak uspěje naše strana a jestli se dostane do vlády a bude moct prosazovat svůj program. Kulturní zážitek byl završen prohlídkou zákulisí divadla, při které jsme měli možnost nahlédnout do prostor, které běžnému divákovi zůstávají utajeny. Z Prahy jsme odjížděli v pozdních večerních hodinách unaveni z celodenního výletu, ale spokojeni a příjemně naladěni na další kulturní zážitky. Jana Kamarádová

9 ÚNOR 2015 Spolky Str. 9 Být seniorem, invalidou, neznamená být sám Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Protože je toto období dobou bálů, tanečních zábav, maškarních plesů nebo průvodů, nechceme ani my sedět doma sami za pecí jen s novinami, televizí a rádiem. Je pravdou, že zimní měsíce nejsou pro nás zrovna příznivé. Špatně se nám chodí, máme strach z uklouznutí, z úrazu. Ale takový karneval, který tradičně připravujeme, není podle našich členů špatný nápad. To se i přes nástrahy únorového počasí každoročně scházíme v hojném počtu. Doma probereme šatník něco upravíme, trochu přizdobíme nebo vyrobíme a karnevalový kostým je hotový. A když pan S. Sejkora začne hrát, při tanečku pokud zdraví dovolí, anebo jen při skleničce vína či šálku dobré kávy, člověk alespoň na chvíli zapomene na denní starosti, na své nemoci. Rád si zavzpomíná, jaké to bylo, když šel na svůj první maškarní bál nebo šibřinky. Pro nás invalidy má taková akce několik pozitiv. To, že si upravíme nějaký kostým, tím si cvičíme jemnou motoriku, která už někdy nebývá právě dobrá. Při tanci si zdravě protáhneme svaly, které občas zahálejí a při zpěvu nebo rozhovoru s druhými procvičujeme slovní zásobu i paměť. Takže, vážení a milí naši členové a příznivci, nedejte nám ani letos košem a přijďte 5. února mezi nás. Ale kdyby vám to přece jen nevyšlo, rozhodně si nenechte ujít naši VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI. Ta proběhne 12. března ve hodin. Opět se sejdeme v sále přibyslavské hasičské zbrojnice. A ještě na závěr máte-li souseda, sousedku, kamaráda, kamarádku nebo jen známého a víte, že je pořád sám, přiveďte jej mezi nás. Všichni jsou vítáni. Za celý výbor SCCH ČR ZO Přibyslav vám přeje dobře a ve zdraví prožitý zbytek zimy. Věra Schusterová předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

10 Str. 10 Spolky ÚNOR 2015 Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod Místní skupina ČČK Přibyslav Milí čtenáři, určitě vás zajímá, co dělali červenokřižáčci první letošní měsíc. V době uzávěrky občasníku jsme ale ještě nestihli žádnou naplánovanou činnost. Zprávu z výletu do bazénu, který dostaly červenokřižáčci pod stromeček a na který se chystáme v sobotu , si můžete přečíst v příštím občasníku společně s činnostmi z února. Také pravidelný monitoring nás čeká až po uzávěrce občasníku. Máte se tedy na co těšit v příštím čísle. (: Na únor připravujeme: Pokud vás zajímá zdravý životní styl a alternativní způsoby stravování, určitě se nezapomeňte zúčastnit v neděli první veganské večeře v Přibyslavi. Můžete navařit něco veganského a dát ochutnat ostatním, nebo přispět drobnou částkou na suroviny a jen objevovat. Další informace a tipy na recepty získáte na našem facebookovém profilu. V pátek od 15:00 do 16:00 hod. se na vás budeme zase těšit na Pravidelném monitoringu v domě s pečovatelskou službou. Jako vždy měříme krevní tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle. V roce 2014 skončila platnost většiny autolékárniček a vy jste si museli pořídit novou. Pokud vám ale ta stará lékárnička zůstala doma a vy ji nevyužijete, budeme moc rádi, když nám ji darujete. Při našich kurzech, v kroužku červenokřižáčků i v kroužku ve školní družině používáme spoustu obvazového materiálu k nácviku a další zásoba se nám bude hodit. Sběrná místa autolékárniček najdete v letáčku v tomto občasníku. Jedno z nich je také náš pravidelný monitoring, kam můžete lékárničku přinést. A ještě několik informací o našem letním příměstském táboře. Zatím pro vás vše chystáme, vybíráme termíny, domlouváme vedoucí a instruktory a plánujeme témata. V příštím občasníku už najdete plakát a od 2. března 2015 se budete moci přihlašovat na dva turnusy tábora. Děkujeme za přízeň a přejeme hodně sněhu a sluníčka! Za MS ČČK Přibyslav Anna Doubková facebook: facebook.com/mscckpribyslav Místní skupina K P ibyslav ve spolupráci s Pe ovatelskou službou m sta P ibyslav po ádají Pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemického indexu Významné dny v měsíci únoru: Světový den mokřadů Světový den modliteb Světový den boje proti rakovině Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce Světový den nemocných Den červené ruky (proti zneužívání dětských vojáků) Darwinův den Světový den rádia Svátek zamilovaných Světový den léčby zvukem Světový den sociální spravedlnosti Mezinárodní den boje proti kolonialismu Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu Mezinárodní den mateřského jazyka Evropský den obětí (Evropský den zločinu) Den sesterství a Body Mass Indexu v pátek 27. února 2015 od 15:00 do 16:00 ve spole enské místnosti domu Pe ovatelské služby (vchod zezadu) monitoring je ZDARMA a všichni zájemci jsou srde n vítáni! Tato akce se koná pravideln každý poslední pátek v m síci.

11 ÚNOR 2015 Spolky / Ostatní Str. 11 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIBYSLAV Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav se konala v sobotu 10. ledna 2015 v hasičské zbrojnici. Na setkání přišlo asi 45 aktivních členů našeho sboru a také mezi nás zavítal starosta města pan Martin Kamarád, tajemník Ing. Josef Moštěk, ředitel Hasičského záchranného sboru z Havl. Brodu plk. Mgr. Lubomír Vacek a starosta Okresního sdružení hasičů pan František Grubauer. Na setkání jsme hodnotili uplynulý rok 2014, který byl pro přibyslavské hasiče velmi úspěšný. V minulém roce od nás navždy odešli dva naši členové. V srpnu tragicky zemřel v pouhých 19 letech pan Ondřej Kocián, který byl pro náš sbor velkým přínosem. Koncem téhož měsíce z našich řad navždy odešel náš člen pan Jan Tondl, který byl u hasičů od roku 1970 a svojí dlouholetou prací se podílel na chodu a rozvoji našeho SDH. Náš sbor měl k členů. V MH od 6 do 18 let máme 9 členů, z toho 1 dívka a 8 chlapců. Ve věkové kategorii od 18 do 26 let máme 10 členů, z toho 1 žena a 9 mužů. Naše nejpočetnější věková kategorie je nad 26 let, kterou tvoří 61 člen, z toho je 16 žen a 45 mužů. Nyní je naším nejstarším členem pan Miloslav Kubeš, kterému v letošním roce bude 86 roků. Na okrskové soutěži, která se konala 10. května ve Hřištích v rámci oslav 100. výročí založení sboru, obsadili naši muži 5. místo z 15 zúčastněných družstev. Za okrsek Přibyslav děkuji Kraji Vysočina za finanční příspěvek pořádajícímu sboru. Uskutečněný 17. ročník soutěže O pohár města Přibyslavi jsme v minulém roce, za finanční pomoci města Přibyslav, uspořádali v rámci Přibyslavských slavností Mlékárenského dne v sobotu 13. září. Soutěžilo 5 družstev mužů a 1 družstvo žen. Menší účast na loňské soutěži nám ovlivnilo několik faktorů. Nejvíce se na slabší účasti podílelo nepříznivé počasí. Trvalý a dlouhodobý déšť přestal asi dvě hodiny před zahájením soutěže. Další ovlivnění počtu družstev nám přinesl stejný termín s prestižní soutěží zásahových jednotek okresu H. Brod,,Den hasičů a ve stejném termínu se také konala soutěž ve Žďáru nad Sázavou,,Memoriál Jana Dřínka. Poprvé jsme v 17. ročníku této soutěže provedli úpravy v pravidlech požárního útoku, jejichž cílem bylo omezení výkonově upravených stříkaček. Soutěže,,O pohár města Přibyslavi se z důvodu změny termínu soutěže zásahových jednotek v H. Brodě nemohlo zúčastnit ani naše družstvo, které na výše uvedené soutěži okresu potřetí za sebou vybojovalo první místo. Obsadit 1. příčku a ještě třikrát po sobě, k tomu není co dodat. Blahopřejeme. Naše zásahová jednotka JPO2 v minulém roce vyjela celkem k 58 událostem. V lednu minulého roku vyměnili naši členové okna v sále zbrojnice, který následně vymalovali. Náš příznivec pan Michael Omes vypracoval projektovou dokumentaci pro výběrové řízení na výrobu zastřešení podia, které jsme opatřili ochranným nátěrem. Velice bohatou máme i naši kulturní činnost. Pro členky, členy a jejich rodinné příslušníky jsme 10. května uspořádali oslavu Dne matek, kterou jsme spojili se svátkem patrona hasičů Svatého Floriana. Na setkání se dobře pobavilo asi 40 účastníků. Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice se v roce 2014 konal 31. května. Dobře připravenou akci organizovala naše zásahová jednotka a na účasti občanů s dětmi to bylo znát. Pouťovou zábavu na hasičském cvičišti jsme uspořádali 27. června pro 420 platících účastníků. Obětavá práce členů a hudba Airback přispěla k pěknému finančnímu zisku. Největší akce, která se konala v posledním víkendu měsíce srpna minulého roku, bylo zajištění prodeje občerstvení a asistence naší zásahové jednotky na Pyrocaru 2014 na přibyslavském letišti. Na prodeji se podílelo v pěti šestihodinových směnách 35 členů a jejich rodinných příslušníků. Náš sbor byl jedním z 11 sborů, které se postaraly o občerstvení pro účastníků. Nesmím zapomenout ani na naše členy a členy zásahové jednotky, kteří pomáhali při organizování, navážení zboží a materiálu a při nedělním úklidu a odvozu. Všem patří velké poděkování za odvedenou práci. Na taneční zábavě po soutěži O pohár města Přibyslavi v rámci Mlékárenského dne, kterou již tradičně pořádáme ve spolupráci s městem Přibyslav, nám tentokrát zahrála skupina Šatlava a asi 300 účastníků přispělo k dobré pohodě. Na loňské slavnosti k 20. výročí přátelství mezi městy Mookem en Middelaar a Přibyslav přijelo od 11. do 14. září cca 35 hostů ze spřáteleného města. Mezi hosty byli i tři hasiči, které vedl Ron Werther. V pátek jsme jim a jejich přátelům nabídli prohlídku naší hasičské zbrojnice spolu s malým občerstvením. V sobotu jsme holandským hasičům zajistili prohlídku krajského Operačního střediska profesionálních hasičů v Jihlavě, která je velmi zaujala, a v odpoledních hodinách byli hosty na soutěži O pohár města Přibyslavi. Na večerní taneční zábavě jsme utužovali naše dávné přátelství. I v loňském roce jsme uspořádali 6. prosince pro aktivní členy jednodenní zájezd do předvánoční Prahy, který byl korunován odpoledním velice zdařilým muzikálem Mata Hary v divadle Brodway. Na společné večeři si pochutnalo 35 spokojených účastníků zájezdu. Také nezapomínáme na starší členy při životních jubileích. Návštěvou, gratulací a drobným dárkem poděkujeme za jejich práci ve sboru. starší členové si poděkování za odvedenou práci opravdu zaslouží a je třeba si jejich práce velice vážit a to nejen při životních jubileích. Sál zbrojnice také zapůjčujeme i ostatním organizacím našeho města. To, že výše uvedenou práci děláme všichni ve svém volném čase, stojí za poděkování i našim rodinným příslušníkům. V neposlední řadě děkuji také všem členům odstupujícího výboru a revizní komisi za jejich pětiletou obětavou práci. Děkuji také Mgr. Janu Štefáčkovi za dlouholetou podporu a pomoc. Moje poděkování patří řediteli územního odboru v H. Brodě HZS Kraje Vysočina plk. Luboši Vackovi za velmi účinnou pomoc naší zásahové jednotce. Děkuji i starostovi OSH v HB panu Františku Grubauerovi za spolupráci a vstřícnost. Velice si vážím každé pomoci z řad sponzorů, ať jsou to firmy jako ACO Indusries k. s., Osiva Přibyslav, Měšťanský pivovar Havl.Brod, TPK Pribina Přibyslav nebo podnikatelé z řad našich členů. Děkuji. V roce 2015 bude mimo pravidelné aktivity, jako je Den otevřených dveří hasičské zbrojnice,,,oslava dne matek,,,pouťová zábava a zábava po soutěži,,o pohár města Přibyslavi, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Přibyslav, oslava 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů, která se bude konat 25. července. Josef Sobotka starosta SDH Přibyslav JEZDIT PŘIPOUTANÝ JE DŮLEŽITÉ Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná. Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí. Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek koordinátor prevence tel: mobil:

12 Str. 12 KZMP / Kultura ÚNOR 2015 KZM PŘIBYSLAV ÚNOR NEJEN V KNIHOVNĚ Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, opět vás po měsíci zdravím a přináším nejen malou rekapitulaci měsíce předchozího, ale hlavně informace o tom, co vás čeká v únoru. Začátkem ledna jste měli možnost navštívit v našem kině novou českou filmovou pohádku Tři bratři. Dle počtu diváků soudím, že jste byli spokojeni a to nás těší. Ve stejný den se konal ve farním kostele také Tříkrálový koncert. První středu v měsíci jsme v knihovně tradičně přivítali maminky s dětmi z KVC Harmonie. Nestihli jsme sice vyrobit naplánovaný závěs do okna z vatového a papírového sněhu, ale nevadí necháme si to na tento měsíc sejdeme se tentokrát druhou středu 11. února opět od 8:30. Druhý lednový víkend se konala v Přibyslavi a přilehlých obcích Tříkrálová sbírka 2015 pořádaná Charitou ČR. Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme. Leden se nesl hlavně ve filmovém duchu v kině jste mohli vidět české filmy Fair play a Něžné vlny nebo polský film podle skutečné události Běž, chlapče, běž. V rámci filmového klubu se hrál film Antikrist a zahrála kapela Let Rou Rou. Koncem měsíce jsme v knihovně také přivítali předškoláky, kteří se chystali k zápisu do první třídy. Zkusili jsme si proto různé hádanky, děti dle úryvků z knížek poznávaly pohádky apod. V sobotu 7. února se mohou nejen dětští diváci těšit na český film Čtyřlístek ve službách krále. Začínáme v 17:00, vstupné je 50 Kč. O týden později, v sobotu 14. února, na vás čeká filmový klub a v něm film v koprodukci Francie a Velké Británie Iluzionista, po tomto snímku na vás čeká koncert ska-punkové kapely Novoveska z Nové Vsi u Světlé. Ve stejný večer se můžete zúčastnit ještě tradičního Sokolského plesu, kde hraje skupina Variace. V únoru, jak se zdá, budete mít o všech sobotách o zábavu postaráno další akce se totiž koná v sobotu 21. února a to zábavný pořad s Dr. Radimem Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem. Pořad se jmenuje O sexu převážně nevážně, konat se bude v kulturním domě od 19:00 hod. a vstupné činí v předprodeji 100 Kč (v IC v Kurfürstově domě), na místě pak 150 Kč. Těšte se na humorné vyprávění protkané písničkami a básněmi. O týden později jste srdečně zváni do kulturního domu na nultý ročník soutěže v pečení sladkých i slaných bábovek! Akce začíná v 9:00 hod. Více informací se dozvíte na plakátech. Na soutěžící čekají zajímavé odměny, tak se nenechte pobízet a přijďte. Poslední únorovou sobotu se bude konat ještě Dětský karneval v KD Utín. Začátek je v 15:00 hod. a těšit se můžete na živou hudbu, tombolu a různé soutěže. Nakousnu už i měsíc březen nejen návštěvníci knihovny určitě ví, že tento měsíc je v knihovně tím hlavním březen je totiž měsícem čtenářů. Připraveny tedy pro vás budou opět různé akce. Děti se budou moci těšit na malý soutěžní testík, na tvořivé dílničky, celý jeden týden k nám do knihovny budou moci zavítat menší děti předškoláci a prvňáci pokud budou mít zájem zúčastnit se pohádkového okruhu se soutěžními hrami a úkoly. Ve spolupráci s Klubem seniorů Pohoda se bude konat také zajímavá přednáška pana Pavla Koubka z občanského sdružení Zelené srdce, zabývající se ochranou drobných památek, krajiny a přírody, vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku. A jak jistě už znáte v březnu vám budou odpuštěny upomínky za výpůjčky nevrácené v termínu a noví čtenáři se budou moci zaregistrovat do knihovny na rok zdarma. Budeme také vyhlašovat čtenáře roku. Novou várku čtiva pro vás připravujeme. Dorazí během měsíce února. Určitě se máte na co těšit. Krásný měsíc únor vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav. Markéta Gögeová knihovnice Mladá hospodyňka na počátku 20. století Masopust, masopust, jen mě holka neopusť. Nastává nám měsíc únor, kdy nás dokáže občas zima ještě pěkně potrápit. Ale s tímto nejkratším měsícem k nám přicházejí i rozpustilé masopustní průvody, bály, veselice a maškarní karnevaly. Oslavy masopustu mají dávnou tradici. Již ve středověku u nás chodily průvody masek, dobře se jedlo a pilo. Všechna tato nevázanost končila vždy masopustním úterým, kdy ještě před půlnocí všichni vesele vytáčeli v kole, ale jakmile odbila dvanáctá hodina večerní, obřadně se pochovala basa, nastala Popeleční středa a s ní i předvelikonoční čtyřicetidenní půst. V té době totiž nepřišlo ani na mysl pořádat nějakou zábavu, ples nebo dokonce svatbu. Ale než přišel onen půst, naše babičky a prababičky připravovaly doma pro svoji rodinu, příbuzné, známé a přátele nejednu laskominu. Vždyť únor býval v některých rodinách obdobím zabíjačky. To se servíroval na stůl ovar, vepřové ledvinky, jaterničky, jelítka, zabíjačkový guláš, pečené kroupy s krví, prejt nebo vepřová kýta na způsob černé zvěře. Na zahnání mastnoty, jak říkával můj pradědeček, likér pomerančový nebo likér ořechový, či dobrá domácí slivovička nebo doma uvařené pivo. Na čem si pochutnávala tetička se strýčkem z města, když přijeli na návštěvu na poslední masopustní neděli? Máme pro vás jedno historické menu, možná i inspiraci. Menu masopustní Polévka hovězí s číškovými (morkovými) knedlíčky Maso hovězí s kaparovou omáčkou Vepřová pečeně s brambory Sekaná pečeně se zelím Koblihy, Boží milosti Smažené růže Zimní kompot Boží milosti Půl kila mouky, 10 dkg másla, 10 dkg cukru, 4 žloutky, 4 lžíce bílého vína, 4 lžíce mléka a trochu soli propracuje se na vále až se utvoří hladké těsto a dělají se na něm bublinky. Pak se rozválí na stéblo silně, nakrájejí se rýhovátkem (rádýlkem pozn. red.) čtverečky nebo kolečka. Naříznou se as třikráte a všelijak propletou. Dají se pak smažiti. Na rendlík se dá polovic másla a polovic sádla. Smažené růže Dej na vál 25 dkg mouky, rozdrob do ní 6 dkg čerstvého másla, přidej 2 lžíce cukru, 2 žloutky a 3 lžíce mléka, 3 lžíce bílého vína a něco soli. Vypracuj těsto jako na nudle a rozválej je. Vypíchej formičkou hvězdičky trojí velikosti, pomaž je uprostřed bílkem a klaď na sebe. Omoč vařečku v mouce a hvězdičky uprostřed stlač, by se lístky zvedly. Dej je usmažiti, ozdob růžičky uprostřed zavařeninou a posyp cukrem. Veselý a sladký masopust všem čtenářům přeje redakce PO

13 ÚNOR 2015 KZMP / Kultura Str. 13 Vážení čtenáři, Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás na celý letošní rok připravilo vědomostní soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy jedna fotografie z archivu městského muzea. Vaším úkolem bude poznat budovu, událost nebo osobnost z dávné či nedávné minulosti, která je něčím zajímavá a má nějaký vztah k našemu městu. Správné odpovědi nám můžete poslat em, kde musíte uvést Vaše plné jméno a adresu ( ová adresa nestačí) a jako předmět uvést heslo Soutěž putování za minulostí. Dále lze odpověď zaslat poštou na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo předat v informačním centru do připravené schránky. I tyto odpovědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo nebo . Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi, mající uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího čísla Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený návštěvník Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící, kteří obdrží malé dárky. Výsledky soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosování, které proběhne v době adventu roku Těšíme se na Vaši hojnou účast v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit na hodnotné ceny, které ve velkém finále obdrží tři výherci. KZM Přibyslav a redakce Přibyslavského občasníku Naše kontaktní adresy: předmět: Soutěž putování za minulostí doručovací adresa: KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav S právné odpovědi na soutěžní otázku č. 1: 1. Starý špitál, postaven 1692, vedle kostela (Vyšehrad 271, Přibyslav) 2. Znak rodu Dietrichsteinů, protože ho nechal postavit Ferdinand Josef kníže z Dietrichsteina a Mikulova 3. Městské muzeum a informační centrum Putování za minulostí CELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU V ROCE 2015 SoutĚžní snímky Č. 2 Výherci prvního kola soutěže: Hana Strašilová Dobrá, Jaroslava Fialová Brno, Zdeněk Zrna Přibyslav Přiblížil se den D soutěž v pečení bábovek Srdečně všechny zveme na nultý ročník. Akce se bude konat v sobotu 28. února 2015 v Kulturním domě Přibyslav. Od 9.00 do hodin budeme přebírat bábovky do soutěže. Mezi a hodinou přenecháme hodnocení odborné porotě. Od hodin se ochutnávky bude účastnit i široká veřejnost. Kávu, čaj a další nápoje můžete zakoupit v bufetu kulturního domu. V hodin dojde k vyhodnocení bábovek a předání cen vítězům. Nevíte, jak strávit příjemné sobotní odpoledne? Doneste bábovku ochutnejte hlasujte vyhrajte! Ochutnávky a hlasování se mohou účastnit všichni. za organizační tým soutěže Hana Loubková Otázky:. Kde se nachází (nacházel) dům vpravo na první fotografii?. Narodil se nebo bydlel v tomto domě někdo významný, nějaká zajímavá osobnost?. V případě, že odpovíte kladně na druhou otázku, čím se podle vás tento člověk (lidé) proslavil(i)? SLOSOVACÍ KUPÓN č. 2 únor 2015 Odpovědi:... Jméno: Adresa (popř. doplňující jiný kontakt):.

14 Str. 14 Kultura / Ostatní ÚNOR 2015 Zubní pohotovost Havlíčkův Brod únor 2015 Ordinační hodiny sobota, neděle, svátek: hod. So, Ne února Dr. Staňková, Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel So, Ne února Dr. Venosová, Havl. Brod, Humpolecká 244, tel So, Ne února Dr. Kohlová, Krucemburk, M. Střely 420, tel So 28. února Dr. Chládek, Havl. Brod, Humpolecká 244, tel Ne 1. března Dr. Chládek, Havl. Brod, Humpolecká 244, tel Zubní pohotovost Jihlava (stálá) telefon Ordinační/provozní doba pondělí pátek: sobota, neděle, svátek: hod hod. Ve všední den po hodině, v sobotu, v neděli, ve svátek po hodině se obraťte na Centrální zubní pohotovost v Brně adresa: Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, tel Ordinační doba pondělí pátek: hod. sobota, neděle, svátek: nepřetržitě (tyto a další informace naleznete na www. prvnipomoc.cz/stomatologicka-zubnipohotovost-vysocina ) Anna Šauerová ICMM Přibyslav Vládní uranový dárek: chystejte těžbu u Brzkova Čas Vánoc si všichni snažíme užít v poklidu, pohodě a s těmi nám nejbližšími, odpočíváme a nabíráme síly do dalších dní. Avšak vláda nezahálela ani a na svém jednání, které většina jistě v předvánoční shonu ani nezaznamenala, přijala plán ministra průmyslu Jana Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi obcemi Brzkov a Věžnice. Státní podnik DIAMO má uskutečnit na ložisku další geologické průzkumy, rozšířit ochranu ložisek na úkor obcí, připravit projekt a získat územní rozhodnutí na stavbu. S otevřením ložiska Brzkov souvisí i generální rekonstrukce chemické úpravny v Dolní Rožínce a navýšení zdejších odkališť. Na tamní odkaliště se má převážet vytěžený materiál z Brzkova pomocí nákladních aut a vlaků. Celá schválená příprava těžby nebude zadarmo, odhaduje se na 2 miliardy korun. Finančně nákladné budou i sanace a rekultivace poškozeného území po těžbě. S podobným problémem se v současné době potýká oblast Českolipska, kde vláda vynaložila 50 miliard korun na obnovu krajiny po těžbě uranu. V následující tabulce naleznete, jaké procesy mají otevření dolu předcházet: Schvalovací a projektová příprava pro exploataci ložiska P.č. Proces Termín 1. Aktualizace surovinové politiky státu 06/ Rozšíření chráněného ložiskového 08/2015 území 3. Stanovení průzkumného území 10/ Schválení projektu geologického 12/2015 doprůzkumu 5. Zpracování projektu pro územní 08/2015 rozhodnutí 6. Posouzení vlivů na životní prostředí 10/2016 (EIA) 7. Schválení územního rozhodnutí 09/ Rozhodnutí vlády o formě 01/2018 financování výstavby dolu 9. Řešení střetů zájmů 06/ Návrh a stanovení dobývacího 08/2018 prostoru 11. Zpracování projektu na výstavbu 10/2018 a provoz dolu (+POPD) 12. Stavební povolení k výstavbě dolu 12/ Povolení k hornické činnosti pro 03/2019 ložisko Brzkov 14. Ostatní potřebná povolení (odběr výbušnin, úprava rud, radiační ochrana) 06/2019 Pozn. body č. 1 a 8 jsou v kompetenci vlády ČR. Vláda rozhodnutí přijala na základě zkreslených argumentů: Bez toho, aby byla přijata nová surovinová politika státu platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Ministerstvo argumentovalo zvýšením zaměstnanosti v regionu a v podkladové studii pro vládu uvádí hodnoty 10 až 11% nezaměstnanosti v dotčených okresech. Jsou to nesmyslná čísla, dlouhodobě je zde nezaměstnanost nižší, než je průměr ČR. V Brzkově je aktuální nezaměstnanost 2,8%, ve Věžnicích 2,7%, v Polné 5,4 % a v Přibyslavi 5,7%. Je zde obava, že po krátké době těžby uranu vznikne vážný problém s nezaměstnanými horníky. Dalším argumentem je energetická bezpečnost státu, faktem zůstává, že velká část technologických procesů vedoucích k výrobě palivových ty čí se odehrává v zahraničí. K návrhu vlády se negativně vyjádřily i místní samosprávy ve svém prohlášení Odmítáme těžbu uranu u Brzkova. Jsme rádi, že za námi stojí místní samosprávy a že cítíme jejich podporu. Budeme se i nadále jako spolek snažit pomocí dostupných prostředků těžbě zabránit. Aktuální informace najdete na našich webových stránkách nebo na Facebookovém profilu Naše budoucnost bez uranu, z.s. Chceme i v budoucnu žít v čisté přírodě a dýchat zdravý vzduch. Hezké dny přejí členové spolku Naše budoucnost bez uranu, z.s. Marie Vencová Změna návštěvních hodin Centra pro zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě Po měsíci nepravidelné provozní doby informuje Centrum pro zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě (Dobrovského ulice 2915) o změně návštěvních hodin. Taktéž dochází k personální změně novou vedoucí služby je od ledna 2015 Mgr. Eliška Polívková. Děkujeme všem klientům za pochopení a omlouváme se za komplikace způsobené uzavřením Centra během prosince Centrum pro zdravotně postižené o.p.s. poskytuje základní a odborné sociální poradenství. Jako fakultativní činnost provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (např. invalidních vozíků, chodítek, schodolezu apod.). Doplňkovou činností je prodej baterií a příslušenství ke sluchadlům. Činnost Centra je podporována zejména Krajem Vysočina, dále z příspěvků či dotací obcí, měst a firem z havlíčkobrodského okresu. Návštěvní hodiny CZP Havlíčkův Brod Pondělí: Úterý: (terén,příp.objednaní klienti) Středa: Čtvrtek: zavřeno Pátek: Mgr. Eliška Polívková vedoucí CZP HB

15 ÚNOR 2015 Kultura / Ostatní Str. 15 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015 NA PŘIBYSLAVSKU Při letošní Tříkrálové sbírce v Přibyslavi a v okolních obcích, kterou každoročně organizujeme ve spolupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, se vybralo celkem Kč. Tato částka je o 12 tisíc Kč vyšší než v loňském roce. Poděkování patří dětem, mládeži a dospělým, kteří se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky jako koledníci a vedoucí. Velký dík chci vyslovit všem maminkám, které si našly čas a vedení svých domácností v sobotu odpoledne zaměnily za vedení skupinek tří králů. Některé chodí každý rok pravidelně. Díky patří všem, kdo pomáhali s organizací v okolních samostatných obcích a v místních částech Přibyslavi. Se sbírkou je spojena také nutná administrativa, při které nám vydatně pomáhali představitelé Městského úřadu Přibyslav, Obecního úřadu Modlíkov, Obecního úřadu Nové Dvory, Obecního úřadu Olešenka, Obecního úřadu Stříbrné Hory a Obecního úřadu Žižkovo Pole, všem patří díky. Velké poděkování patří hudebnímu souboru LA VIA za účinkování na Tříkrálovém koncertě, který se uskutečnil v sobotu v Kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Srdečně děkuji také panu faráři Zdeňku Kubešovi za jeho podporu a poskytnutí zázemí pro Tříkrálový koncert a Tříkrálovou sbírku ve farním areálu. Sebelepší organizace charitativní sbírky by nebyla nic platná, kdyby se nenašli štědří dárci, kteří svým darem vyjadřují svou sounáležitost s potřebnými. Toto je jistě také hlavní příčina skutečnosti, že Přibyslavsko je již tradičně v Tříkrálové sbírce úspěšné. Nikdo z nás neví, zda někdy sám nebude potřebovat pomoc a péči druhých. Děkuji. Několik NEJ Tříkrálové sbírky 2015 na Přibyslavsku Nejlepší výsledek v historii Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku Kč Nejbohatší kasička v Dolní Jablonné Kč Nejvíce samostatně organizovaných skupinek v místních částech Přibyslavi (8) Nejteplejší a zároveň největrnější počasí (teplota na meteorologické stanici v Přibyslavi +12 C) Michael Omes č. kasičky hodnota Obec - místní část / ulice Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži Přibyslav - Česká Jablonná Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova Přibyslav - Pecháčkova Ronovská Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova Přibyslav - Nezvalova, Bezručova, Wolkerova, Jiráskova Přibyslav - Nerudova, Seifrtova Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa Přibyslav - Tržiště Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká Modlíkov Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského Žižkovo Pole Přibyslav - Husova, Vyšehrad Přibyslav - Utín Přibyslav - Dolní Jablonná Nové Dvory Nové Dvory Přibyslav - Ronov, U Nádraží Olešenka Přibyslav - Dobrá Stříbrné Hory Stříbrné Hory Přibyslav - Keřkov Přibyslav - Poříčí + Polenská Přibyslav - Dvorek, Uhry Přibyslav - Hřiště Přibyslav - Tříkrálový koncert součet Přibyslavsko Tisková zpráva ze dne 16. ledna 2015 (výňatek): Doprovodné akce k Tříkrálové sbírce 2015 (Havlíčkův Brod) Tříkrálovou sbírku 2015 doplnila tradiční trojice kulturních akcí Tříkrálový koncert, Tři králové přicházejí a hra Čtvrtý z mudrců. První kulturní akcí, která se uskutečnila v rámci Tříkrálové sbírky, byl Tříkrálový koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi v sobotu 3. ledna Tento koncert tradičně Tříkrálovou sbírku na Přibyslavsku uzavírá, ale letos ji naopak zahajoval. Vystoupilo na něm přibyslavské sdružení pro starou hudbu LA VIA. V hodinovém koncertu zazněly vánoční skladby ze století. Koledy z Podkrkonoší byly podkresleny tóny dud. Vstup byl dobrovolný do tříkrálové pokladničky (3.188 Kč). Hana Fikarová, PR Bc. Jana Dománková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2015 Mobil: ,

16 Str. 16 Kulturní / Ostatní ÚNOR 2015 Hned první víkend roku chumelilo Ve velmi brzké hodině první neděle nového roku vstávala technická četa města. Již mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní začala s mechanickým úklidem sněhu z městských komunikací a posypem chodníků. Fotografie ukazuje část Bechyňova náměstí při letošním prvním vydatnějším sněžení v neděli 4. ledna. Text a foto: Ivo Havlík Vánočních a novoročních pozdravů a přání přibylo Obtěžkány plnou brašnou a batohem, jejichž tíhu už nedělá tolik korespondence jako tištěná reklama, poštovní doručovatelky v Přibyslavi a místních částech města ujdou denně až půldruhou desítku kilometrů. Ne všude vedou proplužené stezky a posypané chodníky. Lidé se vracejí k psaným vánočním a novoročním pozdravům, říkají Irena Štursová (na levém snímku) a Libuše Benešová. Text a foto: Ivo Havlík Zaznělo na tiskové konferenci: Dostavbu školy už brzdí jenom nábytek * Budovy nejsou předimenzované, ve městě a okolí se rodí více dětí * Za tři roky u nás bude 520 školáků a další jsou na obzoru V době tisku tohoto vydání občasníku byla 30. ledna dokončena 3. etapa stavby Základní školy v Přibyslavi. Starosta města Martin Kamarád a místostarosta Michael Omes to oznámili novinářům na letošní první radniční tiskové konferenci. Probíhá již 4. etapa - závěrečná rekonstrukce dvou původních budov. Po venkovní fasádě v nich zedníci nahazují vnitřní omítky, malíři malují, podlaháři lijí betonové podklady a na ně kladou parkety. Limitní nebude stavební dokončení, které má být hotovo do konce února, ale vybavení tříd nábytkem, řekl starosta. Vysvětlil, že čas se protahuje kvůli zrušení soutěže o tuto zakázku. Nábytek již vyrábí firma JP Kontakt Pardubice. školáků. Bývalý ředitel Ota Benc ve škole pamatuje i 620 dětí. V uplynulých dnech v Česku začaly zápisy do prvních tříd. V denním tisku se objevovaly dramatické zprávy, že v některých městech kapacita škol nestačí, rodiče stojí ve frontě i celou noc, aby se jejich potomek do blízké školy dostal a nemusel nikam dojíždět. Ombudsmanka Anna Šabatová přišla s návrhem, ať se kapacita školních tříd obsazuje losem, považuje to za spravedlvější než jiný výběr. Podobné problémy v Přibyslavi nehrozí. Provizorium snášejí děti lépe, než rodiče Martin Kamarád ocenil, že se největší investici poválečné historie města podařilo dokončit za necelé čtyři roky. Jinak by se celá jedna generace školáků učila v provizoriu. Jak starosta poznamenal, bojové podmínky snášejí lépe děti, než rodiče. Velké vypětí to je také pro pedagogy, není snadné udržet pozornost školáků, když kolem oken třídy krouží rameno stavebního jeřábu, na logistiku jsou náročné přesuny dětí do odborných tříd, padají na ně přestávky, některé přesuny probíhaly nejen po chodbách školy, ale také venkem. Text a foto: Ivo Havlík Pozvánka pro absolventy Celá škola se dočká slavnostního otevření do začátku příštího školního roku, pozváni budou její absolventi, vyjde sborník. Na otázku, zda škola není předimenzovaná, novináři dostali odpověď, že její konečná kapacita bude 650 dětí, tedy o 200 víc než je žáků letos, ale porodnost v Přibyslavi a blízkém okolí se zvyšuje, už nyní je zřejmé, že do tří let bude zdejší školu navštěvovat nejméně 520 dětí. Město nabídne další stavební parcely, takže lze předpokládat další přírůstek Porodnost v Přibyslavi a blízkém okolí se zvyšuje, už nyní je zřejmé, že do tří let bude zdejší školu navštěvovat nejméně 520 dětí, nyní jich je 450. Foto: Ivo Havlík

17 ÚNOR 2015 Ostatní Str. 17 Vláda schválila zprávu o přípravě možné těžby uranu v Brzkově a Věžnici; samospráva Přibyslavi s tím nesouhlasí Vláda České republiky schválila materiál ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (dále MPO) o přípravě případné těžby uranu v Brzkově. Vyplývá to z informací na webu kabinetu. Spolek obyvatel Brzkova Naše budoucnost bez uranu a ekologická organizace Calla krok vlády ostře kritizují, podle nich povede k další těžbě a znečištění vod. Materiál MPO řeší dotěžení současného ložiska Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku i přípravu případné těžby v Brzkově. Premiér Bohuslav Sobotka novinářům pouze řekl, že vláda vzala na vědomí dotěžení ložiska Rožná na Žďársku, k Brzkovu se však vůbec nevyjádřil. Proti těžbě v Brzkově dlouhodobě vystupují ekologové i místní občané. Na jedné straně jsme uklidňováni, že vláda jedná pouze o povolovacích krocích a o těžbě není rozhodnuto, na druhou stranu ony kroky vedou k budoucímu otevření dolu, uvedla Marie Vencová ze spolku Naše Budoucnost bez uranu. Podle Edvarda Sequense z Cally má být Brzkov prvním krokem na cestě k ložiskům uranu na severu Čech. Navrhovanou technologií, jak se k nim dostat, je opět kyselinové loužení, které přineslo rozsáhlé zamoření podzemních vod u Stráže pod Ralskem a náklady na odstranění ve výši desítek miliard korun, uvedl v tiskové zprávě. Podle Strany zelených (dále SZ) jsou v podkladech zprávy MPO pro vládu zkreslené a nepravdivé informace. Miroslav Kynčl z tiskového odboru MPO uvedl, že příprava studie neznamená, že vláda bude o zahájení těžby v Brzkově rozhodovat. Dodal, že je ale nezbytné, aby vláda téma nové těžby zvažovala při rozhodování o možnostech surovinového a energetického zabezpečení rozvoje ekonomiky. A to od zhodnocení možných dopadů na životní prostředí až k zajištění zaměstnanosti v regionu. Ekologové, Strana zelených a část místních občanů s argumentací MPO nesouhlasí. Plány na otevření nového uranového dolu jsou pouhou snahou ministra Jana Mládka o tunelování veřejného rozpočtu. Argumenty o snižování nezaměstnanosti v místě, kde je pod celostátním průměrem, či argument o vyšší energetické soběstačnosti, když i nadále budeme závislí na zahraničních dodavatelích, jsou trapnou pohádkou, uvedla úřadující předsedkyně SZ Jana Drápalová. Odpůrci těžby organizují protestní akce. Na začátku září se v Brzkově konal pochod proti uranu asi 150 lidí. V polovině října odeslal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu na úřad vlády petici se 1700 podpisy proti zahájení těžby v katastru obce. Ekologické sdružení Calla a Naše budoucnost bez uranu společně varovaly, že brzkovský důl by se měl začít budovat v roce 2019 a uran by se zde těžil od roku Podle ministerstva jde však pouze o informativní údaje. Záměr přípravy těžby v Brzkově podpořil na konci března i premiér Sobotka. Těžbu v Brzkově tehdy označil za reálnou alternativu vytvoření pracovních míst po uzavření dolu v Rožné. Uvedl, že pro těžbu je třeba najít technologie, které co nejméně zatíží přírodu. V ložisku Rožná by měla být ukončena těžba do roku Rožná je posledním fungujícím uranovým dolem ve střední Evropě. Uranová ruda se v Rožné těží přes půl století. Z korespondence starosty města a hejtmana kraje Starosta města Přibyslav Martin Kamarád 6. ledna 2015 odpověděl na dopis hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka z 18. prosince Hejtman se v něm pozastavil nad eskalací názorů na situaci související s chráněným ložiskovým územím pro těžbu uranu v Brzkově a reaguje na skutečnost, že na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina byla vedení kraje vyčítána malá otevřenost vůči obcím, jichž se záměr dobývat uran bezprostředně dotýká. Hejtman sděluje, že od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získal přílib, že již v lednu 2015 bude zorganizováno jednání o této problematice, na nichž budou záměry státu představeny a bude o nich vedena diskuse. Jiří Běhounek sděluje, že kromě konstatování faktu, že lokalita Brzkov je v rámci surovinové politiky ČR chráněna již od 90. let 20. století, nemá pro přibyslavskou samosprávu žádné další podstatné informace, o kterých by se v Přibyslavi nevědělo. Z hejtmanova dopisu vyplývá, že dosud neobdržel studii o přípravě těžby uranu v Brzkově. Starosta Přibyslavi odpověděl, že přibyslavská radnice studii proveditelnosti, která se zabývá daším využitím chráněného ložiskového území Brzkov, již má, ale s jejími závěry nesouhlasí. Rád bych Vám, a věřím, že i společně se starosty dotčených obcí, osvětlil naše posto je k možné budoucí těžbě dříve, než dojde k jakémukoliv jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Náš nesouhlas není pouhým odmítnutím těžby jako takové, ale vychází z historických zkušeností obyvatel našeho města z průzkumu (těžby) v 80. letech 20. století. Zároveň se obávám výrazných dopadů na, po desetiletí budované, sociální prostředí v našich obcích, napsal hejtmanovi Kraje Vysočina starosta Přibyslavi. Sdělil mu, že zastupitelstvo města 27. srpna 2014 jednomyslně schválilo usnesení, ve kterém těžbu uranu v lokalitě Brzkov odmítá. S citovanou korespondencí byli seznámeni představiteé sdělovacích prostředků na lednové tiskové konferenci města. Místostarosta Michael Omes navíc informoval o vlastním zjištění, že český průmysl vytěženou uranovou rudu neumí zpracovat, surovina se vyváží a zpětně importuje v hotových komponentech pro naše jaderné elektrárny. I kdyby se těžba měla bezprostředně dotknout pouze jediné rodiny například v České Jablonné, nebudeme s ní souhlasit, zdůraznil Michael Omes. Z agenturního zpravodajství a radniční korespondence připravil: Ivo Havlík Vraky hyzdí přírodu O ekologickou likvidaci autovraků se v Česku stará 570 licencovaných vrakovišť. Podle předsedy Sdružení zpracovatelů autovraků Milana Petra je vrakovišť nadbytek. To má za následek, že se provozovny o auta k likvidaci přetahují a místo toho, aby vozy přijímaly zdarma, reálně za ně majitelům platí. Výkupní cena se pohybuje od 500 do zhruba 3500 korun. Zřejmě ani tato částka neláká majitele neoprávněně odstavených vraků v přírodě. Suzuki Wagon stojí u spodního vjezdu na letiště ještě na kolech, byť už nepojízdných, červená limuzina u sázavského ostrůvku v Poříčí čeká na ránu z milosti na dřevěných špalcích. Oba vozy jsou bez poznávací značky, ale jejich majitelé jsou známí. Povinnost zlikvidovat auto při jeho odhlášení z evidence nesplnili, ohled na životní prostředí nemají. Nebo smysl pro pořádek v sobě tito dva vlastníci přece jen najdou? Text a foto: Ivo Havlík

18 Str. 18 Ostatní / SZMP ÚNOR 2015 Přibyslavský občasník ve světle zákona zatím neobstál, snad dojde k obratu Nové vedení našeho města hodlá zlepšit úroveň Přibyslavského občasníku, který letošním lednovým číslem vstoupil do pětadvacatého roku existence. Nový starosta města Martin Kamarád (ODS) se hodlá zasadit o to, aby městské periodikum bylo otevřeno i kritickým a polemickým názorům, pokud budou napsány k věci a kultivovaným jazykem a stylem. Pisatelé vulgárních a urážlivých článků budou vyzváni, ať svůj text upraví do normy slušné společenské komunikace. V lednovém úvodníku se k dalšímu vývoji Přibyslavského občasníku vyjádřil místostarosta města Michael Omes (KDU-ČSL). Přibyslavská pravidla, jejichž přepsání signalizuje (původní jsou z roku 2011), musí respektovat zákon č. 305/2013 Sb., kterým Parlament ČR změnil zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. Novela tiskového zákona byla přijata pro splnění vládního úkolu Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik. Zákon nyní vymezuje kategorii perio dického tisku územních samosprávných celků, tzv. radničních periodik. Platí nyní, že požadovat zveřejnění informací, kritiky a polemiky mohou všechny politické a názorové skupiny v územním samosprávném celku, a také jednotliví občané. Žádná úcta k právu Podle zákona má v radničních a krajských zpravodajích dostávat širší prostor pro vyjádření svých názorů i opozice. Moje zkušenost je taková, že bývalý starosta města a dosavadní šéfredaktorka občasníku zákon nerespektovali. Na opakované porušování právní normy jsem chtěl upozornit orgány činné v trestním řízení, ale zůstal jsem u naděje, že respekt k tomuto zákonu v Přibyslavi nastane po říjnových volbách. Přibyslavský občasník v porušování zákona nejel sám. Podle průzkumu byla názorům odlišným od postoje vládnoucích stran či koalic věnována v průměru jen asi tři procenta plochy radničních novin a žádnou polemiku nepřipouštěly dvě třetiny vydavatelů novin vycházejících pod hlavičkou samo - správ. Křiklavý příklad jsem v říjnu 2014 zaznamenal v hanácké vsi Blatec. V předvečer komunálních voleb tam obecní tiskovina (placená z veřejných prostředků) zostuzovala kandidátku č. 1 a naopak palcovým písmem pod znakem obce voliče vyzývala, ať dají přednost správné kandidátce č. 2 vedené starostou a místostarostou. Co mohlo vyjít v krajském tisku, nesmělo vyjít u nás Novela zákona byla reakcí na zneužívání obecních novin k jednostrannému informování ve prospěch vedení radnic. Občan nemá šanci dozvědět se nestranné a vyvážené informace, není například často vůbec informován o návrzích a plánech opozice, psali autoři novely. Podle nich tisk opozičních názorů přispěje ke svobodné soutěži politických sil v konkrétních obcích a krajích, a prostor musí dostávat i stranicky nebo spolkově neorganizovaná veřejnost, tedy občané. Michael Omes v lednovém úvodníku napsal, že pravidla (vydávání PO pozn. IH) jsou zcela na místě a dopisovatelé z řad občanů i profesionálních novinářů jsou povinni je respektovat. Uvidíme, jakých pravidel se dočkáme. Chci věřit, že budou odpovídat zákonu č. 305/2013 Sb., byť tuto teprve rok a čtvrt starou právní normu Michael Omes ve svém článku nezmínil nebo ji zatím nezná. Minulá pravidla byla napsána a hlavně vykládána tak, že v Přibyslavském občasníku nesmělo být zveřejněno to, co bez cenzurních zábran vyšlo v celostátním a regionálním tisku. Městská pravidla ovšem nemohou být nad zákonem. Vydávání radničních novin je projevem správy veřejných věcí. Je nepřijatelné, aby bylo médium financované z prostředků všech občanů nástrojem propagace pouze některých politických sil, v praxi těch, které jsou v čele radnice. Žel, tak tomu do loňského podzimu v Přibyslavi bylo. A snad již s novým vedením města nebude. Ivo Havlík, člen Spolku českých novinářů GLOSA: Právo učit musí mít i žena starosty Web přibyslavského ANO na své stránky po říjnových volbách zařadil poťouchlý výkřik anonymního(!) pisatele. Nepodepsaný muž s notnou dávkou jízlivosti poukazuje na skutečnost, že manželka starosty města pracuje jako učitelka základní školy v Přibyslavi. Důvody, proč by Mgr. Bc. Jana Kamarádová ve zdejší škole učit nesměla, když má úplné vysokoškolské pedagogické vzdělání, anonym ani slůvkem nerozvedl. Dal však ve známost, že přítomnost Kamarádové v (sedmatřicetičlenném) pedagogickém sboru považuje za podezřelou protekci a jakýsi střet zájmů. Kupodivu tento podlý výpad na manželku nového starosty na web místního ANO (bude líp!) zařadil exstarosta, aniž by cítil nějaký rozdíl v tom, že jeho manželka ve stejné škole učila po dlouhou dobu, kdy prvním mužem městské samosprávy byl právě on. Učila dokonce v důchodovém věku a nikoli krátce přesluhovala, zatímco pro čerstvé absolventy pedagogických fakult ve škole místo nebylo a zůstávali bez práce. Je lidsky pokleslé, aby web přibyslavského ANO, redigovaný Janem Štefáčkem, s pomocí anonymu ukazoval prstem na Janu Kamarádovou, vzdělanou a oblíbenou učitelku a mámu čtyř dětí. Má stejné právo v Přibyslavi učit, jaké měla manželka bývalého starosty. A jaké má každý, kdo pro toto povolání i poslání splňuje všechny předpoklady. Ivo Havlík SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 1. MĚŘENÍ SIL V TRADIČNÍM PŘIBYSLAVSKÉM DVANÁCTIBOJI! I KDYŽ POČASÍ NEPŘEJE ZIMNÍM SPORTŮM, MY NEZŮSTANEME DOMA OD 9:00 V RESTAURACI VE VELKÉ LOSENICI VŠICHNI ZÁVODNÍCI MUSÍ BÝT REGISTROVÁNI DO ZÁVODU NEJPOZDĚJI DO PROSÍME O PŘIHLÁŠKY NA DO PŘEDMĚTU NAPIŠTE: KUŽELKY.

19 ÚNOR 2015 SZMP Str. 19 kontakt: SZMP, s. r. o. Česká 34 Přibyslav vedoucí: Bc. Veronika Vošická Buráňová telefon: Kompletní informace na Nové šatny ve sportovní hale V rámci poskytnuté dotace od Fondu Vysočiny jsme se pustili do oprav šaten sportovní haly, kde se vyskytovala vlhkost a plíseň. K odkrytí spodní části zdiva došlo již koncem prázdnin a bylo zjištěno, že se zde skutečně nachází vlhkost, která zmíněnou plíseň dostatečně podporuje. Než jsme se tedy pustili do samotných šaten, rozhodli jsme se po dohodě s vedením MÚ v Přibyslavi, že bude vhodné odstranit možný vnik vody do haly ze směru od hřiště. Zde se v kritickém místě u schodiště do kotelny držela dešťová voda až do výšky 30 cm a mohla tedy volně zatékat za izolaci. Při samotných venkovních sanačních pracích bylo zjištěno, že drenáž a izolace je naprosto nedostačující a plná vody. Bohužel rozestup mezi sanačními pracemi a opravou šaten, která musela být hotova do konce letošního roku, byla natolik krátká, že bylo téměř nemožné určit, zda se nám příčinu podařilo odstranit, či zda se problém nachází někde jinde pod samotnou stavbou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro alternativní řešení, které nám bude jistě několik let dobře sloužit a zároveň nám umožní nahlížet v průběhu času na spodní obnaženou část zdiva. V každém bloku obložení byly instalovány spodní a horní větrací mřížky. V nejbližší době šatny vyzdobí nejenom obrázky různých sportů, ale chceme zapojit i děti ZŠ, které nám vytvoří sportovní obrázky. Za SZMP s.r.o., bychom chtěli poděkovat panu Lubošovi Matějkovi a hlavně panu Vladimíru Dolákovi, kteří se o realizaci opravy šaten velmi zasloužili. Poděkování samozřejmě náleží i MÚ Přibyslav a jeho vedení za podporu a technickou pomoc stavebního odboru. S nástupem jarního počasí osázíme břeh u haly novou trávou a s největší pravděpodobností i nějakými okrasnými keři. Veronika Vošická Buráňová ředitelka SZM Přibyslav DATUM DISCIPLÍNA ZAČÁTEK INFORMACE DLE POČASÍ SLALOM LYŽE 9:00 Přibyslav nebo sjezdovka Vysoká DLE POČASÍ BRUSLENÍ 9:00 Přibyslav okolí MÍČOVÝ VÍCEBOJ 13:00 Přibyslav sportovní hala CYKLISTIKA 9:00 Přibyslav Jablonecká nádrž BĚH DO VRCHU 9:00 Přibyslav Starý špitál ORIENT. BĚH 9:00 Přibyslav park pod zámkem ATLETIKA 9:00 Atlet. ovály u sportovní haly PLAVÁNÍ 50 M 9:00 Koupaliště Přibyslav DUATLON 9:00 Přibyslav letiště GOLF/PETANGUE/KROKET ODPOLEDNE Hřiště Nerudova ul. / Přibyslav PŘESPOLNÍ BĚH 9:00 Přibyslav hřiště u sokolovny VRHAČSKÝ TROJBOJ 9:00 Hřiště Nerudova ul. / Přibyslav

20 Str. 20 SZMP / Sport ÚNOR 2015 DATUM DEN SOUTĚŽ ZAČÁTEK START MÍSTO POZNÁMKA DLE PODMÍNEK NEDĚLE BĚŽKY 5 KM 9:00 9:30 LETIŠTĚ LETIŠTĚ NEDĚLE KUŽELKY 9:00 9:00 VELKÁ LOSENICE PŘIHLÁŠKY! NEDĚLE STOLNÍ TENIS 9:00 9:30 SOKOLOVNA NOVINKA! NEDĚLE BĚH 5 KM 9:00 9:30 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ UL. RONOVSKÁ PÁTEK BĚH DO VRCHU 9:00 9:30 UL. VYŠEHRAD STARÝ ŠPITÁL NEDĚLE CYKLISTIKA 9:00 9:30 ACO PARKOVIŠTĚ 30 KM NEDĚLE TROJBOJ 9:00 9:30 ATL. HŘIŠTĚ u SH BĚH, SKOK, HOD PÁTEK PLAVÁNÍ 200 M 19:00 19:00 KOUPALIŠTĚ NEDĚLE PLAVÁNÍ 200 M 9:00 9:00 KOUPALIŠTĚ NEDĚLE CYKLISTIKA 9:30 10:00 MOST POŘÍČÍ BZKOVÁK 4 KM NEDĚLE VRHAČSKÝ TROJBOJ 9:00 9:30 HŘIŠTĚ ZA ČERPACÍ STANICÍ KOULE, OŠTĚP, GRANÁT NEDĚLE STŘELBA 9:00 9:30 SOKOLOVNA VZDUCHOVKA NEDĚLE ŠIPKY 16:30 17:00 SPORTOVNÍ HALA Přihlášky, dotazy, připomínky zasílejte vždy na Informace naleznete na POŘADÍ POČET BODŮ Vánoční sedmiboj Dne uspořádal S K Přibyslav v místní sokolovně 1. ročník Vánočního sedmiboje. Turnaje se zúčastnili nejen hráči, ale i fanoušci našeho fotbalového klubu a všichni společně jsme zakončili úspěšný rok Sportovního klání se zúčastnilo celkem 16 dvojic. Po prezentaci a rozlosování se rozběhly jednotlivé disciplíny. Každou dvojici čekal stolní tenis, nohejbal, líný tenis, házená-hody sedmiček, košíková-hody šestek, florbalové nájezdy a šipky. Během 8 hodin urputných bojů prokázali svoji všestrannost kluci z farmy Polné (Krčál, Tomas), neboť vypálili rybník všem domácím sportovcům a zaslouženě si odvezli putovní pohár. Za výborně připravené občerstvení zaslouží velký dík pan F. Pátek z Keřkova, Jednota COOP, TPK- PRIBINA a fanynky klubu. Celkově se sedmiboj povedl a už teď se těšíme na příští ročník, který doufáme, přiláká i širší veřejnost. Č. Sibera, SK Přibyslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Novák

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Novák Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 17. března 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více